Sara (Epilepsi)

A+
A-
Sara (Epilepsi)

SARA (EPİLEPSİ)

Epilepsi olarak da bilinen sara be­yindeki anormal elektriksel boşalımın bir sonucu olarak nöbetler halinde or­taya çıkan kronik bir bozukluktur. Sa­ra nöbetleri aniden başlar ve sona erer; vücutta havale gibi genel kasılmalara ve bilinç bozukluklarına yol açar. Nö­betin özellikleri elektriksel boşalımın beyindeki yerine göre değişir.

SARA NEDENLERİ

Sara olgularının büyük bölümünde ke­sin bir neden saptanamaz. Nedeni bi­linmeyen bu olgulara idiyopatik ya da esansiyel sara adı verilir. İdiyopatik saralı birçok kişinin anne baba ya da yakın akraba gibi aile üyelerinde hiç­bir hastalık belirtisi olmamasına kar­şın sara tipinde elektroensefalografi (EEG) değişiklikleri gözlenmiştir. Ba­zı olgularda da sara beyindeki işlev bozukluklarından ya da beyni etkileyen genel bozukluklardan kaynaklanır. Belli bir etkene bağlı bu olgulara orga­nik ya da semptomatık sara denir. Sa­raya yol açan başlıca beyin lezyonlan arasında beyin tümörleri, kafatası-beyin travmaları, doğum travmaları ya da doğuma bağlı beyin hastalıkları sa­yılabilir. Beyni etkileyerek sara nöbet­lerine yol açan genel (sistemik) hasta­lıkların başlıcaları ise beyin dokuları­na oksijen ulaşmasını engelleyen dola­şım bozuklukları, karbon monoksit, al­kol gibi maddelere bağlı zehirlenme­ler, hem yüksek ateş, hem de beyinde iltihap yapabilen enfeksiyonlar, üremi, alkaloz ve aşın insüline bağlı kan şe­keri düşmesi gibi metabolizma bozuk­luklarıdır. John Hughlings Jackson’m 19. yüzyılda yaptığı sara tanımı günü­müzde de geçerlidir. Sara nöbeti, be­yindeki elektriksel yükün ani, aşın ve hızlı bir boşalmasıdır. Bütün vücuda yayılan kasılmalar, sınırlı bir odaktan kaynaklanan anormal elektriksel boşa­lımın bütün beyni kaplamasına bağlı olarak gelişir. Sinir hücreleri (nöron) boşalımın hızla beyne yayıldığı genel (yaygın) sara nöbetinde, yalnızca kli­nik belirtilere dayanarak boşalımın çı­kış yerinin kesin biçimde saptanması olanaksızdır. Nöron boşalımı çıkış noktasıyla sınırlı kalırsa ya da klinik belirtilerin ve elektroensefalografik bulguların görülebileceği kadar yavaş yayılırsa, olayın başlangıç noktası sap­tanabilir.
Sara odağının saptanmasında baş­langıç belirtisi çok önemlidir.

Sponsorlu Bağlantılar

SARA GÖRÜLME SIKLIĞI

Sara oldukça sık görülen bir hastalık­tır. Nedeni bilinmeyen saranın nüfu­sun yüzde 0,5 kadarında bulunduğu tahmin edilmektedir. Erkeklerde ka­dınlardan daha sık rastlanan sara ço­ğunlukla çocukluk ve ergenlik çağında başlar, ama erişkin yaşta da ortaya çı­kabilir. Genellikle değişik yaş grupla­rında farklı nedenlere bağlı olarak ge-, lişir. Çocuklukta başlıca nedenleri do-1 ğum travmaları, beyin iltihaplan (en-.; sefalit) ve kazalara bağlı travmalardır. Nedeni bilinmeyen sara çocuklukta seyrek görülürken, ergenlikte en sık rastlanan sara türüdür. Erişkinlerde ise sara nöbetlerine daha çok beyin tümör­leri, kafatası travmalan, alkolizm ve damar bozukluklan yol açar.

SARA BELİRTİLERİ

Sara türleri belirtilerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma tedavinin te­melini oluşturması açısından çok önemlidir.
• Grand mal ya da yaygın sara nö­beti – Grand mal “büyük hastalık” anlamına gelir. Çoğunlukla nöbetten bir­kaç saat önce hastada baş ağrısı, duyu bozuklukları (karıncalanma vb), ruh hali değişiklikleri gibi belirtiler ortaya çıkar. Nöbetin hemen öncesinde “au-ra” adı verilen bir dönem görülür. Au-ra dönemi belirtilen hareket ya da du­yularla ilgili olabilir. Hasta dişlerini gıcırdatır, kol ve bacaklarım hızla ha­reket ettirir, gözkapaklarını kırpıştırır. Vücudunda karıncalanma, yanma du­yar. Görsel varsanılar yaşar; görme alanını sınırlayan parlak noktalar (pa­rıltılı skotom), ve renkli ışıklar görür. Kulaklarında uğultu, çınlama, insan ve zil seslen duyar; olağandışı koku ve tatlar alır. Endişeye, öfkeye, gerçek dı­şı düşüncelere kapılır; zihnine çeşitli anılar dolar. Aura döneminin hemen ardından sara nöbeti başlar. Hasta ço­ğunlukla bir çığlık atar, bilincini yitirir ve yere düşer. Kol ve bacakları kasılır, çenesi kilitlenir, gözleri kayar. Solunu­mu birkaç saniye süreyle durur; soluk­suz kalma nedeniyle yüzü moranr. Otuz saniye kadar süren bu kasılma sı­rasında vücut katılaşır. Vücudun katılaştığı uzun kasılma dönemi nöbetin tonik evresidir. Ardından gelen klonik evrede kasılmalar kısa gevşeme dö­nemleriyle birbirini izler. Hasta bütün vücuda yayılan ritmik kasılmalarla sar­sılır; çenelerinin kasılması sırasında dili dişlerinin arasına sıkışarak yarala­nabilir. Yüz kasları gerilir, tükürük salgısı artar, ağzı kopürür. Bu arada büzgen kaslar gevşediğinden hasta id­rarını ve dışkısını kaçırır. Nöbet genel­likle birkaç dakika sürer; derin bir iç çekme ve genel bir gevşemeyle sona erer. Nöbetten sonra hasta birkaç saat boyunca bilinçsiz ve duyarsız kalır. Yavaş yavaş kendine gelir, ama nöbeti hatırlamaz. Nöbet sonrasında kasılma­ya bağlı kırıklar, felçler, ayrıca duyu ve davranış bozuklukları görülebilir. Uzayan ya da art arda yineleyen grand mal nöbetleri Ölüme yol açabilir.
Nöbetler daha çok gece ve sabah saatlerinde ortaya çıkar. Alkollü içki ya da heyecan gibi etkenlerle hızlana­bilir. Hastalığın başlangıcında nöbet­ler görece seyrektir (yılda 2-3 defa); daha sonra sıklaşır, hatta her gün yine­leyebilir.
• Petit mal  Petit mal “küçük hasta­lık” anlamına gelir. Geçici bilinç kay­bı, bir kas ya da kas grubunda klonik kasılma (miyokloni), kasların hareket gücünde azalma (akinezi) gibi nedeni bilinmeyen sara belirtileriyle ortaya çı­kar. Bu belirtilerin hepsi bir arada bulunmayabilir. Geçici bilinç kaybı bir­kaç saniye sürer. Bu süre içinde ko­nuşma türünden bütün etkinlikler du­rur, ama yürüme gibi otomatik hare-1 ketler korunur. Bilinci yerine gelince hasta olayla ilgili hiçbir şey hatırla-’ maz; bilinç kaybı bazen hiç fark edil­meden de geçebilir. Miyokloniler, göz kırpma gibi kısmi kas kasılmaları biçi­minde ortaya çıkar. Hastanın düşmesi ya da kaslarının gevşemesi sonucu elindeki nesneyi düşürmesi gibi belir­tiler akinezi kapsamına girer.
• Psikomotor nöbet – Bilincin bula­nıklaşması ve otomatik davranışlarla ortaya çıkar. Kasılma görülmez. Hasta rüya haline benzer bir durumdadır. Amaçsız hareketler ve jestler yapar; daha sonra nöbetle ilgili hiçbir şey ha­tırlamaz.
• Bölgesel sara nöbeti ya da Jack-son sarası – Klonik kasılmalar yüz, ayak ya da elde başlar. Daha sonra ya­kın bölgelere yayılır. Nöbet genellikle vücudun bir yarısıyla sınırlı kalır, ama bir süre sonra bütün vücuda da yayıla­bilir. Bilinç kaybı yalnızca nöbet bü­tün vücuda yayıldığında görülür.
• Sara durumu (Status epilepticus) – Kasılma nöbetlerinin birbirini izledîortaya d ve iki nöbet arasında hastanın bilinci bir arada bilincin kapalı kaldığı “sürekli” sara bilinç kaybı bunudur.

Sponsorlu Bağlantılar

SARA TEDAVİSİ

Sara nöbetlerinin beyne yerleştiri­len elektrotlarla denetim altına alınma­sı henüz deneysel nitelikte olan bir te­davi yöntemidir. Saranın ilaçla tedavi­sinde hastalığın nedeni bilinmeyen tür­den mi yoksa organik bir nedene mi bağlı olduğu fazla önem taşımaz. Önemli olan hastanın öyküsüne ve tıb­bı muayenesine dayanan klinik tanıdır. Hastalığın değişik biçimlerinde her ilacın etkisi farklı olduğundan en uy­gun ilacın seçilmesi de çok önemlidir. Doğru bir klinik tamdan sonra sara nö­betlerini Önleyen (antiepileptik) ilacın seçiminde şu ölçütler temel alınmalı­dır:

• Tedavi edici etkisi kanıtlanmış gü­venilir bir ilaç seçilmelidir.
• Tedavi uzun süreceğinden en ucuz ve yan etkisi en az olan ilaç seçilmeli­dir. İlacın plazmadaki yoğunluğunun güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve te­davide bu tür ilaçların kullanılması ge­rekir. İlacın yan etkilerini en aza indir­mek için hem başlangıç dozunun, hem de sürdürülecek dozun belirlenmesi çok önemlidir. îlacın vücuttan atılma süresi her hastada farklı olabildiğinden kandaki düzeyinin ölçülebilmesi teda­viyi kolaylaştırır. Bu nedenle özellikle başlangıçta ve belirli aralıklarla yapı­lan kontrollerde hastanın uzmanlaşmış merkezlere başvurması gerekir. Sara tedavisinin başarısızlığı genellikle dört basit yanlıştan kaynaklanır:
– Yanlış tanı ve buna bağlı olarak etkisiz bir ilacın seçilmesi.
– Çok sık ilaç değiştirilmesi ve do­layısıyla kullanılan ilaçların etkisinin tam değerlendirilememesi.
– Önerilen ilacın özelliklerinin ve sınırlamalarının hastaya ve ailesine açıklanamaması.
– İlacın aniden kesilmesi ve buna bağlı olarak nöbetlerin sıklaşması.
Doğru tam ve ilaç seçiminden son­ra, tedaviye en düşük dozla başlanır. Düzelme olmazsa, hastalık denetim al­tına alınıncaya ya da ilacın ilk yan et­kileri ortaya çıkıncaya değin doz artırı­lır. Yan etkiler görülürse ilaç azaltılır ve ikinci bir ilaç kullanılmaya başlanır. Sara tedavisinde bir ilaç beklenen sonucu vermezse, buna ikinci bir ilaç eklenir ve birincisi aşamalı olarak azal­tılır, çünkü ilacın aniden kesilmesi nö­bete yol açabilir.
Saralı hastaların beslenme konu­sunda çok dikkatli olmaları gerekir. Alkollü içkiler tümüyle kesilmeli, kü­çük dozda bile alkol alınmamalıdır. Güç sindirilen, aşın duyarlılık yapan ve hastaya dokunan besinlerden kaçın­mak gerekir. Yalnızca sebze meyveyle beslenme kanda alkali oranım artırdığından (alkaloz) uygun değildir. Keto-jen diyet, yani kalori gereksinimin bü­yük bölümünün ketona indirgenen yağlarla karşılandığı bir beslenme programı önerilir. Karbonhidratlar ve proteinler kısıtlanır; organizmaya ge­rekli kaloriler yağlı besinlerle sağla­nır. Hasta yağların asitleştirici etkisin­den yarar görür. Besinlerin miktarı hastaya göre değişir. Çocuklara ortala­ma 15 gr karbonhidrat, 25 gr protein, 180 gr yağ verilir; erişkinlerde bu oranlar korunarak miktarlar artırılır.
Ketojen diyetin olumlu etkisi ve bazi olgularda nöbetleri seyrekleştirdiği bi­linmektedir. Ama fazla yağlı bir bes­lenme her hasta tarafından kolayca uy­gulanamaz. Saralı hastanın sıvı besin ve içecekleri de kısıtlaması gerekir; tuzun azaltılması bunu kolaylaştırır,] Ketojen ve kuru bir diyetin uygulan-] ması her zaman kolay değildir, ama genel bir Önlem olarak karbonhidratı ve proteinleri azaltarak yağlan artır­mak, içecekleri sınırlamak ve alkolü] kesmek önerilir.

BAŞKA BİR KAYNAK:

EPİLEPSİ (SARA): Epilepsi (sara), belirsiz aralıklarla beynin bilinç, ve/veya hareket ve/veya duyu ve/veya psikolojik işlevlerinin kısa bir süre için bozulmasıyla ortaya çıkan bir belirtidir. Epilepsi (sara) için bir belirtidir diyoruz, çünkü bu olayı yaratan, beyindeki bir bozukluğun bir belirtisidir. Epilepsi (sara) nöbetleri belirsiz aralıklarla ataklar biçiminde kendilerini gösterirler. Epilepsiye neden olan beyinsel bozuklukların bazıları yakından tanınmaktadır. Buna karşılık bir çok epilepsi nöbetinin ne tür bir beyinsel bozukluktan kaynaklandığı, henüz bilgilerimizin dışında Kalmaktadır. Konunun gizli kalmış yanı bu kadar da değildir. Epilepsi nöbetine neden olan beyinsel bozukluklar ortaya konduktan sonra karşımıza başka bir soru daha çıkmıştır. Beyindeki bozukluk, örneğin bir beyin tümörü, nasıl oluyor da elipelsi nöbetine neden oluyor? Görüldüğü gibi epilepsi konusu, birçok soru işaretiyle doludur. Bunların yanıtlan yavaş yavaş bulunmaktadır. Genel olarak toplumda epilepsiye % 0.5 sıklığında rastlanmaktadır. Bu oran göz önüne alındığında, ülkemizdeki epileptiklerin saysı 200000 dolayında olmalıdır.
.

Soru

Miyoklooik sara nedir?

Cevap
Sık ve yüzeysel kas kasılmalarıyla sara tipi kasılmaların bir arada görüldüğü kalıtsal bir hastalıktır. Miyokloni vücudun bütün kaslanna yayılabilir, ama daha çok kollarda görülür ve daha sonra başka bölgelere yayılır.
Bazen miyoklonik nöbetler saradan bağımsız olarak ortaya çıkar ve süresi değişebilir. Bazen de bölgesel miyoklonik nöbetler yaygınlaşır ve sonunda tıpkı saraya benzeyen aynı nitelikte bir nöbete dönüşür. Has­talığın ileri evrelerinde kaslarda yaygın ve Parkinson hastalığındaki gibi gittikçe şiddetlenen bir katılaşma da ortaya çıkabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Soru

Başka duyusal uyaranlar da sara nöbetine yol açabilir mi?

Cevap
Özellikle ağır beyin bozukluğu olan çocuklarda ani bir gürültü ya da vücudun bir noktasına beklenmedik bir dokunma ya da bir itme nöbeti başlatabilir. Bu nöbetler, kol ya da bacakta birkaç saniye süren kısa ka­sılmalar ya da seğirmeler biçimindedir. Nöbete her zaman bilinç kaybı eşlik etmez. Daha çok bebeklerde görülen bu tur sıçramalı nöbetler de refleks sarası grubuna girer.
Refleks sarasının özel bir türü olan “plevra sarası” akciğer zan (plevra) iltihabına ya da delinmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Nöbetler bütün vücuda yayılan tipte olabilir. Çok ender olarak da gittikçe daha sık ara­lıklarla yineleyerek sürekli hale (status epilepticus) gelebilir.
Akciğer zarına hava girmesinden (pnömotoraks) sonra sara nöbetleri görülen bazı hastalarda bu durum ha­va embolilerinin akciğer dolaşımına girerek, beyne ulaşmasına ve tıkanma yapmasına bağlanmıştır.

Soru

Heyecan sara nöbetine yol açabilir mi?

Cevap
“Duygusal” kökenli sara nöbetleri heyecana bağlı olarak ortaya çıkar. Genellikle ruhsal açıdan değişken ve aşırı duyarlı kişilerde görülür.

Soru

Işık sarası ya da fotojenik sara nedir?

Cevap
Refleks sarasının bir türüdür. Kasılma nöbetleri aralıklı, yanıp sönen, titrek bir ışığa bağlı olarak başlar. Gerçekte çok ender görülen bir sara türüdür, ama petit mal türü saralılarda “aralıklı ışıklı uyarı” denen tek­nikle nöbet başlatılabilir. Bunun için özel bir elektronik aygıtla gözün ağtabakası saniyede 10-20 kez rit­mik bir ışıkla uyanlır.

Soru

Grand mal ve petit mal dışında sara türleri var mıdır?

Cevap
Sara çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bir kas ya da kas grubunda klonik kasılmalarla ortaya çıkan (miyoklonik) sara, vücudun bir bölümünde sürekli kasılmanın görüldüğü kısmi sürekli sara ve belirli uyanlardan kaynaklanan ışık sarası (fotojenik sara) gibi türleri vardır.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Emine dedi ki:

  Hocam tam bir yıl oldu sara nöbeti gecireli.30 yaşındayım ilk defa böyle bir şey yaşadım ailemde kimsede yok..ilac kullandığından beri tam bayılma yaşamadım hiç.sadece kasılmaların oluyor arada.EEG EMR çekildim .beynimin sağ tarafında kist çıktı.ben bu hastalığı nasıl yenebilirim.be kadar daha ilaç kullanicam tedavisi mümkün mü acaba çok merak ediyorum.cevabinizi bekliyorum.simdiden teşekkürler.

 2. Raziye dedi ki:

  Ben 1 defa petit mal dediğiniz nöbette uygun bir nöbet geçirdim bidaha olmadığı için doktorum ilaca başlamadı 16 yaşındayım sizce başka doktora gitmeli miyim

 3. aram dedi ki:

  sara nöbeti erkklerde kısırlaşma gibi etkenlker yaratırmı

 4. cansu dedi ki:

  hocam sevgilim sarra hastalığı yeni öğrendim ona nasil yardimci olabilirim 22 yaşında bayılma oldu ve baş ağrısı oluyo bu hastalığı yene bilmek için ne yapmalıyız

 5. Funda dedi ki:

  Merhabalar.kızım epilepsi Eeg çekildi epilepsi çıktı sadece görme lobunu tutmuş ….. kullandık …… kullandık ama gördüğü renkli renksiz ışıklar geçmiyor.sadece görme lobunu tutanlar için epilepsi ilacı yok mu.büyük nöbet hiç olmadı.çok teşekkürler çaresiz kaldım

 6. irem su dedi ki:

  saranın belirtileri nelerdir ve hemen ne yapılmalıdır hastaneye giderse ne gibi tedaviler uygulanır

 7. ömer dedi ki:

  epilepsinin beyin tümörüne dönme ihtimali veya beyin tümörünün epilepsiye dönme ihtimali var mıdır varsa nasıl anlayabiliriz?

 8. cigdem dedi ki:

  5sene oldu doktora gittim epilepsi dediler ve ben ve azimdan bir salya geliyor bas arisi mide bulanmasi oluyor kulaklarim kapaniyor bayilacak gibi oluyorum ve ulac kullanmiyorum ve asiri sinir kensimu dursuramiyorum aurekli agliyorum

 9. ismet dedi ki:

  oğlum üç yaşında trafik kazası geçirdi kazaya bağlı olarak nöbet geçirmeye başladı yaklaşık 10 yıldır nöbetleri devam ediyor. birçok ilaç kullandı ama hiçbiri nöbetlerini kesmedi…

 10. Halil dedi ki:

  Sara hastalığı ölüme yol açar mı?

 11. birgül dedi ki:

  hidrosefali hastası kırk yaşında bir bayanım epilepsi olmaktan çok korkuyorum böyle birşey mümkün müdür şant takılı üç kez ameliyat geçirdim hidrosefaliye baglı şu an bir sıkıntım yok saygılarımla

 12. MURAT ERTARHANACI dedi ki:

  4 sene önce bir trafik kazası sonrasında 4 ay yoğun bakımda kaldım.Ve Anadolu hopkins hastanesinde nöroloji bölümünde tedavim sürmektedir.Şu anda trafik kazası sonrası epilepsi taşımaktayım.Geçen gece kazadan sonra sabaha karşı ilk defa epilepsi nöbeti oldu .Böyle bir şeyi ilk defa yaşadığım için çok şaşırdım ve eşim için şok oldu;bunların doktorumuz geçmeyeeceğini söylemişti doğrumu?…

  Bunun hakkında bilgi verirseniz sevinirim

 13. SEMRA dedi ki:

  merhaba, çocuklarda epilepsi tanısı nasıl olur, nelere dikkat etmeliyiz. teşekkürler

 14. hande dedi ki:

  mrb.kardeşim 18 yaşında daha önce hiç bi sorunu yoktu bi gece tansiyonu düştü ve 4kere bayıldı bunun sonucunda norolojik oldugu ortaya çıktı eeg sonucu:epileptiform bir bozoklugun varlığını göstermştir.bu ne tür bi epilepsi?

 15. Tayfun dedi ki:

  merhaba oncelıkle ben suanda yurd dıısnada gemılerde calısııyorum.yaklasık 4 yıldır.pır bas agrıısı cekıyorum.ve bana doctora nıye gıtmııyorsun dıyeceksınız amaa….sız ce pu devamlılıgı olumusz pır yol acar mı? saglık yonunnunden yoksa_?

 16. melek dedi ki:

  mrb.bn melek 21 yaşındayım ve 4.5 yaşında havale geçirmişim..bn ekim ayının 4 ünde bi baygınlık geçirdim ve dr ğittim dr bişeyim olmadıgını söyledi…ama bi baygınlık geçirdgimde nöroljiye gtmemi syledi ve bn bayılmadım ama gittim içime bi kuşku düştü…ve bn dr anlattım olayı bn bayılmadn 2 3 önce bi olay yaşadım ve çok üzüldüm…bu olaydan snra bayıldım…bnm eeg çekildi bana sara dediler ve şuan başka hastanede tatlillerim oluo ama dr bi bayılmayla bişey olmuyçagını syledi ama bn genede korkuorum…sizce neden byleyim…4 aydır hiç bişeyim yok bayılma kriz gibi ama genede bn bu hastalığa kndimi alıştırmm gerektiğni düşünüorum…bu ayın 19 unda tahlilerlim çıkaçak…bni bilgilendrrseniz sevinirim… MELEKKKKK :(

 17. LEVENT dedi ki:

  sayın hocalarım ailemin dedigi gibi benim nöbetlerim önce baş dönmesi gözlerimin önünden yuvarlak geçmeye başlıyor.ve sonra nöbetlerim başlıyorum.ağzımdan köpük gelmeler ve kasılmalar beyinimi yere vurmalar böyle nöbetlerim hergün 2veya3 kez geçiriyorum.gözlerim açık davana aynı yere bakıyormuşum.kendimi geldigimde ise kekelemer başlıyor kekemeler ise 1saat veya1,5 saat sürüyor.yegenlerim benden korkuyor.kekeliyorum diye annemin karnında kömürlükten düşmüşüm.ve 6 yaşında bir inşaattın zemin katına düştüm beyin ve 8 yaşında ise bisiklet sürürken çukura düştüm.doktorlar beyin kanaması geçiyor demişler.6 yaşında hormon bozukluğu için ankara hacettepe üniversitesinde tedavi altına alındım.12 yaşına kadar tedavi ettiler sonra almanyadan bir iğne geldi.bana vurdular 5 dk şırından vurdular.beynimin arkası çok ağrıyor.ankara başkent hastanesinde ekg çektirdim sonuçu epilepsi çıktı.hergün 2 3 kez nöbet geçiyorum dışarıya çıkamıyorum.benim epilepsi sinirsel karışıyor.önce epilepsi nöbettim oluyor sonra sinirsel kütahyada acil servis gidiyoruz.ordaki pritisyen doktorlar bu numara çekiyor diyormuş.aileme ben kendime gelsem bana deseler bunu bilmiyorum yaparım.nöroloji doktoru epilepsi geçiyor diyor beni yoğun bakımı alıyor.acildekileri ise yalan yapıyor diyorlar diyorlar.beni kendi doktorum nöroloji doktoru istanbul cerrapaşa hastanesine sevk etti ordada nöbet geçirdim.ordaki nöroloji doktorları epilepsi geçiyor diyorlar beni yatıracaklar.olmasa ameliyat edeceklermiş.sizlerden rica ediyorum.bana yardımcı olurmusunuz.şimdiden hocalaramı teşekkür edrim.

  gereğinin yapılmasına arz ederim.
  saygılarımla

 18. melek dedi ki:

  epilepsinin belirtileri nelerdir?

 19. MEMNUNE dedi ki:

  Ablam,bir yıl boyunca,aşırı korku duyduğu durumla yaşamak zorunda kaldı.korku birikimi sonucunda ve korku dozajının en yüksek noktasında,nöbet geçirdi,(25 yaşında)böylece 32 yıllık sara hastası olarak yaşamaya devam ediyor.Sara korkudan gelir başka açıklaması varsa söyleyin..genetiğimizde yok.Ablamın korkusunun detaylarına girmeme gerek yok,sadece günlük rutin korkulu hatta dehşet yaşadığı dakikalar vardı.bana kimöse.-korkunuzla yüzleşin,korkunuzun üstüne gidin-masalları anlatmasın olurmu?!!kendikendinize korkuyla baş edemezsiniz,yardım dahilinde olabilir derseniz beeeelki kabul ederim.Saranın başlıca nedeni(nedenlerinden biri demiyorum)aşırı ve uzun süren korku.bitti.

 20. Çakır dedi ki:

  Selam ve dualarla merhabalar.Ben Epilepsi hastasıyım geçirdiğim beyin ameliyatlarından sonra sağ bacağım ayak bileğimden güç kaybına girdi hastalığımla alakalı olabilirmi,aydınlatırsanız çok mutlu olurum, şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla.

 21. büşra dedi ki:

  merabaa bn sara hastasımıyım bilmiorumm bir yere bakıp kalıyorum.
  geceleri yataktan şıçrayp kalkıyorum başım dönüyor unutkanlık ve beyin uyuşmasıı var bunun nedeni nedir ?

 22. HASAN dedi ki:

  Ta çocukluğumdan itibaren anormalliklerim vardı. Zaman gözlerim kararıyor. Düşecek gibi oluyordum. Annem beni sarsıyor. Kendime geliyordum.İlkokul, ortaokul ve lise dönemlerimde de bazı kendimden geçer gibi hallerim oldu. Fabrika hayatımda ise tahmini kırk yaşlarımda bir nöbet geçirdim. Şöyle oldu. Birden gözlerimin önünde yıldızlar uçuştu. başım döndü. düşecek gibi oldum. Arkadaşım bileğimi sıkı bir şekilde kavradı. hatta bir mengene gibi sıktı. Kendime geldim. Doktor tansiyonumun çıktığını söyledi. Tansiyon ileçları verdi. Zaman zaman da evde böyle sıkıntılı durum olduğunda su dökün diye sesleniyorum. Başımdan aşağıya buz gibi su dökülüyor. kendime geliyorum. Fakat Ramazan ayının yirmiyedinci günü, güpegündüz, kollarım önce karıncalandı. Böyle olduğunda şhızlı bir şekilde sallıyordum. Sonra biraz yorgunluk oluyordu. Fakat kendime gelebiliyordum. İşte o gün elimi salladığımı hatırlıyorum. öğleden sonraydı. Gözümü açtığımda kendimi acil serviste buldum. Saat gecenin yarısıydı. Tam on saat kendimi bilmeden, baygın kalmışım. Doktorumun verdiği ilaçlarla iyileştim. Fakat belimde şiddetli bir acıma var. Yatamıyor ve kalkamıyorum. Nöbet sırasındaki kasılmalar neticesinde, belimde bir arıza olmuş olabilir mi?

 23. İsmail dedi ki:

  Kızım 18 yaşında bugun G.Antep.Ünv.Epilepsi teşhisi koydu,kzım yaklaşık olarak bir yıldan beri aşırı üzüntülü ve moral bozukluğu olduğunda,açlıkta,aniden baş dönmesi sonucunda bilinçli olarak uyur şekilde baygınlık geçirmektedir “açlık olduğunda tansiyonum düşüp halsizleşiyorum ve başım dönüyor kendimden geçiyorum,demektedir” bayıldığımda konuşulanları duyuyorum ama tepki veremiyorumdemektedir, herahngi vücudunda ve uvuzlarında KASILMA ve TITREME olmamaktadır, uyur şekilde bayılmaktadır,Epilepsi hastalığına bu tanı uymaktamıdır,bu şekilde bır hasta Epilepsi olabilirmi, yardımınızı rica ederim.

 24. yalçın dedi ki:

  merhaba hocam 8 yasında kızım var çocuk doktoruna göturdum karın ağrısı ve üşüme gibi tireme sonucu talil yaptılar sonrasında EEG çektiler sar hastası dediler ama her hangi bir nöbet yada davranış bozukluğu yok genelde uykuda hastalanır bizi kendisi uyandırır böyle bir sara belirtisi varmıdır yorumalrsanız çok sevinirim iyi gunler dilerim

 25. ahmet dedi ki:

  merhaba babamda sara var bi anlık geliyor ve 1 dk falan sürüyor elinde bise varsa onu sıkıyor yoksaaaaa baska seyleri tutup sıkıyor bi tahaf oluyor yere düsüyorrrrr ilac kulanıyor ama fayda etmiyor bana yardımcı olursanız cok sevinirim

 26. ayşegül dedi ki:

  9yaşındaki oglum epilepsi hastası ve su çiçegigeçiriyorilaç kullanıyor su çiçegiylebir etkisi olumu.

 27. göksu dedi ki:

  sara hastasıyım nedenler aynı doktorlar farklı şey söylemedi..:) aslında ee tahlil ve benzeri testler yapıldı sonuç pozitif neden belirnemedi….bende buna araştırdım.17 yaşındayım 5 yaşından beri nöbet geçiriyorum …((:(:( baayyyy

 28. selin dedi ki:

  epilepsi tedavi olmazsa sonucları ne olur?

 29. selin dedi ki:

  epilepsi hastalıgı tedavi olmazsa ne olur sonucları sakat kalmaya yada ölume kadar gidermi hele bide kişide aslım gibi benzeri hastlıklar varsa sonucları ne olur tedavi olmazsa hasta?

 30. alarçin dedi ki:

  mrb daha onceden hastalık gecırdi eşim sara hastasıydı daha sonra ıyılestıgını soyledı ama sımdı arada bır olan tatsızlıklardan dolayı bazen gozlerı kan canagına donuyor basının agırdıgını dondugunu soyluyo bazende ayaklarında tıtreme oluyo uykusunda konusuyo ve bazen sıcrıyo bu tabı her zaman olmuyo sadece bırseylere sıkıldıgı zaman oluyo bende napıcagımı bılmıyorum bu soyledıklerım acaba hastalıgının tekrarlamasımı demek bundan en az 2yıl once ıyılstıgını ve tedavı gordugunu soyluyor ne olur yardımcı olun eşim 23 yasında

 31. ruya dedi ki:

  slm #
  Epilepi rahatsızlıgının ilk belirtileri nelerdır mesela sürekli baş agrısı uyku bozuklugu başdönmesi sitres burahatsızlıga yakalanmanın nedeni ola bılırmı ve bu belirtiler olan bir kişide mutlak Epilepimi olmuş demektir erken teşis bu rahatsızlıktan kurtarma şansı varmı lütfen yardımcı olursanız çok memun olurum şimdiden tşk

 32. lale dedi ki:

  öncelikle merhaba hocam kardeşim sara hastası 4 senedir nöbet geçirmiyordu ve şimdi geçirdi 3 ay önce ilacını kesmişti ilk başta haftada bir sanra 15 günde bir ve 1 aydır almıyordu ne yapmalıyız hocam ama bu nöbette 5 dk felan sürdü ve dr ilacının tekrar başlamasını önerdi bu sıklaşır mı bundan sonra yoksa ilaçla azalır mı ve ölüme yol açar mı en kısa zamanda cevabını yazarsanız sevinirim tşkler

 33. cumali dedi ki:

  oncelikle merhabalar sormak istedigim soru sara beyinde kalici bir rahatsizlik birakiyormu sara az cok biliyoruz ama buyuyen bir cocugun beyninde ne kadar zihinsel eksiklikler birakiyor ve 7 yasinda bir cocugun halla konusmayisi agir sara hastasi teshisi konmus cok az konusmasi beyindeki konusma sinyellerini engeledigi icinmidir lutfen aciklarsaniz sevinirim mail olarak atarsaniz cok daha sevinirim tsk ederim sayrgilarimla

 34. cenk dedi ki:

  hocam bi yakınımız 7ay önce alkol tedavisi gördü(blokat almıştı)(deri altından sizinde bileceğiniz gibi)blokat almasının sebebi alkole bağlı epilepsi geçirmesiydi.7-8 ay boyunca hiç içki içmedi ama geçenlerde 1 tane bira içmiş.bu 7-8 aylık süreden sonra epilepsi krizi ve deliryum geçirme riski varmıdır.çok acil lütfen

 35. nusret dedi ki:

  şuan 5 yaşında olan oglum geceleri sanki korkmuş gibi aglayarak kalkıyor ve kendinde olmada bagırarak evin icinde saga sola koşuyor aynanın karşısına gecip avazı cıktıgı kadar bagırıyor biz sakinleştirene kadar aynı şekilde kendine geldiginde birşey hatırlamıyor ve tekrar yatıyor sebebi ne olabilir epilepsi başlangıcımıdır.teşekkürler.

 36. özge dedi ki:

  ben egg cektırdığımde sara teshısı kondu ve kepra 500 ml ıle tedavıye basladık ama ben tedavıyı yarıda bıraktım buğun boyunca basım dondu ve el parmak uclarımda uyusma oldu bunun nedenı ne olabılır.

 37. nurhan yalçın dedi ki:

  Aşırı üzüldüğümde bazen bir kaç gün sonrahiç belirti vermeden birden miğdem bulanıyor aşırı halsizlik ve kasılmalar oluyor ve nefes almakta zorluk çekiyorum ve oldugum yere yığılıyorum bilincimi kaybetmiyorum başıma su dökün diye yalvarıyorum soğuk su döküldükten sonra rahatlamaya başlı yorum ama kendimi toparlamam zaman alıyor dedem sara hastasıymış bendede olabilirmi

 38. Hazal AKBAŞ dedi ki:

  Heyecan sonrası olan sara nöbeti hastayı ölüme kadar götürür mü?

 39. fazilet dedi ki:

  ben bilmiyorum sara hastaligi varmi teslerim temiz cikiyor ama nober geciriyorum tesler temiz olursa olmazmi yorum bekliyorum

Yandex.Metrica