Kurdeşen Hastalığı (Ürtiker)

A+
A-
Kurdeşen Hastalığı (Ürtiker)

Ürtiker Nedir?

Ürtiker deride şiddetli kaşıntı yapan küçük kızarıklık ve kabarıklıklardır. Belli bir bölgede görülebileceği gibi bütün vücuda yayıldığı da olur. Yüzde anjiyonörotik ödem ya da Quincke ödemi biçiminde görülür. Mukozalarda görülme­si özellikle tehlikelidir, çünkü glottis ödemi boğulmaya neden olabilir.

Kurdeşen Hastalığı

Kurdeşen olarak da bilinen ürtiker bir deri hastalığıdır. Belirleyici özelliği yoğun kaşıntının eşlik ettiği deri dökün­tüleridir. Genellikle erken yaşlarda görü­dür. Sonraki yıllarda sıklığı azalırsa da, 30 yaşından başlayarak yeniden artar. Kadınlarda daha yaygındır. Bu özellik hormon dengesizliğine bağlı damar olay­larının ortaya çıkmasına bağlı olabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kurdeşen Hastalığı Belirtileri

Ürtikerin en önemli belirtisi kabartılı kızarıklıklardır. Deriden kabarık olan ürtiker plağı, sınırlan belirli ve yuvar­lakça bir görünüm taşır. Kabarcığın ça­pı birkaç milimetreden birçok santimet­reye kadar değişebilir. Açık kırmızı olan rengi ortada beyazlaşır. Yoğun bir kaşıntıyla birlikte belirir.
Kabarcıklar bütün vücuda yayılabile­ceği gibi, vücudun herhangi bir bölü­müyle de sınırlı olabilir. Göz kapağı gibi bazı bölgelerin özellik gösteren anato­mik yapısı nedeniyle, ürtiker bu bölge­lerde yaygın bir şişkinlik yaratabilir. Ödemler bazen büyük boyutlara ulaşabi­lir. Çoğunlukla inatçı bir kaşıntı görülür.

Ödemli kabarcık birden ve çok hızlı oluşur; birkaç dakika ya da saat içinde kaybolur-. Bazen döküntüler gece ortaya çıkar; hasta sabah hekime ve aile birey­lerine böyle bir döküntü geçirdiğini söyler, ama lezyonlan gösteremez.Hastalık çoğunlukla kabuklu deniz ürünleri ya da çilek yendikten sonra or­taya çıkar. Bazı olgularda ise, çoğun­lukla ishalle birlikte görülen mide-bağırsak ya da mide iltihabı öyküsün­den sonra hastanın vücudunda ödemli kabarcıkların oluştuğu gözlenir. Müshil vb ilaçlar da ürtikere neden olabilir. Gereksiz müshil alımı birçok olguda kalıcı bağırsak örselenmesine neden olur. Böylece vücudun duyarlılığını ar­tırıcı bazı maddelerin bağırsaklardan emilimi ve dolaşıma katılımı kolaylaşır.
Başta ürtiker olmak üzere alerjik hastalıkların oluşum sürecini başlatabilen sayısız madde vardır. En iyi bilinen ürtiker nedenleri yiyecekler ile ilaçlar­dır. Bunlara enfeksiyonlar sonucunda gelişen ürtikeri de ekleyebiliriz. Enfeksi­yon etkenleri bademcikler ya da dişlerde odaklanan mikropların toksinleri ya da bağırsak asalakları (tenya, oksiyür, askaris vb) olabilir. Ayrıca fiziksel etkenlerle ortaya çıkan ve oldukça sık görülen bir ürtiker tipinden de söz edilebilir. Deri yüzeyinde sürtünmeye ya da sürekli ze­delenmeye uğrayan yerlerde ödemli kabarcıklar ortaya çıkar. Fiziksel etkenlere bağlı ürtiker olgularında, çizgi biçimli ya da yaygın kabarcıklar banyo sonra­sında, ayak tabanlarındaki kabarcıklar ise uzun yürüyüşlerden sonra görülür. Bunlar kaygılandırın olmakla birlikte gerçek anlamda hastalık değildir. Ayrıca deriyi etkileyen zedelenmeler sonucun­da sağlam deri üstünde kalıcı ürtiker ka­barcıkları oluşabilir; bu olaya dermografizm adı verilir. Dermografizm bazı olgularda ömür-boyu sürebilir, bazılarında ise aşamalı olarak kaybolur. Kanamalı (hemorajik) ürtiker oldukça ender görülen bir tiptir; damar yatağının aşın kırılganlığı sonu­cunda kanın dokulara sızmasıyla ortaya çıkar.

Sponsorlu Bağlantılar

Kurdeşen Hastalığı Nedenleri (Ürtiker Sebepleri)

Ürtiker genellikle alerjiden kaynaklanır. Hastalığın oluşumu ana hatlarıyla şu sü­reci izler: Antijen denen belirli bir mad­de (örneğin bir protein) vücuda girer. Vücudun savunma sisteminde bu mad­deye karşı antikor denen maddeler üre­tilir. Antikorların görevi antijenin isten­meyen olası etkilerini engellemektir. Bu nedenle yalnız antijene karşı etkili olma özellikleri vardır. Antijenin yeniden vü­cuda girmesi ve bunu izleyen antijen-antikor karşılaşması ürtiker belirtilerini başlatır. Alerjen olarak da bilinen anti­jene karşı antikorlar üreten vücudun du­yarlılığı artar. Vücudun bütün sistemleri bu tür hastalıklardan etkilenebilir. Solu­num sisteminde saman nezlesi ve bron-şiyal astım, sindirim sisteminde mide-bağırsak iltihabı görülebilir. Alerjenin araştırılarak belirlenmesi tedavi açısın­dan büyük önem taşır. Alerjen madde­nin ortamdan uzaklaştırılması en etkin tedavi yöntemidir. Böylece hastalığı başlatan süreç engellenmiş olur.
Alerjik ürtiker dışında rastlantıyla oluşan ürtiker olgularına da rastlanır. Bunlar özellikle örseleyici maddelerle temastan sonra ortaya çıkar. Isırganotu gibi bitkiler, böcek sokması gibi uya­ranlar ve soğuk ya da sıcak etkisi ürti-kere yol açabilir. Bu olgularda Ödemli kabarcık yalnız temas bölgesinde beli­rir. Ama daha önce belirtildiği gibi, aşı­rı duyarlı kişilerde döküntüler hızla ya­yılarak bütün vücudu kaplayabilir.Ürtikerde kabarcığı oluşturan biyo­kimyasal süreç antijen-antikor birleş­mesiyle başlar. Bu süreçte iki kimyasal bileşik ortaya çıkar: Histamin ya da histamin benzeri maddeler ve serotonin. Bunlar derialtı dokusundaki damarları etkileyerek damarlarda genişlemeye (kızarıklık), ayrıca damarların geçir­genliğini değiştirerek damar yatağı dışı­na serum sızmasına (ödem ve ürtiker kabarcığının oluşumu) yol açarlar. Alerjiye neden olan etken bazen kolay­ca belirlenir. Alerji yapabilecek madde­lerin tek tek denenerek ayıklanması alerji etkeninin bulunmasında sonuca götürücü olabilir.
Zor belirlenen alerjenler için uygu­lanan “deri testleri” her zaman istenen sonuçlan vermeyebilir. Çoğunlukla bir­den” çok uyarana karşı duyarlı olan bu hastalar çok sayıda maddeye tepki gös­terirler.
Alerjik durumlar dışında, organ ve sistemlerin özellik gösteren hastalıkla­rında da ürtikerin ortaya çıkışı kolayla­şır. Karaciğerin işlevini iyi yapamama­sına bağlı sindirim güçlüklerinde ya da kolit tarzında kronik enfeksiyonlara bağlı rahatsızlıklarda da ürtiker görüle­bilir. İç salgı sistemi bozuklukları da ürtiker nedeni olabilir. (Erişkinlik dö­nemine geçişten sonra bazı alerjik has­talıkların iyileştiği bilinmektedir.) Has­talığın görülmesinde ailesel ve kalıtsal etkenlerin önemli rolü vardır. Dolayı­sıyla bir ailede aynı ya da değişik yapı­da alerjik hastalıkların bulunması pek ender değildir.

Kurdeşen Hastalığının Tedavisi Var mıdır? Ürtiker tedavisi)

Ürtiker tedavisinin temelini antihistaminik ilaçlar oluşturur. Bunlar döküntü­lere yol açan biyokimyasal süreçleri en­geller. Ayrıca kaşıntıyı ve derideki yan­ma duyusunu hafifletir, deri döküntüle­rini hızla geriletir ve bir sonraki nöbetin gelişimine engel olur. Tepkimeyi önle­yen kortizon ya da ACTH (adrenokorti-kotrop hormon) gibi daha kuvvetli ilaç­lan, kan basıncının önemli ölçüde düş­tüğü daha ağır olgularda kullanmak ye­rinde olur. Ürtiker tedavisinde en önemli amaç hastalık etkenini saptayıp ortadan kaldırmaktır. Eğer bu yapılamı­yorsa, alerjen maddeleri ortamdan uzaklaştırma yoluna gidilir. Örneğin her salam yediğinde ürtikerle karşılaşan bir hastanın döküntülerinden kurtulmak için bir daha salam yememesi gerekli. Ürtikere neden olan madde belirlenemezse, bütün kuşkulu olgularda hasta­nın hafif bir beslenme programı uygula­ması Önerilir. Burada kolayca ürtikere neden olabilecek yiyecekler verilmez. Genelde pirinçli sebze ve meyveye da­yalı bir beslenme programı 4-5 gün ka­dar ciddi biçimde uygulandığında, akut ürtiker olgularının büyük bir bölümün­de iyi sonuçlar alınmaktadır.

Hastalığın uzun süre devam etmesi, alınan önlemlerin yeterli olmadığım gösterir. Bu durumda, vücudun aşın duyarlılığını değiştirecek bir duyarlılık gi­derici tedavi gerekir. Bu arada sindirim sisteminin düzenli işlev görmesini sağ­lamak da çok önemlidir. Karaciğer ve bağırsak rahatsızlıkları tedavi edilmeli­dir. Karaciğeri zehirli maddelerden arındıran ilaçların ve süt mayalarının kullanılması yararlı olabilir. Hastada iç salgı sistemi bozuklukları da varsa, bunların düzenlenmesi yararlı sonuç verir. Enfeksiyon odaklan ortadan kal damlamalıdır. Ürtikerde mentollü, kalaminli losyonlar yerel olarak kullanıldı­ğında hastayı rahatlatır. Deriye uygu­landıklarında temas alerjisi oluşturabi­leceği için, yerel antihistaminikler kul­lanılmamalıdır.

Soru: Ürtikerin komplikasyonları olur mu?

Cevap
Olguların büyük bir bölümünde ürtiker iyi huyludur. Bazen “Anjiyonörotik Quincke ödemi” gibi bir komplikasyon du­daklar, ağız mukozası, yutak ve gırtlakta lokal şişmelere neden olur. Hastalık gırt­lağı etkilediğinde, boğulma nöbetleriyle çok ciddi boyutlara ulaşabilir.

Soru: ÜRTİKER TEHLİKESİNE ÖZELLİKLE DUYARLI İNSANLAR VAR MI?

Cevap

Sponsorlu Bağlantılar

Herkes ürtiker olabilir. Belirli uyaranlar hastalarda ürtiker yapabilir. Derileri son derece duyarlı hastalar, ürtiker yapma­yan çok sayıda uyarana tepki gösterebi­lir. Yapısal olarak bu tepkiye yatkın in­sanlar hastalığa en kolay yakalanan gru­bu oluşturur.

Soru: Vücutta ürtiker en çok nerede görü­lür?

Cevap
Ödemli kabarcıklar belirli bir bölgeye ya da bütün vücuda yayılmış olabilir. Vücudun belirli bölgelerinde büyük şiş­likler ortaya çıkar. Örneğin göz kapaklarındaki kabarcıklarda gözler dışarı doğ­ru balonlaşır. El ayası ve ayak tabanları gibi bölgelerde kabarcık daha az şişkin olarak görülür.

 

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Rukiye dedi ki:

  Arkadaslar işinin ehli hacamatciya hacamat yaptırın hafifletiyor. Cok zor bi hastalik. Kac gündür kasin kasin maf oldum. Hacamat yaptirdim biraz hafifledi seanslara devam edersek insallah tamamen gider. Karaciger detoksu yaptirin hacamatla. Çünku sorun iceriden. Insallah Allah in izniyle faysa eder. Hepimize gecmis olsun

 2. Türk dedi ki:

  Bende kurdesen oldum 1 yıldır gitmedigim doktor kalmadı. En son tanıdık bir doktorla görüstük. Karaciğer yaglanmasından dolayı dedi. Su an cok rahatım. Herkes umarım sifa bulur. Salıcakla kalın…

 3. Faruk dedi ki:

  Merhaba bende urtiker var bagirsak iltihabindan kaynaklaniyormus endoskopi yapacaklar bagirsak iltihabi gecince duzelme olurmu saygilarimla

 4. Kevser dedi ki:

  Herkeze geçmiş olsun öncelikle.sizlere tavsiyem tekrar bi cildiyeye gidip karaciğer böbrek vede hormonlarınıza baktırmak istediğinizi söyleyin.altta yayabilecek sebepleri ataştırdıktan sonra ilaç kullanmalısınız.vücudunuzda kaşıntı vede kızarıklık olduğunda o bölgelerin fotoğrafınıda çekip hekiminize göstermenizde fayda var.hetkeze sağlıklı yaşam diliyorum.

 5. Cansu dedi ki:

  Ben 20 yıldır ürtiker hastasıyım sizlerin kullanmış olduğu bütün alerji ilaçlarını kullandım hiç birinin faydaşını görmedim

 6. uğur dedi ki:

  bu hastalığın en büyük sebebi stres ,stresli ortamlardan uzak durmak lazım toz,çikolata,cips,mayalı yiyecekler hamur ve sarmısak gibi bu tür yiyeceklerdende uzak durmada fayda var kortizon igneleri geçici çözüm allah herkese şifa versin hacamat tavsiye ediyorlar ama denemedim …

 7. Nazlı dedi ki:

  Merhaba bende 5 6 aydır ürtikerim ilk doktor crebros 20 tablet verdi içtim kaşıntım geçmedi her geçen gün daha çok kaşınmaya başladım iğnesini oldum yine geçmedi ertesi gün devlet hastanesine gittim doktor kanımı felan aldı işte baktı iki tane ilaç verdi zaditen sro 2 mg ve fexofen 180 verdi kullanıyorum kaşıntı geçti ama vücudum da acayip şekilde sivilceler çıkıyor normalde hiç sivilce olmaz ne yapmalıyım

 8. Utkan hasan dedi ki:

  Bende 3 ay önce urtiker hastalığına yakalandım her kızarılıkta hastaneye gidiyorum serum kortisyon ve ilaçlar veriyorlardı en sonunda komple tedavi altına girdim hiç bir sorun olmadığını söylediker sadece bademciklerde problem varmış doktor %70 geçeciğini söyledi şimdi bademciklerimi aldırtacağım bakalım geçecekmi

 9. Kemal dedi ki:

  Bende de 2 yıldır var,bacagimda çıkan zonaya cilt doktoru yanlis teshis koydu,augmentin ve kortizon ignesi verdi,augmentin bağırsak florami mahvetti ishal yaptı tamamen düzelmesi 1 yili buldu,ishal gecti ama urtiker gecmedi,2 günde bir xyzal atıyorum biraksam 3 uncu günde çıkıyor.Allah hepimizin yardımcısı olsun.

 10. zöhre dedi ki:

  Bendeki urtikerde sinirlendigim zaman olusuyor sonra kayboluyor ne yapmam lazim..

 11. talha dedi ki:

  Kolay gelsin 22 yasimdayım yaklasik 3 senedir ürtiker rahatsızlıgim var doktora gittim 2 kutu ilac verdi ama faydasini gormedim bas kısmımda kasintiyla basliyor yanmayla devam ediyor ve iz kaliyor kollarima kadar iniyo bazen allerset iciyorum kesiyo ama isi kökünden çözmüyo yardımcı olun teşekkürler.

 12. duygu dedi ki:

  Ben zehirli guatr hastasiyim bayadir dudak cevremde beyazliklar var ve gittikce cogalyo zehirli guatr dan olabilir mi bi bilginiz var mi

 13. Funda dedi ki:

  İyi günler 5aylik hamileyim ve 1aydir omuz kisimlarimda sirtimda şiddetli kasinti ile birlikte kizarikliklar oluşuyor özellikle aksam saatlerinde oluyor ve çok rahatsizlik veriyo hamile olduğum için ilaç kullanamiyorum sizden isteğim evde bitkisel uygulayabilecegim bir öneriniz varmi şimdiden tskr ederim.

 14. eylül dedi ki:

  Ben 4 aydır bu illetle yaşıyorum kaç kez Dr gitsmde iğne ilaç serum yesemde yok kaşnmaktan ölüyorum yok bunun çaresi nasıl kurtulcamı bilmiorm kafayı yedircek:((

 15. feride dedi ki:

  herkeze slm ben 2 yıldır kıronik ürtikerim hergün oluyorum gitmediğim doktor hastane kalmadı bunun çaresi yokmu artık dayanamıyorum ne olur çaresi varsa söyleyin pisikolojiö alt üstoldu arkadaşlar şimdiden herkeze geçmiş olsun allah yardımcımız olsun…..

 16. reyhan dedi ki:

  kardelen aslan kullanıcısı hacamattan sonra iyi oldum demişsiniz.ürtikeriniz şu an ne durumda

 17. Elif dedi ki:

  Arkadaslar bendede wardı urtiker artık delirmek uzereydim bi cok ilac werdiler kullandım ama bi cozum bulamadım en son qittiqim doktor …. werdi 2 saat icinde qecti arada yine oluyor ama onemsiz qeciyor hepinize acil sifalar dilerim zor bi hastalik

 18. hülya dedi ki:

  ve insandan insana bulaşırmı çünkü ablamda yakın zamanda oldu ve ayaklarıda öyleydi onun ayakkabısını giydi ama önceleri birşey olmadı acaba o ayakkabıdanmı kaynaklanıyorrr))())9…

 19. hülya dedi ki:

  ben 13 yaşındayım ve ilk önce kaşındı sonra gece baktığımda haffi kızarıklıklar oluştu ılık duş aldıktan sonra ayağımdada çıkmaya başladı ne yapabilirim )))….

 20. MİSAFİR dedi ki:

  Bende de ürtiker hastalığı var. Genellikle el ve yüzümde şişliklerle başlıyor. Daha sonra kızarık ve kabarcıklar başlıyor.

 21. emine dedi ki:

  bnm annem 20 yıldır kurdeşen hastası doktorlara gitti onlarda geçici ilaclar verdiler. 1 gün içinde gidip tekrar geliyor annemin ne yapması gerekiyo acaba yardımcı olursanız sevinirim.

 22. alerjik dedi ki:

  aldiginiz besinlere dikkat edin bendeki kirmizi et mesela bulana kadar az cekmedim

 23. yasin dedi ki:

  bende 3 senedır kızarıklık ve kaşıntı oluyor hastanede yattım tırnakla kaşıdığım yerler o şekıl kızarıp kabarıyor hap kullanıyorum artık devam lı mı kulalanacaz ilaçı blilen varmı

 24. madurdum dedi ki:

  Arkadaşlar ben 12 yaşındaydim 2 hafta çektim doktor ürtiker dedi iğne verdi oldum anında geçti çok mutluyum ve suan 15 yaşındayım

 25. hatice dedi ki:

  herkeze selam,
  Ürtiker illetiyle uğraşanlardan biriyim.20 yaşında iken çok ağır bir şekilde uzun süreli olarak geçirdim.Hangi ilaçlarla iyi olduğumu bile anlayamadım.Gitmediğim doktor kalmadı İzmirde.Genelde konulan teşhis sıkıntı ve stres.Sürekli Avil Decort karıştırılıp iğne olarak vuruluyordum.Şu anda 29 yaşındayım ve tekrar ürtiker oldum.Sürekli acilde aynı ilaçlar (avil,decort) birleştirilip serum içinde veriliyor.Bunlar kabarıklığı ve kaşıntıryı alıyor fakat 12 saat idare etmiyor.Tekrar tekrar aynı şekilde devam ediyor.Gittiğim bir doktor kan testi istedi.Sonuçta LÖKOSİT değerim 4-11 arası olması gerekirken 13,7 olduğunu,sonuca bağlı olarakta enfeksyondan kaynaklanabileceğini söyledi.Kortizonlu iğneleri vurdurmamamı onun yerine Atarax yada Aerıus adlı ilaçlardan sabah akşam içmemi bunun yanında Azitro adında bir antibiyotik verdi.Sabah akşam ataraks yada aerıus günde 1 tane Azitro (kutuda 3 tane var.3 GÜN iğne vurdurmadım.3 gün sadece atarax ve azitro içtim.Kabarıklıklarım ve kaşıntım geçti. 4. Gün atarax içmedim ama gece bacalarım kaşınmaya başladı.Sabahı hemen doktora gittim tekrar kan testi istedi.Şimdi sonuçlarımı bekliyorum.HERKEZE GEÇMİŞ OLSUN….

 26. kardelen aslan dedi ki:

  2 yıldır ürtikerden muzdariptim.hacamat yaptırdım .çok iyiyim.çok rahatladım geceleri uyuyamıyordum.aile hekimim hacamat iyi gelir dedi.hacamat bir mucize.ertesi gün rahatladım. söyleseler inanmazdım.1 ay sonra tekrar yaptıracağım.karaciğer bölgesine yaptırdım.tavsiye ederim

 27. umutsuz dedi ki:

  ben üçyıldan fazla ürtiker belirtileri gösteren rahatsızlığım var yüzden fazla doktora gittim ama hiç çaresini bulamadılar tahlillerde hiç birşey çıkmıyor ne olur bana yardım edin

 28. Sinem Nur dedi ki:

  Benim ürtiker olduğumu söylüyorlar. ama bir gün oluyor bir gün olmuyor. bu da benim canımı sıkıyor. acaba iyileşme süresi kaç gündür en fazla?

 29. muzi dedi ki:

  27 haftalık hamileyim. bir anda kaşıntılı kabarcıklar karın çevremde belirdi ve bir günde neredeyse tüm vücuduma yayıldı. doktor ürtiker dedi. kaşıntı için bir hap yazdı ve bir de krem. kullanmakta kararsız kaldım. kullanmalı mıyım acaba bilgisi olan varsa sevinirim.

 30. canan dedi ki:

  merhaba 6 senedir urtıkerım var su an hamilekalmk istıyorum acaba hamilelikte kullanabılcegım ilaç nelerdir

 31. çilem dedi ki:

  ben 9 yıldır urtıkerle savasıyorum nedenını bulamadılar ne onerırsınız bana

 32. guven dedi ki:

  merhaba benım vucudumda kazıltı var ama cogunlukla akşam başliyor cıttı kaşıntı var kızarıklar var bu nedır acaba

 33. Sibel dedi ki:

  Ben de babami kaybettikten sonra ittiler geçirdim. Doktor Asır’ı üzüntüden olduğunu söyledi. İlaçlar sayesinde gecti ama üzüldüğüm zamanlarda kaşıntılar başlıyor. Hersey stres ve üzüntüyle alakalı. Herkese gecmis olsun

 34. recep dedi ki:

  bende 1.5 aydır ürtiker denilen hastalıkla uğraşiyorum aerus kulanıyorum.acillere gidip prednol 80lik ve avil ampul yaptılar ama hep geçici tedaviler bunlar.ama şimdi özel bir hocaya gidiyorum.yapılan tahlilde total ieg 0-100 olması gerekirken bende 343.9 çıktı.şimdi bana özel aşı hazırladı haftada 2 gün ona başlıyacam.yarın ilk günüm aşı için.5 haftalık bir aşı bu sonra 2 ay ara verilecekmiş.sonuç ne olur bilmiyorum inşallah hayırlısıyla biter.sonucu yazarım buradan

 35. mehmet dedi ki:

  merhabalar herkese bu hastalığın tedavisi ni bilen varsa lütfen yazarmısınızz…..

 36. gulcan dedi ki:

  merhaba bende once bacaklarimda iz birakan yaralar olarak basladi kasinti yoktu sonra bu urtikere cevirdi butun vucuduma yayildi sac diplerime kadar doktorum ilac ve ozel sampuan verdi ama artik onlarda fayda etmiyo ozellkle aksam ve geceleri cokk rahatsiz ediyo kasinti cok sicak suyla dus aldigimda rahatliyodum ama bunun yanlis oldugunu ogrendim bu hastaligin heran gecebilicegini yada omur boyu surebilecegini soyluyorlar bende alismaya calisiyorum 2 bucuk senedir akapunkturun faydali olcagini okudum denemyi dusunuyorum herkese gecmis olsunn

 37. VEDAT dedi ki:

  SLM ARKADAŞLAR BENDE ASKERDEN SONRA OLMASI LAZIM YAKLAŞIK 8-9 YILDIR SÜREKLİLİĞİ DEVAM EDEN BU RAHATSIZLIĞI DAHİLİM İSMİ URTIGER PIGMENTOSA DOĞRUMU YAZDIM BİLMİYORUM BANA İZMİRDE BİR TELEFON NUMARASI VERDİLER VİTİLİGO VE SEDEF ARAŞTIRMASIYLA İLGİLİ BİR KURULUŞMUŞ SALI GÜNÜ İÇİN RANDEVU ALDIM SAAT 2 DE BU RAHATSIZLIĞIN TEDAVİSİNİN OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENECEĞİM EĞER BANA KESİN TEDAVİ İLE İLGİLİ OLUMLU CEVAPLAR VERİRLERSE SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM ÜZÜLMEYİN HERZAMAN BİZLERDENDE KÖTÜ DURUMDA OLAN İNSANLAR VAR ONLARA BAKIN YİNEDE HALİMİZE ŞÜKÜR EDELİM DERDİ VEREN ALLAH DERMANIDA ALLAH DUALARIM SİZİNLE.

 38. Sibel dedi ki:

  mrb… Bende Troid hasdayım radyonlu iyot tedavisi gördüm o bittikden 3 gün sonra ürtiker oldum kullanmadığım krem iğne ilaç kalmadı ama geçen bişey yok. Ben hep geçecek diye ümit ediyordum ama burdaki yorumları okuyunca hayal kırıklığına uğradım. Gerçekden geçmiyormu?Ne yapıcaz peki?Yokmu bir çare?

 39. ibrahim dedi ki:

  merhaba Ürtiker bende de var 4-5 yıldır yaşım 19. Halen devam etmekte gün geçtikçe nöbetlerin sıklıgı artıyor. Bunu engellemenin yolu nedir? Doktorlar Xyzxal ilacını veriyor, rahatlatıyor. Ama nereye kadar. Çaresi yokmu bu hastalığın?

 40. hasan dedi ki:

  merhaba.benim annemde bu hastalığı 5 senedir çekiyor.bilen hastalığı geçen varsa yazsın şuraya lütfen bi çaresi tedavisi yokmu ????

 41. hatice dedi ki:

  mrb 2008de ay dönemi agrıdan dolayı dikdoren agrı kesici ineoldugumda bileklerimde şime kaşıntı oldu umursamadım güngeçtikce artı gitmediyim hastane hemen hemen kalmadı ürtiker cogunlugu dedi ataraks uzun sure kullandım kılo artışı yaptı ama işe yaramadı şimdi daha kötü durumdayım hiçbir iş yapamıyorum eklemlerde kaşıntı aşırı şişme vucudun her seferinde farklı yerlerde cıkıyo sanki kemiklerde agrı dolaşıyo ayak altlarımda topaklamalar uzun sure ayakta kalamıyorum agrıdan nereye başvuracagımı bilemiyorum artık doktorlar duyarsız araştırmadan bitek talil yapıp gönderiyolar

 42. Sena dedi ki:

  merhaba. 18 yaşındayım ve ürtiker oldum. yaklaşık 2.5 aydır ürtikerim. doktorum ”aerus” adlı bir ilaç verdi. fakat ilaç hastalığımı geçirmiyor. bugün göz kapaklarım ve dudaklarım şişti. gözle görülür bir şişlik yok ama şiş olduğumu hissediyorum. gözlerimi açıp kapattığımda şişliği fark ediyorum. dudaklarımda aynı şekilde.. Açıkçası korkuyorum nefes boruma falan sıçrar diye. sanrım birazcık da genetikmiş. annemde de var ama onun ki benim ki gibi değil. benimkiler yarım saat bir saat sürüyor. ürtiker de hayati tehlike var mı çok merak ediyorum birde ilaçlar faydalı olmadığından ne yapmam gerek bilmiyorum. soğuk da etkiliyor diyorlar ama geçmiyor yinede. bilgilendirirseniz çok sevinirim. iyi akşamlar

 43. çiğdem dedi ki:

  MERHABA,

  BENİM DE EŞİM 13 MAYIS TARİHİNDEN İTİBAREN ÜRTİKER ALLERJİ RAHATSIZLIĞINA YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİK. YAKLAŞIK 9 AYDIR İLAÇ KULLANIYOR SÜREKLİ DOKTORA GİTTİK İLK ZAMANLAR FARKLI DOKTORLAR VE FARKLI TEDAVİLER GÖRDÜ DEĞİŞİK İLAÇLAR KULLANDI EN SON GİTTİĞİMİZ DOKTORUN İLAÇLARI ÇOK İYİ GELDİ AYRICA SADECE İLAÇ DEĞİL GIDA DİYETİ DE YAPTIK. DAHA SONRA RAHATSIZLIĞI GEÇTİ FAKAT DİYETİNE DİKKAT ETMESİ GEREKİYORDU KENDİSİ GEÇTİ DİYE RAHAT RAHAT İSTEDİĞİ HER ŞEYİ TEKRAR YEMEĞE BAŞLADI SON BİR AYDIR TEKRAR RAHATSIZLANDI. BU SEFER FARKLI DOKTORA GİTTİK İLAÇ VERDİ ARTIK İLAÇ KULLANMAK İSTEMİYOR O YÜZDEN ALMADIK İLAÇLARI FAKAT BU RAHATSIZLIĞIN KESİN ÇÖZÜMÜ YADA NEDEN KAYNAKLANDIĞI AÇIKLAYAN BİR ALLAH’IN KULU OLMADI. NEREDE TÜRK DOKTORLARI!!!!

 44. serkan dedi ki:

  slm ben 3GUN dur kasinti basladi ve cok ilerdi sislikler olmaya basladi dayanamadim gece acile gittim ve serum taktilar iyi geldi sebebini sordum urtiker dwdiler bana bu konuda yardimci olun saygilarimla bu hastali ga yakalanan arkadaslara acil sifalar

 45. müzeyyen dedi ki:

  birbuçuk yıl hiç geçmeden devam eden ürtiker hastasıydım bu ürtiker denen hastalık kendiliginden geçerse geçiyor.yogunlaşan ataklar yaşıyordum kortizon ignesi yaptırıyordum.sonra birden kendliginden geçti…xyzal ve aıreus kullanmıştım 1.5 yıl bu hastalıgı tetikleyen bazı beslenme ve stres gibi etkenler var pırasa rezene çayı kekik bir çok baharatlar ve sucuk salam gibi hazır yiyecekler meyve suları aslında katkı maddesi içeren yiyecekler ben bunlara dikkat ettim ve 1.5 yıl sonra allah beni kurtardı…umarım bu yazdıklarım sizlerede faydalı olur.herkese çok geçmiş olsun….

 46. Fevziye dedi ki:

  Bu dertten muzdarip loan kuzenim 2 yil cektikten uzmani docenti profu doctor doctor gezdikten sonra inanamayacaginiz bir tedaviyle bu hastaliktan tamamen kurtuldu. Urtiker kurdesenden bu yontemle kurtulan bir arkadasi ona Ayva agaicinin dibindeki toprakla banyo yaptigini ve hastaligin tamamen kesildigini soyleyip topragida getirmis. Kuzenim inanmayip topragida Balkona kaldirmis. Taki 6 ay sonra kasinmaktn delirmek uzere oldugu bir gun topragii alir ve yikanir. Bir ksede ilik su ile Camur yapip tum vucudunu yuzu Dahil ovalayarak surulur 5 dak. Beklenip yikanilir. Allah sifanizi versin. Inanmamazlik yapmayin .

 47. NESLİHAN dedi ki:

  merhaba,nemim de yaklaşık 2sene önce ortaya çıktı snava hazırlandığım sıcak dnöemlerde.tabi stres,sıcak ikisi birleşince mahvetti.cildim atık aşırı duyarlı olduğu içi en küçük üzüntü,sıcakla yakın temas edince ve acı yiyince reaksiyon gösterior.gitmediğim doktor çeşidi kalmadı teşhis konulana kadar.iğneler de belli dönemlerde etki edemiyo gözlerimin, sırtımın öbek öbek şişip kaşınasınsan işe gidemediğim çok oldu.hayatımda ilk serumu da yine bu yüzden aldım. bazen öyle güçlü etkiliyo ki hem kabartılar hem de halsiz bırakmasıyla beni yatağa düşürdüğü,normal hayattan,işimden alıkoyduğu çok oldu.ilaç kullanımı da karsciğere ve böbreklere zararlı diye biliyorum nasıl baş edeceğimi de bilmiyorum ,olabildiğince kendmi korusam da..çünkü artık bu hastalıktan kurtuluş yok benmle yaşayacak.besin tahlillerinin sonucları da cok saglıklı sonuc vermiyormus cunku tahlilde içindeki maddeyei arıyo besini secemiyormus sadece diyelim demire karsı alerjin var diye cıkıyormus..ama yine de tıp hastanelerinde ya da arastırma hastanelerinde detaylı tetkik yapmak icin basvuracagım.hiç kolay bi durum değil Allah hwpimizi beterinden korusun herkese acil şifalar versin Amin!

 48. aysel dedi ki:

  ben 36 yaşındayım vücudumda kızarıklar oluştu cildiyeye gittim bzı tetkikler aldılar henüz sonuçlarım çıkmadı yaklaşık bir aydır kızarıklarım geçmedi dilimdede yara oldu ne yapmalıyım bana yol gösterirmisiniz çok korkuyorum

 49. dilek dedi ki:

  Merhaba Prf.Dr. Bahattin Colakoglu Butun yorumlara baktim aklim daha da cok karisti yaklasik 3 ay once van depremi akabinde tanistim bu berbat hastalikla bazi geceler sinirden uyuyamiyorum bastan ayaga kasinarak sabahladigim oluyor,hemen her aksam vucudumun belli bolgelerinde kizariklikla birlikte kabartilar olusuyor, kullandigim ilaclar ise yaramadi tek cozum hastaneye gidip serum almakk ve derin uykunun tadini cikartmak .esim tedirgin ailem ciddi bir hastaligim olmasindan endise ediyor nasil olurda tedavisi bu kadar zor oluyor kendimce perhizler yapiyorum sozde bunyeme iyi gelmeyen gidayi bulmaya calisiyorumm sizce ne yapmaliyim oneriniz benim icin onemli ,tesekkurler.herkese acil sifalar diliyorum.

 50. meryem dedi ki:

  merhaba.benim oğlum 6 yaşında ve ürtiker oluşuyor vücudunda.bulunduğumuz yerde doktorlar anlayamadı.alerji testi yaptılar ama bişey çıkmadı.3kere ürtiker oldu.ilaç kullanmaya korkuyorum çünki soğuk algınlığı oluyor mecburen antibiyotik kullanmamız gerekiyor kullanıncada ürtiker oluyor.ben anlayamadım boğaz enfeksiyonundanmı yoksa ilaçtanmı ürteker oluyor.ben istanbula götüreceğim ama hangi dalda bir doktora götürmem gerekiyor bilemiyorum.birde ürtikere sebep olmayan antibiyotik varmı.oğlum sinüzit oldu ve tedaviye başlıyamıyorum.teşekükkür edrim.

 51. mehmet dedi ki:

  merhaba ben 26 yaşındayım.. bende yaklaşık 13 yıldır ürtiker var.. 13 yaşında sinir krizi geçirdim.. o gün bugündür alerji oluyor.. sıkıntı stres üzüntü.. aşırı yorgunluk terleme soğuk duş alma gibi durumlarda vücudumda kabarcıklar oluşuyor.. tekrar 15 20 dakika içinde geçiyor.. antismatik ilaçlar iyi geldi.. ama sanırım bir ömür bu hastalığı çekicem.. bunun kesin bir çözümü yok mu?

 52. kazım dedi ki:

  yaklaşık 5 gündür ürtiker hastalığı teşhisi ile yaşıyorum akşam oldumu bütün vücudum kızarıklıkla doluyo heme acilden iğne serum anıonda geçiyo.Cildiye ye gittim 3 ilaç verdiler ilaçları kullanmama rağmen gene geliyo dr kan tahilleri normal dedi ancak karaciğer enzimleri yüksek çıkmış bununla ilgisi olabilirmi saygılar…

 53. aycan dedi ki:

  yaklasık 1 yıldır cekıyorum bu ürtiker denen hastalıgı.. ılk oncelerı bogazımda kasıntılarla basladı yuzume cıktı. sıddetlı nobetler gecırmeye nefes alamamaya basladım. hastaneye gıttgımde hep serum verıldı teşhıs konamadı. daha sonra arastrma hastanesıne gıttgımde bunun ürtiker oldugunu soyledıler ve ıgne tedavısıne basladılar. 1 ay boyunca sabah aksam 3er ıgne vuruldum.. 4 5 ay hıc rastlamadım. fakat domates yedııgımde cıkolata kızartma cılek veya gereksız ılac kullanımında arttıgını ve kasıntılarımın basladıgını farkettım.. ha bıde asırı stres :)) stres kesınlıkle hastalıgı kökünden tetıklıyor. arada bı hastaneye ugraamakk gerek 2 3 tane ıgne yemek lazm bünye alısmıs :)))

 54. gülten dedi ki:

  merhaba benim boynumda ara ara kızarıklık ve kaşıntı oluyor deli deli kaşınıyor hemde kaşıdıkça yayılıyor ne kullanmalıyım

 55. sema dedi ki:

  bende beş sene çektim bu hastalığı benimki basınç ürtikeriydi arkadaşlar şuan çok şükür çok iyiyim ben kilermeni ile şahtere kullandım geçti sizede tavsiye ederim.geçmiş olsun

 56. kadir dedi ki:

  ben 3 senedır urtıger hastasıyım onca doktora gıttım hıcbırı care bulamadı butun doktorlar aynıseyı soyluyor aynı ılacıverıyor ılacta kasıntı hapı xzal vs bendekı sıtresten kaynaklanıyor bazen asırı cıkıyo bazende hıc yok yerı gelıyor goz kapaklarım ble sısıyor baska yerlerımı soylemıyorum nasıl 1 tedavı yontemı uygulamam gerekıyor bana yardım edebılırmısınız.

 57. hatice dedi ki:

  merhaba,
  bende de metal alerjisi olduğu çıktı bende iki yıldır çekiyorum bu sıkıntıyı ürtiker dediler daha önce bende çok umursamadım ama ilerledi iki yıl sonra sıkıntılarım beya arttı ve beni sinir küpü haline geldim hayatımı etkiledi çalışma hayatım bitti şuan işsiz bir şekilde evdeyim ama hala sıkıntım devam etmekte ve gerçekten çok zor bir durum rabbim herkese acil şifalar versin

 58. Cansu dedi ki:

  Merhabalar,
  umarim burada yazanlar sifa bulmuslardir.Bende iki sefer urtiker gecirdim. Aynen Rabianin dedigi gibi her ikiside asiri stress sonrasi olustu. HEr ikisindede urtiker bocek isrmasi sonucu ortaya cikti. Dr. Stressten kaynaklandigini bocek isirmalarininda tetikledigini soyledi. Antihistaminik ilaclar verdi.Bende kasintinin yaninda batma ve yanmada oluyor.Kulaklarimin icni dilim bogazim, tabanlarim her yer kasiniyor.Kizarikliklar zaman zamn muhtelif yerlerde cikiyor. ILK seferkinde sadece yuzumde olusmustu. Yuzum bir basketbola dondu. Cildim bir parmak kalinliginda bir mesini hissettirmisti ozaman ve sislik iki ay kadar surdu. Stresin neler yapabilecegini goruyorum. Allah beterinden saklasin. Ve sikintida olan herkese yardimci olsun. Hepinize acil sifalar diliyorum.

 59. MİKAİL dedi ki:

  BENIM YUZUMDE ELMACIK KEMİĞİMİN OLDUĞU BÖLGEDE KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK VAR.VE BUOMUZUMUN ÜSTÜNDEKI KEMIĞA KADAR INDI UZUNLUĞU DEĞİL AMA ÜÇ PARMAK BOŞLUKLARLA SANKI YUZUM KAYNIYMORMUS GIBI OLUYOR.YUZUMDE 10 TON VARMISGIBI GEZIYORUM.3 5 YERIMDE BENEK BENEK BEYAZ LEKELER VAR.LÜTFEN SEBEBINI VE NE YAPMAM GEREKTIĞINI VE EN YAKIN HANGI UZMAN BIR HEKIME GÖZUKMEMI ÖNERIRSIN ACIL OLURSA SEVINIRIM .GECEN YILDA OLMUSTU DOKTOR ÜRKÜTER OLDUĞUNU SOLEMIS VE ILAÇ VERMISDE BENDE KULLAN DIM VE GECTI .AMA BUSEFERKI BIRAZDAHA FARKLI GIBI YARDIMI9NIZI BEKLIYORUM .TEŞEKKÜRLER………

 60. selenay dedi ki:

  arkadaşlar bende bundan 7 ay önce geçirdim ve şuanda sadece ataklar yapıo evet kesinlikle strese bağlı benimde göbek üstümde kızarıklık oluo kemer veya pantolan değen yerler kızarıo kaşınıo bazande kol ve yan boşluk bölgelerde kaşıntı oluo ama geçici sadece üzülüp sıkılınca oluşuo bence antidepresanlar rahatlatır ve stresten az da olsa kurtulur ürtiker geçebilir bence

 61. Aliihsan dedi ki:

  genellikle yagda kizarmis balik yedigim zaman, bir saat icinde hafif kasintilarla basliyor ve giderek siddetleniyor. Yuzumde odemler, kollarimin ic kisimlari ve sirt bolgelerinde findik buyuklugunde sislikler olusuyor. Zyrtek adli bir ilac aliyorum yi geliyor. Bir dr. arkadasim hic birsey yapamazsan soguk su ile dus al demisti. Bayagi etkili oldu. İstavrit, barbunya, cinakop gibi baliklarda cok oluyor. Ama levrek, palamut, hamsi gibi baliklarda denedim bir sey olmuyor. Acaba bu sikintilar giderek kroniklesir mi.

 62. nur dedi ki:

  merhaba:henüz 21 yaşındayım ve yaklaşık 3 aydır bu hastalıktan şikayetçiyim doktorum stresten oluştuğunu söylemişti ama benim stres yaptığım hiç bir olay yaşanmadı üniversite öğrencisiyim acaba sınav stresleri nedeniyle olabilir mi diye düşünüyorum kronikleştiğini söylediler ama muhakkak bi tedavisi vardır ne olduğunu kimse söylemiyor lütfen bana yardımcı olun lütfen…

 63. HURİYE dedi ki:

  MERHABA BEN BU HASTALIKLA 4 AYDIR UĞRAŞIYORUM ARTIK YORULDUM DESEM YERİDİR KULLANMADIĞIM İLAÇ KALMADI HASTANEDEDE YATTIM AMA YAPILAN TESLERDEN BİRŞEYDE BULUNAMADI ARAŞTIRMA HASTANESİNE GİDECEĞİM EGER DETAYLI BİR ALERJİ TESTİNDEN GEÇECEĞİM EĞER ORADANDA BİR SONUÇ ALAMAZSAM HAYATIM BOYUNCA ALERJİ İLACIMI KULLANACAĞIM BU DALDA EN İYİ PROJ DR BANA TAVSİYE EDECEĞİNİZ VARMI ?

 64. fatih dedi ki:

  merhaba 32 yaşındayım vücudumda meydana gelen ödemler tamamiyle ürtikeri tanımlıyor doktorların tanısıda öyle ben sürekli kendimi gözlemliyorum ama ciddi bir tedavi olamadım işim gereği sürekli yurt dışına gidip geliyorum hastaneye yatsam bir tedavisi var mı ayrıntılı olarak hastalandığım gün öncesi ve haftasında neler yediğimi ne yaptığımı not tutmaya çalıştım bir faydası olur umarım şimdiden teşekkür ederim

 65. ahmet dedi ki:

  arkadaşlar bendede bu tip kaşınmalar var.genellikle sıcak duş aldıgımda koştugumda terlediğimde hatta gülüp kızardıgımda batma hissi oluyor.doktora gittim ürtiker dedi ama benim vucudumda belirgin bir iz yok çok yoğun batma hissi oluyor.sanki vucuduma iğneler batırıyorlar.vücudunda iz olmayıpta ürtiker teşhisi konan var mı..

 66. tuçe dedi ki:

  doktora gittiğimde ürtiker teşhisi konuldu.gözüm ve dudağım şişiyor.arada vücudumun bazı yerleri kaşınıp hafif kabarıyor..neye karşı olduğnu bilmiyrm.acaba bu ilerler mi daha kötü olurmu??

 67. Naim dedi ki:

  ablamın NIŞANINDA öyle GÜZEL eğlendik Kİ. stres DİYEMEYECEĞİM yani İLK hastalanmama SEBEP. eve GELDİK biraz ZAMAN geçti. KONUŞURKEN bacağımı KAŞIDIM hani KAVAL kısmını. KAŞIRKEN bakmamıştım AMA farkettim Kİ sonradan HEP kabar KABAR olmuş BACAKLARIM. çok KORKTUM ne BU diye. BİZİMKİLERE gösterdim NAZAR mı DEĞDİ falan DEDİLER. aklıma BAŞKA birşey GELMEDİĞİ için, ÇÜNKÜ başka HİÇBİR sebep YOKTU, bu BANA mantıklı GELDİ. sonra SIRTIM boynum HEP kıpkırmızı ÜÇBOYUTLU resim GİBİ oldu MALESEF :-(
  doktora GİTTİM stresten FALAN dedi KAŞINTI var DEDİĞİMDE. BAŞIM için LOSYON yazdı VÜCUDUM için KREM hap FALAN… ama FAYDASI olmadı BUNLARIN. sonra RESMİNİ çekip GÖSTERDİM aynı DOKTORA amasyada. O zaman HİMM ürtikermiş DEDİ. tedavisi YOK falan DEDİ dediğiniz GİBİ. acı TATLI kola CİPS turşu MURŞU yeme DEDİ. ee BEN ne YİYECEĞİM :-( yine DEDİĞİNİZ gibi BANYODAN sonra ELBİSEYİ giydiğim ZAMAN acayip RAHATSIZ oluyorum. TATLI olmayan Bİ kaşıntı BAŞLIYOR sinir BOZUCU ama KAŞIMAMAYA çalışıyorum. ÇÜNKÜ kaşıdıkça DAHA çok KAŞINACAK biliyorum. HERKESE Allah ŞİFA versin ARKADAŞLAR :-))

 68. sevinc dedi ki:

  arı poleni çocuklarda polene karşı bir duyarlılık olmadığı halde(daha önce yediği halde) ürtikere sebep olabilir mi?

 69. mustafa dedi ki:

  merhaba lar HERKESE GECMİŞ OLSUN DIYORUM BENDE 36 YASINDAYIM YAKLASIK 8 AYDIR ÜRTÜKER LEE MÜCADELE VERRIYOM GITMEDIGIM DOKTOR DENEMEGIGIM ILAC KALMADI BAGIRSAKTA VEYA KARA CIGERDE SOLUCAN VEYA TENYE OLABILECEGINI SOYLEDILER OLABILIRMI ACABA MERAK EDIYORUM BI BILEN VARMI ACABA SAYGILAR

 70. nalan dedi ki:

  not: üritiker hastalığında bogaz şişmeleri başladığında mutlaka doktora ya da acile götürün çünkü en tehlikeli yanı bu şişliklerin solunum yollarını tıkaması. herkese allah acil şifalar versin.

 71. nalan dedi ki:

  slm bu hastalık 3 hafta önce annemde ortaya çıktı. böbrek taşını lazerle kırdırdık 2. seans sonrası ataklar başladı,annemde hepatit b var, kalp yetmezliği, sedef hastalığı var. önce avuç içleri kaşındı sınra çene altında karın bölgesine kadar heryeri şişti baş arkası boyun bölgesi saç dipleri, göz kapakları ve baogazında bezeler halinde şişme oldu tükrüğünü yutamaz hale geldi hastane önce iki adet iğne karıştırıp yptırdık atak yenilei sonra hastaneye yatıdık 3 gün kesintisiz serum verildi tahlil yapıldı biraz enfeksiyon çıktı, serum sonrası taburcu oldu 1 gün sonra atklar tekrar başladı kaşıntı hapı kullandı atarak ve aurıus kullandı ve bid e mide koruyucu hap kullandı. özet olarak alerji sebebi bulunamadı.yarın başka araştırma hastanesine götüreceğim. haplar tekbaşına faydası sadece serum ve iğne 1 gün rahantlatıyot hergecemiz acilde, her günümüz acı içinde mide kırampları da geçiriyor bu hastalık bizi çok korkutuyor nereye kadar serum iğne??? diğer günleri perişan topuk altına kadar ağrılar vuruyor bu hastalıktan kurtulan var mı???

 72. sema dedi ki:

  bu problemle yıllardır mücadele ediyorum..inanılmaz bir psikolojiye sokuyor beni… balık karabiber yediğim zaman kaşıntılar hat safhaya ulaşıyor..domates kakao inanılmaz tetikliyor. bir ilacım var içtiğim zaman hiçbir sorun yok. herkese çok geçmişler olsun…

 73. mustafa dedi ki:

  merhaba ben 36 yasındayım 2011 nısan ayında anıden vucudumda kızarık ve şişlikler olustu ve bır kac gun sonra yuzum ınanılmaz sekılde sıstı hemen hastaneye yatırdılar 6 gun kadar yattım serum ve kortızon verdıler ıyılestım ancak bırcac gun sonra yenıden cıktı ve hala cekjıyorum butun tahlıllerım temız cıktı ama sebebını bulamıyoruz en son endoskopide mıdemde mıkrop cıktı sebebın bu olabılecegını soyledıler su an trıo dıye bır ılac kullanıyorum bılmıyorum duzelecek mı ınanın her ısımı etkılıyor ne yapacagım bılmıyorum ALLAH herkeze şifa versın ınanın pıskolojı denen bı sey kalmadı bende ne yapacagım bılmıyorum ALLAH herkeze şifa versın

 74. kaan dedi ki:

  oğlum 8yaşında 6aydan beri ürtiker oluyor.vücudunda şişlikler oluşuyor.ilacı kullandıktan 5,6 saat sonra yavaşca kayboluyor.çok korkuyorum.allah herkezin şifasını versin.

 75. ayşenur dedi ki:

  merhaba ben ayşenur 18 yaşındayım kısa zaman önce bi ürtiker hastalığı geçirdim 2 hafta kadar hastenede tedavi gördüm ve günde 4 kez serumla kortizon ilacı aldım kortizona bağlı aşırı bi kilo aldım bu kiloları nasıl atabilirim lütfen yardım edin. Psikolojim çok bozuk

 76. merve dedi ki:

  her balık yediğimde başım ağrıdan çatlıyo üstüme ateş basıyo yanaklarımdan başlıyarak heryerim kızarmaya ateşim çıkmaya başım dönmeye başlıyo nefes alış verişim hızlanmaya başlıyo kalbim ağrıyo heryerim şişim kızarmaya başlıyo aureus diye bir ilaç verdi doktor hiç bi fayda etmiyo balığı yememeye gayret göstersemde can bu bazen kokunca çok istiyorum küçücük hamsinin çeyreğini bilee yesem hastalanıyorum dolorex ağrı kesici içtiğimdede böyle olmuştum başka nelere karşı aşırı duyarlılığımı daha keşfedemedim ama en yakın zamanda bir test yaptırmak istiyorum nelere duyarlılığımı öğrenmek için ama bunun içinhangi test nerde yapılıyor bilmiyorum yardımcı olurmusunuz?

 77. Cemal dedi ki:

  Değerli hastalarımıza;

  Benim eşimde ürtiker hastası tedavisi araştırdık sonuc sıfır, hani tıp ilerlemişti, Allahtan kuduz aşısınıda zamanında bulmuşlarda şuanda kuduz derdimiz yok, bugünkü tıp ile herkes kudurarak ölürdü.
  Kızgınlığım, bilim adamlarına, allah aşkına, ürtikere, şekere, kansere ve diğer hastalıklara çözüm bulamayan tıp doktorlarını burdan kınıyorum, ne iş yapıyorlar anlamış değilim, bir alerjik hastalığın tedavisini üstüne düşseler, 1 veya 2 ayda bulurlar, ama nerede başka şeyle meşgul oluyorlar.
  Buradan tıp adamlarına sesleniyorum, hadi kanseri geçtik, şeker ve ürtiker hastalıklarına çözüm bulamıyorsanız, bu görevi bırakmanızı istiyorum, onurunuz var ise….

  Herkese acil şifalar, anlaşılan işimiz allaha kaldı…

 78. ahmet dedi ki:

  merhaba 25 yaşındayım. 8 ay önce vücumun çeşitli yerlerinde ( özellikle dudak, göz kapağı ve ellerde ) çeşitli şişlikler oldu. İlk gittiğim doktr basit bir alerji olduğunu söyledi. Deri testi yaptı ve yumurta ve domates tüketmememi söyledi. Ancak tüketmeme rağmen aynı etkiler yineleyince başka doktrlara başvurdum. O doktorlar anjiyonörotik ödem olduğumu söylediler. Gitiğim sekizinci doktorun verdiği ilaçlardan da yanıt alamadım. Acaba bu hastalığın tedavisi yok mu?

 79. hüsniye dedi ki:

  merhaba….ürtüker sorunum var .hastanede tedavi edildi ama tekrar
  başladı . halka halka lekeler oluştu. yanma oluyor. kaşınıyo losyonlar kulandım ama geçmiyor
  artı bu hastalık bulaşıcımıdır çoçuklarımda kaşınıyo.
  artı neler yemeliyim nelere dikkat etmeliyim

 80. nil gün dedi ki:

  ben sekiz yıldır ürtiker hastasıyım hepinizi çok iyi anlıyorum. benimde gitmediğim doktor kullanmadığım ilaç kalmadı. üzülerek söylüyorum ki bu illetten kurtulmak imkansız. şu an benim de heryerim kabarık, kaşıntılı ve sızlıyor. heryerim kaşımaktan yara oldu. psikolojim bozuldu. artık ilaçlar bile karetmiyor. uzmanada gitseniz aynı şeyi veriyor baskılayıcı bu kadar. kimse bizi iyileştiremiyor. o yüzden kendinizi yormayın.bununla yaşamaya alışın. serumlar,kortizonlar, antihistaminikler,gece yarısı acile gtmeler hayatınızın bir parçası olacak hep. sadece şunu bilin ki yalnız değilsiniz. teşekkürler.

 81. erhan dedi ki:

  herkeze slam 4tane doktura gttım ılk doktur bu kadr abartmana gerek yok dedı resmen bnı azarladı 3 iğne verdi bunlar karıstıralarak vurdur dıye vurdurdumsadce ıkı tanesını sonra başka doktura gttım doktur gııtığımdoktur bunlar çok ağır ığne hangı doktur verdı bunları vurdurma dedı atarak dıye bı ılaç kullandım kasıntıyı alıyo ama vucudumdakı kabarmalr geçmedı sonra daha ıyı bı doktora gttım ozele kurdesen de ılaç tedavısı uygladı vayda etmedı hergun vucudum kasınıyo kabarıyo sabahlara kadar uyumamıyorum ne yapacağımı bende bılmıyorum jurdesen dedıler ama vucutta dokulme yok sadce kasıntı ve kabarmalr oluyo goz kapaklrımın altında avuç için ellerımın uzrınde vucumda nasıl gececek bılmıyorum bunun caresını bılın varmı dokturlar bılıyosa neden geçmıyo so kez bı dha gıdeceğım bundada sonuç çıkmasa yanık sabahlara kadar ksınmak benı rahatsız edıyo artık

 82. ARDA dedi ki:

  OĞLUM ÜÇ AYLIKTAN BU ZAMANA KIRONİK ÜLTİKER ŞU ANDA ÜÇ YAŞINDA KAŞINMAKTAN NE O UYUYOR NE BİZİ UYUTUYOR GİTMEDİGİMİZ DOKTOR KALMADI AMA HİÇBİRŞEY DEGİŞMİYOR VÜCUDUNDA PARMAĞIMI DEĞDİRECEK BOŞLUK KALMADI HERYERİ KIZARIK BÜYÜDÜKÇE GÖRÜNTÜSÜNDEN SEBEP PİSİKOLOJİSİNİN BOZULMASINDAN KORKUYORUM AŞIRI HİPERAKTİF BUDA ONA ÇOK ZARAR VERİYOR AİLECEK DENGEMİZ BOZULUYOR BENİM ÇOCUĞUM BU HASTALIKLAMI YAŞIYCAK BİLMEK İSTİYORUM.

 83. hasan dedi ki:

  bende bu ürtiker denen hastalığı 2004 yılından beri çekiyorum ne yazzıkki tedavi olamadım. Kullanmadığım ilaç kalmadı çaresini bulan olur ise lütfen bana yazarmısınız sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın.

 84. gülay dedi ki:

  sizlere tşk ediyorum rahatsızlığımla ilgili bilgi arıyorum sizsin sitenizde hepsi var çak tşklerrrrrrrr

 85. idris dedi ki:

  Merhabalar ; bende de ürtiker sıkıntısı vardı fakat ne kullandıysam geçmedi. Şubat ayından beri bu sıkıntıyı çekiyordum. En sonun da teşhis KIL KURDU çıktı. Kıl Kurdu da ürtikere neden oluyor ve çok rahatsız ediyor. Problemimi bu şekilde aştım. Bence ilaç kullanıpta geçmeyen arkadaşlar bir kıl kurdu tahlili yaptırıp kıl kurdu tedavisi uygulasınlar.herkese geçmiş olsun….

 86. ismail dedi ki:

  mrb.benim problemim de aynen şöyle bu kaşıntılı kızarıklıklar 4 ay önce başladı banyo yaptığım zamanlarda boynumda kızarıklıklar oluyor. artı kollarımda zaman zaman kabarıyor benim işim çok sitresli acabamı diyorum bunlarla ilgigli herhangi bir hekime başvurmadım ilaç kullanmıyorum.bu rahatsızlık bende ağaçlara yaslandığımda.aşırı terlediğimde.oluşuyor diğer kişilerin rahatsızlıklarını okuduğumda benim eşimdede aynı onlara benzer bir kaşıntı söz konusu deride kabartılar deri dökülmeleri delirecekmiş gibi oluyor ve o kaşındıkça ben kendimden geçiyorum.artı eşim hemen hemen 2 yıldı xyzalve atarax.kullanıyor ama oda aşırı uyku hali oluyor.tabiki buda beni çok üzüyor .buna ne gbi bir çözüm buluruz.teşekkür ediyorum.hiçbir dert dermansız değildir ölüm hariç.

 87. gülçin dedi ki:

  30 yıldır kronik ürtiker hastasıyım test yapıldı hiçbir şeye alerjim yok strese dayalı bir hastalık kortizonda fayda vermiyor hiçbir uyguyu yoğun yaşayamıyorum artık bunun bir çaresi yok mu dayanamıyorum uykuda atak yaşıyorum devamlı nefes borum tıkanıyor

 88. merve dedi ki:

  meraba yaklaşık 4 aydır banada ültiker teşhisi koydular 2 kere kan tahlili yapıldı bişey çıkmadı prick testi yapıldı ondada bişey cıkmadı her yerim kabarıo kızarı ve çok fena kaşınıyo ilaç verıyolar kullanıyorum 2-3 gun sonra tekrar başlıyo. iğne yapıolar bi gun rahatlıyorum ertesi gun tekrar olusuyo abur cubur cok yıyodum ondan oluyodur dedım yememeye basladım faydası yok hala devam edıyo en son bı ozel hastaneye gıttım 3 tane serum yedım harici sabah aksam avıl vuruldum hala aynı gecıcı rahatlık sadece neden olusuyo nelere dıkkat etmem gerekıyo hangi testi yaptırmam gerekıo kesin bi sonuc yokmu yada bu konuda uzman bi doktor tavsiye edebilirmisiniz istanbulda yaşıyorum bilgilendirirseniz cok sevınırım…

 89. murat dedi ki:

  Merhabalar, bi kaç kere tekrar eden ürtiker sonrası karaciğer testi yaptırdım ve temiz çıktı, ardından alerji testlerimi yaptırdım ve çileğe karşı alerjimin olduğu ortaya çıktı. çilek ve çilek aromalı herhangi bir ürüne yaklaşmadığım taktirde tekrarlamıyor.. diğer arkadaşlarada tavsiyem kesinlikle altında yatan nedeni araştırsınlar,özellikle bağırsak ve karaciğer hastalıkları buna neden olan baş etkenlerdendir. ürtiker bir belirti olup altında yatan sebebi bulmadan onunla kalıcı olarak başetmek mümkün değildir. Allah hepinize acil şifalar versin.

 90. sema dedi ki:

  bendeki bu rahatsızlık geçen yıl ellerimi soğuk suda uzun sürek tutunca başladı.alerjik durumdur dedim.ama bu yıl vücudumun neresine soğuk birşey değdiğinde kaşıntı ve kabarıklıklar oluşuyor ve 5-10 dakika sonra geçiyor.bu rahatsızlığın başlıca nedenini öğrenmek istiyorum.teşekkürler.

 91. kemal dedi ki:

  arkadaşlar annemde de oldu 2 sene kadar kullanmdığımız ilaç kalmadı ama 6 ay önce antalya medikalpark hastanesine götürdüm tedavi iyi geldi o günden beri bir daha çıkmadı tasiye ederim.allah yardımcınız olsun

 92. muhammet ali dedi ki:

  sayın hacom ben 22 yaşındayım calıştığım iş de marketcilik markette kapının önünde duran cipsler hep tozlu olur ben o tozlara ellimi sürdüğüm gibi elimin icinde ağrılı bi yanma oluyo sonra bileklerimde ürtiker cıkıyo doktora gittik sadece ürtikeri bastıra bilecek ilac verdi her gece icip yatıyorum mesela ben 3 gündür icmiyorum şimdi sac diplerim felaket şekilde kaşınıyo…. ben burnumdan amelyat oldum kemikleri aldırdım ve işi başladım bu hastalık cıktı lütfen bana yardımcı olun İLAC BAĞIMLISI OLMAK İSTEMİYOM :((((((

 93. besteee dedi ki:

  8 yıldır devam ediyor . ve bi kaç kere doktora gittim ve nedeni yok dediler. hafif ilaçlar kullanıyorum bazen bazense hiç kullanmıyorum çok kaşıntı oluyor yeni bilgiler alınırsa haberdar olmak istiyorum..

 94. banu dedi ki:

  kızım 5 yaşında üç gündür ayaklarında ve kollarında koyu kırmızı renkli kızarıklar oluştu doktora gittiğimizde ürtiker olduğu söylenildi ilaçlarını kullanıyoruz ama yine de endişeleniyorum neden böyle oldu diye acaba yediği birşeyler mi dokunmuş olabilir ne yapmam gerekiyo yardımcı olurmusunuz.böyle küçük yaşlarda ki çocuklarda olabilir mi

 95. Eren dedi ki:

  Herkese selamlar Arkadaşlar BU hastalık Hakıkaten Tedavısı zor oLan hatta Hıc olmayan Bır hastalık Bende yaklasık 4 sendır var Gıtmedıgım doktor gezmedıgım yer kalmadı bıLmıyorum Artık nasıl Duzelıcek Bu hastalık Ama omur boyu pesımızı bırakmayacak sanırım Insallah bıran once BU hastalıgın bır tedavısıne bakarLarda Bızlerde ınsallah Insallah rahata Huzura kavusuruz ..Amin.. Arkadaslar bu hastaLık BENDE Normal kucuk Kızarıklarla baslayıp BIrkac saat Sonra buyuk bır Hale gelıyor Vucudumun genellıkle Heryerınde meydana gelen bu hastaLık Inanın ınsana Cınnet hıssı verıyor Ne yapıcagımı şaşırdım Allah ınandırsın Bu aralar Doxafın 5 Mg Bu hapı kuLLanıyorum Faydası var ama kullandıkca Kullanmadıgımda Tekrar meydana geLıyor…. Bırılerı Artık Şuna dur desın Bızlerde Rahatlayalım ALlah rıza İçin Okadar doktorlar Herseye care bulabıLırken Buna buLamıyorlar Şaşıyorum Kanserın tedavısı bıLe gerceklesıcekken Iste Bızım bu hallerde olmamız Benı ınanın cok uzuyor Hepınıze gecmıs oLsun Insallah Kısa zamanda Saglımızı Kavusurz Bırısı Taaki bu hastalıgın tedavısını buLuncaa…

 96. Erkan dedi ki:

  Merhaba ben 35 yaşındayım daha önce herhangi bir hastalık geçirmedim,
  yaklaşık 3 aydır vücut ısım artığı zaman kaşıntı ve kızarıklık oluyor ,
  vücut ısım normale düştüğü zaman düzeliyor.
  Kan ve idrar testi yaptırdım, doktor sadece alerjik değerlerin biraz yükselmiş dedi,
  …… ve…. adlı ilaçlar 3 ay kullanma gerekiyor dedi, 1 aydır kullannıyorum kaşıntı azaldı fakat, vücut ısım artığında kızarıklık meydana yine geliyor.
  nedeni ne olabilir ?

  Not. son 1 senedir çok stres, sıkıntı ve üzüntü yaşadım
  İyi çalışmalar.

 97. büşra dedi ki:

  merhaba…
  yaklaşık 5 aydır kurdeşenle savaşmaktatımm hemen hemen her gece bu şişlikler kaşıntılar başıma gelmekte. sürekli tedavi altındayımm. bazılarınızın merak ettiği gibi bende kullandığım ilaçlarımın bana bir zararı olup olmadığını ve gebelikte ilaç kullanmamın bi sorun yaratıp yaratmayacağını sordum doktoruma. oda bana kesinlikle ilaçların bana herhangi bir yan etkisi olmayacağını ve gebelikte ilaç kullanmamın herhangi bir sıkıntısı olmayacağını söyledi. tahlillerimin sonuçlarında hiçbir sıkıntım olmadığından dolayı stresten kaynaklandıgı kanısında. ve bana xzyal adında bir antihistaminik ve cipraleks adında bir antidepresan verdi ama bu antidepresanı kullandığımda çok halsi kalıyorum kendimle mücadele etmeye çalıştığım halde gözlerimi açamayacak şekilde uykum geliyo ve bu ialçaları bugünn bırakmaya karar verdim kendi tedavimi kendim uygulucam mümkün oldugunca stresten vesıkıntılı ortmalardan uzak durmaya çalışacağım kendi kendimi mutlu edeceğim.
  sizlerin bilgilerinizden yararlanmak isterim. teşekkürler…

 98. ahmetturan dedi ki:

  Hocam oğlum 10 yıldan beri ürtiker hastası 6 yıl kortizon aşı yapıldı ama netice alınmadı bunun üzerine doktorumuz aşıdan vazgeçti ve başka çaresi yok dedi sadece allerji hapı verdi onu kullanıyoruz fakat bir türlü çaresini bulamadık dudakları şişiyor göz kapakları şişiyor kaşınıyor ve bütün vücudu uyuşuyor çarasiz kaldık 10 yıldır hayatımız zehir oldu inanın yaşam kalitemiz düştü göz yaşımız dinmiyor çocuğumuzu her görüşümüzde kahroluyoruz eşim üzüntüden şeker hastası oldu hocam size yalvarıyorum ALLAH rızası için bize yardımcı olun neolursunuz inaın neyim varsa bu uğurda harcarım cevap verirseniz size minnettar kalırım saygılarımı sunuyorum

 99. neşe dal dedi ki:

  merhabalar
  ben 21 ürtiker hastalığına yakalandım.Tabiri caizse ürtikerin vucudumda çıkmadığı hiç bir alan yok.Sıklıkla larinx ödemi oluyorum.Zaman zaman dilimin şiştiği de oluyor.Özellikle dil şişmesi ve larinx ödemi bu hastalığın en tehlikelisi.Yanımda daime enjektablantihistaminik ve steroid taşıyorum.Acil durumlarda kullanmak için.Kendime iğne yapmayı öğrendim.Denemedim tedavi kalmadı.Ancak şu ana kadar kalıcı bir tedavi yöntemi bulamadım.Bende 20 yıldır ilaç sektöründe çalışıyorum.Bu konuyu daima araştırıyorum.Sadece dermatologlara değil aynı zamanda psikiyatriyede gittim.Bana bu güne kadar iyi gelen ilaç ludiomil oldu.Ancak o da faaliyetlerimi azaltıyor.Ancak ürtikerime çok iyi geliyor.Daha iyi bir tedavi yöntemi varsa lütfen benimle paylaşın.Çünkü bu hastalık yaşam kalitemi çok olumsuz etkiliyor.

 100. elaman dedi ki:

  merhabalar
  vücudumda durup dururken kızarık sonnrada şişme meydana gelıyor yuvarlak bır şekılde genellık oluyo ve vucudumun her yerine yayılıyor kısa bır zamanda oluyor ve genellıkle aksam oluyor sabaha dogru geçıyor doktora gıttım bir ilaç kullandım ama hıcbır etkısı olmadı ne yapmalıyım

 101. musa dedi ki:

  merhaba ben 29 yaşındayım ve 2010 kasım ayından bu yana urtiker belasıyla uğraşmaktayım. kaşıntılarım çok şiddetliydi yaklaşık 35-40 gün uykusuz geceler yaşadım. şimdilerde çok kuvvetli kaşıntılarım yok fakat artık yanma ve aşırı kızarma söz konusu. hormon ve karaciğer değerlerim normalin çok üstünde çıktı. özellikle göz-ağız-boyun kollar ve sırtım yanıyor sonra sivilcelerim çıkıyor ortaya. şu 2 – 3 gündürde dudak çevresi ve çeneme doğru uyuşma olmaya başladı. bu nasıl bir hastalıktır bilmiyorum ama sonuç yok neden bu şekilde olduğumu bir türlü öğrenemiyorum. çeşitli sebepleri varmış ama hiç bişey bulunamıyor. yardımcı olursanız sevinirim. allah razı olsun… rabbim hepimize acil şifalar versin kurtatsın bizi illetten…

 102. Hasan dedi ki:

  UYARI; Merhaba arkadaşlar ben 3,5 aydır ürtiker tedavisi görüyorum.Bir hafta hastanede kaldım kortizon tedavisi gördüm.Kortizon beni iyi ediyordu kesilince tekrar başladı.Antihistaminikler biraz rahatlatıyordu.Devlet hastanesi,özel hastane,tıp fakültesi 4 ayrı doktor gördü.5.doktorum özel bir hastanede bana uyuz teşhisi koydu verdiği kremle bir günde iyi oldum.uyuz bitinin salgıladığı sıvı alerjiye neden oluyor ürtiker’e benzer reaksiyon oluşuyor ve kaşıntı oda aynı ,yani karıştırılabiliyor.Kortizon ve antihistaminikler her ikisindede fayda gösteriyor.Ben çektiğim onca acıdan sonra çok mutluyum herkeze acil şifalar doktorumdanda Allah razı olsun.

 103. hüseyin dedi ki:

  merhaba ben 25 yaşındayım yaklaşık 2 sene önce kaşıntım vardı cildiyeye gittim gül hastalığı dedi ilaç tedavisi gördüm lekeler kayboldu şu an sürekli kaşınıyorum ne yapmalıyım sürekli kaşınıyorum yrdımınız için şimdiden teşekkürler

 104. Yasemin dedi ki:

  Merhaba birkaçgün önce boynumda bazı kabarcıklar farkettim. kaşınıyordu. Sonra yüzüme sonra koulağıma yayıldı fena kaşınıyor. bugün de iki gözüm birden anormal derecede şiş. Ne olabilir. Belirtiler tutuyor ama yine de merak ediyorum. Başka hastalık da olabilir mi?

 105. muhsin dedi ki:

  bende yaklaşık ikibucuk üc yıldır kaşıntı var iki deva bioyopsi oldum ve bişey cıkmadı ceşitli ilaclar kulandım ggecmedi dört defa kan talili oldum bişey cıkmadı üniversite hastanesinde tedavi oldum yine bi sonuc cıkmadı ve ben kaplıca suyunu denedim iki üç haftalık bi rahatlık sagladı gecici oda gecici bi rahatlıktı ünüversite hastanesinde verdikleri ilacların faydası olmadıgını söyledigim zaman bana verilen cevap aynen şuydu dozunu artıracaz bende tepki olarak ben kobaymıyım dedim vebirdaha gitmedim ve benim kaşıntılarım hala devam ediyor teşekkür ederim

 106. sibel dedi ki:

  ben 30 yaşındayım ve 30 yıldır çekiyorum kronik ürtikerim.cildiye falan hava civa antihisteminik kullanıyorum stresten uzak durunca yağlı yemeyince tuzlu ekşi ….vs şiddeti düşüyo ama bana yapışık gideceğini sanmıyorum.sadık biri yani:)şiddetli geçiren arkadaşlar antihisteminkle birlikte bitkisel çözümde kullansın inannın çok rahatlatıyor sevgiler.

 107. esma dedi ki:

  merhaba 42 yaşındayım 1 hafta önce ürtiker olduğumu öğrendim arkadaşlarla aynı ilaçları kullanıyorum.yorumları okuyunca moralim bozuldu yani bu hastalık ömürboyu sürecekmi?kaşıntılarım dayanılmaz boyutta soğuk suyla duş alıyorum biraz rahatlıyorum fakat geçici çözüm .bütün vücudumda seyrediyor kızarıklık ve kaşıntı cevabınızı bekliyorum .teşekkürler

 108. nurcan dedi ki:

  merhaba ben 42 yaşınadayım. 1buçuk ay arayla 2.kez ürtiker oluyorum. bunun sebebi stres mi yoksa kullandığım bi ilaç mı bilemiyorum. ama aşırı stresten sonra çıktığına eminim. acilde serum takıldı hayla kaşıntılarım geçmedi. devam edeceğinden çok korkuyorum. herkese acil şifalar

 109. Gülay dedi ki:

  merhaba.
  Ben 21 yaşındayım ve 5 yıldır kronik urtiker hastasıyım.kronik olmanın en kötü yanı ürtikerimin nedeni belli değil.alerji testim temiz çıktı.5 yıldır bir ağrı kesici hap bile yutmadım,doktorlarımında eli kolu bağlı.bna verdikleri ilaçlar kalmosan,atarax,crebros,famodin vb. onlarca çeşit hap.fakat bu durumda ataraxı kullanmak çok zor hem vucudumda uyuşukluk hemde gün boyu uykusuzluk yapıyo.boyun bölgemde çıktığında nefes almakta ve yutkunmakta güçlük çekiyorum.ayak tabanlarım ve avuç içlerim sertleşip şişiyo.yorumlardan anladığım kadarıyla kimseye tam olarak bir tedavi yapılamamış.bende artık bundan kurtulmak istiyorum.dilediğimce yürümek ve hiç kaşınmadan uyumak istiyorum…

 110. songul dedi ki:

  slm 4 yasında kızım var ondada 2aylıkken ürtiker basladı lekelr kaldı kasıntı yok vucudundan bu lekeler tamamen kaybolurmu bunun ılacı varmı cevap yazarsanız sevınırım

 111. sercan dedi ki:

  merhaba arkadaslar bende bir kronik ürtiker hastasiyim yaklasik olarak 2 yildir bu hastalikla ugrasiyorum almanyada yasiyorum gitmedigim doktor gitmedigim hastane kalmadi bir cok degisik cesitlerde kordizonlar aldim ve bu haplar nedeniyle 12 kilo aldim anti alerci haplari kullaniyorum … ama hic birinin hicbirseye faydasi yok ciktigi zaman beni cok bunalima sokuyo bir tedavisi yokmus galiba arastirdim iylesen veya iyi gelen hap varsa bildirin allah hepimize acil sifalar verir insallah…….

 112. hilal dedi ki:

  merhaba 37 yaşındayım 1senedir ürtiker tetavisi oluyorum yapılan iğneler kullandığım ilaçlar çok ödem yaptı psikiyatriye gittim ilaçlar atakları çok azalttı sinir bozucu halde kaşınmıyorum kaşıtı ilaçlarıma devam edeyimmi

 113. Soner dedi ki:

  Gamze arkadaşım senin başına gelenlerin aynısı benim başımada geldi ve halen bu ürtiker denen illetten kurtulamadım.21 yaşındayım ve 5 yıldır bu hastalık ruh sağlığımı derinden etkiledi…ve … kullanıyorum ve alerji hücrelim ilaç kullanmama rağmen 450 küsür.doktor hiç geçmeyeceğini söyledi ve araştırma hastanesinde neye karşı alerjinin başladığının tespiti için gitmemi söyledi.Ne yapacağımı bilemiyorum ve bu hastalığın geçeceğine de hiç inancım yok.Araştırma hastanesine gittiğimde bugerçek için yanılmadığımı göreceğim ama yinede gideceğim artık dayanacak halim kalmadığından tabi.Neyse herkese çok çok geçmişler olsun.Gençliğimi doya doya yaşayamadığım için kime sitem edeyim onuda bilmiyorum ya neyse :/

 114. yusuf dedi ki:

  slm mrb ben 6 aydır bu sıkıntıyı cekiyorum ben daha ne oldugunu bilmedigim yani daha teşis koyulmadı doktora gittim kan testi filan yaptı ic hastalıkları bölümüne de gittim bütün testleri yaptırdım kaşıntıya dayalı bişey cıkmadı ben 2 veya 3 günde bir gelen özellikle akşam eve gittigimde başlayan ve sinir bozucu kaşıdıkca daha fazlalaşan bu hastalıkla boguşuyorum acile gittim bana bi tane ufak bi hap yaZDI O nu atınca yarına faydası oluyordu allah hepimize yardım etsin.. türk hekimleri bu tür vakaları fazla üstüne düşmeden başından salıyor oysa yurt dışında kalbi durmuş insanlardan bile ümit kesilmiyor. burda eks olmuş diyip gömüyorlar valla allah kimseyi hastaneye ve hastalıga düşürmesin.. cvp verirseniz sevinirim..

 115. kenan kenan dedi ki:

  iyi günler ben ilk kez bu yaz urtiker geçirdim 1 ay kadar sürdü daha sonra geçti ancak o günden sonra özellikle yürüyüşten sonra el ve ayaklarımda kaşıntı oluyor nedenini araştırıorum.. cevap gelirse şimdiden tsk ..ederim..

 116. özgür tezcan dedi ki:

  slm arkadaşlar hepeimizin sorunu aynı. bende kronik ürtiker hastasıyım ama içinizde bu hastalıkla en eski tanışan benim ben yaklaşık 19-20 yıldır kronik ürtiker hastasıyım .şimdi 34 yaşındayım.ve benim ki kriz şeklinde oluyor tüm vucüdüm ve nefes borum şişipkapanıyor hiç nefes alamıyorum acile gidip malum oksijendi ,serumdu avildi bildiğinizşeyler 1 saat sonra hiçbişeyim kalmıyor.ben bu hastalıkla yaşamayı öğrendim hep tedavi sormuşsunuz malesef üzülerek söylüyorumki ben tam bir tedavi bulamadım sanırımda yok antihistaminikler sadece rahatlamamı sağlıyor benim tavsiyem kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız.ilk ve en önemli işiniz size neyin alerji yaptığını tesbit edip ondan uzak durun bu yiyecek,ilac,soğuk sıcak, stres… olabilir. ve antihistaminiğinizi hiç yanınızdan ayırmayın kendinizi bu hastalığa alıştırın

 117. mehmet dedi ki:

  arkadaşlar ben 2 aydır üritiker hastasıyım.denizlide gitmediğim doktor kalmadı bununla ilgili.yaklaşık 4-5 günde bir acili boylayıp serumlarla birlikte … gibi ilaçları damar yoluyla alıp rahatlıyordum.antihistaminikler hiçbir işe yaramıyor. acil servisteki bir doktor üniversitelerin İMMÜNOLOJİ bölümlerinin bu konuda araştırma yapıp alerji sebebini araştırmaya çalıştığını söyledi. Şu an aydın Adnan Menderes Üniversitesi immünoloji polikliniğine ne devam ediyorum 3 haftadır. orada da işler çok yavaş ilerliyor. ancak sabredip şifa aramaktan başka çare yok.eğer bir sonuç alabilirsem burada paylaşırım. Herkese acil şifalar dilerim.

 118. rabia dedi ki:

  merhaba ben 34 yaşındayım.iki defa ürtiker geçirdim. ikisinde de çok yoğun sitres sonrası oluştu. tahlillerde bir şey çıkmıyor.sitresin neden olup olmadığını merak adiyorum.cevaplarsanız sevinirim.

 119. esra kol dedi ki:

  herkese selam
  bende ıkı haftadır bundan sorunum var ılac ve ıgne yaptırdım fakat gecmedı bunu tedavısını bulan veya bılen varsa ne olur bana yazın kaşınmaktan oluyom
  yomu bunun tedavısını bulan allah ıcın yaaaaa

 120. Prof. Dr. Bahattin ÇOLAKOĞLU dedi ki:

  arkadaşlar Ürtiker ve anjioödem, alerjik ve alerjik olmayan mekanizmalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Akut ürtiker genelde çabuk gerilemekteyken, kronik ürtiker yıllar boyu sürebilir. Tedavi, ürtiker tipinin sınıflandırılması ile başlar. İleri incelemeler genelde gereksizdir. Tedavi, reaksiyonu tetikleyen faktörlerden uzak durulmasıdır. Eğer bu mümkün değilse, tedavi için seçilecek ilaç antihistaminiklerdir. Sedatif olmayan bir antihistaminik tercih edilir. Daha ciddi durumlarda kortikosteroidler veya immünsupresif ilaçlar gerekebilir.tedavisi ve türkiyede sadece Dermatoloji kliniğimizde bilimsel çalışma ilkelerine uygun olarak dermatoloji uzmanlarımız tarafından tüm deri hastalıkları tanı ve tedavisi için hizmet verilmektedir. Bilimsel yaklaşım doğrultusunda tüm teknolojik yenilikler kullanılmaktadır. Kliniğimizde elektrocerrahi, kriyoterapi ve dermatokozmetolojik uygulamalar ve lazer tedavileri yapılmaktadır kezmotolojik cihazı kartal florence.com.tr/index.php hastanesinde olup Dr. Back-Up tarafından türkiyede bi ilk olup ve testin yapıldığı ürtikerin kararına varıldığında tedavi uygulanır

 121. MUSTAFA KAMIŞLI dedi ki:

  merhabalar ben yaklaşık 1 yıl önce ürtiker olmuştum vucudumda kızarmalar kabarıklıklar olmuştu acil servisine başwurduğumda serum+kortizon verdiler hemen geçti şuanda 3-4 ayda bir tekrarlıyo acilde hemen serum+ilaç karışımıyla gideriliyor.en son dün tekrar oluştu bu sefer yüzümde ciddi şişlikler oluştu ama serum yer yemez hemen şişlikler giderildi sizce ne gibi bir tedevi olabilirim.acil servisinde ki doktor cildiye uzmanına gözükmen gerek kortizon tedavisi werecektir dedi.aynı zamanda sağ böbreğim atrofi bana yardımcı olursanız çok sewinirim.şimdiden teşekkür ederim

 122. gamze dindar dedi ki:

  merhabalar bende de kronık ürtıker var 23 yasındayım, 2006 yılında 6 ay kadar olup gecmıstı, simdi tekrar cıktı 2,5-3 aydır kullanmadıgım ilac kalmadı ellerim yüzüm şişiyo çok rahatsız oluyorum kaşıntısı artık sinirimi bozuyo nasıl gececek bunun bi tedavisi yok mu?tesekurler

 123. hasan dedi ki:

  Merhaba bendede ürtiker var bahar ayı ile birlikte başladı bu. doğuştan polene alerjim var ama daha önce hiç böyle bişey olmamıştı.Kaşıntıya öyle böyle katlanabiliyorum ama katlanamadığım şey vücüdumda özellikle kollarımda dahada ilerlerse nefes alırken bile çok acı verici sızlamalarla uğraşıyorum artık dayanamıyorum tek iyi gelen ilaç xyzal ve prednoll ama bunlarda kortizon sadece 2 gün için beni iyi ediyorlar ama daha sonra tekrar kullanmam gerekiyor.Bu ilaçlardan dolayı vücudumda kalıcı bi hasar kalıcak diye korkuyorum pek ilaç kullanma taraftarı biri değilim.Bu hastalığıın sebebini bir alerji doktoruna sorduğumda burnumda alerjiden kaynaklanan sinustan meydana geldiğini söyledi.Burnumu verdiği ilaçla yıkıyorum yıkamazsam başıma bu geliyor.Bu alerjiden kaynaklanan sinusten nasıl kurtulabilirim.Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

 124. gamze dedi ki:

  merhabalar,geçmiş olsun herkese.ben 21 yaşındayım,6 yıl oldu bana kronik ürtiker teşhisi konulalı.bi gün tv izlerken sırtım kaşınmaya başladı acayip derecede ,ablam bi baktı sırtıma çığlık attı,hemen banyoya gittik aynada bir gördüm çılgına döndüm. ozaman lise 2deydim.inanın haftanın 2 günü hastaneye gidiyodum,diğer günlerde de ya izin alıp eve gidiyodum ya da hastaneye.doktorlar tahlil yaptılar ve kesin nedenini bilmediklerini,deneyip neyin bana zarar verdiğini öğrenmemi istediler,6 yıl oldu: bazı bulaşık deterjanları,stres,toz,polen,banyo yapmak,saçlarımı yıkamak özellikle,kıyafet denemek beni anında kabartıyo şuanda kabardığım gibi,resmen koluma adımı yazıyorum aynen o şekilde kabarıyo,tahtaya yada sehpaya falan değmesin vücudum,anında kızarıyo,kaşınıyo çıldırtıyo beni bu hastalık.özellikle şunu bilmek beni kahrediyo:bu hastalığın tedavisi yok,şuanda hitrizin yada aeriusa bağımlıyım,ilerde hangi hapı önerirler bilemiyorum,ama malesef bu hastalık benle mezara kadar gelicekmiş… karaciğer testi yaptırıcam en kısa zamanda,umarım kötü bişey çıkmaz..hoşçakalın..

 125. keda dedi ki:

  mrh bende 10 aydır ürtiker geçiriyorum gitmediğim doktorkalmadı ve en son cerahpaşaya gittim ordaki dr verdiği ilaç iyi geliyordu eğer bir gün kulanmasam tekrar başlıyo bundan nasıl kurtulacağimıda bilmiyorum bu iki gündür kulanmıyorum ve çok kötüyüm kulanmamamın nedenide hamile olmam ve en büyük korkum ya bebeğimede bulaşırsa bunun kesin bi tedavisi yokmu.

 126. Selçuk dedi ki:

  İi günler bende de ürtiker var bütün vucudumu kaplıyor igne serum hap sadece geçici çözümler. Sadece rahatlatıyor bıraz 4 5 saat sonra tekrar aynı şeyler. Su an hastanede tedavi altındayım tahlil yaptılar. Bu gun 2. Günüm 4 gün daha buradayım en az. Ne yapmam gerekiyor bunun kesin bi çözümü kurtuluşu yok mu? Tsk

 127. akın güven dedi ki:

  slm bendede ürtiker war ilk olarak gözlerimde şişlkle başladı sonra sağlık ocağna giitim doktor 5 tane iğne werdi gözümde şişlik braz indi sonra diğeri gözümün etrafında şilik meydaana geldi denizli develet hasatnesine gittim acilde ürtiker teşhisi koydular bana 2 tane ilaç yazıverdi AURIUS KALMOSAN İLAÇ larını verdi attım bi faydasını görmedim sonra tekden özel hasatneye gtiim orda serum faln taktılar kan tahlili faln aldılar kanda iltihap war dedi oda 2 tane ilaç yazıverdi onların ismide FEKSİNE 180 mg ERİTRO 500 antibiyotik yazdı bunları attım ynede bişey yok cildiye bölmüne gttim bir anda her tarfımfa çıkıyo sonra yine kzarıyo kabrıyo cildiyede kızarıklık göstercek yer bulamdım bi tane kalmdı avcum içinde bi tane war gösterdim her tarımdan wardı bunlardan faln oda 2 tane ilaç verdi onların isimleride ATARAX ADVANTAN M LOSYON ODA DİĞER İLAÇLARI ALMA BU YAZIDMLARI AL BİDE AURIS AL DEDİ ATYORUM HİÇ Bİ FAYDASINI GÖREMDİM BİDE BEN SPORLA İLGİLENDĞİM İÇİN TERLEMYELE DAHA ÇOK ÇIKIYO NE YAPAMM GEREKİYO BENİM YEDİMLERİME FALN DİKKAT OLUYO ANLAMDIM BNA Bİ YARDIMCI OLURSANIZ SEVNRİM HER TARAFIM ÇOK KÖTÜ KABARCIK KIZARIK :(((

 128. ülkü dedi ki:

  slm.bende kronik ürtiker var.2006 yılında yakalandım bu hastalıga.gıtmedıgım doktor kullanmadıgım ilaç kalmadı.malesefkı halen daha cekiyorum.nasıl ve ne zamn kurtulurumda bılmıyorum.ama sunu merak edıyorum.hamıle kaldıgımda bu hastalıkla nasıl bogusurum ve cocukta kullanılan ılaclardan dolayı sakatlık olurmu.yada hamıleler ıcın özel ürtıker ilacları varmı.bunu bılen bırı varsa lutfen bana yazsın.tsk ederım.

 129. özer dedi ki:

  merhabalar 2007 yılından buna ürtiker denilen bu illet hastalıkla mücadele etmeye çalışıyorum,2009 ağustos ayında safra kesesi kapakcığında büyüyen polipler nedeni ile safra kesesini kapalı ameliyat ile aldılar, o yıllarda çok sık olmasada iki haftada bir ayda bir kere kızarıklar meydana geliyordu. taki 2010 şubat ayından bugüne kadar çok rahatsız olamaya başladım, hemen hemen hergün kabarcıkların boyun bölgesinde kulağımın arka kısmında kollarımın iç kısmında ve bacaklarımda çıkıyorlar, iki hafta öncesi araştırma hastanesinde yaptımış oldum kan tahlil sonuçları normal çıktı,sadece “Total IgE” 0-100 arası olması gerekirken sonuçlarda 323 olarak çıktı. eklem yerlerimde ağrılardan olabileceğini söyeledi doktor, fizik tadavi önerdi. fexofen 180mg verdi. kullanıyorum ama olumsuz daha öncede faxadyne 180mg-xyzal 5mg-aerıus 5mg- prednol-l 40mg (ilaç değil ama karışım olan iğnesi çok tesirli idi, şişen bölgeler hemen solmaya başlıyordu fakat ertsi gün tekrar aynı yerden veya başka yerden çıkıyorlardı. bu bende ruhsal olarak moral bozukluğuna sebep oluyor, işim biraz stresli üzerine bu hastalığımda eklenince altından kalkamıyorum. ne kadar daha devam edecek böyle yardımcı olabilirmisiniz?

  teşekkürler.

 130. hakan dedi ki:

  selam bende aynı dertten cekıyorum bende yaklasık 4 senedır felan var kullanmadıgım ılac kalmadı ama hepsı sadece rahatlatıyor sonrakı nobette tekrar baslıyor bunun kesın bır sonuc veren ılacı yok sanırım doktor bana omurluk bı hastalık dıyor boyle omur mu gecer ya saygılar………………

 131. jale dedi ki:

  ben 11 aydan beri kaşınıyorum.hastalığımın teşhisi temmuz ayında belli oldu.çeşitli tedavi yöntemleri ve diyetleri uyguladım.uzun süre kortizon içeren hap kullandım.kortizon iğneleri yapıldı.kortizon ancak 2 gün rahatlatıyordu ama yine tekrarlıyordu.birçok kez acile gitmek zorunda da kaldım.acilde anderalin igne yapılıyodu 3 doz,buz kopleksi yapılıyodu,nabız atışını kontrol ediyorlardı.günlük hayatımı oldukça etkiliyor.doktorum uzun süreli tedavi diyor ama ne kadar uzun bilmiyorum.kaşıntı başlayınca sinirlerinde alt üst oluyor bu böyle nereye kadar gidecek diyorum.kısacası dayanılmaz geliyor artık….

 132. misafir dedi ki:

  ii günler bende de ürtiker meydana geldi.yaklaşık 1,5 ay önce meydana geldi.sürekli abur cubur yiyen birisiyim.ve son günlerde neredeyse hergün çikolata yedim ve hiç olmadığım kadar stresteydim hala da stresteyim doktora gittim ilaç verdi.ilaç kullanmama rağmen geçmedi kaşıntılarım sonunda acile gitmek zorunda kaldım boğazım dahi şişkindi ve nefes alamıyodum acilde bana 4 tane serum verildi anca geçti yüzümdeki ve vücudumdaki şişlikler kaşıntılar ve kızarıklar.ama şimdi 2 haftadır aynı sıkıntılar yine başgösterdi(halen çikolatalı ürünler yedim ve kızrtmalar tükettim kısacası doktorun tavsiyelerine uymadım)size sormak istediğim benim hastalığım akut mudur?

 133. kadriye dedi ki:

  bende aynen bekirkardeşim gibi ürtiger varsıcakladımmı kaşıntıbaşlıyor sırtımda birçok alerji hapları kulladım hiç faydasını görmedim napmalıyım yardımcı olursanız sevinirim allaha emanet olun

 134. tamer dedi ki:

  merhaba,
  ben 28 yasındayım su son ıkı haftadır boyunumda sıddetlı kasıntı ve kızarıklıklar oluyor daha once hıc boyle bısey olmamıstı…baen bu kulaklarımın arkasındada oluyor..kasıntılar kısa surelı ama ızlerı kalıyor…sadece boynumda oluyor bunlar ne yapmalıyım ????????

 135. bekir dedi ki:

  benim bağırsaklarımdaki sorun bende alerjik üritkere sebep oldu.sıcakta ve çalışırken vücutta yanmayla beraber kızarıklıklar meydana geliyor.xyzal verdi gittiğm doktor.iki günde bir almazsam hemen alerji tutuyor beni.birsürü alerji ilacı kullandım.en iyisi xyzal geldi.bu hastalıktan tam olarak nasıl kurtulabilirim.teşekkürler

Yandex.Metrica