Sedef Hastalığı

A+
A-
Sedef Hastalığı

Sedef Hastalığı Nedir Nasıl Anlaşılır Hakkında Kısaca Bilgi

Sedef hastalığı, üstü gümüş rengi pullarla kaplı kırmızı lekelerle yansıyan, nedeni bilinmeyen deri hastalığı. Lekeler çoğunlukla kasıntısız olduğundan, hastayı yalnızca görünüş açısından rahatsız ederler; ilaçla geçirilebilseler de, bir süre sonra yeniden belirirler. Bazı hastalarda sedef hastalığı, bir eklem iltihabıyla birlikte görülmektedir.

Sedef Hastalığının Belirtisi Nelerdir?

Sedef hastalığının (psoriasis) baş­langıç belirtileri deride kızarma ve pullanmadır. Hastalık, ömür boyu bir­kaç cilt lekesiyle sınırlı kalabileceği gibi, tüm vücuda yayılıp sonu ölüme kadar varan eklem iltihaplarına da yol açabilir. Kalıtsal etkenlerin sedef has­talığında belirleyici bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Ama kalıtım yo­luyla doğrudan hastalığın kendisinin değil, hastalığa karşı bir yatkınlığın geçtiği düşünülmektedir. Sedef hastalı­ğı olan kişilerin çocukları ya da akra­baları arasında hastalanma olasılığı, öteki kişilerden daha yüksektir. Hasta­lığın görülme sıklığı yüzde 2′dir. Se­def hastalığı olanların akrabalarının yüzde 6,4′ünde hastalık başlangıç ev-resindedir. Çocuklarla yaşlılarda ender olarak ortaya çıkar. Çoğunlukla 20-50 yaş arasındaki kişilerde başlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Sedef Hastalığının Nedenleri Sebepleri Nelerdir?

Sedef hastalığının nedenlerine ilişkin birçok varsayım ve kuram vardır. Deri metabolizmasındaki değişimler hasta­lığın nedeni olmaktan çok sonucudur. Bu değişimler özellikle nükleoprotein sentezi ve yıkımıyla ilgilidir. Sedef hastalığından etkilenmiş üstderinin (epidermis) tabanındaki hücrelerin boynuzsu katmana sağlıklı hücrelerden daha çabuk ulaşmasından da anlaşıla­cağı gibi, bu hücrelerin yenilenme hızı artmıştır. Üstderi tabanındaki normal hücreler 20-30 gün arasında yüzeye ulaşır.

Oysa sedef hastalıklı deride bu süre 4 günü bulmaz. Bu hızlı göç, boy­nuzsu katmanda hücre birikmesine yol açar. Sonuç, hastalığın tipik klinik bul­guları olan pullanma ve hiperkeratozdur (aşın keratin oluşumu). Gene hızlı hücre göçü sonucunda boynuzsu kat­man hücreleri çekirdeklerini yitirmezSedef hastalığının nedenlerine ilişkin birçok varsayım ve kuram vardır. Deri metabolizmasındaki değişimler hasta­lığın nedeni olmaktan çok sonucudur. Bu değişimler özellikle nükleoprotein sentezi ve yıkımıyla ilgilidir. Sedef hastalığından etkilenmiş üstderinin (epidermis) tabanındaki hücrelerin boynuzsu katmana sağlıklı hücrelerden daha çabuk ulaşmasından da anlaşıla­cağı gibi, bu hücrelerin yenilenme hızı artmıştır. Üstderi tabanındaki normal hücreler 20-30 gün arasında yüzeye ulaşır.

Sponsorlu Bağlantılar

Oysa sedef hastalıklı deride bu süre 4 günü bulmaz. Bu hızlı göç, boy­nuzsu katmanda hücre birikmesine yol açar. Sonuç, hastalığın tipik klinik bul­guları olan pullanma ve hiperkeratozdur (aşırı keratin oluşumu). Gene hızlı hücre göçü sonucunda boynuzsu kat­man hücreleri çekirdeklerini yitirmezler. “Parakeratoz” olarak tanımlanan bu olay dikensi tabakanın kalınlaşma­sına yol açar. Böyle­likle papillalar iplik gibi ince uzun bir biçim alır. Her dermiş papillasında kıl­cal damar bulunduğundan, sedef hasta­lığı lezyonu kaşındığında papillanın en dış katmam kazınır ve kılcal damar ze­delenerek kanar.

Sedef Hastalığının Diğer Belirtileri

Sedef hastalığının klinik belirtilerinin birçoğu, hastalığın dokularda yol açtı­ğı değişikliklerin incelenmesiyle açıklanabilir. Sedef hastalığı başta saçlı deriyi seçer ve yüzde görülmez. Ayrı­ca diz, dirsekler ve kuyruksokumu de­risi sedef hastalığının sık görüldüğü bölgelerdir. Ama hastalığın tüm vücut­ta görülebileceğini de unutmamak ge­rekir. Lezyonlar çeşitli büyüklükte ola­bilir. Madeni para büyüklüğünde, avuç içi kadar ya da daha büyük lezyonlar görülebilir. Bu lezyonların büyüyüp birleşmesiyle geniş alanları, hatta tüm deriyi etkileyen (eritrodermik ya da genelleşmiş) sedef hastalığı biçimi or­taya çıkabilir. Hastalık genellikle yuvarlak ve ku­ru küçük lezyonlarla başlar; gümüş renginde pullanma görülür. Daha son­ra lezyonlar yayılır ve deri üstünde bir harita görünümü alabilir. Hastalığın bir başka biçimi dışa açık cilt yüzeyleri yerine koltukaltı, kasık gibi içe dönük yüzeyleri etkileyen “ters dönmüş” se­def hastalığıdır.

Eklem hastalığıyla seyreden (artropatik) sedef de belirtile­rinin ağırlığı ve yol açtığı ciddi komplikasyonlar nedeniyle önem taşır. Has­talığın bu biçiminden etkilenmiş kişile­rin çoğunda eklem yakınmaları vardır. Bazı hastalarda az sayıda ve küçük ek­lemlerde ağrıya rastlanırken, bazıların­da hemen hemen tüm eklemler yavaş ilerleyen bir biçimde etkilenip şişer. Yineleyen eklem iltihabı (artrit) nöbet­leri sonucu ağır hareket bozuklukları, eklem başlarında hasar, parmaklarda tipik biçim bozuklukları ortaya çıkar. Genellikle kaşıntı görülmezse de, ba­zen özellikle saçlı deride kaşıntı olabi­lir. Eritrodermi gibi sıklıkla yanlış te­davi sonucu gelişen komplikasyonlar ve sedef hastalığı artriti dışında, hasta­ların genel durumu iyidir. Sedef hastalığı püstüllü biçimle kendini gösterebilir. Bu tablo uzun sü­re önce başlamış klasik sedef hastalığı­nın gidişi sırasında görülebileceği gibi, ilk belirti olarak da ortaya çıkabilir. Püstüllü sedef hastalığı, genellikle yüz, taban ve avuç dışındaki bölgelerde yaygın olarak görülür. Başka bölgeler­de hiçbir hastalık belirtisi olmadan ta­ban ve avuçlarda püstüllü sedef hasta­lığına rastlanabilmesi ilginçtir. Püstüller genellikle birincil biçimin kızartılı alanlarında birkaç saat (ya da 1-2 gün) sonra gelişir.

Uzun süredir var olan lezyonların kenarlarında da belirebilirler. Pullanma genellikle birkaç gün sonra ortaya çıkar. Hastalığın püstüllü biçiminde bazen yüksek ateş ve halsiz­lik görülür. Hastanın genel durumu bo­zuktur ve hastalık ağır gidişlidir. Ayak bileklerinde şişlik olabilir. Bu sistemik belirtiler, deriye ilişkin belirtilerle ko­şut bir gelişme gösterir. Yoğun pullan­ma dönemlerinde sistemik belirtiler geriler, hatta kaybolur. Mukozalar püs­tüllü sedef hastalığından çok seyrek et­kilenir. Püstüllü sedef hastalığı tipik bir ge­lişim gösterir. Deri lezyonlan sürekli biçim değiştirir; kızartılı, püstüllü ve pullu lezyonlar birbirini izler. İyileşme dönemleri kısa sürer, ama uzun dö­nemdeki gidişi iyidir. Seyrek de olsa kötü huylu bir gidiş görülür; bu durumda ağır komplikasyonlar ortaya çı­kabilir. Püstüllü sedef hastalığı bebeklerde çok seyrek görülür. Bazen doğumda ve ilk aylarda ya da 1-2 yaşında ortaya çıkar. Klinik tablo püstül ve yüksek ateşle aniden başlar. Deri belirtileri kanım yan bölümlerinde, koltukaltında ve kasıktaki kıvrımlarda görülür. Be­lirtiler sıklıkla yanıltıcı görüntü ver­diklerinden, sedef hastalığı tanısı ge­nellikle ilk belirtiden yıllar sonra ko­nur.

Sedef Hastalığının Komplikasyonları

Sedef hastalığı seyrek olarak yerel komplikasyonlara yol açar. Yanlış ilaç kullanımı ya da hastanın ilaçlara aşırı duyarlı olması sonucu egzama biçi­minde komplikasyonlar ortaya çıkabi­lir. Sedef hastalığının deri kıvrımların­da görüldüğü durumlarda (meme altı kıvrımları, dış üreme organları kıvrım­ları vb) Candida albicans ile enfeksi­yonlara rastlanır. Candida albicans, insanlarda iç or­ganlarda (akciğer-bronş), deri ya da mukozalarda (pamukçuk ya da oral kandida enfeksiyonu, vulva-vajina kandida enfeksiyonu, deri kıvrımları­nın kandida enfeksiyonu, hastalığa yol açan bir mantardır. En ağır komplikasyonlar İkincil eritrodermi ve sedef hastalığı artropatisidir (eklem hastalığı). Tüm deriyi etkileyen eritrodermi, iltihabi türde sürekli kızarıklık ve ke­peklenmeyle ya da büyük parçalı so­yulmalar biçiminde pullanmayla sey­reder.

Nedeni bilinmeyen “birincil” eritrodermi; zehirlenme ve ilaçlara bağlı gelişen eritrodermi (vezikül ve ödemler ile birliktedir); enfeksiyonlara bağlı eritrodermi; kan kanseri eritro-dermisi ve sedef hastalığında olduğu gibi deri hastalıklarına bağlı “ikincil” eritrodermiler bilinmektedir. Eritrodermi ağır bir klinik tabloya yol açar. Yağ ve ter bezlerinin salgıları azalır, deri kurudur ve lezyon deriye iyice işlemiştir. Deri yoluyla aşın ısı kaybı olduğundan hastanın üşümesi ti­pik bir belirtidir. Lenf bezlerinde bü­yüme, tırnaklarda kolay kırılma, saç dökülmesi öteki tipik bulgulardır. Has­talık, bazen kendiliğinden ıyileşebilir-se de, tedavi edilmezse ölümle sonuç­lanabilir. Tedavide, bu konuda deneyimli bir deri hastalıkları uzmanının denetimin­de fotokemoterapi (PUVA) uygulan­malıdır. Haftada 3-4 uygulama ile 2-3 ay içinde sedef hastalığı lezyonlan kaybolur. Ama daha sonra mutlaka ay­da 1-2 kez destek tedavisi uygulanma­lıdır. PUVA tedavisinin olumsuz etkileri de (vardır. Mide bulantısına, deride ku­ruma ve kaşıntıya yol açabilir. Ayrıca ışınların ulaşamadığı saçlı deri ile deri kıvrımlarında (koltukaltı, kasıklar vb) etkili olmamaktadır.

Fotokemoterapinin kanser yapıcı etkisi olduğuna ilişkin kesin veri bu­lunmasa da, deri tümörlerine yol aça­bilme tehlikesi göz ardı edilmemeli­dir. Son 10-15 yılda retinoik asit adlı A vitamini türeviyle de başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kapsül halinde ağızdan alınan bu madde, tek başına ya da foto-kemoterapiyle birlikte verilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Ama dölüte zararlı olduğundan ilacı kullanan kadınlar tedavinin bitiminden en az 12 ay sonrasına değin doğum kontrolü uygulamalıdır. Son yıllarda D vitamini türevleriyle de başarılı çalış­malar yapılmıştır. Sedef hastalığının tedavisinde önem­li ilerlemeler sağlanmış olmakla birlik­te, özellikle genetik ve moleküler biyo­loji alanındaki araştırmaların sonuçla­rını beklemek gerekmektedir.

Sedef Hastalığının Tedavisi Var mıdır?

Hastalığın nedeni bilinmediğinden ne­dene yönelik tedavi yoktur, Belirtilere yönelik tedavi, olguların çoğunda klinik iyileşme sağlar. Öncelikle salisilik asit ve rezorsin gibi keratin çözücü (keratolitik) etkisi olan pomatlarla pullanmanın ortadan kaldırılması gerekir. Daha sonra cignolin ya da krisarobin içeren pomatlar kullanılır. Tüm sedef bastala-rınca bilindiği gibi güneş ışınları klinik belirtilerin kaybolmasını sağlar. Katran ya da katran türevleri içeren pomatlar ile güneş ışınlarının bir araya gelmesi iyileşmeye önemli katkıda bulunur. Bu­nun bir nedeni de katranın deriyi mor­ötesi ışınlara karşı daha duyarlı kılmasıdır. Kortikosteroitli pomatların kulla­nılması klasik bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda sedef lezyonlan üzeri­ne uygulanan kortizonlu pomatlar başa­rılı sonuç vermiştir.

Enjeksiyon yoluyla deri içine uygulanan kortizon türevleri de iyileşme sağlamaktadır. Ama uygu­lanan bütün tedavi yöntemlerinin etkisi geçicidir ve soruna kesin çözüm getir­mezler. İyileşmenin ne kadar süreceği­ni önceden kestirmek de olanaksızdır. Uzun süreden beri tümör kemoterapisinde kullanılan sitostatik (hücre geli­şimini durdurucu) ilaçlar son yıllarda sedef hastalığı tedavisinde de uygulan­maktadır. Bu ilaçlardan Özellikle folik asit karşıtları, hücre işlevlerini Önemli ölçüde etkilemeden hücre çoğalmasını durdurur.

Bu ilaçların sedef hastalığını nasıl etkilediği, gene hastalıktaki histo­lojik değişimlerle açıklanabilir. Bilindi­ği gibi üstderi, hücrelerdeki mitoz bö­lünmenin artmasıyla belirgin biçimde kalınlaşmaktadır. Bu nedenle üst deride­ki aşırı hücre çoğalmasını normal düze­ye indirecek bir ilaç kullanmak gerekir. Ama sitostatik ilaçlarla tedaviye, ancak sedef eritrodermisi gibi öteki tedavilere yanıt vermeyen ağır biçimlerde başvu­rulmalıdır. Son yıllarda A tipi morötesi ışın te­davisi ile metoksipsöralen birlikte uygulanmaktadır. Kısaca PUVA teda­visi olarak adlandırılan bu yöntem, ol­guların büyük bölümünde son derece başarılı sonuçlar vermiştir. Ama pahalı aletler gerektirdiği için henüz tüm deri hastalıkları merkezlerinde uygulanama­maktadır.

Soru

Saçlı deride görülen sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Cevap
Saçlı deride görülenler, sedef hastalığının en sık rastlanan belirtile­ridir. Kenarları kızarık, yuvarlak ve sınırlan belirgin lekeler ortaya çıkar. Hastalık bölgeleri birbirinden ayrı ya da yaygın olarak görü­lebilir. Bu Özellikleriyle sedef hastalığı, öteki deri hastalıklarından ayırt edilir. Ayrıca sedef hastalığında saçlar kökte birbirine yapışık değildir ve çekildiklerinde yağlı bir kabuk kalkmaz. Sedef hastalığı saç dökülmesini etkilememekle birlikte, hastalıklı bölgede kan top­lanmasına yol açarak kaşıntıya, kolay kanamaya ve saçlı derinin kurumasına neden olur.

Soru

Sedef hastalığı lezyonları hep aynı görünümde midir?

Cevap
Hayır. Belirtiler hastalığın yerleşim yerine ve gelişimine göre deği-Şİr. Bazen hastalığın başlangıç lezyonlan da farklıdır. İlk belirti ço­ğunlukla mercimek biçiminde ya da sivri, az pullu ya da hiç pullan­ma göstermeyen kabartılardan oluşur (damlacıklı sedef hastalığı). Belirtilerin değişkenliği doğal olarak tanıyı güçleştirir. Hastalıklı bölge madeni para büyüklüğünde ya da daha büyük olabilir. Lezyonların sınırı her zaman belirgindir. Halka biçiminde ya da arala­rında sağlıklı deri bulunan dar şeritler ve bölgeler görülebilir. Bazı olgularda lezyonlar tüm vücut yüzeyini kaplar.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Hülya dedi ki:

  Krem kullandım geçti diyenarkadaşlar bari isim verseydiniz bizde kullansak

 2. Nuroz dedi ki:

  Bende 3 yıldır sedef hastasıyım ayaklarımın altında var. Çok doktora gittim ve hic bir verdikleri krem ise yaramadı bide daha yaşım küçük olduğu için çoğunu kullanıp yarim bırakıyordum. Tabi sonra yaralarım büyümeye başladı hatta yazın ayaklarımın üzerine basamiyordum çünkü sürekli kaniyordu. Sonra.. kullanmaya basladim ve ayaklarimi kaynar suda beklettim krem sürmeden önce. Sonra ayaklarımın derisi yumusadiktan sonra küçük bi cakiyla sedef olan bölgelerdeki derileri kestim ( canınız yanmiyor zaten sıcak sudan sonra deri dökülüyor gibi oluyor) sonra kremimi sürüp 5 dk sonra pamuklu çorap giydim şu ana kadarda 8 kutu….. bitirmisimdir ama çok şükür kurtuldum. Bu arada psorcutan hala kullanıyorum tekrar çıkmamasına karsi inşallah sizinkide geçer çok zor bir hastalık.

 3. Asif dedi ki:

  4yasinda cocum var ilk dafa karin nahiasinda olmusdu sonra dizlerinde kulaklarinda kolarinda cikdi TRDERIM maz surtuyoruz 1hafdadan sora yeniden cikiyor bu gecici hastalikmi bunu bilmek istiyorum???

 4. nil dedi ki:

  Benim ellerimde ve bacaklarimda küçük küçük pembe noktalar var arasıra gelip gidiyorlar acaba bu Sedef Hastalığı mıdır???
  Şimdiden hepinize geçmiş olsun

 5. cihan dedi ki:

  Lütfen sedef hastalıgım yeni başladı neyle geçer sedef hastalığı bilgi verin allah rızası için.

 6. cevdet dedi ki:

  Arkadaslar bende sedef hastasiyim benimde kafamda kollarimda ve diz kapaklarimda var kafamdakiler gecti … losyon kulandim gecti kollarim da bacaklarimda gecmedi ama cogalmadi da … krem kulaniyorum herkese acil sifalar arkadaslar sizden riccam fazla kafaniza takmayin cunku en buyuk sebebi strestir

 7. elnara dedi ki:

  selam benim oğlum 8 yaşında ve son 1yıda ara-ara ayak ve kollarında kaşıntısız kırmızı bazen az kabuklu bazende hiç kabuksuz lekeler oluşuyor.amma krem surdukden sonra 2-3 gün içinde yok oluyor.cocuğun dedesi sedef hastası.sizce oğlumdaki lekeler sedef hastalığımı ?öyleyse hanqi aşamada

 8. Hakan dedi ki:

  Bu hastalığın caresı yok bende 40 yıldır var saclarımda ve vucudumun bellı yerlerınde …..kullanıyorum onuda 3)4 gunde kullanıyorum kortızonlu oldugu ıcın temızlıgı sevensven bır hastalık acılı baharatlı yemıyorum acıl sıfalar herkese

 9. seval dedi ki:

  Merhaba önceden bahsettiğim doktora gittim sedefim yok artık…yarın son kontrole gidicem..artık herkes gibi bir saç derim var..çok mutluyum..istanbul gaziosmanpaşada istanbul şafak hastanesinde Cildiye uzmanı Şehriyar Nazari..mutlaka gidin..

 10. bulut dedi ki:

  sedef hastalığının sebebini sinir ve sitres olarak görüyorum çünkü bende sedef hastasıyım ve tek çözümü ışın tedavisi

 11. Zafer dedi ki:

  Saçlı bölgemde pullanma var kaşınıyo baya bi cilt doktoruna baş vurdum sedef olduğuna söylediler ilaç yazdılar geçti ama bi süre sonra tekrar başladı ne yapmam lazım

 12. Halil dedi ki:

  Herkese slm bende uzun zmandir sedef hastaligiyla cebelleştim.sonuc olarak size 1-PUVA (işinla)tedavi,2-Kortizonlu igne,3-ilacla(vitamini),4-merhem bunlarin hepsini ve stressiz bir yaşamla duzenli tedavi sonucu allahin izniyle gecer.herkese acil şifalar.dilerim.

 13. aliş dedi ki:

  18 yaşındayım 4 veya 5 senedir sedef hastalığım var gözümün kenarında küçük bi yer ama beni rahatsız ediyor hiç büyümüyor bazen kaşınıyo gecmesi için yardım edin lütfen

 14. özlem dedi ki:

  benimde kullanmadıgm ilaç kalmadı ve geçmyo tekrarlıyo hep bi kızarıklık kalıyo yorumları okudum bu sedef hastalığından kurtulanlar ilaç ismi ne allah aşkına bizlerde kurtulalım artık bu dertten

 15. Abdullah dedi ki:

  Yasım 37 yaklaşık 20 yıldır sedef hastasıyım ilk yıllar tedavi gördüm pek faydası olmadı ozanam dan beri hiçbir doktora gitmedim şuan sırtım da ve başında var ve çok rahatsız ediyor hayata küstüm başımdan şapkayı sırtım dan atleti çıkaramıyorum saçlarında dökülü yor sosyal aktivitelerim zayıfla dı hamama hiç gidemiyorum bağışıklık sisteminde zayıf çabuk hastalaniyorum çalışma kapes tem düşüyor bizim hayatımız böylemi geçecek yarı malülüz.

 16. sbta dedi ki:

  bendede yaklaşık 3-4 senedir var . önce diz kapağımda idi sonradan sağ ve sol dirseklerime geçti. bir merhem kullandım ama geçici olarak iyileştirdi sonradan yeniden çıkıyor. bence sitres sıkıntı tetikliyor sanıyorum. sakin dertsiz tasasız bir hayat nasıl olacaksa?

 17. melis dedi ki:

  Kafatası derimde ilk başta yara oldu iç kaşınmıyordu sonra kaşınmaya başladı bnde sağlık ocağına gittim seboreik dermatit dedi be sampuan ve losyon verdiler 1 sene bu ilaçları kullandım 2 günde geçip 1 ay sonra cıkıyordu sonra cildiyeye gittim Sedef dediler çok korkuyorum geçermi ölümcülmü yayılırmı?

 18. hasan dedi ki:

  haklılar kortizonlu kremler iyi geliyo ama bırakınca tekrar ve daha fazla oluyo

 19. ibrahim dedi ki:

  iyi günler b en de sedef hastasıyım ışın tedavisi oldum geçti ama 4 ay sonra tekrar çıkmaya başladı bu konuda ne öneriyorsunuz arkadaşlar fikri olanlar yazarsa çok sevinirim..

 20. Songül dedi ki:

  ONAYLAYIN LÜTFEN SEDEF HASTALIĞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR YORUMUM OLACAK !!!!!!!

 21. muhammet dedi ki:

  bende yaklaşık 2 yıldır sedef hastasıyım bir ara hem doktorların verdiği kremler hemde bitkisel ürünler kullandım gecti ama tekrarladı şuan vücudumun her yanı nı kapladı acaba hangisi iyi geldi çözemedim başka bi yolu varmı acaba şifa ALLAH’tan sebep olanlardan ALLAH razı olsun.

 22. burcu dedi ki:

  arkadaşlar sed ef hastası değilim. sizi sizden başka kimse anlayamaz biliyorum.yaşayan bilir biliyorum. akrabam sedef hastaığı başlagıcı olduğunu duyduğumdan beri sıkı araşırma yapıyorum. net bişey söyleyebilirim ki stres olduğu sürece geçmiyor. Allah’a emanet olun!

 23. adem dedi ki:

  23 yaşında sivilce gibi cıkmaya başladı ve gittikce büyüdü ve coğaldı şimdi vüçudumun 100\70 şi sedefli yapmadığım gitmediğim yer kalmadı ve hicbir fayda görmedim şu an36yaşındayım eğergercekten ben fayda gördüm bana iyi geldi diyen varsa ALLAH RIZASI icinsöylesin artık kurtulmak istiyoum şimdiden teşekürler

 24. ahmet cesur dedi ki:

  BEN 7 YILDIR SEDEF HASTASIYIM KULLANMADIGIM İLAC KALMADI KALDIKI BITKILRDENDE ILAC YAPTIM OLMADI BU DERDIN ILACI YOK SANIRIM ARKADASLARIM DAHI BENDEN UZAK DURUYOR COK PARA HARCADIM BU YOLDA EGER VARSA CAGRSI LÜTFEN YARDIM EDIN HERKEZE 05396185515

 25. güler dedi ki:

  merhaba.benim sedef hastası bi akrabam var.15 yaşında kız çocuğu.yıllardır sedef hastası.önceleri saç diplerindeydi şimdi vücudunun yarısını sardı.ne yapacağımızı bilemiyoruz.faydasını gördüğünüz bi ilaç varsa bizede söyleyin lütfen.

 26. özge dedi ki:

  bnde sedef hastasıyım ve 5 yaşından beri bu hastalık var ama hala devam edio bazı sedefli hastalarla konuştum bazılarının full geçio benim nie geçmio anlmadım

 27. ilhan dedi ki:

  bende sedef hastasıyım bu hastalık bızımle bırlıkte topraga kadar gıder daha 18 yasındayım

 28. hasan dedi ki:

  1987 seneside başımada 10 kuruş kadar belirdi aradan yıllar geçti gücudumun her yerinde belirdi benim gitmedigim dokdor gitmedigim kır doktoru ve aktarcı kalmadı bir türlü tedavisini bulamadım en sonunda bir kortuzyon inne kulalanıyorum biraz onunla hafifliyor ama bir türlü geçmiyor ALLAH bütün sedef hastalarının yardımcısı olsun

 29. ARIF dedi ki:

  SELAM BEN AZERBAYCANDAN ARIF BENDE UC SENEDIR SEDEF HASTASIYIM BU HASTALIK SINIRLE ALAKASI VARMI SEDEFIN DUSMANLARI VE DOSTLARI HANGI BITGILERDIR TESEKKURLER

 30. fadime dedi ki:

  öncelikle herkeze acil şifalar dilerim benimde 13 senedir sedefim var gerçekten yoruldum ama buna alıştım onunla yaşıyorum bütün her yerimde var tabi şifası varsa banada ulaşın lütfen selamlar

 31. Emir dedi ki:

  Bendede şu zamanlar sedefe benzeyen kabarcıklar gözüktü ama hiç kaşıntı yok saçımdada yok … Sizce Sedefmidir ? AYnı zamanda yüzümdede yok…

 32. ruhan dedi ki:

  sedef hastalığına 2004 tarih te yakalandım ankarada gazihastanesi ankara hastanesi dişkapı hastenasi hacettepehastenesi puva metteraks raptiva inne baliklı göl bir cok ilac aldim gecmedi.

 33. ilker dedi ki:

  bisi daha diyim doktor filan bostur en son doktora gittim dedi yaw sen napmissin kasiyorsun herhalde bende dedim heralde kasiyacam ölüyorum kasintidan sicak insan terliyor yazin teri yarasina bulasiyor tuzlu suyu yaraya dok hele bakam kasiniyomu kasinmiyomu bana agir ilaclar verdi kullanmadim sizde kullanmayin bostur neden kaynaklandigi bilinmeyen seye derman bulunmaz once sorunun kaynagi nedir onu bulmalari lazim hic biriniz UMİTSİZLİGE KAPILMAYIN CARE COREK OTUUUUUUUUUUUU vallah 40 gün kullanin gecmedise yapacak bisi yok demek….

 34. adnan dedi ki:

  DOKTORLAR HİÇ BİŞE YARAMIYOR HER DOKTORA GİTTİM HEPSİ FARKLI FARKLI KREMLER VERİYOR Bİ SÜRE GEÇİYOR SONRA TEKRAR BASLIYOR STRES YAPMICAKMISIZ BU ÜLKEDE STRESZ HAYAT OLUR MU SANKİ YASIM 21 BU YASTAN BIKMISIM HERŞEYDEN

 35. ela dedi ki:

  ben 14 yaşında sedef olduğumu fark ettim bunun sebebinin 9. sınıfta çok sitres yapmaam bağlıyorum gerçekten etkilimidir

 36. hande dedi ki:

  merhaba benim kardeşim sedef hastası ayrıca bi polar bozukluk tedavisi görüyor kullandığı antidepresanlardan kaynaklanıyor olabilir mi?ışın tedavisi dahil herşeyi denedik geçiyor tekrardan başlıyor bunun kesin tedavisi yok mu?kullandıkları tedaviden fayda görenler yazsın lütfen ilaç krem v.s isim versinler

 37. kamil dedi ki:

  Fırat adlı katılımcı bir kremle tamamen iyileştiğini yazmış.Diğer hastaları merakta bırakmaktansa yardımcı olmak adına açıklama yapması daha uygun olur.tşk.ler

 38. DERYA dedi ki:

  İYİ GÜNLER SORDUĞUM SORULARI EN YAKIN ZAMANDA YANITLARSANIZ İYİ OLUR
  KANKAM İÇİN CEVAPLARINIZ ÖNEMLİ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

 39. DERYA dedi ki:

  iyi günler yazdıklarınızı okudum bilgi için sağolun sedef hastalığı genetik mi çocuk oldunda etkilenir mi sorularımı yanıtlarsanız sevinirim

 40. GÜLŞAH dedi ki:

  merhaba hocam ben 25 yasındayım bekarım yaklasık 1 seneye yakın bu sedef hastalıgı devam edıyor .basımın vucudumun belırlı bolgelerınde kasıntı ve kabuklasma var ozellıkle sac dıplerımde cok yogun ve sac dokulmelerım var .bunun ıcın ne yapmam lazım yada sıze nasıl ulasabılırım hocam .ılgınız ıcın tesekkur ederım….

 41. yusuf dedi ki:

  herkese geçmiş olsun öncelikle, ben her gün yıkanırım, yaz kış, yazın 2 bazen 3 kere yıkandığım oluyor,yıkanmadığım zaman kaşıntı başlıyor,deneyin faydasını göreceksiniz,

 42. ayla dedi ki:

  Sedef hastalığında hasta sayısı siz doktorlara verilen bilgilerdende fazla.Sosyal güvencesi olmayan hastalar sedefle başbaşa ve çaresiz.İnsanlar artık bunaldı.Görünümden vazgeçtik,gerilme hissi insanı hayattan bezdiriyor.Kemiklerde,eklemlerde içten başlıyor,yürüyemiyoruz.Ne yapın edin şu illet hastalıkla bir şekilde ilgilenin.Birazda tıbbi anlamda katkısı olmayacakmı bu tıp mezunlarının.Hep hazıra değilde birazda buluşlarınız olmalı diyorum.Bugün bize yarın size sayın prof.lar.Ben siz doktorlarında kapısını çalsada bu hastalık,bizde sebeplensek diye her gece sabaha karşı dua ediyorum.Allah inşallah beni duyar.

 43. rıdvan dedi ki:

  ben 25 yıldır sedef im ve iltahaplı romatizma oldum bakalım daha ne olacak bu iş ciddiyken tolga isimli şahıs ben iyileştim diyor nas iyileştin söylesene insan bu iş için dalga geçermi ben dermovate merhem ile kaba olan kısmı iyileştiriyorum fakat yeniden devam kesinlikle turşu ve acı yemeyin svasa gidenlerinde yeniden çıktığını duydum.çözüm her kez ne kullanıo ve nas iyi geliyorsa yazsınlar

 44. MEHMET dedi ki:

  Benim kızım Sedef hastası yukarıda da hastalığın oluşumu gelişimi ve benim mantığıma hiç uymayan tedavi şekli anlatılıyor. Dünyada birçok tıbbi gelişim varken bizim hekimler sağ olsun insanın içini rahatlatan hiçbir yenilikten haberi yok ne varsa dışarıdan duyuyoruz o da on yılda mı yoksa yirmi yıldamı gelir Allah Kerim. Zaten geliri belli insanlarız birde bu sedef ilaçlarının ve bazı tesislerin geliri her halde yok olmasın diye birebir ölümcül bir hastalık olmadığı için vs vs. Bu hastalığında kanser gibi çaresi olduğuna inananlardanım ama büyük rantların olduğundan uygulamanın yapılmadığına inananlardanım. Bundan sonra yazacaklarım hem beni hem yazıyı muhatap alacakları üzeceği için bitiriyorum……….

 45. sercan dedi ki:

  1991 yılından beri sedef hastasıyım kullanmadığım iac kalmadı puva iyi geldi tekrar cıktı bende hepsini bıraktım sonu nereye gider bilmiyorum bitkisel ilac yapanların coğu yalan söylüyor insanların hastalıkları üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar tıp ın sebebini ve nedenini bulamadığı hastalığı bitki ile tedavisi hiç olmaz yapanda para almadan yapsın görelim nasıl olsa sermayesi yok toplanan ottan yapıyorlar 1 milyar para istiyorlar teşekkürler

 46. mehmet dedi ki:

  esimde sedef avr gecen yil sivas kangala gitti dodugunde inanamadim hic bir sey kalmamistin ancak 3 yil ard arda gelmesini soylemisler bu yil gidemedi simdi yine sedefler cikmaya basladi

 47. Nabaş dedi ki:

  firat ve h.ibrahim arslantaş isimli arkadaşlar çare bulduklarını yazmışlar lütfen ne olursunuz arkadaşların hangi ilaçları nerede ve nasıl bulduklarını nasıl kullandıklarını öğrenmek istiyorum..Ben yeni yeni sedef hastası oldum üç 3 kız çocuk babasıyım…onlar bana muhtaç…çok küçükler ..ne olursunuz bana yardımcı olunuz lütfen….bu sedef hastalığından nasıl kurtulabilirim lütfen …bilen duyan yaşayan lütfen insanlık adına buraya yazsın ne olursunuz…saygılarımla

 48. suna dedi ki:

  arkadaşlar kıremın adını yazarmısınız bende 5 yıldan berı cekıyorum bıktım kullanmadıgım ilac kalmadı yardımcı olursanız sevınırım

 49. cevo dedi ki:

  sedef hastalığı bizim
  arkadaşda var
  kendisine sıkıntısı olduğu durumlarda filan içine atmıyormuş ama sedef hastalığı var

 50. nyn dedi ki:

  benim arkadaşımda da aynı rahatsızlık var onun için uzun zamandır tedavi görüyor,sonucu var mı? bilmiuorum ama inş. en kısa zamanda bulunur allah herkeze acil şifqlar versin

 51. ÖZLEMMM dedi ki:

  ARKADAŞLAR İNTERNETTEN ARAŞTIRDIK DİYOSUNUZ PEKİ BU İLACIN ADI NEDİR ONUDA SÖYLEYİN LÜTFEN YARDIMCI OLUN BENİMDE HERYERİME SARDI BU HASTALIK ARTIK CANIMI ACITMA DRECESİNE GELDİ DERİ ÇOK GERGİNLEŞİYOR VE CAN YAKMAYA BAŞLADI LÜTFEN YARDIMCI OLUN

 52. emine dedi ki:

  saçlarım yaklaşık üç dürt aya kadar kalın telliydi son üç dört aydır ise sürekli dökülmekte ve kırılmaktadır. ayrıca saç diplerimde yuvarlak şişmeler meydana gelmekte bşr süre sonrada kabuk bağlayıp kanamaktadır. ve tırnaklarımda çok sık kırılmaya başladı. sizce sedef hastalığı olabilir mi ? tşşkrler !

 53. Hakan dedi ki:

  Merhabalar,

  35 yaşındayım.Püstüler sedef (avuç içi ve ayaklardaki su toplayan küçük püstüller) teşhisi koyulan rahatsızlığı yaklaşık 10 ay geçirdim.Hastalık hafiften şiddetliye doğru seyir etti.Tedavisi için antibiyotikli kremler,kortizon iğneleri,antibiyotik hapları,kortizonlu kremler,özel ilaç karışımları vb… kullandım.Geçici iyileşmeler olduysa da hiçbirisi işe yaramadı.Günde yarım paket sigara içiyordum bıraktım,hastalık kendi kendine iyileşti.Vücut sigara içindeki zehirleri almayınca, kan akciğerlerde ve böbreklerde temizlenince hastalık iyileşti.Tedavisi sadece sigarayı bırakmak.Sigara kullanıyorsanız hemen bırakın.Yoksa bu hastalıktan kurtulamazsınız.Doktorlara,aktarlara,yan etkisi olan ilaçlara para kaptırmamak ve bir an önce iyileşmeniz için bu şart.Bol oksijeni olan bir yerde tatil yapmak süreci hızlandırır.Belki faydası olur diye yaşadıklarımı paylaşmak istedim herkese geçmiş olsun.

 54. şebnem dedi ki:

  arkadaşlar sedef hastalığının en önemli nedeni kafaya takmaktır sıkıntı anında stres anında daha fazla görünür zaten ben de 7 yıldır var bu hastalık ama ne kadar kafaya takarsanız o kadar çoğalıyo kafanızdan silin etkisini görüceksiniz

 55. efkank dedi ki:

  2 senedir bıktım hiç bişey etkili olmuyo varsa derde derman acık acık bilgileriyle yazsın numarası adresi nerden ulaşabilirsek yazsın lütfen artık bi sonu olsun!

 56. meltem dedi ki:

  benim göğüs bölgemde diz kapağımda ve dirseğimde pullanmayla başladı ve 3 seneye yakın böyle devam ediyordu. şimdi ise vucudumda ufak ufak beyaz benekler oluşmaya başladı. sedef hastalığı böyle bir şey yapar mı sizlerdede aynı skıntı var mı. yaralarım çok belirgin değil dermatop merhem sayesinde sizde deneyin lütfen faydasını göreceğinizden eminim.

 57. deniz dedi ki:

  sedef hastalığını bende geçirdim doktorlar su çiçeği dedi sadece bir tek eczane sedef dedi we onun ilaçları war eczaneye sedef ilacı derseniz wericktir size. o ilacı vücudunuzdaki bütün sedef olan yerlere yaranın üzerine sürün akşam we sabah mutlaka hiç aksatmadan sürün geçicektir. ama bir gün bile sürmemezlik yaparsanız o çoğalmaya başlıyo. vücudumn heryernde wardı yüzüme bile gelmişti ama ilacını kullanınca geçti. ozamanlar kafamdada wardı çok wardı. ilacı hergün pamukla kafanızda olan yerlere sürün akşam ve sabah. yağlı ilaç ama sorun olmuyo saçlar açısında yıkamınz falan gerekmez.. düzenli ilaç kullanmadan geçmesini beklemeyn.

 58. sena dedi ki:

  ben yaklaşık 15 yıldır sedef hastasıyım özellikle kendinizi dinlemeniz ve nelere karşı duyarlı olduğunuzu bulmanız gerekiyor.özellikle bayanlar için regl öncesi döneminde genel anlamda alevlenmeler oluyor ve kaşınma kızarıklık artıyor ayrıca yağ tüketiminizide minimalize etmeniz gerekiyor,baharattan,turşudanda uzak durmak gerekiyor bunlar benim kendimde fark ettiğim şeyler .

 59. memet dedi ki:

  slm ben 22 yaşındayım ben serçe parmagımda beyaz küçük bir bölge var ve kalçamın dış kısmenda beyaz bır bölge var yanlız kalcamda ola hiç deyiişmedi ve büüymedi parmagımda çıkan yenı oldu sizce bü sedefmi?şimdiden tşkr

 60. gamzeee. dedi ki:

  slm 22 yasındyım ve 2 sendir bu hastalıkla uğraşıyorum. benım ki sürekli değil gelip gidiyo amaa tek çaree stresten uzak durmak evet kolay değil durulması ama olmuyo işte napcamı bilmiyorum ınanın evlenmek bile istemıyorum artık belkı sızın anlattıklarınız kadar değil allaha şükürler olsun ama rahatsız ediyo işte beni ilerde fazla olmasından korkuyorum… bu fırat arkadasın ılacı ne acba yardım edin ne olurrr şimdiden tskk..

 61. Onur dedi ki:

  selam ben 16 yaşındayım.sağ ve sol olmak üzere iki ayak bileğimde 2-3 cm2 genişliğinde (kaşıyarak ve zamanla büyümekte) yara var ve kaşınıyor gümüşi bir renkte balık pulumsu dökülme gösteriyor.kafam ise çok kaşınıyor ve ayak bileğimden çıkan pullar gibi pullar çıkıyor,çok eşelediğim zaman kanıyor,sıvı çıkıyor.bu yaşta çok stres yaptım galiba bu bir bağışıklık sistemi hastalığıymış deriyi oluşturan bağışıklık sistemi hormonlarını salgılayan hücreler yanlış salgılıyormuş bu hücreleri iyi günler …

 62. murat dedi ki:

  ben 8 yaşında beri bu illet hastalıkla tanıştım sıkıntı stres diyorlar bence hiç doğru değil şu anda 36 yaşındayım 8 yaşında bi çocuğun ne gibi sıkıntı stresi olur acaba bu hastalık bence duyulduktan sonra zaten dıkıntı stres başlıyor onun için bu hastalıkla uğraşan doktorlarımız adam akılı bişey deyinde insanları rahatlatın şifa olacak bilgiler bekliyoruz tşkrler

 63. Ömer dedi ki:

  Yaklaşık on yıldır sedef hastasıtım çeşitli kremler kullanıyorum ama kısa süreli iyileşme oluyor sonra tekrar başlıyor bundan tamamen kurtulmanın bir yolu yokmu. ayaklarımda sirseklerim de ellerim de cok az saçımda bulunmakta özellikle hep aynı yerlerden cıkıyor başka bölgelere de dagılmıyor yardımcı olursanız sevinirim. sedef olan arkadaslarıma da acil şifalar diliyorum

 64. safiye dedi ki:

  selam ben safiye 4 senedir sedef hastasıyım .Kullandığım kremler her tarafıma sıçrattı bana yardımcı olursanız şimdiden teşşekkür ederim 35 yaşındayım

 65. seçkin dedi ki:

  sayın h.ibrahim arslantaş size iyi gelen tedaviye nereden nasıl ulaşabiliriz ???

 66. pınar dedi ki:

  merhaba ben 39 yaşındayım 7 yaşından beri sedef hastasıyım hayatımın hiç bir döneminde yüzlerce tedavi şekli denediğim halde maalesef geçmedi.Artık bıktım ama kabullendimde kebdimce her yaz başı kendimi kortizon mehrem leriyle tedavi ediyorum ve solaryum yapıyorum yazın kontrol altında tutuyorum fırsatım oldukca güneşleniyorum ve yazı sorunsuz geçiriyorum ama artık nerdeyse herlşeye bir çare bulundu fakat sedef e bulunamadı neden?acaba bu hastalık fazla önemsenmiyormu bilim adamlarımızca?anlayamı yorum….ve gerçekten artık bir cevap bekliyorum….

 67. yasin dedi ki:

  Kollarımda daha yeni kızarıklar ve nokta nokta pullanma çıktı sedef mi acaba ya :S

 68. misafir dedi ki:

  ayagımda kızarıklar ve sivilceler gibi şeyler var ve çok kaşıntı var doktora gittik doktor krem verdi. şuan kullanıyorum doktar ya alerjik yada sedef oldugunu söyledi ve çok korkuyorum daha 12 yaşımdayım çok kötü bir hastalıkmı bu çok korkuyorum ne olur ktü bir hastalık mı bilgi verirmisiniz..tşk

 69. muhammet dedi ki:

  MRB BENIM SEDEF SAÇIMDAN TUTUN VÜCUDUMUN HERYERİNDE VAR BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ TEDAVİ YADA KULLANA BİLECEĞİM BİR İLAÇ ÖNERİRİMİSİNİZ TŞKLER COK ACİL BAŞA CIKAMIYORUM.

 70. büşra dedi ki:

  bn bugun doktora gittim ve doktorum bana kolummdaki yaralara sedef dedi..ama çok azz benziyorr sedefee acaba gerçekten olabilirmi sedeff???

 71. hasret dedi ki:

  annemde sedef h var çok üzülüyorum. nasıl gecer

 72. gul dedi ki:

  merhaba ben 25 yasindayim kucuklugumden berim dirseklerimde diz kapaklarimda ayagimda zaman zaman kizarikliklar cikiyordu kasimiyordum ve kortizonlu kremler surerek geciyordu ama bu son 5 yildir sac derimde kizariklik basladi ve yavas yavas genislemege yayinlamaya basladi :(
  kasimiyor sadece bazan gergin o yer nasil anlatsam derim de parlak sanki….kizariklik olan bolgede nerdeyse %50 sacim dokuldu…..cok uzuldum tam on kisimda kapatamiyorum….imdi kukurtlu sampuan kulaniyorum dokulme durdu sanki ama kizariklik hala duruyor yerine yeni zayif saclar geliyor bir turlu guclenmiyorlar???biri sarmisak surmemi onerdi ve surdum ama o yer coook yakti zaten kirmiziydi sonra daha da kizardi ve bazan ara ara suruyorum dayaniyorum zor olsa da……bana bir cevap yazarsaniz coook sevinecegim:)

 73. HaLide dedi ki:

  Benim ellerimde ayaklarımda kısaca eklem yerlerimde sayfanızda okuduğum belirtiler var. çok doktorlara gittim , kimi sedef kimi egzama kimide psikolojiye bağlı rahatsızlık diyor. o kadar çok kaşınıyor ki dayanamıyorum. sonrada yanmaya başlıyor. çok ilaç kullandım. hiç bir faydasını göremedim.bitkisel uzmanlarada başvurdum. onlarda çözüm olmadı. peki ne yapmalıyım ? Bunun tedavisi var mı ? şimdiden sağolun… bnei aydınlatırsanız sevinirim…

 74. burkay turgut dedi ki:

  6 yıldır sedef hastasıyım bütürlü geçmedi gitti dünya kadar ilaç kullandım geçmek bilmiyen bir hastalık sacımın derisinde diz kapaklarımda sırtımda karın bölgemde dirsegimde gittikçe yayılıyor bu hastalıgın geçmesi için neler yapmalıyım yardımcı olurmusunuz

 75. samira dedi ki:

  merhaba ben Curcustanda 35 yasinda 15 yildan beri bendede sedef hastaligi var cok muailce etirdik amma mumkun olmadi onuncun ben sizin burda doktor sitesinden bu hastaligim hakda cozum aryorum onuncun yeterli bilgi almak isteyirem bana yardimci olsaniz sizlere cok minetdar olaram sevgi ve saygilar Gurcustandan

 76. gizem dedi ki:

  benim başımda ceviz büyüklüğü kadar kırmızı ve üzeri beaz bir şeyle kaplanmış sanki bu sedef olabilir mi lütfen soruma cevap verin çünkü ben daha 14 yaşındayım lütfen

 77. nefise dedi ki:

  16 senedir sedef hastasıyım..bu sene dahada ilerledi..ne olur bu ilaç hakkında biraz daha bilgi verin..maliyeti nekadar..kaç aylık bir tedavi gerekiyor aydınlatırsanız sevinirim.saygılar.

 78. h.ahmet dedi ki:

  slm.Burada sedef hastalığıyla ilgili bazı bilgiler ediniyoruz,bu nedenle bizlere bu imkanı sunan,deneyim ve tecrübelerini paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak uyguladığı tedavi sonucu iyileşen arkadaşların daha ciddi ve detaylı açıklamalarını bekleriz.Işın tedavisini(PUVA)uygulayan arkadaşlardan da bu tedavinin yan etkileri varmı açıklarlarsa sevinirim.Teşekkür ederim.

 79. firat dedi ki:

  kim diyor sedefe care yok diye ben inanmiyorum iste yok bilmem icerden gelen bir seydir yok bilmem stresten gelen bir seydir olabilir bunlarin hepsi ama sedefin gectigini biliyorum ve bende vardi ve gecti

 80. srp dedi ki:

  mrb bn 14 yasındayım once saçımda mercimek buyuklugunde kabarcıklar olustu ve kaşıntı doktora gıttım mantara bendedıgını soyledı bir süre snra kepeklenmeye basladı sızce bn sedefmıyım :(

 81. hacer dedi ki:

  31 yaşındayım ve sedef hastasıyım.11senedir var ve tedavi oluyorum.istedigim sonucu alamadım.uzun süredir krem ve hap kullandım ama sonuç alamıyorum tek çözüm yolu sinir sitresten uzakdurmakmış sizce mümkünmü yorularınızı bekliyorum.

 82. hatice dedi ki:

  lütfen bana yardımcı olun çok korkuyorum bu hastalığın moralle ilgisi varmıdır

 83. nurullah dedi ki:

  ist. merhaba arkadaşlar ben 44 yaşındayım 1985 ten beri sedef hastasıyımm bu güne kadar uygulamadığım ilaç ve gücümün yetıgi kadar doktor gezdım fakat faydasını istedigim şekilde görmedim ama onunla yaşamayı ögrenmek gerek fakat kişinin hayatını kısıtladığınıda gayet ıyı biliyorum gördügüm kadarıyla 11 cı ayda çoğalmaya başlar 5 aydan itibaren azalır ve yaza girdiginiz dede denız suyu gayet ıyı geliyor bol bol denıze giriniz acılı yemeklerden kaçınmanız gerek kendıme göre kontrol altında tutuyorum başımda var dirseklerde ve dizlerimde bulunuyor alah yardımcınız olsun arkadaşlar allah şifalar versin

 84. hazal dedi ki:

  ayrıca seda senınkı sedef olmayabılır sadece egzama baslangıcıdır buyuk bı ıhtımalle..

 85. hazal dedi ki:

  sevgili fırat o ilcın adını yazabılırmısın.. bende yıllar önce küçük bı kepeklenme seklınde baslayan ancak gun gectıkce coğalan yara seklınde kepeklenmeler var..bı cok doktora gıttım sedef,mantar gibi bi çok sey söyledıler ..kafamın buyuk bı kısmına dagılmıs bulunmakta.. bıtkısel yollarada basvurdum ancak ne yaptıysam fayda etmedi..son olarak işinin uzmanı bı doktora gıttım bana bunun egzama oldugunu strese baglı oldugunu ve genetık oldugunu hiç gecmeyecegını söledı stresten uzak durursam ve yazdıgı receteyı kullanırsam sadece göruntu acısından kaybolacgnı söledı..çok fazla kaşınıyo ve son derece göruntusunden rahatsız oluyorum.. bı doktorda bana pskoloğa gıderek rahatlamamı ve gece uyku arasıonda kasımamam için sakınlestırıcı ve uyku yapıcı hap yazdı kullandım ama sersemleştrmekten baska hıc bı faydası olmadı..denemedıgım yol gtmedgm doktor kalmadı ne yaptıysam gecmıyor..stres egzamasımı sedefmı bilmiyorum bırbırıne cok benzeyen bır hastalık.. herkese geçmiş olsun..

 86. engin dedi ki:

  1990 yılından beri sedef hastasıyim 99 yılında puva tedavisi gördün tamamen gecmesine ragmen tekrarlatı vucudumun her yanını sardı .. suanda pomat beta kullanıyorum oda yeterli gelmiyor yazın güneş ve deniz suyu iyi geliyor

 87. Eren dedi ki:

  Sağ bileğimin üstünde mercimek tanesi büyüklüğünde kabarmalar başladı. üstü sert gibi hafif acıyor 4 5 tane çeşitlü büyüklükte ama en büyüğü 10 krş büyüklüğünde. sizce bu sedef başlangıcımı lütfen yardım edin !

 88. ece dedi ki:

  merhaba benim erkek arkadaşımın son zamanlarda yüzü hariç her yerinde pembe lekeler çıkıyor daha sonra beyaz kabuk oluyor kaşındığını görüyorum kabuklar çıkarınca da yara gibi oluyor eminim bu durum onu utandırıyor her sorduğumda geçiştiriyor yorumlara bakınca sedef hastalığı olduğunu düşünüyorum bunun tedavisi nedir? lütfen yardımcı olur musunuz?

 89. ömer dedi ki:

  iyileştiğini söyleyen arkadaşlar neden ilacın adını vermezler acaba..bu bencillik sebebi nedir acaba

 90. hüseyin dedi ki:

  slm bende kuyruk sokumum çok kaşınıyo birde bacaklarım hep aynı yer kaşınıyo sizce sedef başlangıcımı bana yardımcı olursanınız sevinirim çok teşekkürler

 91. yeliz dedi ki:

  hastalığın ölüme götürebileceği sölemiyor hastalığı durdurmanın bir yolu var mı?nelerdir?teşekkürler

 92. burcu dedi ki:

  slm ben 23 yasındayım evlıyım 5 yasından berı sedef hastasıyım fırat adlı arkadas bır kremden bahsetmıs ama bı acıklama yapmamamıs tedavıden fayda goren arkadaslar bılgı verırseler sevınırım lutfen

 93. hülya dedi ki:

  h.ibrahim arslantaş kullanıcımız siz iyileştim diyorsunuz bizede verin bu kişinin adını benim 21 yaşındaki oglum askerde bu hastalıga yakalandı 7 veya 8 ay önce çok kötü durumda çok zor bir hastalık insanın hayatını çalıyor.
  .

 94. yağız dedi ki:

  1 -2 senedır sureklı saçımda kaşıntı var pul pul deri dökülüyo sizce kontrole gıtmelıymıyım sık sık banyo yapıyorum ama belirtileri okuyunca korkmaya basladım

 95. firat dedi ki:

  nuray hanim kim diyor caresi yoktur bu sedefin ben inanmiyorum

 96. nuray demirçi dedi ki:

  sedef hastasıyım kurtulamıyorum ergenlik cagımda başladı yıllardır dedavi görüyorum ama artık bıraktım nasgır ıl kurtula bilirim vucudumun her yerinde var agır ilaclar kullandım nasıl kurtula bilirim teşekürler

 97. mahmut dedi ki:

  benim sag ve sol elimde pembe noktacıklar oluştu yanısıra kaşınma ve yanma var acaba sedef hastalığı başlangıcımıdır

 98. su dedi ki:

  2002 yilindan beri benim kafamda , bacaklarimda ayak bileklerimde, ve dirseklerimde bazen cogaliyor bazen azaliyor. insanin yasam kalitesini cok etkiliyor. Kasidikca cogaliyormus dikkat…

  2006 yilinda biraz cogalinca PUVA tedavisi gordum. Buzdolabi gibi bir cihazin icinde 30 saniyeden basladi 4 dk. kadar cikti bu tedavi 3 ay sürdü. Tedaviden o/o 90 sonuc aldim. ve her yil 3 ay PUVA tedavisi yaptim. ama cozum olmadi. bu yil 2010 yeniden cogaldi. Tek cozumun STRESSSIZ yasam oldugu soyleniyor. :) nasil yapacaksak onu bilmiyorum. hepimize gecmis olsun …
  sayfaniz cok degerli bilgiler iceriyor. Tebrikler.

 99. didem yıldız dedi ki:

  benım basımdada kızarıklar var kabarık kızarıklar bu sedef olabılır mı lutfen acıl cevab beklıyorum sımdıden sağolun

 100. Seda Toraman dedi ki:

  23 yaşındayım 2 yaşınta kızım var.Sezeryanle doğum yptım,3.gününde büyük sorunlar yaşadım ve kimsem olmadığı için içime atark bugünlere geldim.Artık nedendir bilmiyorum bütün vücudumda 3,5aydır süren alerjik etkiler var ve deli gibi kaşınıyorum.Özellikle kaşıntılarım dirsek ve dizkapaklarımda cok fazla.Eczacımıza danıştım sedef başlangıcı dediler napıcam bilmiyorum.Düşüncesi bile canımı yakıyo lekelerle yaşayamam.Çok üzülüyorum.bunun bi çaresi yokmu.Daha 23 yaşındayım vücudumun o hale gelmesine dayanamam.Nolur bi çaresi varmı sedef başlangıcının yol gösterin.Acil olarak cevap verin.Teşekkürler

 101. firat dedi ki:

  sedefli arkadaslar bu yaziyi okumadan gecmeyin biliyorum cok aci cekmissiniz benim gibi ama ben sedeflerimden kurtulmusum inanin ruya gibi geliyor bana ama 2005 ten beri kurtulmusum ve geri gelme soz konusuda degil bu gune kadar yaklasik 5 ile 6 kisi arasinda kullandilar bu kremi ve onlarda kurtuldular

 102. özlem paltal dedi ki:

  benim oğlum 5 yaşında ve 3 yıldır vücudunun değişik bölgelerinde küçük kızamıklar oluştu. doktor sedef hastalığı dedi.çok üzülüyorum yokmu bir çaresi? krem kullanıyoruz,yaranın biri iyi olmadan diğeri çıkıyor.internette satılan bitki özlerinden yapılmış krem alıp çocuğumada kullanabilirmiyim.lütfen bilgilendirirseniz çok sevinirim.herkese acil şifalar diliyorum.

 103. h.ibrahim arslantaş dedi ki:

  merha sayınn degerli hasta ve sedef hastalıkları hepizz düşüncedenn sitresten tutundugumuz içinn bu bir virüs gibi kan dolaşimiyla alakalı bir hastalık benim ellerimde ve ayaklarımda cıkmaya başladı internetten öok ve aylarca araştırdım sonunda birisini buldum onun yapmış oldugu 4 kutu ilaçtan 3 ayda iyleştim allaha sükür şim di çok rahatım ve huzurluyum sizede tavsiye ederim bana da dua edin elim den geleni yaparım bu hastalık cok kötü bir şey virüs gibi vucudun her yerine dagılıyor aman dikkat edin tekrar geçmiş olsun.

 104. bahar kula dedi ki:

  ben 1997 den beri sedef hastasıyım hastalıkla beraber eklem romatizmasıda oldum 3 4 yıldır siyatikte başladı son bir kaç senedir neredeyse hiç geçmiyor puva tedavisini 2003 yılında görmüştüm geçti fakat tekrardan başladı maddi imkanım ve herhangi bir sosyal güvencem yok hergeçen gün kötüye gidiyorum bu hafta yüzümde durup dururken kızarma kuruluk ve soyulma başladı süreklide yanıyor acısını yoğurt aldı başka hiçbir şey fayda etmedi 31 yaşındayım eşim asker 5 yaşında oğlum var ağrılar bir yandan sedefin görünüşü bir yandan artık yaşamak bile istemiyorum hiç bir işe yaramaz oldum lütfen artık bu hastalığa bir çare bulunsun ve herkezin ulaşabileceği ücrette olsun artık çok yoruldum

 105. merve dedi ki:

  bacak bolgemde kırmızı pul pul yara cıkmaya basladı cok kasınıoo kasıdıkcada ara sıra kanama oluoo ve yara gıt gıde buyumeye basladı saglık ocagına gıttım bana sefa oldugunu ve bır krem verdı sefa hastalıgı gecer mı yoksa butun vuducuma yayılır mı bunu nasıl anlayabılırım?

 106. ahmet cıngıl dedi ki:

  1.5 yıldır sedef hastasıyım emheksate /metetrekset/pisivate merhem folbiol kullanıyorum.zaman zaman yaralarım tekrarlıyor gögös.sırt.dirsek.diz.kafamda.kısaca her yerimde var.ne yapmam lazım nasıl kurtulmam lazım.bana agır geliyor alışamadım alışılacak gibi de degil her şeyime engel oluyor.yardımlarınıza muhtacım saygılarıla.

 107. emrullah dedi ki:

  sayfanızda ki videoları izledim sedef hastalıgı dediğiniz tende kırmızı. Benim tenimdekiler beyaz renkte gögüsümde koltuk altlarımda bacak aralarında var ama güneşe fazla çıkarsam kızarıyor ondan sonra kaşıntı başlıyor ama üreme yapmıyor.neden oldugunu bilmiyorum ilk baştan gögüsümde vardı ondan sonra dagılmaya başladı vucutumun bazı yerlerine. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim tşkler iyi günler A.E.O.

 108. rose dedi ki:

  benım sac derimde kaşıntılı sedef bulunmaktadır.yıllardır geçmiyor.puva hariç her türlü tedaviyi denedim.fakat puvada saç derisine uygulanmıyormus öyle duydum.pul pul halınde sureklı kasınıyor.hiç geçmiyecekmi ????

Yandex.Metrica