Safra ve Safra Taşları

A+
A-
Safra ve Safra Taşları

SAFRA TAŞLARI
Safra taşları, safrayı oluşturan maddelerin safrakesesinde çökmesiyle oluşur. Safrayı oluşturan bazı madde­lerin çökerek taş oluşturmasının ne­denlerini anlayabilmek için önce saf­ranın yapısı ve safrake sesinin işlevleri konusunda bilgi edinmek gerekir.

SAFRA
Safra suyun yam sıra safra asitleri, fosfolipitler, kolesterol, bilirubın gibi organik ve elektrolitler gibi organik [olmayan maddelerden oluşur.Safra asitleri bağırsakta kısmen yeIniden emilir ve kan yoluyla karaciğere [geri döner. Böylece bu maddelerin [dışkıyla vücuttan atılması sınırlanır.Normal bir insanın karaciğerinde [yapılan safradaki lipitlerin yüzde 15-|20’si fosfolipitlerden, yüzde 70 80’i safra asitlerinden, yaklaşık yüzde 8’i de kolesterolden oluşur. Safra lipitlerinin fiziksel – kimyasal özellikleri – Kolesterol suda ve yüzde 9O’ı su olan safrada çözünmez. Benzer biçimde fosfolipit molekülleri de suda çözünmeyen kristal bir yapı oluşturur. Buna karşılık safra asitleri molekülle­rinde hidrofil (suyu seven, emen) ve hidrofob (sudan kaçan) gruplar bulu­nur.

Sponsorlu Bağlantılar

Böylece “armdırıcı” bir özellik kazanan safra asitleri normalde suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini sağlar. Safra asitleri molekülleri “mi­sel” adı verilen çok moleküllü küme lerle birleşme eğilimindedir. Misellerde safra asitleri moleküllerinin hidrofil bö­lümleri suya doğru, hidrofob bölümleri ise çok moleküllü kümenin içine doğru yönelir. Misellerin merkezi lipitlerin ve özellikle kolesterolün çözünmesine uy­gun özelliktedir. Fosfolipitler safra asit­leri kümelerinin aralarına yerleşerek misellerin boyutlarında büyümeye ne­den olur. Böylece “geniş” misellerin oluşmasmı ve kolesterolün daha kolay çözünmesini sağlarlar.osfolipitler ve safra asitleri koles­terolün safrada eriyik halde kalması için gerekli maddelerdir. Safranın çö-zünebilirlik derecesi kolesterol, safra asitleri ve fosfolipitlerin toplam mikta­rına değil, bunların göreli oranlarına bağlıdır.Normal koşullarda karaciğer hücre­lerinin salgıladığı safranın bileşimindeki safra asiti, fosfolipit ve kolesterol içeriği, kolesterolün kolayca çözünme­sine uygundur.

Taş oluşumunu kolay­laştırıcı (litojen) nitelikteki safra ise kolesterol fazlası içerir ve safrakese-sinde çökerek taş oluşumuna yol aça­bilir. Taş yapıcı safra salgılanması ka­raciğerin safra asitleri salgısının azal­masına ve safrayla aşın miktarda ko­lesterol atılmasına bağlıdır. Taş yapıcı safra salgılanmasını ko­laylaştıran duruıfllar  Taş yapıcı safra salgılanmasını ve kolesterol taş­larının oluşumunu kolaylaştıran birçok etken vardır.Kolesterollü safra taşı oluşumuyla yaş ve cinsiyet arasında kesin bir iliş­ki gözlenir. Safra taşı oluşumu çocuk­larda ender görülür; ergenlikten sonra özellikle de kızlarda sıklaşır ve doğur­gan çağdaki kadınlarda yüksek östrojen düzeyine bağlı olarak belirgin olçüde artar.Fazla kalori ve protein içeren be] sinler gelişmiş ülke insanlarında safra) taşlarının sık görülmesinin başlıca ne­denlerden biri olarak kabul edilir.
Kimyasal katkı maddeleri içeren hazır yiyeceklerin yaygın tüketimi, özellikle genç ve-zayıf insanlarda kolesterol taşlarının oluşumunu kolaylaş­tıran etkenler arasında sayılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

SAFRA TAŞLARI
Safra taşlarım oluşturan başlıca mad­deler kolesterol, bilirubin ve başta kalsiyum tuzlan olmak üzere tuzlardır Taşların özellikleri bileşimlerine göre değişir.Ağırlıklı olarak ya da yalnızca ko­lesterolden oluşan taşlar oldukça sert, grisan renkli, yuvarlak ve biraz tane­ciklidir. Genellikle büyük boyutlu ve tek olur.
Bilirubin (pigment) taşlan koyu renklidir. Siyah olanlan daha sert, kahverengi olanlan yumuşaktır. Kah­verengi taşlar safra yollannda bulu­nur. Safraya rengini veren bilirubin, alyuvarlardaki hemoglobinin karaci­ğerde parçalanmasıyla oluşur ve saf­rayla bağırsağa taşınarak dışan atılır.Bazı taşlar karışık yapıdadır ve de­ğişik oranlarda kalsiyum, bilirubin ve kolesterol içerir. Bunlar en sık görü­len safra taşlarıdır. Koyu renklidirler. Her zaman çok sayıda bulunurlar.

Karışık taşlar piramit biçiminde ve içer­diği kalsiyum miktanyla orantılı sert­liktedir. Safrakesesini tümüyle doldu­racak kadar çok miktarda birikebilir­ler. Bu durumda safrakesesi fıjminde petekli bir görünüm saptanır.Safra taşlan, safra akışını engelle­yerek safrakesesi koliği denen ağnh krizlere yol açar. Bu tür krizlerin baş­lamasında safrakesesinin kasılmasını uyaran aşın yemek ya da aşın yağlı beslenme etkili olabilir. Taş safrakese­si duvarım zedeleyerek safrakesesinin kasılmasına yol açabilir. Böylece saf­rakesesi içinde durmakta olan taş ha­rekete geçebilir.Taş safrakesesinin boynuna ya da safra yollarına doğru hareket eder ve ulaştığı noktalarda kas spazmlan biçiminde tepkiye yol açar. Tıkanma ne­deniyle safra akışı engellenir; ani ve şiddetli ağrı ortaya çıkar.

BELİRTİLERİ
Safrakesesinde kolik dışındaki belirti­lerle kolik belirtileri arasında bir ay-nm yapmak gerekir. Safra taşı çoğu insanda hiçbir belirtiye yol açmaz ve here safra taşı başlangıçta uzun süre sessiz kalır. Taşın varlığı birçok olgu­da başka organların radyolojik ya da ultrasonografik incelemesi sırasında ya da karındaki bir cerrahi girişimde rast­lantıyla saptanır.Kolik dışındaki safra taşı belirtileri basit kronik safrakesesi iltihabını (ko-lesistit) andırabilir.Belirtiler bazen anlaşılmaz ve önemsenmez. Hastada iştahsızlık ya da iştahla yemeğe başladıktan hemen sonra tokluk duygusu ve yiyeceğe kar­şı isteksizlik görülebilir. Yemekten sonra şişkinlik duygusu, gaz çıkarma ve sindirim güçlüğü safra taşlarının başlıca belirtileridir.
Kızartmalar safra taşına bağlı sindi­rim güçlüğünü artıran ve yüksek oran­da yağ içermeleri nedeniyle safra kesesinin kasılmasını uyaran besinlerdir. Yemekten sonra sağ kaburga yayının altında hafif ağrıların ortaya çıkması hekimin tanı koymasını kolaylaştırır.

TANI
Sa. isi hastalığının tanısında kul-lanılaı iki temel yöntem radyografi ve ultrasonografidir.
Radyolojik inceleme yapılmadan bir önceki gece hastaya safrakesesinde toplanan ve safrayı X ışınlarıyla görü­lebilir hale getiren bir ilaç verilir. Er­tesi gün çekilen filmde (kolesıstografi) safra taşlan görülebilir; ayrıca safrake-sesinin biçimi ve işlevi incelenebilir. İyi tedavi edilmemiş bir safrakesesi il­tihabı safrakesesinin sertleşmesine yol açabilir. Bu durumda safrakesesi küçü­lür, duvarları sertleşir ve safra depola­ma işlevini yitirir. Ama safra artık saf-rakesesine girmediğinden kolesistogra-fide görülemez. Safranın safrakesesine girişini bir taşın tıkamasıyla da aynı durum ortaya çıkar.
Gerek bu durumda, gerekse daha önce safrakesesi alınmış kişilerde saf­ra yollarında taştan kuşkulanıldığında safrayı bütün yolu boyunca görülebilir hale getirecek iyotlu bir maddenin da­mar içine verilmesinden sonra radyo­lojik inceleme (kolanjiyografi) yapıl­malıdır.

 

Bu yöntemle çekilen film kuşkulu sonuç verirse ya da safra yol­larını göstermezse bazı uzmanlaşmış merkezlerde uygulanan “ters yönde” kolanjiyografiye başvurulabilir. Bu yöntemde onikiparmakbağırsağına ka­dar sokulan gastroduodenoskop adlı aygıtla ana safra kanalının pankreas kanalıyla birleşip onikiparmakbağırsa­ğına açıldığı yere ulaşılır. Buradan bir sondayla girilerek, röntgen filminde görülen (radyoopak) sıvı safra akışı­nın tersi yönünde ana safra kanalına şırınga edilir. Bu sıvı geriye doğru safra yollarında ilerler.Ultrasonografi ağrısız ve uygulan­ması kolay bir incelemedir. Sanlık bu­lunan ve karaciğer yetmezliği nede­niyle kontrast maddeyle kolesistografi yapılamayan hastalarda da uygulana­bilir. Ayrıca radyasyon gerektirmedi­ğinden gebe kadınlarda herhangi bir sorun yaratmaz. Ama safra taşlarının X ışınlannı geçirip geçirmediği ve bu­na bağlı olarak cerrahi girişim yerine tıbbi tedaviye uygun olup olmadığı ultrasonografiyle anlaşılamaz. Ultraso­nografi safra taşından kuşku duyuldu­ğunda yapılacak ilk incelemedir. Taş görülürse taşın yapısının ve uygulana­cak tedavinin belirlenmesi için kole­sistografi yapılır.

SAFRA KOLİGİ
Safra koliğinde sağ kaburga yayının altında aniden ortaya çıkan, omza, sır­ta ve göğsün sağ yansına yayılabilen şiddetli ağn görülür. Ağrı batıcı özel­liktedir ve hasta hareket ettikçe artar. Bunu genellikle bulantı ve safralı kus­ma izler. Daha da halsiz düşen hasta­nın ateşi hızla yükselir. Muayane eden hekimin ağnlı bölgeye dokunması bile ağrıyı dayanılamaz hale getirir.’
Safra koliği hekimin girişimiyle kı­sa sürede denetim altına alınabilir. Hekime başvurulmazsa ağrı saatlerce sü­rebilir.Ani şiddetli ağnyı izleyen günlerde, gözlerde sarılık ortaya çıkabilir. îdrar normalden koyu, dışkı ise daha açık renk alabilir. Sağlıklı kişilerde sindirim sırasında, karaciğer dışı safra yolların­daki hareketler çok düzenlidir; safrake­sesi kasılıp içindeki safrayı bağırsakla­ra doğru iterken ana safra kanalının so­nunda yer alan Oddi büzgen kası gev­şer ve safranın bağırsağa akmasına izin verir. Oysa taşın neden olduğu zedelen­meden sonra safrakesesiyle birlikte büzgen kas da kasılır. Safra dışarı aka-madığından basmç artar ve bunun so­nucunda karaciğerin daha sonraki safra salgısı da engellenir. Gözlerde sanlık ve açık renk dışkı gibi belirtiler safra yolu tıkanmasına bağlıdır.
Dışlanın açık renkli olmasının ne­deni bağırsağa akan ve dışkıyla çıkan bilirubinin çok azalmasıdır. Buna kar­şılık bilirubin kana kanştığmdan daha sonra idrarda yoğunlaşmasıyla idrar rengi koyulaşır ve özellikle gözakında sarılık belirir.

TEDAVİ
1972′ye değin safra taşı için hekimle­rin önerdiği tek tedavi safrakesesinin (ve taşların) cerrahi girişimle alınma-sıydı. Günümüzde kolesterol taşı olan birçok hasta ameliyat istemediği ya da edilemediği için başka yöntemlerle te­davi edilmektedir.Tıbbi tedavi hastaya her gün kenodezoksikolik ve ursodezoksikolik asi-tin verilmesinden oluşur. Kenodezok-sikolik asit insan safrasında, ursode­zoksikolik asit ise ayı safrasında bulu­nan safra asitlerindendir. Yukarıda be­lirtildiği gibi kolesterol taşlarının olu-Şumu safranın aşm kolesterol içerme­sine ve/ya da safra asitlerinin yetersiz­liğine bağlıdır.
Kenodezoksikolnc ve ursodezoksi­kolik asit verilmesiyle safranın bileşi­mindeki safra asitleri artar. Böylece safra, taşı oluşturan kolesterolü çöze­rek yavaş yavaş atabilecek duruma ge­lir. Çözünme süreci taşın boyutlarına bağlı olarak yavaş ve aşamalıdır. Orta­lama süre 1-2 yıl arasında değişir. Bü­yük taşların çözünmesi daha çok za­man alır, ama en kısa çözünme süresi 6 ay kadardır. Safra taşlarında tıbbi te­davinin başarı olasılığı büyük ölçüde hekimin bu tür tedavi için hasta kabul ölçütlerine bağlıdır. Hastanm safrake­sesi aç karnına iyi doluyor ve yemek­ten sonra düzenli boşalıyorsa, safrake-sesinde de X ışınlarını geçiren koleste­rol taşlan varsa kenodezoksikolik/ ursodezoksikolik asit tedavisinden iyi sonuç alınır.

Sponsorlu Bağlantılar

Hastaların büyük bölümünde safra asitiyle tedavi sorun yaratmaz. Az sayı­da hastada, Özellikle tedavinin ilk gün­lerinde İshal gibi geçici belirtiler ortaya çıkabilir. Ana safra kanalında taş, saf-rakesesİnde irin birikmesi (ampiyem), mukuslu sıvı birikmesi (hidrops) ve kanserleşme gibi komplikasyonlarda bu tip tedavi uygulanmaz; acil cerrahi giri­şimle sorunun ilerlemesi önlenir. Çün­kü ampiyem karın zarı iltihabına (peri­tonit), ana safra kanalının taşla tıkan­ması safra göllenmesine bağlı sarılığa ve gittikçe artan zehirlenmeye, safrake­sesi kanseri de kanserin başka organla­ra yayılmasına yol açabilir.
İlaçların dikkatli ve düzenli olarak alınmasına karşın tıbbi tedavi her za­man etkili olmamakta, birçok kişi bun­dan yarar görmemektedir. Bunda psi­kolojik etkenlerin de rolü vardır. Et­kinliklerinin azaldığı duygusuna kapıl­mak ve sürekli perhiz yapmak bazılarının ruhsal durumunu olumsuz etkile­mektedir. Ayrıca bu tip tedaviyle taş tümüyle erişe de yüzde 40 olasılıkla iki yıl içinde yeniden oluşmaktadır.

Son yıllarda safrakesesınin içine dışarıdan yerleştirilen bir tüp aracılı­ğıyla bazı özel ilaçlar verilerek taşla­rın doğrudan eritilmesi yoluna da gi­dilmektedir. Tedavi süresi (birkaç gün) safra asitiyle tedavi süresinden çok daha kısa ve ^başarı oram daha yüksektir. Ama hastanın safrası taş yapıcı özelliğini koruduğu için yinele­me olasılığı gene yüksektir.İlaç tedavisinin başarısız kalması, çeşitli komplikasyonlann ortaya çık­ması ve kötü huylu tümör gelişmesi gibi olasılıklar nedeniyle birçok hasta­da safrakesesinin cerrahi girişimle almması yoluna gidilir.Safrakesesi safranın depolandığı organdır. Organizma için yaşamsal önemi yoktur ve almması fazla bir so­run yaratmaz. Cerrahi girişim de ol­dukça basittir. Tanının konmasından sonra ameliyat ne kadar erken yapılır­sa o ölçüde kolaylaşır.

Çünkü zaman geçtikçe safrakesesi ve çevresindeki organlar arasında ya­pışıklıklar oluşarak cerrahi girişimi zorlaştırır. Ameliyattan sonra hasta normal yaşamma dönebilir; beslen­meyle ilgili katı kısıtlamaları kaldıra­rak sağlıklı her insan gibi yaşayabilir. Ameliyat teknik açıdan basittir, ama yapışıklıkların bulunması ve safra yol­larında sık rastlanan yapısal bozukluklar nedeniyle bazen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.Ameliyat sonrasında genellikle dü­zenli iyileşme görülür ve 10-12 gün sonra hasta iyileşmiş kabul edilir. Cer­rahi girişimin ana safra kanalını da kapsadığı durumlarda, buraya yerleşti­rilen Özel tüp yaklaşık 15 gün sonra alınır. Hastaneden çıkan hasta olağan günlük etkinliklerine dönebilir.Bazı hastalar ameliyattan sonra ameliyattan öncekilere benzer çeşitli belirtilerden yakınır. Bazen aylarca süren bu durum, “safrakesesi alınması sonrası sendromu” olarak adlandırılır. Sinir sistemi düzensizlikleri olanlarda daha sık görülen bu sendrom, safra yollarının ve bağırsağın, safrakesesi­nin yokluğuna uyum sağlama çabasına bağlıdır. Zamanla hafifler; özellikle de perhize dikkat edilmesi, sindirime yar­dımcı ve safra salgısını artırıcı ilaçla­rın kullanılmasıyla bir süre sonra ge­çer.

Son yıllarda böbrek taşlan gibi safra taşlanm da ses üstü (ultrason) dalgalardan yararlanarak parçalama olanağı doğmuştur. Taşlar mekanik olarak ya da laser ışınlarıyla da kırıla-bilmektedir. Ayrıca klasik cerrahi dı­şında endoskopik (laparoskopik) safra­kesesi ameliyatı yöntemi geliştirilmiş­tir. Bu işlemde göbek ve karın duvarı­na açılan iki delikten içeri sokulan laparoskop aracılığıyla safrakesesi çıka­rılmaktadır. Hasta ertesi gün evine dö-nebilmektedir.

Soru

Çocuklarda taş olabilir mi?

Cevap
Evet, ama bu ender görülen bir durumdur. Çocuklarda safra taşlannt? hemen her zaman yalnızca safrakesesinde rastlanır. Pigmentli taşlarla (bilirubin taşlan) kolesterol taşlarının görülme sıklığı yaklaşık aynı­dır. Taş olan çocuklann büyük bölümünde hastalığa yatkınlık yaratan başka koşullar da (örneğin hemoliz) vardır.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Şükran dedi ki:

  bende yaklasık 2 y once kapalı amelıyat oldum ve 2 aydır adet olmuorum.. benım gıbı sorun yasayan varmı veya bunada bı cvp yazarsanız sevınırım..

 2. şevval dedi ki:

  safra kesesi ameliyatla alınan bir insanın hangi besin içeriği sindirimi zorlaşır?

 3. EMİNE dedi ki:

  ÇOCUGUNDA SAFRA YOLLARINDA DOĞUŞTAN BERİ TAŞ-ÇAMUR OLAN ATAK GEÇİRENHEPATİT VARMI NE GİBİ TEDBİRLER ALDINIZ HANGİ DOKTORLARA GİTTİNİZ SON DURUMUNUZ NEDİR YAZARMISINIZ

 4. muradiye dedi ki:

  hocam benim ağzımdatükürük salgısı oluşuyorara sırave midemde şişlikler oluyoridrardakoyu renk oluyor osırada bogazımdaağrıoluyor vetükürük salgısıçoğalıyor şimdiden teşekkürederim allahzizlere işinizde başarılar dilerim

 5. kadriye dedi ki:

  10 yaşındaki kızımda hem hepetit a,hem reflü hemde safrada çok sayıda taş bulundu.hepetit a ile safra taşının bağlantısı nedir,doktoru taşlardan ziyade hepatit a yı önemsedi, ne neye sebep oldu ,bilgilendirirmisiniz

 6. orhan dedi ki:

  merhabalar hocam ben uzun zamandan berı mıgde bulantısı mıgde agrsı çekıyorum ne yersem istıfra edıyorum sulu gıdalar tuketemez oldum sol tarafıma ve sag tarafıma bıcak saplanmıs gıbı agrılar gırıyor yardımcı olabılırmısınız ne yapmam gereklı sımdıden tesekkurler hocam

 7. Ali Abbas dedi ki:

  Tansiyon ve kalp damar hastasıyım. Tansiyon ilacını 8 yıldır koraspirinle beraber kullanıyorum. Kollesterol ve damar genişletici ilacıda 18 aydır kullanıyorum. Kollestrol ilacını kullanmaya başladıktan 15 ay sonra safra kesemden rahatsızlandım rahatsızlığımın başlamasından 3 ay sonra doktora gittim ultrasyonla baktılar 6 mm büyüklügünde safra kesesi boynunda taş oldoğu teşhis edildi.Yan etkileri olmayan veya çok az olan ve kronik rahatsızlığımada etkileri dikkate alınarak nasıl bir tedavi önerirsiniz.
  KULLANDIĞIM İLAÇLAR
  1.METOPROLOL ZOK 50 MG TB 1X1 (TANSİYON)
  2.ASETİLSALİSİLİK ASİT 100 MM 1X1
  3.OLMESARTAN 20 MG 1X1 (DAMAR GENİŞLETİCİ)
  4.ATORVASTATİN 10MG 1X1 (KOLLESTEROL)

 8. medine dedi ki:

  slm hocam ben 2 ay once doktora gittim bulanti sirt agrilarim ve mide agrisi vardi ayni zamanda karnimda siskinlik vardi.doktorum safradan suphelendi ve evet saframda camur varmis hocam ameliyat gerekir mi sizce yoksa camurun tedavisi var mi?amacok agrim var,

 9. Nura dedi ki:

  Selam.Ben bu yakımlarda safra kesemde taş olduğunu öğrendim.Doktor tedavi uyguladı.Safra kesemde büyüme de saplandı.Ben mutlaka mı ameliyat olmalıyım?Tedavilerle geçmezmi bu ağrılar?Lütfen sorularımı cevaplandırın.Şimdiden teşekkürler!

 10. nevin dedi ki:

  sayın hocam annem 85 yaşında safra kesesinde küçük taşlar ve iltihaplanma varzaman zaman ağrı yapıyor yaşı ve kalp damarında tıkanmalar dolayısıyla ameliyat yapamıyorlar narnoz verilemiyor zannedersem bayıltmadan bölgesel uyuşturarak veya ultrason dalgalarıyla ameliyat olma şansı varmı ne önerirsiniz ne olur bir tavsiyenize ihtiyacımız var şimdiden çok teşekkürler saygılar

 11. naci dedi ki:

  8 yıl evvel safrakesemi aldırdım dünya varmış diyorum,fakat korkumda var bu denli önemli bir organ alındıktan sonra ileride başka sıkıntılar yaratırmı.

 12. Halit dedi ki:

  8 yıl önce safram alındı 4 yıldır aynı yerde agrılarım var bağırsak gazı var dendi sırtım üşüdüğünde ağrilarım artiyır sürekli ilaç kullaniyorum ne yapmalıyım?

 13. NURİ dedi ki:

  Bazen vucudumun bazı yerlerinde yani kasık üzere sırttan ve gögüs bölgemden ,karın boşlugundan çekilmez bir agrım oluyor bunları belırtisi safra kesesinde bir taş varsa bu çekilmez agrılarım sebebi olabilirmi. Vereceginiz bilgilere teşekür ederim.

 14. necati dedi ki:

  slm benim safra kesemde 3.4 tane 1.2 m taş var amaliyattan başka çaresi varmı teşekürle

 15. kiymet dedi ki:

  slm 10 yıl önce safra kesesi taş yüzünden alındı nedense bir aydan beli aynı yerde bıcak saplanıyar gibi agrı oluşuyor genelıkle yemeklerde sonra oluyor sağ tarafım da egilip
  kalkarken daha cok oluyor teşekürler

 16. fatma dedi ki:

  merhaba sağ tarafımda şişkinlik gibi yada bir yağ bezesi gibi bir top oluşuyor.bazen olup bazen geçiyor bu şişlik.çok fazla ağrı yapıyor.doktora gittim safradan şüphelendiler ancak safra ve kanalları falan hepsi temiz çıktı.doktor böbreğe yöneldi bu kez ama böbrekte temiz çıktı.yapılan film ve tahlillerden bir sonuç alınamadı.acaba sorunum pankreas ile ilgili olabilir mi?

 17. emin dedi ki:

  selam ben 1 sene önce sağ kaburgamın altında ağrı var diye doktora
  gittim. 3 ay süren çabalarımdan sonra safra kesesinde 2 adet 5 mm lik taş olduğu tespit edildi. Daha gittiğim tüm doktorlar Amaliyat olmam gerektiğini söylediler. Bende 1 sene önce amaliyat oldum. Amaliyattan sonra 2 ay rahatladım. daha sonra aynı yerde ağrılarım tekrar başladı. ve şu ana kadarda devam ediyor. Doktorlara gittim karaciğer yağlanması dışında herşey normal görünüyor.Ağrı sırtımda ve sağ kaburgamın altında oluyor. Özellikle yemeklerden yarım saat sonra ağrılar artıyor daha sonra azalıyor. Karaciğer yağlanması bu ağrıları yaparmı.

 18. kemal dedi ki:

  yaklaşık 3 aydır sag tarafım çok şiddetli agrı yapıyor midem bulanıyor içimden sap sarı acı su geldi dr.gittim ineli tomografi istedi ineden korttugum için yapamadım normal filim ve böbrek tomografisi çektirdim kırdırma şansım olabilirmi

 19. daime dedi ki:

  sizlere oncelikle saygilarimi sunuyorum ben 4 yil onde fazla kilolarda dolayi mide kelepcesi amilyati oldu ama hic kilo veremedim amelyat olduhumda 116 kilo dayidim halen ayni kilodayim kelepcenin hic facyadisi olmadi bana ama hep rahatsizim bir iki yil once asri bir sancim olustu karnimda bir yil oncede midemde endoskopi bakildi ve ehho ile bakildi safra kesesinde tas olduhunu amiliyat gerektihini soylediler ve daha sonra bir takim haplar verildi bana bir yildir o haplardan kulaniyorum yeniden argirlarim cok sidetli basladi simdede diyorlarki midende rufle gasrit safra yolu iltihapi ben yurt disnda yasiyorum sizce ne yapmaliyim turkiye gelmelimiyim lutfen bana yardimci olurmsunz sagilarimla

 20. gülcan dedi ki:

  Merhaba bendede safra taşı var tesedüfen öğrendim süreklı mıde rahatsızlığı cekıyordum endoskopı yaptırdım bısey cıkmadı tum batı ultrasonunda öğrendımkı safra kesesı tasıymıs sureklı ağrılarım oluyo ve cok iştahsızlığım var yasım 35 ama kılom 47 gecemıyorum ve bu benı cok rahatsız edıyo bana ne önerırsınız cevabınızı bekliyorum

 21. desperado dedi ki:

  safra kesesi ameliyatından sonra çok kilo almaya başladım ne yapmalıyım ne yemeliyim?

 22. Şafak dedi ki:

  selam 16 sene önce laproskopi ile safra kesem alındı.3-4 yıldır şiddetli sırtımada vuran mide ağrısı oluyor.endoskopide midemin safra ile kaplandığı görüldü.Lansor ve ursofalk ile tedavi oldum. Yinede arada sırada şiddetli ağrılarım ve şişkinlik oluyor.Sizin başka tedavi öneriniz olabilirmi?

 23. sinem dedi ki:

  hocam annemde kalp büyümesi ve kalp kapağı rahatszlğı var safrakesesindede ağzına kadar taş dolu ama ameliyat edemiyorlar hep hap veriyorlar safra kesesinde taşlar dura dura bizarar vermezmi

 24. reşat dedi ki:

  15 gün önce tesadüfen ultrason çektirirken safra kesemde 4mm taş
  olduğu görüldü doktor ameliyat görülüyor dedi. şimdilik bekliyelim
  dedi.ağrım yok 58 yaşındayım ne yapmam gerekiyor bilgi verilmisiniz. teşekküller.

 25. HALİT dedi ki:

  ben böbrekamaliyatı amaliyatı geçirdim koturol için bilgisayarlı tomokrafi çekildim o zaman doktor safra kesende üç adet milumum küçük taş var dedi ama hiç bir ağrım sızım yok tedavi yöntemi varmıdır teşekürler.

 26. yaşar dedi ki:

  Safra kesemde taş var.Amaliyat olmak istiyorum.Ancak daha önce geçirdiğin kalın bağırsak amaliyatları sonucu oluşan göbek fıtığını düzeltmek için göbek cıvarına meç konuldu. Bu nedenle laparoskopi amaliyatı olamıyorum.Klasik amaliyat olabilirim ama bu seferde meç’in çıkartılıp tekrar yenilenmesi gerekir.Meçi il tatbik ettikleri zaman alerji sorunu yaşamıştım ve kabul ettirmek için ilaclara başvurdular.Bu ilaçlarda vucuduma çok dokundu.Birkaç senedir muayene olduğum bazı doktorlar safra taşı için amaliyata gerek görmediler.Bende bugüne kadar herhengi bir zararını görmedim ama yaşım şu an 58 ileride sorun olabilirmi.Bunu öğrenmek istiyoru. Bu şartlarla laparoskopi olabilirmiyim.
  Teşekkür eder saygılar sunarım

 27. özlem dedi ki:

  safra kesemde taş var ve pankreasta iltahap doktor ameliyat dedi alp 136 ca19.9 143.42. kötü bir olasılı varmıdır

 28. Candy ... dedi ki:

  bazen midem ağrıyor ve gaz cıkarcıyorum sişkinlik oluryor bazende ağzıma acı su geliyor birde idralım korkuyor bunlar safra belirtisi olabilirmi ?

 29. esin kozan dedi ki:

  selam 8 ayönce safram alındı.ama yemekyedikten sonra pankreasımda ağrı oluyor ara ara sarılığımda oluşuyor neden acaba?çocuk sahibi olmak istiyorum rahatsızlıklarım çoğalırmı? saygılar

 30. fatoş inal dedi ki:

  bigi ve resimleri çok iyi. rahatsızlıklarımın detayını bu siteden faydalanarak daha iyi anlıyorum.

 31. refika baysak dedi ki:

  hocam benim saframda 18mm büyüklügünde taş var çok agrı yapıyor rahatsız ediyor ne yapmalıyım aldırayımmı bilmiyorum ilaç kullanıyorum ama agrım azalmıyor daha yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekürler saygılar izmirden

 32. fuat dedi ki:

  safra taşını önleyici tedbirler nelerdir.nasılbir tedavi uygulamak lazım.bilgi verirseniz sevinirim.

 33. sevgi dedi ki:

  selam ben teyzeminkizi icin yaziyorum
  6 sene once safrakesesinden ameliyat oldu ve buzamanakada sirti midesi sag omuzu hic gecmeden devam li agri yapiyordu su anda hastanede safrakese alindigi yerde tas olusmu onun sancisini cekiyormus almaya kaktilar doktorla basarili olamadilar o anda prankrasini zedeleyip intihap kapmasina sebep olundu simdi hastanede yatiyor morfinlen arilarini dindirilyor intihabi kurutacaklarmi bir telikesi varmi cok merak ediyorum rizikosu olabilrmine onerirsiniz tesekkurler

 34. melek arsıl dedi ki:

  merhabalar…
  2 yıl önce 3-4 adet yaklaşık 1 cm büyüklüğünde safra taşları nedeniyle ameliyat oldum .ameliyattan başka çare olmadığı söylendi..ama sanırım yanlış algılamadıysam eritme mümkünmüş..neden bu uygulanmıyor…çözüm olarak önerilmiyor.ameliyat sonrası bende kilo aldım çok aşırı şişkinliğim var ne yapabilirim…safra kesemin olmayışı nelere sebep olacak…bilgilendirirseniz sevinirim…iyi çalışmalar diliyorum…saygılarımla…
  melek arsıl

 35. tuğba temiz dedi ki:

  benim 5 yaşında bir oğlum var.Doktor dışkısında kristalleşme olduğunu söyledi.Bu ne demektir öğrenebilirmiyim lütfen

 36. melike dedi ki:

  2 yıkdır karaciğer enzimlerim yüksek ve bir çok sıkıntım var bulantım çok oluyor safra kesemde odacıklı bir görüntü olduğunu söylediler ve çok az rastlanan çoğu kişinin bilmediği bir rahatsızlıkmış ameliyat olmam gerektiği söylendi ama şikayetlerimin nedeni safra kesesin den olup olmadığını bilmiyorlar ne yapmalıyım

 37. mukaddes ekici dedi ki:

  bir yıldır miyde agrısı sikayeti vardı doktor gidiyordum ilaç alıyordum gecmedi enteskopi cekildi safra kesesi ödemi olusmus denildi ilaç alıyorum sonuc ameliyat olabilirmi kansere yol acarmı ameliyat olsam tekrar olusurmu daha öncede basarlarımdan ameliyat olmusudm

 38. cihan semiz dedi ki:

  slm hocam ben gecen sene safra keseme aldirmak zorunda kaldim tas yüzünden tabiki, gecen sene 7. aydan beri 13 kilo aldim safra kesesi olmadigindanmi aldim anlamadim diätmi yapmam lazim yoksa baska yöntemlerdemi var simdiden cevaplariniz icin sogolun

 39. bahattin dedi ki:

  6sene öncesi safrakesesinden amaliyat oldum safrakesesini aldilar ama simdi ara ara ayniyerden agrilarim var amaliyattan sonra agrilar tekrarlarmi bu hususta bana bilgi verirmisiniz slm

Yandex.Metrica