Mitral Kapak Yetmezliği

A+
A-
Mitral Kapak Yetmezliği

Mitral Kapak Yetmezliği Nedir?

Mitral kapak yetmezliği kalpte sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran mitral kapağın tam kapanamadığı bir kapak hastalığıdır. Mitral kapağın biçimini bo­zan yapısal lezyonlar sonucunda ortaya çıkar ve bu durumda “organikmitral kapak yetmezliği olarak anılır. Ayrı bir tip olan işlevsel mitral kapak yetmezli­ğinde ise sol karıncığın genişlemesi so­nucunda sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran delik genişlemiştir. Deliği kapatan mitral kapağın iki kanadı tam kapanma­yı sağlayacak biçimde birbirine yaklaşamaz. Bununla birlikte işlevsel yetmez­likte kapak tümüyle normaldir.

Organik mitral kapak yetmezliği en sık rastlanan kalp kapakçığı hastalığı­dır. Ama günümüzde pek çok kalp has­talıkları uzmanı bu gözleme karşı çık­makta, organik mitral kapak yetmezliğinin çok ender görülen bir hastalık ol­duğunu, hatta varlığından bile kuşku duyulabileceğini öne sürmektedir.
Gerçekte ise organik mitral kapak yetmezliği saf biçimiyle, yani tek başı­na seyrek görülen bir hastalıktır. He­men her zaman mitral kapak darlığıyla birlikte görülür (mitral kapak darlık ve yetmezliği). Ayrıca mitral kapak hasta­lığı romatizmal kalp iç zan iltihabının (romatizmal endokardit) ilerlemesine bağlı olarak birkaç evreden geçer. İlk evrede mitral kapak yetmezliğinin saf biçimine çok sık rastlanır. Daha sonra darlıkla yetmez»ik bir arada, son evrede ise darlık görülür.

Sponsorlu Bağlantılar

Mitral Kapak Yetmezliği Nedenleri

Organik mitral kapak yetmezliği olgu­larının çoğu akut kalp iç zan iltihabının ilerlemesiyle ortaya çıkar ve hemen her zaman romatizma kökenlidir. Çok seyrek olarak bazı enfeksiyon hastalıklarında da akut kalp iç zarı ilti­habının ardından mitral kapak yetmez­liği gelişir. Kızıl, tifo, difteri, yılancık, grip, zatürree gibi enfeksiyonlar genel­likle bir romatizmal süreci etkinleştirerek kalp iç zarı iltihabının gelişmesi­ne yol açar. Mitral kapağın zedelenmesine yol açan travmalar da az sayıda mitral ka­pak yetmezliği olgusunun nedenidir. Genel olarak çok ender, ama yaşlı­lar arasında görece sık görülen bir du­rum da mitral kapak yetmezliğinin aterom plaklarına (lifsi bağdoku-yağ birik­mesi) bağlı olarak gelişmesidir.

YAPISAL BOZUKLUKLAR

Sponsorlu Bağlantılar

Akut kalp iç zarı iltihabının genellikle yol açtığı doku bozuklukları şunlardır:
– Mitral kapağın kalınlaşması. Kalınlaşan kapak normal esnekliğini yiti­rir, sertleşir ve kireçlenebilir.
– Mitral kapağın serbest kenarlarının büzüşüp kırışması.
– Kirişsi uzantıların birbirine yapış­ması, büzülmesi ve sertleşmesi.
Bu değişiklikler sonucunda mitral kapak normal işlev göremez, yani sol kulakçıkla karıncığı ayıran deliği tam olarak kapatamaz. Çünkü hem kapağın kanatlan büzüşme nedeniyle kısalmıştır, hem de kanatlan tutan kirişsi uzantıların kısalması nedeniyle kanatlar normalde olduğu gibi yukarı kalkamaz. Bozukluk yalnızca kirişsi uzantıların kısalmasına bağlıysa ve kapak kanatlarının serbest kenarlarında yapışma yoksa saf mitral yetmezliği gelişir, darlık olmaz. Ama çoğunlukla bu tip lezyonlar bir arada bu­lunduğundan mitral kapak hastalığı da yalnızca yetmezlik değil, darlık ve yet­mezlik biçiminde ortaya çıkar.

DOLAŞIMLA İLGİLİ SONUÇLAR

Normal koşullarda, sol karıncık kasıldı­ğı zaman (sistol) içindeki kanın tümünü aorta boşaltır. Sağlam mitral kapağı, sol kulakçıkla sol karıncık arasındaki deliği tümüyle kapattığı için kanın bir bölümü sol kulakçığa geri kaçamaz. Buna karşı­lık mitral kapak yetmezliğinde karıncıkların kasılması sırasında sol karıncıkta­ki kanın bir bölümü aorta pompalanır­ken bir bölümü de kapağın tam kapanamayan kanatlarının arasından sol kulak­çığa geri kaçar. Bir başka deyişle, sis­tolde sol karıncıktan sol kulakçığa doğ­ru bir geri akım (kaçak) ortaya çıkar. Bu durum tam kapanamayan mitral ka­pağın üstünde ve altında etkileri görü­len bir dolaşım bozukluğuna yol açar. Tam kapanamayan mitral kapağın yukarısındaki dolaşım bölümünde şu so­nuçlar doğar:
• Sol kulakçıkta – Kalbin bu boşluğun­da normalden fazla kan birikir. Çünkü akciğer toplardamarlarından gelen kan hacmine sol karıncıktan geriye kaçan kan eklenmiştir. Sol kulakçıktaki kan hacminin artması nedeniyle sol kulak­çık kasının lifleri uzar ve kalp genişler. Ardından kulakçık daha büyük bir ener­jiyle kasılır ve içindeki miktarı artmış kanı sol karıncığa boşaltır. Böylece sol kulakçıkta aşın büyüme (hipertrofi) or­taya çıkar.
• Akciğer dolaşımında – Sol kulakçık­taki basınç artışı akciğer toplardamarlarındaki kanm bu boşluğa dolmasını güçleştirir; dolayısıyla akciğer dolaşı­mında kan basmcı yükselir. Basınç artı­şı kanın akciğer toplardamarlarından sol kulakçığa boşaltılmasını sağlar. Boşalmanın gerçekleşmesi için akciğer damar sisteminde akciğer toplardamar­larının genişlemesi, akciğerin yedek kılcal damarlarının açılması gibi deği­şiklikler ortaya çıkar ve bütün bunlar gittikçe şiddetlenir.
• Sağ karıncıkta – Akciğer dolaşımın­daki yüksek basınç sağ karıncığın yü­künü artırır. Bu yükü karşılayabilmek için sağ karıncık aşın büyür. Daha son­ra hastalığın ağırlaşması ve kalp kası­nın yapısal özellikleri nedeniyle sağ ka­rıncık genişler ve dolaşım bozukluklarını gidermekte yetersiz kalır.
Tam kapanamayan mitral kapağın altında kalan dolaşımda ise şu değişik­likler görülür:
• Sol karıncıkta – Yukarıda belirtildiği gibi sistoldeki geri akım nedeniyle sol kulakçıkta önemli miktarda kan topla­nır. Bir sonraki gevşemede (diyastol) ise sol kanncığa daha fazla kan gelir, çünkü sol kulakçıkta daha fazla kan vardır. Artmış kan akımı karşısında sol karıncık diyastolde daha fazla genişler. Aynca içinde bulunan miktarı artmış kanm tümünü pompalayabilmek için daha çok çalışmak zorunda kalır ve aşırı büyür. Böylece bir sonraki sistolde sol karıncık içindeki kanm tümünü bo­şaltır. Kanm büyük bölümü aorta, kü­çük bir bölümü de kulakçığa geri gider.
• Genel dolaşımda – Saf mitral yet­mezliğinde ortaya çıkan değişiklikler genel dolaşımı etkilemez. Normal ko­şullarda sol kulakçıkta bulunan 60 cc kanın tümü diyastolde sol kanncığa do­lar. Sol karıncık bu kanm tümünü aorta pompalar. Mitral yetmezlikte, sol karın­cık sistolü sırasında diyastolde sol ka­nncığa dolmuş olan kanın bir bölümü sol kulakçığa geri kaçar. Kaçak miktarının 20 cc olduğu varsayılırsa, toplam kan hacmi 60 cc olduğuna göre sol ka­rıncık aorta 40 cc kan pompalayacaktır. Böylece sistolde kalbin pompaladığı kan miktarı (kalp atım hacmi) azalır. Ama bir sonraki diyastolde sol karıncı­ğa yalnızca normalde gelen 60 cc kan değil, aynı zamanda bir önceki sistolde sol kulakçığa geri kaçan 20 cc kan da dolar; yani sol karıncıktaki kan hacmi 80 cc olur. Bunun 20 cc’si bir sonraki sistolde gene tam kapanmamış olan de­likten sol kulakçığa kaçar, ama 60 cc’si genel dolaşıma pompalanır. Bundan sonra sistolde kalbin pompaladığı kan miktarı değişmeyeceğinden mitral ka­pak yetmezliğinin genel dolaşım üzeri­ne bir etkisi olmaz.

Mitral Kapak Yetmezliği Belirtileri

Mitral kapak darlığında olduğu gibi mitral kapak yetmezliğinde de belirtiler birkaç grupta toplanabilir.

• Kalple ilgili belirti – Doğrudan doğ­ruya kalbi ilgilendiren belirti mitral ka­pak yetmezliğine ait üfürümdür. Mitral kapak yetmezliğinde karıncık sistolü sı­rasında sol karıncıktan üstteki sol kulakçığa kan kaçar. Aynı anda mitral ka­pak üzerinde bir üfürüm duyulur. Bu olağandışı ses kanın daralmış delikten geçişine mitral kapaktaki bozukluk ne­deniyle karıncık duvarıyla kapak arasın­da oluşan çıkmazlardan kanın dönüşüne bağlıdır.
Üfürüm koltukaltı bölgesine doğru yayılır; sol koltukaltının ilerisine kadar uzanır . Üfürüm sırta doğru da ya­yılabilir; sol kulakçığın arkaya doğru çı­kıntı yaptığı göğüs arka duvarında belir­gin duduma gelebilir. Özellikle sol ku­lakçık büyüdükçe sırta doğru yer değiş­tirir ve omurgaya yansır.
Genellikle hasta yatarken üfürüm daha iyi duyulur. Ayaktayken hafifler, hatta kaybolur.
• Mitral kapak yetmezliğinin yukarısıyla ilgili belirtiler – Bunlar sol kulak­çık akciğer dolaşımı, akciğer atardamarı ve sağ karıncıkla ilgili belirtilerdir. Bun­lar elinizdeki ciltte “Mitral Kapak Darlı­ğı” başlığı altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
• Mitral kapak yetmezliğinin aşağısıyla ilgili belirtiler – Bunlar saf mitral kapak darlığında görülenlerden farklı­dır. Saf mitral kapak darlığında diyastol sırasında sol karıncığa normalden az kan gelir. Bu nedenle sol karıncık uzun süre normal boyutlarda kalır ve ancak hastalığın ileri evrelerinde küçülür. Oy­sa saf mitral kapak yetmezliğinde sol karıncık kapak hastalığının ilk evresin­den başlayarak kan akışının bozulma­sından etkilenir. Sol kulakçıktan sol ka­rıncığa normalden fazla kan gelir; ka­rıncık diyastol sırasında daha fazla ge­nişler ve zamanla büyür. Ama büyüme çok aşın değildir, çünkü karıncık gelen fazla kanı boşaltmayı başarabilir. Kanın büyük bölümü aorta pompalanır; küçük bir bölümü de sol kulakçığa kaçar.

Mitral Kapak Yetmezliği Evreleri ve Gidişi

Mitral kapak yetmezliğinin de mitral darlık gibi farklı evreleri vardır. Birinci evrede hastalık bozulmuş olan kapak ve çevresindeki yapılarla sınırlıdır; ikinci evrede akciğer belirtileri ortaya çıkar; Üçüncü evrede ise artık genel yetmezlik söz konusudur.
• Birinci evre- Mitral kapak yetmezli­ğinin sınırlı evresidir. Bu evrede, kapa­ğın tam olarak kapanmaması nedeniyle sistolde karıncıkla kulakçık arasında ge­riye doğru kan akışı ortaya çıkar. Kan akışının bozulması hasta kapağın çevre­sindeki iki kalp bölümünü etkiler. Kapa­ğın üstünde sol kulakçık, kapağın altın­da ise sol karıncık genişler ve büyür. Saf mitral kapak yetmezliğinin ilk evresinin başlıca özelliği, bütün sol kalbin (sol ku­lakçık ve sol karıncığın) büyümesidir.
• İkinci evre- Mitral kapak yetmezliği­nin ikinci evresinde akciğerler etkilenir. Hastalığın ilerlemesi sonucunda sol ku­lakçık daha da genişler. Kan akışındaki bozukluk şiddetlenerek sol kulakçıktan önceki dolaşım bölümlerine yayılır ve bütün akciğer dolaşımını (akciğer atar­damarları, toplardamarları ve kılcal da­marları) etkiler. Akciğer dolaşımında kan basıncının yükselmesi damarların genişlemesine ve damar duvarında olu­şan bozukluklar nedeniyle akciğerlerde kan göllenmesine yol açar.
Akciğer dolaşımında yüksek basınç ve akciğerlerde kan göllenmesinden kı­sa bir süre sonra sağ karıncıkta büyüme belirtileri ortaya çıkar.
İkinci evrede en sık görülen belirti­ler şunlardır:
– Mitral yüzü Dudaklarda, burunda, elmacık kemikleri üzerinde, kulak kep­çesinde ve ellerde deri morarır.
– Yaygın nabız Göğsün gözle görü­lür Ölçüde kabarmış kalp bölgesinde yaygın atma hareketi gözlenir. Kabar­ma sağ karıncığın büyümesine bağlıdır.
Solunum sistemindeki işlevsel bo­zukluğa bağlı belirtiler ise şunlardır:
– Nefes darlığı. Başlangıçta beden­sel güç harcamaya bağlı olarak görülür; daha sonra sürekli hale gelir.
– Öksürük ve balgam. Çoğu kez bal­gamda çizgi biçiminde kan ve akciğer­lerden gelen bir tür makrofaj olan kalp yetmezliği hücreleri vardır. ”
– Balgamla karışık kan gelmesi. Mitral kapak darlığından daha seyrek olarak mitral kapak yetmezliğinde de görülür.
• Üçüncü evre – Bu evrede gelişen ge­nel yetmezlik sağ karıncığın etkinliği­nin büyüme nedeniyle azalmasından ve karıncığın genişlemesinden kaynaklanır. Sağ karıncığın ardından sağ kulakçık da genişler. Böylece genel olarak bütün kalp büyür. Kalbin dört boşluğunun da genişlediği üçüncü evrede şu belirtiler görülür:
– Mitral yüzü. Bir Önceki evredeki kadar belirgin değildir;’hatta hiç bulun­mayabilir, çünkü akciğerde kan göllenmesi azalmıştır. Kan artık akciğerde de­ğil, büyük ölçüde karaciğerde göllenmektedir.
– Yaygın nabız. Göğüste kalp bölge­sinde gözlenen atma hareketi bir önceki evreye göre daha yaygındır ve mide üs­tüne kadar uzanır. Bunun nedeni geniş­lemiş sağ karıncığın aşırı büyümesidir.
– Solunumla ilgili belirtiler. Hastalı­ğın ikinci evresindeki kadar şiddetli de­ğildir. Nefes darlığı nöbetleri, morarma, öksürük gibi bu belirtiler akciğer dolaşı­mında kan göllenmesine ve yüksek ba­sınca bağlı olduğundan kan göllenmesinin akciğerden karaciğere yönelmesi üzerine çok hafifler.
Böylece mitral kapak yetmezliğinde üçüncü evrenin son aşamasına varılır. Tam kalp yetmezliğine (sağ ve sol kalp yetmezliği) bağlı genel dolaşım yetmez­liği ortaya çıkar.
Mitral kapak yetmezliğinin üç evreli gelişim sürecinde ortaya çıkan karmaşık belirtiler yalnızca kalp kapakçığı hasta­lığına bağlı kan akımı bozukluğundan değil, kalp kasma (miyokart) zarar ve­ren etkenlerden de kaynaklanır. Hastalı­ğın gelişmesi boyunca kalp kasında yı­kıma yol açan etkenler evreden evreye ve olgudan olguya değişir.
Erken dönemde ortaya çıkan belirti­ler çarpıntı, göğsün kalp bölgesinde ağ­rılar, kolay yorulma, baş dönmesi, güç harcamaya bağlı nefes darlığı ve nefes darlığı nöbetleridir. Ek atımlar (ekstra­sistol), kalp atışlarının nöbet halinde hızlanması (paroksimal taşikardi), ku­lakçık kasının titreşmesi (flater), kulak­çık kasılmalarının işlevsiz ve düzensiz seğirmelere dönüşmesi (fibrilasyon) gi­bi kalp ritmi bozuklukları hastalığın geç evrelerinde ortaya çıkar.
KOMPLİKASYONLAR
Mitral kapak darlığında olduğu gibi mitral kapak yetmezliğinde de çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Emboli, balgamda kan (hemoptizi), kulak­çık fiater ve fibrilasyonu, daha seyrek olarak da akciğer ödemi bunların başlıcalarıdır. Mitral kapak yetmezliğinde anjina pektoris hemen hiç görülmez.

Mitral Kapak Yetmezliği Tedavisi

Mitral kapak yetmezliğinin tedavisi mitral kapak darlığınınkinden biraz farklıdır. Romatizma kökenli mitral ka­pak yetmezliğinin klinik belirti verme­yen evresinde, tıpkı mitral kapak darlı­ğında olduğu gibi, enfeksiyona bağlı kalp iç zarı iltihabını önlemek amacıyla penisilin tedavisi önerilmektedir. Yaşlı hastalarda ise mitral kapak yetmezliğinin nedeni romatizmal olmayabilece­ğinden romatizmaya karşı önlem almak gerekmeyebilir. Darlıktan farklı olarak, mitral kapak yetmezliğinden sol karın­cık da etkilenir. Mitral kapak yetmezli­ği nedeniyle protez kapak yerleştirilen hastalarda ameliyat sonrası hastanede ölüm oranının (yaklaşık yüzde 20) mitral kapak darlığı nedeniyle aynı ameli­yatı geçirenlerden yüksek olması büyük olasılıkla bu yüzdendir. Ama bu oran yapay kapağın erken dönemde mi, yok­sa sol kulakçığın oldukça uzun bir süre içinde büyümesinden sonra mı yerleşti­rildiğine göre değişebilir. Kirişsi uzan­tıların kopması gibi bazı durumlarda yapılan kapağın onarılmasına yönelik küçük girişimlerden daha iyi sonuç alı­nır.
Romatizma kökenli mitral kapak hastalığı olan pek çok insanda darlık ve yetmezlik bir arada bulunur. Bu hasta­ların tedavisinde göz önüne alınması gereken koşullar hemen hemen aynıdır. Tıbbi tedaviye karşın hastanın durumu kötüye gidiyorsa kapağın değiştirilmesi gerekir. Mitral kapak darlığında olduğu gibi, hastanın bedensel iş kapasitesi azalmışsa, akciğerde kan göllenmesiyle seyreden bir kalp yetmezliği ya da akci­ğer ödemi varsa, beslenmede tuzun kı­sıtlanması, dijital kullanılması, fiziksel etkinliğin azaltılması gibi önlemler alı­nır.
Mitral kapak darlığında da olduğu gibi bu tedavi Önlemlerinin uygulanma­sına karşın hastanın durumunda bir dü­zelme görülmezse ameliyatla protez ka­pak takılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Soru

Mitral kapak hangi hastalarda değiştirilir?

Cevap
Mitral kapak mitral kapak yetmezliği ya da darlığı olan hastalarda değiştirilir. Özellikle hastanın fiziksel etkinliğinin önemli ölçüde sınırlanmış olması duru­munda cerrahi girişime başvurulur. idrar söktürücü ya da kalbi kuvvetlendirici ilaç almadıklarında kolayca akciğer ödemi krizine giren hastalar da ameliyat adayıdır.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Atakan dedi ki:

  Sol kalp kapağı delik birisinin ne yapması gererir ve delik gittikçe büyüyor

 2. ismail dedi ki:

  Hocam Merhabalar 23 yaşındayım askerdeyim göğüs ve kalp çevresinde aşırı derecede ağrıyor son bir aydır ağrılarım arttı hastaneye muayene olduğumda mitral yetmezliği ve kalp bloğu tehşisi konuldu bunun için ne yapmalıyım tedavisi var mı ne ilaç dahi verilmiyor

 3. Sevda dedi ki:

  24yasindayim ve 24yildir varmis bu hastalik ama bunu yeni ogrendik. 1.dereceden mitral kapak yetmezliği ve kronikleşmiş iltihap var vucudumda. Deposilin 1.2 kullaniyorum 4 ay oldu. Mitral kapak yetmezliginin tedavisi yok dediler 1.dereceden üst derecelere cikip cikmamasi bana bagliymis. Peki bu iğne kalbimde iyi bir sonuç vermeyecek mi ?

 4. İbrahim dedi ki:

  Bir hafta önce kardiyoloji muayenesine girdim minimal mitral yetmezliği diye bir rapor aldım bu ne anlama geliyor yasa nasıl tedavi olurum

 5. bahar dedi ki:

  Slm ben 20 yasindayim sol kolum sürekli uyusuyordu sancı yapıyordu hastaneye gittim utrasyona verdi dediki mitrar kapakta fibrotik kalinlasma v hafif mitrar yetersizligi mevcuttur ve 0pABs 23mmmhg diyo bunun tam olarak aciklamasni yapar mısınız

 6. tamer dedi ki:

  9 yaşında kızım var çocuk kardiyolojisine gittik eko çekildi koroner sinüs normalden geniş plsvc izlendi ve mitral kapak yapısında eser yetersizlik izlendi.deniyor bu ne demek kötü bir durum mu

 7. tuncer dedi ki:

  Merhaba 20 yaşındayım. Askerde yapılan muayenelerde mitral kapak yetmezliği diğer adlı kalp kapakçığın da boşluk olduğunu teşhis ettiler. Göğüs sıkıştırma durumlarım oluyor. Bunun tedavisi nedir veya neler yapmam gerekiyor iyi olmak için bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ediyorum.

 8. selim dedi ki:

  Arada kalbime bıçak saplanır gibi oluyor ve nefes aldıkça birşey kalbime batıyor. Bunun sebebi mitral kapak yetmezliği mi?

 9. Hüseyin dedi ki:

  merhabalar çektirdiğim eko soncunda fizyolojik my A/42/F/8 mitrat kapak alanı yetmezliği çıktı ciddiyeti nedir ne tür önlemler almam lazım tedavi için ne yapmam gerekir. teşekkürler.

 10. songul dedi ki:

  kalp çarpintisi nedeniyle ekokaRdiyografi cektirdim.sonuc olaak sol vertrikul sistolik fonksiyonu normal%65 solvetrikul diyastolik disfonksiyonu evre 1 hafif derece ‘ mitral yeter sizligi Ortaya Çıktı sonuç hakkında değerlendirme yapabilirmisiniz teşekkürler

 11. deniz dedi ki:

  9 yasindaki kizima 3.derecede mitral kapak yetmezligi tesisi konuldu. Ama hicbir belirti mevcut degil ustelik dogustan kaynakli bir durumda degil.her turlu sporu yapmasina ragmen hic sorun yasamadi..bundan sonraki surec nasil ilerler? İyi bir tedaviyle iylesebilir mi?

 12. mehtap dedi ki:

  Merhaba, benim 6,5 yasinda bioglum var…mitral yetmezligi onemsiz, triküspit yetmezligi minimal,pulmoner yetmezlik 1.derecede ve sinusal aritmik var 6aylik kontrol yeterlimi?
  Simdiden tesekkurller…

 13. FERİDE dedi ki:

  Mrb benim kardeşime 4 gün önce askerde iken hafif derecede mitral kapak yetmezliği tanısı konuldu.
  Yalnız onda bu hastalığın belirtileri yok yorulma gibi. Nasıl bir yol izlememiz gerekli. şmdiden teşekkürler

 14. gökhan dedi ki:

  iyi günler ben 21 yasındayım askerim kalbımde romatızmal mıtral yetmezlıgı cıkdı kardıyoloji kontrolune gırdım askerı hastanede fakat bı bılgı vermedıler ne yapmam lazım bılgı verebılırmısınız sımdıden teşekkurler…

 15. havva dedi ki:

  5 yaşında kızım var,1 derece yetmezlik ve kalp kapakcıgında kalınlaşma var.penisilin tedevisine başlandı.bu hastalık geçiçimi yoksa ömür boyu bu hastalıkla mı yaşayacak

 16. miray dedi ki:

  eko sonucumda eser mitral ve triküspid yetersizliği yazıyor bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 17. Melih dedi ki:

  Doktorla , Normal sol ventrikül sistolik fonksiyonları ; hafis aort ve mitral yetmezliğim var,nasıl tedavi olabilirim ? teşekkürler.

 18. arzu dedi ki:

  iyi günler kızım doğuştan mitral yetmezlik sorunu var. 3 yaşından itibaren tedavi görüyor. sol kapak tam kapanmıyor. (orta derecede)…. ve idrar söktörücü ilaç kullanıyor. sizce iyileşme olasılığı varmı? bilgilendirebilirseniz sevinirim. arzu balıkçı

 19. tuba dedi ki:

  Romatizmal kapak hastalığı teşhisi konuldu daralmalar oluyor ne yapmalıyım

 20. gülnar dedi ki:

  selam men azeriyim.eşimde mit.kap’1′ prolapsın ‘2’dereceli çatmamazlığı diaqnozu qoyulub.kalbinde çarpıntılar bazen aniden küçük arılar gözle görülen nabz atmaları hiss ediyorum cocuqluqdan keçirdiyi boaz arıları sebebdi hastalığına hemde nevroz hastasıdı çok qorkuyor fiziki isle meşğuldur men neapım teşekürler

 21. fatma dedi ki:

  orta mitral yetmezliğinin tedavisi varmı nasıl bı tedavı onerırsınız

 22. barış dedi ki:

  39 yaşındayım birde tiroit bezim alındı buda mitral yetmezliğe sebep olur mu

 23. ela dedi ki:

  güzel herkes yazmışta bunlara kim ne zaman cevap verecek acaba merak ediyorum…

 24. bayram dedi ki:

  cinsel performansı artırıcı (viagra,degra vb.) ilaçları kullanmakta sakınca var mı? egzersiz yapabilir miyiz?

 25. tuğba dedi ki:

  selam ben tuğba 20 yaşındayım.kalp ağrısından dolayı hasteneye gıttım ve mıtral eksssıklığım varmiş.bu hastalık ılerler mı.ne yapmalıyım

 26. hayal dedi ki:

  birinci derecede aort yetmezlim tespit edildi.tedavisi varmıdır,ilac ne kullanılr?

 27. sevilay dedi ki:

  mrh benimde mitral sorun var 1 derecede vede aorda başlangıç var dediler buna 3 yıl oldu ilaç kullanıyodun ama şimdi bıraktım aynı sorunlar bendede var çarpıntım nefes darlıgı kolumum agrıması sırtımım agrıması ben 27 yaşındayım ne yapmalıyım yazarsanız sevinirin şimdiden teşekkürler…

 28. inci dedi ki:

  merhaba. ben 42 yaşındayım.. 18 yaşndan beri nefes alma zorluğu çekiyordum.kalbim normal atmıyordu…ara ara göğsümde hafif ağrılar oluyordu.nefes alamadığım dönenmler gözümden yaşalar geliyordu..23 yaşında evlendim.bu ara annemide kaybetmiştim.sürekli rahatsızlanıyordum.nefes alamıyordum.beynime oksijen gitmiyordu.vücudum takatsiz kalıyor,yürümeye ,hatta koluma kaldırmaya mecalim olmuyordu..hiç bir zaman kalbimde rahatsızlık olacağı ihtimalini vermiyordum.gencim,bende ne olmaz kalp rahatsızlığı diyordum..bunu annem ve babm hatta akrabalarımda diyorlardı..evlendim 2 yıl bu rahatsızlığımla sürekli mücadele verdim acaba iyileşirmiyim diye.çünkü beni sinir doktoruna hep götürüyordu eşim.sinir ilaçları veriyordu.sinirsel rahatsızlıkların diyordu..yine birgün acile götürüldüm.doktorçok korktu.kalbimin her an durup ölbileceğimi sürekl doktor kontrolünde olmama gerektiğini söyledi..yine aldırış etmedim..eşimden ayrıldım.istanbula geldim.yine aynı rahatsızlık bitmiyordu.özel bir hastaneye gittim..kalbimin sol kapakçığının yetersiz çalıştığını yani üfürüm olduğunu söyledi.sürekli doktor kotrolünde olmam gerektiğini söyledi..ömür boyu içmem gereken kalbimin ritmini düzenleyecek ilaç verdi.fakat bu ilacı birgün dahi unturda içmezsem,kalbimin durabileceğini söyledi…bende bu ilacı almadım..nasılsa bu yaşım kadar bu hastalıkla devam ettiysem.yine devam ederim dedim..ve kaç yıl geçti üstünde devam hayata fakat bana verdiği rahatsızlıkla tabiki..yaşım biraz daha ilerleyince dahada ağırlaşıyor insan …başka bir doktora gittim ayrıca,oda kalp yetmezliği olduğunu söyledi…bukadar abartılmaması gerekildiğini söyledi…ilaca gerek yok dedi…devlet hastanelerine gitsem her seferinde karşımıza başka başka doktorlar çıkıyor.sürekli bir doktor kontrolünde olsam daha iyi tanır beni…bunun içinde maddi imkanlarım yetersiz….

 29. güngör dedi ki:

  rahatsız olan yigenim 6 yaşında
  bel agrısıyla doktara götürdüler sonuç olarak mitral kapak yetersizligi 1 ci derece demişler 6 ayda bir kontürele gel demişler tedavi falan uygulanmamış ne yapmamız gerekiyor bilemiyoruz

 30. murat dedi ki:

  kızım şuan 4 yaşında ve ekoda mitral kapak yapısında hafif-orta yetersizlik saptandı bu konuda ne yapmalıyız doctor 5 ay sonraya tekrar normal randevu alınız dedi bana yardımcı olabilirmisiniz. birde kalbin sekundum bölgede 4mm ölçülen defekt görüldü. renkli doppler ile soldan sağa şant mevcutmuş. lütven bana yardımcı olun neler yapmam gerekiyor.

 31. naime dedi ki:

  merhaba oğlum 17yaşında iki yıl önce 1.derece mitral yetmezliği ve kapaklarda kalınlaşma teşhisi konuldu.Senede bir kontrole gidiyoruz.benim merak ettiğim ilerleyen yıllarda iyileşme olup olmayacağı.bizleri bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

 32. eda dedi ki:

  7 aylık hamileyim mitral yetmezliğim var doğumu normal yapmamda bi sakınca varmı sezaryanmı olmalıyım yoksa hamilelğim zor geçiyor bu durum beni tehlikeye sokarmı

 33. hatice dedi ki:

  30 yaşındayım yaklaşık olarak 6 ay önce mitral kapağım değişti metal kapak takıldı önce tereddütte kaldım ikinci bir ameliyatı göze alamadım bunun için metal kapak takdırdım.şimdi cocuk istiyorum ne yapmam gerekir risk nedir bilgilendirmenizi bekliyorum. teşekkürler

 34. songül dedi ki:

  42 yaşındayım romatizma kalp kapak ve mitral yetersizli var aydınlatırsanız memnun olurum tşk

 35. sinem dedi ki:

  sevdiğim bir insanın kalp kapakçığnın eksik olduğunu söylemiş doktoru vede yaşı 30 falan oluncada ameliyat olması gerekiyormuş riski varmı yada ne yapılmalı şimdiden vereceğiniz bilgilere tşk ederim ama lütfen bilgi verin çoook endişeliyim

 36. Umut dedi ki:

  Merhaba. Renkli Doppler Transtorasik Ekokardiyografi incelemesinde Aort kapak ve Mitral kapakta, her ikisinde de 1+ yetersizlik akımı saptanmış, sonuç olarak da hafif derecede Aort ve Mitral yetersizliği belirtilmiştir. Doktorum 6 ay sonra tekrar Eko çekilerek izlemeye alalım dedi ve ilaç tedavisine gerek duymadı. Acaba bu yetersizlik kendiliğinden düzelirmi, ilaç kullanmamıza gerek varmı? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 37. Melis dedi ki:

  Ritim bozukluğunda dikkat edilmesi gerekenler?

 38. Bayram dedi ki:

  1.5 Yil once amaliyat oldum tam olarak duzelemedim bana tavsiyeniz ne olabilir simdiden tsk ler

 39. AYSE dedi ki:

  DOGUŞTAN MITRAL KAPAK YETMEZLIGIM VAR PENESİLİN KULLANIYORUM BİR KAÇ DOKTORA GİTTİM BANA ÇOÇUGUMUN ZOR OLUCAGINI FAZLA DOGUM YAPAMICAMI ONLARDA DA OLMA OLASILIGININ YUKSEK OLDUGUNU SÖYLEDİLER SİZCE GERÇEKTEN ÖYLEMIDIR BU YUZDEN ÇOK KORKUYORUM…..

 40. ceylan dedi ki:

  ben 14 yaşındayım doktora gittiğimde bana kalp kapakçığımın
  eksik olduğunu söylediler 6 ayda bir kontrole gelmemi istediler
  sık sık sol ğöğsüm ağrıyor neyapmam lazım
  soruma cevap verirseniz çok sevinirim
  teşekkür edrim.

 41. Arda dedi ki:

  Merhaba . 14 Yasindayim . Ekoda belirlenen mitral kapal yetmezligi oldugumu ogrendim . Ayrica ben amator olarak futbol oynuyorum . Bu benim futbol oynamami etkilermi etkilemez mi ? Tesekkurler.

 42. şükran dedi ki:

  ben 2 senedir 1. derece mitral kapak rahatsızlıgım var şikayetim çarpıntıyla başladı her gün ara ara çarpıntım oluyor bunlar bazen günlerce sürüyor doktorum kalıtsal atrial fuluttere dönüştügünü söylüyor her mitral yetmezligi olanda bu şikayetler olmuyor bende neden böyle betabloker ilaçlar kan sulandırıcılar kullanıyorum yakma yöntemi hakkında ne dersiniz hayatımı yatalak biri olarak geçirmek istemiyorum hareketlerim kısıtlı fazla hareket edersem çarpıntılarım kesilmiyor fulutterin hareketle ilgisi varmı doktora gidince soracaklarımı unutuyorum aydınlatırsanız memnun olurum

 43. halil dedi ki:

  değiştirilen kalp kapaklarının hangisi daha sağlıklı olur yani domuz,inek vb.hayvanların kullanılmış kapaklarımı yoksa yapay kapaklarmı.Birde bu kapakların ömrü,süresi varmı yoksa kalıcımı,teşekkür ederim.

 44. eda dedi ki:

  merhaba ben 22 yaşındayım 2007 yılında göğsümdeki ağrı yüzünden kardioloğa gittim doktor kalp kapakçıklarımın hepsinin normal olduğuna dair rapor verdi daha sonra tekrar gittim kardiolağa b yılın mart ayında doktor mitrak kapakğın gevşek ve kaçırma yok dedi yılda bir kardiolağa görün dedi belox verdi ve 50 yaşına kadar bir sorun çıkmaz dedi. daha sonra tekrar bir doktara göründüm o kalp prof idi o beni eko da görmedi ama duruumum hakkında bilgi verdi. bu doktor 5 yıl da bir görünmen yeter dedi ve concor verdi 6 ay kullandım.şimdi kullanmıyorum ama göğsüm hala ağrıyor,batma oluyor çok mutsuzum aklımda hala çok soru işareti var.durumum hakkında sizde bilgi verirseniz çok sevinirim.

 45. muhammet dedi ki:

  HOCAM İYİ AKŞAMLAR ADI MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU İMİŞ İLAÇ TEDAVİSİ ÖNERİLMİŞ YILDA 1 KEZ EKG İSTENİLMİŞ NİŞANLIMIN DURUMU NEDİR ADANA DA YAŞIYORUZ ÖNEREBİLECEGİNİZ BİR DOKTOR VARMIDIR KALP KONUSUNDA BU ALANA HAKİM NİŞANLIMI ÇOK SEVİYORUM ONUN ÜZÜLMESİNİ İSTEMİYORUM NE YAPABİLİRSEM SÖYLEYİN YAPALIM HOCAM KAN TESTİ NORMAL CİĞERLER NORMAL KALP RİTMİ HIZLIYMIŞ EKO VE ULTRASONDA KALP KAPAGINDA ÇÖKMEYİ DOGRULAMIS YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MUTLU OLURUZ HOCAM LÜTFEN BAYRAMDAN SONRA CEVAP VERMEYİ BEKLEMEZSENİZ SEVİNİRİM CANIM ÇOK YANIYOR SADECE CEVABINIZI BEKLİYORUM İNTERNETTEN OKUDUKLARIMIZLA NE YAPACAGIMIZI BİLMİYORUZ NE YAPMALIYIZ HOCAM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..

 46. havva dedi ki:

  merhaba ben 37 yaşındayım ve şuan gebeyim ve günüm bitti fakat bende mitral kapakcıkta kalınlaşma ve doping yaparak kapanma varmış dr bana 6 ayda bir eko yapmamı söyledi fakat ben gebelik sırasında bunu ihmal ettim şimdi benim sorunum ben normal doğum yapabilirmiyim ne gibi riskleri olabilir yada sezeryanlıkmıyım acaba teşekkür ederim saygılar

 47. Zeyneb dedi ki:

  merhaba ben 18 yaşımdayım yıllardır çarpıntı ve nefes darlığı yaşıyorum. Son zamanlarda çok sık göğüs ağrım var merdiven çıktığımda 4-5 dakika nefes darlığı yaşıyorum ağrı kollarıma vuruyor ve göğüste de ağırlık var. Eko sonucu mitral kapak prolopsusu tespit edildi. Doktor basit bişey herkeste vardır dedi ilaç vermedi. Ama basit bişey gibi değil günlük yaşantımı bile etkiliyor. Oturduğum yerde nefes alamamaya başlıyorum. Kapakçık da sarkma kapakçık daralması kadar önemli bir durum mu? tedavisi yok mu yıllarca böyle mi devam edicem? ayrıca sol gögüs kafesimde kabarma var 3 kemik dışarı doğru yükselmeye devam ediyor, doktorlar ne olduğunu anlayamadı. Omurgamda sorun yokmuş temiz çıktı şimdi kemik kanseri testi yapılıcak, umarım kalple bağlantılı değildir. Kapakçık sarkmasının doğuştan olduğunu söylediler ama gün geçtikçe rahatsız ediyor.

 48. sedef dedi ki:

  Merhaba ben sedef annem 50 yaşında ve meme kanseri sağ memesi alındı fakat kalp grafiği çekilmesi istenildi ve sonucunda MİNİMAL MİTRAL YETMEZLİĞİ, 1.3M/SN MİNİMAL OART YETMEZLİĞİ, MİNİMAL TRİKUSPİD YETMEZLİĞİ GÖZÜKTÜ BUNLAR NE ANLAMA GELİYOR ? BİR SORUN YAŞANILIRMI ? BANA DÖNERSENİZ ÇOK SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM..

 49. ayşe dedi ki:

  merhaba 42 yaşındayım şiddetli sırt ağrısı ve kalp sıkışmasıyla doktora gittim ve 1.derece mitral yetersizliği olduğunu söylediler ne yapmalıyım? ameliyattan başka çare var mı ? hastalığın kaçıncı evresinde ameliyat yapılıyor ?acil cevap verirseniz sevinirim teşekkürler….

 50. nurcan dedi ki:

  esime 31 yasinda mitral kapak bozuklugu tanigini koydular bu ikinci donem dediler acaba gerekenler yapiliyorsa hastalikta duzelme gorulur mu yoksa ameliyat sart mi ilac vermediler uc ay sonra kontrol var bizi bilgilendirirseniz sevinirim tesekurler

 51. sonnur dedi ki:

  iyi günler 35 yaşındayım. 15 seneden beri kalp kapağı(mitral) kalınlaşması teşhisi konuldu. ayaklarım hep şişiyor ve ağrıyor. ödem sorunum çok fazla. acaba Elektro Refleksoloji Aleti
  kullanırsam bir sorun olurmu? zarar verebilirmi?

 52. canan dedi ki:

  kızım 17 yaşında.sürekli göğsünde ağrı oluyodu..kalbim sıkışıyo gibi diyodu.bikaç doktora götürdüm.mitral kapağı büyükmüş biraz.sadece bi ilaç verildi.ağrı girince içiyo.bu konuda geniş bilgi alabilirmiyim?
  ön mitral kapak la’ya prolabe oluyo ne demek?

 53. yıldız dedi ki:

  merhaba sizden hala bi cevap alamadım yaz aylarında rahatsızlığım dahada artıyo 2 çocuk annesiyim artık normal konuşurken bile yorulmaya başladım çocukken bacaklarımızda bir sızı olurdu şimdi aynı sızıyı sol kolumda sürekli hissediyorum ve çok halsizim aynı zamanda ara ara dudaklarımda uyuşma ellerimde ve ayaklarımda hissizlik ve üşüme oluyo lütfen en kısa zamanda sizden bi yorum bekliyorum

 54. yıldız dedi ki:

  slm ben 31 yaşındayım bir yıldır kalp rahatsızlığım var önce kapakların kapanmadığını söylediler ve 6 ayda bir konturole gel dediler 4 ay önce tekrar gittim ve mitral kapakta çökme var dediler solunum eksikliği kolosturolum de var çok çabuk yoruluyorum nefesimi toparlamakta zorluk çekiyorum kalp ağrılarım gitgide artıyo ve uzun süreli oluyo bazen ağrısına batmalara dayaanamıyorum merdiven çıkamıyorum biraz fazla yorulunca bacaklarımda ve kollarımda kızarıklık oluyo ağrılı sertleşiyo elimin altında nohut büyüklüğünde hissediyorum bu sorun kalptenmi kaynaklanıyo beni rahatsızlığım hakkında aydınlatır ve ne yapmam gerektiğini söylermisiniz şimdiden teşekkür ederim

 55. mustafa dedi ki:

  merhaba.sormak istediğim eşim 24 yaşında kontrol için hasteneye gittiğimizde kalp kapakçığında aralık ve daralma olduğunu söylediler.başka doktora da gittik ordada aynısı söylendi.ve operasyon önerildi fakat hemen değil bu uzun yıllara yayılabilir dediler.bu şartlarda eşim hamile kalabilirmi zorluk dereceleri nasıl olur.şimdiden teşekkürler..

 56. hoca mehmet dedi ki:

  ben 18 yaşin dayım ve ben dede minimalmitral yetmezliği var doktorum da bir ilaç vermedi ne yapmam lazım ne olur cevabini gönderirmisiniz..teşekkurler..

 57. Ali Osman dedi ki:

  Ben 16 yaşındayım iki sene önce göğüs ağrısı için doktora gittim doktor benim kalp kapağım de zedelenme olduğunu ama 4. Derece bile olmadığını söyledi. O zaman kalbim az ağrıyo du ama şimdi durmadan her saat başı ağrıyo bazen kalbim öyle fazla atıyorki vucudumu oynatamiyorum kalp atışlarını kulaklarım ile duya bilecek seviyede nöbetler geçiriyorum sizce kaçıncı dereceden hastayım şuan?

 58. funda dedi ki:

  24 yaşındayım 1.5 yıl önce mitral kapak yetmezliği teşhisi konuldu şu an 1. derece derecesinin artmasına neden olan faktörler nelerdir nelere dikkat etmeliyim?

 59. ayşe elik dedi ki:

  25 yaşındayım mitral yetmezlik en son aşamada doğum sonrasında çok ilerlemiş aşrı derecede başım dönüyo çok çarpıntım var çok halsizim sanki bir savaşan çıkmış gibiyim yürümeye acizim ameliyat sonrası her şey normale dönücekmi ömür boyu ilaç mı kullanıcam kullandığım ilaçlar böbrek yetmezliğine mi sebep olucak sorularıma cevap gelirse çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 60. berkay dedi ki:

  orta derecede mitral yetersizliğim var iki ay önce kalp ultrasonumu çektirdim aynı tanı kondu fakat kalp çarpıntım çok arttı senede bir üfürük yapardı şimdi tek şikayetim gece uykumda bile hızlı kalp atışımı duyabiliyorum göğsümde daralma oluyor son bir aydır hızlı kalp atışımı kendim hissedebiliyorum ne yapmalıyım teşekkür ederim

 61. hasan dedi ki:

  15 yaşında kızım var ve kalp kapakçııların açık olduğu sölendi doktor bu durumda ne yapmalıyım ve üç ayda bir inne vurduruyorum tedavisi mümkünmü bu hastalıkdan kurtulma şansı varmı yoksa sürekli böle ilaçlarla innlerlemi yaşıcak yada tedavisi nedir

 62. derya dedi ki:

  sayın hocam 4 aylık bir yeğenim var kardiolojiye götürdüğümüzde kabinde 4.derecede mitral kapak yetmezliği var dediler bize hemn ameliyat dediler acaba bu ameliyat risklimidir bebek açısından yardımcı olusanız sevinirim

 63. didem avci dedi ki:

  mitral kapak yetersizligi 1 derecede hafif deniyor,bu durum tüp bebek tedavisine girmeme engelmi veya riski varmi cevaplarsaniz cok memnun olurum

 64. atilla dedi ki:

  49 yaşındayım.Kardiyoloji kliniğine gittim ve bana 1.derece mitral 2.derece aort yetmezliği teşhisi koydular ve ameliyat olmamı söylediler.Ameliyat olmadan ilaçla veya kapakların tamir edilmesiyle iyileşmem mümkünmüdür.Cevap için şimdiden teşekkürler

 65. fatih dedi ki:

  slm ben mitral kapaktan ameliyat olalı 3 ay oldu ama bazen kalp im beni titretiyor sanki vucudum kalp e yetmiyor sallıyor kimseyede bişey sölemiyorum kuruntu yapıyosun dicekler o yuzden size sormak istedim bu normal bişey mi

 66. fatma dedi ki:

  20 yaşındayım 6 yaşından beri kalp ağrısı morarma nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye gittim ve 13 yaşında VSD ve üfürüm olduğu tanısı koyuldu tedavi gördüm ve 17 yaşında VSD nin iyileştiği üfürüm ve ritim bozukluğu olduğu söylendi daha sonraları çok rahatsızlık çekmedim fakat 2 aydır yeniden şikayetlerim başladı kardiyoloji bölümünde MİTRAL yetmezlik ve sağkapakcıkta VENRİKÜLER genişleme olduğu söylendi yazılanlara göre hızlı ilerleyebilen ve ciddi sounuçlar ortaya çıkarabilen bir hastalık ne yapmalıyım sizce şimdiden teşekkürler

 67. önder dedi ki:

  merhaba altı ay kadar once aınden bır gun sabah kahvaltısında gogsumde agrı hıssettım ve o donemde asırı derecede sıtreslı gunler de yasıyordum ve kardyolojı doktoruna gıttım ve yapılan testlerde damarlarda hıcbır sorun cıkmadı fakat bırıncı derecede mıdrat yetmezlıgı çıktı bana soylenen suan mudahale etmeye gerektıren bır durum yok dedıler ama zaman zaman sureklı bır sızlama hıssedıyorum ne yapmalıyım 180 boyunda 88 kg agırlıgındayım bıraz fazla kılomda var ileriye donuk ılac tedavısı vs gıbı yontemlerle tedavım saglanırmı amalıyat olmam gerekırmı yasım 30

 68. ayşe dedi ki:

  meraba,yedi aylık hamileyim 1.derecedemitralkalp yetmezligim oldugunu öğrendim.penisilin tedavisi verildi,normaldoğum yapmama engel olurmu?ilerleyen yıllarda bu hastalık geçermi?nelere dikkat etmeliyim,nelerden uzak durmalıyım?sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim,şimdiden teşekkürler.

 69. sibel dedi ki:

  merhaba! benim hastalığımın teşhisi kalp romatizması olarak belirlendi. 14 yaşında bu teşhis konuldu ve 5 yıl kadar penisilin iğnesi vuruldum ama daha sonra bıraktım. şuan 24 yaşındayım ve kalbimle ilgili ciddi sıkıntılarım var en son gittiğim kardiyoloji doktorum mitral yetersizlik teşhisi koydu ve her 6 ayda bir tekrar eko çektirmem gerektiğini söyledi, onun dışında herhangi bir tedavi yöntemi uygulamadı. acaba bu hastalığımın ilerleme durumu söz konusu mudur? Ya da ileride hamilelik söz konusu olduğunda sakıncası varmıdır? Teşekkürler…

 70. ekrem dedi ki:

  lütfen site üzerindeki reklamları kaldırma imkanı tanıyın. bilgilerden yararlanmak istiyoruz ancak reklamları kaldırmak mümkün olamadığından yararlanılamamaktadır. selamlar.

 71. nezihe dedi ki:

  mıtral kapak prolopsusu ve mıtral yetmezlk teshısı kondu sol gogsumde koltuk altına ve goğüs kenarında rahatsız edici agrılarım var.kontrollerde hıc ılerleme olmadıgını ılac kullanmama gerek olmadığı soylendı ama agrılarım devam edıyor.bır donem gecıcı olarak beloc 50 ml.verıldı ama surekli kullanmam mı gerekır ne yapmalıyım benı yonlendırırsenız cok sevınırım

 72. aysun dedi ki:

  Merhabalar.41 yaşındayım.1.derece mitral kapak yetmezliği teşhis kondu.doğuştan gelen bişey vede tedavi gerektirmeyen bir şey dendi.gerçekten tedavisi yokmu,yoksa ilaçla düzelme şansı varmı.teşekkürler…..

 73. şule dedi ki:

  iyigünler 29 yaşındayım bende mitral kapak yetmezliği kalp kapak uçlarında kalınlaşma oldugunu söyledi doktor bana.eşim çocuk istiyor bu benim için tehlikelimi aceba cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 74. Ayşe dedi ki:

  aort kapak yetmezliği teşhisi kondu. Merdiven çıkarken ve yokuşda yorulmamın bununla alakası olabilir mi?
  Yetmezlik hafif–neleri yapmam yanlış olur?
  Özellikle salon jimnastiğinde ne yapmamam lazım?
  Teşekkürler

 75. zeynep dedi ki:

  30 yaşındayım mitral yetmezlik çıktı 9 ay önce fakat ilaçlarımı düzenli kullanmıyorum uzun süreli ilaç kullanmak istemiyorum ilerler mi

 76. sedat dedi ki:

  mitral kapak değişikliğinden sonra TEE istenmesi mitral kapakta sorununun büyüklğünü gösteriyormu beni aydınlatırsanıız memunolurum teşekkürler

 77. ewrim dedi ki:

  annem 40 yaşında mıtral kapaklarında açıklık var şu an 3. safhada ve 4. safhada ameliyat olacak ne kadar zamanda ilerliyor bu durum şikayetleri arttı bu aralar

 78. atakan dedi ki:

  kronik kalp kapak hastalıklarının hepsini tanımı ile verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler…

 79. güldane acun dedi ki:

  merhaba.my1 ty1 yetmezliğim var.sol göğsümde ağrım oluyor.sırtıma ve sol kola yayılıyor.kolumun iç kısmında ağrı oluyor.nefes darlığı ve bayılma hissi oluyor.bazen kendimi bir boşlukta hissediyorum.ekstrasistolde oluyor.hamilelik düşünüyorum.tehlike arz edermi.bilgilendirirseniz sevinirim.ilaçları kestik
  .

 80. mukaddes barut dedi ki:

  ben 41 yaşındayım çarpıntı vesıkıntı ile rahatsızlandım incelemeler sonunda minimum mitral ve trüsbit yetmezlik teşhisi kondu ayrıca panik atak tedaviside görüyorum farklı doktorlara gittim kimisi ilaç verdi kimisi gerek görmedi panik atağım nedeniyle sürekli ölümkorkusu yaşıyorum ne yapmalıyım lüttfen yardımcı olurmusunuz şuan kalple ilgili ilaç kullanmıyorum ara ara kalbimin üstünde ağrılar oluyor sol kolum uyuşuyor omuzlarrım boyun omuz arası ense vesaçbitiminde ağrılar oluşu yor

 81. EMRE dedi ki:

  merhaba yasım 28 yaklasık 7 sene önce aserde rahatsızlandım ve baska bir askeri hastaneye sevkedildim incelemeler sonunda kalp kapagımın acık oldugunu fazla zorlanmamam gerektigini söyledilr ama ilac vermediler.simdi aralıklı zamanlarda carpıntı ve basdönmesi seklinde baslıyor ve 15 20 saniue kadar nefesimi kontrol edemiyorum..ne tavsiye edersiniz?tahlil ve raporlarım hala duruyor..tesekkürler.

 82. fadime dedi ki:

  1.5 yıldır 2-3 dereceden mitral kapak yetmazliği hastalığım var.11 yasındayım şu anda ilaç tedavisi görüyom.ameliyat olmadan iylesebilrmiyim ilaç tedavim ne kadar sürer bu konu hakkında doktorlardan görüşlerinizi bekliyorum.hepinize sağlıklı günler.

 83. mehmet asma dedi ki:

  16 yşında boğaz enfeksiyonundan romatizme geçirdim ve mitral yetmezlik teşhisi kondu. yaklaşık 10 yıl düzenli olarak 1200 lük penadur iğnesi vurundum. daha sonra iğre vurdurmayı bıraktım zaman ekopirin içiyorum şu anda 40 yaşındayim ameliyet olmam gerekirmi

 84. cennet dedi ki:

  bende 6 yıldan beri mitral kapak yetmezliği var.20 yaşındayım. doktora gidiyorum ama sadece muane ediyor ilaç vermiyor. bu durumda doktorumu dağiştirmem gerekiyor mu? tedavisi nedir acaba yardımcı olur musunuz?

 85. beyza dedi ki:

  ben 16 yaşındayım eçen sene aşırı baş dönmesinden doktora gittim her tülrü tahlil ve film çekildi sonra mitral yetmezlik var dediler işte geçen ay en son gittiğimde bana kalp kapağının artık çöktüğünü söylediler benim çok ağrım var başım dönüyo daima… napıcağımı bilmiyorum ameliyat olmak istiyorum kurtulmak istiyorum sizce olur mu??

 86. neslihan topak dedi ki:

  mitral kapak yetmezliğim ve mitral kapak prolopsusu var hiç tedavi önermediler doğuştan olduğunu söylediler kapaktaki çökme 2 dereceymiş ne yapmam lazım çok rakatsız ediyor lütfen cvp yazın

 87. pınar sezer dedi ki:

  1.dereceden mitral yetmezliği var. kalp kapkçığında kalınlaşma var.ne yapmayalım

 88. Yüksel Yalçıner dedi ki:

  İyi günler.Yaşım 37 ve Rizede yaşıyorum.Mart ayında rahatsızlanarak acile gittim.Yapılan tetkiklerde kalp kapakçıklarının ikisinde daralma olduğu ve bu durumun küçükken geçirmiş olabileceğim romatizmadan kaynaklandığı söylendi.Tedavi olarak iki tane ilaç ve de yılda bir olmak üzere penisilin iğnesi verildi.Ayrıca 6 ayda bir eko çektirmem söylendi.Bu teşhis konulmadan öncede tırnaklarımda morarma ve son bir yıldır nefes darlığı ve özellikle yokuş ve merdiven çıkarken yorulma hissi vardı.Nefes darlığı yüzünden göğüs doktoruna da gittim ve bana astım teşhiside konuldu.Şu anda astım ilacıda kullanıyorum.Özellikle yazın nemin yüksek olduğu dönemlerde çok zorlanıyorum.Görevim gereği tozlu ortamda çalışıyor olmamda sıkıntımı artırıyor.Sorum şu;bu hastalığın kesin tedavisi var mı,ilerlemesini durdurmak mümkün mü ve de yaşadığım yerin ve görevimin hastalığa etkisi ne olur,hastalığın ilerlemesini hızlandırmak gibi? (özellikle nefes darlığı konusunda )

 89. tuğba bayramoğlu dedi ki:

  kızım şu an 5 yaşında 1 yaşında aort koarktasyon teşhisi kondu ve ameliyat oldu şu anda kapak yetmezliği var deniliyor ve 1 . derecede olduğu belirtildi.6 ayda bir kontrole getirmem söylendi.fakat fazla hareket ettiğinde kalp çarpıntısı çok fazla oluyor.en ufak bir üşütmede sürekli öksürük oluyor kilo almamasınıda söylediler.bu tedavi edilebilen birşey değilmidir.yıllarca bunu kontrollere giderek bu şekilde takipmi etcez.yani iyileşebilecek bir şey değilmidir.

 90. A Lİ AUGURLU dedi ki:

  gögüs agrısıyla başvurdım. mitral kapakta gevşeme olduğunu söyledi doktor,17 senedir sol bacağım üsüyor ,4 senedirde sol kola geçti üşüme ve sırtıma doğru üşüme gittikce ilerliyor kışı çok zor geçiriyorum. çare bulamadım ne yapmam lazım. aydınlatırsanız çok mutlu olurum teşekkürler

 91. didem aksu dedi ki:

  kızım saglık taramasına girdi bu tarama sonucu mitral kapakta üfürüm görüldü diye bir yazı gönderdi hastanede tedavieye basvurunuz diye ben simdi kardiyıolojiyemi gideyim yoksa pediatriye mi gidiyim kızımın yası 8 bu yas icin cok kücük degilmi buna sebe neden nedir cevaplarsınız sevinirim simdidem iyi calısmalar.

 92. ihsan girişken dedi ki:

  Merhaba;
  14.12.2009 tarihinde Kardiyoloji merkezine gittim. Eko sonucunda
  1.derecede mitral kapak yetersizliği tanısı kondu.43 yaşındayım.
  Bana 6 ayda bir kontrole gelmem söylendi.
  Bu süreç boyunca nelere dikkat etmeliyim.
  Şimdiden teşekkürler

Yandex.Metrica