A+
A-
Pankreas

Pankreas Nedir Hakkında Kısaca Bilgi

Pankreas, 12-15 cm uzunluğunda 60-80 gr ağırlığında, hem iç salgı (hormon) hem de dış salgı işlevini yüklenen bir bezdir. Midenin arkasında, duodenumdan dalağa kadar uzanır. “Baş”, “Boyun”, “Gövde” ve “Kuyruk” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Pankreas başı duodenumun oluşturduğu kavis içine yerleşmiştir. Pankreas boynunun ön yüzü periton ile kaplıdır. Pankreas gövdesinin de ön yüzü periton ile kaplıdır. Pankreas kuyruğu, dalak ile sol böbrek arasında bulunan “Lienorenal bağ” arasına yerleşmiştir. Pankreasın içinde, bu organı kuyruktan başa kadar, boydan boya kat eden bir kanal bulunmaktadır. Bu kanala “Duktus pankreatikus” (Wirsung kanalı) denilmektedir. Duktus pankreatikus, pankreası, pankreas başından terk ederek biraz ilerde safra kanalı ile birleşerek “Hepatopankreatik ampula”yı oluşturur ve duodenuımm inen bölümünün arka duvarına açılır.

Pankreasın Dokusal Yapısı

Bilindiği gibi, pankreas, hem iç salgı hem de dış salgı işlevini üstlenen bir bezdir. Organın dokusal yapısı icelendiğinde, en büyük bölümün dış salgı işlevini yürüten hücre ve öğelerden oluştuğu, iç salgı öğelerinin ise dış salgı öğelerinin içinde dağılmış olarak bulunduğu görülür. Pankreasın bu yapısı göz önüne alınarak onu “Dış salgı bölümü” ve “İç salgı bölümü” olarak iki ayrı bölümde inceleyeceğiz. Dış salgı bölümü: Pankreasın bu bölümü lobcuklu bir yapı göstermektedir. Lobcuklar ise “Asinüs” denilen küçük, fakat asıl salgı öğelerinden oluşmuşlardır. Lobcuklar ve asinüsler arasında bağdokusu bulunmaktadır. Asinüslerin duvarları pankreasın dış salgısını üreten epitel hücrelerinden yapılmıştır. Kabaca keselere benzetebileceğimiz asinüsler içlerine biriken salgıyı îobcuklar içi kanalcıklar aracılığı ile “Lobcuklar arası kanallara” boşaltırlar. Lobcuklar arası kanallar ise pankreasın asıl iki büyük kanalına [Wirsung ve Santorini) açılırlar. Pankreasın bu yapısında "Arjentafin hücreler”e de rastlanmaktadır.

Pankreasın iç salgı bölümü "Langerhans adacıkları” denilen özel hücre ve damar kümeleri tarafından oluşturulmuştur, insan pankreasında bir milyondan fazla "Langerhans adacığı” bulunmaktadır. Langerhans adacıkları pankreasın dış salgı yapısının içinde, gerçekten adacıklar oluşturacak bir biçimde dağılmıştır. Bilindiği gibi iç salgı bölümü, başlıca "tnsülin hormonu”nu salgılamaktadır. Langerhans adacıklarında 1) A 1, D ya da Alfa 1,2} A 2 ya da Alfa 2 ve 3) B ya da Beta olmak üzere üç ana tipte iç salgı hücresi bulunmaktadır. Bunlardan başka endotel hücrelerine ve sinir hücrelerine de rastlamaktadır. Beta hücreleri Langerhans adacıklarındaki hücrelerin %80′ini oluştururlar ve insülin hormonunu salgılarlar. Alfa 2 hücereleri "Glukagon” adlı hormonu salgılarlar. Alfa 1 hücrelerinin serotonin ve pankreatik gastrin hormonu salgıladıkları düşünülmekle birlikte, görevleri tam olarak bilinmemektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Langerhans adacıkları içinde endotel hücrelerinin kurmuş oldukları yaygın bir kılcal damar ağı bulunmaktadır. Böylece pankreasın bu bölümlerinde üretilen insülin, glukagon gibi hormonlar hızla kılcal damar kanına, oradan da vücudun kan dolaşımına katılırlar.

Pankreas Salgısı

Pankreastan her gün yaklaşık olarak 1500 ml pankreas salgısı salgılanmaktadır. Pankreas salgısının pH’ı yaklaşık olarak 8′dir, yani alkalidir. Salgının içinde su, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klor, sülfat, fosfat, albumin, globulin ve sindirim enzimleri bulunmaktadır. Pankreastan salgılanan sindirim enzimleri şunlardır:
1) Tripsin
2) Kimotripsin
3) Elastaz
4) Karboksipeptidaz
5) Lipaz
6) Esteraz
7) Amilaz
8] Ribonükleaz
9)Deoksiribonükleaz
10) Fosfolipaz.

Sponsorlu Bağlantılar

Pankreas salgısı, organın “Dış salgı bölümünün” işlevidir. Duodenum ve jejunumdan salgılanan “Kolesistokinin-Pankreozimin” (CCK-PZ) adlı hormon ise pankreastan, özellikle sindirim enzimlerinden zengin bir salgının salgalanmasına yol açmaktadır. Buna karşılık sekretin, bikarbonat ve sıvıdan zengin bir pankreas salgısına yol açmaktadır, Vagus sinirinin uyarılması da CCK-PZ uyarısına benzer bir etkiye sahiptir. Pankreastan salgılanan tripsin, kimotripsin, elastaz ve karboksipeptidaz proteinler ve polipeptidler üzerinde sindirici etkiye sahiptirler. Ribo-nükleaz RNA üzerinde deoksiribonükleaz ise DNA üzerinde sindirici etkiye sahiptir. Pankreastan salgılanan amilaz nişasta üzerine etkilidir. Lipaz trigliserid yapısındaki, esteraz ise kolesterol yapısındaki yağlar üzerinde sindirici etkiye sahiptir. Fosfolipaz ise “Lesitin” üzerinde etkilidir.

Pankreas Kanseri

Duodenumun bu noktasında “Majör duodenal papilla” denilen bir kabartı bulunmaktadır. Bazen duktus pankreatikusa paralel olarak seyreden, ondan daha kısa bir kanal daha bulunmaktadır. Bu ikinci kanala ise “Aksesuar duktus pankreatikus” denilmektedir. Bu ikinci kanal ilki ile birleşici bir dala sahiptir ve ondan ayrı olarak duodenumun arka duvarında, majör duodenal papillanın 1-2 cm üzerindeki bir noktaya, “Minör duodenal papilla” denilen bir kabartıya yol açarak açılır. Aksesuar duktus pankreatikusa “Santorini kanalı” da denilmektedir. Wirsung ve Santorini kanalları pankreasın hazırladığı dış salgıyı duodenuma boşaltırlar.

Pankreas Bezi

12-15 cm uzunluğunda olan pankreas bezi, midenin arkasında, onikiparmak bağırsağı ile dalak arasında uzanır. Pankreas bezi başlıca iki çeşit salgıya sahiptir. Bunlardan biri iç salgılar, yani hormonlardır. Diğeri dış salgılar, yani enzimlerdir. Enzimler özel bir kanalcık aracılığıyla onikiparmak bağırsağına dökülüp sindirim olaylarında önemli görevler üstlenirler. Pankreasın” enzimlerini ve ayrıntılı anatomik yapısını “Sindirim sistemi ve hastalıkları” bölümünde inceliyoruz. Bu bölümde yalnız pankreas hormonlarına ve bunlarla ilgili anatomik yapılara değineceğiz. Mikroskobik olarak incelendiğinde, pankreas dokusunun içinde çok sayıda hücrelerin bir araya toplanmasıyla oluşmuş küçük, yuvarlak bölgeler görülür. Bu bölgelere “Langerhans adacıkları” denilir. İnsan pankreasında bir milyondan fazla Langerhans adacığı bulunur. Buralarda “Alfa 1″ ya da “D” hücreleri, “Alfa 2″ ve “Beta” hücreleri olmak üzere başlıca üç çeşit hücre bulunur. Alfa 1 ya da “D” hücreleri denilen hücrelerin kesin olmamakla birlikte “Gastrin” ve “Serotonin” hormonlarını sentez ettikleri düşünülmektedir. “Alfa 2″ hücreleri “Glukagon” denilen bir hormon sentez ederler.

Beta hücreleri Langerhans adacıklarında bulunan hücrelerin yaklaşık % 80′ini oluştururlar ve “İnsülin” hormonu salgılarlar. Bu bölümde, yetersiz salgılanmasında “Şeker hastalığının” gelişmesine neden olan insülin hormonunu ve bir de glukagon hormonunu inceleyeceğiz.

Pankreas Psödokist

Psödokist, yalancı kist anlamındadır. Pankreas salgısı ve ölmüş olan pankreas hücreleri kalıntılarının pankreası saran kapsülden dışarı çıkıp fibroblast hücreleri ve komşu organların seroza tabakası ile oluşmuş bir kese içinde birikmeleriyle pankreas psödokistleri oluşmaktadır. Bu kistlerin büyüklüğü zamanla değişir. Bazıları çok büyük hacimlere ulaşabilirler, bu gibi durumlarda mide öne, duodenum ise sağ transvers kolonun altına. diyafragma ise yukarıya itilir. Bu yer değişiklikleri ise bazı yakınma ve belirtilerin doğmasına neden olabilir. Psödokist bölgesinde zonklayıcı bir ağrı-rahatsızlık hissi gelişebilir. Kist ele gelebilir. Akut pankreatit, psödokist ile sürebilir. Bu durumda akut pankreatitten 3-4 hafta sonra belirtiler ortaya çıkmaya, kist ele gelmeye başlar. Bazı hastalarda sarılık, akciğerlerin alt bölgelerinde ise atelektazi gelişebilmektedir. Psödokist patlayarak, yaşamı ciddi bir biçimde tehdit edebilir. Tedavi cerrahidir. Yapılacak bir ameliyatla kistin vücut dışına bağırsağa ya da mideye drenajı sağlanır. Son iki drenaj’ daha güvenilir bir yöntemdir.

Pankreas vücudun neresindedir?

Cevap İnsanda pankreas, incebağırsağın üst bölümünü oluşturan onikiparmakbağırsağma yapışıktır. Başlıca boşaltım yo­lu olan pankreas kanalı (Wirsung kanalı) ile Santorini kanalı adlı küçük borucuk dış salgıyı toplayarak onikipar­makbağırsağına taşır. Karbonhidratlar, yağlar, ve proteinlerin sindiriminde rol alan enzimler aralıksız olarak bu kanallardan incebağırsağa akar.

Pankreasın işlevi nedir?

Cevap Pankreas dış salgı ve iç salgı işlevleri olan bir salgı bezidir. Dış salgı vücudun dışına ya da dışarıyla ilişkisi olan organlara (örneğin bağırsaklara) salgılanan maddelerin üretimidir. İç salgı maddeleri ise kana salgılanır. Pankrea­sın dış salgı yapan bölümünden yağlar, proteinler ve şekerlerin sindirimi için vazgeçilmez enzimler ve bikarbonat içeren bir sıvı salgılanır. Bu sıvının görevi besinlerin bağırsakta sindirilmesini sağlamak ve mideden gelen asitli sıvıyı nötrleştirmektir. Pankreasın iç salgı hücrelerinden bazı hormonlar salgıların. Bunlar arasında şeker metabo­lizmasını düzenleyen insülin ve glükagon sayılabilir,
Pankreasta enzim üretimi nasıl denetlenir?
Cevap Pankreasta sindirim enzimleri üzüm salkımına benzer görünümdeki asinüs hücrelerinde yapılır.

Gebelikte pankreas iltihabı oluşması kolaylaşır mı?

Cevap Gebelerde pankreas iltihabı ender görülür. Bu olgularda, gebeliğe özgü hormon değişiklikleri, idrar söktürücülerin kullanımı ile gebelikte kan yağlarının yapısında meydana gelen değişiklikler sorumlu tutulmuştur. Ayrıca, ge­belikte pankreas iltihabı geçiren kadınlarda, gebelik sırasında daha kolay oluşan safra taşma rastlandığı da göste­rilmiştir.
Pankreas iltihabı kalıtsal olabilir mi?
Cevap Ailevi yineleyen kronik pankreas iltihabı olarak bilmen ve kalıtımla geçen bir kronik pankreas iltihabı tipi vardır.
İlaç kullanımı pankreas iltihabının ortaya çıkmasını kolaylaştırır mı?
Cevap Bazı ilaçların (örneğin doğum kontrol haplan) kullanımından sonra ender de olsa akut ve kronik pankreas iltihabı görülmüştür.
Soru Pankreas iltihabına neden olabilen öteki ilaçlar hangileridir?
Cevap Morfin ve benzeri maddeler akut pankreas iltihabının ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Bunun gibi kortizon, bazı idrar söktürücüler, bağışıklığı ketleyen bazı ilaçlar ve ülserli kolit tedavisinde kullanılan salazopirin de benzer et­kiler gösterebilir.
Soru Kronik pankreas iltihabı pankreas tümörüne dönüşebilir mi?
Cevap Pankreas iltihabı ender olarak, olguların yaklaşık yüzde 3′ünde pank­reas tümörüne dönüşebilir. Pankreas tümörü ile kronik pankreas iltihabı belirtilerinin büyük bir bölümü aynı olabildiğinden ayırıcı tam yap­mak İçin cerrahi girişim gerekebilir.

Pankreassız yaşanabilir mi?

Cevap Akut pankreas iltihabı, kronik pankreas iltihabı ya da pankreas tümörü olgularında pankreasın yüzde 90′a varan bir bölümü çıkarılabilir. Geri­de kalan pankreas hücrelerinin etkinliği sayesinde organ işlevselliğini koruyabilir. Uzun zamandır kronik pankreas iltihabı olan bazı hasta­larda, pankreas işlev görmüyorsa, pankreas salgısını maddeler (pankreas enzimleri) ve insülin verilebilir.
Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Ali dedi ki:

  Merhaba hocam annemin pankreas sonucu (pankreas parankim ekojenitesi dalak ve sol böbrek ile karşılaştırıldığında belirgin hiperekojen izlenmektedir .kitlesel lezyon izlenemedi.pankreas kanalı parankim ekojenitesi artefaktından dolayı izlenmesi. .pankreas posterior parankim sınırı ekojenitesi artefaktından dolayı net izlenmedi. .)))hocam tam açıkmasını yaparsınız. ..iyi akşamlar

 2. huriye dedi ki:

  merhaba benim babamda bu pankreas teşisi koyuldu bu 3gun once sag eli cok titremeye basladı pakkreas hasdaligi icinmi oluyor felc kalma durumu olabilirmi???

 3. özkan dedi ki:

  mrblar annemin sol böbreğinde ciddi anlamda büyük taş var film çektirdik pankreas kuyruk kısmında 2 mm açılma gözlenmiş ve şimdi MR istediler nedir bunun sebebi bi tehlikesi var mı?

 4. ali dedi ki:

  eşimin babası pankrios kanserinden vevat etti acaba pankrios kanseri irsimidir onun hakında bilgi verirseniz memnun olurum şimdiden teşekür ederim hayırlı işler iyi günler

 5. nermin dedi ki:

  bende karaciger buyumesi ve pankresımda kist var dedilertehlikelimidir raporlar elımde yok cıkınca bıdırecem.

 6. songül dedi ki:

  Merhabalar,
  Açıklamalarınızdan kendimde olan ve birtürlü çözemediğim (ÖZELLİKLE ; KURU BAKLİYAT, PİRİNÇ, ASİTLİ İÇECEKLER, TATLI, PEKMEZ, TUZLU,MAYALI HAMUR İŞLERİ,PATATES, ELMA… GİBİ YİYECEKLERİN TAMAMI OMUZ AĞRILARIMA SEBEP OLUYOR. KABIZ OLUYOR, MİDE BULANTILARIM BAŞLIYOR.)
  Merak ettiğim bütün bu sorunlarımın nedeni PANKREAS olabilir mi? Şu ana kadar doktorluk yapmadığım kalmadı. Tahliller de dahil. Sonuç Sebep belirsiz.
  ilgilenirsiz sevinirim. Selamlar

 7. KAYA HÜSEYIN dedi ki:

  MERHABA:Ben 2 senedir kronik pankreasla mucadele veriyorum.ama her 3 aya agrilarim geliyor.ben ameliyat olup pankreasin hepsini aldirmak istiyorum,ama bir bilgim yok,benim icin ne önersiniz,ameliyat olmalimiyim, yoksa bu agrilari her 3 aya cekmelimiyimm.beni yönledirirseniz sevinirim.TESEKÜRLER;

 8. dilek dedi ki:

  merhabalar babam dün kusma ve karın bölgesinde şiddetli ağrı ile hastaneye kaldırıldı ve pankereas iltahaplanması tanısı konuldu.şu an babam yoğun bakımda yatıyor şuuru açık ,bizimle konuşabiliyor ağrılarıda azalmış,orada yatan hastalara görede de dışarıdan iyi görünüyor.doktor ameliyat dedi babamın yaşı 73 ve ben çok korkuyorum.ne yapmalıyım başka bir doktor hastane her ne varsa önerebileceğiniz veya ameliyat olsunmu çok çaresisiz lütfen acil cevap bekliyorum

 9. hasan dedi ki:

  eşimde ast 115 ve alt 67 olarak görünmektedir. ne yapmalıyım.

 10. emin dedi ki:

  ismim emin 29 yaşındayım
  kan tahtil sonuçlarım aşığıda belirttiğim gibi olup her hangi bir sorun olup olmadığına cevap vermenizi rica ederim. ayrıca halsizlik ve eklem yerlerimde ağrı ve aşırı terleme , 3 ayda 11 kg verdim herhangi ilaç ve rejim yapmadan cevabınızı bekliyorum . şimdiden teşekkür ederim ilginiz için
  değerler :
  WBC : 3,18
  ne# : 1,94
  ne% : 61,1
  ly# : 0,88
  ly% : 27,7
  mo# : 0,23
  mo%: 7,2
  eo# : 0,06
  eo% : 2,0
  ba# : 0,02
  ba% : 0,5
  luc# :0,05
  luc% : 1,6
  #nrbc : 0
  rbc : 5,15
  %nrbc : 0
  hgb : 15,0
  hct : 42,9
  mcv : 83,3
  mch : 29,2
  mchc : 35,0
  rdw : 12,7
  PLT : 136
  pct : 0,13
  pdw : 56,3
  hdw : 2,78
  mpv : 9,3
  sedimantasyon (30 dk ) : 3
  sedimantasyon (60 dk ) : 5
  sayın hocam ilginizi ve cevabını bekliyorum saygılar.

 11. ASLI dedi ki:

  eşim 31 yaşında kolon ca 3.evre ameliyat oldu 6 ay kemoterapi gördü atlattı diye düşündük 1 yıl oldu sürekli kontrollere gidiyoduk kemoterabi biteli tam 1 yıl oldu 1 yıl sonunda pankreasgövdesi denilen yerde 43 mm tömür çıktı bağırsaktada lezyon denilen nödüller görünüyo kolonoskopide temiz çıktı pankeras daki kitle korkutulo ne durumdadır yeniden evrelendirme midir. ameliyat nasıl sonuç verir.ne yapmalıyız lütfen cevap yazın
  neyle karşılaşıcaz

 12. Nurcan dedi ki:

  Ben 70 yaşında bir bayanım. Yaklaşık 5 yıldır süren sorunum ise, biraz yol yürüdüğümde, önceleri banyo yaparken (belki de efor harcadığımda)sokağa çıkma fikri oluştuğunda hazırlanırken, genellikle karın bölgesi şiş iken (kabız ya da tok karnına) karın bölgesinde hissettiğim ağrı, yanma, kramp hissi. Bu durum ilk zamanlar 15 dakika kadar uzandığımda geçtiği halde son zamanlarda mutlaka yatmak zorunda kalmakla beraber, ağrının hafiflemesiyle bir saat kadar uyumakla normale dönüyor, sonrasında bitkinliği sürüyor. Yani bu atakların sıklığı ve şiddetinde artma olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden evden dışarı çıkamaz oldum.
  Başladığı günden bu yana çok doktorlara gittim. 1,5 yıl önce Anjiyo yapıldı, bir ana damar %80 tıkalı bulunup baloncukla müdahale edilip ilaçlı stent takıldı. Şikayetler devam edince aynı doktora tekrar soruldu, 2 ay ara ile kontrol anjiyosuna gidildi.
  Farklı dahiliye doktorları endoskopi, kolonoskopi, tüm tomoğrafi, çift kontrast mide tetkiklerine gitti, hepsi normal sonuç verdi.
  15 gün önce çekilen Tiroid us ‘da en büyüğü 1 mm olan nodüllere rastlandı, doktor ”şimdilik bu krap işini halledelim guatr ile sonra ilgileniriz, ilaç yüklemesi yapmayalım” dediği için bu konu şimdilik beklemede.
  Troid Us neticesi; (Blk Ün Tıp Fak 09.12.2010) ‘’Her iki troid lobu boyutları ve isthmus kalınlığı artmış olup minimal intratorasik uzanım göstermektedir. Parankim ekosu homojendir. En büyüğü 1 mm kalsifiye-nonkalsifiye solid ve semisolid nodüller izlendi. ‘’
  Psikiyatrik incelemeler de geçirdim, verilen ilaçlar rahatlama hissi verse de kramp olayını çözemedi.
  Zaman zaman tansiyonu yükseldiği için Monovas (10mg) kullanıyorum. 86 kiloyum, uzun süredir kilomu koruyorum.
  5-6 yıl önce bel ağrılarım için gittiğim doktor, önce zayıflamam gerektiğini söyledi ve bitkisel haplar verdi. ( Lida ) O haplardan henüz 2. sini içmiştim ki; o kramp, ağrı ve yanma hissi tavan yaptı ve hastaneye ambulansla yetiştirilmiştim.

  4 doğum yaptım. 7 yıl önce rahmim alındı. 3 yıl önce bel ağrısı ve eğikliği nedeniyle bel ameliyatı geçirdim, 4 titanyum çivi ve kemik ilavesi ile düzeltme sağlanmaya çalışıldı.Yakın zamana kadar ama uzun yıllar süren günde bir paketi geçmeyen bir sigara alışkanlığım vardı. Gece horlamalarım var.Yediğim herhangi birşey dokunmuyor.
  Şimdi sizlerden ricam; benim bu sorunuma bir çare bulmanız. Eğer bu gerçekleşirse hem yıllar süren bu problemden kurtulmuş, hem de size minnettar kalmış olacağım. Selam, sevgi ve başarı dileklerimle…

 13. beybun dedi ki:

  soru.kironok pankreas iltihabi ilacla gecermi.bu iltihap hormon sipralden olabilirmi ordan kaynaklanmis olabilirmi.merak ediyorum

 14. Hülya dedi ki:

  Merhaba…Ben şuan 27 yaşındayım ve çocukluktan beri sürekli karnım, midem ağrıyodu ve ilerleyen senelerde ağrılar sırtıma vurmaya başladı ve ağrı olduğu sürece sürekli istifar ediyordum. 1998 yılında pankreas tanısıyla hastaneye yatırıldım ve hastaneye yattığım sürede sarılık da başlamıştı. Pankreasla karaciğer arasında doğuştan damar tıkanıklığı var dediler bir ay kadar hastanede tedavi gördüm ve 6 sene kadar içerisinde yağ bulunan hiç birşey yemedim. Geçen seneler zarfında herhangi bi şikayettim olmadı o rahatsızlığımla ilgili. Fakat son zamanlarda yine midem ağrımaya başladı. Acaba yine pankreasla ilgili bir sorun olabilir mi? Daha doğrusu ne yapmam gerekiyor? Cevaplarsanız sevinirim… Şimdiden teşekkür ederim…

 15. belgin dedi ki:

  merhaba,
  benim şikayetim midede başlayıp, bağırsaklarıma yayılarak sancılı ve ağrılı bir şekilde mesaneye kadar devam ediyor. midemin alt kısmında sürekli bir ağrı var… çoğu zaman da bir taş varmış gibi bir ağırlık sürekli kabızlık hali…dışkıda bağırsaklarda şiddetli ağrılar doktora gidiyorum tahliller yapıyorlar gaz sancısı deyip geçiyorlar ben şifamı nerede arıyacağım psikolojik bunalıma girdim…pankreas rahatsızlığından şüpheleniyorum olabilirmi

 16. Hüğseyin dedi ki:

  pankreas CA Kanserler arasında en vahşisi daha hastalığın ne olduğunu anlamadan hastayı sevdiklerine hasret bırakıyor. Erken teşhis çok önemli Korkmadan radikal karar alıp pankreasın tamanının alınması yarım yamalak yapılan cerrahi girişlimlerden çok çok iyidir. Belki riski büyüktür AMA TEK KURTULUŞTUR.

 17. filiz dedi ki:

  merhabalar murat bey, babam 61 yasinda ve 1.5 yildir kilo kaybi, istahsizlik, karin ve bel bölgesinde agri ile sürekli doktorlara gidiyor. 3 hafta önce pankreas basi kanseri tanisi kondu. bt, pet, mr çekildi. ve mr defalarca çekidi. sonucunda pankreasta 4-4,2 cm lik kitle saptandi. pet de lenflerde tutulum görüldü. bt de karacigerde sag lobda 12mm kalsifiye alan var. hepatik alan invazyonu var. ca 19 9 en son 5449 çikti. 1 hafta hastande yatti. 27 temmuzda sali biyopsi yapilacak. danistigimiz doktorlar ikiye bölümüs durumda biyopsi yapilmali ve yapilmamali diyenler. yapilirsa yayilir deniyor. çok kararsiz kaldik. zaman aleyhimize isliyor. ne yapmaliyiz? tesekkür ederim.

 18. oguz baskaya dedi ki:

  eşim 20 haftalık gebe, anne karnındaki bebekte pankreas zarının olusmamasından dolayı mide ve bağırsaklar sol göğüs kafesinin içerisine yerleşmiş ve bu durum sonucunda da kalp sağ göğüs kafesine yerleşmiştir. aynı zamanda mide sol ciğerlerin üzerine baskı yapmaktadır. uzmalnlar gebeliğe son verilmesinden yana, biz bu durumda çocuğun sağlıklı yaşamına devam etmesi için ne yapmalıyız? acele cvp?

 19. Ümit Subasi dedi ki:

  LISA FLOWERS Arkadasim Türkiyede Öyle Bir Profesör varki Annemi Önce Allaha sonrada ona borcluyum Prof.dr.Servet Karahan Mutlaka kendisiyle Görüsmeni tavsiye ederim kendisi Okmeydani SSK Hastahanesinin Pankreas Bölümü Klinik sefidir.

 20. LISA FLOWERS dedi ki:

  meraba benim sorum kardesim hakkinda,seker hastasi insilun aliyor uzun zamandir sekeri cok yuksek ne yapsalar indiremiyorlar baska dr’a gitti 5 sone once gallblader surgery oldu ve tikanip duruyordu anjiyo yaptilar tub plastik boru taktilar safraya acik kalsin diye.Bu yeni dr sekerinin nicin yuksek oldugunu bulmus kardesime bosuna 1 senedir antibiyotik icittiriyorlarmis!(ki cok tehlikeli!) dr demis senin safra kesesinin pl.borusunun etrafinda ILTIHAP var o yukseltiyor sekerini demisler yuru demisler!? kendisi turkiyede yuruye yuruye cani cikiyor beni aradi ABD de niye bana cagre bulamiyorlar burda diye? siz ne tavsiye edersiniz?

Yandex.Metrica