A+
A-

BEYNİN DAMAR KÖKENLİ HASTALIKLARI:Beynin damar kökenli hastalıkları beyin damarlarının lezyonlan sonucun­da sinir dokusunun yıkıma uğradığı bo­zukluklardır.

NEDENLERİ
Halk arasında inme ya da felç olarak bi­linen apopleksi (ya da Latince adıyla ic-uts cerebrale) beyin atardamarlarının yırtılmasıyla oluşan beyin kanaması so­nucunda gelişir. Damar sertliği (arteri-yoskleroz) gelişmiş bir beyin atardama­rında oluşan bir pıhtının damarı tıkama­sı da (tromboz) başka bir inme nedeni­dir. Aym biçimde, beyin embolisi adı verilen ve vücudun başka bir yerinden kan dolaşımjna karışan pıhtı parçasının beyne ulaşarak damarı tıkaması ile ortaya çıkan olay da inmeye neden olabilir. Ayrıca beyin atardamarlarının sinirsel uyanlar­la kasılması da (spazm) beyin dokusu­nun kanlanma yetersizliği sonucunda felce neden olur.
Söz edilen felç nedenleri bazen tansi­yonun yükselmesi ya da aniden düşmesi gibi kan basıncı dengesizlikleri, bazen de yemek sonrasında kanın sindirim siste­minde toplanması ya da sıcaklık değişi­minde ve alkol alındığında önemli mik­tarda kanın deride birikmesi gibi kan da­ğılım dengesizlikleri olabilir. Bu neden­ler arasında emboli oluşumunu kolaylaştıran kalp hastalıkları ile pıhtı oluşumuy­la seyreden kan hastalıkları da sayılabilir. Felç, çok sigara içilen, bol yemek yenen yoğun bir işgününden sonra, gece saatlerinde ya da sabah yataktan kalkıl­dığında, ayakkabı bağlamak ya da yüz yıkamak için eğilme durumunda ortaya çıkabilir. Belirgin iklim ve mevsim deği­şiklikleriyle hava basıncındaki önemli oynamalar da felç gelişimini kolaylaştı­rabilir. Felçten önceki günlerde hastada genellikle baş ağrısı, yüzde kanlanma ar-ş tısı, baş dönmesi ve sinirlilik gözlenebil ir.
GÖRÜLME SIKLIĞI
Damar kökenli beyin hastalığı 40 yaşın altında oldukça seyrektir. En sık görü­len neden pıhtı ile damar tıkanması (yüzde 80), daha az olarak da kanama­dır (yüzde 15). Dolaşım sistemi hasta­lıklarının birçok nedene bağlı olarak arttığı günümüzde, beyin atardamarları­nın hastalıkları da oldukça yaygmdır. Bu yaygınlığın önemli bir nedeni yaşlı nüfusun artması ise de, lezyonların yal­nız yaşlılarda görülmediği unutulmama­lıdır. Hastaların üçte biri orta yaş üze­rinde, üretken ve çalışma yaşamı için­deki kişilerdir.
BELİRTİLERİ
Az da görülse, beyin hastalığının ön belirtileri arasında baş ağrısı, baş dön­mesi, uyku eğilimi ve bilinç bulanıklı­ğından söz etmek gerekir. Beyindeki doku yıkımının yerine göre, hafif ko­nuşma, hareket ve görme bozuklukları görülür. Bilincin açık olduğu bu dö­nemde söz konusu belirtiler birkaç sa­niye ya da dakika, bazen de daha uzun sürer. Ağır olgularda ise beyindeki olay şiddetli bir tablo ile ortaya çıkabi­lir. Artık gerçek bir inme ya da ictus cerebrale tablosu oluşmuştur. Hasta yere düşer, hareketsizdir; bilinç kay­bolmuş ve yüz kanlanması artmıştır. Önceleri yüzeyel ve aralıklı iç çekme biçimindeki solunum daha sonra derin­leşir. Nabız yavaş ancak dolgundur. Felç vücudun yansına yerleşmiştir. Özellikle beyin kanaması sonucu geli-§en felçlerde ateş, mide bulantısı, kus­ma, çırpınma nöbetleri ve koma sık gö­rülür. Genel belirtilerle birlikte, lezyo-nun yerine göre değişebilen sinir siste­mi belirtileri de ortaya çıkar. Doku yı­kımının fazla olmadığı olgularda felç hiçbir iz bırakmadan iyileşebilir. EEG (elektroensefalografi), psikometri (zi­hinsel ve ruhsal yeteneklerin ölçümü) vb özel yöntemlerle bile hastalık izleri ortaya çıkarılamaz. Ama olguların bü­tünü söz konusu olduğunda, genellikle kalıcı hareket ve konuşma bozuklukla­rı ortaya çıkar. Komanın birkaç gün içinde çözülmediği olgularda hastalı­ğın kötü gidişli olduğu düşünülür. Has­ta, ölümle sonuçlanabilen bronkopnömoni (bronş-akciğer iltihabı) ya da Öteki enfeksiyonlara karşı büyük Ölçü­de savunmasız durumdadır.
İNCELEMELER
Anjiyografi ile yapılan radyolojik ince­lemede beynin damar ağı görüntülene­rek damar sertliği, damar keçeleşmesi, tıkanma vb değişimler saptanabilir. Ta­nıya çok yardımcı olan bir başka ince­leme yöntemi de bilgisayarlı tomogra­fidir. Bu yöntem özellikle beyindeki kanama ve doku Ölümü alanlarının be­lirlenmesinde kullanılır. Elektroensefa-logram ve sintigrafi ile hem lezyonun yeri, hem de hastalığın gidişi hakkında geniş bilgi sağlanabilir. Gene son yıl­larda geliştirilen magnetik rezonans, tanıda çok önemli veriler sağlayan bir yöntemdir. Kanamalı olgularda belden beyin-omurilik sıvısı çekilerek (lomber ponksiyonu) sıvıda kanın varlığı saptanabilir. Ama bu yöntem olası tehlikele­ri nedeniyle ancak tam için zorunlu du­rumlarda uygulanmalıdır.
TEDAVİ
Damar kökenli beyin hastalığı genellik­le acil girişim gerektiren bir durumdur. İlkyardım uygulaması oldukça kolay­dır: Hasta yan yatar bir duruma getiri­lip solunumun rahatlaması sağlanır. Gömlek yakası, kemer vb gevşetilerek alna ve yüze soğuk kompres uygulanır. Hasta kusuyorsa, kusmuğun soluk bo­rusuna kaçması önlenmelidir. Çırpınma nöbeti olan hastaların dillerini ısırmala-n, dişler araşma sağlam ama sert olma­yan bir cisim konarak önlenebilir. Ayn-ca bu durumdaki hastalar, kendilerini yaralamamalan için yakın gözetimde tutulmalıdır.
Hasta hastaneye yatırıldıktan sonra, tedavi tanıya göre belirlenir. Hastalık nedeni geçici iskemi (kanlanma eksikli­ği) nöbeti olduğunda, tedavinin amacı beyinde ileri derecede doku yıkımını önlemek olmalıdır. Tedavide öncelikle pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır. Ayrıca tehlikedeki beyin dokularının kanlanması cerrahi girişim ile yeniden düzenlenir. Bu tedavi yaklaşımlarının hangisinin önce uygulanacağı her olgu­da değişebilir. Damar sertliği, şeker hastalığı, kan basmcı yüksekliği gibi tehlike etkenlerinin yaygm olarak gö­rüldüğü yaşlı hastalara günde 0,5 gr asetilsali silik asit (aspirin) ağız yoluyla verilir. Beyin dokusunda oksijen yeter­sizliği olduğunda pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır. Felç kanamaya bağlı ise bu ilaçlar kesinlikle verilmemelidir.Asetilsalisilik asit ya da pıhtılaşma ıleyici ilaçlarla yapılan tedavinin esas ıacı pıhtı oluşumunu önlemektir. Felçten sorumlu olan damar tıkanıklığı­nın yeri ve niteliği radyolojik incele­meyle belirlenerek cerrahi tedavi plan­lanabilir. İç şahdamarmın (karotis atar­damarı) kafatası dışı bölümünün tıkan­dığı ya da bir darlığın geliştiği olgular­da cerrahi girişimle pıhtının çıkarılması son derece olumlu sonuçlar vermekte­dir. Şahdamarmın kafatası içi bölümü­nün tıkanıklıklarında ise, pıhtıya ulaşıl­ması güç ya da olanaksız olduğundan yüzeyel şakak atardamarı (arteria tem-poralîs superficialis), orta beyin atarda­marına (arteria cerebri media) bağlanır. İleri derecede ayrıntılı damar cerrahisi yöntemlerinin uygulanmasını gerekti­ren bu ameliyatlar ancak geniş mikro-cerrahi olanaklara sahip büyük merkez­lerde gerçekleştirilebilir. Tüm vücudu tutan felçlerde tedavi olanakları geniş değildir. Yatalak hastanın yatış durumu sık sık değiştirilerek zatürree ya da ya­tak (dekubitus) ülseri (hastanın vücudu­nun yatağa değen yüzeyinde sürekli yatma sonucu gelişen yaralar) oluşumu önlenmeye çalışılır. Hastanın hareket ettirilmesi kol ve bacaklann işlevlerini belli bir ölçüde de olsa yeniden kazan­masına yardımcı olabilir. Bu hastalar burundan mideye sokulan tüp ya da da­mar yolundan verilen serum ile beslen­melidir. Gerekirse idrar sonda ile alınır ve soluk borusunda açılan bir delik ile rahat solunum sağlanır. Hastanın huzur­suz olduğu üum: ilarda sakinleştirici ilaçlar yararlıdır. Felç gelişiminden 2-3 gün sonra salisilîk asit tedavisine ve radyolojik incelemelere başlanır. Beyin kanamalarında uygulanan cerrahi teda­vi hastanın yaşamını kurtaran ancak ge­nellikle sinir sisteminin bütünlüğünü korumada başarısız kalan bir yöntem­dir. Bazı beyin kanaması olgularında hastalar rehabilitasyon ile felci büyük ölçüde yenerek kendi kendine yetebilir duruma gelirler. Çoğunlukla anevriz­maya (damarlarda balonlaşma), anjiyo-ma (damar tümörü) ve atardamar-toplardamar oluşum bozukluklarına (AVM) bağlı olarak gelişen örümceksi-zar altı (subaraknoit) kanamalarda cerrahi girişim, büyük tehlikeleri olsa da, olumlu sonuçlar verir. Bu cerrahi giri-. şim hastanın bilinç durumuna göre he men (erken cerrahi) ya da birkaç hafta sonra (geç cerrahi) yapılabilir.
REHABİLİTASYON “‘
Felç olgularmda akut dönem sonrasın­da, hastaya eski hareket yeteneklerini yeniden kazandırmak amacıyla çalış­malara gecikmeden başlanmalıdır. Özellikle vücudun bir yansını tutan felçlerde hastaların önemli bir bölümü eski hareket yeteneklerini büyük oranda kazanabilirler.
Yarım felç görülen olgularda, hastalığın ilk günlerinde, hastanın genel du-i rumuna göre düzenlenen ve adım adım ilerleyen bir rehabilitasyon programına başlanır. Erken dönemde başlanan rehabilitasyonun yeni embolilere ya da kan basıncı yükselmesine neden olacağı en­dişesi son derece yersizdir.
Eski felç olgularında da rehabilitas­yon denenmelidir. Bir süre sonra özel­likle bacaklarda eski hareket yeteneği­nin şaşırtıcı bir biçimde yeniden kazanıldığı görülecektir. İyileşme, yedek si-i nir hücrelerinin (nisanlar beyin hücrele­rinin yalnızca küçük bir bölümünü kul­lanırlar) ölü hücrelerin yerini almasıyla gerçekleşir. Canlılığım yitirmiş beyin sinir hücrelerinin kendini yenilemesi olanaklı değildir.
Eskiden felçli hastaların hareket ye­teneklerini yeniden kazanabilmeleri için yalnızca elektrik uyaranları ve ma­saj uygulanır, ama çok başarılı sonuçlar alınamazdı.Felcin bacakları tuttuğu hastalarda bacaklar doğru duruşa getirilerek, bu durumda tutulmalıdır. Bu yapılmadı­ğında bacaklar normal dışı bir konumda kalacağından tedavi güçleşir. Daha son­ra pasif hareketlerle eklemlerin sertleş­mesi ve bacaklann “hareket belleğini” yitirmesi önlenir.Bu aşamada tedavi programı bireysel olarak, yani her hastanın durumuna göre hazırlandığından tedavi karmaşık bir hal alır. Kural olarak basit hareket­lerden zora doğru gidilir: Hasta önce yatakta, sonra yatak kenarında ve te­kerlekli sandalyede oturtulur. Sonraki aşamada ayakta durma alıştırmalarına geçilir. Daha sonra hastanın, Önceleri düz bir yerde ayna önünde ve duvara tutunarak yürümesi, ardından birkaç basamak inip çıkmaya başlaması sağla­nır.Aynı genel rehabilitasyon programı kollar için de geçerlidir. Ama yapısı da­ha karmaşık olan el hareketlerinin reha­bilitasyonu özel bir program gerektirir. Çalışma yaşamına geri dönme, evde ve toplumsal ortamda kendine yetme bütü­nüyle rehabilitasyon programının başa­rısına bağlıdır. Başarılı bir sonuç için tedaviyi uygulayanların çabalarının ya­nı sıra hastanın da katılımı gerekir. He­kim ve teknik yardımcıları hasta üzerin­de değil, hasta ile birlikte çalışma anla­yışı taşımalıdır. Hastalar gerekirse eg­zersizleri her gün tek başlarına da sür­dürebilirler. Organ hareketlerinde belli bir düzeye ulaşıldıktan sonra tedavi ev­de devam edebilir.
Felçli hastalar konuşma yeteneğini yeniden kazanmada oldukça güçlük çe­kerler. Konuşma rehabilitasyonuna er­ken başlanması gerekir. Özel ilgi, uz­manlık, sabır, kararlılık ve uzun alıştır­malar gerektiren bu tedavi oldukça ba­şarılı sonuçlar verebilir. Yaşlılar da da­hil olmak üzere hastaların çoğu birkaç yüz kelimeden oluşan bir sözcük dağar­cığı geliştirerek günlük yaşamları için gerekli iletişimi kurabilirler.
Felçli hastaların rehabilitasyonu uz­manlaşmış merkezlerde yapılmalıdır. İstatistikler, felç geçiren hastaların yüz­de 90 oranında aile ortamında kendileri­ne yettiğini, yüzde 30 oranında da üret­ken iş yaşamma geri dönebildiğini gös­terir. Bu nedenle yarım felçli hastalan yazgılarına terk etmek yanlış bir tutum­dur.
KORUNMA
Daha 18. yüzyıl tıbbında felcin genel olarak kısa boyunlu, kırmızı yüzlü, ka­nama eğilimi olan ve kan basıncı yük­sek kimselerde görüldüğü belirlenmişti. Felcin kan basıncı yüksekliği (yüksek tansiyon) ve şişmanlıkla yakın ilişkisi olduğu düşüncesi yaygm olsa da, tüm kan basıncı yüksek ve şişman kişilerin felç adayı olduğunu söylemek abartılı olur.Öte yandan kan basmcı düşüklüğü de (düşük tansiyon) felce yol açabilir. Bu nedenle kan basıncmı düşürücü ilaç­ların doktor denetiminde alınması zo­runludur.
Önemli bir nokta da felç oluşumun­da kalıtsal etkenlerin belirleyiciliğidir. Kan basıncı yükseldiğinde kalıtsal et­kenler oldukça önemlidir (organik bo­zukluklara bağlı olmayan ve “esansiyel kan basmcı yüksekliği” adı verilen tab­lo); ama bunların tek başına felç nedeni olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle felcin kalıtsal olduğu söylenemez. Yal­nızca, felci kolaylaştıran kan basmcı yüksekliği, damar sertliği gibi etkenle­rin kalıtsal yanı olduğu söylenebilir. Yapısal etkenlerin felç oluşumundaki öneminin yanı sıra çevre koşullarını da göz ardı etmemek gerekir.Öte yandan kan basıncı yüksek ki­şilerde felç oranının çok yüksek olma­dığı da bir gerçektir. Dolayısıyla hastalıktan en çok kimlerin etkilendiği sorusunun yanıtı kolaylıkla verilemez. Şişman kişilerde ve menopoz döne­minde görülen ya da başka nedenler­den kaynaklanan kan basmcı yüksekli­ği tipleriyle felç arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz. Kan basıncı yüksekli­ği esas olarak tedavi edilebilen hasta­lıktır. Günümüzde kan basıncını düşü­ren etkili ilaçlar kullanılmaktadır. Ge­ne de kan basıncını yükselten ani sı­caklık değişiklikleri, uzun süre güneşte kalma, aşın güç harcama, uzun süreli kas çalışması, fazla yemek yeme,«alkol ve sigara kullanımı, heyecanlanma, uzun süreli bunaltı, dışa vurulan ya da saklanan öfke gibi etkenlerden korun­mak gerekir.Hastaların çoğu bedensel ve ruhsal olarak yorucu işlerde çalışmaktadır. Gergin iş ortamından uzaklaşmanın fel­ci önleyebildiği kesin olsaydı tedavi çok daha kolay olurdu. Ama ne yazık ki, böyle bir kesinlik yoktur. Gene de, iş ortamındaki gerilimlerden korunma ve daha sakin bir yaşam her zaman yar­dımcı olur.

YORUMLAR
 1. ayla dedi ki:

  Güler karaduman ayni sikayet bende 7 senedir var her sonucum iyi cikiyor neyim var bilemiyirum siz duzelebildinizmi.

 2. Elif dedi ki:

  Merhaba ben iki yıl önce ailemle ilgili sorunlar yaşadım ve psikolojim iyi değildi aynı zamanda ensenden gelen kafamda kasılma oluyordu. Kafama sert birşey gelse bile etki etmiyordu sanki boynumdan yukarısı yoktu. Ben psikolojik olduğunu düşünüyordum. Yaşadığım olaylardan dolayı köy Şeyler düşünüyordum . Psikiyatriye gittim başımdaki kasılmadan da bahsettim. Depresyona girmişsin dedi. Ve kasılmayla ilgili Nörolojiye git dedi ben fırsatını bulup gidemedim. Antidepresan haplarını kullandıktan sonra kasılmalar geçti gibi oldu . Hapları düzenli kullandım. Şimdi psikolojik yönden çok iyiyim ama başımdaki kasılmalar iki günde bir oluyor sanki başımdaki kaslar sıkılıyor istemsiz bir şekilde çenem ve dişlerim kasılıyor çok ağır olmuyor ama beni rahatsız ediyor. Ve bu sorunlardan sonra dikkat eksikliği olmaya unutkanlık olmaya başladı yardımcı olanilirseniz çok sevineceğim. Şimdiden teşekkür ediyor iyi günler diliyorum.

 3. murat dedi ki:

  annemin beynininde damar kalınlaşması oluşmuş nedeni ne olabilir acaba bu hastalık cidimidir acaba ne yapmak gerekiyor bide el damarlarında iltihap oluşmuş bunun nedenini örene bilirmiyiz.teşkür ederim.

 4. gelincik dedi ki:

  Merhaba,35 yaşındaki oğlumun alnının sol tarafında 7 yıldır yavaş büyüyen bir şişlik olmakta.Doktorların kontrolleri ve çekilen mr lara göre hemanjiyom muş,kemikler arası kılcal damarların genişlemesi … Doktorlar ameliyat öneriyor.Acaba başka tedavisi varmıdır
  Acaba bu şişliğe doğru tanı konmuşmudur çok endişe ediyorum. Lütfen bu şişlikle ilgili olarak beni bilgilendirirseniz ve bu ameliyatı en iyi yapabilecek doktoru önerebilirseniz çok sevinirim
  Teşekkür eder size iyi çalışmalar dilerim <<<<<<<<<<<<<<<<<saygılarımla

 5. emine dedi ki:

  merhabalar, babam hipertansiyon hastası ve yaklaşık 3-4 ay önce tansiyonu ciddi bir şekilde yükseldi ve babamın o günden sonra zaten doğuştan hafif aksak olan bacağı tutmamaya başladı ve genel olarak çok bitkinleşti.ayrıca başının arka kısmında uyuşma olduğunu söylüyor. bu durumda sizce neden kaynaklanmaktadır, tedavi için bize ne önerirsiniz. yardımcı olursanız çok seviniriz. size iyi çalışmalar…

 6. fikriye dedi ki:

  boynumun sağ tarafından yukarı çıkan damarların ağrıdığını ve sağ kulağımın arka tarafında zokluyarak artan ağrı oluşuyor. ağrı geldiğinde boynumu hareket ettiremiyorum ve elimle tutarak yürüyorum . konuşmakta zorlanıyorum ağrı gelgiğinde .
  hangi bölüme gitmem gerekiyor , hastalığımı ne olabilir
  kendim beyne giden damarların tıkanmasından korkuyorum. cevap verirmisiniz.

 7. serokan dedi ki:

  merhaba sayın hocam yaklaşık on yıldır beyinimde iki tane damar tıkalı biri yüzde on biride yüzde yedi. sürekli baş şidetli baş ağrısı ve bazende baılıyorum. daha çok bir şeylere üzüldüğüm zaman sıklaşıyor. amelyat olursam eğer başarı şansı yüzde kaç olur. yada en iyi tedavi yöntemi nasıl olur. şuanda hyati risk taşıyormuyum bu konuda öneriniz doğrultusunda hareket etmek istiyorum.saygılarımla….

 8. Smha dedi ki:

  Merhaba 29 kasım 2011 de beyin ameliyatı geçirdim . (anevrizma )
  ameliyattan sonra yarım görmeye başladım . yani karşıya baktığımda görüyorum fakat sağ tarafı fark etmiyorum.
  bunun çözümü nedir ?
  riski varmı ?

  cavabınızı bekliyorm teşekkürler.

 9. nilgün dedi ki:

  meraba ben gecen yıl felc gıbı bırsey gecırdım sol taraftan kolum yuzum baya kaymıs ayagımda gecen hafta ıcı bır gun araylada 2 kere daha gecırdım tahlıllerım de bırsey cıkmıyor sımdı yenıden emar cekıldım sonuc beklıyırum kalıcı bırseyım olmadı ama yınede korkuyorum kalpdede mınık bır dekık varmıs bukadarr slm

 10. inci dedi ki:

  merhaba:benimde damar tıkanıklığı teşhisi konan bir hastam var;bende doğan beye katılıyorum;bir araştırma hastanesinde yattık;anneme bakıldı ama bize hastalıkla ilgili hiç bir bilgi ve uyaı verilmeden hastaneden taburcu edilmek istendi.şoklardayım.devlet hastanelerinde çalışan çok iyi;işini çokiyi yapan doktorlarımızda var ama,o işini sevmeyen ve zorla yapan doktorlara sesleniyorum;eğer bukadar işinize ve kendinize saygınız yoksa,lütfen bu işi yapmayın.ne bizlersizi meşgul edelim nede sizler bizi çünkü bu iş ihmale gelmez.devlet hastaneşerininde adını kirletmeyin.o hastaneler için emek harcayan insanlara yazık.saygıyı ve şiddet görmemeyi,öyle sokaklara çıkıp protesto yaparak sağlayamazsınız,önce saygılı olmayı öğreninin,insanları sevin,ondan sonra görün bakın herşey nasıl değişiyor,SAYGILARIMLA.

 11. kader dedi ki:

  merhabalar babamın beyin damarlarında kan pıhtılaşması var ve kısmi felç geçirdi. su anda kanı sulandırıcı ilac kullanıyor. aynı zamanda tansiyon hastası ve alkol bağımlısı. hastalığını bildiği halde alkol almaya devam ediyor. buna engel olamıyoruz, korkuyoruz. alkol hastalığın ilerlemesini tetikler mi ?

 12. aygül dedi ki:

  merhabalar kız kardeşim bu hafa hastaneye yattı mersin üniversitesine kafasını eğdiği zaman burnundan sıvı geliyor nedenine bakmak için 1 hafta boyunca belinden su alacaklar bir bilgi verirseniz sevinirim. tomogrofi ve emar çekildi temiz çıktı buna rağmen

 13. turgay dedi ki:

  merhaba öncelikle herkese gecmiş olsun ve allahtan şifa diliyorum,ben yaklaşık bir sesnedir panik atak dedavisi görüyorm şükürler olsun eskiden çok daha iyiyim,yalnız son bir kac gündür harakete bağlı kafamda saniyelik elektirik çarpması gibi bir rahatsızlık yaşıyorum,norolojiye gittim piskolojik olduğunu söyledi ve benim rahat olmam için,beyin emarı verdi,pisikiyatri dokdoruma danıştım piskolojik de olabilir ama hareket edince bu rahatsızlık meydana geliyorsa beyin damarları ile ilgili bir sorun olabileceğini söyledi,cok endişeliyim ve çok korkuyorum bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim..

 14. elif dedi ki:

  anneannnem kalp kapakçığı ve by pass ameliyatı oldu 76 yaşında sol tarafına felç indi sol kolunu oynatabiliyor ama sol bacağında kas hareketi yok ama çok ağrısı var sizce fizik tedavi ile düzebilir mi?

 15. gülçin dedi ki:

  eşimde sinus confluensten itibaren sağ transvers sinüsün proksimal,5cmlik segmenti oklüdedir .sağda transfer sinüs ,sığmoid sinüs veıntertal juguler ven ince kalibrasyondadır. nelere neden olur

 16. ibrahim hakkı dedi ki:

  uzun süredir aralıklarla oturduğm sırada düşer gibi olmaktayım.son olarak sabaha kerşı şiddetli miğde bulantısı ve dayanılmaz başdönmesiyle uyandım.süreki kustum.özelbir hastanenin nörölojı bölümünde beyin emarlarım çekidi ve kan tetkiklerim yapıldı.sonuçlar gayet normal çıktı.KKB ye yönlendirildim.İç kulaktaki kristallerden olabileceği düşünülerek gereki muayene ve testler yapıldı.bir anormallik olmadığı belirlendi.Kan değerleri ve kardiyolojik tetkikler de normal oldğuna göre ne gibi bir sorunla karşı karşıyayım?hangi bölüme baş vurmalıyım?İyi günler.

 17. muhammet dedi ki:

  annem bundan yaklaşık 4 ay önce şah damardan dolayı beyne giden damarda tıkanıklık ve sol tarafında felç var.ilk önceleri sol tarafını hiç kulanamayan ve ona sık sık hareket ve moral vererek fiziktedavi uyguladık evde ve şuan kendisi yürüye biliyor ama güzel yüreyemiyor ve şuan mersinde fizik tedaviye gidiyor eski yaşamına dönebilrimi

 18. elif dedi ki:

  merhaba benimde 6 aydır bulnık görme sol kolumda uyuşma bilincimde hafif bulanıklıklık var bebeğim oldu 5 aylık bu benim yaşam kalitemi bozuyor nerolojiye gittim hiç bi tetkik yapmadan deprosyon dedi ama hala devam ediyor yardımedin

 19. ela dedi ki:

  beyne gden damarın küçük olmasının nedeni ve bu rahatsızlık hakkında bilgi alabilirmiyimm

 20. neslihan dedi ki:

  merhabalar…ben 01.01.2010 tarihnde sag tarafımda oluşan bir uyuşmayla uyandım ve arkasınsan kusma baş dönmesi vs..vs..belirtilerle hastaneye kaldırıldım ve sağ tarafımdaa kısmi bir felç oldugunu ögrendim…ama adetlerim düzensisleşti 3 ay olmuyorum sonrasında oluyorum ama uzun sürüyor hastalıgımın bir etkisi varmıdır…hep böylemi devam edicek çocuk sahibi olmamı engellermi.bu arada 29 yaşındayım…teşekkür ederim

 21. Arzu dedi ki:

  İyi Akşamlar,

  Babam, gecen yıl aynı bu zamanlarda beyın kanaması gecırdı,sağ tarafı kısmı felç oldu fakat fizik tedavı ıle ilerletti çok şükür çok ıyıydı taa kı gectığız çarşamba gunune kadar.Anıden oturrken ayağa kalktı tansıyonum dustu sanırım ıyı değilim kızım yatağa gotururmusun benı dedı ve bı anda bayıldı uyudu.horlayan bırını dusunun.ambulans çağrdk.hıs yoktu.mr çekıldı vs doktoru beynınde 2 yerden pıhtı attığını,birinin beyın sapına yakın olduğunu ve ilaç tedavısıne başlayacaklarını belırtti.Şu an yoğun bakımda yatıyor.almıyorlarda ne durumda bılemıyorum.bu konuda bana bilgi verebilirsenız çok sevınırım.Bu tip hastaların iyileşme surecı nedir neler yapılmalıdır vs gibi…Şimdiden tşkkr ediyorum.

 22. ali dedi ki:

  sayın doktorum benim yüz sol tarafımda stres ve sinirlenmeye bağlı seyirme var film çektirdim kesin sonuç alamadım gözün dış kısmında kısılmaya neden oluyor boyundaki damarlarında kasılmasına neden oluyor beni bilgilendirirseniz veye tedaviye çağırırsanız sevinirim saygılar

 23. MERYEM dedi ki:

  merhabalar yalvarırım cevap verin bana çok zor durumdayım. lütfen…
  benim kulaklarımda kronik bir rahatsızlık var ancak anlatacağım şey bununla ilgilimi bilmiyorum. sürekli başım ağrıyor ve dayanılmaz acılar duyuyorum. kulak rahatsızlığım küçüklükten vardı ancak tedavi olmamıştım. 18 yaşında bir süre tedavi gördüm ve bu tedaviden sonra şiddetli baş ağrıları çekmeye başladım ayrıca çok unutkan bi insan oldum. ve psikolojimin bozuk olduğunu düşünmeye başladım. beynimin belirli noktalarında siddetli ağrılar yaşıyorum. beynim sürekli meşgul sanki işime adapte olamıyorum. sürekli başarısızım. hiç bir şeyi doğru yapamıyorum. beynimin bazen bomboş hissediyorum. ayrıca birşeyler anlatırken kekelemeye başladım. öncedende vardı ama tedaviden sonra daha da arttı ne yapmam gerekiyor? psikiyatriyemi gitmeliyim yoksa beyin cerrahına mı yardımm lütfen… şimdiden teşekürler…

 24. muhammet dedi ki:

  sayın doktorum uzun zaman içki sigara ve bali kullandım ama şuanda sadece sigaram var ama yaklasık son bir senedir başımda agrı oluyo bunun yanında uyku hallizlik gibi durumlar oluyo ve kafamda sıcaklık hissediyorum ve tansıyon bozuklugu yasıyorum acaba bu kulladıgın seylerden beynim hasar görmüşmüdürr

 25. elmas dedi ki:

  merhaba,ben elmas son 1 aydır kendimi iyi hissetmiyorum sağ kulağımdan çok şikayetçiyim hep bir uğultu oluyor ağrıda oluyor ve çok şiddetli baş ağrısı var halsizim hep yatıyorum heryerim ağrıyor bunlarında nedenini merak ediyorum hastaneye gitmeden önce size danışmak istedim, iyi günler…

 26. Gönül dedi ki:

  Babam bundan 2 yıl önce beyin damarı tıkanıklığı nedeniyle felç geçirdi.15 gün hastanede yattı,tedaviler sonucu el ve ayağı düzelti ama hafıza kaybı var.Bazen 1 saat öncesini hatırlamazken bazen eskileri hatırlıyor.Anjio oldu ama tıkalı damarı açamadılar babamın yaşı 73 dr.muzun bize söylediği hayatını bu şekilde devam ettireceği ilaçlarını düzelli alırsa ancak hastalığın ilerlemesini engelleyebileceği.
  Durumuna çok üzülüyoruz, kaybolma korkusu yüzünden evden dışarı kendi çıkamıyor psikolojiside bozuldu uykusunda sayıklama ve bağırmaları oluyor.
  Gerçekten bu hastalığın başka bir tedavi yöntemi yokmu?

 27. dilek dedi ki:

  yaklaşık iki senedir beynimde karıncalanmalr oluyor neden kaynaklanıyor olabilir çok sitresli bir hayatım var

 28. seda dedi ki:

  merhaba, babam kalp amelyatı geçirdi. 4 damarı değişti. 1 hafta her şey çok güzeldi tam hastaneden çıkacağımız gün fenalaştı ve derin bir uykuya daldı.doktorlar beyine emboli attığını söylediler
  bugün uyuduğu 20 gün oldu. ama bize tepki veriyor. elini ayağını oynatıyor. sorduğumuz sorulara kafası ile evet yada hayır diye baş saglıyor. son 3 gündür sorduğumuz sorulara cevap vermeye başladı sadece dudaklarını okuyarak anlıyoruz sesi çıkmıyor. bunları yapmasına rağmen gözlerini açamıyor 20 gündür gözlerini açmadı.sizden ricam daha önce böyle bir vakaa ile karşılaştınızmı
  bize ne önerirsiniz.20 gündür yoğun bakımda doktorlar servise çıkmasını istiyor bizimle olursa daha çabuk gözlerini açar diyorlar artık ne yapacağımızı şaşırdık

 29. halil dedi ki:

  BENİM ANNEM BEYİN FELCİ GEÇİRDİ ZORLA SANDALLİYEYE TUTUNARAK ZORLA YÜRÜYO HEP OTURUYO YATIYO BÜYÜK KÜÇÜK APTESTİNİ TUTAMIYO BEZ KULLANIYORUZ TEDAVİ İÇİN NERELERE BAŞVURACAM SAYGILAR

 30. damla dedi ki:

  ben 12 yaşındayım benimkisi farklısağ kolumda tam damarımın içinde bir ağrı var kasılma gibi gözlerim kanlanıyor yorgunluk ve beraberinde yüzümde çok büyük bir çibana benzer birşey çıktı acaba neden dolayı oluyor lütfen çabuk yazın cevabı

 31. esma dedi ki:

  şiddetli kafa ağısı vardı.sağ dudagın köşesinde uyuşma oluyor bir de dilimi ısırır gibi elektirk çarpıyor.doktora gittim doktor beyin damarların da 2damar tıkanmış dedi net bir cevab vermedi.bunun nedenini merak ediyorum aceba neden böyle oluyor.

 32. sema dedi ki:

  merhaba,bir ay önce annem geçmeyen baş ağrısı yüzünden doktora gitti beyninde 4 tane kılcal damar tıkanıklığı olduğunu söyledilerve 1 ağrı kesici ve sinir ilacı ile gönderdiler bir başka doktor ise sinirsel olduğunu söyledi ve sinir ilacına devam etmesini istedi geçen 2 damla burnu kanamış sizce bu gerçekten damar tıkanıklığımı yoksa başka bişeymi

 33. erdal dedi ki:

  meraba, yaklaşık bir yıl önce aşırı baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle doktora gittim, yapılan mr sonucunda beyne giden ana damarlardan sol taraftakinin doğuştan tıkalı olduğunu yapılacak bir şey olmadığını söylediler, şu anda baş ağrısı, baş dönmesi, göz kararması şikayetlerim aşırı derecede arttı bunun bir tedavisi varmı varsa nerde tedavi görsem daha iyi olur cvp verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler..

 34. gülsah dedi ki:

  yaklasik 2 senedir beynimin sol tarafinda siddetli agrilar ve buna istinaden sol kolumda uyusma hissediyordum.asiri tansiyon dusuklugu vede bas dönmesi sikayetlerim de vardi…tomografi cekildi ve dusuk tansiyon dediler…son zamanda ise;beynimin sol tarafinda ilik ilik biseyler akiyor sanki ve gun icerisinde cok sik tansiyonum dusuyor,tansiyonum dustugu zaman yigilacak kadar oluorum ve de beynimin kisa bir süre de olsa bulanik oldugunu hissediyorum.Almanyada doktorlar Tansiyon dusuklugu dediler.ama ben kendimi gun gectikce iyi hissetmemeye basladim.bana yardimci olursaniz cok sevinirim..saygilar

 35. celine dedi ki:

  Merhaba.. 29 yaşındayım.. Yaklaşık 1 ay önce baş ağrısıyla uyandım ve aynı gün akşam üstü bayıldım, sol taraımda(ayak ve el) güç kaybı oluştu..Yapılan tetkikle sonucu aşırı kan ve demir eksikliği tespit eildi.. Bİr kaç gün sonra evde tekrarar bayıldım ve sol trafımda güç kaybıu iyice belirgin hale geldi ayrıca ağzımda kayma oluştu. Hastanede 15 gün kadar yattım, Aspirin ve demir ilacı alarak tedaviye ısarıdan devam ediyorum.Sigaayı bıraktım. Çay nescafe ve colayı hayatımdan çıkardım, beslenmeme dikkat ediyorum. fazla üzülmemeye sinirlenmemeye dikkat ediyorum, pek mümkün olmasada.. Bu durumun tekrarlama olasılığı nedir, ya tekrar baylırsam korkusuyla yaşamak çok zor. Bİlgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler.

 36. mehmet dedi ki:

  babam bundan 4 sene önce sinirden sıkıntıdan hastalık geçirdi vücüdün hertarafı sinirden kasıldı 1.5sene yatalak kaldı ve ondansonra ilaç tevisiyle yavaş yavaşayagı kalmayı başladı ve ondansonra içtigi ilaçlarbirin beyne giden kan sulandıcı hap içiyordu ama yürürkende bastonla yürüyordu yavaş yavaş ihtiyaçlarını görüyürdü bundan 7temmuz2010 tarihinde yine fenalaştı hastanede yattı tedavi gördü belinden sıvı alındı emez hastalı şüphe yapıldı ve boyun felci görüldü on larında tedavisi yarı yapıl ondan sonra 8agustosta2010 mide kanaması geçirdi ve doktor kansulandırıcı ilacı vermeyin deyince bizde vermedik 2şubat2011 tarihinde kahvede oturuyorduk babam dediki beni evi götür benim başım dönüyor gözlerim kararıyor dedi işte ozaman babam tansiyonu yükselmiş beyni kan gitmeyince beyin felci geçirmiş yataktan kalkamıyor çok uyuyordu hastaneye götürdük nöroloji klinikte yattı ama busırada sulu birşey içemiyordu yiyemiyo hemen tıkanıyordu 1 hafta hastanede yattı doktor hastaneden tabucu yaptı 3 gün sonra tekrar hastaneye götürdü yine tıkanıyordu bilinci yerinde degi yarım yamalak konuşuyor ama birtürlü sonuca varılamadı hala hastanede yatıyor babamın durumu bizi çok üzdü birde yatalak neyapacagıma şaşırdım artık BU HASTALIGIN SONUCU YANİ TETAVİSİ YOKMU TEKRAR ESKİ HALİNİ DÖNEMİYECEKMİ ONUN OHALİNİ GÖRDÜK ÇE DELİRİYORUM ŞUANDA TEDAVİSİ İÇİN NE YAPILA BİLİR çünkü sıvı birşey içtiginde hemen tıkanıyor gözleri dönüyor dil dışarıya çıkıyor kararıyor ben hemen sırtına vuruyorum hızlı hızlı ondan sonra kendini yavaş yavaş toparlıyor SİZLERDEN BU HASTALIGIN TEDAVİNİN SONUCUNU ÖGRENMEK İSTİYORU BİR ÇARE ARIYORUM…..

 37. memt dedi ki:

  ben rahatsızlandım adıyaman 82.yıldevlet hastahanesıne gitim doktorum noroloji uzm..burcu ekmekçi hanıma teşekur ederım hemen beni hastahaneye yatırdı gereken neise yaptı yaptıklarını ankara araştıma hast..sıne gösterdım herşer
  yerine uygun yapılmış dedıler. gaziantep konukoğlu hast. gitim her şey güzel dedılr ama sen hiç su içmmişsin dedı şu anda iyiyim ama başimın arkadaki görultuler bitmiyor onlarda gitse çok iyi olur . dr. burcu ekmekçi ye teşekur ederım.

 38. banu dedi ki:

  dayim akciger kanseri 2 defa kemoterapi aldi ilaclar agir geldigi icin beyin damarlarinda tikanma olmus sag tarafina kismi felc geldi simdi elini kolunu oynatabiliyo ama konusamiyo hayati bi tehlike varmidir konusamamasi kalicimidir iyilesme sureci nedir bilgi verebilirmisiniz. tesekkurler

 39. selva dedi ki:

  merhaba benim babam şu anda fakültede yatuyo hastalığı beyinde on tane damarı tıkalıymış bu hasta için nasıl bir tedavi uygulanır öğrenmek istiyorum şimdiden teşekkürler

 40. fatma dedi ki:

  merhaba ben norvecten erkek ikiz kardesimin ana damari tikali beyinde 2agostosta oldu alanya can hastanesi ve antalya medikalde 105 gun yatti su an 5 haftadir danimarkada fsiyk tedavisi gøruyor miydeden besleniyor bizi duyuyor sadece sag gøzu acik basini sag ve sola ceviriyor doktorlar tedavisi yapilmamis beyin damarlarinda hasar cok oldugu icin beynine emir veremiyor diyor tat koku duyma hissetme ve seslerimizi taniyor bizi gørmesinden emin degiler cok kilo verdi fzik tedavisinde gec kalinmis turkiyede øzel hastahanede para icin elerine tutular hep uyutular tedavisi varmi tam iyilesmesede aile artaminda kendi ihtiaclarini karsiayacak kadar iyilesirmi 45 yasinda Allah rizasi icin bizi bilgi verirseniz seviniriz SAYGILARIMLA

 41. esra dedi ki:

  19 yaşındayım yaklaşık bir yıldır başımın sadece sağ tarafında sürekli gün içinde belirsiz aralıklarla bir baş ağrısı var titremelerim var gözlerim şişiyo bunun için haseki hastanesine gittim emar çekildi bir sürü testler yapıldı samatyaya sevk edildim antidepresanlar verdiler kullandım ama hiçbir işe yaramadı önce ms tanısı konuldu daha sonra birkaç damarın tıkandığını söylediler daha sonrada önemli bşey olmadını sölediler bende hastanelere gitmeyi bıraktım çünkü 6 aydır hiçbir tanı konulamadı ilaçlar fayda etmedi bana bi öneride bulunurmusunuz rica etsem??

 42. banu dedi ki:

  mrb ben damar yumakcıgına bağlı avm hastasıyım ve kısmi felç gecirdim.sorum acaba felç durumumun tamamen bir cözümü olabilirmi?cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.iyi geceler.

 43. doğan dedi ki:

  merhabalar,annem’e amboli teşhisi koydu doktorlar fakat bu emboli hastalığının önemini ve ciddiyetini bizleri karşısına alarak hiç bir zaman anlatmadılar,öncelikle şunu söylemek istiyorum bizim ülkemizde çoğu kişi doktorlar özellikle hastayı hasta olarak değil para olarak görüyorlar .annemi kaybettik allahın taktiridir ama annemi kaybetmeme sebep olan doktor yada hemşirelere hakkımı hiç bir zaman helal etmiyorum ,inanıyorumki öbür dünyada iki elimiz yakalarında olacak allah bu tür insanları işini yapmayan aksatan keyfe keder çalışan insanları islah eylesin.

 44. tugba dedi ki:

  gazi hastanesinde yatan bir hastamız var doktorları doğru düzgün bilgi vermiyor beyninde iyi huylu bir tümör vardı alındı daha sonra ameliyatın iyi geçtiği söylendi şimdi damarlarıyla ilgili bi problemi olduğunu ve sol tarafının kısmi felç oldugu söyleniyor nası bilgi alabiliriz bide tamamen iğleşme oranı nedir benzer durumdaki hastaların iğleşme oranı nedir cevap verirseniz seviniriz teşekkürler iyi günler…

 45. sami dedi ki:

  babam hipertansiyon hastası ve 5 gündür konuşma güçlüğü çekiyor damar tıkanıklığındn şüphelendiklerini söyledi doktor damar tıkanıklığı tehlikelimidir ve bu konuşma bozukluğu kalıcımıdır???

 46. ahmet dedi ki:

  Merhaba ben belcikadan yaziyorum size benim kucuk 2 yasinda yegenim var ve cocuk kusma sikayeti ile hastaneye yatirdik ve 2 gun hic tepki vermeden yatti ve 3 gun bizim talepimiz uzerine film cektiler ve beyin damarlarindan tikaniklik oldugunu soylediler ve su yogun bakimda yatiyor kan icentilciveriliyor ama bununda yan etkisi olmasinda korkuyorlar (kan damlamasi gibi) ve ameliyat olma sansi yok cunku 1,2 dardan fazla tikaniklik goruldu ve suna ilaclarla uyutuluyor siden yardim bekliyorum nasil bir sonuc alir veyda nasil bi tedavi almali tesekkurler..

 47. Mehmet SARIKAYA dedi ki:

  sayın doktorum,beyin embolisi geçiren hastam var bir üniversite hastanesinde tedavi görüyor.fakat buna eminim tedavi yarım yapılıyor.o kadar şaşırtıcı konuşmalar geçiyor aramızda anlamak mümkün değil.hasta taburcu edilirken şununla beslen veya şunu ye yada yeme gibi söylemler kullanılır.bizim hastamız aradan 3 ay geçti genel durum gayet iyi fakat bu kanın bilmem nesini düzeltemediler.yani ya çok sulanmış yada pıhtılaşmış diyorlar.ben bu durumu düzensiz beslenmeye bağlıyorum.önerilerinizi lütfen yazınız.neleri yemeli yada yememli,bize söylenen sebze veya meyve yenmeyecek şeklinde.beyinde oluşan balon var iki tane.valla şaşırdık.saygılarımla.

 48. emre dedi ki:

  öncelikle merhaba: babama doktor beyinde su yeteriğinden fazla su var ve beyinde damar tıkanıklığı var demiş belirtileri ve tedavi yönteminde yardımcı olursanız sevinirim

 49. neşe karadağ dedi ki:

  merhaba , yaklaşık 1 ay önce aşırı stres yüzünden beyin damar tıkanlıklığı yaşadım , sol kolumda uyuşma ve yüzümde ara ara gelip giden kasılmalar oluyordu , hatanede yatarak tedavi gördüm , çok zor toparladım , işe başladım , iyiydim tam 1 ay oldu ama dün gene kolumda ve yüzümde kasılmalar oldu 10 saniye sürüp geçiyor , bu yeniden felç geçiriyorum anlamına mı geliyor yoksa eskisinin belirtisi mi

 50. şenay özdilli dedi ki:

  Bir seneden fazladır krizler geçiriyorum,önce sara znnedildi fakat çekilen filmlerle olmadığı anlaşıldı.Başka bir doktorda(ünlü bir doktor)beynimin sol tarafında damar tıkanıklığı olduğunu,başlangıcında olduğunu ve filmlerde genellikle anlaşılamayacağını belirtti tedavi gördüm fakat yarım bırakmak zorunda kaldığım için hala rahatsızlığım devam ediyor.Ne yapmamı önerirsiniz bu benim için çok önemli,hastalığım herneyse bir an önce kurtulmak istiyorum.Ayrıca psikolojik tedavi görüyorum.

 51. demet dedi ki:

  felçli insanlar hakkında bir çok bilgi daha bekliyorum yardımcı olursanız sevinirim

 52. güler dedi ki:

  öncelikle merhaba`, yaklaşık 7 aydır sürekli mide bulantısı ve baş dönmesi gibi bir ratsızlığım var. bu konuyya ilgili özel bi hastaneye gittim ancak hiç bişeyiniz yok denildi. ve bu beni cok rahatsız ediyor sörekli mide bulantısı kusma yok baş dönmesi bazen oturduğum yerde bile oluyor. lütfen beni adınlatın şimdiden çok teşekürler. Güler karaduman

 53. hatun dedi ki:

  kısa bır suredır beynımın ıcınde sag tarafta sıvı akıyo gıbı soguk bır sey hıssedıyorum sebebı neddır yardımcı olabılırmısınız

Yandex.Metrica