A+
A-
Varis

Toplardamarların bölgesel biçimde genişlemesi ve kıvrımlarının çoğalmasına verilen isimdir. Vücudun bir bölgesinde bulunan toplardamarlarda varis gelişebilir. Ancak gerçekte varisler en fazla bacaklardaki toplardamarlarda ve anüsteki hemoroit toplardamarlarında görülür. Hemoroid toplardamarlarda gelişen varislere kısaca “ Hemoroit ” denilmektedir. Hemoroid halk arasında “ Basur ” olarak adlandırılmaktadır. Hemoroit konusu sitemizin “ Sindirim sistemi ” bölümünde incelenmiştir.

Varis Belirtileri

Bacaklarda ağırlık ve yorgunluk duyusu, ayak bileklerinde şişme, varisli bölgede deri ülserlerinin gelişmesi ve kahverengi lekelerin ortaya çıkması başlıca belirtileridir. Kahverengi lekeler, alyuvarların damar dışına sızdıktan sonra deride parçalanıp içlerindeki demirin bu bölgede birikmesiye oluşur. Tedavisi. Başlangıç dönemindeki varisler, genellikle fazla ayakta kalmamaya özen gösterip istirahat etmekle geçebilir. Ancak iyileşmeyen varisler için ameliyat gerekebilir. Hastanın yatak istirahatine alınması ve bacakların kalp düzeyinin üstüne yükseltilmesi ien önemli ve basit tedavi yöntemidiri. Başlangıçtaki varisler için “varis çorabı” adı verilen elastik çoraplarla aynı işlevi gören bandajlar iyi sonuç verir. Tüm bu yöntemlerden sonuç alınmazsa varisli damarın ya da damarların ameliyat yoluyla çıkartılması gerekir. Gebe kadınlarda varis gelişme eğilimi varsa, yataktan kalkmadan önce varis çorabı giymelerinde yarar vardır. Uzun süre ayakta kalmayı gerektiren meslekleri yapan kişilerin varis gelişmesini önlemek için yürümeleri ve hafif koşullar yapmaları yararlıdır. Yürüyüşler ve hafif koşular kasları güçlendirir ve derideki toplardamarlar bu kaslarca desteklenmiş olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Varisler toplumda yaklaşık olarak % 15 sıklıkta görülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha sık rastlanır.

Bilindiği gibi, toplardamarların çoğunda kapakçıklar bulunmaktadır. Bu kapakçıklar yalnız kalbe doğru açıldıklarından, toplardamar kanının da yalnız kalbe doğru akmasını sağlarlar. Varis vakalarında bu kapakların çalışması bozulmuştur. Bazı vakalarda ise bu kapakların sayısının normalden az olduğu saptanmıştır. Kapakların çalışmasında bozukluğun gelişmesine neden olan etkenlerin başında, damar duvarının zayıflayıp genişlemesi gelir, insanın iki ayak üzerinde dik yürüyor olması, bacaklarındaki toplardamarlarda kanın hidrostatik basıncın yüksek olmasına neden olmaktadır. Diğer yandan bacak toplardamarlarında bir iltihabın gelişmesi damar duvarının zayıflamasına yol açar. Duvarı zayıflamış, içindeki kanın hidrostatik basıncı artmış olan bir toplardamarda ise, varis gelişmesi ileri derecede kolaylaşmış olur. Uzun boylu kişilerin, sürekli olarak ayakta duran trafik polislerinin, dişçilerin, aşçıların bacaklarındaki toplardamarlarda hidrostatik basınç daha yüksek olduğundan, bu kişilerde bacak varislerine daha sık rastlanmaktadır. Hamilelik sırasında, rahim içindeki çocuğun annenin gerek pelvis gerekse sırt bölgesindeki toplardamarlara baskı yapması sonucu bacaklardaki toplardamarlarda hidrostatik basınç artar. Bu da hamilelik sırasında annede varislerin gelişmesine neden olan önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle hamile kadınların ayakta fazla kalmamaları, dinlendikleri zaman tamamen sırt üstü değil de bir miktar yan yatmaları daha iyi olur. Kalp yetmezliği olan hastalarda bacaklarda bir miktar kan göllenir. Bu göllenme de atardamarlardaki hidrostatik basıncın artmasına ve dolayısıyla da varislerin gelişmesine yol açabilmektedir. Varisli bacaklarda hastalar ağrıdan gerginlikten ve bacaklarındaki ağırlık hissinden yakınırlar. Varisli bacak şişebilir, gece yatakta o bacağa kramp girebilir. Varis nedeniyle bu bölgede deri ülserleri gelişebilir. Deride kahverengi lekeler ortaya çıkabilir. Bu lekeler, alyuvarların damar dışına sızdıktan sonra deride parçalanıp içlerindeki demirin bu bölgede birikmesine bağlıdır. Varislerin tedavisi basit istirahatle olabileceği gibi, bu yöntemle iyileşmeyen vakalar için cerrahi yöntemle de olabilir. Hastanın yatak istirahatine alınması ve bacağının kalp düzeyinin üstüne yükseltilmesi gerekir. Yüzeysel varisler için esnek varis çorapları yararlı olabilir. Bu yöntemlerle sonuç alınmadığında ise varisli damarların cerrahi olarak çıkartılması gerekmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Varise eğilimi olan hamile kadınların yataktan kalkmadan önce esnek varis çoraplarını giyinmeleri yararlıdır. Genel bir önleyici olarak da herkese yürümeyi ya da koşmayı öneririz. Böylece bacak kasları kuvvetleneceğinden, özelle derideki toplardamarlar bacak kasları tarafından desteklenmiş olurlar. Bu da varis gelişme riskini düşürür. Varisli kişilerin de hafif yürüyüşler yapmalarında yarar vardır. Uzun süre ayakta durmak zorunda olan kişilerin ise yürüyüş ve koşulara herkesten daha çok önem vermeleri gerekmektedir.

VARİS NEDENLERİ (SEBEPLERİ)

Bacak varisleri, birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılır. Birincil varisler yüzeysel toplardamarlarda ortaya çıkar, ikincil varisler Öncelikle derin toplardamarda görülür; burada kapakçıkların kapanma­sına ya da yetersizliğine yol açar. Böyle­ce kan, izlemesi gereken yoldan saparak yüzeysel damarlara geçer ve yüzeysel toplardamarın duvarlarında zayıflamaya yol açarlar.
BİRİNCİL VARİSLER
Toplardamarlar uzamış, genişlemiş ve büklümlü bir görünüm almıştır. Bu da­marların duvarları incelendiğinde önem­li yapısal bozukluklar görülür. Duvarın bazı bölümlerinde kalınlaşmalar, ba?ı bölümlerinde ise incelmeler görülür. Bu­rada kas ve esnek liflerin yerini lifsi bağdoku almıştır. Bu doku, kanın bura­da birikmesine bağlı olarak, basmç altın­da zayıflar ve toplardamarların duvarla­rında çok belirgin genişlemeler görülür. Önceleri bu durumun damar duvarları­nın doğuştan gelen bir zayıflığına bağlı olarak gelişebileceği düşünülmüştür.

İKİNCİL VARİSLER

Derin toplardamarlar iltihap nedeniyle tıkandığında, kanın kalbe geri dönüşü önemli oranda engellenir. İltihaba bağlı olarak genel durum bozukluğu, ateş, ağrı, bacakta şişme gibi belirtiler de görü­lebilir. Bu durumda yüzeysel toplarda­marlar daha fazla miktarda kanı içine alarak kalbe itmeye çalışır. Daha önce de belirtildiği gibi, toplardamarlarda ka­nın hareketini sağlayan mekanizmalar yetersiz kaldığından yüzeysel toplarda­marlar fazla miktardaki kanı pompala-yamaz ve genişler. Bu damarlardaki ka­pakçıklar yeterince kapanamaz, zayıflar, yetersiz kalarak kanın kalbe geri dönü­şünü zorlaştırır. Bu durumlarda varis te­davisinden önce derin toplardamardaki iltihabın giderilmesi gerekir. İltihap sık­lıkla akciğerde emboliye neden oldu­ğundan hemen tedavi edilmelidir.

YAKINMALAR

Varisler başlangıçta yalnızca görüntüyü bozar. Bu aşamada bile bacaklarda ağırlık duygusu ve karıncalanmayla bir­likte yorgunluk olabilir. Bu yakınmalar, özellikle bacakları yukarı kaldırarak dinlenmeyle geçer. Bu aşamada toplar­damar dolaşımı henüz kesintiye uğra­mamıştır. Bacağın şişmesi de varisin
belirgin bulgularındandır; kanın dolaşı­ma yeterince katılamayıp, damar yata­ğında hareketsiz kaldığını gösterir. Bu durum daha ağır komplikasyonlara yol açabilir. Deri Üzerinde renk değişiklik­leri ve bozukluklar olabilir. Hastalığın bu döneminde egzama, varis ülserleri, damarın çatlamasına bağlı kanama, ba­zen derin damarların tıkanmasıyla orta­ya çıkan iltihap görülür. Hastalığın er­ken döneminde doğru tanı konması ve tedavi uygulanması, hastalığın gidişi ve doğabilecek komplikasyonların önlen­mesi açısından çok yararlıdır.

KOMPLİKASYONLAR

Sponsorlu Bağlantılar

Bacak varislerinde başlıca üç komplikasyon vardır: Tromboflebit; varis kanaması; varis ülserleri. Bu komplikasyonlar hastanın yaşa­mını tehdit etmezse de, istirahatı zorun­lu kılabilir. Varis tromboflebiti: Varisli toplar­damarın duvarında iltihap vardır; bu du­rum damarın çevresindeki dokuları da ilgilendirir. Ayrıca toplardamarın varis olan bölümünde pıhtı oluşumu (tromboz) görülür. Deri varisli damar boyun­ca sıcak ve kırmızıdır. Toplardamar ger­gin ve sert bir sicim gibidir. Elle yapılan muayenede varisli toplardamarlar bo­yunca yaygın ve ağrılı bir şişlik sapta­nır. Hastanın varisli bölgede ağrısı var­dır; gerginlik duyulur. Bazı durumlarda ateş ve genel durum bozukluğu da görü­lebilir.
Varisin çatlamasına bağlı kana­ma: Sıklıkla travma nedeniyle ortaya çı­kar. Travma hafif bile olsa, varisli da­marın çatlaması için yeterlidir. Derinin bütünlüğü de bozulursa dışarı doğru önemli boyutlarda kanama olabilir. Böyle durumlarda kanamanın acil ola­rak durdurulması gerekir. Kanama böl­gesine bir baskı uygulanması ve bunun ardından sıkı bir bandajla sarılması uy­gundur. Varis çatlamasında ciltte yara bulunmayabilir. Böyle durumlarda deri altına kanama olur, hematom (kan otur­ması) gelişir. Hematomun kendisi bir baskı oluşturduğundan kanama kendi başına da durabilir. Çok ağrılı bir du­rumdur, dokuların ezilmesine ve baca­ğın güçsüz kalmasına yol açar. Hemato­mun çok yaygın olmadığı durumlarda alkolle pansuman yapmak yeterli olur; böylece hematom geri emilir. Hematomun yaygın olduğu durumlarda buraya sokulan bir iğne ile biriken kan boşaltı­lır.
Varis ülserleri: Derinin beslenme bozukluklarına bağlı olarak görülür. Toplardamar ülserlerinin en sık görül­düğü yer baldırın üçte bir alt iç yanıdır. Derinin özellikle ince, parlak ve kuru olduğu bu bölgede belki de sinirsel lezyonlara bağlı olarak sıklıkla kaşıntı gö­rülür. Günlük yaşamda olabilecek kü­çük bir kaza bile, varisli bacakta iyileş­meyen yaralara yol- açar. Ülser farklı boyutlarda olabilir. Etrafındaki deri mo­rumsudur. Sınırlan bazen düzenli, ba­zen düzensizdir. Kızılımsı renklidir. Sü­rekli olarak renksiz ve serum içeren bir sıvı salgılar. Tümüyle ağrısız ya da az ağrılıdır. Tedavide kesin yatak istirahati ve enfeksiyonları önleme açısından nedbeleşmeyi hızlandıran ilaçlarla anti­biyotikti pomatlar kullanılır. Bu tedavi başarılı olamazsa, tam olarak iyileşme garanti edilemese bile, deri naklinden başka çare yoktur.

VARİSİN TEDAVİSİ

Varis tedavisinde varisi önlemek için alınması gereken önlemlerin önemi bü­yüktür. Bunlardan bazıları uzun süre ayakta kalmamak, fazla kiloları ver­mektir. Bacaklar yorulduğunda ve sınır­lı bir bölgede varis türü genişleme sap­tandığında esnek varis çorabı kullanıla­rak önlem alınabilir. Varis çorapları özellikle bacağın alt bölümlerini sıkıştırır; kalçalara çıkıldıkça bu baskı Böylece, toplardamarlara masaj uygulanarak, kanın kalbe geri dönüşü kolaylaştırılır. Sertleştirici tedavi – Yaygın varisiler küçük boyutlardaysa ve kapakçıklar işlevlerini görüyor durumdaysa sertleş­tirici tedavi uygulanabilir. Sertleştirici tedavi varisin içine tahriş edici bir mad­de şırınga edilerek yapılır.Böylece damar içinde kimyasal bir iltihap oluşturularak, bunların kapanma­sı sağlanır. Tedaviyi izleyen dönemde esnek varis çorabı kullanılması, tedavi­nin daha iyi sonuç vermesini sağlar. Yüzeysel toplardamar sisteminde yapısal bir bozukluk varsa ve kapakçık­lar yetersiz kalıyorsa, tek tedavi yönte­mi cerrahi girişimdir.Cerrahî girişim – Cerrahi girişim bacak toplardamarının çekilerek çıkar­tılmasını kapsar. Toplardamarın alt ve üst uçları kesilip çevre dokulardan ayrıldıktan sonra, damarın içine özel bir başlığı olan bir sonda sokulur. Bu sonda alt uca kadar sokulup geri çekildiğinde bacak toplardamarı sondanın başlığına bir eldiven parmağı gibi sarılarak ciltte açılan keşi yerinden dışarı çıkartılır.
Varislerin değerlendirilmesi ve en uygun tedavinin belirlenmesi bir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Böylece yüzeysel ve derin toplardamarlarla ilgili daha kesin bilgiler elde edilerek, tedavi konusunda daha sağlıklı bir karar veri­lebilir.

Varisli toplardamarlar kaslarda kramplara yol açar mı?

Varisleri olan kişilerde sıklıkla dokulardaki şişmeye bağlı olarak kas­larda kramplar görülebilir; bunlar özellikle toplardamar yetersizliğinin de olduğu durumlarda gözlenir. Bu kramplar esnek bandaj uygulayarak ya da her fırsatta bacakları yükseğe kaldırıp, dinlendirerek hafifletilebi­lir. Sıklıkla kişinin bacaklarında bir yorgunluk vardır; kişi bacaklarının konumunu sürekli değiştirmek ister.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Meral dedi ki:

  Benim sağ bacağımda diz kapağımın üst tarafında toplardamarda şekil bozukluğu oluştu doktora gittiğimde venoruton ilacı verdi kullanıyorum fakat sol bacağımda da oluştu. Şimdi ellerimin üstünde oluşmaya başladı damarlarımda şekil bozuklukları ne yapmalıyım. Geceleyin ayaklarımda kramplarda oluşuyor.

 2. tuba dedi ki:

  merhaba 18 yasindaim ve bu yasta bacaklarimda varis olusmaya basladi kiloluyum evet ama vovv denilcek kdr digil sigara kullaniorum bundan 1 yil once kaza gecirdim kullandigim haplardan sonra daha cok cikmya basladi yurt disinda yasiorum ve hic bir sigortam vs yok ne yapabilirim ?

 3. fatma dedi ki:

  benim iki yildir ayagim en cokda ayak bilegim agriyor. vazla yuruyemiyorum.dokdorlar belde sinir sikismasi var dediler fakat benim belirtilerim birazda damar tikanillari gibi fakat bacagimda hic bir morarma yok biraz ayak bileginde sisme var. yinede korkuyorum acaba damar dikaniklarimi

 4. sevgi dedi ki:

  benim bacaklarımda varisler var şişiyor agrıyor tabi yatamıyorum bu yüzde acil masaj ve iyi bilen doktorlar bekliyorum bileklerimde şişlik var ayak bileklerimin agrıvar kemiklerde dizden aşagı ayaklarım ve bacaklarım sızlıyor tedavi gördüm yine iyileşmedim bu yüzden doktor diyor ki, se felç olursun bu yüzden korkuyorum…

 5. gül dedi ki:

  ayaklarımda yorgunluk vücudumda kraplar var doktora gıttım önemlı degıl dedı ama artık yürümek bıle ıstemıyom agrıcaklar dıye bırde bn esım hastalandıktan sonra suan yatalak asırı kılo aldım kı herseye bn kosuyotugum halde kılo veremıyom artı bu iç varısler hayattan koparıyo benı

 6. deniz dedi ki:

  benim bacaklarımda varis yok ama geceleri uyurken bacaklarıma kramp giriyor ve ayak bileklerimdede şişlik var bu konuda bana bilgi verirseniz çok memnun olurm tşk

 7. zeki dedi ki:

  iyi günler annemin bacakları iltihaplı varis var ve geçenlerde doktorlar ayaklarından sıvı aldılar ve bacakları sürekli ağrı yapıyor

 8. aynur dedi ki:

  bacaklarımda karıncanlanma ve uyuşmalar oluyor(sag bacagımda daha fazla)ayrıca bacaklarımda şişmelerde oluyor ,bu durumda nasıl oturacagımı bilemiyorum ne yaparsam yapayım düzelmiyor ,ancak sabah geçmiş oluyor tabi gün içinde tekrar oluyor ..ilginize teşekkürler ,iyi çalışmalar ..

 9. NİLÜFER dedi ki:

  mrb her iki bacagımdad cok fazla kılcal damar tıkanması var aynı zamanda bacaklarım cok sisiyor cok kremp giriyor ve ellerimin ve ayayklarımın altında sanki kor varmıs gibi kendimi sürekli olarak asırı sıcak hissediyorum.Bu problemlerle ilgili olarak doktora gittim ve sag ve sol bagagımda %70 oranında toplar damar yetmezligi saplandı.Su an yetmezlik 3. seviyedeymiş.Doktorum ameliyat dedi ama ben ameliyat olmak iştemiyorum .Bunun ilac tedavisi varmıdır acaba?bu sevide hemen ilerlermi? ameliyat olmam sartmı gercekten?Birde bu kapatılan toplar damarlar ilerde allah korusun bir kalp hastalıgı gecirdigimde kullanılacak damarlarmıdır .Yani bu damarların pasif hale getilmesi ileride benim saglıgım acısından bir problem olustuturmu? en onemliside bu ameliyatı olduktan sonra problemlerimden %100 kurtulurmuyum?bilgi verirseniz cok memnun olurum

 10. HÜSEYİN dedi ki:

  Bu varisten çok çektim,bi çeken biliyor mesleğim gereği ayaktayım,bazen saatlerce ayakta kıpırdamadan duruyorum.sonra acıları ben çekiyorum. 6 yıldır çekiyorum bunu daha 5 ay önce varis teşhisi koydular. önceden menüsküs,topuk dikeni,belde düzleşme.teşhisi konuldu kullandığım ilaçların çeşitlerini siz düşünün ne hazin değilmi.onlarca ilacı boşuna içmişim.Doktorlarımız (bazıları)ne kadar iyiler siz düşünün.bana birede kompartman kas sendromu koyuldu. umarım bu hastalıktan hepimiz kurtuluruz. bu yazıyı daha önce okusaymışım keske bütün tehşisler doğru. SAGLİK.İM’E TEŞEKKÜRLER…

 11. AYŞEGÜL dedi ki:

  ya ben bazı sabahlar sağ bacağımda kasılmalarla uyanıyorum.. bir kaç gün etkisi sürüo kasılmaların.. bu bir varis belirtisi midir .. lütfen söyleyin çok korkuyorum.

 12. ayşe dedi ki:

  sitenizi çok beyendim. 6.5 aylık hamileyim vajina çevresinde ve arkaya doğru varis oluştu doğumu normal yapmak istitorum ama doktorum problem çıkarabilir dedi damarlarda yırtılma ve iç kanama gibi… ne önerirsiniz.bu arada ikinci hamileliğim. ilk doğumum normaldi. şimdiden teşekkürler.

 13. erkan dedi ki:

  merhaba.öncelikle sitede verilen bilgiler için çok teşekkkürler.benim sorunum ayağımın iç kısmında topukla bilek arasında 2 cm çapında oluşan kırmızı kahverengiye yakın renkte lekenin oluşması.bi arkadaşımdada aynısı olmuş ve zamanla geçmiş.ancak şuan sol ayak kısmımdada aynı şekilde çillenmeler başladı.bunun sebebi varis olabilirmi?sadece ayak bilek kısmında var bu durum.

 14. FATMA TAŞ dedi ki:

  sag bacagımdaki toplardmarım alındı ilerde damar tıkanıklıgı falan olsa bacagımı keserlermi cok korkuyorum

 15. adnan dedi ki:

  Sağlık cok onemlidir.basınız agrısa bile bir Sağlık kurulusuna gidin mutlaka. benim arkadasım sadece bir bas agrısı die gecistirdigi bi sorunu vardı. gitmiyordu Sağlık ocagına , ama neyin ne oldugunu bilmiyordu iste bas agrısı dedigi beyinde tümör olusmus beyin damarlarına baskı yapıyormus oonun verdiği agrıymıs bu.Allah rahmet eylesin iki gün evvel kaybettik 7 ay komada yattı. arkadaslar gercekten Sağlık Cok önemli kendinizi ve cevrenizi bilinclendirin.Sagliklı yasamlar

 16. fatma dedi ki:

  lütfen bir cevap bekliyorum

 17. fatma dedi ki:

  benim bacaklarımda cok fazla varis yoktu ama yavas yavas cogalmaya basladı bunun için ne yapmalıyım ??

 18. Melike dedi ki:

  Vermiş oldgunuz sağlık bilgileri için çok tesekkur ederım

 19. şıhahmet çigdem dedi ki:

  son bir yıldır ayak bileklerimde mütiş bir agrı oluşmaya başladı baçaklarımda kasılmalar oluyor 5 dakika oturayım yürümeye başladıgımda baçaklarımın hertarafından kuluç kırılması gibi sesler oluşuyor ve beni rahatlatıyor güzdüzleri fazla bir şikayetim yok ama yataga girer girmez agrılarım beni uykudan uyandırıyor uykuya dalamıyorum yataktan kalkıp soguk suyla yıkadıgım zaman biraz rahatlıyorum bacaklarıma yüzeysel bakıldıgında ne damarlarda varis belirtisi yok şişlik yok son bir yıldır uykuyu unuttum fizik bölümüne gittim orası ortapediye yolladı ortapedi kalp damar cerrahisine yolladı hertürlü filimlerim cekildi varis dendi bana şu ilaçlar verildi vendios 600mg veecopirin 300 mg bunları kullanıyorum 2 aydır şikayetlerimde hiç azalma olmadı halen devam etmektedir bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz not 48 yaşındayım devlet memuruyum

 20. sabahat dedi ki:

  müthiş bir sayfa ve doyurucu bilgiler için çok ama çok teşekkürler.bütün korkularım ve sorularıma cevap buldum.harikasınız

 21. idasil dedi ki:

  idasil diye bir ilaç var basur a hemoroide kesin çözüm diyorlar sizce ne kadar doğru?

 22. Kemal dedi ki:

  çok faydalı oldu bazı belirtilerini kendimde gördüğümü hatırladım çalışama ve isitirahatımda bu tavsiyeleri uygulamayı deniycem emeği geçınlerden Allah razı olsun teşekkür ederim

Yandex.Metrica