Nefes Darlığı

A+
A-
Nefes Darlığı

Nefes Darlığı Nedir Neden Olur?

Nefes darlığı her türlü solunum güçlüğünü anlatmak için kullanılan bir terimdir. Hasta genellikle yardımcı solunum kasları aracılığıyla soluk alıp verir ve hava açlığı denen bir boğulma duygusuna kapılır.Çoğu durumda nefes darlığı daha derin soluk alıp verme ve daha sık soluma biçiminde ortaya çıkar. Ama solumanın seyrekleştiği ya da normal sıklıkta kaldığı nefes darlıkları da vardır. Olguların çoğunda hasta soluma güçlüğünü duyar, yani hava açlığının farkındadır, ama bazen, Örneğin bilinç kaybı söz konusuysa bu Öznel duygu bulunmayabilir. Nefes darlıklarının birçok türünde hasta yatar konumda duramaz, solunum kaslarının kolay çalışması için oturur ya da yarı oturur bir konum almak zorundadır. Nefes darlığı normal solumanın engellenmesine ya da kandaki oksijen gereksiniminin artmasına bağlı olarak solunumun zorlamalı hale gelmesidir.


Nefes Darlığı Çeşitleri

Nefes darlıklan başlıca özelliklerine göre iki grupta incelenebilir: Zorlamalı soluk alma ve zorlamalı soluk verme.

Sponsorlu Bağlantılar

Zorlamalı soluk alma

Soluk alma süresiyle soluk verme süresi arasındaki normal oran (5:6) bozulmuş, soluk alma süresi uzamıştır. Ayrıca soluk alma zorlaşmış ve gürültülü hale gelmiştir. Yardımcı solunum kasları (boyun, göğüs, kann kasları) da soluk almaya katılmaktadır. Bu tür nefes darlığı genellikle havanın solunum yollarından geçişini zorlaştıran bir engelin varlığında ortaya çıkar; örneğin gırtlak ya da soluk borusu darlığında durum böyledir.

Zorlamalı soluk verme

Soluk verme süresi uzamış, soluk verme zor ve gürültülü hale gelmiştir. Başta kann kaslan olmak üzere yardımcı solunum kaslan da soluk verme eylemine katılmaktadır. Bu tür nefes darlığı akciğer anfizemi gibi akciğer dokusunun esnekliğinin azaldığı ya da astım gibi küçük bronşlarda spazma bağlı olarak havanın hava keseciklerinden (alveol) çıkmasının engellendiği durumlarda ortaya çıkar.

Sponsorlu Bağlantılar

• Nöbetler halinde gelen nefes darlığı: Normal soluma dönemleri arasında nöbetler halinde ortaya çıkar. Kalp astımında, akciğer ödeminde, üremiye bağlı astımda ve gırtlak spazmında vb görülür. Ama bu tür nefes darlığının en tipik Örneği bronş astımıdır. Bu hastalıkta nöbetler genellikle geceleri tutar, 10 dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Önce yapışkan, daha sonra hafif köpüklü beyaz bir balgam çıkarmasıyla nöbet sona erer. Nöbetin günlerce sürmesi status asthmaticus (astım durumu) olarak bilinir.

• Sürekli nefes darlığı : Genellikle ağır kalp, dolaşım ve solunum yetmezliklerinin ileri evrelerinde görülür.

Soluma güçlüğü olarak da tanımlanan nefes darlığı (dispne) nedir?

Nefes darlığı hekimden yardım istemini gerektiren ve sık rastlanan belirtiler­den biridir. Her şeyden önce nefes darlığını doğru tanımlamak gerekir. Nefes darlığı hızlı soluma anlamına gelen “takipne” değildir; metabolizmanın artma­sına bağlı olarak daha sık ve derin soluma anlamına gelen “hiperpne” de değil­dir. Nefes darlığı öznel bir olgudur; hasta bilinçli bir biçimde, nefes alma ça­basını güçlendirmeye çalışır. Akciğerlerin yeterli oksijen sağlayamadığı du­rumlarda ortaya çıkar. Solunum güçlükle ve rahatsız bir biçimde gerçekleşir.

Akciğer hastalıklarında, solunum güçlüğünün anlamı nedir?

Solunum güçlüğü ya da nefes darlığı, akciğer işlevlerinin ileri derecede bozul­masının bir ifadesidir ve her olguda tehlikeli bir işarettir. Soluma güçlüğü solunumun az ya da çok yetersiz olduğunu belirten bir belirtidir.

KUSSMAUL TİPİ NEFES DARLIĞI

Sponsorlu Bağlantılar

Şeker hastalarında (diabetes mellitus) ve üremide görülen bu solunumun nedeni kanın asiditesinin artmış olmasıdır. Bu tip solunumda hasta ritmik bir biçimde nefes alırken, aniden çok derin ve sesli bir nefes alır ve nefesini bir süre sonra uzun bir nefes vermeyle akciğerlerini boşaltır.

BİOT TİPİ NEFES DARLIĞI

Biot tipi nefes darlığı daha çok menenjit, beyin-kanaması, kafa içi basıncının artmış olduğu durumlarda görülür. Bu tip solunum düzensiz Cheyne-Stoke solunumlarına benzer. Nefes alamama dönemleri daha uzun sürer ve bu sırada hastanın çenesi düşmüş, ağzı açılmış, kasları gevşemiştir. Solunumun durmuş olduğu bu dönemlerde hasta ölü gibidir.

EFORLU SOLUNUM TESTLERİ

Sağlıklı insanlar dinlenme sırasında rahatça ve farkına varmadan soluk alıp verirler. Yoğun fiziksel etkinlik sırasın­da bile kapasitelerinin üst sınırına ulaş­madıkça solunum güçlüğü duymazlar. Vücudun fiziksel etkinliğe uyum sağlaması kalp-dolaşım, solunum ve kas sistemlerinin ortak çalışmasının so­nucudur. Bu sistemlerden birinin yeter­siz çalışması durumunda insan fiziksel etkinliğe dayanamaz ve zorlandığında solunum güçlüğü çeker; yeterli kan ve oksijen alamayan, kalpte ya da kol ve bacaklarda ağrı ortaya çıkar.

Sağlıklı insanların (Örneğin sporcu­ların) ya da dolaşım sistemi hastalığı bulunan kişilerin fiziksel zorlanmaya nasıl tepki gösterdiği iyi bilinmektedir. Buna karşılık kronik solunum sistemi hastalığı olanların eforlu (ergometrik) solunum testlerine nasıl ve hangi meka­nizmalarla uyum gösterdikleri tam olarak bilinmemektedir. Bu kişilerde efor sırasında ortaya çıkan solunum güçlüğü birçok etkene bağlı olabilir. Basitleştirilecek olursa, bu kişilerde be­yin, eforu algıladığı andan başlayarak solunum ve dolaşım sistemlerine daha fazla çalışması yönünde mesaj gönde­rir, ama bu organlardaki yetersizlik ne­deniyle mesajlar yerine getirilemez.

So­lunum sisteminin güç harcama sırasın­da kullanılacak bir yedek kapasitesi vardır. Ama bu yedek kapasite çeşitli nedenlerle azalabilir ya da tam olarak kullanılamaz. Spirometri ve kan gazla­rının incelenmesi gibi basit solunum -testleriyle bazı başka testler, vücudun efora uyumunu azaltan etkeni saptama­ya yetmez.

EFORLU SOLUNUM TESTİNİN UYGULAMA KOŞULLARI

Eforlu (ergometrik) solunum testinin uygulanmasında karmaşık aygıtlar kul­lanılır. Testin öbür testlere göre en önemli üstünlüğü hastanın efora karşı azalmış olan uyumunun kökenindeki temel nedeni doğru saptayabilmesidir. Test kalp ya da solunum sistemi kö­kenli solunum güçlüğünün hem nitelik, hem de nicelik olarak saptanmasının dı­şında, solunum sistemi hastalığının tipi­nin de belirlenmesine olanak verir.

Güç harcama şurasında solunum güçlüğü çekilmesinin birçok nedeni vardır. Ortamdan hücrelere hava taşın­masını sınırlayan bütün hastalıklar so­lunum güçlüğüne yol açar. Oksijenin akciğere ulaşması ve buradaki gaz alış­verişinin ardından kan aracılığıyla hüc­relere taşınması sürecindeki herhangi bir bozukluk solunum güçlüğünün ne­denini oluşturabilir.

Bu bozukluklar şöyle özetlenebilir:
– Akciğerler yetersizdir.
– Akciğer dolaşımı bozulmuştur.
– Kalbin pompalama gücü azalmıştır.
– Büyük (genel) dolaşımda bozukluk vardır.
– Solunum işlevi yeterince denetlene­memekte ve biriken karbon dioksitin vücuttan atılmasında güçlük çekilmek­tedir.

Bütün bu durumlarda uygulanacak testte hastaya yaptırılacak efor nitelik ve nicelik yönünden iyi seçilmelidir. Efor testi vücudun güç harcamaya uyum sağlamak için kullandığı bütün sistemlerin sınanması olarak kabul edi­lebilir.
Eforlu solunum testlerinin en çok kullanıldığı yerlerden biri de bazı adli tıp olaylarında akciğer hasarının sap­tanmasıdır. Hastaya daha önce spiro­metri ve kan gazlan incelemesi gibi testler uygulanmış ve sonuç normal çık­mış ya da çok ileri bir bozukluk saptanmışsa eforlu solunum testinin uygulan­ması gereksizdir, çünkü bu iki durum sağlıkla hastalığın iki uç noktasını oluş­turur. Birinci durumda kişinin sağlıklı, ikinci durumda da hasta olduğu açıkça bellidir. Eforlu solunum testi ise İki uç nokta arasındaki hastalara uygulanmalı ve hastalığın ağırlık derecesini ve kişi­nin çalışabilip çalışamayacağım sapta­mak için kullanılmalıdır.
UYGULAMANIN SAKINCALI OLDUĞU DURUMLAR
Test bazı durumlarda kesinlikle uygu­lanmamalıdır. Bunların başında gelen kalp hastalıkları şunlardır: – Yeni geçirilmiş akut miyokart enfark­tüsü;
– genellikle enfarktüs öncesinde görülen tipte anjina pektoris;
– akut kalp kası (miyokart) ya da kalp dış zarı (perikart) iltihaplan;
– ağır kalp ritmi bozukluktan;
– kulakçık-kanncık arası İleti bozukluk-lan (II. ve III. derece);
– konjestif kalp yetmezliği (kalbin fazla kanla yüklenmesine ya da yüksek tansi­yona bağlı);
– akciğer dolaşımında (küçük dolaşım) kan basıncı yüksekliği;
– şiddetli kansızlık. Testin ancak belirli koşullar altında ve gerçekten gerekliyse uygulanabildiği durumlar ise şunlardır:
– aort kapağı darlığı;
– ana koroner atardamar tıkanıklığı;
– orta ya da ağır şiddette kan basıncı yüksekliği;
– hipertrofık kardiyomiyopati (kalp ka­sında aşın kalınlaşmaya bağlı hastalık).
Aynca test yalnızca solunum siste­minin incelenmesine yönelik olsa bile uygulanması sırasında dolaşım sistemin­de bir sorun çıkması olasılığına karşı hasta sürekli elektrokardiyografiyle de denetim altında tutulmalı, olağandışı bir durumun ortaya çıkmasına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Test bütün ku­rallara uygun olarak uygulanırsa bu tür sorunlara ender rastlanır. Testin uygulanmasının sakıncalı olduğu öbür durumlar solunum sistemini ilgilendi­rir. Her türlü akut solunum sistemi hastalığında ve özellikle aşağıdaki du­rumlarda testin uygulanması sakıncalı­dır:
– Yeni geçirilmiş akut akciğer embolisi (akciğer damarlarının pıhtıyla tıkanma­sı);
– pnömotoraks (akciğer zarının iki kat­manı arasına hava girmesi);
– akut akciğer enfeksiyonlan, akciğer ya da akciğer zan iltihaplan. Özellikle amfizemli, çok önceden akciğer embolisi geçirmiş ya da gaz alışverişinde bir baş­ka ağır bozulduğu olan hastalar test sı­rasında çok dikkatle izlenmelidir. Bu hastalarda teste bağlı olarak çeşitli do­kulara giden oksijen miktarı aşırı ölçü­de azalabilir.

EFORLU SOLUNUM TESTİNİN UYGULAMA BİÇÎMİ

Eforlu solunum testi iki biçimde uygu­lanabilir: Bunlardan birinde hasta yürü­yen bant üzerinde hareket ederek, öbü­ründe de jimnastik bisikletine benzeyen ergometre bisiklet pedalı çevirerek güç harcar.
İki testten hangisinin seçileceğine karar verilirken aşağıdaki noktalar dik­kate alınır:
– Pedal çevirmede harcanan güç daha kolay denetlenebilir.
– Yürüyen bant vücudun çok çeşitli kas­larını çalıştırır.
– Yürüyen bant uygulaması hasta için daha kolaydır.
– Pedal çevirmede vücut ağırlığı testi et­kilemez.
– Yürüyen bant uygulaması biraz daha pahalıdır. Ergometre bisikletle yapılan testte pedal hastanın cinsiyetine, vücut yapısına, klinik durumuna ve yaşına gö­re belirlenen bir hızla ağırlaştırılır. Ge­nellikle, pedalın ağırlığı ya da bandın hızı dakikada bir artırılır. Toplam test süresi hiçbir zaman 10-12 dakikayı aşmamalıdır.
KLİNİK UYGULAMALAR
• Kalp yetmezliği – Test sırasında kal­bin yeterli kan alamamasına bağlı ola­rak kalp bölgesinde ağrıların ortaya çık­ması, buna nefes darlığının eklenmesi ve tansiyonun yeterince yükselmemesi kalp yetmezliğinin tipik belirtileri ola­rak değerlendirilebilir.
Kesin tam için sağ kalbe kateter yer­leştirilir ve efor sırasında sol karıncıkta ortaya çıkan bozukluğun derecesi daha kesin ve dolaysız bir biçimde saptanır. Bu yöntem örneğin ekokardiyografide sol kanncık işlevinde bir azalmanın saptandığı, ama efor testi sırasında bu bölgenin İşlevsel kapasitesinin değişme­diğinin görüldüğü, dolayısıyla tanıda karışıklıkların ortaya çıktığı durumlarda da kesin tanı koyulmasını sağlar.
Solunum sistemi hastalıkları – Efor sırasında nefes darlığının ortaya çıkma­sı ve efora uyum gösterilememesi bütün kronik solunum sistemi hastalıklarında saptanan bulgulardır.
Özellikle hem dolaşım sisteminin, hem de solunum sisteminde yaklaşık aynı ağırlıkta bir bozukluğun bulundu­ğu durumlarda ayırıcı tanı amacıyla bu teste başvurulabilir. Böylece efora uyumsuzluğun asıl nedeninin kalp has­talığına mı, yoksa solunum sistemi has­talığına mı bağlı olduğu anlaşılır. As­tımlı hastalarda ise her zaman sabit bir bulgu saptanamayabilir, çünkü bu has­talıkta bronş daralmasının nedeni kişi­den kişiye değişir ve bazı hastalarda efora bağlı hiçbir daralma görülmezken, bazılarında efor sırasında ya da sonra­sında daralma görülür.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Doga dedi ki:

  Benim 10 gün önce nefesimde bir darlık başladı ve başladığı gün nefesim tikandi tamamen bogululma atağıyla fenalaştım ve acile kaldirildim. akciğer temografim çekildi bir şeyim olmadığını psikoljik olabileceği söylendi.. daha sonra kalp doktoruna gittim oda bir şeyim olmadığını söyledi fakat ben hala yarim yarim nefes alabiliyorum göğüs kafesimde tıkanıyor nefesim.. buda psikolojimi bozuyor sanki ilk krizi yasicam saniyorum..

 2. Hatıce dedi ki:

  Mrb bende nefes alırken daralıyorum derın nefes alma ıhtıyacı duyuyorum bazen yutkuna mıyorum 1yıldır arada bı cekıyorum rahatsız oluyorum ozellıkle yemek yerken

 3. Erdal dedi ki:

  Ben biraz kostümü veya efor harcadimi hızlı hızlı nefes alıyor zaman buna bağlı olrak öksürük ve bunlara bağlı elim ayağım titriyor dermanı kalmiyor

 4. Tarık dedi ki:

  Merhabalar ben nefes alıp verirken sanki nefesim istediği yere ulaşamıyor tekrar veriyorum nefes almamış gibi oluyor

 5. HÜSEYİN dedi ki:

  Bende 2 seneden beri nefes almakta zorluk çekiyorum hayat zindan oldu esnemeyince boğuluyorum esneyince rahatlıyorum ekseriye geceleri oluyor hatta uyurken boğularak uyanıyorum Doktorlarda bir şey bilmiyorlar bir sürü doktora gittim ciğerlerin tertemiz kalbin iyi diyorlar ama bir türlü bu şikayetim geçmedi bu sefer guatır dan şüphelendi ama boğazımda ne bir şişlik nede bir dengesizlik ve şikayet yok genel cerraha sevk etti randevu aldım bakalım o ne diyecek
  ŞİKAYETLERİM
  1-Derin Nefes alma ihtiyacı duyuyorum
  2-Esneyerek rahatlıyorum
  3-ekseriye yattığımda çok rahatsız ediyor
  4-yemek yediğimde rahatsız oluyorum
  5-Öksürünce rahatlıyorum vs vs

 6. Caner dedi ki:

  Burada yorum yazan ve herhangi bir şey bulunamadı diye çoğu arakadaşımızda depresyon ve akabinde kaygı bozukluğu hastalığı var. Hemen bir psikolağa danışın.

 7. Defne dedi ki:

  Bi kaç zamandır böyle oluyor, nefes alıyorum ama yetmiyor daha fazla almak istiyorum.Geceleri uyurken zorlanıyorum.Uyuyamıyorum.Sizce ne yapmalıyım? Bu arada yaşım 14

 8. Mustafa dedi ki:

  Arkadaşlar nefes sorunu olanlar ben nasıl oldugunu iyi biliyorum.günde 3.4 defa acile gitiğimi biliyorum doktora çok gittim hiçbirşey in yok diyorlar. Ama neler çektiğimi bir ben bir allah biliyordu.en son psikiyatri doktoruna gittim çok şükür iyiyim şimdi sizede tavsiye ediyorum.

 9. başak dedi ki:

  20 yaşıma girecem ekimde 11 yaşımdan beridir sigara denen zıkkımı kullanıyorum anam babm olmuş sanki uzun süre (7-8 ay brlki daha fazla grip diye düşündüm ) geceleri göğsümden ses geliyordu. uykuda istemsiz yatığımı düşünüyordum. ama gözlerimi açıp etrafta dolandığımda yine o ses geliyordu.
  doktora gittiğimde astım, akciğer in komple bronşit olduğu söylendi. ilaçlar sayesinde biraz toparlasamda siqaradan dolayı iyleşemiyorum dokktor bu şekil giderse koah olacağını söyledi napabilirim?

 10. Ibrahimhalil dedi ki:

  Ben üç ay önce burun ve geniz ameliyatı oldum.Burnumdan et ve kemik aldım.Bende yutkunma ve nefes daralmasi sorunu başladı.lütfen bana yardimci olun .psikolojim bozuldu nerdeyse .hangi doktora gittiysem bişey yok dedndi

 11. gizem dedi ki:

  1 ay kadardır nefes alamıyorum ancak esneyerek nefes alabiliyorum hatta bazen onda bile alamıyorum doktora gittik bir şeyin yok dedi ama nefes alamıyorum bundan bir kaç ay öncede göğsümde ve sırtımda şiddetli ağrı vardı o zamanda doktora gitmiştim ama bir işe yaramadı nefes alamıyorum sürekli esnemem gerekiyor nedir bunun çaresi yardımcı olun lütfen

 12. Ebru dedi ki:

  Merhabalar ben 35 yaşında bir bayanım, 2 Yıldır nefes darlığı yaşıyorum.Gün içerisinde herhangi bir efora bağlı olmadan ataklar halinde gelişen aldığım nefesin yetmediğini düşünerek esneyerek derin derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum 14 yıldır sigara kullanıyorum. 1.5 yıl önce nefes darlığı şikayetiyle girdiğim batın ultrasonunda tesadüfen böbrek kanseri olduğum tespit edildi ameliyat oldum fakat bu hastalığın nefes darlığıyla ilgisi olmadığı söylendi. Göğüs batın mesane tomografilerim normal ama hala şikayetlerim devam ediyor nereye gitmeliyim beni yönlendirebilirseniz sevinirim. Teşekkürler

 13. Gunay dedi ki:

  selam.bende nefes alamiyorum derinden nefes alanda ve ya esneyende ala biliyorum.Rengen etdim.kalbimide etdim hic bir sey yok dediler.Neden ola biler.doktora gitdim dedi stresdendir simdi ilaclar kullaniyorum hale gecmeyib.bunlardan basqa ne testi yaptira bilerim hangi doktora gidim

 14. cigdem dedi ki:

  Merhabalar benim sorunum nefes alırken zorlanıyorum bi süre nefessiz kalıyorum esnedigim zaman ancak düzene giriyor

 15. Gamze dedi ki:

  Yıl olmuş 2016..26 yaşındaym. İlk başladığında 2004tü
  Doktora gittim bişey yok dediler.Ama yıllar geçti bu şey geçmedi.sonra defalarca yine gittim en son dahiliye uzmanı bana bu psikoljik sen çok pimpiriklisin dedi.gerçekten ben düşününce oluyor sandım.Burda yazılanların hepsini okudum.ve şuan yalnız olmadığım için sevinsemmi 1kişi bile bundan kurtulamamış üzülsemmi. Nefes alamadığım için sürekli esneme ihtiyacı duyuyorum. Çok esnememin sebebinide araştırdım vücudun oksijensiz kalmasıymış. Napıcam bilmiyorum okadar sık oluyorki kendimi zorlarken beynim tıkanıyomş gibi ölcekmişim gibi sıkıntı basıyor napıcam bilmiyorum hele burdaki yazılanları okuyunca dahada ümitsizleştim.

 16. taşi dedi ki:

  ARA ARA UYKUDA GELEN NEFES DARLIKLARIM VARDI.KENDİ KENDİNE GEÇTİ.ÇOK ŞKR ALLAH KİMSEYİ NEFESSİZ BIRAKMASIN

 17. deniz dedi ki:

  Merhaba, iki üç gündür toplu taşıma araclarinda nefes darlığı çekiyorum ve kalbimde ani hizlanmalar oluyor. Gece uyku halinde iken uyandığımda nefesimi tuttuyordum ve birdn verdm 2 kere tekrar etti sizce nedir

 18. AsRa dedi ki:

  1 senedir nefes darlığı çekiyorum. Esneme ihtiyacı duyuyorum sürekli. Yeterli oksijen alamadığımı düşünüyorum. Son 2 haftadır tıkandığımda öksürmeye başıyorum.Doktora gittim, bir şeyin yok strestendir, ergenlik dönemindesin olur böyle şeyler dedi. 1 senedir geçmiyor, stresten olduğunu düşünmüyorum.

 19. Cemal dedi ki:

  Selam ben 55 yaşındayım nefes adamda bir sorun yok 10 km hızlı adım düz yurirkende sorun yok nezaman bir rampaya gelsem nefesim kesiliyor soluk soluğa kalıyorum aşırı nefes alma ihtiyacı duyuyor ve kalp atışlarım hızlanıyor saygılarımla .

 20. akay dedi ki:

  merhaba ben 24 yaşındayım 10 gündür derin nefes alamıyorum sadece esnerken derin nefes alabiliyorum ve sürekli esneme ihtiyacı duyuyorum doktora gittim ama bişeyin yok dedi.ne yapmalıyım başka doktora mı gitsem bilmiyorum yardımcı olursaız sevinirim.

 21. sıla dedi ki:

  merhaba ben 12 yaşında bir kız çocuğuyum.benim bazen aldığım nefes bana yetmiyor.bir boğulma hissine kapılıyorum.çok korkuyorum.bana yardımcı olur musunuz?

 22. sinan dedi ki:

  gece uyanıyorum ve aldığım nefesin yeterli olmadığı hissine kapılıyorum.bir süre evin içinde dolaştıktan sonra düzeliyor. sebebi ne olabilir.

 23. elif dedi ki:

  Ben 25 yaşındayım ve 15 gün yoğun bakımda kaldım nefes borusu daralma oldu ameliyat oldum ama daralma tekrar oluşuyor ne yapmaliyim herkeze Rabbim şifa versin

 24. Sezai dedi ki:

  Benim nefes darligim ayni sanki bagazimi sikiyorlar Babam oleli bir sene oldu bir senedir oyle. Doktordan sakilestirici aldim onu icince 100de50 duzeliyorum nedir bilmiyorum yardimci olursaniz sevinirim

 25. beyza dedi ki:

  BN biraz hızlı yürüyim yada hızlı konuşuyım nefes alamamaya başlıorum sebebi nedir ve bu nefes darlığına gitiyo mu :)) verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ediyorum :)

 26. Sevim dedi ki:

  Merhaba ben sevim 40 yasindayim bir yildir nefes sorunum var doktara gittim bir sonuc alamadim surekli derim nefes alma ihtiyaci duyuyorum bazen esneyerek nefes aliyorum bana yardimci olursaniz senirin

 27. melek dedi ki:

  Ben daha 14 yasndaym ama arada bi nefesm kesiliyor bunu nasl önlemeliyim ve ne yapmalıyım

 28. Halit dedi ki:

  Zaman zaman gece yattıktan 2saat sonra nefes tıkanıklığı ile uyanırım 20 saniye nefes almak için çırpınıp dururum sondra normal nefes almaya devam ederim sebebi nelerdir.

 29. Emel dedi ki:

  Merhaba ben 16 yaşındayım.yaklaşık uzun zamandır nefes darlığı çekiyorum,fakat bu genelde yemek yerken oluyor.sadece esneyince rahatlayabiliyorum bunun nedeni ne olabilir,doktara görünmelimiyim

 30. yusuf dedi ki:

  gece uyumaya çalışırken aniden nefesim kesiliyor göğsümde ağrı başlıyor ama akciğer filmde bişey çıkmadı kardiyolojiye girdim oradaki doktorda bişey yok dedi ama aşırı derecede sıkıntı veriyor gündüzde ara sıra oluyor çok aşrı derce rahatsız ediyor. tşk ederim

 31. Hüseyin dedi ki:

  Arkadaşlar sorunlarınızı anlatmışsınız ancak bir doktor allah rızası için burada ne yapılacak ne edilecek diye bir kelime bie yazmamışlar belkide doktorlarda bu konuda bir şey bilmiyorlar

 32. mustafa dedi ki:

  bende derin nefes alamama 2 yıldır.ama ara ara oluyor.mesela bir oluyor sonra 2-3 ay sonra bir daha oluyor ve kısa süreli oluyor.bunun nedeni nedir

 33. Muaviye dedi ki:

  Mrb 1 haftadan bele gogus ve kalbim sızlıyort ıcımde bır heyecan oluyor kardiyoloji doktoru kalpte sorun yok dedi. Aama nefes almakta zorlanıyorum nefesim daralıyor

 34. emre dedi ki:

  Bende nefes alırken gecelerı zorlanıyorum ıcımde martılar ucusuyo resmen sıgara kullanıyorum bırgunde 10 15 tane ıcmezsem bu zorlugu bazen bu rahatsızlık yuzunden uykusuz bıle kalıyorum cocuklugumda astım hastasıydım

 35. şebnem dedi ki:

  rafet beyle ayni.sigara kullanmam.surekli esnerken nefes ala biliyorum.esnemekden artik agzim yirtilacak o durum yani. :-/

 36. Gülhizar dedi ki:

  bende nefes alırken zorluk çekiyorum sanki boğuluyormuş gibi oluyorum.kalbim acıyor. tek başıma kalamıyorum bazen beni kurtarın diye bağırmak istiyorum ölüyor gibi hissediyorum acaba neden ?

 37. sude dedi ki:

  nefes almakta güçlük çekiyorum derin nefes alma istegi oluyo doktora gittim sinir sifres dedi ama bu aralar sıklıkla olmaya başladı geceleri yatamıyorum nefes alamu-ıyorum hiç ve doktor fısfıs verdi acaba neden oluyor

 38. nazire dedi ki:

  vücudum şişiyor .ve nefes darlığı çekiyorum .yol yürümek bana ölüm geliyor derin nefes alamıyorum tıkanıyorum.birşeylere allerjim olduğunu sanıyorum.bana yardımcı olun ltf.

 39. mehmet dedi ki:

  PANİK ATAKTA EN ÇOK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI :

  – Panik atak kalp krizine yol açar mı ? – HAYIR
  – Panik felce yol açar mı ? – HAYIR
  – Panik anında ölebilir miyim? – HAYIR
  – Panik anında kendimi, kontrolümü yitirir kendime ve çevreme zarar verebilir miyim ? – HAYIR
  – Panik atak bayılmaya sebep olur mu ? – HAYIR
  – Deliliğe yol açar mı ? – HAYIR
  – Uçakta panik atak gelirse ölür müyüm ? – HAYIR
  – Tedavisi var mıdır? – EVET
  eğer bu belirtiler varsa panik ataksınız

 40. umut dedi ki:

  slm benn 23 yaşinda bir gencim 1 haftadan beridir derin nefes almakta bya zorlaniyom bazen boguluyorum sanıyorum panige kapiliyorum hastaligim ne olablir ve tedavisi varmıdır

 41. baylan dedi ki:

  Sevgili arkadaşlar hepimize geçmiş olsun,ben dün esneyerek nefes alma şikayetyle göğüs hastalıkları bölümüne gittim.doktor koah başlangıcı olduğunu söyledi,sigarayı hemen bırakmalısın dedi.arkadaşlar hepinize rabbimden sağlık ve acil şifalar dilerim.bizim ne çektiğimizi bi siz bi allah bilir.

 42. birkız dedi ki:

  bende 2 gündür oluyor geceleğin tam yatacakken yarım nefes alıyorum sanki yarıda oksijen akciğere gitmiyormuş gibi kendimi zorluyorum nefes almak için ama pskolojik olduğunu düşünyorum sol elmde hissetmyck adar uyuşukluk oluyor :/

 43. hülya dedi ki:

  benimde 2 merdiven çıksam nefesim yetmıyor böyle uzun uzun nefes alıp veriyorum duruyorum eger normal nefes alırsan titriyorum çok hızlı nefes alıyorum bende anlayamadım bu ne ama bayagıdır var.

 44. Cem dedi ki:

  Hep sigaradan oluyor ciğerleri sertleştiriyor ve bronşları tıkadığı için nefes almak zorlaşıyor. Yorgunluk , uykuya dalmakta zorlanma , Konsantre olamama , nefret duygusu yapıyor. Lanet sigarayı içmemek lazım.

 45. nurimo dedi ki:

  benim boğazım gece yaterken yutkununca acıyor ve balgam var bide yemek yerken nefes almakta zorlanıyorum neden olabilir yaş 16 saygılar.

 46. TİMUR dedi ki:

  nefes alıp vermekden şikayetçiyim-kulağımı avuç içi yapıp dinliyorum nefesin dar yerde sıkışarak geldiği anlaşılıyo acaba KBB dr. na mı gitsem bana yardımcı olursanız sevinirim. SELAMLAR

 47. abdulkadir dedi ki:

  abdulkadir öz Mar 11th, 2013 at 21:39 Your comment is awaiting moderation.
  mrb bizim 16 günlük bebegimiz var suan adana özel metro hastanesının yogun bakım bölümünde yatmakta doguştan solunumla ilgili sorunu var balcalı hastanesıne amaliyat edılecek dıye sevk edıldı endestkopi yapıldı solunum yollarında herhangı bu sorun bulunmadı bişey yok dıye tekrar metro hastanesıne sevk edıldı doktorlar bu rahatsızlıga bı ad koyamadılar ne oldugu bellideil cihaza baglı bı sekilde cok az mıktarda oksijen verildiginde solunumunu tamamlıya bılıyor tüp cıkarıldıgında en fazla 8 saat dayana bılıyor entibe edemiyor doktorların anlayamadıgı yada karsılasmadıgı bı vaka ne yapacagımızı bılmıyoruz

 48. mustafa dedi ki:

  merhabalar. ben 27 yaşında ve orta kiloda biriyim. sigara kullanıyorum. dinlenme halindeyken bile çok sık nefes alıp veriyorum. bu durumun sigara içmemle alakası var mı? yoksa sebebi başka bişey olabilir mi? teşekkürler.

 49. betül dedi ki:

  nefes alıp veremiyorum çok zorlanıyorum bunun için ne yapnalıyım???

 50. ela dedi ki:

  benim de nefes darlığım var bazı anlar nefes alamıyorum ve artık çok yoruldum nefes alamadığım zamanlar ölecekmiş gibi hissediyorum ve akciğerlerimin üzerine bir ağırlık düşüyor sanki

 51. naciye dedi ki:

  merhaba adım naciye benım sol kolum ağarıyrdu şimdıde nefes almakta zorlnıyorum kalp damara orloji doktoorua gıttım bir şeyınız yok dedıler sebebın sızdenöğrenme ıstıyorum iyi

 52. eray dedi ki:

  2 günden beri nefe darlığı var ve nefes alırken kendimi boğulacak gibi hissediyorum lütfen yardım edin…(ACİLLLLL)

 53. Aslı dedi ki:

  bende de aynı sorun var. nefes alamıyorum. çok kötü oluyorum. sürekli esneme ihtiyacı duyuyorum arada esnerken nefes alabiliyorum sadece.

 54. selma dedi ki:

  bi bende war sanıyordum…15 yıldır ,yılda en az iki kez olurum . 10 gündür nefes almaya çalışıyorum yine offf … :( hiç geçmeyecek gibi geliyo ….hareket etmemide kısıtlıyo, pskolojikmiş

 55. yaşar dedi ki:

  s.a arkadaşlar bende de zaman zaman oluyo, ancak bu sıralar çok artı,sabaha kadar uyuyamadım,sanki kalbım duracak bır krız geçırecek gıbı oluyorum,dıyafram çalışmaları da yapıyorum acaba onun etkısı mı dıye duşunurken panık atak hastalığını da ıht ımaller arasına koyuyorum,tabıı bu h6astalık bıraz metafızıkle alakalı…

 56. Ahmet dedi ki:

  Bendede nefes darlığı vardı.her sabah bir diş sarımsak çiğniyerek yuttum.şuan iyiyim.birde ayın beş günü her gün bir demet tere yiyin.inşallah sağlığınıza kavuşursunuz.

 57. Sühela dedi ki:

  Ben 13 yaşındayım ve anne ve babamın telefonu kapalı onlara ulaşamıyorum nefes alamıyorum çok zor nefes alıyorum derin nefes alırken sanki bütün bedenime kısa bir sürelik felç geliyo kısa kısa nefes alıyorum ve artık çok yoruldum NE YAPMAM LAZIM

 58. mustafa dedi ki:

  babam nefes darlıgı cekıyo ve sigara içiyordu üstüne birde tozda karısınca babam nefes alamaya başladı acaba ne yapabılırız

 59. zehra dedi ki:

  merhaba ben iki gün önce arkadasımda oturken birden koluma bir agrı girdi sonra boynuma dogru ilerledi gecer diye beklerken birden nefes aldıgımda göğsümünn agrıdıgını hissettim sonra sırt bölgemde agrı oldu her hefes aldığımda aynı şekilde göğsümden sırtımdann agrı oluyor çok öksürüyorum esnerken hatta konusurken bile agrı oluyor göğüs ve sırt bölgem buz gibi oluyorr hastaneye gitmeden size yazmak istedim sorun nedir acaba ?

 60. zeynel dedi ki:

  aynısı bana da oluyo nefes alırken zorlanıyorum 1 haftadır beri

 61. serhat dedi ki:

  ben 19 yaşındayım yaklaşık 2 yıldır sigara kullanıyorum sigarayı bırakmaya karar verdim ama bıraktığım gibi ertesi gün nefes darlığı çekiyorum sebebi ne olabilir hangi doktora gitmeliyim

 62. berk dedi ki:

  arkdaşlar ben 3 gündür böyleyim nefes verirken nefesim daralıyo ve gögsüm batıyo sizce neden dolayı oluyo…

 63. Beste dedi ki:

  merhaba.1 seneden beri bend aynı rahatsızlığı çekiyorum.nefes almak i.in esnemem gerekiyor diğer türlü nefes alamıyorum ve bu durum beni çok rahatsız ediyor.ne yapmalıyım ?

 64. ahmet dedi ki:

  mrb.ben ahmet daha 15 yaşındayım ve bende nefes darlığından şikayetciyim.galiba bende bronşit de vR.NE YAPMALIYIM

 65. es es dedi ki:

  ben 18 yasındayım nefes darlıgı cekıyorum ara ara bu hastalık bana sadece nefes darlıgını degıl ınsanın kendınden baska kımseden fayda gelmedgını ögrettı herkese gecmıs olsun …………

 66. ERCAN dedi ki:

  MERHABA : BEN NEFES ALIRKEN NEFESİM SANKİ YETMİYO BURNUMDA TIKANIKLIK VAR HER ZAMAN KAPALI ONDAN MI YOKSA BAŞKA NEDEN LERİ OLABİLİRMİ

 67. çiğdem dedi ki:

  bende acayip rahatsız oluyorum artık geceleri yatmıyorum nefes almam için esnemem gerek doktor piskolojık dedi nasıl rahatlıyacam bilmiyorum çok zorlanıyorum

 68. Suzan dedi ki:

  Merhaba ben 2 gundur nefesi zor aliyorum dun aksam olecem sandim butun vucudum sogudu :( bunun sebebi ne yardimci olursaniz cok sevinirim pleaceeee

 69. HASAN dedi ki:

  28 yaşındasyım gece uyurken nefesim kesilmiş olarak uyanıyorum. sanki bogulma gibi nefes almaya çalışıyorum ama nafile birkaç denemeden sonra nefes alabiliyorum. bu aralar daha da sıklaşmaya başladı. bunun nedenini lütfen acil söylermisiniz.

 70. muhammet dedi ki:

  hocamm 2 haftadır nefes almakta çok zorlanıyorum ancak ya cok derin nefes alarak yada esneyerek rahatlıyorum sorunum ne olabilir

 71. gülnaz dedi ki:

  bende 1 aydır nefes darlıgı çekiyorum esneyince rahatlıyorum piskolagamı gitmem gerekiyor

 72. deniz dedi ki:

  merhaba bende 2 yıldır nefes almakta zorlanıyorum sürekli derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum ve esneyerek alabiliyorum.bu ne demektir bilgilendirirmisiniz

 73. seher dedi ki:

  ben yaşındayım nefes alıp verirken kalbim sıkışıyor zor nefes alıyorum ne yapmalıyım..

 74. gamzegamzegamze dedi ki:

  21 yaşındayım son 1 senedir ben de aynı sorunu yaşıyorum..gerçekten zor çünkü sürekli esneme ihtiyacı hissediyorum alamayınca öleceğim sanıyorum..hiç doktora gitmedim psikolojik olduğunu düşündüm.yorumlara bakılırsa öyleymiş de zaten..aklıma gelmediğinde sıkıntı yok ama azcık sıkıntıya geleyim hemen ortaya çıkıyor.diğer sıkıntımı unutup ona takılıyorum bu kez..stres yüzünden oluo elbet tüm bunlar ama stressiz yaşamak için de fazla ‘güzel’ bi dünyada yaşıyoruz..

 75. hayal dedi ki:

  3 aydır nefes almakta zorlanıyorum bununla birlikte burnumda kanayacak hissi duyuyorum . Nedenini öğrenmek istiyorum , ölüm böyle birsey olsa gerek .s

 76. alfaa dedi ki:

  s.a allah şıfa versın hepımıze bendede 2 haftadır nefes darlıgı var doktor psıkolojık ılac verdı kullanmadım hemen namaza başlamayı düşünüyorum ve emınımkı rabbım bızlerı bu ılletten şafı adıyla kurtaracak ınşallah hepımız kurtulucagız ama umutsuzluga kapılmayın ölumdende bahsetmeyın hayata olumlu bakmaya calısın arabesk sarkılar dınlemeyın kavga etmeyın öfkenıze dur deeyın ülumlu yönden bakın tahammul edemedıgınız ınsanlardan uzak durmaya calısın ve en esralı,gerçekçı olan şeyı unutmayın dua duayı hıc bırakmayın bızım ılacımız duadır gözyaşlarıyla allaha yalvarın ıcımızdekı ancak ozaman sıkıntılardan kurtulabılırız

 77. murat dedi ki:

  iyi gunler ben 1 aydir boyun kol kurek kemigi agrisi cekiyorum doktora gittim rontgen cekti boyun fitigi degil dedi kas gevseticisi verdi gönderdi 1 haftadir nefes almakta zorluk cekiyorum ve cok gegiriyorum acaba ne yapmam gerekiyo beni bilgilendirirseniz sevinirim iyi calismalar…murat

 78. çiğdem dedi ki:

  meraba annemin çok nefesi darlanıyor özellikle geceleri sırt üstü yatınca bunun sebebi ne olabilir acilll

 79. SAMER dedi ki:

  BENİMDE NEFES DARLIGIM VAR LANET OLSUN BU HASTALIGA:)

 80. gizem dedi ki:

  doktor bey kaç günden beri kalbime bi ağrı giriyor ve nefesim tıkanıyor sizce ne yapmalıyım ne gibi şeyler önerirsiniz.

 81. Münevver dedi ki:

  merhaba ben münevver 20 yaşındayım bazen aldığım nefes bana yetmediği hissine kapılıyorum daralıyorum ama bu uzun sürmüyor çok korkuyorum sizce sorun ne olabilir..?

 82. açelya dedi ki:

  benim 15 gunden beri nefes alip verirken kendimi boguluyormus gibi oluyorum bende bide gögüsümün arasi cok icine cökük yani cok cukur acaba ondanmi

 83. prenses dedi ki:

  berhaba ben 32 yaşımdayım nefesim daralıyor ayn anda sırtın ağrıyor buna cevap vverin yardımcı olun lütfen yaha

 84. bilal dedi ki:

  slm , ben bilal son zamanlarda kalbil daraliyo , nefes almakta zorlaniyorum,ancak esnemek beni rahatlatiho, ne yapmaliyim,
  anniden oluyo!
  korkuyla,annnkisiyete ile allakali deyil !!!

 85. Z dedi ki:

  Safinaz,

  Söylediğin belirtileri 17 yaşımdan beri yaşıyorum. Yaşım 32 şu anda. Bana da psikolojik dediler ama ben balgam çıkarınca rahatlıyorum. Bence sende balgam olabilir ve öksüremiyor olabilirsin. Bu durum başladıgı zaman çok derin nefes alarak şiddetle öksürmeye çalış. Bende işe yarıyor. Öksürük hissin olmasa dahi öksür ve bunu çıkarmaya zorla. Eğer balgam varsa ve çıkarabilirsen rahatlarsın aksi taktirde bu sorunu mecbur çekeceksin. Ben 17 yaşımdan beri çekiyorum hiçbir şey bulunamıyor.

  Not: Sigara kullanıyorum.

 86. sedat dedi ki:

  slm, 42 yaşında sporla uğraşan biriyim.son 1-2 senedir nefes almamda sorunlar yaşamaya başladım bu daha çok akşamları oluyor.esnerken tam esneme olmuyor.sanki karnıma bir baskı varmış gibi oluyor ve esnemeden çıkıyorum.göğüs hastalıklarına gittim nefes testi yaptırdım bir sonuç alamadım doktorum psikoljik dedi ve yolladı.aynı rahatsızlığın 14 yaşında olan kızımda da olduğunu farkettim.sorduğumda 4-5 aydır nefes almada ve esnemede zorlandığını söyledi.kalpte bir sorun yok ciğerlerde de aynı şekilde sorun olmadığını söylediler.şimdi soruyorum bu psikoljikse kızmın ne sıkıntısı var:) sizlerden yardım rica ediyorum psikolojik diyerek geçiştirmemenizi önemle rica ediyorum.

 87. serhat dedi ki:

  ben fazla yaşamıyorum bu sorunu ama benim sorunum nefes açlığı yaşıyorum tamamen psikolojik kendisine neden derin nefes alıyorum acaba güçlü bir hastalıkmı deyip kendini korkutarak nefes alıp verme bozukluğu yaşar ve sürekli derin nefes alma ihtiyacı duyar. Kişi bu durumdan kurtulmak için kafasını bu düşüncelerden arındıracak bişeyler bulmalı ve genelde esnernek rahatlar çünkü bilinç-altı esnerken boşalır.

 88. serpil dedi ki:

  slm Arkadaslar ayni sikayetleri bende yasiyorum
  sanki beni boguyorlar psikolojik ama bununla
  yasamak cok zor.

 89. Erhan dedi ki:

  Arkadaşlar ben 21 yaşındayım.Sigara kullanmıyorum.Nefes darlığı çekiyorum 1 haftadır.Doktora gittim akciğer filmimi çekti ,kan tahlili yaptı herhangi bir sorun bulamadı.Ama şimdi daha rahat nefes alıp veriyorum.Sanırsam herşey psikolojik.Kİmse kafasına takmasın.Acil şifalar.. :)

 90. kemal dedi ki:

  zor nefes rahatsız yapıyor.hemen gecmezkı ölüyorum ben artık yapacak bırsey yok.

 91. hasan dedi ki:

  geceleri kalktıgım zaman 2 veya 3 dakıka ıcınde vıcuduma bır tıtreme gırıyor ve nefes almakta cok zorlanıyorum bunun sebebı ne olabılır

 92. miine dedi ki:

  iyi günler benım sorunum once grıp olup doktora gıttım hafıf balgamım vardı muhayne edıp bronsıt oldugumu soledı de yanlız bna bı kac sorudan sonra nefes darlıgı oldugunu soledı mesela bn cabuk yoruluyorum kalbım nedensız hızlı etmaya baslıyor uykuda bıle bazen omuzumla kalbım arasında bazen bırden agrı hıssedıyorum ayak bıleklerım agrıyor asırı yorgunluk bna flım tahlıl yapmadıgı ıcın supheye dustum acaba ole bırsey varmıdır varsa nasıl tedavı olurum sımdıden tesekkurler..

 93. ceyhan deniz dedi ki:

  aynı sorunlar bendede war birde 3 haftada bi olan sağ batından karnıma we mideme doğru çıkan agrılar oluo ve çok btkinim.. aynı zmanda nefeste alamıorum tam 8 aydr çok korkuyorum acaba neden :((

 94. ERSİN dedi ki:

  Merhaba:
  nefes darlığından şikayetim vardı 2009 da doktora gittim akçiyerimde ödem oldugunu kendılıgınden geçmesı gerektiğini 3 ayda bir kontrole gidecektim . sene böyle devam etti ve gecti yanlız spor yaptıgımda sankı gırtlağımda bir vana varmışta kısılmıs gibi hırıltılı bir ses oluşuyor ve nefesımım düzene girmesi 1 sati buluyor. neden böyle bir sorunla karşı karşıyayım bilgilendirrseniz seviniirm.

 95. Selçuk dedi ki:

  ben küçük yaşlarda nefes darlığı çektim 15 yaşıma kadar ..
  sonra birden kayboldu gitti , sigara kulaandım 12 yıl.
  şu an 34 yaşındayım sigaraya bağlı nefes darlığı var .
  sigara içmeyince iyim , içince ölecak gibi oluyor ,
  sanırım artık bıçak kemiğe dayandı

 96. nefes. dedi ki:

  bende kadife ,kumaş , basma v.b türü ve kerevizden dolayı nefes alamıyorum bunun nedenini merak ediyorum . doktora gitmek için gereksiz buluyorum .

 97. ceyhan dedi ki:

  slm arkadaşlar bnde 22 yaşındayım we aynı sebeplerden madurum :(( bnmde 8 ay önce nefes darlığım wardı mide şişkinliğiyle birlikte geldi gitmediğim doktor kalmadı geceleri uyuyamıyodum ve neredeyse hiç nefes alamıyordum bu sebeplerden işim bozuldu çalışamaz hale geldim doktorlar stresten ve psikolojik dedi antideprezanlar kullandım. fakat uyku düzenim yerine geldi ama nefesime tam bi çare olmadı:(( hala ara ara daralmalar gelıo çok kötü oluyorum dünya aşıma çöküyo ve herşey anlamsız gelio ölüm kurtuluş olur bence ama ölümde ele gecmiyor.KOŞAMIYORUM TIKANIYORUM HEMEN.. BU KONUDA Bİ ÖNERİSİ OLAN VARSA LÜTFEN PAYLAŞSIN :(( HERKESE ALLAHTAN ŞİFA DLİYORUM SAĞLICAKLA KALMANIZ DİLEĞİYLE…

 98. ebru dedi ki:

  ben 26 yaşındayım 5 aydır nefes darlığı çekiyorum sürekli esneme ihtiyacı duyuyorum öyle nefes alıyom doktara gittim emar ve tomografi çekildi yok bişe dediler ama geceleri bazen nefessiz kalıyorum beni aydınlatın

 99. neslimmm..... dedi ki:

  arkadaşlar nefes darlığının en önemliş faktörü stres deprasyon,panik atak yani psikolojik nedenler..nefesimiz daraldığında bunu dahada çok kafamıza takıyoruz ve nefes almak dahada zorlaşıyor bu sefer baş dönmesi bayılma hissi gibi olaylar meydana çıkıyor..ben amerikan hastanesinde 3 boyutlu akciğer filmi çekildim emara girdim birçok kan testi solunum testi yapıldı ama gayet herşey normal çıktı…şuanda boynumda sırtımda omuzlarımda kasılmalar oluyor ama tamammen psikolojik ilaçlarımı kullandığım zaman bu şikayetlerimin hepsi ortadan kalkıyor..bence tavsiyem fiziki muayine yaptırdıysanız ve problem çıkmadıysa kesinlikle psikiyatri uzmanına görünmenizi tavsiye ederim…herkese sağlıklı ve sorunsuz hayat diliyorumm….

 100. zeynep dedi ki:

  slm bn zeynep 14 yaşındayım sık sık nefes alamıyorum ağlamak istemsem bile ağlıyorum ve sinirlenince daha kuvvetli oluyor ne yapmalıyım

 101. julide dedi ki:

  nefes darlığı var ne yapmalıyım bronşit den dolsayı sanki nefes borumun üzrine bişey oluyor bu nefes darlığı biliom by cevasp verşirseniz s4vinirim

 102. barış kürşad dedi ki:

  merhabe ben kürşad 18 yaşındayım son 5-6 aydan beri nefes alırken tıkanma hissi oluyor ağzımdan uzun bir solunum yaptığımda bu durum 5-10 dakka da olsa düzeliyor ve hep aynı sorun aynı şekilde devam ediyor ben bronşitten şüpheleniyorum ama psikolojikte olabilir diyolar

 103. zeynep dedi ki:

  ben 24 yasındayım. nefes aılıp verırken zorluk cekıyorum. zorluk cektıgım ıcın esnerken nefes alma gereğı duyuyorum

 104. sunay dedi ki:

  merhaba ben 20 yaşındayım yaklaşık 1 yıldır nefes darlığı yaşıyorum. öksürükle başlıyor ve hırıltılarla nefes almaya çalışyorum. balğam oluşumları söz konusu ve genellikle geceleri oluyor.geceleri uykumdan kalkıyorum.önceleri sadece öksürükvardı ama şimdi nefes darlığıyla birlikte oluyor…bilğilendirirseniz sevinirim…
  teşekkürler

 105. sevil dedi ki:

  merabakızım 9 yaşında bi süredir nefes alamıyor önceleri kardeşlerine dayalı olarak pisikolojik diye düşünüyoduk ama öyledegilmiş.bu çok sık degil arada bir nefes alamıyorum diyodu bu aralar arttı.sebebplerini araştırdım şuan çok korkuyorum dr.gidicem ama inşallah iyi bi dr la karşılaşırız uyuyunca problem yok ama arda bi oluyor allah herkese şifa versin.

 106. ayşegül dedi ki:

  Bunlar tamamen psiholojik uzun bir tedavi sonucu rahatlayacaksınız mutlaka bir psihiyatriye gidin faydası var ben gördüm.

 107. ahmet dedi ki:

  bende uzun zaman önce burunda kıkırdak eğrilmesi vardı biliyordum ama ameliyat olmamıştım.doktor şuan gerek yok demişti şuan yaklaşık 3 ay dır bende nefes sıkıntısı çekiyorum.özellikle bu tür rahatsızlıklar hep akşamları yada geceleri başlamaktadır ben sırtüstü yüksek yastıkta yatıyorum bu biraz rahatlatıyor burun etlerindede şişme var bunu doktorum bilgisayarda bana gösterdi bende elimdeki ışıkla burnumun içine bakarak görebiliyorum ve tabi hem burun etlerinde şişme hemde kıkırdak dokuda eğrilik olması nefes almakta sorun meydana getiriyor çevremde de benzer olaylar yaşayıpta doktora gittiklerinde burun etlerinde ,sinüs yollarında şişme yada yıl boyu süren allerjik rinit diye birşeyle olduğu ve tabi psikolojik sıkıntılara bağlı olarakda meydana geldiği söylendi,kimisi burunda et ve benzeri sıkıntıları ameliyatla çözüme kavuşturdu.bende hayırlısıyla şubat attilinde ameliyat olup rahatlamaya çalışacağım sorunum az çok belli kıkırdak kayması ve burun etleirnin şişmesi,insanın yaşam kalitesi ister istemez düşüyor dışarı çıkmıyorum ,rüzgara karşı korumalı olmak zorundayım birde soğuk algınlığı yok mu mahvediyor insanı ,bir çok arkadaş çeşitli doktorlara gitmiş ama kbb gitmemiş gördüğüm kadarıyla orayada görünmekte fayda var bence çünkü burun soluk yollarının kapalı olması o belirtilerin bir çoğunu meydana getirmektedir.

 108. niyazi dedi ki:

  Ben 19 yaşındayım ve küçükken bende nefes darlığı vardı, hastaneye gittim incelediler ama stres sıkıntı dediler bundan 7 sene önce ve bu ara sıra devem ediyor ve son 10 gündür gerçekten çok zorluk çekiyorum nefesi içime çekiyorum ama alamıyorum daralıyorum ve çok sesli bir şekilde oluyor, sigara’da kullanıyorum günde günde 3 4 adet ne yapacağım bilmiyorum en yakın zamanda hastaneye gideceğim.
  Benim şöyle bir düşüncem’de var ben şu an çalışmıyorum onun stresi’de olabilir diye düşünüyorum ama gerçekten çok kötü bir his insan ölmek istiyor öleceğini hissediyor ve çok korkuyor.

 109. alaaddin dedi ki:

  mrb ben alaaddin 16- yasındayım nefes darlıgı cekıorum nasıl cekıorum mesela gıcıklık tutmus gibi nefes alıorum.. neden.. idrar tahlili ve kan tahlili yaptırdım bisi cıkmadı veya psıkolojik olarak dusunuorum ?

 110. mehmet dedi ki:

  bende grip olduğum ve çok sigara içtiğim zamnalr nefes alamıyorum şimdilik ama sizinkileri okuyunca halime şükrediyorum tek diyeceğim hepinize de Allah acil şifalar versin..nefes almakta zorlanmak çok kötü :(

 111. Abdul dedi ki:

  merhaba hocam…yaklasık 3, 4 aydır sıgara ıcmıyorum fakat son ıkı haftadır nefes darlıgı var solugu alırken güçlük çekiyorum buyuk bı sorunsa ılerlemeden onune geceyım…saygılar

 112. ümit dedi ki:

  yazıyı yazdığımdan beri 3 gün geçmiş,bu sabah kalktığımda nefes alırken ciğerlerimin sonuna kadar nefes çekebiliyordum,fakat 2-3 saat sonra hafif bir tıkanma yeniden oldu fakat eskisine nazaran allaha çok şükür iyiyim..herkesin dr nezaretinde sağlığını koruması gerektiğini düşünüyorum,burdan arayışlara girmeyin..herkesin hastalığı farklı olabilir..bu 5-6 haftalık süreç içerisinde kullandığım bitkiler: kestane balı-zencefil karışımı,ardıç tohumu (kaynat demle ve iç),kara turpu hafif oyup içine kestane balı koyun ve dışarda rüzgarlı yerde 2 gün bekletin (turpun altına kap koymayı unutmayın lakin o kapa akacak sıvıyı içeceksiniz)..valla benim içtiklerim bunlar amma ve lakin ben hala doğru düzgün balgam çıkaramadığım için bu nefes darlığının olduğunu düşünüyorum allah izin verirse bunuda atlatıcam inşallah..tekrar ediyorum ,nefes darlığı olan sigarayı bıraksın yoksa onla yaşarsınız sonsuza dek..herkese sağlıklı günler

 113. ümit dedi ki:

  selam arkadaşlar,nefes alamayıpda internetten nedenini araştıran arkadaşlarınızdan biriydim..bugün 3.kez dr a gittim.1. göğüs hastalıkları uzman dr bronşitsin atıma çevirenilir dedi(hafif bir nefes darlığım vardı)tomografi çektirdim sonuçlarımda akciğerlerim tertemizdi.15 sene sigara içmeme rağmen temiz çıkmıştı allaha çok şükür..2. uzman dr süreyyapaşada ağır bornşit geçirmişsin dedi bunları söylerken o gün elinde kan tahlilim ve efor testim vardı..bir geniş specturumlu antibiyotik verdi haftaya birlşeyin kalmıcak dedi..yarın son hapımı alacağım lakin bugün başka bir uzman dr a göttim ve kronik bronşitsin dedi.nedeni sigara..nefes darlığında bu yüzden dedi..turbuhaler verdi(bu ağızdan çekilen kortizonlu bir ilaç)bu sabah kullandım bronşlarım biraz açıldı ama hala nefes darlığım mevcut..yanında haplarda verdi..
  aradan 5 hafta geçti geçeli hastalığımda olumlu gelişmeler oldu evet ama nefes darlığı hala mevcut..1-2 aya geçmezse alerji testi yaparız dedi.ir nefes herşeyden daha değerli..sigara içenler varsa aranızda bırakın..çünkü nefes alamamaya başladığınızda allah kahretsin diyeceksiniz.ve biliyorumki bunu ben sadece yazdığımla kalıcam ve siz sigara içmeye devam ediceksiniz:) için bakalım..eğer durumumda düzelme olursa yine yazıcam..herkese acil şifalar..

 114. sado dedi ki:

  merhaba 28 yaşındayım 2-3 aydan beri nefes almakta zorlanıyorum
  ancak içimi çekerek nefes aldığımda yada esnediğimde rahatlayabiliyorum son günlerde daha çok sıklaşmaya başladı doktora gittim kan tahlili yaptı akciğer filmi çekti ve birşey olmadığını söyledi. fakat ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum ne yapmalıyım.yardımcı olursanız sevinirim

 115. ali_38 dedi ki:

  SeLam sayin:Dr Gecelerı sorun yasamaktayim uyuyamıyor nefes almakla zorlanıyorum cok acı cekıyorum oksurmek’ten kendımı alamıyorum ve gun boyunca sesım acık ama geceleyın sesımın kısıldıgını hıssete bılıyorum bogazım da sankı bırsey dugumlenmıs gıbı duruyor yutkunamıyorum… Aile saglik ocagına gıttıgımde enfeksıyon var denılmıstı bazı ılaclar verıldi ama faydasını bılamamktayım ne yapcagımı bılemıyorum ( 1 ) ay uzun sure ses kısıklıgı yasadım doktora gıttıgımde cesıtlı ılac tedavısı uygulandı sonuc alamadım yardımcı olursanız sevınırım…ARKADASLAR HERKESE ALLAH’TAN SIFALAR DILERIM INSALLAH BU SORUNLARLA KARSILASMAYIZ HEPIMIZIN ICIN ONCE SAGLIK…!!!

 116. hilal dedi ki:

  14 yaşındayım uzun bi suredir derin nefes alamıyorum bende sadece esnerken derin nefes alabiliyorum ve sürekli esnemek istiyorumum ozellikle yorulunca beden dersi vb. Derslerde oluyor ama bu olay her gun her saniye olmuyor ama baya bir oluyor bana karsi kotu bi etkisi yok ama rahat edemiyorum sizce nedeni ne olabilir ?

 117. abide dedi ki:

  bendede benzer sorunlar var arkadaşlar.bazen boguluyo gibi oluyorum ilk derin nefesimi iyi alıyor ardından gelen derin nefeslerimi alamıyorum telaşa kapılıp bogulma hissiyle dahada daralıyorum ve bu günlük hayatımıda etkisi altına alıp beni ve çevremdekileri huzursuz ediyor.hiç bişiden zevk alamıyorum berbat bi durum bu.bende gögüs hastalıkları uzmanına gidip nefes testi yaptırdım(23 yaşında ve 8senedir sigara içiyorum,şuan sadece aklıma gelince içiyorum)kalp grafigi çektirdim ne doktorlara göründüm ama herbişey temiz çıktı en sonunda kalp doktoru bi pisikiytra görünmemi tavsiye etti.hemen bi pisikiyatıra göründüm ve bana ilaç yazdı bu bir pisikolojik sorun dedi gerçektende düşünüce hak verdim…size tavsiyem aynanın karşısına geçin ve kendinize iltifatlar edin siz istemediginiz sürece derin derin nefes almazsınız buna hakim olmak sizin elinizde.kendinizin doktoru olun ve en yakın zamanda bi pisikiyatıra başvurun bu bi hastalık degil pisikolojik bir dönem allah şifa versin…

 118. ünzile dedi ki:

  ben 44 yaşındayım nerdeyse 10 küsür senedir ara ara nefes darlığı çekiyorum nefes aldığımda ciğerlerim şişmiyorum .allerji testine kadar herşey yapıldı fakator kimse birşey bulamadı.benim kendimi takiplerim sonunda havadaki nem oranı yükselince benim nefesim daralıyor ve nem normale dönsede benim düzelmem 1 ayı geçiyor .benim nefesimin daralması ilk nefes normal daha sonra sanki birisi ciğerlerimi alttan sıkıyor ve giderek nefesim yetmiyor bu ciğerimin alttan tutulması gittikçe ciğerimin tamamen sıkılıyormuş gibi oluyor nekadar derin nefes alırsam alayım farketmiyor sadece kendimi çok zorlayarak esnersem ciğerlerim doluyor sonrasında herşey gene aynen tekrarlıyor bazen esneyemiyorum ozaman işim çok daha kötü .birde kendimi böyle zorladığımda sol omzumda ağrı oluyor .bana bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim

 119. Sevgi dedi ki:

  RABBİM DERTT VERİPTE DEYARDIM DERRMAN ARATMASIN KİMSEYEE DÜŞMANIMA BİLEE BU SIKINTIYI VERMESİN . ŞAFİ İSMİYLE ŞİFALAR VERSİN

  RAMAZANDAN ÖNCE Bİ GECE KAFAMA BİR ŞEY TAKTIM ÜZÜLDÜM KURDUM KURDUM DURDUM YIĞINLA ÜZÜNTÜ YAŞAMIŞTIM FAKAT BU ÇOK NORMALDİ BEN MUTSUZ OLDUM KURARKEN UZANIYORDUM SIRT ÜSTTÜ VE BİRDEN GENİZ AKINTISI HİSSETTİM GENZİMİN KURUDUĞUNU ÖLÜYORUM DEDİMMMMMMMMMMMM BİRDEN PANİKKKKKKKKKKK OLDUM VE ACİLE GİTTİM GECE HAVA VE SAKİNLEŞTİRİCİ YAPTILAR HAVANIN FAYDASI OLMADI NÖBETCİ DOKTORA DEDİM ASTIM DEĞİL BU BEN NEFES ALIYORUM AMA GENZİMEE BOĞAZIM TIKANIYOR DEDİM ODA PSİKİYATRİYE GİTMELİSİN DEDİ BİRDE İÇ HASTALIKLARINAA BEN GECE BOYUNCA SAYIKLAMISIM HUZURSUZ UYKU İÇİNDE UYUDUMMU UYUMADIMMI BİLMİYORUM SABAH BİTKİN YORGUN PERİŞAN HALDEYDİM TEKRAR HASTANEYE GİTTİM SERUM VERDİLER DAHİLİYE DOKTORUNADA DURUMU ANLATTIM CİĞERLER HERŞEY SAĞLAM BİŞİ YOK DEDİ PSİKİYATRİYE GİTTMEN GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ BU SIKINTI DEVAM ETTİ BENDE 2 HAFTA SONRA PSİKİYATRİYE GİTTİM VE DEPRESYON DEDİ LUSTRAL VE DİDERAL VERDİ FAKAT KORKTUM KULLANMADIM :( VE SONRAAA MELİSA ÇAYI ADA ÇAYI İÇMEYE BAŞLADIM AZ AZ AZALDI SIKINTIM DERKEN BU GÜNLERDE TEKRAR NÜKSETTİ TEKRAR PSKİYATRİ VE KULAK BURUN BOĞAZ İÇİN MUANE OLMAM GEREKTİRĞİNE İNANDIMMM.. SAĞ TARAFIMA YATINCA UYUYABİLİYORUM HEMEN UYUYAYIM DİYEE OYALANACAK HAYALLER KURAR OLDUM :))) RUH HASTASI OLMAK ÜZEREYİM SANKİ HAYAT TAT VERMEZ OLDU BUNLAR GEÇER GEÇECK ALLAHIN İZNİ İLEEE ÖLÜM KESİN ELBET AMA RABBİM TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR VERSİN………………………

 120. hasan dedi ki:

  83 yılında sol akcğerde kis varıdı 2 lobu alındı 15 sene idare ettim bir sorun yoktu bir gün kan geldi aşırı derecede doktora gittim ve sol akciğerimi aldılar 15 yıl daha idare ettim (Bu ara ciğerim alınırken hatalı amaliyet nedeniyle hala kendime pansuman yapıyom temiz gazlı bez koyyom 2 günde bir )2 ay önce nefes alamadığımı ayaklarımda ödem oluşmuştu ve şimdi herhangi bir iğnem ilacım yok sadece bir oksijen tüpü aldım onu kullanıyom ne yapmalıyım başka bir tedavisi varmı türkiyede 60 hasta varmış böyle ömrümüzün 2-3 yıl olduğu söyleniyo bu hastalık tedavi edilebilirmi lütfen yardımcı olun

 121. zeynep dedi ki:

  ne diyeyim aynı sorunları yaşıyorum panik bozukluk deyip bir sürü ilaç veriyorlar onların yan etkileri derken en güzel yıllarınız hissettiğiniz ama doktorların varlığını kabul etmediği ataklarla boğuşmakla geçiyor rabbim beterinden korusun

 122. semih dedi ki:

  arkadaşlar bu rahatsızlık bende 6-7 aydır var bende ne oldugunu bilmedigim için bir çok tetkik yaptırdım efor testinden tutunda akciger tomografisine kadar ekg sine kadar yaptırmaadıgım şey kalmadı ama sonuç nafile… benim şikayetlerim biraz daha farklı derin nefes alma, almaya çalışma,alamama,alıp rahatlama sık sık olan şeyler bunun yanında almamaya çalıştıgım zaman gögsmde ve sırt bölgemde kasıntı olması,bogazımda takılma hisii yutmada problemi gibi şikayetlerimde var. bu sıkıntı bizlerin ortak noktasıdır derdine derman bulan lütfen bizimle paylaşsın.benim sizlere önerim derin nefes alma ihtiyacı duydugunuz zaman almamaya çalışın kendinizi zorlayın ve almayın bunu başarabilirseniz bi nebze olsun zaman içersinde azalıyo Allah hepimize acil şifalar versin …..

 123. memet dedi ki:

  1961 dogumluyum 1 haftadır nefes almakda zorlanıyorum sigarayı yeni bıraktım cevabınızı bekliyorum tesekkürler.

 124. mehmet dedi ki:

  şu derde yakalanıp da deva bulan yok mu ya.böyle yaşanır mı blmiyorum.allah hepimize şifa versin inşallah.her doktor başka bişey söylüyor.nasıl bir hastaıkmış anlamadım.yok mu bi yardım edecek?

 125. hülya dedi ki:

  43 yaşında ev hanımıyım ergenlik döneminden bu yaşıma kadar nefes alıp vermekte zorlanıyorum sürekli esneme gerilme parmaklarımı çıtlatma psikiyatrise gittim 10 mgdepresyon ilaçları verdi tedavi oldum fakat arada bi başlıyor 15 20 gün nefes alıp vermekte zorlanıyorum zaman zaman geçiyor yeniden doğmuş gibi oluyorum.bıktım artıııııık.LÜTFEN BENİ YÖNLENDİRİRMİSİNİZ

 126. zeynep dedi ki:

  Arkadaşlar yorumları okuyunca çok rahatladım . bu sorunu tek ben yaşıyorum sanıyordum. bende nefes alırken çok zorlanıyorum ve esnediğimde rahatlıyorum.iki sene önce aynı olayı yaşamıştım doktora gittim. bişey çıkmadı.Psikolojik olduğuna eminim. Düşünmediğim zaman uyuduğum zaman hiç bir sıkıntı yok. bu aralar bazı sıkıntılar yaşadım ve yine başladı . Panik atak olabilir diye düşünüyorum.

 127. ipek dedi ki:

  merhaba 27 yasındayım calışan bır bayanım..3 gundur nefes almakta gucluk cekıyorum..ama uyku problemım yok ,yemek su problemımde yok ,sadece tıkanacakgıbı oluyorum.işteyken ara,ara nefes almadığımı fark edıyorum.sankı mıdemde bısey sıkıstırıyor gıbı gelıyor nfes alamayıncasankı kalbıme beynıme bırsey oluyor gıbı gelıyor..henuz doktorada gıtmedım…ama gıdıcem sanırım..cok zor bırsey herkeze acıl sıfalar

 128. Feyyaz dedi ki:

  Merhaba. Benim değilde annemin çok tuhaf şekilde, genellikle sıkıldığı zamanlarda, çok şiddetli şekilde horultular ve buna bağlı olarak nefes kesilmesi oluyor. Bugüne kadar bi sürü hastane ve doktor gezdik hiçbiri tam teşhis koyamadı. Annemin şeker hastalığı var kimi doktorlar bununla ilişkilendirip tonla ilaç verdiler. Hatta kalbi yüzünden dediler, anjiyo bile oldu ama hiçbirşey değişmedi. Sonuna kadar okudum yazınızı ama onun benzeri bi şikayeti olanda görmedim. Son çare olarak internetten araştırmaya karar verdim. Nolur yardım edin, lütfen! Daha fazla dayanamaz annem böyle… :'(

 129. nefesdalıgı dedi ki:

  ben kücüklükten belli nefesdarlıgı war 5 dakika kossam hemen kalbim cok hızlı atıyo we hic yerimden kalkamıyorum neyapma lıyım

 130. serdar23 dedi ki:

  bu saydığınız problemlerin çoğu kronik faranjite dayalı ve bide çoğunlukla piskolojik arkadaşlar hastalıkların çoğu kafada biter oyüzdaen kafaya takmıyacaksınız gevşeyin nefes egzersizleri yapın çayı bırakın bol naneli ada çayl bitki çayları çok iyi gelir takmayın mide olduğunu düşüne bilirsiniz ama değildir çay ve sigarayı aşırı tüketmeyin bakın çok kolay yenilebilen bi hastalıktır emin olun kendinize iyi bakın

 131. gece mavisi dedi ki:

  bendede şu şekilde oluyor kaplte baskı sürekli ama nefes darlığı derin nefes alma hissi gelio psikolojik olabilir belkide ama doktora gittim bişi yok dedi ne yapacığamı bilimiyorum ama çok kötü bi his

 132. mihriban dedi ki:

  merhaba bende herhangi bir olay olduğunda nefes alıp vermem zorlaşıyor ve göğsüm sıkışıyor nefes alıp vermem neredeyse imkansız hale geliyor iki keredir aynı olayda aynı şey oluyor..açıklama yapar mısınız??

 133. gülnaz dedi ki:

  23 yasında bi bayanım,diğer arkadaslar gibi aynı sorunu yasıyorum.nefes darlığı ve halsizlik..3 ay öncesinde olmustu en son,ama cok şiddetliydi,kriz seklinde oldu 3 gün hastanede yattım,akciğerlerde gaz sıkışması var dediler.tam anlamıyla gecmemişti arastırma hastanesine gittim öyle bişey yok pikolojik dediler.esneyerek rahatlayabiliyorum elimde kolumda hal kalmıyo,sigara kullanıyorum ama arada sırada,onun bi etkisi varmı bilmiyorum.herkese acil şifalar diliyorum..

 134. Tuğba dedi ki:

  Merhaba,

  ben 27 yaşındayım ve 1 buçuk yıldır nefes problemim var.İlk önce 2 ay kadar çok şiddetli bir şekilde derin nefes alma ihtiyacı duyuyordum ve geceleri boğulacakmış gibi olup kesik kesik öksürüyor ve uyuyamıyordum.O sıra hemen gittim muayene oldum,ciğer filmi ve kan testleri yapıldı,hepsi temizdi sadece bir dktor bronşit olabilir dedi bir başka doktor da astım olabilir dedi.Foradilkombi adlı ilacı kullanınca biraz rahatladım fakat öksürükler ve ara ara nefes darlığı geçmesi.Ardından 4,5-5 aykadar önce yine eğitim araştırma hastanesine gittim ve tekrar kan testi,ciğer röntgeni,ek olarak solunum fonksiyon testi yapıldı.Hepsi temiz ancak ben bir türl bu derin nefes alma ihtiyacımdan kurtulamıyorum ve beraberinde göğüs kafesi ile boğazım arasında kalan kısımda daraltı ve tahribat gibi bir his beliriyor.Bu konuda bilgilendirir ve başka neeler yapmam gerektiğini söylerseniz çok mutlı olurum.

 135. fahri dedi ki:

  yaklasik birbucuk yildir agirlikli olarak aksamlari yataga girdigimde bogazimin derinlerinde gicik olayi oluyor.ve aninda öksùruk nobetleri geliyor.balgam benzeri maddeler ufak ufak bogayimdan cikiyor.ve cok derin nefes almaya calisiyorum.yardim n

 136. EMRE dedi ki:

  mrb bende nefes alma problemi yaşıyorum sürekli derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum esneyerek derin nefes almaya çalışıyoum kötü birşey çıkar diyede doktora gitmiyorum ve kolumdada hafif ağrılar var fakat boyun fıtığıda var bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

 137. loiyase dedi ki:

  ben 47 yasinda beyim benimde sizler gibi nefes darligi sorunum var yaklasik 2-3yildir bende bu sorun var almanyada birakmadigim dr kalmadi daha gecen gün sabah 9da uyandim az bir öksürükle basladi nefes darligi nerdeyse ölecektim son saniyemi ne dedim cok korktum spreyde kullaniyorum faydasi olmuyor ama cok korkunc bir hastalik ne nefes alabiliyorum nede verebiliyorum ALLAH kimsenin basina vermesin heran ölümle karsikarsiya gibisin herkese acil sifalar diler cözüm bulan olursa lütfen yorum yazsin yada emailime bir bilgi hepinize simdiden saygilar acil sifalar dilerim..

 138. ceren dedi ki:

  benim de nefesim gidip geliyo akşamları özelliklede nefes alamıyorum sabah kalkarken alabiliyorum ama akşamları hiç alamıyorum sürekli zorlanıyorum acaba bunun için ne yapmalıyım?

 139. OKUUUUUUUU dedi ki:

  ARKADAŞLAR BU SIKINTIYI ÇEKEN BİR BEN VARIM SANIYORDUM. ÇOK HUZURSUZ EDEN BİR DURUM.VE TABİKİ PSİKOLOJİK KENDİNİZİ MUTSUZ EDEN ŞEYLERDEN UZAK DURUN. HEP POZİTİF OLUN ETKİNLİKER YAPIN KAFANIZ DAĞILSIN.O ZAMAN AKLINIZA GELMİYOR. ÖZELLİKLEDE NAMAZ KILIP KURAN OKUYUN VE HİÇ BIRAKMAYIN GERÇEKTEN RAHATLATIYOR.ÇOK ŞÜKÜR BENİM AZALDI.

 140. Berna dedi ki:

  Merhaba, bi kaç senedir nefes alırken zorlanıyorum. sanki kalbim yoruluyor gibi oluyor. Kalp ile ilgili olabilir diye kardiyolojiye gittim, bir sürü test yapıldı ritm holter takıldı kalp ile ilgili bir problem yok dendi. Kulak burun boğaza gidin dendi. Daha önceki yıllarda kulak burun boğaza gitmiştim burun yapısında bir problem yok dendi. Göğüs hastanesine gittim ilk zamanlarda orda da çok önemli bir şey yok dendi. Bu arada küçükken bronşit geçirmişim. Ama özellikle biraz fiziksel olarak çalışınca , heyecanlanınca , korkunca sanki göğsüm sıkışıyor, kalbim yoruluyor nefes alamıyor gibi oluyorum. Bazen böyle durumlarda sanki boğazımdan nefes geçmiyor gibi bazen de burnumdan nefes geçmiyor gibi oluyor. bu günlerde daha sık bu problemi yaşamaktayım..ne yapmalıyım

 141. ümmügülsüm dedi ki:

  mrblar 24 yaşındayım bende yaklaşık6 senedir nefes darlığı çekiyorum iki doktora gittim ikiside psikolojik dedi ama bu rahatsızlık beni hayattan soğuttu napıcamı bilmiyorum

 142. Cihan dedi ki:

  Merhaba. Gercekten cok caresizim. Ingiltere’de yasiyorum. Son iki haftadir nefes almakta gucluk cekiyorum. Gectigimiz persembe acile gittim. Butun kan tahlillerimi yaptilar. EKG ve rontgen. Kalbimde ve cigerlerimde sorun olmadigini soyleyim mide ilaci verdiler. Surekli esneme ihtiyaci icindeyim ve esenememi tamamlayamiyorum. Birseyle mesgulsem o isi birakip konsantre olmaya calisip esnemeye calisiyorum. Baska turlu her esnemeye calistigimda basarisiz oluyorum. Lutfen bana yardimci olun. Henuz 28 yasindayim, engelliyim ve ingiltere’de tekerlekli basketbol oynuyorum. Bunun benim kariyerimi bitirmesinden korkuyorum.

 143. aziz dedi ki:

  mrb ben de nefes darlığı ortaya çıktı son 3 4 aydır özellikle ayaktayken nefes alamıyorum uyurken rahatım doktorlara başvurdum ama bi sonuç alamadım bişeyin yok dediler sadece bağırsakların tembel çalışıyor dediler. bi ilaç verdeiler ama faydası yok beni aydınlatırsanız sevinirim.. tşk ederim

 144. mustafa dedi ki:

  3 GUNDUR NEFES DARLIGIM VAR VE BEN GUĞUS UZM GITIM AKCIGERIN NORMAL DEDI BANA ONDAN SONRA BANA VENTOLİN VERDI EVE GELDIM BI BAKTIM AKSAM GENE NEFES DARLIGIM BAŞLADI GEN AÇİLE GITIM OKJIJEN VERDI BIDE SPREY YAZDILAR GENE NEFES DARLIGIM GECMEDI YINEDE KBB GITTIM BURUNUN DELIKLERINDEN ET KAPATMIŞ VE BANA ILAÇ YAZDILAR ILACIN ADI DESMONT SPREYIN ADI RİNOCLEİL YARDIMCI OLSANIZ ÇOK ÇOK TEŞEKKUR EDERİM EFENDİM

 145. hhaassaann dedi ki:

  arkadaşlar mrb, ben kendim diş hekimi ögrencisiyim genç yaştakı arkadaşlar için söylüyorum nefes darlıgınızın sebebi bence psikolojiktir bende aynı problemleri yaşadım psikiyatriste gitmenizi tavsiye ederim tanınızda büyük ihtimalle obsesif kompulsif bozukluktur yani takıntı hastalıgı..

 146. nefes dedi ki:

  ben 12 yaşınadyım ve 1 yıla yakın nefes almıyorum yatarken zor alorum en rahat nefesimi esneyince alıyorum bronşutumde var acaba ondanmı kaynaklanıyor :(

 147. pınar dedi ki:

  esnedikten sonra asla nefes alamıyorum ve içim daralıyor nefes alamıyorum bazen nefes alabilmek için derin nefesler alıyorum fakat bir işe yaramıyor.
  yardımcı olursanız sevinirim…

 148. abdullah dedi ki:

  esneyerek derin nefes alamama pisikolojik ansiyete bozuklugu

 149. gökay dedi ki:

  bende nefes darkıgı çekiyorum esnedigim zaman derin nefes alıyorum bogulacak gibi oluyorum. birsene önce astım başlangıcı var dediler tedavi gördüm iyileştim ondan iki ay sonra yine başladı.dahiliyeye gittim bir seyin yok dedi psikolojik oldugunu söyledi piskolojik citoles hapı kullanıyorum hiç faydası olmadı

 150. gülay dedi ki:

  benim sorunumda nefes drlıoğı yıllar önce kafama ilaç sürdüm ve zehirlendim 2 ay yatakta yatım nefes açıcı şuruplar içiyordum köyde ve o günden beri hala çekiyorum ne yapacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevınirim

 151. selvet dedi ki:

  ben 28 yaşında bir bayanım iki yıldır nefes darlığı yaşıyorum sürekli derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum çoğu zaman tam nefes alamıyorum buda sıkıntı yapıyo nefef alamadığım zaman esmeye çalışıyorum bunun için beş ayrı doktora gittim film çekildi ve birşey çıkmadı bunun için ne yapmam gerekiyo yardımcı olun lütfen…

 152. unsal dedi ki:

  1981 doğumlu 80 kilo 1,75 boyundayım. 1999 dan beri günde bir paket sigara içiyordum. Geçen hafta sigarayı bıraktım ve nefes darlığı başladı. Günde 1 veya 2 tane nikotin sakızı çiğniyorum. Sakız, sigaranın verdiği rahatsızlık, halsizlik, çarpıntı, yorgunluk hissini fazlasıyla veriyor. Sigarayı aratmıyor, bir sakız bir dal sigaraya eş değer nikotin taşıyor. Anlayamadığım spora başlamak sağlıklı yaşamak için sigarayı bıraktım ama nefes alamazsam spor nasıl yapacağım?
  Diğer arkadaşların yazdıklarını tek tek okudum. Ben de gerekli tetkikleri yaptıracağım, bana da bir şeyin yok derlerse; doğru pisikolog yardımı almaya gideceğim. Geçmiş olsun.

 153. sertaç dedi ki:

  Ben derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum ama alana kadar rahatlıyamıyorum. bu bana sürekli oluyor sigara ile ilgisi var mı? bilmiyorum. Unutucunca yada aklıma gelmeyince hiçbir sorun yok ama aklıma geldiği anda tekrar başlıyor.sürekli aklımda ve unutamıyorum. hayatta en önemlisi sağlık diğerleri sağlık kadar önemli değil. Bu nedenlerle Allah günahlarımızı affetsin ve ona layık bir kul olmalıyız çünkü o bize en büyük hazineleri vermiş nefes, sağlık kıymetini ne kadar anlayabileceğimize bağlı, ben anladığım için rabbimden özür dilerim.

 154. nevin dedi ki:

  merhaba,,23 yasındayımm benımde nefes alma sorunum var,
  derinden nefes alabılıyorum ve esnerken daha kolay nefes alabılıyorum sanki,karın boşluğumdan gelen ve göğsümde sıkışma olup sanki gırtlağımdan kesılme var,bende butun doktorları denedım bı suru solunum testı vs yaptırdım,sonuclarımın gayet guzel oldğunu söyledıler,tamamen psikolıjık oldgunu soyledıler şuan pskytrı ılaclarında kullanmaktayım ama zaman zaman bu nefes alma sorunum tekrarlıyor yie,napmam gerekıyor lütfen bu konuda bana bilgi verin,şimdeiden tsklerr

 155. adil dedi ki:

  merhaba bende yaklaşık 2 aydır nefes darlığı çekiyorum bazen düzeliyorum başka hiçbir rahatsızlığım yok fakat uzun süredir sigara içiyorum ondanmıdır bilmiyorum

 156. emrah dedi ki:

  arkadaşlar anladımki bu nefes darlığı denilen illet hepimizde var.bu yazdıklarınız inanınki piskilojik neden dersiniz isterseniz kalkın ve önünüze bir gazete veya bir kitap alın ve okuyun belli bir süre ona dikkat verin göreceksiniz ki bu nefes alamamanız hepsi piskilojik olduğunu hisseteceksiniz iyileşmek kendi elinizde çünkü ben denedim öyle oldu

 157. ikbal dedi ki:

  benim iki sene önce başladı nefes alamama şikayetim ilk önce öksürük acayip korkunç bir ses ve nefes alamama sonra balgam çıkarıyordum beyaz gitmediğim doktor araştıma üniversitesi kalmadı hepsi değişik şeyler söylediler alerji ,kalp krizi diye dil altı hapı bile verdiler acilde ,bronşit ,bogazda ödem ,astım krizi ,guatr,denildi ensonunda psikolojik dendi .bu arada sigarada içiyordum koah da olabilir dendi .şimdi iki haftadır yine başladı öncekiler gibi şiddetli değil ama bu sefer yine nefes alamazsam beni kim acle götürcek diye yanımda biri olması şart yalnız kalamıyorum benim hastalığım ne bilmiyorum ne yapmam gerekiyor bu arada doktora gittim yine bronşit başlangıcı dedi ilaçları bitirdim ama geçmedi sigaralıda bıraktım herkese acil şifalar çok kötü birşey nefes alamama

 158. Mel. dedi ki:

  Bendede ayni sorun var, aldigim nefes yetmiyor zorlaniyorum ve hep esniyorum ancak oyle iyi oluyorun. Cok rahatsizim bundan bu olay her defasinda oluyor bazen geciyor bazende tekrar. Doktolarda bisey yok diyorlar ya, 2 aydir boyleyim

 159. deniz dedi ki:

  ben nefes alrken zorlanıyorum kalbim acıyor

 160. HÜLYA dedi ki:

  merabalar ben hülya yirmi yaşındayım nefes alıp verirken çok zorlanıyorum esneyemiyorum de nefesim çıkmıyo korkuyorum nefes darlığı olacak diye lütfen bana bilgi verin tesekkürler ii çalışmalar sağlıklı günler….

 161. MEVLÜT dedi ki:

  ben nefes alıp verirkene zorlanıyorum
  kuran okurken zorlanıyorum uyuyunca horluyorum ve nefes almakta zorlanıyorum

 162. derya dedi ki:

  ben40 yaşındayım .birbuçuk senedir nefes alırken çok zollanıyorum.bogazımda veğöhsümde ağırlık varmış gibi geliyor.doktor solunum testi ve ciger röntgeni çekti ama bir şeyim olmadığını söyledi .sitresten olabileceğini söyledi ama geçmiyor çaresi yokmu.

 163. irem dedi ki:

  ben 15 yaşındayım ve 2 aydır bu sorunlayım ve yatağa yattıgımda derin nefes alamıyorum ve kalbım çok ağrıyo sanki üstüme biri oturmuş gibi ve sürekli devam ediyor dokora gittim ama stres ve üzüntüden uzak dur dedi bu bi kere olmustu kalbim ağrıdığı zaman nefes almakta zorlanıyorum bi kere okulda bayılmıştım ama doktor bazı ilaçlar verdi hala devam ediyo lütfen bana yardım edin
  HERKEZE ACİL ŞİFALAR VERSİN.

 164. Nefes tutma Prb. dedi ki:

  Cümleten gecmis olsun acil sifalar,benimde bogazim genizim sanki kelepceyle sikiliyor gibi,nefes alamayayim diye inatla ugrasiyor,daraltiyor sanki öyle bir his yasiyorum,nefesimi veriyorum geri almak istemiyorum sanki,bogulacakmisim gibi oluyor derin derin nefeslerle 3-4 kez derin nefesle kurtariyorum,normale dönüyor,tekrar oluyor,uykuya dalamiyorum,daldigim anda uyandiriyor beni,kalbimdede pir pir carpinti oluyordu gecti,ama bu nefes olayi halen devam ediyor korkuyorum.az oksijen aliyormusum yani tam derin ihtiacim kadar nefes almiyormusum,uzun ekg istediler yaptircaz,durup dururken derin nefes alma ihityaci duyorum,ondan sonra nefesimi tutuyorum derin almiyorum,bakiyorumki acikmisi derin nefes cekiyorum veriyorum nefes acligim gidiyor,yeniden aynen bu sekilde bu sürüp gidiyor,almanyada yasiyorum,ev doktoruma gidiyorum,bana bir teshis koyamiyor,organ hastaligi olmadigi sürece müdahalede etmiyor.sitresim ve üzüntüm var acaba piskolejikmidir,cevap alamiyoruz sanirim,sadece sorunlari okuyabiliyoruz,bu sayfada cevap yok lütfen sorolari yanitlayiniz.tskler.

 165. agitbey dedi ki:

  selam arkadaşlar bendede aynı problem var nefes almakta zorlanıyorum esneyerek nefes almaya çalışıyorum buda psikolojimi bozuyor kaç kere doktora gittim olumlu bi sonuç alamadım sakız çiğneyemiyorum hemen nefesim kesiliyor herkese acil şifalar diliyorum kendinize iyi bakın dostlar üzmeyin kendinzi

 166. aybüke dedi ki:

  ya 16 yaşındayım ve derin nefes alamıorum hızlı hızlı alıorum artık yanımda bulunan arkadşlarım çok hızlı nefes alıosun diyolar ben farkatmiorum. ve iç çekiyorum isteyerek değil aniden nefesim düzeldi sanıyorum. sonra kalbim sıkışıo. sıkıntı veya dertten olduqunu düşünüyorum. banada yardımcı olabilr misiniz acaba ?

 167. mehmet dedi ki:

  merhaba son 5-6 günde ben de derin nefes alırken hırıltı ve öksürük var geceleri daha da zorlanıyorum. tabikide ateşte oluyor. nedir rahatsızlığım ve tedavi nasıl olmalıdır

 168. deniz dedi ki:

  25 yaşındayım 12 yıldır sigara içiyorum son bir kaç aydır nefes almakta zorluk çekiyorum kötü bir hastalığım varmıdır bu arada sigarayı bırakmayı çok istiyorum ama bir türlü bırakamıyorum teşekür ederim

 169. melis dedi ki:

  tam 12 senedir nefes almakta zorluk çekiyorum doktora gittim akciğer seslerinde kabalaşma dedi.ama üzerinde durmadı ancak esneyerek rahat nefes alıyorum ve bununla birlikte çarpıntılarım olduğu için kalbede gittim psikolojik olabileceğini söyledi.12 senedir devamlı nefes almakta güçlük çekiyorum

 170. dilek dedi ki:

  bende esneyerek nefes alabiliyorum sadece. astım teşhisi konuldu spreyler kullandım(seretide,ventolin,foradil vb.) ama geçmedi bir türlü. çarpıntım da var. artık son çare yarın bir psikiyatriste gideceğim.

  Teşhis koyulmasını istiyorum artık. Reflü mü?, Astım mı?, kalp ya da karaciğer kaynaklı mı yoksa sadece psikolojik mi?

 171. göKay dedi ki:

  ßén ßu hastaliği Çekiyorum 2 Senedir Doya Doya Nefes aLamıyorum Stres’e bagLi bir hastaLık daha Dogrusu psikoLojik Diye Düşünüyorum.

 172. gamze dedi ki:

  15 yaşındayım 1 2 haftadır zor nefes alıyorum genellikle geceleri zor nefes alıyorum ve uzanırken acaba bunun bir tedavisi varmı yardımcı olurmusunuz ?

 173. ebru dedi ki:

  meraba bu sorun bende 2-3 yıldır var 93 doğumluyum. esneme geldiğinde bazen derin bi nefes aldığımda giderebiliyorum.. enteresan yani derin nefes almam gerektiğinde de esneyip giderebiliyorum hangisi ağır basıyosa o oluyo ama dakikalarca esnemeye çalıştığımı hatırlarım ağzım uyuşuyo artık. ağlıyorum bazen acayip sinirlerim bozuluyo. göğüs kafesim yeterli olmuyo sanki nefes alırken bazen gün boyu esniyorum tabi esnemek denirse.. yarımyamalak.. esnerken dikkatim dağılıyo herşey durdurabiliyo beni.. arkadaşlarımda alıştı artık ben esnerken herkes susuyo put gibi oluyo canlanmıyolar bile :) ama ben çok rahatsızım bu durumdan. bir kere doktora gittim bişeyin yok dedi bidaha gitmedim. psikolojik olabilirmiş.. bi çaresini bulursanız bizi de bilgilendiirn.. allah yardım etsin tüm bu sorundan yakınanlara.. hastalık diyemiyorum çünkü doktorlarda bişeyin yok diyor.. :/

 174. naciye dedi ki:

  ben 45 yaşındayım 24 senedir nefes darlığı çekiyorum gitmediğim doktor kalmadı psikolojik rahatsızlık dediler geceleri yatamıyorum illede geceleri başluyor bana yardımcı olabilir misiniz teşekkür ederim

 175. naciye dedi ki:

  45 yaşındayım 24 senedir nefes zorluğu çekiyorum esneyerek nefes almaya çalışıyorum

 176. emel dedi ki:

  merhaba ben 23 yaşındyım bende bazen nefes darlığı çekiyorum bi ara solunum testi yapıldı normal çıktı psikolojik dendi.genelde midemde şişkinlik olduğunda zorlanıyorum nefes almakta.kalbimde ritim bozukluğu olduğu için ilaç kullanıyorum 3 gün önce concor almaya başladım ondan sonra şikayetlerim başladı ilaçla alakası var mı yoksa psikolojikmi anlayamadım

 177. esra dedi ki:

  arkadaşlar bendede bunların hepsi var nefes darlıgının asıl sebebi stres sıkmayın canınızı hep güzel şeylerden bahsedinn o zaman daha cabuk ilerleem olur bende eski sevgilim ve ailem yüzümdenn psikolojik sorunlarım vardı ve geceleyinn cok fena solugum kesiliyodu o an hemen iyişeylerden bahsettim kendi kendime baya topladım kendimi sizde kendi kendinizin doktoru olun inanın ban dünyaa cok kısaa üzmeyin kendinizi hepinizee sağlıklı ügünler diliyorum

 178. HİDAYET dedi ki:

  MERHABALAR BEN 53 YAŞINDAYIM DÖRT AYDAN BERİ KURU BİR ÖKSÜRÜK VARDDI SON ONGÜNDÜRDE GECELERİ NEFES DARLIĞI ÇEKİYORUM BANA YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM.

 179. sema dedi ki:

  merhaba ben yaklasik bi yildir esnerken boguluyor gibi oluyorum oksuruyorum
  hic doktora gitmedim bu yuzden francizcam cok iyi deil zaten tam anlatamiyorum bana yardiùmci olurmusunuz

 180. berdan dedi ki:

  selam ben berdan 23 yaşındayım 3 yıldır ara ara gelen nefes darlıgı sıkıntım son bir aydır aşırı derecede arttı ve şuan her an nefesım daralıyor.Yeteri kadar nefes alamıyom ve nefes almak için sürekli esniyom.Bütün hayatımı bahfettı hiç bişey yapamıyom sadade nefes almak için gayret gösteriyom.doktara gıttım bısey yapmadı öllece benı kendı halıme bıraktı lütfen yardımcı olun lütfeeeeeeeeennnn…..

 181. gul dedi ki:

  Ayni sorunu bende yasiyorum.nefes alamamam cok kotu birsey bunu ancak bizim gibi nefes darligi ceken kisiler bilir.caresini bulur bulmaz sizinle paylasacagim.allah hepimize acil sifalar versin yeterki allaha isyan etmeyelim.cunku hastaluklar insani sinamak icindir.

 182. mehtap dedi ki:

  berhaba ben 30 yaşındayım ben nerdeyse tüm hayatım boyunca nefes darlıgı çektim ve halada çekiyorum çok doktara gittim ama bana sakinleştirici verdiler KBB. gittim oda burnumda et ve kemik olduğunu söyledi 2004 yılında amiliyat oldum ama nefes almamda hiç bir değişiklik olmadı doktoruma durumu anlattım burun yapımın çok dar olduğunu söyledi. son 1 yıldır nefes almam cidi şekilde zorlaştı özellikle mrdiven ve yokuş çıkarken çok fazla nefez alıyorum nefes almaktan buazım acıyo ve midem bulanıyor ve kalbimde durucakgibi oluyor, ben hangi doktora gitmeliyim?

 183. necla dedi ki:

  bir yıldır kesik öksürük nefes almada zaman zaman bazı güçlüklerim var.haşimato hastasıyım 20 yıl önce zatürre geçirmiştim.şikayetlerim için göğ.hst.hst.gittim.astım değil ama ventofor ve tantum verde yazıyorum seni rahatlatır dedi.ama ilaçtan fayda görmedim.iki ay önce 6 saat süren ve beni adeta bitiren bir öksürük sonunda 1.5 cm uzunluğunda bembeyaz bir şey çıktı boğazımdan şuan nefes alıp verirken zorlanıyorum öksürüyorum yürüyüş yapamıyorum hafif rampa bile çıkamıyorum yolda devamlı durup dinlenip devam etmek zorunda kalıyorum.yaşam kalitem gücüm düştü.toplum içinde yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı sosyal hayatım adeta bitti.ne yapmalıyım?önerileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.iyi çalışmalar.

 184. Musa dedi ki:

  Bende nefes alırken zorluk yaşıyorum. Sankı aldığım nefes bana yetmeyecekmiş gibi, daha derin nefes almak istiyorum. 2-3 ay sonra 19 yaşına giricem. Bildiğiniz şeyleri LÜTFEN paylaşın bizimle…

 185. alev dedi ki:

  bende aynı nefes almakta güçlük çekiorm ama pskoloji gibi bidurum kalp lafı duydugmda benim nefes darlıgm baslio napcam sasirdm kaldm

 186. MÜZEYYEN dedi ki:

  Bende nefes darlığı var özellikle merdiven çıkarken çalışırken çok doktorlara gittim ancak sıkıntı iltihap ve kansızlık üçü birleşince nefes darlığı ourmuş dediler.Çok ilaç kullandım ama fayda etmiyor özellikle kansızlıkla baş edemiyorum bir çaresi varsa yardımcı olursanız çok sevap almış olursunuz bende nefes darlığından kurtulmuş olurum teşekkürler ALLAH’a emanet olun

 187. samet dedi ki:

  mrb, bende nefes almakta zorlanıyorum ozellıkle geceleri artık gunduz de var bu 3 aydır boyle beni cok rahatsız edıyor akcigerlerde bi problem yok kulak burun bogaza sevk ettıler ordanda birhey cıkmadı azen kalp carpıntım oluyor gecelerı bogazımda birhey var sanki yutkunmakta zorlanıyorum azgızımdan rahat nefes alamıyorum ancak burnumda alabılıorum lutfen yardımcı olurmusunuz bu hastalık benım ınanılmaz moralımız bozuyor hayat kalitem sıfır:(

 188. seyma dedi ki:

  Doktorların hazır cevabı psikolosik zaten. Yok böyle bir şey. Yazdım yine, bana psikolojik diye sakinleştirici vurdular. Ölüyordum gevşedim gittim zaten halim yoktu hiç kalmadı. Sekiz aydır mı benim psikolojim bozuk kardeşim. Her şey yolunda diyorum yine anlamıyor. Aile arkadaş çok şükür şanslıyım ve bir sorunum yok. Sınava hazırlanıyorum her şey yolunda gidiyor kendimi de çok yormuyorum. Bunun nesi psikolojik şimdi. Gerçekten adam gibi bi uzmana danışacağım yoksa ya öldürecek ya süründürecek bu nefes darlığı.

 189. seyma dedi ki:

  Merhaba. Eylül ayında bi akşam neesimin daraldığını hissettim. İlk dakikalarında önemsemedim ama on dakika içinde aldığım nefesin ciğerime gitmediğini hissettim. O gece acile gittiğimde psikolojik deyip sakinleştirici vurdular. Ölüyordum neredeyse. Zaten nefes almaya halim yoktu, sakinleştiriciyi yiyince iyice nefes alamadım. Ertesi günlerde yine daralınca uzmana gittim. Solunum testi yaptı akciğer grafisi aldı ve kan tahlili verdim. Bronşlarında hassaslık var dedi. Toza kokuya karşı dikkatli ol dedi ve bir ilaç verdi. Kullandım, hiçbir şey değişmedi. Sürekli bir balgam var ve çok rahatsız ediyor. Aldığım nefes sanki içeri gitmiyor. Neredeyse sürekli bu durumdayım. Haftada bir acile taşınıp sıvı oksijen alıp öyle kendime geliyorum anca…

 190. SEDA dedi ki:

  SENA HANIMLA AYNI BENİMKİDE ESNEYEREK NEFES ALMAYA ÇALIŞIYORUM 1 AYDAN BERİ BÖYLEYİM NE YAPMALIYIMM BİR YOL GÖSTERİRSENİNZ SEVİNİRİM TŞKRLR ŞİMDİDEN

 191. mehmet dedi ki:

  merhaba ben esnerken ve yutkunurken kulağmda bir uğultu duyuyorum kulaktan ses çıkabildiğini biliyorum eğer duyduğum ses dışardan da duyuluyorsa rahatsız edici olabilir birine sormaya da utandm ne yapacağımı bilmiyorum

 192. hasan dedi ki:

  grtlaigim bazen iceriden sismeyapiyor cok hasdanede yatim ciyerle kamarinan kacdefa birsey bulamadilar baham hapini kulanmadim nefes almiyrum

 193. yasemin dedi ki:

  ben nefes alırken veya verirken sürekli zorlanıyorum. sanki göğsüme biri baskı uyguluyormuş gibi oluyor sürekli. özellikle dışarıda açık alanda olsam bile zorluk çekiyorum nefes almakta. ayrıca bu nefes darılığıım bir yana sürekli üşüyorum ne kadar kalın giyinirsem giyineyim birde titreme başlıyor bir anda. ben ne yapabilirim bu konuda bana yardımcı olurmusunuz?

 194. veysel dedi ki:

  merhaba ben 25 yaşındayım 1 aydir derin nefes alamıyorum sadece esnerken derin nefes alabiliyorum ve sürekli esneme ihtiyacı duyuyorum ne yapmalıyım daha doctora gitmedim piskolejik oldugunu dusunuyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 195. onur dedi ki:

  herkez soru sormuş ama cevaplar ortada yok.. Buraya yazmanın gereksizliğini ve sorulan soruların boşa gitmiş olmasının eleştirisi için bu yazıyı yazdım…

 196. neslihan dedi ki:

  merhaba ben 18 yasındayım ve bır aydır nefes darlıgı çekıyorum yanımda çok sıgara içiliyo acaba ondan baslamıs olabılırmı ama keskın kokular alıncada zorlanıyorum nefes alıyorum ama doyamıyorum bogulacak gıbı oluyorum çok korkuyorum nette arastırdım akcıger de su toplanması dıye okudum doktora gıtmeye çok korkuyorum:(ne yapmalıyım

 197. Nurdan dedi ki:

  17 yaşındayım.Nefes alıyorum ama verirken sanki gerekli nefesi alamıyorum gibi oluyor.Bu durum 1 aydan fazla bir süredir var.Çok çabuk yoruluyorum evde ufak bir iş yapsam,su içsem,merdiven çıksam yoruluyorumm nefes almakta güçlük çekiyorum.Bunun nedenii ne olabilir?

 198. EYLEM dedi ki:

  3yıldır aralıklarla derin nefes alamama sıkıntım var.bu yıl iyice attı bu sıkıntım.ciğerlerimin oksijene ihtiyaç duyduğunu hissediyor ve derin nefes almaya çalışıyorum fakat olmuyor ama bu esnada ve derin nefes almaya çalışırken bunu yutkunurak ya da esneyerek bazen gerçekleştirebiliyorum ama hemen akabinde tekrar derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum.yaşındayım ve 33 çok uzun yıllardır yaklaşık 17 yıldır)yoğun olarak sigara kullanıyorum ama bana psikolojikolabileceği söylendi. bu arada bu yıl, bahsettiğim durum nüksetmeden önce boğazımda ve özellikle sol gırtlak kısmımda bir tahriş(bağdemciklerin şişmesi gibi) hissediyorum ve 2 ay oldu hala geçmedi. şimdiden teşekkürler.

 199. merve dedi ki:

  ben nefes almakta zoranıyorum nefes alırken az nefes alabiliyorum verirken çok veriyorum nefes alışım yetmiyo çok zorlanıyorum uykumdan bile uyanıyorum çok kötü durumdayım bilen bi kişi lütfen bana yardım etsin

 200. simay dedi ki:

  slm bn simay bn dede nefes darlıgı var arada oluyor doyasıya nefesımı kızıyor ama gecıyo belirli bır surecde öksurugum yok mitral kapakta kalın laşma var bun dan olabılırmı acaba bnni aydın latın tşk

 201. özden dedi ki:

  arkadaşlar nefes darlığının çözümü için en küçük bir çareyi keşfeden olursa burada bizimle paylaşsın lütfen.Sağlığına kavuşan biri olursa ki bunu hepimiz için diliyorum arkasını unutmasın.Burada çare arayan bir sürü insan var.Hepinize sağlıklı nefesler dileğiyle..

 202. hasan dedi ki:

  bagsaklarimda dumlenme oldu ve amaliyatla duzettiler 3sene gecti bugunlerde tekrar sancilarim oluyor bagrsaklrima kamayla b aktilar baksalarda yine agrilari zaman zaman tekrarliyor ve birde boyun agrisi oluyor ensemden kulagima vuryor saygilar cevabinizi bekliyecegim

 203. songül dedi ki:

  ben 45 yasinda bir bayanım 10 gündür geceleri bir sıkıntı beni uyandırıyor yutkunma ihtiyacı hissediyom ve nefen alamıyom içim daraliyor bogazımda bir sıkıntı nefes almakda güçlük var kalb carpintisi sıkıntı korku endişe öksürük hepsi birlesiyor sabah karşı beni uyandırıyor ne yapabilirim hangi doktora gitmem gerek uyku sorunuda var yardimci olursaniz sevnirm

 204. furkan dedi ki:

  YAZIN NORMAL OLARAK NEFES ALMADA SORUN YAŞAMIYORUM
  KIŞ AYLARINDA HAVALAR SOĞUDUĞU ZAMAN ÖZELLİKLE GECE TAM NEFES ALAMIYORUM HEP YARIM KALIYOR ESNEDIĞIM ZAMAN ALABİLİYIRUM SADECE
  PATLAMİS MISIR VE KURU YEMİŞ YEDİĞİM ZAMAN NEFES DARLIGI NÜKSEDİYOR SANKİ YASADIKLARIMA BAKARSAN BUNUN VARMI BİR CARESI YARDIMCI OLACAK UZMAN DOKTORLARA ŞİMDİDEN TESEKKUR EDERİM

 205. hasan dedi ki:

  benim nefes darligi var agzim icinde yaralar var nefes borusnadoru yara olusyor cokzaman nefesalamyrum cok rotgen cekindim ve kacsefer otmgrafi gene birsey bulamadilar kamarayla ciyere girdiler. asaim diylar ama birtürlü tetavi olamadim

 206. mediha dedi ki:

  merhabalar benimde aynı nefes daralması sorunum var ,sanki nefessizlikten ölecekmiş gibi oluyorum ve belirsiz birkorku sarıyor.nefessizlik hissi devamlı var ama arada dahada çoğalıyor ama gece uyurken rahatsız etmiyor.Sanırım psikolojik bi rahatsızlık.Acaba bu şekilde olup antidepresanlarla iyileşen varmi cevaplarsanız sevinirim,buarada 50günlük anneyim acaba lohosalık depresyonu olabilir mi çünkü hayattan zevk alamama gibi sorunum da var arada.Allah hepimize yardım etsin.

 207. RECEP dedi ki:

  anlaşılan belli bir hasta gurubu oluşmuş arkadaşlar derin nefes konusunun alasını yaşıyorum 2 senedir bendede var kötü hastalık korkusu hatsafada bu durumun darlık meselesini tetiklediğini düşünüyorum hayatımız zehir oldu yinede ALLAHA bin şükür üsteki yazıları okuduğum zaman biraz gevşedim çünkü piskolojik olduğu aşağı yukarı kesin benim asıl ricam lütfen lütfen lütfeeeen bu sayfaya bir uzman yazı yazsın ve bizi birazdaha rahatlatsın hepinize ALLAHden şifa dilerim

 208. kubilay dedi ki:

  merhabalar ben yaklaşık 1 haftadır güçlükle nefes alıyorum özellikleri geceleri çok rahatsız oluyorum ve uykudan uyanıyorum nefes darlığı yüzünden sizce nedeni ne olabilir..??

 209. MUHAMMED dedi ki:

  merhabalar ben 24 yaşındayım ve çocukluğumdan beri nefes alırken ara ara zorlanıyorum bazen çok ciddi biçimde sıkıntı çekiyorum ancak esnemeyle düzelebiliyorum ve bazende derin nefes alma sırasında sırt bölgeme sanki bır bıçak saplanırgibi nefes almamı engelliyor ne gibi sorunlar olabilir teşekkürler

 210. Müjgan dedi ki:

  Uzun süredir süre gelen nefes darligim var ayrica bademciklerim de sis dr bademciklerimin ameliyat ile alinmasini önerdi ben bu öneriye karsi ciktim bademciklerim icin bitkisel ilacar kullanma kosulu ile kendimi tedavi etmeye calisiyorum bir taraftan da nefes darligim beni cok zorluyor kalbim skisiyor gibi oluyor bogulma hissi uyaniyor daraldigimi hissediyorum bazi geceler bedenim de bas dan ayak topuguma kadar hissettigim ignelemeler oluyor 7-8 sene evvel panik atak hastaligina yakalandim simdiler de her zaman kafam karmakarisik bir hal aliyor acaba diyorum panik atak mi geciriyorum yoksa bedenim de benim de bilmedigim bir takim skintilar mi oluyor dr lardan kendimi tatmin edici yanitlar alamiyorum gibi geliyor bana öyle bir cikmaza giriyorum ki bazen delirecek gibi hissediyorum kendimi dönem dönem belirli klinikler de psikolojik tedavi de gördüm kisa dönem fayda sagliyor sonrasin da yine ben bana teslim oluyorum yakin gecmisim de agir travmalara da maruz kaldim ( anne baba hastaligi ) Bana beni aydinlatici bilgiler vereceginizi umut ederek tsk lerimi sunuyorum saygilar sunuyorum Allah herkeze acil sifalar versin.

 211. KERİM dedi ki:

  bende sizin yaşadığınıs sıkıntı durumunun içindeyim ve bundan çok rahatsız oluyorum hele hele gece yatınca yatagın içinde debelenip duruyom ama ben bu nefes darlığını pisikolojik olarak düşünüyorum allah nasip ederde bu durumdan kurtuluruz inşallah bize yardım edecek arkadaşlara şimdiden allah razı olsun diyelim TEŞEKKÜRLER…

 212. dslogi dedi ki:

  22 yasındayım nefes darlıgı bildim bileli var . özellikle spor yaparken cok fena nefesim daralıyor. yarım saniyede aldıgım havayı yanaklarımı şişirerek 5 saniyede veriyorum. hızlı tempoda yürürken ve merdiven -yokuş cıkarken de aynı sıkıntıları yasıyorum. yaklasık 9-10 sene önce göğüs hastalıkları icin bi hastaneye gitmistik . ama teshis yapılamadıgı icin gec gittigimiz icin biraz iyilesmistim . Doktor bişi yok deyip ventolin isimli bir fısfıs vermisti

 213. özge dedi ki:

  YA BEN 12 YAŞINDAYIM VE 10 GÜNDÜR NAFES DARLIĞI OLUYOR.DERİN NEFES ALIRKEN SIKLIKLA ZORLANIYORUM.AMA BURNUM DA TIKALI.

 214. mehmet dedi ki:

  arkadaşlar bende nefes darlığı var sürekli nefes alma ihtiyacı duyuyorum her türlü tahlil tetkik iyi çakyı ama ben nefes darlığı hissediyom.sanki boğzımda bşy düğümleniyor bende nefes alma ihtiyacu duyuyom psikolojk dediler esniyom azğımdan heralde hep aynı problem arkadaşlar hastaneye gittimçhala geçmedi ayni problem olan arkadaşlar nası bir yöntem izlediniz sizde geçtimi nereye gittiniz yardımcı olabilirmisiniz

 215. asiye dedi ki:

  ilk önce hep kendinizi düsünün..baskalarindan fayda yok insana…

 216. asiye dedi ki:

  ben 28 yasinda 3 günden beri nefes darligi cekiyorum cok kötüymüs.INSANIN BASINA GELMEDEN ANLAMIYORSUN.ev isi yapamiyorum disariya cikamiyorum.ilk defa sigarayi burakmak zorunda kaldim hastaneye gittim herseyew yaptilar birsey bulamadilar en son bugün neuroloda gittim depressyon dedi….allah yardimcim olsun..civil civil insandim simdi ise ölü gibiyim…..kafaniza birsey takmayin……

 217. esra_xxxxx dedi ki:

  slm 21 yaşında bir bayanım 4-5 aydır nefes darlığı çekiyorum 5 yıldır sigara içiyorum 15 dk bir derin nefes almaya çalışıyorum boğulacak gibi oluyorum.Esnerken rahat nefes alabiliyorum.Bu nedenle sigarayı bıraktım buna rahmen nefesim hala daralıyo.Bana bir çözüm öneriseniz sevinirim.

 218. Ozan dedi ki:

  DOKTOR BANA DEDİKİ KRONİK BRONŞİTSİN BU HASTALIK SENİ NEFES DARLIĞINADA GÖTÜRÜR HASTANEDEN Bİ ÇIKTIM NEFES DARLIĞI BAŞLADI ANLAMADIM GİTTİİ ONDAN ÖNCE YOKTUUU YAAA

 219. zeyze dedi ki:

  merhaba arkadaslar bende de aynı belirtiler var.2 sene önce olmustu doktora gittim ama bişeyin yok psikolojiktir dediler.psikatriye gittim ilaç kullandım 1 ay sonra geçti şimdi yine basladı delircem artık derin derin nefes almayı o kadar özledim ki sanki boğuluyorum hayattan zevk alamaz oldum.su anda napıcağımı bilmiyorum Allah hepimizin yardımcısı olsun. tedevi görüpte iyileşen varsa lütfen cevap yazsın.

 220. tuba dedi ki:

  merhaba ben tuba solunum sıkıntısı çekiyorum alıp verirken çok zorlanıyorum hele birde yatarken hiç nefes alamıyorum.
  herkese acil şifalar

 221. aleyna dedi ki:

  Bazende Derin nefes aLbiliorum Yani tek esnediğimde deil…… Normalde nefes almam çok normal ama aklıma gelio birden nefes zorluğu çekiorumm…

 222. aleyna dedi ki:

  Merhaba ben aleyna
  Bu Sık sık olmuyor ama yine oluyor. Derin nefes alamıyorum . Anca esnediğimde alabiliyorum. biraz korkuyorum. sizce bu neden olabilir. ben zaten küçük olduğum için buna çok taktım sizden cevap bekliorum.!!

 223. serkan dedi ki:

  26 yaşındayım.1 seneden fazla nefes darlığı çekiyorum.sanki göğsümün tam ortasında bir şey tıkıyor beni.derin nefes aldığımda ancak düzeliyor fakat derin nefes almaların sayısı artıyor.yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler….

 224. pnk atk dedi ki:

  bazılarınızın yorumları benm hastalığımı yani panik atağı andırıyor diğer bazıları da astıma giriyor gbi geldi bana öncelikle psikolojik olan kişiler kendilerinle başbaşa kalmak yerine normal hayatlarına devam etsinler yani unuttuğunuz çoğu zaman kafanızı birşeylerle meşgul ettiğinizde bu olay tamamen ortadan kalkacaktır bir uzm. gittiğinzde ilaç tedavisi vereceketir elbet birde psikoterapi bunlar tedavinin başlıcalarıdır panık atak ı yenmeyi başarmak elinizdedir üstüne gitme teknikleri çok işe yarıyor kendinizi tatmin edin ben iyiyim hç bir şeyim yok taş gibiyim mşllah gbi şeyler sizi motive edicektir sağlıcakla…

 225. eda dedi ki:

  ben 29 yaşında bayanım geçen yıl gece aniden bu nefes alamama şikayetiyle doktora gittim 1 yıldır psikolojik tedavi gördüm 4 aydır iyiydim ama 1 haftadır tekrar başladı bu illet sık sık derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum esneyerek rahatlıyorum ama normal nefesim yetmiyor derin nefes alırsam biraz rahatlıyorum uff allahım nasıl geçicek bilemiyorum bu hastak-lık bian önce allah şifalar versin hepimizee

 226. Abdurrahman dedi ki:

  Slm.Herkese acil şifalar diliyorum.Ben 40 yaşındayım.Daha ortaokul döneminde iken nefes darlığı çekmeye başladım.Çok sayıda doktora gittim.Tüm kalp tetikleri solunum fonksiyon testleri v.s.yaptım.Sonuçta hep ortak cevaplar.doktorlar sende psikolojik dediler.Ama şu an hiç sigara kullanmadığım halde kesinlikle koşu futbol türü sporlar yapamıyorum.Çok yemek yediğimde nefes alış verişim zorlaşıyor.Normalde 2-3 defa nefes alışverişimde sadece 1 tanede rahatlıyorum.Meherdiven çıktığımda 3.kattan sonra kesinlikle dinleme ihtiyacı hissediyorum.En büyük sorunum aslında rampa çıkarken çektiğim nefes darlığı.ma uykuda rahatım.Beni uykuda uyandırmıyor.Bunun sevindirici yanı buymuş.Çünkü doktorlar özellikle soruyor.Sıkıntılı olursam nefes alma ihtiyacı hissediyoru.Sevinçli isem tam tersi.Ben ölene kadar bunu çekecem.İyileşmeyececeğimiiyi biliyorum.Hastalığımı tanıyorum ve buna göre kendime dikkat ediyorum.Allah kimseye çekemeyeceği sıkıntıyı vermesin.Sağlıcakla kalın.

 227. paulvitti dedi ki:

  merba ben 30 yaşındayım son bir haftadır nefes almakta zorlanıyorum. sadece nefes alıp verirken rahat neffes alabiliyorum. henüz bir doktora gözükmedim. bana yardımcı olursanız sevinirim

 228. SERKAN dedi ki:

  CEVAP: ARKADAŞLAR HERKES BİŞE YAZMIŞ AMA CEVAP YAZILMAMIŞ ŞİMDİ HERKES BENİ İYİ DİNLESİN BU HASTALIK % 80 PSİKOLOJİK OLUP %20 DE BURUN İÇİNDE VEYA ORALARDA HERHANGİ BİR EĞRİLİK VEYA BUNA BENZER ŞEYLER OLDUĞU ZAMAN BURUN ARKASINA AKINTI OLUR , YANİ GENİZ AKINTISI BU GENİZ AKINTISIDA KÜÇÜK DİLİNİZİN DEVAMLI OTOMATİK OLARAK YUKARI KALKMASINI SAĞLAR İSTEMSİZ OLARAK YANİ AKMASIN DİYE BUDA SİZİN NEFES ALINIZI ENGELLER BUNA BİDE PSİKOLOJİK ÇEVRE FAKTÖRLERİ EKLEDİĞİMİZ ZAMAN TAM BİR BOĞULMA YAŞARSINIZ..

 229. harun dedi ki:

  Ben 17 yaşında bir gencim 4 – 5 yaşlarındayken astım geçirdim ve Şimdi de nefes darLığı duyuyorum genellikle geceleri nefes darLığı duyuyorum daha henüz bu şikayet için doktora başvurmadım sizce başvurmalımıyım ? 6 ay öncesine kadar doktora gitmiştim o bunu aşırı stresten kaynaklandıını söyledi .

 230. aynur dedi ki:

  yaa bu sorun bnde 2 hafta önce çıktı arkşdaşlar artık çok rahatsız oluyorum esneyemiyorum bile piskolojik olarak insan resmen çöküyo gece uyurken bi sorunum yok allh herkese şifa versin NEFES ALAMAMAK ÇOK KÖTÜÜÜÜÜ:(:(:(

 231. hatice dedi ki:

  18 yaşındayım yaklasık 5 aydan berı bendede aynı sıkıntı var sankı nefes alamıyorum boğuluyorum boğazım daralıyo göğsüme ağır bısey oturmus gıbı oluyorum hıç bır yere tek gıdemıyorum daralıyorum.bir sürü hastaneye gıttım ılk once astım belırtısı olabılır dedıler ilaç tedavisine basladım kullandım ama hıç bır etkısı olmadı kulak burun boğazcıya gıttım burnunun kemiğinde hafıf yamukluk olabılır dedı psikolojık bı hastalık bu dedı yapmadıgım sey kalmadı filmler ,testler yaptırdım ama hepsi temız çıktı ne yapcagımı bilmiyorum artık yardımcı olursanız çok sevinirım allah hepımıze acıl sifalar versın tesekkürler…

 232. ümmügülsüm dedi ki:

  bende 23 yaşındayım evliyim 5yıldır nefes darlığı var doktorlar psikolojik dediler ama bence değil gayet mutlu sayılırım son günlerde kalbimde ağrımaya başladı ne olabilir lütfen cevap..

 233. ELİF dedi ki:

  mrb ben de yalaşık 3 aydır nefes almakta zorlanıyorum gece biri beni boğuymuş gibi oluyo yatmak istemiyorum özellikle yatınca oluyo boğazımdam nefes alamıyorum kalp ciger ve guatr hepsi bakıldı ama sonuç cıkmadı psikolojik dediler bende anlamadım çare arıyorum artık yeter rahat uyumak istiyorum…bu okuyan doktor varsa beni duyun lütfen çok zor durumdayım.

 234. kadir dedi ki:

  selam ben kadır son zamanlarda sık sık derın nefes alma gereği hissetmeye basladım bunun sebebı nedır tşkrlr

 235. kalbimsin dedi ki:

  s.a ben panik atak hastasıyım ve nefes almakta zorluk çekiyorum çok sinir bozucu bişi bazen nefes açlığından başım dönüyor arkadaşlar kendimce yaptığım denemelerde sigarayı az içince gayet güzel nefes alıyorum bide sigarayı bıraksam kim bilir nasıl nefes alıcam ama olmuyooo:) ALLAH C.C hepimize yardım etsin bir kaç kişiyi aydınlata bildiysem ne mutluuu by byeeeee

 236. nur dedi ki:

  genellikle gece ve sabaha doğru öksürük tutuyor.Öksürürken aralarda nefes alamıyorum ve çok kısa nefesler alıyorum.Alırken hırıltılar geliyor.bu son 2 haftadan beri oluyor.Acaba nedir

 237. tolga dedi ki:

  merhaba ben izmirden tolga ardil son zamanlar nefes darlığı yaşıyorum nefes alamayınca gözlerim kararıyor nişanlımın verdiği nefes açıcı bir fıs fısı kullanıyorum oda etki etmiyor doktora gittim bana dediler kalp damarlarında tıkanıklık var dedi ben şaşırdım olamaz dedim böyle bir şey şimdi ne yapacağımı bilemiyorum lütfen bana ne yapıcağımı bildirim çok sevinirim …!

 238. intention dedi ki:

  arkadaşlar buraya yazılanları okudum da herkesşikayetlerini dile getirmiş ama ilgilenen yok kiz bizle.ben de bayramın 1.günü aşırı ateşten hastanelik oldum.acil dr.ı faranjit dedi.şuan gıcık şeklinde öksürük ve nefes darlığı var.ben de 8 yaşından beri astım var ama bu çok farklı astımdan kaynaklanmıyor.benim boğazımı sıkıolar sanki daralma göğsümdden gelmio ve iş yerinde aklıma gelmio eve gelince başlıo bu hafta sonu dr.a gidicem ama inş.ilaçla tedavisi vardır nefes darlığının psikolojik old.inanamıorm.ve burda senelerce sürdüğünü söyleyen arkadaşlar var Rabbim sabır ve şifa versin inş.tez zamanda iyileşiriz.

 239. suat dilmaç dedi ki:

  Merhaba 19 yaşında bir gencım nefes almakta zorluk çekıyorum ama aldığım nefes yetmedıgını duşunup ağzımdan derın bır nefes çekıyorum. Bu sıkıntı genellıkle gecelerı oluyor gunduzlerı fazla bır sıkıntı yaşamıyorum gecelerı aklıma gelınce zorluyok geçıyorum Bu da psikolojık olarak duşunuyorum ve bundan rahatsız oluyorum bu aralar oluyor bazende unutuyorum 1 2 ay hıç olmuyor sorun aklıma geldıgı için ola bilirmi acaba yardımcı olabilirmisiniz..

 240. özden dedi ki:

  37 yaşında çalışan bir bayanım ve nefes darlığı çekenlerden birisi de benim. 3 gün 5 gün derken tam 1 yıldır yaşıyorum bunu.Önceleri öleceğim sanıyordum.Göğsüm duvar gibi oluyor.Şimdi bununla yaşamaya çalışıyorum.Sigara falan da içmiyorum.Esnemek, hapşırmak ve ayakta dururken yarım eğilerek biraz nefes alabiliyorum.İki küçük kızım var onları da olumsuz etkiliyorum.Depresyon ilaçlarını da kullanmak istemiyorum.Allah tan uyuyunca geçiyor.Şimdi benim gibi olanları görünce de biraz rahatladım.Allah acil şifalar versin.Bir yudum nefese muhtacız.

 241. hayalibırsey dedi ki:

  arkadaşlar ben 6 aydır böleyim yani gece yatarken olsun kalktığımda olsn hep nefes darlığı bi ölüm korkosu sarıyor bilincimi yitirecek gbi oluyorum bu şeylerın bütününe panik atak deniyor bu hastlğn birçok belirtileri var hastaların bazıları karnm ağrıyo die gelırler ama tetkik yapıldığında birşey olmadığı görülür ben yaşadım bunları saniyeleri düşünüyordum ve halen bu hastalıkla boğuşuyorum sıkldm artık ölmek istesenizde ölemiyorsunz ama çok kötü süründürüyor kurtulmak istiyorum ama nafile of

 242. halime dedi ki:

  mrb ben geçen sene astım tesişiyle 4 ay boyunuca sprey kulandım ama nefes alamıyacak hale gelmiştim doktora gitigimde bu seferde akcigerlerimin su topladıgını söylediler nefes darlıgım daha da artmıştı sonrasında başka bir doktora gitim ve nefes darlıgımın piskolojik olabilecegini söyledi piskolaga gitim 10 günlük bir tedavi sonucu nefes darlıgım geçti iç sıkıntısı yüzünden olmuş dedi doktor sizinlede paylaşmak istedim.

 243. merve dedi ki:

  merhabalar ben 19 yasındayım bende soluk alıp vermede güçlük çekıyorum ama herzaman olmuyor arada oluyor bıde nefes darlıgı ıle bırlıkte esnemek gelıyor esnemem yarım kalıyor tam esnıyemıyorum tam esnedıgım zaman rahatlıyorum fakat 2 sn snra tekrar baslıyor bıde mıdemden acı su gelıyor sureklı (geyırmek) ıstıyorum.lcv…

 244. lale dedi ki:

  küçükken köyde çok derin bir su birikintisinin içine düştüm boğulma tehlikesi geçirdim fakat tuhaftır ki olayı hatırlıyorum ne hissettiğimi hatırlamıyorum fakat beni en çok etkiliyen bakkaldan dönerken yakalandığım dolu fırtınası sokağın ortasında nefes alamadan öyle kalakaldım o kadar korktum ki anlatamam daha sonra annemin hamamlarda iki ayağının arasına sıkıştırıp ne olur yapma nefes alamıyorum anne dememe rağmen yıkamaları 38 yaşındayım ilkokulda lisede 97 senesinde hamile iken ve şu günlerde yani dönem dönem yaşadığıma göre tüm tektiklerde bir şey yok dendiğine göre demek ki kısmen psikolojik evet yıllarca sigara içtik kendimize dikkat etmedik bunlarda faktör fakat en çok kafaya takanlar bunu yaşıyor bilesiniz bedensel sıkıntıdan mı kaynak lı ruhsal sıkıntımı sebep mutlaka uzmanlarca araştırılmalı tamam nefes darlığı yaşıyor olabiliriz ama ne kadar çok düşünürsek yaşam kalitemiz o kadar çok düşüyor biliyorum elimizde değil ve korkunç bir huzursuzluk veriyor ama şunlarıda ihmal etmeyelim bol bol dua temiz hava bizi geren olay ve kişilerden uzak durmak tedavi olmak rabbim yar ve yardımcımız olsun AMİN…

 245. uğur dedi ki:

  arkadaşlar değişik değişik bölümlere gidip hastalık aramayın.bende sizin anlattıklarınızın aynısını yaşıyorum.en yakın zamanda psikiyastriye gidicem.tamamen psikolojikkkkkkkkkkk.

 246. gonul dedi ki:

  ayni durum bendede var.4 yildir esnemekten bi hal oldum

 247. nilgün dedi ki:

  merhaba benim çok uzun bir süredir nefes alıp vermekle ilgili sorunum var nefesimi ağzımdan alıp ağzımdan veriyorum burnumdan alamıyorum doktora gittiğim zaman dertlerimi tam olarak anlatamıyorum gece uyuyamıyorum çok kokuyorum sanki ölcekmişim gibi geliyo benle aynı durumda olan varmı? bundan birkaç ay önce çok sinirlendiğim br zaman gırlağımı çok gızlı ve sert bir şekilde sıkmış ve sağa sola çekiyodum guatıramada baktırdım ama bişey çıkmadı yemin ederim gerçeten kötüyüm gece uyurken boğazıma kemik gibi bişey batıyo rahat uyumayı özledi korkuyla uyumaktan bıktım lütfen yardım edin

 248. nurten dedi ki:

  MERHABA BENDE 3 GÜNDÜR NEFES ALAMIYORUM UYURKEN BOGULUCAM ZANNEDİYORUM UYKUYA DALMAM 2.3 SAATİ BULUYO BU GÜN DOKTORA GİTTİM PSİKOLEJİN BOZUKTUR DİYİP DEPRESYON İLACI VERDİ BİRDE KAS GEVŞEDİCİ AGRI KESİCİ VERDİ KULLANIYIM BAKALIM İNŞ GEÇER YOKSA ÇOK ZOR SAGLIGIMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM

 249. Burak dedi ki:

  Merhaba,Yaklaşık 4-5 aydan beri bendede nefes darlığı var .Esnerken rahat nefes alabiliyorum ve genellikle gece yatarken nefesim daralıyor.Derin nefes alamıyorum. Nefes testlerimde iyi çıkmadı ama doktorlar psikolojik diyor.Bu konuda ne yapabilirim…
  Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 250. canan dedi ki:

  son 15 günde bana bişeyler oluyor nefes almakta zorluk çekiyorum yatarken nefes alamıyorum sanki kalbim duracak gibi oluyorum sırt üstü yatamıyorum anca yan yattığımda kendimiiyi hissediyorum acaba bunun nedeni neden dir öğrenmek istiyorum

 251. Beril Dal dedi ki:

  Ben de aynı sorunla karşı karşıyayım. Yaklaşık 1 yıldır bu böyle. Doktora gittim ve psikolojik olduğunu söylediler. Açıkcası başta bende böyle olduğunu sanıyordum. Ama şu anda buna inanmıyorum! Sonuç olarak benim psikolojim her dönem aynı olmuyor ve bu illet bir türlü geçmiyor.. Kalp çarpıntısı oluyorsanki birden hızlı hızlı atmaya başlıyor kalbim ve sonra nefes alamıyorum.. En yakın zamanda başından atmak için psikolojik demeyen uzman bir doktora başvuracağım… Saygılar..

 252. sibel dedi ki:

  ben 33 yaşında bayanım bendede bu rahatsızlık var 13 yaşımdan beri çekiyorum.her doktoru denedim tedavilerini uyguladım ama kesinlikle sonuç alamadım.şuan psikytr tedavisi görüyorum bi ara geçti yoktu ilaçları kestim doktorun izni olmadan hastalık tekrarladı.ilaçları kesmemin nedeni evliyim 3buçuk yaşında oglum var onunla yeterince ilgilenemediğim içindi.ama bundan sonra kesin ilaç kesmek yok.sizlere önerim kesinlikle profösör olan psikytr bulup tedavi olmanız.zaman geçirip bu rahatsızlıgı kronikleştirmeyin ilaçlarınızı saatinde alın aksatmayın.çok kötü bi hastalık allah hepimize acil şifalar versin

 253. tulay dedi ki:

  merhaba ben derin nefes almiyom ama oksuruk yok 5dakika nefes deride almayom sonrada alabiliyom her 5dakika bir derin nefes aliyom korkulacak birsey varmidir

 254. murat dedi ki:

  Hepinize merhabalar.Rabim cümle hastalara şifalar versin.Derin nefes alma ihtiyacı ve esneyerek nefes alma sorunu bende de mevcuttur.40 yaşındayım.17 yaşında akcigerlerin düşmanı olan sigaraya başladım.34 yaşında bıraktım. sigara içtiğim yıllarda esneyerek nefes alma olayını sık yaşamaktaydım.bıraktıktan sonra bu rahatsızlıklar kayboldu. Son zamanlarda ara sıra ayda 4-5 tane sigara içmemle eski esneyerk nefes alma sorunum başladı.
  Sizlerinde bahsetiniz gibi doktorlar bir çare bulamıyorlar. Akcigerler temiz psikolijik olabilir teşhisini koyuyurlar.Bence akcigerlerde bazı durumlar oluşuyor ki nefes daralıyor. Şahsen kendi vucudumda şunu gözlemledim.Sigara içdem veya ortamında bulunsam,iklim değişimleri olduğu zamanlar özelikle folenler dönemi,tozlu dumanlı oratamlar,soğuk alma durumları oldumu bende artıyor.E n son en büyük krizim 2009’un sonbaharında oldu. tetkik tahlil kimi dedi astım kimi dedi psikolişik netice boş.İnternete yaptığım araştırma neticesinde ve yaptığım uygulama neticesinde faydasını çok gördüm.5-6 ay bu derten kurtuldum.taki geçenlerde 3*4 sigara içmeme kadar. nedir? uyguladığım tedavi keçiboynuzu pekmezi,turp ile balınkarışımı ve selvi ağacının kozalaklarının kaynatılıpiçilmesi bunları ayrı zamanlarda da yapabilirsiniz beraber de kulanabilirsiniz. şu an bu kura başlamış bulunmaktayım rabim size ve tüm hastalara ramazanın hurmetine şafi ismiyle teceli etsin.

 255. furuzan dedi ki:

  merhaba. daha once yazilanlarin cogunu okudum. bendeki problem de benzerlikler gosteriyor. Daha once de sadece birkac ay yasamistim bu sikintiyi ama bu sefer daha cok zorlaniyorum. Nefes vermekte hicbir sikintim olmuyor ama almakta cok zorluk cekiyorum. heer seferinde olmamakla birlikte esnedigimm zamanlarda derin nefes alabilyiorum. gogsumun ustunde bir agirlik hissi yasiyorum surekli. 4 sene once doktora gitmistim ama normal dediler. herhangi bir tetkik yapilmadi. birkac defa birakmis olmakla birlikte 14 yildir sigara iciyorum. ama iki senedir gunde 2 taneyi gecmiyor. yardimci olursaniz cok sevinirim. TESEKKURLER

 256. SELMA dedi ki:

  ÖZLEMcim aynı sorun bende de var nefesimi yarım yarım alabiliyorum derin nefesi çok zor alıyorum almassam boğuluyorum gibi oluyor hatta bazen esneyerek nefes almaya çalışıyorum çok rahatsız edici bir durum .. göğüs hastalıkları doktoruna gittim akciğerim temiz çıktı solunum testi anormal olduğundan(zaten şikayetim bu :s ) astım olduğumu söyledi ve inhalasyon(haplı) tedavisine başladım hiçbir faydası olmadı demekki astım değilim :S
  buraya yazıyoruz ama bir de bizi bilgilendirecek ve yönlendirecek biri olsa ne iyi olur :(
  hepimize geçmiş olsun inş. en kısa zamanda şifa buluruz..

 257. yılmaz dedi ki:

  arkadaslar bır cogunuzun rahatsızlıgıla aynı olayı yasıorum 23 yasındayım 1 aydır esneyerek derin nefes alıyorum 18 yasındaykenn kulak burun oğaz uzm gıttım bır cok fılım cekıldı kalp burun vesayre vesayre ama benım kanaatımce bu hastalık burunla ılgılı bır problem bana ozaman lar burnumda kemık oldugunu bır bolumunun tıkalı oldugnu oylemıslerdı amelyat olmam gerekıo dedıler ama ben ustunde durmadım ve suanda hep aklımda oldugu ıcın pskolojık olarak beynımde yer edınmıs bı durumda bunun sıkıntıylada alakası olabılır

 258. denizbayram dedi ki:

  merhaba nefes alıp verirken çok zorlanıyorum çok gürültülü ve derinden oluyor ve bu herhangi bir durumda değil sürekli oluyor bundan rahatsız olurken bu durumda çıkan gürültüdende çok rahatsız oluyorum.bu psikolojik nefes darlığı olabilir mi ne yapmalıyım.

 259. ÖZLEM dedi ki:

  Merhaba, Aynı sorunlar bende de var. Bu yıllar öncesinden başlayan bir rahatsızlık, bazen geçiyor bitti diyorsunuz ama sonra tekrar ortaya çıkıyor. Nefes alıyorum ama derin nefes alma ihtiyacı duyuyor ama alamyorum, nefes almam sanki yarıda kesiliyor ve nefesi tam olarak alamayıncada, kendimi hiç nefes alamamışım gibi hissediyorum, bu durumda esneme geliyor esnemeyle nefes almaya çalışıyorum ama ondada her seferinde tam nefes alamıyorum ve öleceğimi sanıyorum sanki birileri beni boğuyormuş gibi hissediyorum ve miğdemin üst kısmında sanki bir şişlik hissi oluşuyor.Geceleride nefes alamadığım için saatlerce uyuyamıyorum.Bu durumlarda kendimi çok rahatsız ve huzursuz hissediyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum.. günlük yaşam kalitem düşüyor ve yaptığım hiçbirşeyden zevk alamaz duruma geliyorum. Daha önce doktora gittim ve bana tamamen psikolojik olduğunu söyledi, bencede psikolojik çünkü işe daldığım yada değişik ortamlara girdiğimde yani kafam başka şeylerle meşgulken tamamen normale dönüyorum, eve geldiğimde aklıma gelince tekrar başlıyor. Arkadaşlar bu durumdan kurtulan veya bunun ilacını bilen yada çözümünü öğrenmiş olanlar varsa lütfen burada paylaşalım, bizleride bu dertten kurtarın lütfen.. saygılarımla

 260. aslan yıldız dedi ki:

  merhaba ben 14 yıldır sigara içiyorum 28 yaşımdayım bende nöbetçi olarak nefesdarlıgıvar 1 ayda bazen 2.5 bazen 3 ayda bir çıkıyor birkaç gün sonra kayboluyor çıkıyor ama nefes aldırmıyor boguyorbeni neyapmamlazım beni aydınlatırmısınız

 261. ASIM dedi ki:

  acıkavun için şunu duymuştum.kulak pamuğuna sürüp,burunun iç bölgesine dokundurulacak.(az miktarda)sonra burun çekilecek.yaklaşık 3 gün burun akıntısı devam ediyormuş.fakat fazlası tehlikeli olabilirmiş,dikkat.

 262. ASIM dedi ki:

  esneyerek rahatlamanın sebebi de büyük ihtimal bu sebebden.ağız açılınca genizde genişleme oluyor.burundan giremeyen hava ağızdan rahatca giriyor.

 263. ASIM dedi ki:

  sinüzitin en güzel çözümü acıkavun bitkisinin suyuymuş.akıntı olmadığı için geniz bölgesini etkiliyor.buda nefes darlığını tetikliyor.mesela bu şikayetlerde bulunanların çoğu kusunca rahatlayacaktır.eğerki sinüzütleri temizlersek nefes alıp verme rahatlayacaktır.

 264. ASIM dedi ki:

  BENCE bunlarn sebebi sinüzit.eğer sinüzüti temizleyebilirsek çözülür

 265. GÜL dedi ki:

  02.08.2010 Ben nefes alırken tam nefes alamıyorum 10 gündür bu durumdayım sıcaklardan olduğunu düşündüm fakat hala geçmedi nefesimi ancak esneyerek alabiliyorum artık bu şekilde nefes almaktan çok yoruldum bu rahatsızlığım başlamadan 5 ay öncede demir ve B12 eksikliği vardı bu rahatsızlıklarım için ilaç kullandım şimdi normale geldiği söylendi fakat ilaçları kestikten hemen sonrada nefes darlığı rahatsızlığım oldu uykuda nefes darlığım olmuyor sadece yataktan kalktıktan sonra başlıyor lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim
  TEŞEKKÜRLER

 266. Safinaz dedi ki:

  1,5 yili askin bir suredir nefes alma sorunu yasiyorum. Cok slk derin nefes alma ihtiyaci hissediyorum,fakat alamiyorum,sanki icime oksijen girmiyor,gun icinde hep nefes nefese kalmis gibi nefes aliyorum. Derin nefesi sadece esnedigim zaman ve ornegin oturdugum veya yattigim yerde pozisyon degistirirsem nefes alabiliyorum. Boyle ilk zamanlari 7-8 ay hic durmadan hergun ayni tempodaydi, ondan sonra ayda iki ayda bir olmaya basladi ve 3-5 gun araliksiz suruyor. Yani nobet gibi geliyor- gidiyor. suandada 3 gundur cekiyorum. Calisma hayatimida etkiliyor, gunluk yasanti kalitemide. Gecen yil cigerlerime, solunum yollarima ve kandaki gaz oranina bakmami onerdiler, baktirdim hepsi normal cikti. guatr testleri yaptirdim onlarda normal cikti. Acaba solunum yollarima rontgen yerine emarlami baktirmam gerekiyor? Buarada psikolojik oldugunuda soylediler psikiyatra da gittim, hafif antidepresan hap verdi, kullandigim ilk gun iyiydi ama ertesi gunu 24 saat bitmek bilmeyen basagrisi ve ishal cektim…Lutfen yardim…Tesekkurler

 267. belgın dedi ki:

  hangı uzmanlara garunmem lazım

 268. belgın dedi ki:

  Merhaba ben solunum alırken biranda nefes alamıyorum. Gece uyurkende bazen nefes alamayarak tıkanıyorum.ve rahat nefes almak için camın önünde durarak nefesimi normal şekilde almaya çalışıyorum.Fakat o anda nefes almaya çalışırken tuhaf bir ses nefes borumdan çıkıyor.Cevaplarsanız sevinirim.Teşekkür ederim.

 269. muhittin dedi ki:

  yukarıda bahsetmiş olduğum dermatolog PROF.DR TÜRKAN SAYLAN dır. Kendisi 2 sene önce vefat etti.

 270. muhittin dedi ki:

  slm alykm bu dunya hayatı rahat etmek için yaratılmamıştır.hastalık dert değil belki de aczimizi gösteren bir mükafattır.bakınız dermatoloji uzmanı olan ünlü bi dr.vardı ve de bu dr cilt uzamanı olmasına rağmen cilt kanserinden öldü.çare bulabilseydi kendisini kurtarırdı.ama maalesef. Yani hiç bir şey başıboş değildir.tüm hastalıklar bize bu dünyanın geçici ve boş olduğunu anlatmaya çalışiyorlar.Tevekkeltu Alallah.

 271. ŞERİFETALA dedi ki:

  MERHABA ,,
  BEN 26 YAŞINDA BİR BAYANIM.
  HEMEN HEMEN 10 SENE OLUYOR 4-5 AYDA BELİRLİ DÖNEM SÜREN BİR NEFES DARLIĞIM VAR.NEFES ALMAKDA ZORLANIYORUM.ESNEYEREK NEFES ALIYORUM.
  DAHA ÖNCE DAHİLİYE DOKTORUNA GÖRÜNDÜM PSİKOLOJİK DEMİŞTİ.AMA HER ZAMAN OLMUYOR. HAVALAR ISINDI DAHA ÇOK OLMAYA BAŞLADI.GECELERİ DAHA KÖTÜ OLUYORUM İLK ÖNCE ÖKSÜRÜK DAHA SONRA NEFES ALAMADAN ÖLÜCEKMİŞİM GİBİ SANKİ BOĞAZIMI SIKIYORLAR KALBİMİ DURDURUYORLAR MIŞ GİBİ OLUYORUM.6 AY ÖNCE ZATÜREYE YAKALANMIŞTIM.AKCİĞERLERİM ÇOK KÖTÜYDÜ…NE YAPARSAM VEYA HANGİ BÖLÜM DOKTORA GÖRÜNSEM YARDIMCI OLUN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUN LÜTFEN……

 272. emrah dedi ki:

  ben tam 12 yıldır nefes almakta güçlük çekiyorum hangi doktora gittigisem senin piskolojik dedi benim eseneyerek nefes almaya başladım ve agzımı nezaman açtıysam bogazımdan sesler geliyor sanki bademciklerim yerine geliyor gibi not:herkesin sonu elbette ölüm ama ben bu nefes darlıgı yüzünden hayatım altüst oldu

 273. onur dedi ki:

  selam bende üç dört ay önce böyle bir nefes darlıgı başladı nefesimi içime çekerken bir hırıltı üflerkende bir hırıltı hissdiyorum kulak burun bogaza gittim burun kemigim egriymiş tıkanırsa gel ameliyat edelim dediler kronik sünüzütte çıktı gögüs hatalıklarına gitttim bir iki tane ilaç yazdılar bir hafta sonra bi kontrole gel dediler bakalım napcaz benide bi aydınlatırsanız çok sevinirim

 274. leyla dedi ki:

  arkadaşlar yazdığınız şikayetlerin hepsi bendede var psikolojik biliyorum ama ölüyorum artık

 275. Neslihan dedi ki:

  Merhaba.
  Benimde sorunum nefes alamama.Alamama derken derin nefes alamıyorum, bir iki saniye sonra ya esneyerek yada baya zorlanarak alabiliyorum.Geceleride bu sebepten zor uyuyorum son iki gecedir de sık sık tekrarlıyor tam uykuya dalıyorum birden uyanıyorum sanki nefessiz kalıcakmışım gibi içime sıkıntı doluyor derin nefes almaya çalışıyorum yada esneyerek rahatlıyorum birazda olsa. Bu durum beni çok rahatsız ediyo yaşam kalitemi etkiliyor.Hangi bölüme gitmem gerekiyor.Daha önce yaklaşık 1 yıl olyor kardiyoloğa gittim dahiliyeye gittim birşey çıkmadı. Ne yapmam gerekir lütfen yardımcı olunuz???

 276. pelin dedi ki:

  23 yaşındayım kısa süredir nefes darlığı çekiyorum.herhangibir bir rahatsızlığım yok sıgara kullanma ,kilo gibi vs..bir anda bu sıkıldı başladı nefes almam zorlaşıyor zaman zaman baş ağrısı ve göğüs ağrıları oluşuyor.sebibi ne olabilir doktara gitmeliiyim ..

 277. yasemin dedi ki:

  merhaba
  bende başka birşey var galiba.uzun zamandır titriyorum bir şeyle uğraşmıyorken titriyorum mesela otururken elim titriyor. özellikle hergece olan bir şeyvar bubeni sinirlendiriyor yatağa yatıyorum uykuya dalmayı bekliyorum sanki deprem oluyormuş gibi sarsılıyorum bu titreme değil farklı çünkü birisi ben bunu yaşarken bana dokunduğunda titremediğimi söylüyor ve bende nefes darlığı var çoğu zaman kalbim hızlanıyormuş gibi hissediyorum ve nefes nefese kalıyorum özellikle beni rahatsız eden bi kokuyla karşı karşıya kalınca nefes alamıyorum ordan uzaklaşmam gerekiyor işte böyle lütfen bana yardım edin ha bu arada şunuda bildireyim uzun zamandır halsizlik yaşıyorum ve küçüklüğümden beri sıksık soğuk algınlığı olurum ve bronşit keçiririm birde alerjilerim var ve ayrıca 15 yaşındayım

 278. fatma dedi ki:

  benimde yutkunmada ve nefes almakta problemin var.güçlükle yutkunma yapıbiliyorum. nefes alırken de zorlanıyorum devamlı esnemek geliyor gündüz daha iyiyim ama aksaşmları bu sorunlarım dahada artıyor . Cvp verirseniz çok sevinirim

 279. nur dedi ki:

  bende nefes darlıgı gıbı bısı cekıom ınsanlar derın nefes alırlar yha onu yapamıyorum ve onu yapamıyanca esneme gelıo esneyemıyorum doktora gıttım psikolojıkmış 1 senedır bısı olmuyodu sımdı yenıden basladı kafam da bıtırmeye calısıyorum unutunca gecıyomus gıbı oluyo

 280. duygu dedi ki:

  bndede aynı sorunlar var napıcam bilmiyorum 2yıldır bunu çekiyorum ara ara gelio ösellikle düşündüğüm sıkıntılı olduqum zamanlarda kendimi çok kötü hissediorum geleceğim olmıcak gibi gelio hep böyle olan birisini kim ister düzeltemedm kendimi acıncak hale geldm:(çokk çaresizim psikolojik biliyorum ama çok zorluo bu sorunu yaşayan birileriyle görüşmem lazım çünkü yaşamayan beni anlamıo lütfen görüşmek isteyen bana ulaşsın bi şekilde bana söylesin ben onla iletişime geçicem…

 281. dilek dedi ki:

  bende derin nefes almakta zorluk çekiyorum boğulacak gibi oluyorum
  arada rahat nefes alabiliyorum o zaman arahatlıyorum. esnerken rahat nefes alabilyorum o zaman rahatlıyorum. sıcaklarla dahada boğucu oluyor. doktora gittim bi şey yok dedi sprey verdi ama bi faydası olmadı ne yapmalıyım.

 282. Burcu dedi ki:

  merhaba ben 19 yaşındayım. benimde nefes darlığı problemim var. önceleri çok koşunca ya da yorulunca nefes darlığı oluyordu fakat son zamanlarda çoğu kez tam nefes alamıyorum. sürekli esneme isteği var ama esneyince de tıkanıp kalıyorum bazen. çok büyük bi sıkıntı yaratıyor bu bende. karnımda hafif şiş gibi tam yemek falan yicem bu kez daha fazla nefes alamıyorum.karnım aç oldupun halde nefes darlığım yüzünden hiçbirşey yemek istemiyorum. sigara kullanmadım hiç. kilo problemim de yok. neden diye düşünmeye başladım. doktora gitmedim geçer diye ama dediğim gibi arttı. haftaya da lys sınavına giricem. napıcam bilmiyorum. herkese acil şifalar.

 283. sueda dedi ki:

  arkadaslar hepimizi sağlık versin aynı sorun bende de var artık bu durumdan bende sizler gibi çok sıkıldım bu sıkıntı bende yıllar önce olmuştu doktara gittim sinirsel oldugunu söylemişti şimdi tekrar başladı aklımı vermemeye çalışıyorum bi türlü başaramıyorum sürekli nefes almaya çalışıyorum bende esneyerek nefes alıyorum eskiden neşeli biriydim şimdi hayatım kabusa döndü kimseyle konuşmak dışarı cıkıp gezmek istemiyorum çünkü bu sıkıntı nereye gitsem benle geliyor hiç bi şekilde unutamıyorum kafayı yemek üzereyim bıktım düzelmek istiyorum sanki midemin üstünde bişey var nefes almamı engelliyor boğazımı sıkıyor gibi allah bu durum kimseye yaşatmasın zor bi durum ne yapmam gerekiyor lütfen yardım edinnn allah herkese şifa versin…

 284. ahmett dedi ki:

  nefes alamayınca gözlerim kararıyor karşımdakini parçalayasım geliyor kafamı duvardan duvara vurupta yarasım geliyor nefes alamıyorum deliriyorum bıktım artık esnemektennn

 285. ömer dedi ki:

  arkadaşlar allah hepimize sağlık versin bende sizin gibi 10 aydır aynı rahatsızlığı duyuyorum 5 defa göğüs hastalıklarına gittim ilaç kullndım hiç bir faydası olmadı bronşit dediler ilaçlar yazdılar yine olmadı en son gittiğim doktor psikolojikmen olduğu
  ihtimalini verdi bugün tanıdığım bi psikolok vardı onu gördüm ve anlattım oda psikolojik olduğunu söyledi yarın allahın izniyle gideceğim doktora çünkü artık bıktım ben bundan kafayı yicem allah şifalr versin

 286. Ayşenur dedi ki:

  Arkadaşlar hepinize saglık versin rabbim acil şifalar versın..Aynı sorun bende 2 hafta önce başladı nefes alamama hissi kalbimin sıkışması esnedigim zaman bile nefes alamıyorum nefes almayı unutuyorum ama verebiliyoum.Son 2 gün içerisinde sık sık yaşar oldum bunu özellikle gece sanki biri ben boguyor kalkıp su içiyorum yine düzelmiyo..doktora gittim sinirsel dediler ne alakaysa bişeyi de kafama takmambuugn yine gidicem..

 287. arzu seven dedi ki:

  merhaba .
  annem 40 yaşında ve biraz kilolu oturup kalkıdıgı zaman nefes alırken zorlanıo yürürken veya merdıvenden ınerkende aynı problemle karsılasıo ama normal olarak doktora gıttıgımız zamn hıcbır sorun cıkmıyor ..acaba psikolojık olabılırmı ?ve ne yapması gerekır yardımcı olursanız sevınırım..

 288. caner dedi ki:

  merabalar bende nefes darlıgı cekıyorum zaten alerjık bronşit tespiti yapıldı bırde kılo fazlam var hatta bazen gece uykudan uyandıgımda oturarak uyudugumu farkedıyorum cunku zor nefes alıyorum allah kımseye vermesın

 289. asya dedi ki:

  Bende de son 2 haftadır nefes alma problemi var. Daha önceleri de oluyordu. Sık sık esneme ihtiyacı duyuyor ve esnerken esnemem yarıda kalıyor tam esneyemiyorum sanki nefes göğsün üstünde tıkanıyor. Özellikle yorgun olduğumda, yeterli uykuyu alamadığımda,kapalı ortamlarda,bir de fazla sigara içersem oluyor.Geceleri düz yattığımda nefesim kesilecekmiş gibi oluyor hemen kalkıp öksürmeye çalışarak yada poşete üfleyerek rahatlamaya çalışıyorum. Psikolojik mi bilmiyorum çünkü nefes alma problemimi unuttuğumda düzeliyor aklıma geldikçe tekrar başlıyor.Bu benim yaşam kalitemi düşürüyor ve kaygılanıyorum. Bunun için gitmem gereken bölüm ve izlemem gereken yol nedir.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 290. ecem dedi ki:

  esneyerek nefes alıyorsanız ve sürekli esneme ihtiyacı duyuyorsanız bu anksiyete bozukluqu die bir hastalıqın belirtisidir aynı sorunu bnde yasıyorum 16 yasındayım ve bunu cok arastırdım doktora qittim ve doktorda anksiyete bozukluqu olduqunu söyledi bu hastalık psikolojik bir rahatsızlık ve bunun cözümü sadece prikiyatrilerde var belirtileri ise sürekli esneme- ic cekme ihtiyacı coqu zaman esneyememkten kaynaklanan psikolojik bas dönmesi huzursuzluk nedeni bilinmeyen korku endise.ve eqr uyurken qeciyorsa kesnlikle anksiyete bozukluqudur psikiyatriye danısmanızı öneririm.

 291. fatma dedi ki:

  ben 26 yaşındayım 1 seneden beri derin nefes alamıyorum sadece esnerken derin nefes alabiliyorum ve sürekli esneme ihtiyacı duyuyorum doktora gittim ama bişeyin yok dedi.ne yapmalıyım başka doktora mı gitsem bilmiyorum yardımcı olursaız sevinirim.

 292. sedat dedi ki:

  ilk başta şunu söyliyim ben 10senedir anllattınız nefes alma güçlüünü yaşıyorum gitmediim doktor psikolog kalmadı bu durum tamamen psikolojik bişi ara sıra geçiyor sanki unutuyorum ama bazende haftalarca geçmiyor esneyemiyorum sürekli yarıda kalıyor esnemem bir ara bir doktor cipram verdi ama bir faydası olmadı ben boyle yaşamaya alıştım gibi elden bişi gelmiyorr çünkü

 293. dursun dedi ki:

  gögsumde bazen agrı var nefes alıp vermede zorlanıyorum sanki icim de bir birşey yırtılıyor ve agrı oluyor nefes almak zor oluyor

 294. tuğçe dedi ki:

  merhaba ben 20 yaşındayım nefes alıp verirken çok zorlanıyorum genellikle de gögüs kısmımda bi basınç hissediyorum nefes almakta zorlanınca da gözüm kararıyor ne yapmalıyım?yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler iyi günler..

 295. yagmur dedi ki:

  merhaba bende 28 yaşındayım ,malesef aynı durum bende de var ancak esnerken veya en son daralma sınırıma gelmişken derin nefes alabiliyorum,bende psikolojik olduğunu düşünüyorum unuttuğum zaman alabiliyorum ama hep aklımda olduğu zaman ne yaparsam yapayım alamıyorum,kendimizi sürekli nefes almaya şartladığımız için olduğunu düşünüyorum,esnerken veya hapşırırken aklımıza birşey gelir veya biri birşey söyler dikkatimiz dağılır yarım kalırya aynen öyle..

 296. züleyha dedi ki:

  benimde sıkıntım Rafet Beyle aynı. 28 yaşındayım yaklaşık 10 gündür sadece esnerken derin nefes alabiliyorum.Psikolojik olduğunu düşünüyorum ama yaşam kalitemi düşürüyor. Ne doktoruna gitmeliyim. Yardımcı olursanız sevinirim.

 297. lalecix dedi ki:

  yha benim 1 haftadır nefesimde sorun var alıp verirken zorlanıorum ne yapmalıyım acaba nefes alıp veremeyincede bir sıkıntı basıyor beni ne yapmalıyım acaba?

 298. elen dedi ki:

  bide benm çok kötü bir rahatsızlığım var…çoğu zaman nefesalıp verirken birçok yerim ağrıyor ..öyle şöyle bir ağrı değil bu..kıpırdamak çok zor oluyor

 299. sena dedi ki:

  ben 8 aydır boğazımdan derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum esneyerek nefes almaya çalışıyorum bazı geceleri saatlerce sürüyor ve sol kolum uyuşmaya başlıyor .trakya üniversitesine gittim hipo troid dediler .1 den başlayıp 2 tablete çıktım euthyrox 50mikrogram kullanıyorum .amahala geçmedi kan değerlerim düzeldi .ne yapacağım nereye gideceğim bana yol gösteriniz . teşekkür ederim

 300. mesut dedi ki:

  Merhaba 47 yaşındayım, 5yıl önce stent takıldı.Yaklaşık 1 hafta 10 gündür derın nefes alma ihtiyacı istiyorum.Sanki boğazım da bademcık bölgemde daralma hissi var, aldığım nefes yetmiyormuş gibi geliyor. Neden olabilir.

 301. emre dedi ki:

  ben 1 haftadır nefes darlıgı yaşıyorum bide göğsümde bir baskı hissediorm bunun sebebi ne olabilr daha 18 yaşındayım lütfen bir bilgi verin

 302. Efy0hg dedi ki:

  Aynen bende 7 senedir nefes darlığı çekiyordum. Bir sürü doktora gittim. Bugün gittiğim bir doktor sağolsun beni çok aydınlattı. Bu dediğimiz nefes açlığıymış. Bende ilaçlı ve ilaçsız şekilde yapılan solunum testinde %20 bir iyileşme göstermiş. Bu ne demek? Solunum yolu akciğere dallanarak gidermiş. Bende bu dalların uçları tahrip olmuş. Eğer sigara içersek, toksinli hava solursak(ben kimyagerim işim hep toksinli gazlarla) bu akciğerlerin yüksek tahribine kadar gidermiş. Bu nefes açlığı psikolojikde olabilirmiş. Ben doktorumdan böle bir tanı aldım. Umarım bu sizede yararlı olur.

 303. Ahmet dedi ki:

  merhaba ben 20 yaşındayım yaklaşık iki yıldır nefes darlığı yaşıyorum. öksürükle başlıyor ve hırıltılarla nefes almaya çalışyorum. balğam oluşumları söz konusu ve genellikle geceleri oluyor.geceleri uykumdan kalkıyorum. doktorum alerji nedeniyle burun etimim şiştiğini söylüyor. ilaçlar işe yaramıyor.önceleri sadece öksürükvardı ama şimdi nefes darlığıyla birlikte oluyor…bilğilendirirseniz sevinirim…

 304. merve dedi ki:

  merhaba 20 yaşındayım 2-3 aydan beri nefes almakta zorlanıyorum bundan 2 yıl öncede şiddetli kalp çarpıntısı vardı ama son zamnlar kalp çarpıntım bitti ve şimdi de nefes darlığı başladı nefes almak için içime çekmem gerekiyor havayı yada esnemem gerekiyor derinden nefes alıyorum insanları rahatsız edecek şekilde.Piskolojik olarakta oluyor heycanlandığımda daha çok kötü oluyorum beynime oksijenin gitmediğini bile farkedebiliyorum bu durum beni çok üzüyor umarım bir tedavisi vardır saaygılar…

 305. Elif dedi ki:

  ben 15 yaşındayım we ben de nefes darlığı çektiğimi düşünüyorum. Sadece esnerken nefes alabilyorum we doktora gittiğimde sadece boğazıma bakıp hiçbişeyin yok cewabını werdiler. N’apmalıyım ?

 306. hawwa dedi ki:

  bende diğer hastaların özelliklerini taşıyorum.ancak sürekli balgamım olmuyo ve en az 3. esnemede derin nefes alabiliyorum.hiç doktora gitmedim üşendiğimden. belkide korkudan bilemiyorum. sizce gitmeyince ilerlermi?

 307. Fatma dedi ki:

  merhaba 20 yasindayim ve 1 yildir nefes almakta zorluk cekiyorum surekli derin nefes alma ihtiyaci duyuyorum ve ancak esneyerek nesef aldigimda rahatliyorum doktora gittimm ve bana B vitamin hapi verde ama ise yaramiyo ne yapmaliyim?

 308. Arkadaşlar dedi ki:

  Arkadaşlar!Birçoğunuzun bahsettiği nefes darlığı 3 senedir bende de var. Nefes almak için esniyorum ve bu şekilde rahatlıyorum. Bende hastanelerde tüm tetkiklerden geçtim ama hiçbir problem bulunmadı. Nefes darlığının psikolojik olduğunu belirteyim, dikkat edin birşeye canınız sıkıldığında daralma çoğalıyor. Kısa zamanda bir psikiyatri uzmanına gitmenizi öneririm. Aslında nefes darlığı hep aklımızda oldupu için geçmiyor. Unuttuğumuz zaman hiç nefes alma sıkıntısı çekmiyoruz ya da sabah uyandığımızda ilk 10-15 dk..Düşünmemek lazım ama olmuyor. Ablamda da aynı problemler vardı, psikiyatri uzmanına gitti ve rahatladı.Bende psikiyatri uzmanına gittim ama ilaçlar ilk zamanlar baş dönmesi yapıyor.İşim dolayısı ile bırakmak durumunda kaldım. Tüm hayatımızı etkiliyor, bu çok kötü birşey.İnşallah kısa zamanda iyileşiriz.

 309. merve dedi ki:

  merhabe ben merve
  ben 12 yaşındayım.sürekli nefes almam için hep öksürüyorum ama zorlanıyorum.nefesim daraldığı zaman nefes alıyorum sonra kalbimne sızı girio.bana yardımcı olurmusunuz

 310. ahmet dedi ki:

  merhaba ben 21 yaşındayım…yaklaşık 5-6 yıl sigara kullandım ve sigarayı bırakalı 1 hafta oldu.sigarayı bıraktığım günün hemen ertesi günü nefes darlığı başladı…yemek yerken çok zorlanıyorum…esneyerek ve derin nefes alarak rahatlıyabiliyorum…yemek yerken terleme ve daralma gibi olaylarla karşılaştım bu 1 hafta içerisinde…halsizlik başladı…balgam atamıyorum…daha doktora görünmedim…kötü bir şey çıkmaz inşallah…

 311. abdulkadir dedi ki:

  benim sorunum sürekli derin nefes alma ihtiyacı duyorum nefes alıp verirken sanki nefes boruma sanki birşeyler kaçıyor gibi yemek yerken bazen öksürürken bazende bogazımda gıçık varmış gibi yanibalgam varmış gibi süzerekli temizleme ihityacı duyorum daha önce geniz akıntısı vardı amaliyat oldum 1 aykadar iyiiyimdim daha sonra aynı şikayatlerim başladı geniz akıntısı bunlara yol acarmı

 312. muhammed dedi ki:

  bende 1haftadır nefes alamıyorum küçükken birkaç defa alamıyordum aralıklarla genellikle hep geceleri ne yapmalıyım

 313. sude dedi ki:

  Aynen bendede bu sorun var nefes verirken zorlanıyorum bnm de 1 ara yine böyleydi geçti üzerinde fazla durmadım sonra tekrarladı bu olay.Ne yapmalıyım bana ne önerirsiniz?En yakın zamanda bir uzman doktara başvuracağım.

 314. izzet dedi ki:

  merhaba bende 2 yıldır nefes darlığı yaşıyorum sürekli derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum ve esneyerek alabiliyorum bu durum yaşantımı olumsuz yönde etkiliyor bir çok doktora gittim ancak hiç bir sonuca ulaşamadım bazıları astım bazılarıda bronşit olduğumu söylediler hiç bir ilaç tedaviside sonuç vermedi ventolin sprey kullanıyorum ancak oda etki etmiyor içinde bulunduğum durumdan kurtulabilmem için yol gösterebilirseniz beni çok mutlu edersiniz

 315. merve dedi ki:

  merhaba 23 yaşındayım 2-3 aydan beri nefes almakta zorlanıyorum
  ancak içimi çekerek nefes aldığımda yada esnediğimde rahatlayabiliyorum son günlerde daha çok sıklaşmaya başladı doktora gittim kan tahlili yaptı akciğer filmi çekti ve birşey olmadığını söyledi fakat ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum ne yapmalıyım.yardımcı olursanız sevinirim

 316. birnur dedi ki:

  ben 23 yaşındayım bende nefes almakta zorlanıyorum uzun zamandır vardı ama son zamanlarda dahada arttıı oksurmezsem nefesım acılmıyo bunun sebebı ne olabılır

 317. hasan ürkmez dedi ki:

  15 yıldır bazı durumlarda nefes alma sorunu çekiyorum bursa tıp fakultesinde alerji testleri yapıldı hiç birşey çıkmadı astımsın dediler (2002-2004yılları olması lazım)astım ilaçları verdiler pompalar falan daha sonra bursa göğüs hastalıkları hastanesi başhekimiismail fakı ya gittim ciğer filimleri kan tetkikleri solum testleri herşey yapıldı yine uzun zamanlar astım ilaçları ve pompalar kullandım yine hiç birşey değişmedi 3-5 yıl sonra ismail fakı sen astım hastası değilsin dedi beni kulak burun boğaz uzmanına yolladı sinüzit tedavileri oldum ve burnumda ufak bir şekilde kemik yamukluğuğu varmaış normalde nefes almayı engellemeyecek bir durum olduğunu fakat bazı insanlarda yani zaten nefes almakta zorlananlarda daha etki gösterbileceğini söyledi kemiği ve şişmiş olan polipleri(polipleri yaktı)halletti burnumda rahatlama ve tıkanma sorunu ortadan kalktı fakat halen ciğerlerimdemi boğazımdamı bilmiyorum hep ciğerlerimde sanıyorum bilmiyorum hırıltı balgamlı sorunlarım devam ediyor 2 yıldır hiçbirşey kullanmıyorum ama yine devam ediyor burnumda geriye akıntılar oluyor balgamım hiç eksik olmuyor küçük küçük balgamı çıkarmak için kendim öksürüyorum çıkınca rahatlıyorum genelde üşütmelerle sık sık oluyor ortaya çıkıyor derin nefes yani sonuna kadar nefes alamıyorum kaliteli bir yaşam süremiyorum enson 1 ylı öne yine alerji testi oldum acabamı diye hiç birşey yine çıkmadadı aspirin testi yapıldı yine birşey olmadı acaba kronik sinüzitten dolayımı yoksa bebekken bronşit olmuşum ondanmı yoksa nefes borusu ile ilgili daralma v.b.ama balgam fuull var yardımcı tetkik açısından bunlar yapıldı bana yardımcı olursanız sevinirim 184cm boyunda 140kg ağırlığında 1971 doğumlu beyaz tenli sarışın 15 yıldır sigara içmeyen 3 yıldır alkol almayan bir insanım nolur bani bilgilendiriniz teşekkürler

 318. rafet dedi ki:

  merhaba ben 28 yaşındayım 10 gündür derin nefes alamıyorum sadece esnerken derin nefes alabiliyorum ve sürekli esneme ihtiyacı duyuyorum doktora gittim ama bişeyin yok dedi.ne yapmalıyım başka doktora mı gitsem bilmiyorum yardımcı olursaız sevinirim.

 319. nesrin dedi ki:

  meraba ben 34 yaşında ev hanımıyım.yaklaşık beş yıldır nefes darlığı çekiyorum.onbeşyıl kadr sigara içtim.iki yıl önce sigarayı bıraktım.balgam atamadığım için nefesimin daraldığını düşünüyordum bunun için dahiliye ve göğüs hastalıkları uzmanlarına muayene oldum.ama bi sonuç alamadım.annemde ve dayımda astım var.doktorlara bundan bahsettiğm halde bi cevap alamadım en son sinüzitten kaynaklandığını söylediler daralmalarım
  özellikle geceleri derin nefes almamakla başlıyor.iaçlarımı halen kullanıyorum.şimdide kollarım ağrıyor .beni aydınlatırsanız sevinirim.

 320. gamze dedi ki:

  bende nefes alıp verirken zorlanıyorum özellikle verirken ama bzen duruyo bazende sık sık olyo 1 haftadan beri böyle napmalıyım?

Yandex.Metrica