Raynaud Hastalığı

A+
A-
Raynaud Hastalığı

Raynaud Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi

Raynaud hastalığı, simetrik olarak ve ayak parmaklarını etkileyen bir dola­şım bozukluğudur. Parmaklarda basit duyu bozukluklarından, ender olmakla bitikte kangrene kadar giden tablolara yol açabilir. Kronik bir gidişi vardır ve özellikle başlangıçta alevlenme (nöbet) evreleri görülür.
Birçok yazar Raynaud sendromunu Raynaud hastalığından ayırır. Her iki­sinde de atardamarlarda aşın büzülme ve buna bağlı belirtiler söz konusu ol­makla birlikte, Raynaud sendromu skleroderma, sistemik lupus eritematozus (kızartılı lupus) gibi başka hastalıkların belirtilerinden biri olarak ortaya çıkar ve genellikle şiddetli bir gidişi vardır. Raynaud hastalığı ise herhangi bir has­talığa eşlik etmez ve gidişi iyi huyludur.

Raynaud Hastalığının Nedenleri

Raynaud sendromu kol ve bacaklardaki “sinir-damar kökenli ya da işlevsel sendromlar” arasında yer alır. Başlangıç dö­neminde yalnızca damar sinirlerindeki değişikliklere bağlı belirtiler söz konusu­dur; damar yapılarında kalıcı bozukluk­lar ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle işlev­sel sendrom, yani bazı özel yapıların işleyişindeki bozukluğa bağlı bir sendrom söz konusudur. Bu durumda çıplak gözle görülebilen ya da histolojik incelemeyle (mikroskop yardımıyla) saptanan yapısal değişiklikler yoktur; yalnızca sinirlerin işlev bozukluğundan söz edilebilir. Raynaud sendromundaki damar bü­zülmesinin altında yatan hastalık oluştu­rucu mekanizmalar henüz aydınlatılamamıştır. Damarların aşın daralmasının, damar duvarlarındaki yapısal bozukluk­lara bağlı olduğu öne sürülmüştür; başka bir görüşe göre belirtiler sempatik sinir sistemindeki aşın etkinliğe bağlıdır. Raynaud sendromunun çoğunlukla bağı­şıklık sistemindeki değişikliklerle birlik­te görülmesi, son yıllarda damar büzüş­mesinin bağışıklık tepkimelerine bağlı olduğu varsayımını Atardamarların ve küçük atardamar­ların (arteriyol) büzüşmesi, kılcal da­marlara kan akışında kesintiye yol açar. Bu yüzden ‘etkilenen bölgenin uçlan (parmaklar) soluklaşır. Oksijen eksikliği ve metabolizma ürünlerinin bu bölgede birikmesi, birkaç dakika içinde kılcal damarlarla toplardamarların genişleme­sine yol açar; aynı zamanda atardamar büzüşmesi de azaldığından bu yapılar kanla dolar. Bu aşamada parmaklar aşın kırmızı görünür. Nöbet, normal kan akı­mının yeniden yerleşmesiyle geçer. Hastalık, alevlenmesine yol açan et­kenler ortaya çıkana değin sessiz seyre­debilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Raynaud sendromunun Başlıca etkenleri şunlardır:

• Soğuk. Bazı hastalarda sıcaklığın 18°C-20°C’nin altında olduğu ortamlar­da nöbet başlayabilir.
• Heyecan. 20°C’nin üstündeki sıcak­lıklarda da heyecanlar nöbetin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu hastaların çoğunun duyarlı bir ruhsal yapısı oldu­ğu gösterilmiştir.
• Hormonal etkenler. Kadınlarda has­talık, erkeklerden 10 kat daha sık görü­lür. Genellikle belirtiler ergenlikten sonra ortaya çıkar ve menopozla kaybo­lur ya da azalır.
Ender bir hastalık olan Raynaud sendromu, daha çok 40 yaşın altındaki kadınları etkiler.

Sponsorlu Bağlantılar

Raynaud Hastalığının Belirtileri

Hastalığın ayırt edici özelliği, yukarıda­ki etkenlerin başlattığı nöbetlerle kendi­ni gösteren “Raynaud fenomeni “dir. Bu olay birbirini izleyen iki evreden olu­şur; ilki iskemik (dokuların kansız kal­ması) evre, ikincisi ise asfiksi (dokula­rın oksijensiz kalması) evresidir.
İlk evrede bir ya da iki elde (ender olarak ayaklarda) bir ya da daha çok parmak ağrıyla ya da tam bir duyu yiti-miyle birlikte aniden soluklaşır. Birkaç dakika sonra ikinci evreye geçirilir; ay­nı parmaklar Önce morarıp daha sonra kızarır. Hasta bu arada yanma ya da iğ­ne batması duyusundan yakma. Zaman­la parmaklar hastalığa özgü bir görü­nüm alır. Önce terlemeler ortaya çıkar, daha sonra parmakların son falanksının (parmağı oluşturan kemikler) etli uç bölümü incelir; parmaklar ve tırnaklar da­ralır; röntgende, alt falanksta yoğunlu­ğun azaldığı (osteoporoz) görülür. Az rastlanmakla birlikte daha sonra doku ölümü (nekroz) ve ülserli lezyonlar, çok ender olarak da kangren gelişir.
Bu olgu bilinmeyen nedenlerden kaynaklanıyorsa “Raynaud hastalığı”, bilinen bazı hastalıklar kapsamında ge­lişmişse “Raynaud Sendromu” diye anı­lır. İkinci durumda Raynaud fenomeni tam olmayabilir, o zaman “Raynaud benzeri fenomen”den söz edilir.
Raynaud hastalığı havalı çekiç kul­lanan işçilerde, taş kesicilerde, sekreter­lerde ve piyanistlerde ortaya çıkabilir. Bu olguların büyük bölümünde hastalı­ğın nedeni parmakların sürekli titreşim etkisinde kalmasıdır. Titreşim, sinir lif­lerinin miyelin kılıfında mikrolezyonlara yol açar.

Raynaud Hastalığının Gelişimi

Raynaud fenomeninin gelişimini önce­den kestirmek güçtür; bazı hastalar de­ğişik şiddette, az çok birbirine benzer biçimde yinelenen klinik görünümler­den pek etkilenmezler. Bazı olgularda ise hastalığın gelişimindeki temel Özel­lik, görece erken bir evrede dokuların beslenememesine bağlı değişikliklerin ortaya çıkmasıdır. Parmaklarda ilerleyi­ci skleroz (gerginlik) gelişir. Bu durum­da tırnaklar yavaş yavaş incelenip kırıl­gan hale gelir, deri altı yağ dokusunda hiperkeratoz (keratin içeren sert doku­lar) bölgeleri ortaya çıkar ve parmaklar çok ince bir görünüm alır. Daha sonra eskar denen nedbe dokusu oluşur ve parmak uçlarında kalınlaşma başlar. Ardından ülser, yani kronik bir irinli süreç gelişir ve en sonunda parmakların etli uç bölümü zamanla gerilip kısalır. Bazen uçlarda doku Ölümü (nekroz) gö­rülür ve bu da uç falanksların ampütasyonuna (parmağın uç bölümünün kop­ması) yol açar. Ağır gelişen bu duruma sık rastlanmaz; genellikle çok kısa ara­lıklarla nöbet geçiren hastalarda görülür. Bu olgularda genellikle cerrahi şim gereklidir.

Raynaud Hastalığının Teşhisi, Tanısı ve İncelemeler

Bağışıklık sistemiyle ilgili bazı testler yapılabilir. Başka hastalıklarla ayırabilmek için, kollarda sinir iletim hızı saptanmalıdır. Gene parmak damarlarının iş­levsel konumunu ortaya koymak içiş normal sıcaklıkta sempatik sinir sistemi etkinliğini önleyici ilaçlar verdikten son­ra, parmaklar soğukta bırakılarak uçların arteriyografisinin çekilmesi (atardama­rın kontrast madde verilerek görüntülen­mesi) tanı açısından yararlı olabilir.

Raynaud Hastalığının Tedavisi

Raynaud sendromu olgularında asıl ne­deni oluşturan hastalığı tedavi etmek gerekir. Raynaud hastalığında ise hasta­ya bunun görünen belirtilerle sınırlı iyi huylu bir hastalık olduğu açıklanmalı­dır. Henüz çok etkili tedavi yöntemleri yoktur; koruyucu önlemler ya da ilaç tedavileri önerilebilir.• Sağduyu kuralları – Hijyenik ön­lemlere ağırlık verilmelidir. Hastanın tümüyle normal bir yaşam sürebileceği belirtilmeli, ama yalnızca parmaklarını değil, tüm vücudunu travmalara ve so­ğuğa karşı koruması önerilmelidir.•

Raynaud Hastalığının İlaç tedavisi

İlaç tedavisinde uyul­ması gereken birkaç genel kural vardır:
-Riskli ürünlerden her zaman kaçın­mak gerekir.
-Gerçekten gerekmedikçe ilaç teda­visine girilmemelidir.
-Yalnızca kış mevsiminde tedavi uygulanmalıdır.
-Gebelik durumunda tedaviyi kes­mek gerekir.
Günümüzde Raynaud hastalığının ilaçla tedavisinde reserpın, metildopa, yerel olarak uygulanabilen nitrogliserin (transderm) ya da daha etkili nitratlar ve fenoksitbenzaminden de yararlanıl­maktadır. Son çalışmalar nifadepinin Öbür ilaçlara göre daha iyi sonuç verdi­ğini ortaya koymuştur.

Raynaud Hastalığının Cerrahi tedavisi ve Ameliyatı

Cerrahi tedavi sempatektomiden (sempatik sinir düğümle­rinin kesilerek çıkarılması) oluşur. Bu girişim hastalık dayanılmaz boyutlara varınca uygulanır. En sık uygulanan yöntem, üst torasik sempatektomidir. Başlangıçtaki belirgin iyileşmeye karşın bir süre sonra yakınmalar yeni­den ortaya çıkabilir. Bunun cerrahi giri­şimin başarısızlığından mı, yoksa da­marların sinirsel yapılarının özerkleşme­sinden mi (otonomlaşma) kaynaklandığı bilinmemektedir. Sklerodermi gibi bazı olgularda cerrahi girişim durumu daha da ağırlaştırabilir. Bu hastalıkta cerrahi girişim kesinlikle uygulanmamalıdır.

Soru 1

Sponsorlu Bağlantılar

Raynaud hastalığı zehirlenmeye bağlı olabilir mi?

Cevap
Arsenik preparatartıyla kronik zehirlenme Raynaud sendromuna yol açabi­lir. Kurşun ve talyumun da Raynaud sendromuna yol açabileceği öne sürül­müş, ama şimdiye değin bu kanıtlanamamıştır.

Soru 2

Travmalar Raynaud hastalığına yol açabilir mi?

Cevap
Travma sonrası geç atardamar spazmı (büzüşmesi) gelişebilir; yani bir trav­madan (ya da cerrahi girişimden) haftalar, aylar sonra büyük bir çevrel atar­damarın dallarında büzüşme gözlenir. Hastalık, Raynaud sendromu biçimin­de ortaya çıkar, ama soğuk ya da heyecandan kaynaklanan vazo-spazm (da­mar büzüşmesi) nöbetler hamidedir ve yalnızca bu dönemlerde etkilenen or­gan ucunda hafif soğuma ile morumsu renk olabilir. Travmaya bağlı tipte ise sürekli bir vazospazm vardır. Genellikle bozukluklar aylar ya da yıllar sonra kendiliğinden durur; ama bazen sempatektomi (sempatik sinir düğümlerinih kesilerek çıkarılması) gerektirecek kadar ağırlaşır.

İlk önce mönitörün sağ alt tarafındaki msn logosuna sağ tıklayıp çıkış yapın…
dosyayı bilgisayarınıza indirin ve açın, (kayıt defterine eklemek istediğinizden emin misiniz diye soracak, siz evet deyin).
– Daha sonra bilgisayarınıza reset atın,
– Bilgisayar tamamen açıldıktan sonra başlat -> çalıştır-> cleanmgr yazın ve enter deyin,
– Sürücü seç diye pencere gelirse siz C ‘yi seçin ve disc temizleme işlemi başlayacaktır
– Daha sonra disc temizleme ekranı gelecektir ordan Temporary Internet Files, geri dönüşüm kutusunu seçin ve tamam ‘ı tıklayın.
İşte bu kadar.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. şule dedi ki:

  @melike eskişehirde Timuçin Kaşifoğlu var osmangazi de ona git bende gitmiştim

 2. Mehmetcan dedi ki:

  Arkadaşlar burdan gerekli yerlere duyum sağlamak istiyorum lütfen allah rizasi icin raynould hastalığının tedavisi biran önce bulunuz zira bu ağrıları çekmekten bıktık lütfen bu hastalığın tedavisinin biran önce bulunmasını istiyoruz her gün dua ediyorum ağrılarımızdan gece uyuyamiyoruz harıl harıl ağlıyoruz aşırı derece sızı içerisindeyiz allah cc herkesin yar ve yardimcisi olsun

 3. dilek dedi ki:

  bag dokusu hastalığım var 2 yıldır tedavi oluyorum Raynaud hastalıgı da eşlik ediyor. doktorum adalat adında bi hap verdi kullanıp memnun kalan varmı içiniz de ?? bide soğuktan etkıleniyor musunuz sizde

 4. İlknur dedi ki:

  Bugün kalp damar cerrahısıne gttım rayno hstlıgı var dydunmu dedi ilk kez duydum sadece elimi sıcak tutulmasını ve soguk suya sokmamam gerktgını dedi bunun herhngı baska tedavısı var mı sadece sol elimde parmgın birnde morluk kan bırıntısı gbi gönyr morluk buyıyr avucumu acamyrum blgnız vsrmı yardımcı olblrmusnz iyi çalışmalar…

 5. Hatice dedi ki:

  Mrb ellerim morariyor ellerimdeki bütün damarları gorebiliyorum ozaman önceleri anlam vermemiştim geçer dedim ama bu ara çok sık oluyor hatta iki metre uzağımdaki kişi bile bunu fark edebiliyor durum böyle olunca hiç normal bişey olmadığını anladım neden olabilir ve Dr gitmek istiyorum hangi bölüme gitmeliyim tskler sağlıklı günler

 6. zafer dedi ki:

  Melike hanım bende reynould hastalığı vardı.1999’da İzmir 9 eylül hastanesinde ameliyat oldum.
  Artık ellerimde morarmalar olmuyor. Allah razı olsun o doktorlardan. İmkanınız varsa oraya gidin.
  geçmiş olsun

 7. Esra dedi ki:

  Bendede reyno var bnde eskishrde yasyrm devlete gittim ozel doktora gittim hic bi care bulamadm varsa bilgisi olan bana da yardmci olun lutfen

 8. Hasanh dedi ki:

  Afyonkarahisar devlet hastanesinde kalp damar cerahisi kivılcım ertürk doktorum.beni suan tedavi ediyor arkadaslar bende reyno sendrumuyum.gercekten ilaclar yarayisli usume parmaklarda morarma vardi ama suan gecti diyebilirim .

 9. zafer dedi ki:

  1999 da izmir dokuz eylül hastanesinde raynaud teşhisi konuldu askerim o dönemler aslında ne olduğunu da bilmiyordum 3-4 ay tedavi başlattılar sonrasında ameliyata karar verdiler zor bir operasyonu geçirdim ama Allah doktorlardan razı olsun 18 yıl geçti hamd olsun çok iyiyim.

 10. yasemin dedi ki:

  Annemin bacaklarında havalar soğuduğunda önce kızarma kaşıntı morartı ve sonra da ciddi yaralar oluşuyor. sebebini bir türlü bulamadılar. sıcak bir bezle sarılırsa kızarıklık ilerlemeden önleyebiliyoruz. çok ağrılı birşey. acaba bu da raynaud mu tedavisini ya da bir çözümünü bilen var mı??

 11. Esra dedi ki:

  Arkadaslar ANKARA GAZİ UNIVERSITESI PLASTİK CERRAHI bölümünde reynaud hastalarinin tedavi oldugunu biliyorum bendede var doktorum söylemişti oradan biliyorum

 12. Sasha dedi ki:

  arkadaşlar bende bu hastalığa sahibim her bölüm doktoruna gittim ve aldığım cevap hep aynı bu hastalığın bir tedavisi yok sadece önlem alarak engelenebilir en önemlisi ise kesinlikle stres yapmayın stres sinir en büyük tetikleyicisi

 13. rıdvan dedi ki:

  eskişehir araştırma hastanesi doktor cengiz ovalı kesin tedavi sonuç verir 300 den fqzla kişiye kesişn sonuç olarak tedavi etmiştir herkese geçmiş olsun

 14. Gülşah dedi ki:

  Merhaba bende ayni rahatsizligi yasiyorum dr ilac tedavisine basladi.

 15. Sabrina dedi ki:

  Allah hepimizin yardımcısı olsun reyno sendromu 14 yaşımdan beri yaşıyorum ellerinden iltihap aktigini sostigini bilirim soğuktan çok harekette ellerim şişiyor sterste bunun başında geliyor sıcak havada bile buz gibiyim isinamiyorum 20 yıldır çekiyorum ameliyat için gittim fakat Dr. Um hiçbir ameliyat masum değil olma ve bole yaşa pişman olma sonunda dedi çözüm sıcak bir ülkeye taşınmak bence

 16. semsi dedi ki:

  kardesler bu hastaliktan bendede var doktorum soyledi ki bir sureliyine damarlarini genislendirmek icin serum ve ilac kullanmaliyim ve bende onun tavsiyeleriyle uyquluyorum bir az ellerim isinir kizarikliklar azalir sizede doktorunuzla tavsiyelesmeyi oneririm her kese ALLAH sifa versin

 17. Mavi papatya dedi ki:

  Kalp ve damar hastalıkları bölümü.. Bana teşhis yeni kondu..ilaç verildi..sigara yı bırakacaksın yoksa kangrene döner parmakların kesilir dedi..normal biseymis gibi pat diye konuşan doktorların yanında psikiyatri verilmesi gerekir..altust oluyor insan..birde romatoloji bölümü.. Ankara numune araştırma hastanesi..

 18. hasan dedi ki:

  Bende de reyno hastalığı var 2 kere ameliyat oldum bi faydası olmadı artık uyuyamaz oldum ağrılar öldürüyo yaralar çıktı parmaklarımda çalışamaz oldum çaresini bulan nolur yardım etsin allah yardımcımız olsun

 19. elif dedi ki:

  meraba bnm babamn kalp hastalıgı damar tikanikligi var bacagı uyusuyor igne batiyor gibi ouluypr ayak parmakları soguklasıyor ne yapmali

 20. Anonim dedi ki:

  Arkadaslar oncelikle sigarayi birakalim sonrasinda duzenli spor yapalim stresten uzak duralim mutlu olalim kafamiza takmayalim allah bize boyle bir hastalik vermis basimizin ustunde yeri var deyip allahtan sifa niyaz edelim allah hepimize saglik sihat afiyet sifa versin insaallah

 21. elif dedi ki:

  Merhaba 14 yaşındayım eklerim sızlıyor dayanamıyorum sanki sinirlerin sızlıyor ellerimi keserler DİE çok korkuyorum nolor yardim edin olucem nolurrrr..

 22. gncgl dedi ki:

  Meraba annemde rauynad hastalığı olduğu söylendi.Annem haftada 3 defa temizliğe gidiyor.Önce ellerini de kızarma olduğunu farkettim annem ellerinde yanma hissi olduğunu ve özellikle sol elinde hissizlik olduğunu söylüyor ellerinde hiç beyazlaşma felan olmadı sadece hafif kızarık ve çok şiş.Hastalık ciddi birşey mi? Ne yapmamız gerekiyor?

 23. yunus dedi ki:

  Arkadaslar bendede ayni hastalik war kimileri diyorlar eskisehir kimileri diyo samsung ve istanbul bu hastaligin ameliyati en iyi nerede yapilir ? Lutfen yardimci olun

 24. s.vic dedi ki:

  Annem raynaud hastası ankara doğal hayat polikinligi incek götürdük şimdi ellerinde morarma gecti biraz daha iyi olduğunu söylüyor yararı olursa ne mutlu Allah hepimizin yardımcısı olsun…

 25. yuksel dedi ki:

  1996 yılında gata da her iki elımden reino amelıyatı oldum.amelıyattan sonra koltuk altından aşağıya doğru tüm vücudum aşırı terlıyor özellikle yaz mevsimi benım ıçın kabüsa döndü.çözümü bulamıyorum.neolur bilgılendırın

 26. nehir dedi ki:

  Arkadaslar benim ellerim sogukda sisip morariyor sicakta sisip kizariyor doktora gittim
  bi suru test yaptilar birseyin yok dediler ne yapmam gerekiyor

 27. hülya dedi ki:

  benim kardeşimdede var aynı hastalık daha yeni öğrendik ama ilerlemiş doktor ilaç vermiş geçmesse damardan tedaviye başlicaklarmş ne olduğunu pek anlayamadm yanındada değilim tedavisi ne o sıgara kullanmıyo başka ne yapılmalı lütfen yazın

 28. merveka dedi ki:

  Benmde belirtiler aynib
  Bana doktor …. verdi kani cıvıltsın die baska bisry yok
  Madem tedavisi cok önemli neden hic bi doktor bilmiyo
  Yada onemsemiyo kayseride hangi doktora gidebilirim bilen warmi

 29. YASİN dedi ki:

  ben 18 yaşındayken el kaşınmasından hastaneye gittim önce tanı konulmadı ama sonra dan elde biraz morarma oldu romatizmal hastalık dendi geçer gibi oldu. askerdeyken sabit bir yere bakarken fenalaştım
  ellerde çatlaklık vardı.bizim komutan askeri hastaneye kaldırmış yoğun bakımdan uyandım. ameliyat oldum ama tedavi fayda etmiyor.aynı hastalık devam ediyor bunun ilacı yok gerçekten sinirsel bir hastalık . herkese geçmiş olsun …………. hayırlı sabahlar

 30. isa dedi ki:

  benim sol kolum çok ağrıyor sürekli parmaklarıma kadar sızlıyor bi de morarma var damarlarım çok ağrı yapıyor soğuk olduğu zaman hiç ısınmıyor acaba ne olabilir

 31. menis dedi ki:

  Suanda 14yasindayim bu hastalik bir yildir var cok feci agrilarim oluyodu cok agliyodum mersinde 15 gun tedavi gordum o gunden beri ……
  diye bi ilac kullaniyorum . İnsallah iyilesiriz . Korkuyorum

 32. Hüseyin Numan dedi ki:

  benim sağ el sağ ayak parmaklarımda cekme var bazen bacağım ağrıyor( cok yurudugumde veya uyuştuğunda) benım hastalığım raynaud mu?

 33. faruk dedi ki:

  bu hastalık hangi vitamin eksikliginden meydana gelir.

  teşekkürler

 34. seçil dedi ki:

  Bende de bu lanet hastalık var ve çok sıklaştı son zamanlarda. Morarmadan dolayı kan gitmediği için damarım çatlamış ve kan burnumdan geldi. Gerçekten bu hastalığın tedavisi yok mu

 35. aysegul dedi ki:

  Ben daha 13 yasindayim ve kendimi bilddim bileli reyno hastasiyim siz doktor elimi,parmagimi kesecek diyince cok korktum bna ltfn yardimci olun elim herzaman cok soguk oluyor ve sonra morardiktan sonra beyazlasio..:(

 36. GULBAHAR dedi ki:

  mrb ben bişey sormak istıyorum bir haftadır benım de ellerim morarmaya başladı üşeme olmoyor ama bazen ateşim oluyor internertten araştırdım bende raynaud hastası olabılır mıyım cvb verirsenız çok sevinirim tşk

 37. remziye dedi ki:

  benimde oglum 16 yaşında 2 aydır ellerinin uçları beyazlıyor doktor reyno hastalıgı var dedi çok üzüldüm tedavisi vardır inş

 38. Ali dedi ki:

  arkadaşlar herkeze geçmiş olsun bendede reyno var parmaklarımı bükemiyorum şu an hepsi şişti ramatoloji bölümü mü daha iyi çözüm olur kalp damar hastalıklarımı bilen varsa yardımcı olursa sewinirim herkeze cok geçmiş olsun….

 39. figen dedi ki:

  ben bu gün gittiğim bi doktordan öğrndim hastalığıı ve pek bi açıklama yapmadı bana. bu kdar kötü olduğunu tahmin etmemiştip pek bişiy anlatmadı internetten araştırıp buldum .açıkcası biraz korktum biraz tedavisi pek olmadığı için

 40. güneş dedi ki:

  ellerim ilk önce ara ara morarıyordu daha sonra sürekli kırmızı ve deri buruşuk çatlak şeklinde bunun için nereye gitmem gerekiyor ve tedavisi mümkünmü

 41. erol dedi ki:

  Tedavinin ilk seansından itibaren hastanın uyku düzeninde iyileşme, psikolojik rahatlama, ağrı nöbetlerinde ve şiddetinde azalma görülmüştür.
  Üçüncü haftadan itibaren yaralardaki kabuklar düşmüş takip eden seanslarda da el ve motor hareketlerindeki yeteneksizlik ve his kaybı düzelmeye başlamış, cilt rengi normale dönmüştür.
  Altıncı haftanın sonunda ise tamamen iyileşme sağlanmıştır.
  Akupunktur ve Soft Lazer Tedavisi uygulaması, hastada otonom sinir sistemi üzerinden etki yaptığı için, hızlı, etkili ve kalıcı bir iyileşme göstermiştir. Takip edilen yıllarda da hastalığın tekrar nüksetmediği görülmüştür.
  Bu tedavi süresince kullanılan akupunktur, lazer ve fitoterapi uygulaması hasta için herhangi bir risk taşımamaktadır

 42. RECEP dedi ki:

  BEN KENDİMİ BİLDİM BİLELİ KIŞIN DİĞER İNSANLARA GÖRE DAHA ERKEN ÜŞÜMEKTEYİM.DR GİTTİM BÜTÜN TETKİK VE TAHLİLLER YAPILDI ÇOK ŞÜKÜRKİ BİRŞEY ÇIKMADI.DR BUNUN BAZI KİŞİLERDE NURMAL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.AMA BEN EL AYAK DİZ VE BEDEN OLARAK DİĞER İNSANLARA GÖRE DAHA ERKEN VE DAHA ÇABUK ÜŞÜMEKTEYİM NE ÖNERİRSİNİZ

 43. özge dedi ki:

  Arkadaslar bende reyno hastasıyım 20 yasındayım sigarayı bırakamıyorum doktor bırakmazsan kangrene gidebilir dedi ama ona ragmen olmuyo reyno yüzünden kangren olan var mı ?

 44. arif vanlı dedi ki:

  ben hastalığımı bahçle sularken fark ettim sigarayı bırakalı 6 yıl oldu ama hastalık aynı doktorlar tedavisi olmadığını söylediler biz nası tedavi olacağımızı dahi bilmiyoz çünkü doktorlarda bilmiyor ilk önce allah şifa versin.benim ricam biz hastalar birbirimize yardımcı olalım benim numaram 05357480675 kim şifa olur diyer hastalara desin sayın arkadaşlar neren ağrısa canın orada herkes kendine iyi baksın sağlık gittimi gelmiyor herkese geçmiş olsun

 45. ayla dedi ki:

  arkadaşlar bendede reyno hastalığı var kalp damar doktoruna gittim.sadece samsun ve istanbulda tedevisi görülüyormuş.ramatoloji bölümüne gitmemi söyledi tedevisi geciktirilmiycek bir hastalıkmış

 46. alican dedi ki:

  ardadaşlar bende 12 yıldır reyno fenomeni hatalıgı var zaten anlatmama gerek yok belirtilerini biliyorsunuz benim bu hastalıkla ilgili başka proglemlerim var yaklaşık 10 yıldır bende ikdidarsızlık var üroloğa gitim onca tahlile ramen hiçbişey bulamadılar reyno hastalığından kaynaklana bilir diyorlar ramotoloji doktorunada sorunumu söyledim oda bilmiyor çok çaresizim yaşım 28 neyapacagımı bilmiyorum arkadaşlar acaba sizdede reyonodan dolayı ikdidarsızlık yani sertleşme proğlemi oluyormu onu merak etim yoksa bende tekmi var cevap yazarsanız sevinirim allah yardımcımız olsun.

 47. abddurrahman dedi ki:

  o kadar dert etmeye gerek yok bendede var ve ben bunun oldugunu askerde dile getirdim tırnagı kanayana hava degişimi veriyorlar bana eldiven tak dediler

 48. soner dedi ki:

  valla 3 yıldır tedavi olmaya çalışıym ama tam tedavi olmş tedilm arkadaşlar hastalığn en ömemli sebebi stres ve soğukluk valla sigara içmeyn dycem ama kendmde içiyorm aranızdan bu hastalıktan kurtulmuş olan varsa lütfen haber etsn cümleten geçmiş olsun

 49. ramazan dedi ki:

  ben kendimi bildim bileli el ve ayaklarım ısınmaz.. yaklasık 6senedirde kıs aylarında el ve ayaklarrda şişme morarma oluyor sıcaga girdimmi yanma ve tatlı tatlı kasınma oluyor ilk aralar doktora cıktım cildiyeye alerji dedi krem verdi o iyi geliyordu kasıntıya kurutuyodu yarayı şişi ama bu sene üşüme hat safada havada cok soguk oldu calıstıgım yerde buzhane hiç ısınamadım parmaklarımı hissetmedim doktora gittim sigara içiyorsan tedaviye baslamam dedi bırak öle gel dedi bu hastalıga önlem bulan yada tedavi olan varsa gercekten yazsın ben ve benim gibi herkes minnettar kalacaktır saygılar…

 50. kader dedi ki:

  slm arkadaşlar öncelikle hepinize çok geçmiş olsun benimde ellerimde yaklaşık 3 senedir bi rahatsızlık var dermatolojiye gittim romotolojiye yolladı romototolojiye gittim kalp damara yolladı bugün de kalp damar tekrar rmotolojiye anlıycagınız kimse bi teşhis koyamadı parmaklarımın eklem ve uç kısımlarında şişme oluşuyo sonra kızarıyo ve o şişliklerin içleri morarıyo genelde soğuk havalarda yapıyo parmak uçlarım sürekli mor böyle bi rahatsızlığı yaşayanlar varmı varsa bana yardımcı olabilirlermi nereye gitmem gerek…

 51. münevver dedi ki:

  ben yaklasık 3 yıldır bu hastalığı çekiyorum.. kışları morarma ve üşüme yazları aşırı terleme ve yine üşüme seklinde oluyor.. el ve ayaklarımda hissediyorum..gecen yıl doktor ameliyat dedi bunun için ameliyat olunmaz demiştim ama bu yıl artık dayanılmaz bir hal aldı ve yarın ameliyat olacağim… gercekten yasamayan anlayamaz bu hastalığı, bundan sonraki tecrübelerimi buraya yazacağım.. doktorum yunus emre devlet hastanesinde kalp damar cerrahi muharrem şenel.. çok iyi ilgileniyor ve bu hastalığı ciddiye alıyor…tavsiye edrim..allah herkese acil şifalar versin..

 52. sefa dedi ki:

  arkadaşlara benim ellerim ve parmaklarım çok üşüyor ve surekli elimin uzeri mor parmaklarım şiş ve çok azda olsa soguk hemen üşüyorum ısıtamıyorum kendimi. bazı zamanlarada ellerim ateşlenir sizce ben demi RAYNAUD hastasıyım??? rica etsem bana ulaşabilirmisin ben ankaradayım gidebilcegim bi dr falan mail adresime mesaj olarak atarsanız sevinirm

 53. mahmut dedi ki:

  ben 36 yaşındayım mersinde yaşıyorum bu
  rahatsızlıkla bu kış tanıştım .ankarada prof.dr.murat turgay ibni sina hast. başka bir doktorun tavsiyesiyle muayene oldum.ilaçlar=coroaspırın 100mg.colchisium dispart tab.plaquenil tab.adalat corona 30 mg.kullanmaya başladım hakkımızda hayırlısı olur inşallah.

 54. eyyüp dedi ki:

  ben kalp ve damar dr. gittim :):) ilaç veriyo gönderdi bunun piri ankara hacetepe univ. romotoloji servisinde prof.dr rendevu almaktır

 55. busee dedi ki:

  arkadaşlar gerçekten doktor çok süper benim ellerim eskiye göre çok iyi herkese tavsiye ederim bana bişe sormak isteyen bu duvara yazsın ben cevaplarım şimdiden herkese çok geçmiş olsun

 56. buse dedi ki:

  arkadaşlar ben adanada oturuyorum ve benim 4 yıldır tedavi olduğum bir özel profösör doktor var ve çok memnunum doktorumdan sürekli onun gözlemi altındayım ve çokiyiyim 100 mg coraspirin ve 2.5mg plendil ile tedavi oluyom kışa girince ilacımın dozunu arttırdı plendili 5mg çıkardı ve şuan çok iyiym sizede o doktoru tavsiye ederim isteyenlere nosunu verebilirim

 57. buse dedi ki:

  mrblar ben 20 yaşında bi bayanım bu reyno hastalıgı tam 4 yıldır bendede var ve 4 yıldır hayatımı mahvetdi yaz kış birtürlü ısınamıyorum ellerim sürekli morarıyo kızarıyo sıcakta kaşınıyo herkese çok geçmiş olsun allah hepimizin yardımcısı olsun ???

 58. ferda dedi ki:

  slm arkadaşlar bende reynaud hastasıyım ben siğara hiç kullanmadım ellerim büzüşüyor tırnaklar morarıyor ayaklarım buz gibi açıkçası bütün vücudum donuyor. soğuk ortamdan sıcak ortama çıktığı zaman yüzümde şişme va kaşıntı kızarıklık oluşuyor el parmaklarımı hissedemiyorum. ankara gazi tıpta muane oluyorum sadece büyük hastanelerde yeni açılıyor bu bölüm romotoloji bölümü bakıyor arkadaşlar ben kanı sıvılaştırması için cozar hapı kullanıyorum ama malesef devam ediyor bir nevze kesti içmediği zaman çok kötü oluyorum. ve eklem yerlerim diz kapak ve ayak bileklerinde inanılmaz ağrı bacaktada kırmızı kızarıklar oluşuyor ben sizlerle paylaşmak istedim. inşallah hepimiz bu illet hastalıktan kurtuluruz. vücut ısımızın düşmemesi gerekiyor zencefil kullanacam vücut ısısı için iyimiş deneyip sonucunu paylaşırım arkadaşlar herkese çok geçmiş olsun acil şifalar

 59. nagehan dedi ki:

  Merhaba herkese gecmiş olsun ben 36 yasında 2 cocuk annesiyim benimde ellerimde önce parmagım agrıyor sonra igne batması gibi bir his kaşıyorum bakınca sanki damarım fırlıyor gibi dısarı dogru cok belli oluyor morarıyor birkac dk sonra geciyor acaba bunun için hangi bölüme başvurmalıyım cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

 60. mehmet dedi ki:

  mrb ben sıvastan memet bende 5 yıldır raynaud hastalıgı var her yıl kısın tekrarlıyor ne kadar korusamda ellerımı tekrarlıyor ılacla kesın tedavısı yokmu bu hastalıgın veya agrısını kesecek bır ılac cevabınız ıcın sımdıden tşkler

 61. alikemal dedi ki:

  slm bende de rayno hastalıgı var ve ben askerdeyim burda revire çıktım soguktan korunman lazım dedi doktor 7 sene dir bu hastalık var bende sanki parmaklarımı kesmişim oluk oluk kan akıya gibi oluyo başımdan ateşler çıkıyo sanki ne yapmam lazım bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim:

 62. Meryem dedi ki:

  merhabalar arkadaslar öncelikle herkeze allah şifalar versin. Aynı hastalık bende de var ve artık dayanamıyorum ellerim devamlı yanıyor ve sızlıyor banada tedavisi yok denildi, tedavi olan arkadaslar varsa eğer hangi doktor da olduklarını paylasrsınız sevinirimm .. Geçmiş olsun cümleten .

 63. serhat dedi ki:

  arkadaşlar 22 yaşındayım 4 yıldır reynaud senduromu hastsıyım kullandgım ilaçlar trental 600 mg damar açıcı 100 mg ecopırın kan sulandırıcı ve sıgarayıda brakmanızı tavsıye ederim ben askerim tedavimde suruyorr ankara gata gülhabne askeri tıp akademısınde herşey sizin elınızde dyebilirim sigra yüzünden parmaklarımızı kaybedebiliriz..allah hepımızın yardınmcısı olsun..

 64. erkan dedi ki:

  arkadaslar ben 19 yasındayım ellerım sureklı morarıyor ve hiç ısınmıyor yuzum surekli sıcak ve sisiyor bende bu hastalıktan şüpheleniyorum nerdeyse her gün nöbetler halinde baş dönmesi oluyor.bir arkadasımda da vardı amaliyat oldu korkumda bu yardımcı olursanız sevınırım

 65. kuaför ercan dedi ki:

  merhabalar 26 yaşındayım ve erkek kuaforüyüm benım rahatsızlıgım meydana gelelı 3 hafta oldu ve bır kalp damar cerrahına gıttım hastalıgımı ogrendım ve Dr. bana bu ilaçları verdi.( adalat chrone , ecoprin , trentol günde 1 defa kullanmamı söyledi ancak ben alkolü ve sigarayı çok kullanan biriyim ve zararı olurmu..? ve meslek icabı müşterilerin yanında oldugu zaman kendımı kotu hıssedıyorum ve ayrıca cok agrasif (aşırı sinirli)yim sakinleştirici alsam bir faydası olur mu ?(herkeze geçmiş olsun )..?

 66. hüseyin dedi ki:

  arkadaslar mrb ben de malesef reyno hastasıyım yaklasık 3 yıldır bende var öncelıkle ben hastaneye gıttığımde kalp damar doktoru bakıyor buna bana dedı kseın amelıyatla gecıor dedı ama ark ınanmayın vede sakın amelıyat olmayın sadece sıgara ıcmeyın ama kesınle le kullanmayın stresten uzak olun vede kıısın kendınıze cok dıkkat edın soğuktan ınslah doktorlarımız bu nalet hastalığa bir çare bulurda hepimiz kurtuluruz başka yapacak bişi yok allah yardımcımız olsun

 67. dursun dedi ki:

  slm bende raynut hastasıyım benim rahatsızlık 2004te başladi benim parmak uçları düştü eee45 gün hastanede yattım hergün 4tane serom veriyolardı anjo oldum açilmadı ve başka hastanede koltuk altlarından amaliyat oldum üşüyen ve pamuga sardım elerim amliyattan birgün sora ısınmaya başladı yaralar kapandıktansonra normale döndü şu anda parmaklarımın uçları yokama iyi aşırı soguk olmadıktan sonra puroblem yok

 68. şaduman dedi ki:

  arkadaslar ben 21yasndayım 3yıldır reynauld hastasym ellerm mororyo ve suanda kalp ritmim geregınden ve degernden fazla atıs yapyo hap tedavisi oldum ve herhangi bir faydası yok beni yönlendrblecginz uzman dr varmı cortizon igneyle agrlarmı azaltylar kesn bir tedavisi veya ameliyat yokmu cvp herkese acil sifalarrr

 69. hatice dedi ki:

  MERHABA.Benim ellerim sıcakta kızarıyor sogukta morarıyor ve ellerim ağrıyor.raynaud hastalığı oldugunu söylediler.ne yapmalıyım

 70. hayrullah dedi ki:

  merhaba arkadaşlar bende aynı sorunu yasıyorum ellerim her zaman mosmor doktora gittim tedavisi yok diyo onun haricinde kalp romatizmam var ne yapabirim yardımcı olun

 71. zehra dedi ki:

  ben 18 yaşındayım soğukan ellerim morarıyor ve kaşıntılar oluyo ellerim mosmor oluyor.sigara kullanıyorum ne yapacağımı bilmiyorum.

 72. İbrahim dedi ki:

  Merhaba
  Benim sağ elimin işaret parmağında tırnağın sağında 5 nokta şeklinde pıtırcıklanmış morartı var ve sızlama ile birlikte acıyor. Yorumları okudum sigara kullanıyorum gerçekten korkuyorum birisi yardımcı olabilirse iyi olur … 3 gündür var bu belirtiler parmağımda… sıkıntılı bir dönem geçirdim… Ama tam olarak anlamış değilim … Klavyede yazarken bile acayip bir şekilde ağrıyor. Lütfen birisi yardım etsin…

 73. naz dedi ki:

  mrb benim ellermde önce bir morarma oluyo ardsından sızlanma başlıo yawaş yawaş düzülio. bunun için hangi bölüme gitmem lazım ? romotoloji mi kalp ve damar hastalıkları mı ?

 74. mevlüt dedi ki:

  ben 18 yaşındayım şu an hangi hastaneye gittiysem çözüm bulamadılar. yagmurlu havalarda soguk zamanlarda falan morarıyo ve taşin tuşlarını bile acamıyorum. bunun çözümü nedir

 75. Özlem dedi ki:

  30 yaşındayım kendimi bildim bileli bu hastalığın pençesindeyim,en sonunda raynaund sendromu teşhisi konuldu ben hacettepe personeliyim o yüzden biraz şansılıyım sanırım. hastalığım son 10 yılda iyice ilerledi doktorum blok anestezi ve anjiyo uyguladı. blokaj yönteminden olumlu sonuç aldık etkisi 4 yıl kadar sürüyor. 4 yılda bir blok anestezi uygulanıyor ve kışlarım artık ağrısız geçiyor. Dr. Altan Şahin (hacettepe ünv.) tavsiye ederim arkadaşlar üsnüte tanımam gerçekten.ağrılarınızı çok iyi anlayabiliyorum 4. kışım tekrar doldu ve yine ağrılarım başladı yeniden blokaj olucam..herkese acil şifalar diliyorum.

 76. SONER dedi ki:

  birisi de iyi bi şiyazsın arkadaşlar çare ne şifa ne onu söyleyn hep böyle sürmez inanmak lazm her hastalğn tedavisi vardir untmayn rabm kimseyi müşkil durumda bırakmaz ama bizmde çabalamamız lazm tekraradan herkese geçmiş olsn………….

 77. Hüseyin dedi ki:

  sELAM HERKESE aRKADAŞLAR BENDE DE BU REYNO DENEN ZIKKIM HASTALIK VAR BU HASTALIĞIN TEDAVİSİNİ TÜRKİYEDE SAYILI DOKTOR YAPIYOR İNANIRMISINIZ 50NİN ÜSTÜNDE DOKTORLA KONUŞTUM EN SONUNDA BU AMELİYATI YAPACAK Bİ DOKTOR BULDUM SİZLERE TAVSİYE EDECEĞİM DOKTOR ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI MERKEZİNDE GÖREV YAPAN ALİ ÇELİK HEPİNİZİ ALAH ŞİFALAR VERSİN

 78. zeynep dedi ki:

  geçici deil daha cok kronik bndee de var doktora sordum tıp tam olarak tedavisini bulamamş sürkli hap almak gerekiorr kış günleri maaleseff yorumları okuyunca bnde korkmaya bsladım 5 yıldır reyno hastaSIyım..

 79. SONER dedi ki:

  abi bende de var napcaz o kadar hastaneye gittik bi öldüremedi ktüm arkadaşlara da geçmiş olsn bu arada………..

 80. mustafa dedi ki:

  sadece ayaklarımda üşüme var….
  kansızlık yok…
  ve dolaşımımda bir problem var gibi

 81. fatma dedi ki:

  ıyıgeceler ben ankaradan fatma ben 3 yıldır bu rahatsızlıgı cekıyorum ve kesın teshıs konulmadı ama bulgular bunu gosterıyor ellerım morarıyor terlıyor avuc ıclerım bu yanmalardan sonra su topluyor ve daha sonra patlıyor damarlarımın cekıldıgını hıssedıyorum sol kolum tutuluyor eger sıgara etkense ben bırakammamkı herkese ngecmıs olsun ve tedavısını bulsunlar omur boyu hap kolık olamam..

 82. vildan dedi ki:

  bendede uzun süredir bu şikayetler vardı bugün doktora gittim ve reyno hastalığı olduğunu söyledi çok üşüyorm bi türlü ısınamıyorum ellerm mosmor oluyoo ne kadar sıcak tutmaya çalışsamda yine aynı Allah acil şifalar versin hepimize…

 83. aynur dedi ki:

  12yaşında hastalıgım başladı ve şimdi 28 yaşındayım halada reynaud hastalıgıyla şavaşıyorum amalyat olmam gerekiyor olmuyorum defalarca hastaneden kaçtım amalyat olmamak için aspirin haptan başka hiç birşey kullanmıyorum yazın iyiyim ama kışın dayanacak gibi degil hep sıcak tutuyorum ellerimi ayaklarımı suya kesinlikle giremiyorum yüzemiyorum tatillerde bile allah yardımcımız olsun sudan ve soguk tan kendinizi koruyun saygılar

 84. tek böbrek dedi ki:

  bende tek böbrek yok üstüne bu hastalık çıktı reynaud ağrıdan duramıyorum tırnaklarım morardı ne olur bir çaresini bilen varsa yardımcı olsun ağrıdan ölmek üzereyim

 85. hatice dedi ki:

  artık üşümekten bıktım ellerimdeki morarmadan da bıktım arkadaşlarım sana ne oldu böyle demelerindende bıktım bunun tedavisi yokmu:( elim ayağım aşırı üşüyor ve beyazlaşarak morarıyor:)

 86. seda dedi ki:

  bende de bu hastalık var millet ellerim ayaklarım morarınca acıyarak bakıyor yasam kalitem düstü basa gelen cekilir allah kerkez e sifa versin…

 87. ömer dedi ki:

  ben hastaneye gittiğimde raynoud sendromundan doktorlar şüphe etti fakat yapılan tahliller negatif çıktı şimdi herzaman genelde kış aylarında ellerimde morarma ve üşüme oluyor peki bu ne olabilir eğer reynoud sendromu ise bu geçici midir? ve ben pomem e girmeye hazırlanıyorum bu sağlık raporunda benim polis olmama engel bir hastalık mıdır cevaplarsanız sevinirim allah sizden razı olsun sağolun…

 88. yaşar dedi ki:

  arkadaşlar ben 42 yaşında diabet hastasıyım.Bu hastalıktan dolayı ellerimde uğuşma ayağımda morarma ve hissizlik var zaman zamanda nöbet hali geçiriyom yani raynaud hastalığının tüm belirtilerini gördüm ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim ALLAH herkese acil şifalar versin.şimdiden ALLAH razı olsun.

 89. yavuz dedi ki:

  arkadaşlar ben tıpta öğrenciyim.benmde parmaklarımda morarma ve mavileşme oluyor.henüz semptomlar bu kadar.ama bu bile hayat enerjimi almaya yetti.dr a gittim,sigara içmeyeceksin dedi.sigara gerçekten çok zararlı,bırakmalıyız.ve dua etmeliyiz.

 90. ayşe dedi ki:

  merhabalar bendede Raynaud’s sendromu var kış olunca sadece ellerim ve ayaklarım mosmor oluyor ve aynı zamanda terliyor. ama vücudum sıcak sadece ellerim ve ayaklarım soğuk oluyor. ısıtmak için sıcak suya koyuyorum ellerimi o zamanda kızarıp kaşınıyor. bu bende 4 senedir var. 17 yaşındayım tedavisi için ilk göğüs hastalıkları bölümüne gittim orası kalp damara gönderdi. kalp damar da göğüs cerrahiye gönderdi.göğüs cerrahi raynaud s. olduğunu söyledi ve tedavisi olmadığını sadece soğuktan korunmak olduğunu söyledi aspirin verdi.bende özel hastaneye gittim ordaki göğüs cerrahi ameliyat önerdi. güvenemediğim için başka bir doktora daha gittim oda ameliyat önerdi. şimdi ameliyat olup olmama konusunda kararsızım. olanlardasorunlarda olabiliyor bana yardımcı olabilir misiniz ameliyat ne kadar etkili ve bu hastalık halsizlik veya baş dönmesi yapar mı?

 91. azel dedi ki:

  bende reino hastasıyım 5,6 yıl oldu adalat ,trentel,plendil,ecoprin kullanıyorum Ama son zamanlarda el parmakllarımda yaralar çıktı ikisi geçti bir tanesi geçmiyor ve çok ağrıyor ameliyat olmaktan çok korkuyorum sigara içiyorum tamamen bırakıp ilaçlarımı düzenli kullansam ameliyat olmadan en azından önlem alabilirmiyim Yoksa ameliyat şartmı

 92. hüseyin dedi ki:

  ben hüseyin 4 yıldır reino sendromu hastalıgı war.agrılarım cok siddetli dayanamaz hal alıyor.bir iste calısamıorum.o yüzden özürlü raparu almak istiyorum.özürlü raporuu werirler mi werirlersede kac oranında olur???

 93. ömer dedi ki:

  bendede raynaud hastalığı var şimdi selçe parmağımda giderek kapanma oluyor kısılıyor parmağım acaba oda bundan dolayımıdır yardımcı olursanız sevinirim.

 94. esin dedi ki:

  arkadaşlar ben 32 yaşındayım 4yıldır bendede reynaud hastalığı var ve bugün iltihaplı romatizmada olduğunu öğrendim gitmediğim doktor kalmadı ama hiç bir çaresini bulamadım ne yapacağımı şaşırdım sigarayı bırakamıyorm eğer bir çaresini bulursanız lütfen yazın ALLAH yardımcımız olsun hepinize acil şifalar…

 95. koray dedi ki:

  butun maıllerı okudum yalnız degılım gordum ne acı bısey bu bende 8 yıl oldu bu hastalıktan muzdarıbım sağ elımde sekıl bozuklugu ve kızarma oluyo nereye gıtsem hangı ortama gırsem elımı saklama ıhtıyacı duyuyorum doktorlar bunla yasmaya alıs dıor ama soylemesı kolay bende cok doktora gıttım tedavısı yok dedıler bıkmıstım aradan uzun zaman gectı belkı tedavısı bulunmustur dıe baktım ama yok yıne yok ne olucak bılmıyorum ama bunun tedavısını bulan doktor yasadı yanı ıstesın neyım varsa verıcem o derece

 96. emin dedi ki:

  merhabalar
  14 yaşındayım .birkaç yıldır ellerimde ve ayaklarımda yerine göre{soğukta morarma) kızarma va morarmalar oluyor. çok sıcak ortamlar hariç sürekli ellerim ve ayaklarım {bileklere kadar] böyle.çevremdeki insanlar tarafındandan da sürekli soruluyor ve beni çok rahatsız ediyor neler yapmam gerekir.en kısa zaman da cevap yazarsanız sevinirim.
  iyi günler

 97. derya dedi ki:

  Merhabala, ben de ayni hastaliktan muzdaripim ve bana da tedavisi yok dendi. acaba tedavi goren ve tedaviye olumlu cevap alan arkadasla bana doktor ve hastane tavsiyesinde bulunabilir mi?

 98. erdem dedi ki:

  bende 3-4 yıldir reyno sendromu var bu hastalıktan fekaket korkuyorum parmaklarim şişiyor sabah kalkınca kesinlikle parmaklarimi oynatamiyorum sadece 1 ay doktor kontrlne gittim adalat ve coraspin verdiler ama kullanmiyorm sigarayi ogünden snra biraktim içenlerin yaninda dahi durmuyorm ankarada bir kız ameliyt olarak bu hastaliktan kurtulmuş inş bizlerde iyi oluruz

 99. Hülya dedi ki:

  Arkadaşlar öncelikle hepinize allah acil şifalar versin biz henüz yeni tanıştık bu hastalıkla ve keşke benim başıma gelseydi benim oğlum daha 14 yaşında kendini korumayıda bilmiyor daha doğrusu belkide henüz algılamıyor ne yapıcağımı bilmiyorum çok üzgünüm çünkü oğlum sigarada kullanıyor ve buda beni korkutuyor
  dileyim inşallah iyi tedavilerin biran önce bulunması herkese acil şifalar diliyorum ALLAH hepinizi korusun ALLAHA Emanet olun…

 100. hfze dedi ki:

  selam arkadaşlar bnmde tırnaklarımda morarmalar var ellerim hep soğuk oluyor soğuk havalarda ayak ve el parmaklarımı hissetmyrm ellerim kararıyor hep yorgnlk hissi var en ufak carpmalarda hmn morarma oluyr ve vücudumdaki yaralar ck gec iyileşiyor uzun zmndr(6-7 aydr)bu byle dahada artnca ancak bgn muayene oldm ve dktr raynaud hastası oldgmu syledi sgra kullymsn die srdu bi ilaç verdi adalat bnu kullanmam gerektiğini bylece ilerlemeyi önlyceğini syldi eger yaralar olsmaya baslarsa amelyt olacagmı syldi çbk gelşen bi hastalk glba ayrca sgara kullanma soğuktn korun ve aspirin türü ilacları asla kullanma ddi.raynaud hastalğnı arastrdm ama tam bi bilgim yok ve korktm cddn baska dktorlara da muayene olmak istyrm bu hastalkla ilgli blgilernizi paylasmanızı ve önerdğinz bir dktr varsa sylemenizi rica edyrm hepimizede allah acil şifalar versn

 101. ayse dedi ki:

  bendede reynld vardı ilerlemişti his kaybıda vardı mormaların yanında tabiki.ilaç tedavisi yok ama bi süre adalat ile baslayan bi ilaç kulllandım fayda etmedi tek çare soğukktan korumak.parmaklarda morarma olnuo ama göruntu olarak ortadaki eklemler buyume ve eklem üstündeki deride sertlik var.hepimize geçmiş olsun bi tavsiye sinir ve sitres olmayın aciyip zararı var

 102. mine dedi ki:

  mrblr benimde kızımda var reynaud önce ilaç tedavisi uygulandı yan etkileri yüzünden devam edilemedi sonra ameliyat dedi dr oldu ameliyat kol altından yapılıyor her iki kolu içinde ayrı zamanlarda ameliyat oldu faydasını gördük daha sonrada ayakları için kasıklarından olacaktı ameliyat ama bu arada ellerin hastalığı tekrarlandı yine aynı şimdi boşuna ameliyat oldu bence ameliyatta çözüm değil bu hastalığa en iyisi sigara içilmicek soğuktan korunulacak stresde etkiliyor bilmiyorum ama ya hastalıktan stres olunuyor yada stres hastalığı dahada geliştiriyor birbirlerini tetikliyorlar bizde arıyoruz hala konusunda uzman prof bilen bulan varsa haber verelim birbirimize

 103. gizem dedi ki:

  bende de yaklaşaık olarak 14 15 yıldır bu sorun var soğuk ortamda duramıyorum fazla pc kullansam parmaklarım şişiyor sabah uyanınca bavul olmuşlar sanki kollarımı kıvırıp uyuyamıyorum uyku şeklim değişti hele yazın aşırı klima açanlara gıcık oluyorum ki oda sıcaklığının alttına düşmemeleri gerek normal de
  bende kalp kapakçığımda gevşeklik olduğu söylendi ve anjio da reyno teşhisi konuldu sizlerin yazılarını okuyunca korktum biraz hiç geçmeyecek mi bu durum

 104. merve dedi ki:

  bende 2 senedir raynaund hastasıyım 2 ay öncesi istanbul bezm-i alem hastahanesı göğüs cerrahi servisinde ameliyat oldum fakat hastalığımın iyileşmediği gibi ameliyattan sebep şiddetli sırt ağrılarım var şimdi ne yapıcağımı bilmiyorum ne ilaç ne operasyon fayda etmedi sürekli halsizlik yorgunluk ve kollarımda ağrılar hakim ciddi anlamda mağdurum allah cümlemize şifa versin.

 105. Mertcan dedi ki:

  mrb ben mertan.herkeze ılk once geçmıs olsn dıyorum.bendede lanet olası reyno hastalıgı var malesef bı bakımdan sosyal yasantımıda etkılıyı bazen ve ben bu durumdan çok rahatsız oluorum suan tedavı goruyorum dooktor bana bı adaet ılac verdı gerçı pek umudum yok ama neyse.bısey soylemek ıstıyorum eskişehirde op.doktor cengiz ovalı dıe bırını duydum ınternette bı reyno hastasını 1 saat suren bır amelıyat sonrası ıyılestırmıs eger eskısehırde yasıyorsanız bu doktora bı basvurun eskısehırde suan yunus emre devlet hastahanesınde gorev yapmakta.eger buraya gıdıcek olan olursa gereklı bılgılerı bızımle paylassınlarr… allah yardımcımız olsn ….:(

 106. CİHAN dedi ki:

  RAYNAUD TANISI KONDU FAKAT PARMAK UÇLARIMDELİNMEYE BAŞLADI YARALAR BİTKİSEL İLAÇ LAR VE NORMAL İLAÇLARLA ZOR İYİLEŞTİ AMA BU SEFERDE DİĞER PARMAKLARIMA GEÇTİ HEPTEN İYİLEŞME İHTİMALİM VARMI LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 107. özLem dedi ki:

  aRkadasLar bnDe daha buqun qıtıım parmakLarımda hafıf kızarmaLaR oLup sonrada sısmeye basLıdu.. bna reyNaud hastalıqı oLduqunu soLedıLer iLac feLan weRmedıLeR iLacLar coq aqıR dediLer yha bu hastaLık iLerLerSe napıcam hanqı doktorLara qıttınız we hanqısı yararLı oLdu .. öqReNebıLıR mıym ??

 108. kadriye dedi ki:

  benimde 16yaşında oğlumda reynaud hastalıgı var bir ay oldu bizde ilaç başladık kalp damarda tedavigörüyor bi anne olarak beni çok üzdü allah tüm hastalarımıza şifa versin

 109. ayşegül dedi ki:

  benim dedim de aynı arkadaşlar yanlız benim şimdi işaret parmağımda yara çıktı cerrahpaşa ramotoloji ye gidiyorum ama bir sonuç alamadım bunun tedavisi yokmu bilen varsa lütfen söylesin

 110. derya dedi ki:

  36 yaşındayım. 1997 de bileklerimde ağrılarla başladı bu hastalık. 2 sene sonra cilt doktoruna gittim.çünkü ağrıların yanında kol ve bacaklarımda morluklar başladı.dr.m bana devletin taneyle verdiği ilaçlardan uyguladı bu haplar ağrılarımı kesti ama morlıklarım devam ediyor.2005 yılında istanbulda sanırım ermeni hastanesinde bağdat soyadlı bir doktorumuz bana bu teşhisi koydu ama başlangıç ve iyi huylu dedi.kan sulandırıcı … hapını ölünceye kadar kullanmam gerektiği ve soğuktan kendimi korumam gerektiğini söyledi.ne hapı içiyorum nede kendimi aşırı soğuktan koruyordum ve ayrıca sigarada içiyorum. şimdi bu yorumları okuyunca ne kadar ciddi olduğunu anladım. allah hepimize acil şifalar versin.ha bu arada soğuktan parmaklarımı hissetmiyorum.aslında çölde yaşamak lazım sanırım bunun için.

 111. esma dedi ki:

  arkadaşlar ben 26 yaşındayım 6 yıldır reynaud hastsıyım 2 kere ameliyat oldum.ellerim morarıp yaralar çıkıyodu sigara kullanıyorum.doktor artık kangrene dönüşüyor deyip acil ameliyat etti.yaklaşık 1 sene problem yoktu fakat 5 senedir ağrılarım arttı ve parmaklarım mosmor oluyor.hala sigara içiyorum.doktor en fazla 2 ameliyat şansın var sonra kolunu kesmek zorunda kalırız dedi ne yapıcağımı bilmiyorum ameliyat olmak korkutucu ALLAH yardımcımız olsun geçmiş olsun….

 112. olcay dedi ki:

  yılın 3 ayınerdeyse hastanede yatıyorum dr gecenyıl ayak parmagımıkesecek oldu ben istemedım dr değiştirdim hastalıgım ilerlemişti sizlerinde bildiği gibi bu hastalıgın belirli bır amalıyatı ve tedavisi yok sadece kendımizi soguktan korumak ve sigarada buzak durmak

 113. vasif dedi ki:

  15-ildir məndə bu xəstəlik var.Çox həkimlər gördüm çox dərmanlardan istifadə etmişəm.Bu xəstəliyin zərərli təsirlərindən qorunmağın yeganə yolu siqaret çəkməmək və müntəzəm idmanla məşğul olmaq lazımdır.Ələxsus da yüngül atletika ilə.Orqanizm də qan dövranı yaxşılaşmalıdır.

 114. ömer dedi ki:

  arkadas bu hastalık cok illet bir şey bursada iki defa devlet hastanesinde kalp damar cerrahına gittim biri … diğer doktor teselli verdi böyle yasayacaksın alıştır kendini dedi prof.dr. gittim özelden … ilacı verdi rahatlatır(ilacı yan etkilerinden dolayı kullanamıyorum tansiyon düşürüyor görmede problem yapıyor ) biraz ama bu ilaca güvenme sakın koru kendini soğuktan yoksa kesilir parmakların dedi cok morarırsa parmaklar ense kısmından damardaki sinirleri alacakmış oda en fazla iki veya üç yıl rahatlatır sinirler birleşince aynı sekilde olur dedi anlayacağınız bu hastalığın sonu gözükmüyor ama birde BİTKİSEL tedavi deneyeceğim ALLAH yardımız olsun cok acısı var bu hastalığın

 115. Hüseyin dedi ki:

  arkadaşlar yaklaşık 8 aydır bende olan bir hastalık var ellerimde morarma var ama ataklarla oluyor bu hep olmuyor parmak uçlarında morarma ve el parmaklarımı bi görseniz şişmiş durumda herhangi bir yan fiziksel olarak kötü hissim yok :D inş. düzelirim

 116. birsen gül dedi ki:

  merhabalar bendede raynaud hastalığı yaklaşık 2 yıldır var sağ elimdeki parmak uçlarım tırnaklarım soğukta bembeyaz kesilio ve çok sızlıyor 1 ay önce hastalığımdan dolayı anjiyo oldum ve bana diltizem hapını verdiler ve doktor sürekli kullanıcağımı söyledi bu hastalık nezamn geçicek ve bu hap böyle kullandıkça bende ne gibi etkiler yapıcak doğrusu bilmiorum…..?

 117. büşra dedi ki:

  ben reynodan 2 kez ameliyat oldum.ellerimden tutun ayaklarıma kadar aşırı derecede terliyodum.ameliyatımı oldum ama bna hic bi faydası olmadı :S:S:S ne yapıcamı bilmorum.

 118. naim dedi ki:

  benim ellerde ve ayaklarda önce morarma sonra yanma ve terleme oluyor hemde aşırı terleme ve yanma bazen ter damlıyor ellerimden doktor raynaud dedi tedavisi ameliyat dedi ve sigara kesinlikle içmiyosun dedi banada trental ve bitane daha ilaç verdi ama ilaçların başarı oranı %10 dedi çaresi ameliyat dedi

 119. hande dedi ki:

  bende kendimi bildim bileli reyno hastalıgı var, çocuklugumdan beri kışın elim ayagım hic ısınmaz, sokakta dolaşınca buz keser öyle ki parmaklarımı oynatamam. Fakat yaklaşık iki yıldır, ellerimde ve kollarımda ağrılar, tutulmalar oluyor.Romatoloğa gittim; iltahaplı romatizmadan şüphelendi fakat tahlillerim normal olduğu için tedavi başlatmadı. Sürekli kontrole gelmemi söyledi ve kalp doktoruna yönlendirdi. Kalp doktoruna gittim ve bana hiç bir tetkik yapmadan damar genişletici bir ilaç verdi(doxium) Acaba bu ilacın yan etkileri olur mu, kullansam mı kullanmasam mı? Reynodan kurtulayım derken kalp hastası olmak ta var…

 120. baharr dedi ki:

  arkadaşlar bende üç yıldır aynı sorun var raybaud hastalığı doktor trental ve adalat crono verdi sigarada kullanıyorum geçer mi acaba..

 121. dilek dedi ki:

  arkadaşlar benim ellerimdede aynı şekilde morarma ve üşüme hiç ısınmıyor.kalp ve damara çıktım doktorun ilk dediği bana sigara içiyomusun kesinlikle sigarayıı bırakmamı ve ilerde ciddi problem yaratır dedi.tedavinin olmadığını ilaç verip sadece engellemesini sağlayacağını söledi.ALLAH hepimize acil şifalar versin.

 122. adem dedi ki:

  ben dede bu rayno denilen hastalık var hayatımı altüst etti kendimi bir türlü ısıtamıyorum sabır sabır nereye kadar allah yardımcımız olsun

 123. melike dedi ki:

  bendede reynould hastalığı var ilerlemiş durumda nedense doktorlar ilgilenmiyolar önemsizmiş gibi davranıyorlar ben eskişehirdeyim tavsiye edebileceginiz iyi bir doktor varsa söylemenizi rica ederim saolun

 124. koray dedi ki:

  serkan tedavımı yaptırdım demıssın hangı ılde hangı hastane eğer bu maılı dıkkate alırsan sevınırım cunku ıstanbulda bı cok hastaneye gıttım tedavı yok denıldı

 125. berna dedi ki:

  benda bu lanet raynaud hastalığı var az görülen ama berbat bir hastalık yorgunluk üşüme halsizlik baş ağrısı baş donmesi ne zıkkım varsa hepsini yaşadım bu hastalıkla ilgili….

 126. kadir dedi ki:

  bugn hastaneye gittim raynaud hastasısın dedıler benm hastalıgımda ellerım morarıor sogukta doktor sıgara kulanmamamı tavsıe ettı ne yapmalıyım

 127. SeRKaN dedi ki:

  kalp ve damar hastalıkları bölümüne götürmeniz gerekir. Aynı hastalık bende de vardı ama benımkı bıras daha hastalıgım ilerlemıstı raynoud sendromu teşhisi koydular fasla zaman kaybetmeden tedavı yaptırmanınızı isterim.

 128. MUSTAFA ARDIÇ dedi ki:

  hafta başında eskişehire gideceğiz önerebileceğiniz bir doktor varmı aynı reyno sendromu eşimde de var kısa zamanda yardımcı olursanız sevinirim

 129. ayşe dedi ki:

  annemin hastalıgı ramatoloji bölümüne gidiceksiniz hastalıgınızın adı raynaud hastalıgıdır kız kardeşinz elllerini ve ayaklarını sıcak tutması lazım daha fazla bilgiyi ramatoloji bölümünden alabilirsiniz

 130. yeliz dedi ki:

  mrb lar benım bı kız kardesım var 11 yasında…sogukta ellerı morarmaktan öte parmak ucları bembeyaz oluyor bunun ıcın endıselenıorm hastanelerde hangı servıslere göstermem gerekır tedavısı nasıl olur lütfen bızı aydınlatın ıyıcalışmalar

Yandex.Metrica