Yüksek Tansiyon

A+
A-
Yüksek Tansiyon

TANSİYON (YÜKSEK TANSİYON)

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı), küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit ya da daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır. Tansiyonu uzun süre­lerle bu değerlerin üstüne çıkan birey­lerde beyin, böbrek, kalp ve damar has­talıklarının daha çok görüldüğü ve ge­nellikle tansiyonu normal olanlara oranla yaşam süresinin daha kısa oldu­ğu kanıtlanmıştır.
Büyük kan basıncı (büyük tansiyon) kaç olursa olsun, küçük kan basıncı (küçük tansiyon) 90 mmHg ya da daha yüksekse sistemik yüksek tansiyon söz konusudur ve tedavi edilmesi gerekir. Son istatistiklere göre normalin üst sını­rına yakın küçük kan basıncının (85-89 mmHg) bile bir risk etkeni olduğu anla­şılmaktadır.

Küçük (diyastolik) tansiyonun yük­sek olmadığı, yani 90 mmHg’nin altın­da kaldığı, yalnız büyük (sistolik) tansi­yonun yükseldiği durumlarda sistolik yüksek tansiyon söz konsudur. 70 yaşın altındaki kişilerde küçük tansiyon 90 mmHg’nin altında kalırken büyük tansi­yon 160 mmHg ve daha yüksekse teda­vi edilmesi gerekir. 70 yaşın üzerinde tedaviyi başlatacak büyük tansiyon de­ğeri 170 mmHg ve daha üstüdür.
Hipertiroidizm, aort kapak yetmez­liği ve atar-toplar damar bağlantılarında büyük tansiyon yüksek olmasına karşın ilaç tedavisi gerekmez. Bu durumlarda asıl hastalık tedavi edilmelidir.Yüksek tansiyon günümüzde hâlâ beyin damarlarındaki tıkanıklık ve ka­namalar açısından başlıca risk faktörü­dür. Ayrıca, kolesterol ve sigara alışkanlığının yanı sıra miyokart enfarktü­sünün başlıca nedenleri arasında yer alır; kalp ve dolaşım yetmezliği olan ki­şilerin yüzde 75′inde bu hastalıklara ne­den olduğu bildirilmiştir. Ayrıca tansi­yon yükselmesinin damar duvarında ka­lınlaşma gibi belirgin değişikliklere yol açarak tıkayıcı damar hastalıkları, anev­rizmalar ve böbrek yetmezliği gibi bir dizi doku bozukluklarına neden olduğu kanıtlanmıştır.Son 35 yıl içinde yüksek tansiyonun ilaçla tedavisinde dev adımlar atılmış olmasına karşın, yukarıda belirtilen ol­gular güncelliklerini korumaktadır. Gü­nümüzde fazla yan etkisi olmayan, bu­na karşılık son derece etkili ilaçlar var­dır. Son yıllarda bu tedaviler sonucunda kan basıncının düşürülmesiyle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ve bu hastalıklardan ölme oranının belirgin ölçüde azaldığı kanıtlanmıştr.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu teda­vilerin yüksek tansiyonlu hastaların tedaviden sonraki yaşanılan üzerindeki etkileri incelenmiş ve özellikle felç, kalp ve dolaşım yetmezliği ile böbrek yetmezliğinin ortaya çıkma sıklığının azaldığı, buna karşılık, söz konusu ilaç­ların yüksek tansiyonlu hastada miyo­kart enfarktüsü ya da anjina pektoris gi­bi kalp kasının yeterince kanlanamama-sına bağh hastalıkların önüne geçilme­sinde daha az yararlı oldukları belirlen­miştir.Bu ilerlemelere karşın, en son ista­tistiklerin de doğruladığı gibi, yüksek tansiyon hâlâ ölüme neden olabilmekte­dir. Bunun nedeni bazen hastanın ih­malkârlığı nedeniyle hekim kontrolün­den geçmemesi ve hastalığa tanı kona-mamasıdır. Bazen de tanı konduktan sonra hekimin önerdiği ilaçların gere­ğince kullanılmaması ya da uygun oJ-mayan ilaçların seçilmesi ve daha sık­lıkla muayene edilen kişinin kalp ve da­marlarının yapısı nedeniyle tedavi yetersiz kalır.Kuramsal olarak, daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olduğundan, kalp ve damarlarla ilgili komplikasyonların önlenmesindeki bu başarısızlıklar, sü­rekli bir tedavi uygulamanın gerektiğini vurgular. Yüksek tansiyon tehlikesi olan hastanın doğru saptanması, öte yandan hastaya verilmesi gereken ilaç­ların seçiminde etkili bir düzenleme ya­pılması gerekir.

YÜKSEK TANSİYON NEDENLERİ

Oluşum mekanizması bakımından iki tür yüksek tansiyon vardır: Birincil ya da esansiyel ve ikincil. Birincil yüksek tansiyonun nedenleri tam olarak bilin­memekle birlikte, hastalığın oluşumun­da kalıtım, ruhsal açıdan çabuk etkile­nen heyecanlı kişilik, şişmanlık gibi ba­zı etkenler saptanmıştır, tkincil yüksek tansiyon aşağıdaki hastalıklardan sonra ortaya çıkabilir: Böbrek dokusu ve böb­rek atardamarlarında yerleşen hastalık­lar (akut ve kronik böbrek iltihabı, poli-kistik böbrek), böbreküstü bezinin ka­buk bölümündeki hastalık nedeniyle kortizon ya da aldesteron hormonları­nın fazla salgılanması sonucu görülen Cushing hastalığı ve Crohn hastalığı, böbreküstü bezinin iç kısmının (medul-la) tümörü (feokromositom), aortun kalpten çıktığı bölgedeki darlığı, kafa içi basıncının artması.Yüksek tansiyonla basınç reaksiyo­nu arasındaki ayrımın da yapılması ge­rekir. Yüksek tansiyon terimi kan ba­sıncının sürekli olarak bazı sınırların üzerinde kaldığım belirtirken, basınç reaksiyonu tansiyonun heyecanlanma ya da kan içine ilaç şırınga edilmesi gi­bi bir uyaran nedeniyle geçici olarak yükselmesidir. Yükselmeye yol açan uyaranın etkisi kaybolunca tansiyon normale döner.

Sponsorlu Bağlantılar

GÖRÜLME SIKLIĞI
Yüksek tansiyonluların tümü tanı kona­cak biçimde tıbbi kontrolden geçmemiş olduğundan ve yüksek tansiyon değer­lendirme ölçütleri her yerde aynı olma­dığından yüksek tansiyonun dağılımını kesin olarak saptamak olanaksızdır. Hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 25′inde yüksek tansiyon vardır ve bunların yüzde 9O’ı esansiyel (birincil) tiptedir.

TANI
Tanı konması için kan basıncı 20 dakika dinlenmenin ardından ölçülmelidir; bir­birinden farklı zamanlarda yapılan üç ayrı ölçümde de kan basıncı yüksek çı­kıyorsa yüksek tansiyon tanısı konabilir.
Kan basıncı ölçümlerinde pek çok kısıtlama ve hata olasılığı vardır.
Bunların başında hastanın muayene­ye ve hekime olan tepkisi gelir. Burada tansiyon heyecan nedeniyle tepkisel olarak yükseldiği halde, kişiye yanlış­lıkla yüksek tansiyon tanısı konur.

Son yıllarda bu yanlışlıklardan ka­çınmak için günlük etkinlikleri engelle­meden kan basıncının otamatik olarak kaydedilmesini sağlayan birçok teknik geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Böylece elde edilen 24 saatlik tansi­yon değerleri, yüksek tansiyonun or­ganlarda yol açtığı zararları tansiyon aleti ile elde edilen değerlerin ortaya koyamadığı kadar belirgin olarak sergi­ler. Bununla birlikte, kan basıncının di­namik olarak monitörle izlenmesinin tanı açısından üstün olduğuna ilişkin bir kanıt elde edilememiştir. Bu neden­le bu yöntem yalnız bazı seçilmiş yük­sek tansiyon olgulanyla sınırlı kalacak biçimde uygulanmaktadır; bunlar kan basmcı sık sık değişen hastalar, yüksek tansiyon ile organlardaki örselenme arasında bağlantının tam kurulamadığı olgular, sık sık tansiyonu yükselenler ile tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi istenen olgulardır.
Olguların büyük bir bölümünde dik­katli bir ölçümle yüksek tansiyon tehli­kesi olup olmadığı belirlenebilir; gere­kirse hasta kan basıncını evde kendi kendine de ölçebilir.

İkincil yüksek tansiyonun nedenleri­ni saptayabilmek için genel bir muaye­ne yapılması önemlidir. Özellikle kol ve bacak atardamar nabızlarının kolay­ca alınıp alınamaması, atardamarlardaki nabız vuruş şiddetinin birbirinden farklı olup olmaması, böbrek atardamarları­nın karından stetoskopla iyice dinlen­mesi gereklidir. Ayrıca idrar tahlili ya­pılır ve kanda üre, ürik asit, kreatinin, sodyum ve potasyum gibi elektrolitle­rin düzeyi belirlenir.

YÜKSEK TANSİYON TEDAVİSİ

Belirti ve yakınmaların az ya da çok ol­masına bakılmaksızın tüm yüksek tan­siyonluları tedavi etmek gerekip gerekmediği tartışması şu çözüme bağlanmış­tır: Küçük kan basıncı 90 mmHg’nin (mm cıva basmcı) üstünde olan tüm hastaların tansiyonu 85 mmHg düzeyin­de tutulacak biçimde tedavi uygulanma­lıdır.
ikincil yüksek tansiyonda tedavi ön­celikle temelde yatan hastalığın tedavi­sine yöneliktir; birincil yüksek tansi­yonda basıncın kontrol altına alınmasıy­la ve basıncm normale inmesiyle sorun çözülemezse komplikasyonlann tedavi edilmesi gerekir. Birincil yüksek tansi­yonun tedavisinde genel önlemlerin ya­nı sıra ilaç tedavisi uygulanır. Genel ön­lemler kısaca şunlardır: • Beslenme – Bazı istatistikler sanayi­leşmiş toplumlarda nüfusun yansından çoğunun fazla kilolu olduğunu göster­mektedir. Bu durum genellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve damar sertliğiyle birlikte görülür; öte yandan tek başına da kalp ve dolaşım sistemi has­talıkları için bir risk faktörüdür. Bu ne­denle yüksek tansiyonlu, şişman hasta­nın normal kilosuna getirilmesi büyük önem taşır. Hafif ya da orta derecede yüksek tansiyonlu hasta, çoğu zaman yalnızca kilo vererek kan basıncını nor­mal değerlere düşürebilir. Verilen her kilo için diyastolik (küçük) kan basıncı­nın 2-3 mmHg azaldığı saptanmıştır.Özellikle hayvansal kökenli doymuş yağlar (tereyağ, içyağı) az kullanılmalı­dır. Bu maddeler aşırı miktarda alınırsa kandaki kolesterol düzeyi artar; buna bağlı olarak yüksek tansiyon ve öteki kalp ve dolaşım sistemi hastalıklan açı­sından risk yükselir. Sebzeyle beslenen topluluklarda çok az kişide yüksek tan­siyon görüldüğü gözlenmiştir.Besinlerle aşın tuz alımı da engel­lenmelidir. Tuz kendi başına güçlü bir damar büzücüdür ve tansiyonu düzenle­yen bazı sistemleri etkiler. Ama yapılan son araştırmalar tuz kısıtlamasının bü­tün birincil yüksek tansiyon durumla­rında etkili olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak tuz kısıtlamasına yanıt ve­ren ve vermeyen birincil yüksek tansi­yon çeşitlerinden söz edilebilir. Son za­manlarda dikkatlerin odaklaştığı bir başka nokta ise potasyumdur. Potas­yumca biraz zengin bir diyetin henüz tam olarak aydınlatılamamış mekaniz­malarla tansiyonu düşürdüğü gözlen­miştir. Kahve de kan basıncında birkaç saat süren 5-20 mmHg’lik yükselmelere yol açtığından kısıtlı miktarda alınmalı­dır. Aşın alkol alımı da zararlı olabilir, aşın alkol alındığında sempatik sinir sisteminin uyanlmasına bağlı olarak uzun süreli yüksek tansiyon görülür.Sonuçta, yüksek tansiyonlu hasta peynir ve öbür süt ürünleri de içinde ol­mak üzere çok az hayvansal yağ ve tuz tüketmeli, bol meyve ve sebze yemeli­dir. Gerekenden çok kalori almamalı­dır.
• Hareketsiz yaşamla savaş –

Yüksek tansiyonlu kişiye önerilen yüzme, yürü­yüş, jogging, bisiklet ve kayak gibi sporlar izotonik tiptedir. İzometrik eg­zersizler (ağırlık kaldırma) önerilmez. Tansiyonu sürekli yüksek olan kişi, önerilen egzersizleri uygularsa, sistolik ve diyastolik kan basıncıyla, kalp atım hızının düştüğünü görecektir.Gevşeme teknikleri – Sanayileşmiş toplumlarda çok yüksek düzeyde olan ruhsal gerilim tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle son yıllarda tansiyonun düşmesinde yararlı olduğu saptanan gevşeme tekniklerinin kullanı­mı gündeme gelmiştir.
• Sigara dumanından uzak durma -Tek bir sigaranın dumanının tansiyonda 15-20 dakika süreyle ani ve birkaç mmHg’lik yükselmeye yol açtığı kanıt­lanmıştır. Aşırı sigara içen kişinin sü­rekli yüksek tansiyon tehlikesiyle ne öl­çüde karşı karşıya kaldığı kolayca anla­şılabilir.Birincil yüksek tansiyonun tedavi­sinde yalnızca deneyimler sonucunda seçilen bazı ilaçlar kullanılır. Sabit bir tedavi tablosu yeğlenmemekle birlikte, kan basıncını düzenleyen mekanizma­lar hakkında kazanılan bilgilerin yardı­mıyla değişmeyen bir tedavi planının uygulanmaya sokulabileceği düşünül­mektedir.

Kan basıncını düzenleyen pek çok mekanizma olmasına karşın, en önemli ve uzun süreli etkiyi sağlayan, damarla-nn büzüşmesini ve dolaşımdaki kanın hacmini düzenleyen sistemdir. Kan ba­sıncı kalbin damarlara pompaladığı kan miktan ile-arteriyollerin (küçük atarda­marlar) duvarlarındaki direncin bir ürü­nüdür. Bu düzenleme sisteminde, böb­rekte ve böbreküstü bezinin kabuk bö­lümünde odaklasan iki merkez vardır. Bunlann arasındaki dengenin bozulma­sı iki farklı mekanizmayla yüksek tansi­yona yol açar ve uygulanması gerekli tedavi her iki durumda farklıdır. Bunla­rın aynı anda etkili olması ise daha kar­maşık bir yüksek tansiyon biçimine ne­den olur. Yüksek tansiyon, vücutta aşın su ve sodyum tutulmasına bağlı anor­mal bir sıvı birikiminden kaynaklanı­yorsa; tedavide idrar söktürücü ilaçlar kullanılır; yüksek tansiyon damar bü­züşmesine bağlıysa, bunu önlemeye, çözmeye yönelik ilaçlar öncelik kaza­nır. Ara biçimlerde ise her iki tür ilaç birden kullanılır.
Tansiyonun düşürülmesi gereken bazı özel durumlan da ele alalım

Sponsorlu Bağlantılar

• Yüksek tansiyon ve yaşlılar – Bir zamanlar yaşlılarda doğal bir olgu ola­rak kabul edilmiş olsa da, yüksek tansi­yon damarlardaki yaşlılığa özgü deği­şiklikleri hızlandırır. Yaşlılarda sürekli ve sabit yüksek tansiyonun etkilerinin en çok görüldüğü organlar beyin, göz, kalp ve böbrektir. Damar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak bu organlar­da işlev bozukluğu görülür. Vücutta güç harcadıktan sonra ortaya çıkan de­ğişiklikleri değerlendirirken, tansiyonun aynı koşullarda sağlıklı kişilerde de yükseldiği unutulmamalıdır. Yaşlı has­taların tedavisinde amaç, sistolik kan basıncının 170 mmHg’nin, diyastolik kan basıncının ise 90 mmHg’nin altına düşürülmesidir. Yaşlılarda tedavi, başka hastalıkların da varlığı nedeniyle genç­lere göre daha zordur.
Ani tansiyon düşüşleri beyin dolaşı­mında zaten var olan yetmezliği kötü-leştirdiğinden, bu durumun önlenmesi gerekir. Tedavinin aşamalı ve “yumu-şak” bir tansiyon düşürücüyle başlanıp sürdürülmesi önerilir.
Yaşlılarda yalnızca sistolik tansiyo­nun yükselmesi de sık görülür. Sistolik tansiyon yaşla birlikte yükselir.

Bu du­rum, aortun ve başlıca atardamarların esnekliğinin azalmasına ya da yok ol­masına bağlıdır. Yaşlılarda sistolik kan basıncı 170 mmHg’nin üstünde, diyas­tolik basınç 90 mmHg’nin altında ise başlangıçta olabildiğince düşük dozda idrar söktürücülerle tedaviye başlamak gerekir.
• Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı-Yüksek tansiyon şeker hastalarında, şe­ker hastalığı olmayanlara oranla iki kat sık görülür. Erişkin tip şeker hastalığı olanlarda yüksek tansiyonu açıklamak için birçok varsayım ortaya atılmıştır. Şişmanlık her iki hastalıkta da görülür. Şeker hastalarında tansiyonun kontrol altında tutulması böbrekteki örselenme-yi yavaşlatır ve hastalığın gidişini dü­zeltir.

• Yüksek tansiyon ve gebelik – Gebelikte yüksek tansiyon tek basma ya da gebelik eklampsisi tablosunda vücutta sıvı birikimiyle birlikte ortaya çıkabilir. Bu durumun özellikle dölüt için olum­suz sonuçlan olacağından, tansiyonun dikkatle kontrol altında tutulması gere­kir.
• Yüksek tansiyon ve çocukluk – Ço­cuklukta yüksek tansiyon oldukça en­der görülür. Tansiyonun normal değer­lerin dışında olması iç salgı hastalıkları­nı, böbrek hastalıklarını ve aort damarı darlığını düşündürmelidir; ruhsal ne­denler ya da yanlış ölçüm gibi teknik nedenler de rol oynayabilir. Genellikle sorun kilo vermeyle düzelirse de, ço­cuklarda ve gençlerde görülen yüksek tansiyon olgularının çok büyük bir bö­lümünde sorunun başka bir hastalıktan kaynaklandığı ve bu nedenle tanıya yö­nelik bir araştırma ve özgül bir tedavi gerektiği unutulmamalıdır. • Yüksek tansiyon ve böbrek yet­mezliği – Böbrek hastalığının ağırlaş­masını önlemek için tansiyonun dene­tim altında tutulması gereklidir. Hekim tansiyonu düşürecek ilaçları seçerken ve dozlarım ayarlarken dikkatli olmalı ve böbrek işlevleri üzerinde olumsuz etkisi olacak maddeleri kullanmaktan kaçınmalıdır.

TEDAVİNİN, SURESİ
Tansiyonun düşürülmesi gereken en düşük nokta tartışılmaktadır. Son çalış­malar tansiyonun 85 mmHg’den daha aşağı düşürüldüğünde miyokart enfark­tüsü nedeniyle ölüm tehlikesinin arttı­ğını belirtmektedir. Bu olay 55 yaşın üstünde ve sigara içen erkeklerde daha belirgin görünse de, tansiyonu düşüren tedavinin tipiyle bağlantılı değildir. Bu varsayım üzerinde farklı görüşler ileri sürülmektedir; hatta, bazılarına göre bunun bilimsel bir temeli yoktur, ula­şılması gereken tansiyon düzeyi, yan etkilerin ya da hastalığa bağlı olan be­lirtilerin ortaya çıkmadığı en düşük düzeydır.
Hekimin karar vermek zorunda kal­dığı bir sorun da tedavinin süresidir. Genel olarak tedavi yaşamboyu sürme­lidir. Genellikle ilacm kesilmesinin ar­dından hemen tüm hastalarda tedaviden önceki tansiyon değerlerine dönüş izle­nir. Bununla birlikte, tansiyonun dene­tim altında tutulduğu uzun bir dönem­den sonra, temkini elden bırakmadan, kullanılan ilaçların dozu ya da sayısı azaltılabilir.

SONUÇLAR
Tansiyonu düşürmeye yönelik tedavinin başarısız olması, ilaçların uygun olma­yışından çok, hastanın tedaviye yeterin­ce uymaması ya da gerçekçi tedavi he­definin saptanıp kararlılıkla bu hedefe ulaşılmaya çaJışılmamasından kaynak­lanır.
Günümüzde kullanılan tansiyon ilaçlarının farklı etkileri ve etki meka­nizmaları vardır. Böylece hastaların hemen tümünde tansiyonun normale düşürülmesi mümkün olur. Yüksek tansiyonun nedenlerine ilişkin bilgiler hangi ilacın ya da hangi ilaçların bir arada kullanılmasının daha etkili ola­bileceğini saptamak için yeterli değil­dir. Bunun sonucunda yüksek tansiyo­nun tedavisi deneyime dayanır ve et­kili bir tedavi programı karmaşık ola­bilir.İlaçların birlikte kullanımı, farklı dozajları olması, tedavinin uzun sürme­si ve büyük bir olasılıkla pahalı olması nedeniyle çoğu zaman etkili bir tansi­yon tedavisini uzun zaman sürdürmek güç olabilir.

Erken tam ve tedaviye zaman geçirmeden başlamak çok Önemlidir; orta derecede yüksek tansiyonu olan, kalp ve dolaşım sistemi komplikasyonları olmayan hastalar basit tedavi program­larıyla çok daha kolay denetim altına alınır.Son olarak, hastaya uzun süren te­davinin ne kadar önemli olduğu anlatıl­malıdır; hastanın bilgilendirilmesi, özellikle belirtilerin görülmediği kronik hastalarda çok Önemlidir. Bu hastalar kendilerini iyi hissetseler de yüksek risk taşıdıklarını ve ilaçlarını sürekli ve düzenli alırlarsa riskin çok azalacağını bilmelidirler.Öte yandan hastalıkları ya da teda­vileriyle ilgili olarak nevrotik davran­mamaları gerekir. Ayrıca hastanın evde tek başına tansiyonunu Ölçmeyi öğren­mesi de gerekir; böylece tansiyon teda­visini sürdürmesi kolaylaşır.Birincil ya da esansiyel yüksek tansiyon
Nedenin belirlenemediği durumlarda yüksek tansiyon böyle adlandırılır. Yüksek tansiyonlu hastaların çoğunluğunda (yüzde 85-90) görülür. Belirgin ailevi özelli­ği vardır; çevresel, sinirsel, hormonal ve damarlarla ilgili etkenlerin de farklı öl­çüde etkisi olabilirse de, bunlardan hiçbirinin kesin sorumlu olduğu kanıtlanma­mıştır. Öteki etkenler arasında aşırı tuz alımı, duygusal gerginlik ve şişmanlık yer alır. Bu etkenlerin kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde yüksek tansiyonun ortaya çıkmasına neden olduğu ya da önceden var olan yüksek tansiyonu ağırlaştırdığı sanılmaktadır.

İkincil yüksek tansiyon
Başka bir hastalık tansiyonun yükselmesine neden olur. Yüksek tansiyona neden olan hastalıklar şunlardır:

• Böbrekteki iltihaplar (glomerülonefrit, piyelonefrit). Renovasküler yüksek tansiyon böbrek atardamarının daralmasına ve buna bağlı olarak böbreğe giden kan akımının azalmasına bağlıdır. Bunun sonucunda böbrekte renin hormonunun yapımı ve salgılanması artar, bu da anjiyotensini etkinleştirerek yüksek tansiyo­na yol açar.• îç salgı hastalıkları. Bazı tiroit bezi hastalıkları orta derece yüksek tansiyona yol açar. Özellikle bazı böbreküstü bezi hastalıklarında da (feokromositom, Cus-hİng hastalığı, hiperaldosteronizm) yüksek tansiyon görülür.• Sinir sistemi hastalıkları. Bazı beyin tümörleri yüksek tansiyona yol açabilir­ler.

Arteriyoskleroz (damar sertliği). Yüksek tansiyon sonucunda oluşabilmesinin yanı sıra, yüksek tansiyonun nedeni de olabilir. Özellikle böbrek atardamarının daralması renovasküler yüksek tansiyona, büyük atardamarlardaki sertleşme de sistolik yüksek tansiyona yol açar. Bazı ilaçların (kortikosteroitler, doğum kont­rol hapları) ya da besinlerin (meyankökü) alınması da yüksek tansiyona yol açar.

Kan basıncını belirleyen başlıca etkenle:
Kan basıncı birbiriyle ilişkili birçok etkenin dengesinden kaynaklanır. Kan basıncını kalp, damarlar ve kan kütlesi belirler. Basıncı düzenleyen etkenler bunların üzerinde etki gösterir.Geniş anlamda basınç, belirli bir zaman biriminde kalbin sol karıncığın­dan pompalanan kan hacminden ve çevrel damarların kan akımına karşı direncinden kaynaklanır. Kalbin atımı, kalp kasının kasılma gücü ve kalp atim hızına bağlıdır.Damarın direnci çapıyla ters orantılıdır. Bu nedenle basınç büyük Ölçüde çevrel arteriyollerin (küçük atardamarlar) büzüşmesinden kaynaklanır. Basıncı düzenleyen etkenler en başta çevrel arteriyoller üzerinde etkili olurlar. Çevrel direncin artmasında kanın akışkanlığının az da olsa önemi vardır. Kanın akışkanlığı azalınca (sıklıkla alyuvar sayısının artışı nedeniyle) damar çaplan aynı kalsa da direnç artar.

Kanın akışkanlığı suyunkinden 2,5kat azdır. Kan hacmi kan basıncını belirleyen başka bir etkendir. Plazma hacmindeki artma ya da azalma, uygun bir biçimde dengelenmezse kan basıncında değişikliklere yol açar.

 

Soru

Yüksek tansiyonlu hasta kendini yıkılmış ve üzgün hissedebilir mi?

Cevap
Kendini yıkılmış ve üzgün hissetmek yüksek tansiyona özgü bîr ruh hali olmasa da, yüksek tansiyon nedeniyle görme bozuk­lukları, kulaklarda çınlama, kalp ve dolaşım yetmezliği ortaya çıkan kişi normal etkinliğini sürdüremez haîe gelebilir. Ayrı­ca, Cushıng hastalığı gibi yüksek tansiyona neden olan bazı hastalıklarda duygusal dengesizlik ve çöküntü eğilimi görülür. Yüksek tansiyon genellikle damar sertliğinin (özellikle beyin damarlarında) ortaya çıkmasını kolaylaştırdığından, bu duygu­lar ve çöküntüvle birlikte kişilik değişiklikleri de görülebilir.

 

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Neset dedi ki:

  Urik asit yuksekligi tansiyonu tetiklermi.

 2. Batuhan dedi ki:

  Selamlar 1 yildir tansiyon ölcturuyom 13.9 14.8 15.9 biara 17 flan denk geldi ölçumlerde..bikere 12.8 gordum genelde ustekinler ckkiyor…
  Nedenleri ne olabilir 15 yildir gunu birlik sigara alkol ( bira) genelde tuketiyorum.ortalama 5.6 ve ustu .ve cok masturbasyon gunluk 2ve 3 kez buda ortalama 10 yildir bir hastalik gibi bunlarin etkidi olurmu tansiyona

 3. Ozan dedi ki:

  Merhaba hocam 1yil önce askerlik muanesinde tansyonum büyük 19 kücük 11 geldi ve araştirmasini istediler ve cok araştirdim izmirdeki 9 eylül hastanesine ege ünisine ve antalyadaki üniversteye denizlideki üniye gittim 5 tane prof la görüştüm hepside dediki böbregin alinmasii lazim ve degerleri bakildi sol böbregim normalden kücük oldugu icin alindi tansyonum şuan büyük 14 kücük 8ila 9 arasinda geliyor birazda sabahlari uyandigimda baş agrisiyla uyaniyorum ve doktorum ilac falan vermedi ilac kullanmiyorum sadece tuz yemememi söyledi ve birazda kilo vermemi söyledi tuzu kestim 5kilo verdim ve hala tansiyonum buyuk 14 kucuk 8.9 geliyor ne yapmam lazim yardimci olun yaşim 22 böbregim alindigi icin askerede gidemedim bana yardimci olun eger varsa bilgi olmak isteyen kisiler bildigim
  Kadar yardimci olayim tam 1.5 yil herseyi gördüm gecirdim bu konularla ilgili… Saygılar

 4. ALİ dedi ki:

  Hocam ben 21 yaşındayım geçen akşam rengim sararmiştı tansiyonumu ölçtüler 16/9 cıktı dört gündür sabah akşam ölçtryrm 13/7 12/7 14/7 14/6 16/6 15/8 civarları hep problem olabilirmi heyecanlı biriyim kafayı takıyorum tansiyona

 5. sami dedi ki:

  selam hocam halamın hiper tansiyonu yukseliyo inmiyo ne yapmalıyız cvp verseniz acil sevinirm

 6. gözde batmaz dedi ki:

  Merhabalar son bir aydır tansiyonumu ölçüyorum. 14/8 çıkıyor. Panik atak var bende panik atak bu aralar sık sık olmaya başladı. Tansiyonumu örçtüm 14/7 çıktı. panik atak tansiyonu yükseltir mi?

 7. Ece dedi ki:

  11 yaşında yüksek hipertansiyon hastası olduğum teşhisi konuldu. Fakat hiçbir sebep gösterilmedi, yanlızca genetik dediler. 5 gün hastanede yattım anormal herhangi bir değen bulunmadı hatırlıyorum. 1 sene oldu …….. kullanıyorum, 10 mg ile başladım. Sebepsiz yere olamayacağını söyleyen çok doktor var. Ne yapmalıyım, sizce sebepsiz yere hipertansiyon hastası olabilirmiyim?

 8. savaş dedi ki:

  merhaba hocam ben kalp hastasıyım mitral yetmezliği var 3-4 derece ilaç tedavisi görüyorum son zamanlar tonsiyon yükselmesi başladı sizce normalmi ne yapmam lazım hocam teşekkürler…?

 9. Okay dedi ki:

  Ben 28senedir wianada yiyorum adapazarindan bir daire aldim 110bin teleye evime geldiyimde yönetici eve geldi bu dairenin aydati 230 tl var deyince ben bayilmisim hastanede actim gözümü 21 tansonum olmus toktor beyin felci geciriyon sen dedi ama serum ve igne furdu Allahima cok sukur tansonum normale döndu cok üzünmüstüm

 10. sibel ayhan dedi ki:

  1997 de ilk gebelikte preeklemsi oldum erken doğum yaptırıldım zaman zaman tansiyonum çıkıyordu fakat şimdi 17:10 civarından aşağı inmiyor kan tahlili yaptırdım dr şeker ve kollesterol yok asabi olabilirsin dedi ne yapmalıyım.teşekkür ederim

 11. mehmet dedi ki:

  hocam benim 2 haftadır baş agrısı oluyodu acile gittim tansiyonum 14.8 acaba bende tansiyonmu var doktor hergün birhafta boyunca ölçtür dedi 14.8 14.7 14.9 14.8 çıktı ne yapmam lazım

 12. sebnem dedi ki:

  selam ben 27 yasindayim devamli tanisyonum 140 nabizda 125 bazende 95 oluyor bogulmalar veriyor ndeni ne ola bilir acaba cevablandirisanz memnun olurum

 13. Engin dedi ki:

  Bilmiyorum ama tansiyonum belki sizede yalan gelir 19/11 …18/11…16/10…14/9 vs vs geliyor cıktıgınınıda nasıl anlıyorum başım cok agrıyor 26 yaşındayım nede olsa ölcek deilmiyiz saygılar…

 14. şükran dedi ki:

  selam bende migren var tansiyonum büyük tansiyon 9 küçük tansiyon 6 çok başağrım var ne yapmalıyım..

 15. nimet dedi ki:

  hocam benim tansiyonum 4 yıldır 150 ye10 11 olarak gitmekte bu arada böbreklerimde ağrıyor hicbir tedavi almadım cok sitresli bir hayatım var gittikcede kendimi iyi hissetmiyorum ne yapmalıyım

 16. kemal dedi ki:

  merhabalar
  hocam ben 13 yaşından beri HT hastasıyım ve şuan 30 yaşındayım yaklaşık 17 yıldır ılaç kullanıyorum ve tansıyonum hala düşmüyor. şuan kullandıgım ilaç sayısı ve bunları aldıgım zaman bıle tansıyonum 160/110 oluyor içmedıgım yada vaktını geçirdıgım zamanlarda ise 240/130 240/120 civarlarında oluyor . ve acile giderek lasix yada desal verıp duşuyuorlar başım aşırı dönuyor ve göz kararmam oluyor boyun agrılarım cok şiddetlı oluyor. tüm arastırmalarım yapıldı ve dr ların cevabı esansıyel neden olarak adlandırdıklara nedene baglı artık yrd olmanızı istiyorum
  tşkler

 17. isa dedi ki:

  ben 45 yaşındatım tansiyonum 19/9 geliyor hiç ilaç kullanmıyorum neyapmalıyım.

 18. Songül dedi ki:

  Merhaba,oğlumun tansiyonu 17/10’a kadar çıkıyor.Burnu kanadığı için tansiyonu ölçünce anlaşıldı.Acil serviste beyin tomografisi çekildi,kulak -burun da bakıldı;temiz çıktı.Kalp ultrasonu çekildi,bir şey yok dediler.Yüzü aniden kızarıp elleri titriyor,burnu kanıyor.tansiyon yükselmiş oluyor.Endokrinde zehirli guatr olabilir dediler, sonuçlar temiz çıktı.24 saatlik idrar verdik,feo dedikleri hastalıktan şüphelendiler,belirtiler uyuyor gibi,ama idrar tahlilinin güvenilirliği kesin mi?Bu dasonuç vermezse ne önerirsiniz.teşekkürler…

 19. ugur dedi ki:

  40 yasindayim,bes yil önce yüksek tansiyon sikayetiyle hastaneye gitigimde, kalp kaslarimin büyük ve sert oldugu bu durumun da yüksek tansiyona sebep oldugu söylendi..her gün 2.5 mgin yarisi kadar ramipril aliyorum…ama yine de bazen, bu günlerde de 90-150,,100-160 araliginda nüksediyor tansiyonum..soguk alginligina bagli olarak yükselmis olabilir mi..?uykusuzluk tansiyonumu yükseltmis olabilir mi..?nasil belirti gösterirse telaslanmaliyim..?tavsiyeniz nedir,tesekkür ederim..

 20. MURAT dedi ki:

  BOYNUM DA AĞRILAR VE GÖZLERİMDE BAŞIM DA AĞRILAR VAR DAYNILMAZ ŞEKİLDE VE OTUZ YAŞINDAYIM BEKARIM SİTRES VAR 10 12 2011 TARİHİN DE TANSİYONUMU ÖLÇTÜ Bİ ARKADAŞIM HASTANEDE ÇALIŞIYOR 12 18 ÇIKTI VE ŞUAN HALA AYNI ŞEKİLDE TANSİYONUM BİR DÜZELİYOR Bİ ÇIKIYOR AİLEM DEN UZAK YAŞIYORUM NE YAPMALIYIM VE KENDİMİ HEP YANLIZ HİSSEDİYORUM KİMSEYE GÜVENMİYORUM BİRDEN ASABİLEŞİYORUM

 21. yağmur dedi ki:

  hocam benim tansiyonum büyük 14.5 çıktı.bazen kalbim sıkışıyor ve aniden odanın içi sıcak oluyor bunalıyorum.biraz zaman geçti mi de
  aynı odanın içinde donuyorum .odanın sıcaklığı 25-30C arası ne yapmalıyım.Arada bir oluyor ama oluncada kendi mi hiç iyi hissetmiyorum.Ayakta durmakta bile zorlanıyorum.ne yapmam gerekiyor.cevabınızı bekliyorum.

 22. Kemal dedi ki:

  68 yaşındayım, uzun yıllardır yüksek tansiyonum var, 18-10, 18-8-20-9 gibi seyrediyor. Ancak, tansiyonum yüksek olduğu halde belirli bir rahatsızlık hissetmiyorum. Kullandığım ilaç Tensinör-100 lük. Acaba daha etkin bir ilaç önerebilirmisiniz.

 23. Nermin dedi ki:

  Merhaba Hocam,

  ben 50 yaşındamıy BEKARIM menepozdan sonra yükseldi tansiyonum arasıra oluyor fakat bu bayramdan sonda 16.9 daha 13.9 düşmüyor bazı Dr. normal bu tansiyon fakat kardoloji Dr bu durum sürerse ilaça başlamalıyız diyor bazen bulanık görüyorum dengemi tutamıyorum, birde vucudumda sanki iğneleniyor ve bu iğneler geziyor gibi, ne yapmalıyım LDL 153 NE YAPMALIYIM
  şimdiden tşk

 24. yıldıray dedi ki:

  hocam merhaba ben kırk yaşındayım şuandabende tansiyon ilacıalıyorum tansiyonm genelde 14|9 15|10 |16 10 gibiölcüm cıkıyor fakat arkadaşların şikayetinde olduğu gibi baş ağrım olmuyor 18|19a bile cıktığında bu böyle delix kullanıyorum ve bir aydır ılackullanıyorum boyum 171 kılom 113

 25. nurettin dedi ki:

  diandan düşüp sağ tarafı felç olan annemin,doktorunun bu çok
  tansiyon hapı kullanmış söylemesinin,annemin 3 ay sonra ölmesinin açıklamasını kim yapacak???????

 26. kerem dedi ki:

  yasım 22 tansıyonum 25.5 e 18 cıktı ne yapmam gerek yuksek tansıyon mu var bende belırtısı yoktu bugune kadar

 27. Fatma dedi ki:

  Hocam, babamın aort kapağı değitirildi. 66 yaşında 1.74 boyu ve 71 kiloda. Tansiyonu daima düşüktü ameliyat sonrasıda düşük devam ediyor. 9-5, 8-4, 7-3.5 gibi değerlerde. Tansiyon düşük olduğu için tuz tüketimine izin veriyoruz ama doktoruna bu konuda danışmadık. Kapak değişimi yapılan kişiler tansiyonu düşükse tuz tüketimi yapmalımı?. Tuz tüketimi değişen kapağa bir zararı olur mu?

 28. eray dedi ki:

  merhaba ben 19 yasındayım gecen sene doktora gıttıgımde tesadufen yuksek tansıyon hastası oldugumu ogrendım. sorunu bobreklerde aradılar fakat bobreklrımde bır sey yoktu ve su anda ılac tedavısı goruyorum. pekı sorun nden kaynaklanıyor???

 29. Semra dedi ki:

  hocam ben 55 yaşındayım aniden tansiyon yükselmelerim oluyor ve düşüyor ilaç kulanmıyorum yürürken aniden düşecekmişim gibi oluyor bulunduğum yere tutunuyorum kısa sürede düzeliyorum ve terleme oluyor tansiyonumu ölçtüğümde 16 8 çıkıyor bazen 17 10 oluyor devamlı tansiyonumda oynama oluyor 12 8 10 7 degişiyor napmalıyım

 30. talip dedi ki:

  SAYIN HOCAM RUTIN KONTROLLERDE YUKSEK TANSIYON HASTASI OLDUGUMU OGRENDIM KALBIMIN HIZLI ATISINI YORULDUGUMDA BAS DONMESI .BAS AGRISI SICAKLARDA ASIRI YORGUNLUK HISSEDIYORUM YASIM 29 VE BOYUM 172 KG 82 TANSIYONUM ISE 150/90…..140/90 7 GUN BOYUNCA HIC DUSMEDI SUREKLI BOYLE NE YAPMAM GEREKLI BILGILENDIRISENIZ SEVINIRIM

 31. BAŞAK dedi ki:

  HOCAM BENİM ANNEM TANSİYON HASTASI VE TİROİT HASTASI LEVETERON KULLANIYOR. YANLIZ 2 AYDIR, İNANILMAZ BAŞDÖNMESİ VE HALSİZLİK ŞİKAYETİ VAR.GEÇEN DR GİTTİK THS DEĞERLERİ ÇOK YÜKSELDİĞİ VE İLACIN YETERSİZ GELDİĞİ İÇİN DOZ ARTTIRILDI. FAKAT DEĞİŞİKLİK OLMADI DURUM AYNI. SİZDEN ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM KULLANDIĞI TANSİYON İLACI(SABAH-AKŞAM) ETKİ EDER Mİ? LEVETERON KULLANDIĞI İÇİN. TEŞEKKÜRLER.

 32. çiğdem dedi ki:

  merhabalar.annemin tansiyonunu 20 gündür düsüremiyoruz.nerdeyse hergün acillerdeyz kardiyologa gttık ama bisey olmadıgını soyledi acıbadem hastanesine gidiyoruz ama nedenı bulunamıyor kendisi hiper tansiyon hastası ama hiç boyle yukselmıyordu tansiyonu en son acile gittiyimizde ambulansta olçümü 27_16 idi.ne yapmalıyız tesekkurler…

 33. betül dedi ki:

  merhaba.29 yaşında bayanım.ailemdeki herkes yüksek tansiyondan dolayı tedavi görüyor.hipertansiyonda genetik geçişin olduğunu biliyorum.Bende de kendini göstermeye başladı.yaklaşık 5 gündür tansiyonumu ölçüyorum ve küçük tansiyonum normal olmasına karşın büyük tansiyonum 150-160 civarında oluyor.Sanki burnum kanayacak gibi basınç hissediyorum.onun dışında herhengi bir sıkıntım yok.İlaç tedavisi görmelimiyim?

 34. havva dedi ki:

  hocam ben 30 yaşındayım.ama bende 3 yıl öncesinden başladı.tansiyonum yükseliyor acile gidiyorum bi diazem kendime geliyorum.tabi doktorada gittim ama ilacı gerek duymadı kan tahlili idrar tahlili yaptı.ama herzaman değil başladığı zaman 1 ay ara ara yükseliyor.3 4 ay sonra tekrar başlıyor.piskolojikte canım sıkıldığında yükseliyordu ama şimdi durup duruken bişey yokken yükseliyor.15..8.5 oluyor.enfazla 15 16 belki.ama birkere korktuğumda 19 a çıkmıştı ama korkuyorum ne yapmam lazım.ne olur cevap.kendim kapril aldım 25 lik yükseldiği zaman içiyorum sorun olurmu.yoksa limon taşıyordum önceden yiye yiye bi hal oldum hocam.saygılarımla

 35. ibrahim dedi ki:

  iyi günler hocam benim kaynım nevşehirde gitmedigi hastana doktor kalmadı doktarların koydugu teşhis tansiyon, şeker, mide, epilebsi ,debresyon ve şuanda ayaga kalkamıyor yürüyemiyor konuşamıyor neyapmamız gerekiyor hocam ALLAH rızası için yardım et ilgine çok teşekkür ederim

 36. AYHAN dedi ki:

  AYHAN adlı kullanıcımız 29th Haz, 2011
  HOCAM MERABA 10 GÜNDÜR TANSİYONUM 16/10 ,16/11 ,14/10 ,15/9 ,14/9 ,14/9 ,15/9 ,16/10 bugünden sonra hocam ne önerirsiniz hangi yolu izlemem lazım ilgilenirseniz sevinirim.saygılarla iyi çalışmalar.

 37. sema dedi ki:

  merhaba 31 yaşındayım astım ve guatır rahatsızlığım var şindi ise tansiyonum 15\9 araları değişiyor bunun için nelere dikkat etmem lazım teşekkürler

 38. gülseren dedi ki:

  sevgili hocam ben çanakkalede yaşıyorum 15 günde 2 defa tansiyonum 20 15 le acile kaldırıldım daha önce kalp damara gittim ayaklarımda sorunlar için çilt altı dokularda kalınlaşma cıktı ve orta dereceli vende yetmezlik söz konusu acaba bu rahatsızlık tansiyon yükseltirmi birde 100 kiloyum:(

 39. REMZİYE dedi ki:

  Merhaba hocam ben 35 yaşındayım 1 ay önce başlayan şiddetli baş ağrılarım oldu buna istinaden tansiyonumu ölçtürdüm tansiyonum 15-10 civarı acile başvurarak tansiyonumu düşürdüler daha sonra baş dönme ve baş ağrılarım kısmen devam etti nöroloji bölümüne başvurdum şikayetlerimi söyledim bana ağrı kesici minoset citol deprosyon ilacı ve betaserc 16 mg verdi tahlil vs yapmadan geçmezse gel dedi bunları kullanıyorum fakat tansiyonum 14-9 -13-9 seyrediyor baş ağrıarım devam ediyor.Sizden ricam ben hangi yolu izlemeliyim ne yapmam gerek yardımcı olurmsunuz ilginize şimdiden teşekkür ederim .

 40. müge dedi ki:

  33 yasındayım bır haftadır tansyonum yuksek 11/15 ten asaga pek dusmuyo cok streslı bı ortamda calısıorum bununla alakalımıdır yoksa tansyon hastasımıyım

 41. Hüsnü dedi ki:

  Hocam ben 55 yaşında boy 1.67 kilo 115 5 yıldır diyabet hastalığım var kontrol altında tansiyonum ortalama dört günün ölçümleri SAAT 07:20 139-75 / SAAT 07:15 135-75 / SAAT 07:15 124-68 SAAT 07:00 132-72 şekerim ortalama açlık 110 tokluk 130 .Ben 2 aydır spor yapıyorum haftada 3 gün gidiyorum her gittiğimde koşu bandında koşarak 3 kilo veriyorum çünki çok terliyorum ertesi gün gittiğimde verdiğim 3 kilonun 2.5 kilosunu su ve meyva yemek yiyerek tekrar geri alıyorum sürekli su içiyorum yemekleri bazen az tuzlu yiyiyorum korkum vücuttaki sürekli su ve tuz kaybını su ve yemek yiyerek geri alabilirmiyim vücuduma zararı olurmu 2 ayda 11 kilo verdim sürekli spor yaptığımdan şekerim düştü şu anda hiçbir şeker ilacı almadığım halde şekerim normal spordan oluyor herhalde. çok teşekkür ederim cevabınızı bekliyorum beni aydınlatırsanız çok memnun olurum.

 42. ebru dedi ki:

  19 yaşımdayım hiper t. var sebebi yok bir ara 20 ye kadar çıktı. bunda yürümenin etkisi varmıdır. aldesteron 133 renin 4,67 oranı var bu değerler normalmi prolaktin 546 çıktı sebebi ne olabilir

 43. emre dedi ki:

  hocam 18 yasındayım 1.72boyunda 77 kiloyum tansiyonum 1 defa 14.10 a çıktı sonraki ölçümlerimde 11.7 12,8 11,6 çıkıyor ne olabilir acaba

 44. YASEMİN dedi ki:

  Merhaba hocam benim babamda da hiper tansiyon var.Tansiyonu 18/13 çıkıyor.Doktor kontrolünde 6-7 tane ilaç kullanıyor şu anda.Fakat tansiyonu düşmüyor.Geçen sene mart 15’te sol taraflı felç geçirdi.Ne yapmalıyız bize bilgi verirseniz çok memnun oluruz.Acaba bu yüksek tansiyonun böbreklerle alakası var mı?Bu konuda da bizi aydınlatırsanız çok seviniriz.Şimdiden teşekkürler hocam.

 45. hatice dedi ki:

  merhabalar
  annem 52 yaşında ve yüksek tansiyon hastası.son bir haftadır yoğun bir şekilde baş ağrısı çekiyor ve çok fazla ayağa kalkamıyor.
  Ayrıca böbrek rahatsızlığı da var.
  Tansiyon için doktorunun önerdiği bir ilaç var fakat yeterli gelmiyor.
  Ne yapmamızı önerirsiniz?
  İyi günler

 46. Rahmi dedi ki:

  hocam 2 gün önce babaannem rahatsızlandı tansiyonu 16/6 olarak seyretti…sol tarafında güç kaybı ve hafif bir kayma oluştu… bugün tomografisi çekilecek… tomografiye göre alınacak ilaçlardan sonra sol tarafındaki rahatsızlıklar düzelir mi?

 47. hafize dedi ki:

  merhaba benim ödevim vardı ama çok uzun niye az yazmıyonnuzki sizin yüzünüzden ödevimi yapamadım :D:D

 48. olcay dedi ki:

  Hocam,tansiyonum sabahları ve akşam normal ,günde 3 kez ilaç alıyorum ancak ögleden sonra 17ye çıkıyor ilaç kullanmama rağmen..Ne yapmalıyım,tskler

 49. osman dedi ki:

  tuz yemeyin tansiyonu dert etmeyin mutlu olun başım dönüyor demeyin

 50. osman dedi ki:

  ya tansiyon normal bir olay herkeste var ama bilmiyorlar bendede var ama bazen dert ediyorum daha 19 yaşındayım yani herkes de arada bir yükseliyor ama bu normal herşey beyinde bitiyor yaşamak güzeldir . siz siz olun hayatın degerini biliiz en güzel şekilde dertsiz tasasız yaşayın.

 51. GÜLFİDAN dedi ki:

  hocam ben 16 yaşındayım ve tansyonum 18 e kadar çıkdı ve hastaneye gittim tahliller yapıldı emarlar çekildi hepsi temiz çıkdı ve şu an tansyon ilacı kullanıyorum 15 gün boyunca 2 şer tanee içiyorum ve doktorum 2 şer tane iç 15 gün sonra gel dedi ve benim tansyonum şu an 15;16;17;ve ben değişen hiç birşey görmüyorum doktorumda aynı şeyi söyledi neden olduğunu bulamıyolar birde benim kalp atışlarım çok hızlı onun için hiç birşey sölemiyolar kalp atışlarım da 163’e kadar çıkıyo hocam bana yorum yaparmısınız bu konu hakkında..

 52. hakan dedi ki:

  hocam benim annem de hada önce tansiyon ile ilgili bir sorun olmadı yaşı 72 kilosu 65 herhangi bir önemli hastalığı yok ve devamlı kullandığı ilaç da yok fakat dün akşam aniden ense ve baş ağrısı şikayeti oldu evdeki tansiyon aleti ile ölçüm sonucu 24 sonuç çıktı ve hemen hastaneye götürdüm bazı tahliller yapıldı doktor bişey bulamadık ama anlamsız bi yükseliş var dedi yatıştırıcı bir iğne yapıldı tansiyonu 16 (büyük)(7 küçük)çıktı ve 3 gün süre ile tansiyonu 2 şer saat arayla ölçüp not alın denildi ben neyapmalıyım farklı bir düşünceniz?saygılarımla..

 53. kaan dedi ki:

  merhaba hocam yaşım 31 benim sorunum şu. evlenmeden önce tansiyonum normal bile değil düşüktü. daima 10 5 – 9 5 -10 6 falandı. fakat evlendim 10 kilo kadar aldım benim tansiyon fırladı. Kilo aldım diyorum fakat zaten zayıftım ideal kiloma geldim yani aşırı bir kilom yok. 1,82 boy 78 kilodayım. Yalnız tansiyonum sürekli yüksek değil ara sıra yükseliyor.Yüklsediğini kalp atışlarımdan anlıyorum. Amcamın tanasiyon hapı olan olmetec plus 20 mg içince hemen düşüyor. Şu ana kadra en fazla 16 10 oldu. genelde 135 85 civarlarında seyrediyor.Haftada bir yada iki haftada bir ve genelde akşamları 145 92 93 94 civarlarına cıkıyor. Ne olduda düşük olan tansiyonum bu civarlara cıktı anlayamıyorum. Dahiliyeye gittim kalp grafiği cektirdim ve böbreklerime ultrasonla bakıldı fakat bişey cıkmadı.Sizce bu tansiyon değerleri tehlikelimdir. Ne yapmamaı önerirsiniz

 54. MURAT dedi ki:

  MERHABA.
  BEN 32 YASINDAYIM.BRNİM SORUNUM,TAM ANLIMIN ORTASIN DA HİÇ BİŞEY YOKKEN KIZARIKLIK MEYDANA GELİYOR.3-4 GÜN SONRADA GEZÇİYOR.ÇOK BELİRGİN BİR KIZARIKLIK OLUYOR YUVARLAK ŞEKLİNDE.SIKINTILI VE STRESLİ OLDUGUM ZAMAN OLUYOR.AMA COK SIK OLMUYOR.BU 3. DEFA OLUYOR.EN SON 1 YIL ÖNCE OLMUŞTU.KIZARIKLIK OLDUKDAN SONRA BAŞIM AGRIYO VE SANKİ ALNIM UYUŞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM.YÜKSEK TANSİYONDAN OLABİLİRMİ,VEYA BİR DÜSÜNCENİZ VARSA BENİ BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ LÜTFEN.TEŞEKKUR EDERİM.

 55. ayşe123 dedi ki:

  benim babamda yüksek tansiyon var.aceba bendede olabilme ihtimali varmı?ben 15 yaşındayım.

 56. tolgabey dedi ki:

  İyi günler.Tansiyonum sürekli yüksek çıkıyor nedeni ne olabilir acaba.Yaşım 23 b 21-16 k 15-11 nabız 180 – 110 arası değişken bi yüksek tansiyonum var daha önce kalp damarda yattım ama raporlarımın hepsi temiz mr çektireceğim ordada birşey çıkmazsa artık benim bünyemin kabulleneceği tansiyon bu olarak belirleyeceğim.Yaşım daha genç doktorum hap başlatırsa kullanmayı düşünmüyorum yaşıma yakıştıramıyorum çünkü.Rahatsızlık olarak tek sorunum uzun süre ayakta duramamak.Başka herhangi bi sorunum yok.

 57. haci dedi ki:

  ben is yeri ve ozel hayattaki problemlerden dolayi orta derecede tansiyon hastasiyim…2005 den bugune kadar ilac kullaniyorum cok siddetli gogus agrisi nedeni ile 2009 da anjio oldum,damarlarda yuzde otuzluk bir daralma tespit edildi ve kan inceltici ilac kullanmagada basladim…problemim tansiyonum 140/80 cok yuksek olmamasina ragmen bende huzursuzluk bas donmesi surekli olarak sol kolumun altinda agri ve sol kafamda yanma oluyor siklikla….spor yapiyorum ama biraz hafifi kilo aldim…almanyada tedavi olanaklarim yiy olmasina ragmen genelde doktorlarin bilgi eksikligi var….ne yapmam gerekiyor…sikayetsiz bir yasam surebilmem icin en azindan bas dönmelerim azalsin..acaba yanlis ilac mi aliyorum…kullandigim ilac blo press 16 mg gunde bir tane ve ass100 gunde bir tane….cinsel gucumde de dusme ve isteksizlik var…yasim 45..bilgilendirirseniz sevinirim hayirli seneler….

 58. mustafa dedi ki:

  yuksek tansiyonum var
  doktor dedavisi yabdim her gün bir hap aliyorum sabahlari kahvaldida yine yüksen genelde sinirlendimde cok cikiyor tansiyonun nelere tikkat etmeliyim
  41 yasindayim????

 59. Mert dedi ki:

  Merhaba ben panik atak hastasıyım. 22 yaşındayım. Şu sıralar da tansiyonum çıkar diye korkuyorum en ufak birşeyde. Yine bugün tansiyonumu ölçtürdüm 2 dakika arayla 90-140 ve 85-135 çıktı ve yine paniğe kapıldım. Kalbim gizli atıyor ve korkuyorum. Bana lütfen destek olun. Kafayı yiyeceğim.

 60. NEZİH dedi ki:

  Ellerinize, bilgilerinize sağlık. Uzun süreden beri bu kadar detaylı bilgilendirici bir siteye rastlamadım. Her konuda insana tatmin edecek veya bilgilendirecek kadar detaylara anlatılmış.
  Bu sitenin umarım uzun süre bu hizmeti vermesini özellikle rica ediyorum.

 61. Ahmet dedi ki:

  ben 43 yaşındayım son bir haftadır tansiyonum 19/12 veya 18/12 veya 17/11 olarak görün mekte doktor a gittim bana gecici 5 gün kullanmam için … 5mg/160mg film kaplı tablet verdi.Tahlil için bu 5 gün süre sonunda gelmemi istedi.

 62. semra dedi ki:

  merhaba beyin kanaması anevrizma ameliyatı oldum 3 senedirde tansiyon hastasıyım ilaç kullanıyorum aşırı kilo aldım tansiyon ilaçları kilo aldırırmı ilginizden dolayı teşekkürler kolay gelsin lütfen cevaplarsanız memnun olurum

 63. emel dedi ki:

  merhaba ben 21 yaşındayım yaklaşık 25 gündür sigara kullanmıyorum.ailemde hiper tansiyon hastası annem ve annanem vardı,2 gündür başımın dönmesiyle tansiyonumun 9/14,9/15 olduğunu öğrendim sonra bi anda 4/8 oluyor sebebi nedir hangi anlanda muayene olmalıyım cvp yazarsanız sevinirim.teşekkürler

 64. veysel dedi ki:

  hocam merhaba ben 45 yaşındayım iki gündür kafamın ağrısından duramıyorum tansiyonumu ölçtürdüm büyük 17 küçük 12 çıktı limon suyu veya sarımsak tansiyonu dengelermi

 65. zynp dedi ki:

  tansiyon hastasın
  1.gün150-95
  1.gün155-99
  3.gün145-95 olan bu hastanın hangi hipertansiyon sınıfına girer acil cevp verirmisiz yarın cevaplandırmam gerekiyo

 66. muhammet dedi ki:

  hocam 28 yasındayım.5 yıldan bu yana tansıyonum 13/8 14/9 seklınde devam edıyordu.gıttıgım kardıyologlar ılac tedavısı vermedıler.kılom 90.bıraz zayıflayarak normale donebılır dedıler.dopler ultrason kan tahlıllerı bısey cıkmıyo.son 1 aydırda.15/9 16/10 cıkıyor.yardımlarınızı…..

 67. RAFET BAYRAM dedi ki:

  HOCAM TANSIYON HASTASI OLDUGUMU RUTIN KONTROLLERDE TESADÜFEN ÖGRENDİM 20 GÜNDÜR İLAÇ KULLANIYORUM İRDA300mg KULLANIYORUM AMA TASIYONUM 165-104 GİBİ SEYREDİYOR AMA İLAÇ KULLANMAMA RAGMEN DÜŞMÜYOR NEYAPMAM LAZIM

 68. leyla dedi ki:

  22 yaşındayım tansiypnum 180-100 neyapmalıyım kilom ideal

 69. rahime görün dedi ki:

  merhaba
  hocam 42 yasındayım daha önce tansiyon sorunum yoktu 1haftadır
  tansiyonum 19 buyuk kücük 11 lerde hastaneye gittimde sadece dil altı veriyorlar birde iyne yapılıyor 1saat muşsadealtında tutulduktan sonra düştü diyerek eve yollanıyorum
  ne yapabilirim budurumda beni bilgilendirirseniz cok sevinirim hocam şimdiden cok tesekkür ederim cevabınız icin

 70. niyazi bağrıkara dedi ki:

  sabahleyin kalktığım zaman tansiyonum 140-95 e çıkar sebebi nedir

 71. Evren dedi ki:

  Ananem 73 yaşında bir çok hastalığı var. Şu andaki Küçük tansiyon 7 büyük tansiyon 18 nabız 63 neyi ifade eder? Endişeliyiz hemen doktora gitmeli miyiz? tehlikeli midir? Ne zaman hastaneye, doktora başvurulması gerekir?

 72. BAHAR dedi ki:

  Mehaba hocam,annem 63 yasinda tansiyonunun olctugum zaman 200/110 anne bir tarafin agiriyormu kendini nasil hissediyorsun sordugumda ben cok iyim diyor anne simdi hipertansiyon bayimlisimi eger tansiyonu duserse dayanamiyor cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim.Kosovadan selamlar saygilar

 73. hakan dedi ki:

  benimde panikatağım var .pınar arkadaşla bu konuda görüşmek isterdim hastalığın çıkışı, seyredişi ,ilaç kullanımı,benim 6 sene oldu panik devam..yaşım 48 bende atletiğim bütün işin kafada bittiğini düşünüyorum.ilk günlerde benimde tansiyonım çıkıyordu .neyse herkese acil şifalar dilerim .allah yardımcımız olsun..

 74. mine özdal dedi ki:

  Öncelikle okurken bu tansiyon denen illetin sadece bende olmadığını bilmek.Beni az da olsa rahatlattı.Yalnız verdiğiniz cevaplarıda,görebilsek çok iyi olurdu.

 75. hamdi gücün dedi ki:

  sayfanız çok güzel benim şikayetim aşırı baş agrısı ama arasıra vuruyor agrı kesici bile fayda etmiyor sadece neskafe biraz etkili oluyor en son tansiyon büyük 16-7küçük 11-7 hekime gitmeden önce önerilerinizi tavsiye edeceginiz bir saglık kuruluşu veya bölüm varmı teşekkür ederim saygılar

 76. nur dedi ki:

  mrb 25 yaşındayım tansiyon sorunum var, 171 boyundayım kilom normal 64 kiloyum, tansiyonum 120- 90 veya 100- 90 çıkyor. küçük tansiyon 9’dan aşağı düşmüyor, baş ağrısı çenemde uyuşukluk ve göz altı morluklarım var aynı zamanda açlık kan şekerim genellde 103 veya 105 çıkıyor. ciiddi bi rahatsızlık geçirmedim endişe etmeliyim?

 77. CEMİL YAZAROĞLU dedi ki:

  HOCAM MERABA 10 GÜNDÜR TANSİYONUM 18/12 ,16/11 ,14/10 ,15/9 ,14/9 ,14/9 ,15/9 ,16/10 bugünden sonra sağlık ocağında ilaç yazdılar VASOXEN 5mg bugün için tansiyonum 14/8 hocam ne önerirsiniz hangi yolu izlemem lazım ilgilenirseniz sevinirim.saygılarla iyi çalışmalar.

 78. safari dedi ki:

  mrb yasım 34 suan ıtıbarıyle 2 gundur tansıyonlarım sabah 15/10 -aksam 13/8 sabah 13/9 suan 14/9 kılom 92 neden olabılır bılgılendırırsenız sevınırım saygılar..

 79. Pinar dedi ki:

  11 senedir panik atak hastasiyim, Normalde tansiyonum 11’e 7. ama panik atak aninda 16’ya 8’e 17’ye 8’e yukseliyor.
  15 dakikada iniyor ama sadece Xanax alirsam normale donuyor.
  Tansiyon hapi Lepresor verdi doktor, ama surekli icme sadece yukselince bir tane ic dedi, ancak hic etki dahi etmedi, Yine Xanax icersem dusuyor. Acaba ben tansiyon hastasimiyim yoksa psikolojikmi gercekten ve Xanax’i surekli kul;anmiyirum ama atak gelince hemen yutuyorum ve tansiyonu derhal 10 dakikakda indiriyor, bu sekilde kullanmaya devam etmelimiyim?
  yasim 43, kilom 54, boy 1.70 atkletik bir tipim, her gun 2 mil kosuyorum, spor yapiyorum, kolesterolum cok dusuk, LDL sadece 41, HDL 70
  Trig sadece 21. doktorlara her turlu kalp tetkiki yaptirttim hepsi cok saglam ve temiz geliyor. Ama panik atak aninda cok kotu oluyorum,
  cok tesekkur ediyorum,

 80. sedat karaman dedi ki:

  hocam bırden tansıyonum 10 16 cıoktı normal bısımı

 81. akif sarıhan dedi ki:

  merhaba 10/15 gündür devamlı geceleri daha cok oluyor tansiyonum 23/11 veya 22/10 gibi tansiyon ilaclarını kullanıyorum
  delix prtect
  lercadıp
  ne yapmam lazım ve ilgilenirseniz sevinirim :D

 82. Abdurrahamn ÇELİKER dedi ki:

  35 yaşında 97 kiloyum ve 1.82 boyundayımzaman zaman tansiyonum yükseliyor. en çok 16-10 a çıktı kalp damar cerrahisinde bişey çıkmadı başka hangi doktorlarla görüşmem gerekiyor ve hangi tetkikleri yapmam gerekiyor. çalışmalrınızda başarılar diler saygılarımı sunarım. ayrıca şeker hasatalığımda var

 83. refik dedi ki:

  benm eşimde sürekli yüksek tansiyon bulunuyor 150 90 gürülmektedir doğum kontrol habı kullanıyor etkisi varmı ve nasıl düşürüllür

 84. suat dedi ki:

  İyi günler hocam 3-4 aydır arada bir gözümde kararma oluyordu hafiften ama 1 hafta önce boynumda şiddetli bir tutulma oldu ve kas gevşetici hap , ağrı kesici hap ve kasgevşetici bir krem daha kullandım 5 sün sonunda yine kafamın arka tarafında boynumda ağrılar vardı eczaneye gittiğimde tansiyon ölçtürdüğümde tansiyonumun 14-9 civarında olduğunu 2 saat sonra tekrar ölçtürdüğümde 14-9,5 olduğunu bugün tekrar pratisyen doktora gittiğimde 1 adet dil hapı verdiler ve 1 hafta 10 gün gibi kontrol altında tutalım diyerek 1 adet dil hapı verdiler ölçtürdüğümde yine 14-9 ve 14-10 çıktı ayrıca ağzım gün boyu tuzlu idi ayrıca boyun damarlarıda çarpıntı şeklinde çarpıor bilgilendirirseniz sevinirim.
  Not : 35 yaşındayım 185 boy kilom 90-93 civarında ailemde bu tür bir rahatsızlık yok

 85. mehmet dedi ki:

  kübra allah şifa versin

 86. sevcan dedi ki:

  merhaba hocam benim babam 4 senen önce yüksek tansiyondan bnir kere felç geçirdi şimdi herşeyi normal amam şuanda bel fıtıgı ve kasık fıtıgı teşhisi konuldu ve tansiyonu hep 22 lerde ilaçla acilde düşürüolu sürekli ne yapmamız lazım ve ameliyat olabilir mi hiç yürüyemio fıtılar zorluo ve çok acı çekior lütfen yardımcı olnuz en azından ne yapmamız lazım babam nasıl düzelebilir

 87. erol pal dedi ki:

  39 yaşındayım tansıyonum var ani fırlamalar yapıyor şu an askerım ne yapmalıyım

 88. bekir calık dedi ki:

  merhaba benım tansıyonum 15.9 15 .10 13.9 oluyor tansıyonum olculurken heyecanlanıyorum acaba ondan olmus ola bılırmı babam ve aılemde yaklasık 10 kısı yuksek tansıyondan oldu bende potansıyel bır tansıyon hastasımıyım? ne yapmalıyım tesekurler

 89. serkan dedi ki:

  mrb size bir sorum olacaktı bir haftadır tansiyonum 16_9 ve sürekli başım ağrıyor acaba nedeni nedir tşk ederim

 90. murat metin dedi ki:

  hoıcam mrb yaşım 32 kilom 130 ve üç gündür tansiyonum 16-10,5 15,5-10 15-10 olarak ölçüyorum ve çok sık başım ağrıyor bu konu hakkında ne yapmam gerekiyor

 91. NEBAHAT dedi ki:

  BEN 39 YASINDAYIM 25 YASINDAN BERİ TANSİYON HASTASIYIM. ANNEM VE BABAMDA DA VAR. ÇOCUKLARIMDADA OLABİLİRMİ?

 92. abdullah s. dedi ki:

  58 yaşındayım.yaklaşık bir haftadır yakını görmemde sorun oluştu .bununla beraber yürümede de sorun yaşıyorum.tansiyonum
  15/9 çıktı.göz dokturu yakın3.57 uzak 0.50 gözlük tavsiye etti.
  aynı zamanda 2 göz damarında kanama olduğunu ve göz anjiyosu yapılmasını söyledi.hareket kabiliyetimdede yavaşlık başladı.elimden geldiği kadar stresten uzak durmaya çalışıyorum.
  bunlar tamamıyle yüksek tansiyonun oluşturduğu sorunlarmı cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

 93. aynur dedi ki:

  merhaba ben tansiyon hastası yeni oldum yükseliyor kilom var 122 kiloyoum acaba kilo tansiyonu etkilermi?? kilo verisem tansiyonum düzelirmi hap da kullanıyorum tasiyon illacı

 94. sezgin dedi ki:

  tansiyonum sürekli yüksek bügün ölctüm 176/100 -cok sik ölmüyorum ama her ölctügümde yüksek,hocam sizce neyapmaliyim,

 95. sezgin ahmet dedi ki:

  mrb hocam 30 yaşındayım yaklaşık 1 senedir tansiyon ilacı kullanıyorum . tansiyonum 1 yıldır hiç düşmüyor. 16-10 seviyesinde.mesleğim demir doğrama bunun nedeni ne olabilir.gözlerim kanlanıyor ve başım aşrı derecede ağrıyor . beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 96. enes arvasi dedi ki:

  hocam mrb ben 4 senedir yüksek tansiyon rahhatsızlığından dolayı acil de devamlı diyazem yaptılar panik atağım var acaba ondanmı kaynaklanıyor..saygılar

 97. ramazan dağlı dedi ki:

  hocam ben 32 yasındayım tansıyonum 15/9 yada17/12 cıkıyor benım sormak ıstedıgım tansıyonumun cıkmasını gozumun sıddetlı agrımasından anlıyorum. hekıme basvuracam ama bu yuksek tansıyınun goze bı zararı olurmu ozellikle agrıyan gozum sol ve gozumun alt tarafındakı kısımda ıse tıtreme oluyor sızden ogrenmek ıstıyorum tesekkur ederım

 98. ramazan dağlı dedi ki:

  ben 32yasındayım tansıyonum 15/10, bazende 17/12 oluyor hekıme bas vuracam ama sormak ıstedıgım tansıyonumun cıkmasını sıddetlı goz agrısından anlıyorum goze bır zararı varmı bırde bu cıkma bır hafta ıcınde oldu daha once yoktu tekrar eskı halıne donmesı mumkunmu tesekkurler

 99. duygun ırem dedi ki:

  hocam benım ananem 62 yasında tansıyonu genelde gece olmak uzere sureklı olarak yukselıyor ve en az 170.90 oluyor en yuksegıde 230.110 ben tansıyonunu dusurmek ıcın elımden gelenı yapıyorum fakat sık sık olması benım elımıde baglıyor ve gece uykuda dılımde bı yanma oluyor dıyor bu benı tedırgın edıyor ılacta kullanıyor fakat sormak ıstedım sımdeden tesekkur ederım. (allah herkese acıl sıfalar versın )

 100. nadire kaşıkcı dedi ki:

  merhaba hocam normalde 11-8 olan tansiyonum sıkılıp yada sinirlendiğim zaman 18-10 oluyor başımda uyuşma ve ağrıyla beraber miğde bulantısı oluyor birde kollarımda uyuşma var 45 yaşındayım ne yapmam konusunda beni bilgilendirirseniz mennun olurum saygılar

 101. Yasin Kirazlı dedi ki:

  Bir aydan bu yana ölçüyorum sabah kalktığımda d ölçtüm15/10 16/10 çıkıyor yaşım 34 kilom 90 filan sizce ne yapmalıyım.Teşekkürler

 102. reyhan dedi ki:

  merhaba ben 29 yaşındayım bir yıldır tansiyonumda yükselmeler oluyo 16\10 veya 15\9 daha aşağı olduğuda oluyo.birde bende 2yıldır ritim bozukluğu var.mitral kalp kapakçığında gevşeklik varmış bu sebepten dolayı tansiyon yükselirmi?teşekkürler…

 103. idris akyüz dedi ki:

  hocam neraba ben 31 yaşindayım 7 yıldır tansiyon hastasıyım ve özellikle 4 aydır sabahları kalktığımda şidetli ense ağrısı ve baş dönmesi oluyor tansıyonda 140-90 150-100 civarında oluyor belok 100 luk kullanıyordum nabız düştüğü için 50 lik kullanmaya başladım daha sonra yükselince atacand plus ilave etti doktor gün içinde normale döndü tansiyon ama sabahları kalktığımda özellikle yükseliyor oturup dinlendiğim zaman norale donüyoryardımcı yardımcı olursanız sevinirim teşekürler.

 104. Hüseyin karakaya dedi ki:

  Sayın ilgililer,

  Size tansiyon hakkında sorum olacak son olarak doktura gittigimde tansiyonum 160/95 çıktı ben anlıkdir diye dert etmedim ama bir hafta sonra tansiyonumu 15 gün süre ile ölçtüm sonuç bu süre içinde ortalama büyük tansiyon 140 ile 160 arasında küçük 95 ile 102 arası olarak çıktı en kiısa sürede dokturuma gideceğim bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim.

  Hüseyin Karakaya
  51 yaşındayım.

 105. kübra dedi ki:

  ben 20 yaşındayım ama 4 yıldır tansiyon hastasıyım tansiyonum 15-12 oluyor hastanelerde yatmama rağmen hiçbirşey anlamadılar 2 tane tansiyon ilacı kullanıorum sizce neden tansiyonum çıkıyor olabilir (saygılar)

 106. kazim dal dedi ki:

  hocam tansiyonum 16/10 hiper tonsiyon adayımıyım kilom115 yaşım 37 beni aydınlatırsanız sevinirim

 107. nuraysever dedi ki:

  1 sene dir hiper tansiyon hastasıyım ilaç kullanıyorum 15 yıl önce trafik kazasından dolayı dalağım yok dalağın olmaması tansiyon la ilgisi olabilirmi?

 108. mehmet ali efeoğlu dedi ki:

  merhaba ben 16 yaşındayım 3 yıldır tansiyon hastasıyım bu 3 yıl içinde 14/9 dan aşağıya 3 defa düşmüş.Ben ankarda tedavi oluyordum nedenini bulamıyorlardı.Böbreklerde renin deninlen şey her zaman yüksek çıkıyordu ve bu yüzden böbreklerimden anjiyo oldum.3 tane ilaç içiyordum bunlarda düşürmüyordu şimdi var düşürmediği için kullanmıyorum.sürekli 16/10 ve daha fazla oluyor.Anne ve babadada var Ne yapabilirim

 109. GÖKHAN dedi ki:

  merhaba hocam ben 17 yaşındayım, ve son 20 gündür, tansıyonum 17/7 , 16/8 , 14/9 ,17/10 ,ve 14/3, cıkıyor, fakat cogunluk olarak, 14/7, ustune cıkıyor, tamsıyon hasatası olbilirmiyim. bilgilendirirseniz sevinirim,

 110. niyazi keles dedi ki:

  hocam benim sorunum sabahlari tannsionum dusuk ama aksamlari 15|98 oluyor bu beni cok rahtsiz ediyor yasim 50 beni aydinlatirsaniz cok memun olurum saygilar

 111. erol altıok dedi ki:

  ben 39 yaşındayım tansiyonum 15,10 bazende 15,11 oluyor bu neanlama geliyor 7 ay önce 12,8 idi bilgilendirirseniz sevinirim

 112. sevil dedi ki:

  merhaba,17 yaşında oğlum , 5 yıldır senede 1 yada 2 kere rahatsızlanıyor.tansiyonu 17/9 seviyelerine çıkıyor.titreme ,terleme ve idrara çıkarak bu kriz hali sonlanıyor.kalp,dahiliye,nöroloji doktorlarına götürdüm,çok araştırıldı fakat hiçbir teşhis konmadı.psiyatriye götürmem faydalı olur mu acaba.kendisi biraz stresli ve hırslı bir çocuk.dün akşam 10ay aradan sonra yine rahatsızlandı,sınavları vardı,çok yoruluyor,hem dershane hem okul,yorgunluktanmı oluyor bilemiyorum,çare arıyorum,teşekkür ediyorum

 113. rıdvan sancaktutan dedi ki:

  hocam mrb size bir sorum olacak.benim abimin tansyonunu ölçtüm 16/10 cıktı ve bunla beraber halsızlık ve aşırı baş agrısı olmaya başladı bir hekime danışmdan soruma cevap verebilirmısnız herhangi bir rahatsızlıgı yoktu anıden olan bir şey (saygılar)

 114. ahmet dedi ki:

  yakın zamanda spor eğitimini braktım ve tanziyonum sürekli 15-9 seviyesinde nedenini bilmiyorum bilgilendirirseniz sevinerim x

Yandex.Metrica