Kemik Tümörleri

A+
A-
Kemik Tümörleri

KEMİK TÜMÖRLERİ
Kemik dokusundan kaynaklanan bi­rincil iskelet tümörleri bütün tümörler gibi iyi ya da kötü huylu olabilir; ikincil tümörler ise başka organ ve dokulardaki .tümörlerin yayılması sonucu gelişir.
Kötü huylu tümörün özellikleri şun­lardır: Büyüme ve gelişmesi sınırsızdır, vücudun bir bölgesinden cerrahi giri­şimle çıkarılsa bile yeniden ortaya çıka­bilir, kan ve lenf dolaşımıyla başka or­ganlara yayılıp metastaz yapar, yerleşti­ği dokuyu yıkıma uğratır, hücreleri nor­mal vücut hücrelerinin hiçbirine benzemez, yerleştiği organın işlevine engel olsa bile gelişimini sürdürür.
İyi huylu tümörler bu özelliklerin hiçbirine sahip olmadığından kolayca ayırt edilebilir. Sağlıklı hücreleri andı­ran ve ait olduğu doku türüne uygun olarak farklılaşmış hücrelerden oluşur, yerleştikleri organın işlevini engelleye­cek ölçüde büyümezler. Yineleme ve yayılma eğilimleri az olmakla birlikte, anevrizmal kemik kisti gibi bazı iyi huylu tümörlerin yineleme oranı yüksektir. Dev hücreli tümör gibi bazı iyi huylu tümörler de, sınırlı da olsa çevre lokuya yayılırlar, ama uzak dokulara sıçramazlar.

BİRİNCİL TÜMÖRLER

Sponsorlu Bağlantılar

İnsanda rastlanan tüm tümörlerin yüzde 5′ini oluşturan birincil kemik tümörleri sıklık açısından sindirim sistemi ve üre­me organı tümörlerinden sonra gelir.
Tümörü oluşturan hücreler genellik­le tümörün kaynaklandığı sağlıklı doku­nun yapısındadır. Bağdoku, kıkırdak ve kemikten türeyen kötü huylu birincil tü­mörlerin hemen tümü sarkom olarak ad­landırılır ve sıklıkla 40 yaşından önce ortaya çıkar İyi huylu birincil tümörler – Kemik yapısının bütünlüğünü bozduğunda ve mekanik direncini azalttığında bu tü­mörler cerrahi girişimle çıkartılabilir; yerine aym hastadan alman ya da önce­den başka bir canlıdan alınıp korunan kemik grefleri yerleştirilebilir. Tedavi­de amaç kemiğin bütünlüğünün yeni­den kazandırılmasıdır. İyi huylu kemik tümörlerinin başlıcalan, genellikle el ve ayaklardaki uzun kemiklere yerleşen kondrom ya da enkondromlardır. Ke­mik duvarının incelmesi nedeniyle ko­layca oluşan kırıklarla ortaya çıkan kondromlar kiste benzese de, içinde sı­vı yerine ekmek içine benzer bir madde vardır. Cerrahi girişimle dikkatle alın­dıktan sonra ortaya çıkan boşluk başka bir kemikten alınan gref ile kapatılır.
İyi huylu kemik tümörleri arasında, sıklıkla büyüme çağında, uzun kemikle­rin metafizlerinde (kemiğin uca doğru genişleyen bölümü) çıkan ve kıkırdak yapısındaki bir kabukla kaplı olan egzos-tozlar önem taşır. Bunlar tek başına ya da birden çok olabilir; sıklıkla erkeklerde görülür. Birden çok olanların kalıtsal ol­duğu ileri sürülmektedir. Vücutta yaygın olarak yer alan çok sayıdaki egzostozun öteki organları sıkıştırması Önemli bo­zukluklara yol açabilir. Birden fazla eg-zostoz genellikle küçük yaşlarda görülür ve tek kol ya da bacakta biçim bozuklu­ğuna ve kısalığa neden olabilir. Rahatsız­lık veren bütün egzostozlar, cerrahi giri­şimle çıkarılmalıdır. Kemik fıbromu ke­miğin korteks adı verilen en dış bölü­münde ya da bunun hemen altında bağdokudan kaynaklanan iyi huylu bir tü­mördür. Büyürken kemiğin kuılganlaş-masına neden olduğundan mutlaka çıkar­tılması gerekir. Diz kemiklerinin metafi-zinde çıkanlar genellikle kendiliğinden geriler. Kemik kisti gerçek bir tümör de­ğildir ve 20 yaşından önce, özellikle kol kemiği ve uyluk kemiğinde ortaya çıkar.
Büyürken kemiğin mekanik direncini azalttığından basit darbeler bile kemik kı-nklanna neden olabilir. İçindeki kan ve serum içeren sıvı boşaltıldıktan sonra ka-an boşluk aynı hastadan alman kemikle kapatılır. Kimi zaman bu işlemin birkaç kez yinelenmesi gerekirse de, kesin iyi­line sağlanır. Devhücreli tümör yavaş [İerler; içerdiği hücrelerin tipik görünümüyle ayırt edilir. Epifiz (kemik ucu) kı­kırdağında, eklemlerin yakınında çıkar; vakit kaybetmeden çıkarılıp yerine sağ­lıklı bir kemik konması gerekir.
Kötü huylu birincil tümörler – Bu tü­mörler şöyle sıralanabilir: Osteosar-kom, kondrosarkom, fibrosarkom, dev hucreli sarkom, miksosarkom, Ewing tümörü, retikülosarkom, anjiyosarkom, lenfosarkom, liposarkom, plazmositom, kötü huylu lenfogranülom, kötü huylu nörinom.
Hastalığın ilerleyişi kaynaklandığı dokuya (bağdokusu, kıkırdak, kemik vb) göre değiştiğinden, olguların tü­münde farklı tedavi uygulanır. Bu ne­denle, başarılı tedavi için tümörün yapı­sının iyi belirlenmesi ve doğru tam konması gerekir.
Tanı tek bir veriye dayanarak değil, aşağıdaki verilerin tümü birlikte değer­lendirildikten sonra konmalıdır:
• Muayeneyle elde edilen veriler;
• laboratuvar bulgular;
• dıştan görünüm;
• tümörün mikroskopla incelenmesiyle elde edilen bulguları.
Bu verilerin tümü, olguların yüzde 100′ünde kesin tanı konmasını sağlayabi­lir.
Tanının doğru olması en az üç ne­denle büyük önem taşır:
1) Tedavide kol ya da bacağın kesilmesi ya da kesilmemesi bu verilere bağlıdır;
2) aile bireylerine hastalığın gidişine ilişkin bir görüş vermeye yarar;
3) kötü huylu tümörlerdeki tek iyileş­me olasılığı doğru ve erken tanı ile bu­nu izleyen uygun ve hızlı bir tedavi sü­recidir.

TÜMÖR METASTAZLARI

Sponsorlu Bağlantılar

Başka organlarda gelişen kötü huylu tü­mörlerin hemen hemen tümü, iskelet sis­teminde yayılarak ikincil tümörler oluş­turabilir. İskelette metastaz yapan tü­mörler genellikle epitel hücrelerinden oluşan karsinomlardır; bunlar organları oluşturan hücrelerin (meme, prostat, ak­ciğer, bağırsak, dölyatağı, tiroit vb) yapı ve özelliklerini korurlar. Kılcal damar­larda oluşan küçük embolıler halinde kan yoluyla kemik dokusuna ulaşan tü­mör hücreleri gelişmeye başlar ve ikin­cil tümörü oluşturur. Bu kütlenin varlığı ancak kemiğin yapısını zayıflatıp patolo­jik kırıklara neden olduğunda fark edilir.

TEDAVİ

Kötü huylu tümör tanısının konması her zaman idam fermam anlamına gelmez. Tümörü olan hasta karşısında ya­pılabilecek en kötü şey, eldeki tedavi yöntemlerinin etkisinden kuşkuya dü­şerek karamsarlığa kapılmaktır. Daha önce de vurgulandığı gibi, erken tanı uygun tedaviye olanak tanır; bu da ba­zen iyileşmeyi sağlayabilir. Kötü huylu tümör tedavisinde var olan tüm yön­temler kullanıldığında yaşam süresi uzatılır, hastanın genel durumu düzelir ve sıkıntısı hafifler; bütün bunlar hasta­ya hastalığın tüm olanak ve araçlarla tedavi edildiği duygusunu verir. Kötü huylu kemik tümörü tanısı konduktan sonra uygulanan tedavi yöntemleri şun­lardır:
• Tümörün bulunduğu kemiğin blok ha­linde çıkartılmasından sonra anatomik özelliklerine olabildiğince yakın akrilik ya da metal protezler ya da hastanın kendisinden alman (otojen) sağlıklı ke­mik grefleri, başka bir insanın kemikle­rinden hazırlanan (homojen) ya da baş­ka hayvan türlerinin kemiklerinden ha­zırlanan (heterojen) grefler yerleştirilir. Bu girişim genellikle yalnız kötü huylu tümörlerde uygulanır. Son yıllarda tü­mör nedeniyle kemiğin çıkartıldığı ol­gularda, bu kemiğin yanı sıra kıkırdakla kaplı eklem ucunu da içeren bir kemik grefi de nakledilmektedir. Burada amaç alman kemiği yerine koymak ve yakın­daki eklemin işlevini olabildiğince sür­dürmektir.
• Tümör ileri derecede kötü huyluysa, çevredeki yumuşak dokulara yayılması­nı önlemek amacıyla bacak ya da kol zaman geçirmeden kesilmelidir.
• Y (gamma) ışınlarıyla tedavi (röntgen tedavisi, kobalt tedavisi) tek başına ya da cerrahi tedaviyle birlikte, tümörün gelişimini durdurmak ve vücuttaki tü­mör hücrelerini öldürmek için uygula­nabilir.
Genellikle retikülosarkom Ewing tümörü dışındaki iskelet tümör­leri, ışın tedavisine pek duyarlı değil­dir. Cerrahi tedavi ya da ışın tedavisi tümör öldürücü ilaçların kullanıldığı kemoterapiyle birlikte uygulanabilir. Bu ilaçlar tümör hücrelerinin gelişimi­ni ve üremesini sağlayan metabolizma süreçlerini bozarak tümörün gelişimini yavaşlatır.

Son olarak, tümörlerin tanı ve teda­visinin çeşitli güçlüklerle dolu olduğu­nu belirtelim. Bu nedenle tümör tedavi­si de tıp alanında özel bir uzmanlaşma­yı gerektirmektedir.

Soru

Birincil kemik tümörlerinin toplam sıklığı nedir?

Cevap
Kemikte en sık rastlanan kötü huylu birincil tümör olan osteosarko-mun görülme sıklığı düşüktür. Her yıl bir milyonda yaklaşık iki kişi­de görülür. Öte yandan, osteosarkomun yanı sıra iyi ya da kötü huylu 35 tür kemik tümörü, 50′den çok yumuşak doku tümörü olduğu düşü­nülürse, iskelet sistemi tümörlerinin görülme sıklığının çok düşük ol­madığı söylenebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Soru

İyi huylu tümörün özellikleri nelerdir?

Cevap
Aile bireylerinde tümör görülmesi, hastanın cinsiyeti ve yaşı, tümörün yeri, belirtilerin süresi ve türleri ile röntgen filmindeki görünümü tü­mörün büyüme hızının belirlenmesinde yardımcı olabilir; tümörün dıştan görünüşü ve mikroskopla incelendiğinde görülen yapısı da yar­dımcı olur. Bazı olgularda klinik ve radyolojik görünüm o kadar has­talığa özgüdür ki, tam koymak için mikroskopla incelemek bile gerek­meyebilir. Ne var ki, tümörün tipi ve iyi huylu olup olmadığı kesin olanak mikroskopla saptanmalıdır.

Soru

KEMİK TÜMÖRLERİNDE İLK TANI NASIL KONUR?

Cevap
İskelet tümörlerinde tanı için en Önemli ilk bulgu kemiğin röntgen fil­miyle elde edilir. Film, tümörün yol açtığı değişiklikleri gösteren en iyi yöntemdir. Hareket sisteminin yumuşak dokularının tümörlerinde ise film tümüyle yararsızdır; klinik muayene ve Öznel belirtilerin de­ğerlendirilmesi sonucunda ön tam ortaya çıkar. Daha sonra bilgisayar­lı tomografi ve magnetik rezonans gibi ileri görüntüleme teknikleriyle tam doğrulanır.

Soru

KEMİK TÜMÖRÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cevap
Tümöre özgü hiçbir bulgu yoktur; sıklıkla ağrı, kimi zaman da şişlik görülür. Tümüyle sağlıklı çocuklar ya da gençlerde bu ağrı bir darbe, zorlama ya da soğuğa bağlanır. Bu Özellikler kötü huylu tümörler için geçerlidir; iyi huylu tümörlerin büyük bir bölümünde belirti saptanmaz.

Sponsorlu Bağlantılar
ETİKETLER:
YORUMLAR
 1. GÜLŞAH dedi ki:

  Dev hücreli kemik tümörü ameliyatı oldum 2 ameliyat geçirdim 3 yıl oldu 2.olalı şuan çok ağrım var yine ve çok şişti yine diz kapağım ve çevresi tekrar nüks etme belirtilerimi bunlar

 2. Tuana dedi ki:

  Sol işaret parmagımdan yeni ameliyat oldum 3 senedir ameliyattan kaçtım en sonunda prf mahmut kömürcü hocam sayesinde ikna oldum kesinlikle öneriyorum aklınızdaki bütün soru işsretlerini gideriyor ve size ailenizden giibi davranıyor.

 3. dilek dedi ki:

  iki ayagimin altinda tumor var cok agriyor ameliyatdan korkuyorum ne yapabilirim

 4. yesim dedi ki:

  Merhaba kızım 2 yaşında el bileginde kemik tumoru çıkması sebebiyle ameliyatla alındı fakat bir çok eklem yerinde mevcut nasıl yardımcı olursunuz

 5. hafize dedi ki:

  benim bacagımda siyah bir sivilce çıkarak büyüdü ve doktora gidince tümör oldugunu söyledim ama tedavisini bulamıyorum bana yardım edin

 6. hayata gülümse dedi ki:

  benim sol diz kapağımın altında kemikte timör var ama bunun iyi huylu olup olmadığını öğrene bilmek için biyopsi diyor doktorlar. ben istemiyorum biyopsi göğsüm için defalarca yaptılar biyopsi. başka nasıl yapmalıyım

 7. hacer kaya dedi ki:

  merhaba benim bi srm olucak ben yirmi yaşındayım ve kalçamda eklemlerimde yani timör dediler ama iyi yada kötü huylu olp olmadığını sylemediler ve kemoterapi uygulamaya karar verildi biyopsi sonucunda ameliyat önermiyorlar şimdi bende kemoterapi konusuna pek sıcak bakmıyorum szce ne yapmalıyım

 8. toma dedi ki:

  iyi gunler benim bir yakin arkadasimin cenesinde kemik timoru olusmus iyi huylumu kotu huylumu belli dil.bu hastalin korkulur tarafi varmi?bunun ameliyat riski nedir?yardimci olursaniz sevinirim.

 9. büşra dedi ki:

  nazmiyecim öncelikle geçmiş olsun rabbim tekrar yaşatmasın bende diz kemik timöründen ameliyat oldum ve tekrarladı doktorum bana zararı olmadığı içiin ameliyat önermedi. bunun için en iyi hastane istanbul balta limanı kemik hastanesi canım geçmiş olsun canım

 10. umut dedi ki:

  göüs kafesimin sol en alt keminde az bişey kemik dışarı doru beliriyo arkadaşım kemik timöründen ameliyat oldu benim kide o ola bilirmiş

 11. özge dedi ki:

  dirseğimde küçük bi sertlik var elimi vurunca belli ediyor ve çok şiddetli ağrıyo sizce ne yardımcı olursanız sevinirim

 12. hülya dedi ki:

  merhaba benim sag legen kemigimde kitle bulundu.röntgen,mr,3 boyutlu bt sonucunda.iyi huylu oldugunu söylediler.ama agrılarım oluyorr aynı zamanda soguk havada agrılarım çogalıyor.kötü huylu olabilirmi.parça alınması gerekiyor incelenmesi gerekiyor dedilerr.ne yapmayım yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim..

 13. A.damla dedi ki:

  Çok basit bir işle uğraşırken elimi biraz zorladım ve sol yüzük parmağımda kırık oluştu aşçıya alındı ve röntgende kemik kisti ortaya çıktı dr”um bzn kırık olayından snr kistin kendiliğinden yok olabileceğini söyledi olmazsa araştırma yapılacağını belirtti sizce bu olayın araştırmasını nasıl ve nerede yaptırmalıyız sadece rontgenle iyi yada kötü huylu bir kist olduğu anlaşılırmı? Teşlekür ederim

 14. rasit dedi ki:

  slm benim 15yasinda oglumda kaval kemigi tümörü bulundu amaliyat olmasini istediler 3 havtasonra randifo aldik doktor iyi huylu oldunu söylüyor amaliyatdan sonra tekrar geri gelirmi cevaplarsaniz sevinirim

 15. semra dedi ki:

  elimde timö cıktı ama arıyor aynı zamanda büyor napmam gerekir

 16. Durdane dedi ki:

  Bende kemik tümörü hastasiyim doktorumuzdan memnun degilseniz sizi onkoloji ortapedi uzmanı profosor Dr.harzem özgeri tavsiye ederim benim için dalında bir numara isterseniz araştırın doğru karar verdiginizi göreceksiniz gecmis olsun.

 17. öznur dedi ki:

  burnumda kemik olduğu için doktora gittim doktorum kist oluştuğunu söyledi ve ameliyatı erteledi. yaşım 17.ameliya 18 yaşına ertelendi neden ?

 18. dila dedi ki:

  öncelikle teşekkürler.41 yaiındayım.yaklaşık 15 sene önce kbb muayene oldum
  bana burun kemiğimde kist olduğunu ve zamanla büyüyüp zorlama yapacağını söyledi.şu anda burnumda rahatsızlık hissediyorum.bana bu durumu açıklayabilirmisiniz.
  kötü bişeymi bu acaba.dila

 19. FIRAT dedi ki:

  çocukluğumda ayak ağrılarım vardı aynı sorun oğlumdada var kontrole hiç gitmedim şimdi ise babamda kemik kanseri teşhis edildi bizdede aynı sorun olabilirmi?
  ozellikle gece ağrım artıyor

 20. banu dedi ki:

  Merhaba;

  40-50 yaşlarında bir yakınım da tetkikler tam olarak tamamlanmamış olsada belirtileri tümor olduğu yönünde doktorların söylemiş olduğu …ama ben sizinle paylaşmak istedim. Hastamızın sağ ayak bileğinde öncelikle şişme ve ağrı olarak tespit edildi. Kimi doktorlar ödem kimi menisküs şeklinde açıklamalar yaptı. Fakat son alınan filim vb. sonuçlar neticesiyle tümor olduğu düşünülüyor. Sizden bu konuyla ilgili görüşünüzü önerilerinizi ve tedavisi hakkında yorumlarınızı saygılarımla rica ediyorum.

  Teşekkürler

 21. merve dedi ki:

  20 yaşındayım.1 sene önce sol elimin orta parmağından dev hücreli tümör ameliyatı oldum. sol el bleğimde uzun zamandır ağrı vardı ve ben hiç ihtimal bile vermedim fakat 2 gün önce bileğimi ağrıtıp film çektirdim ve kist olduğunu söylediler. yakın bir zaman içinde tekrar ameliyat olacağım ve bugün sol ayak bileğimin şişiğini farkettim ve yarın röntgen çektireceğim. merak ettiğim ve korktuğum konu şu;
  bu tümör sürekli çıkacak mı, ya daha tehlikeli bir bölgede çıkarsa, veya kötü huylu tümöre dönüşme ihtimali var mı?

 22. ümit dedi ki:

  ben sağ dizimin yanından 2 kere amelyat oldum 1.si iyi huyluydu diyeri 8 yıl sonra cıktı buda iyi huyluydu kontrole gittiğimde doktor sağ ayak temiz saolda bişiler gözikiyor dedi ve 1 yıl sonra tekrar gelmemi istedi ama şimdi saol ayağım ağrıyor doktorun belirttiği yer saol diz yanı ne yapmalıyım beni bilgilendiriniz..!!

 23. ayhan dedi ki:

  dizimi incitmiştim geçen sene bu sene şişti ve üzerıne basamaz oldum özel hastaneye gıttım fılm çektık dızınde kemık tumöru var amalıyat olmalısın dedı haydarpaşa numuneye yönlendırdı yyıne fılm muayene ve 2 gun sonra bız s enı arıcaz dendı beklıyorum pırofesörler bakıcakmış tümör iyi huylu denıldı ama ağrım sızım çokk

 24. seld dedi ki:

  sol dizimde bi tümör görül o bölgeyi ameliyatla temizlediler 3 hafta önce ama ben tedirginim şuanda çünkü doktor bişe söylemiyo bana

 25. sertan dedi ki:

  sağ dizimde 4 senedir tümör var şu anda 18 yaşımdayım doktorlarım beklemekten başka caren yok diyorlar ayağımdaki tümör iyi huylu tümör sizden bir bilgi istiyorum.beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim

 26. mehmet dedi ki:

  iyi günler ben bir hafta önce dişimden ameliyat oldum 20 lik diş. dişin altında bir parça çıktı dişin yarım boyunda bir kemik, tümör olabileceğini söyleyip patolojiye gönderdiler. sizce olabilirmi tümör.

 27. Rasim dedi ki:

  ben 25 yasindaYIM sag bacagimin dizaltinda biraz solda yumurtadan biraz kucuk bir tumor var ve yaklasik 10 yildir duruyo ilk baslarda agrili bir sekilde yavas yavas buyudu ve bana bir sorun cikartmadi ancak doktoro gittik bana ameliyatla aliriz dedi ancak sakat kalma korkusuyla mudahale ettirmedik ve simdi beni psikolojik olarak rahattsiz ediyor acaba ne yapmaliyim bana yardimci olurmusunuz?

 28. ela dedi ki:

  sağ bacağımın üstkısmındaki kemikte korkunç yanma ve bıçak saplaması gibi agrılar girip çıkıyor 5 dk bır tekrarlıyor bu agrı cok canım yanıyorrr neden

 29. hayal dedi ki:

  sag diz kapagimda agri var onceden onemsemiyordum ama agri artti oturdukdan sonra ayaga kalkdigimda dizim donuyo kirilcak gibi oluyor vede aksamlari yatarken daha artiyo agri uyusma zaten normaldede hep oluyordu acaba ne olabilir rahatsizligim doktora gitmelimiyim??

 30. çınar dedi ki:

  babam akciğer kanseri idi ameliyat oldu.biyopsi sonucu 1.evre çıktı ama ameliyattan sonra kemik taraması yapıldı. tarama sonucu kemiklere sıçramış olduğu tesbit edildi. bizi nasıl bir süreç bekliyor cevaplarsanız sevinirim.

 31. aykutt dedi ki:

  2006 yılında belımden kemık tumoru (L3) amelıyatı oldum patolojı sonuc ıyı huylu tumor cıktı ama arada agrı devam edıyor tekrardan tumor olma ıhtımalı var mı?

 32. Banu dedi ki:

  oğlumun ilk önce dizinde farkettiğimizde 2 yaşındaydı, bir sene sonra büyüdükçe kayboldu ama bu kez sırtında, ön kaburgasında iki kolunun omuz eklemlerinde, sağ dizinin yan tarafında ve sol el orta parmakta çıktı doktorlar iyi huylu kemik tümörü dediler röntgen çekildi ama MR istediler küçücük çocuk korkuyor makineye girmeye ne yapacağımı bilmiyorum

 33. deniz dedi ki:

  Merhaba,

  Kemik içi tümörden ameliyat oldum, 1,5 ay oldu.kondrosarkom çıktı yani kötü huylu tümör yerine sement konuldu. tümörün oluşmasını engelleyecek yada önleyecek bir beslenme şekli maalesef yok. morelinizi yüksek tutup belli aralıklarla kontrollerinizi yaptıracaksınız. benim doktorum 3 ay da bir kontrol edilmem gerektiğini söyledi. prof.dr.Levent eralp ameliyatımı yapt. bu tğr ameliyatlar ortopedi değil tümör cerrahı olan ortopedinin uzamanlık alanı. eğer başarılı bir kazıma operasyonu yapılırsa ve konulan maddenin seçimi doğru yapılırsa tekrarlama riski çok az. inannın çok memnun kaldım. Allah ondan ve ekibinden razı olsun.

  Herkese geçmiş olsun

 34. PELIN dedi ki:

  merhaba benim esimdede kalcasinda kemik tumoru tesbit edildi ameliyat oldu agrisi gecti iyi huylu oldugu soylendi ama yine olustu acaba ameliyat sartmi baska bi tedavsi yokmu iyi huylu neden tekrarlar aklim almiyo lutfen yardimci olun kendiliginden gecermi neyapmamiz gerekiyo nasil haraketler yapmasi gerekiyo simdiden tesekkurler

 35. sertan dedi ki:

  sağ ayağımda iyi huylu tümör var ama 24 saat ağırıyor.ilaç içmeden bir türlü geçmiyor.doktorlarım ise ameliyat yapamayız diyorlat.riski cokmuş bu yüzden bekliyiceksin diyorlar ama benim artık dayanacak gücüm kalmadı.ben bu durumda ne yapmalıyım.sizlerin bilgilerine ihtiyacım var.yardımcı olursanız sevinirim.

 36. rafet dedi ki:

  kızım 16 yaşında emar raporunu bildiriyorum sol femur distal metafize diyefizer bileşke düzeyinde medialde 45×10 mm boyutunda ayrıca sağ femur distal epifizer kesimde 8 mm çapında subkortikal yerleşimli düzgün sınırlı dar geçiş zonu bulunan t1a hipo t2a izointens kontraslı sekanslarda minimal kontrast tutulumu izlenen benign karekterde ilk pilanda nonosifiye fibrom ile uyumlu olorak dğerlendirilen lezyonlar mencuttur bu hastalık kızımın 1 yıl içinde 2 ci emarı ilkiyle aynı boyutta tümörler fakat sağ bacakta ki tümör ilk defa görüldü biyopsi yapılmadan iyi huylu kemik tümörü dediler iyi huylu ama nasıl öteki bacakta görülüyor bilgilendirmenizi rica ediyorum

 37. rafet dedi ki:

  kızım 16 yaşında nonosifiye fibrom sol femur distalde iyi huylu kemik tümörü çıktı ve 1 yılı geçti gözetim altında ameliya dedi doktorumuz ama günü geldiğinde almadı kendiliğinden geçer dedi ve tekrar emar istedi bu emarda sağ bacaktada çıktı 8 mm tümör ve biz anne ve babası olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz nereye ne tedavisi uygulayacagımızı bilmiyoruz yardımcı olursanız çok seviniriz şimdiden tşkr ederiz

 38. sertan dedi ki:

  sağ diz kapağımın altı üstü ve yan taraflarında endotelyal tümör var.ikikez patolaji yapıldı ama iksindede ayrı ayrı teşis konuldu.bu rağmen doktorum beni iki senedir takip ediyor ben bu durumda ne yapmalıyım sizlerden bilgi bekliyorum teşekkür ederim.

 39. erkan dedi ki:

  top oynadıgımız zaman bacaklarım agrır ve krem sürdümü gecer bu hastalıgın adı ne? kemik tümörü ile ilgisi varmı?

 40. veysel dedi ki:

  ismim veyselankara dış kapı araştırma hastanesinde ameliyat oldum bende kemik tümörü var 6 yıl önce ameliyat oldum annımda parca aldılar yerine platin yerleştirdiler ama tekrar büyüme var akşamları basım cok agrıyor ban yardımcı olurmuusnuz dokror bey

 41. selda dedi ki:

  sol elimin baş parmak ve orta parmağım arasında kemik çıkıntısı var beze gibi durmuyor ağrı yapmıyor acımıyor sert. Ama korkuyorum acaba beze midir yoksa kemik timörü mü? Bilgilendirirseniz sevinirim.

 42. berivan dedi ki:

  kız kardesım henuz 12 yasında vucudunun her yerınde kemık tumöru var yenı amalıyat oldu ayagından ama vucudunun her yerı şişti yokmu bunun caresı dermenı allah askına yardım edın gıtmedgımız kımse kalmadı tek bır umıtle beklıyoruz

 43. ela dedi ki:

  dizimde tümör var acaba ameliyat olmalımıyım

 44. engin dedi ki:

  merhaba,

  ben 40 yaşında bir erkeğim. 11 yaşımdayken sol bacak kaval kemiğimi uyluk kemiğine bağlayan eklemin 10 cm alt kısmında, bacağın içe bakan kısmında büyük ve kaval kemiğin ayak bileği ekleminin iç kısmına bakan yüzünde küçük boyda kemik büyümesi vardı. yurt dışında yaşıyorduk o dönemde ve operasyon neticesinde bu büyümüş kemikleri aldırdık. doktorun eğer tekrar ederse, büyüme çağım bittiğinde bu büyüme de duracak demişti. lakin büyüme çağım bittikten sonra uyluk kemiğimde ceviz büyüklüğünde, kaval kemiğimde baldır denen bölgedeki kasın altında yumurta büyüklüğünde, ayak bileğimin iç kısmında daha önce alınanın yerinde bir tane, kaval kemiğinin ayak bileği bitiminde arka kısmında aşil tendonumun arasında çokta küçük sayılmayacak bir büyüme var. ayrıca iki ayağımda da taban düşüklüğü var. bunlar bana rahatsızlık veriyor. özellikle hızlı yürümelerde ve koşularda, baldırın sertleşmesi durumunda ayak parmaklarımda uyuşmalar meydana geliyor. yaşım dahada geçmeden bunlardan kurtulmak istiyorum. konuyla ilgili tavsiye ve yönlendirmelerinizi bekliyorum. saygılarımla.

 45. fatma dedi ki:

  benim sırtımdaki kolumun üst tarafındaki kemik 1 haftadır ağrımaya başladı yaşım 17 sizce kemik büyümesi olabilir mi? cvp verirseniz sevinirim

 46. halime dedi ki:

  benim tam olarak alnımın orta kısmında oluştu ve giderek büyüyor bende sağlık personeliyim.alın kemiğiyle ilgili bir bilgi bulamadım .neden olabileceğini ve komlikasyonları nelerdir?

 47. ismail dedi ki:

  yaklaşık 1 senedir var bazen çok ağrıyor hap kullanınca ağrımıyor verha hastaneye gidip geliyorum lütfentedavisi neyse yapsınlar ağrılarına dayanamıyorum

 48. serkan dedi ki:

  merhaba sol ayak bilegimde 5mm lik bir kitle bulundu bilgisayarlı tomografi çekildim 3 kez 2 ayda bir büyüme yada küçülme olmamış ve 3 ay sonraya tekrar kontrolüm var yaşım 19 ve soguklarda agrı yapıyo ne yapmam gerekiyo

 49. ismail dedi ki:

  benim oğlum 13 yaşında ayağının diz altında yani tibia denilen bölgede bir kitle gibi şey göründü doktorlar dediki kemik içinde kemik miş o nasıl oluyor sizden bilgi istiyorum lutfen not doktorun dediği kötü huylu deyilmiş

 50. erdal dedi ki:

  ben ıtalyada yasıyorum esımın sag omuzunda sarcoma tumoru oluusdu 2 ayoldu agrıyla ortaya cıktı burada bıyopsı yapıldı esım hamıle oldugu ıcın kemo terapi ye baslayamadılar suan cocugu aldırdık ben esımı turkıyede tedavı ettırmek ıstıyorum 2 ay bu hastalık ıcın gec kalmıs sayılırmıyız ne yapmalıyım sagolun…

 51. sertan dedi ki:

  ben 17 yaşında bir hastayım 1,5 yıldır ayağımda tümör var çeşitli tanılar konuldu bunların başında exterenal rabdoit tümör konuldu daha sonra ise vasküler endotelyoma tümör konuldu bir cok ilere gittim ama bana bir tedavi yapan olmadı en sonunda cerrah paşa tıp fakültesinde doktorum olan veli muzffer murat hız bana takip önerdi zamanla biten yani yok olan tümör dedi ve istirat et dedi bugün ise ayağımda bulunan tümör gün gittikçe azalıyor ben bu halimden cok memnunum sadece allaha içten dua etmenizi tavsiye eder 2 rekat hacet namazı kılmanızı dilerim iyi günler

 52. zahide dedi ki:

  oglumun sol ön kolda desmoid tümör var üç defa amaliyat oldu yinr oldu ne yapmamız gerekiyor

 53. mazlum dedi ki:

  sağ ayağımda apantis tarafındaki eklemde bulunun kemiğin içinde bulunan bi tümör var ve bu beni çok rahatsız ediyor. gittigim doktorlar amelyatla alınabilecegini fakat alındıgı zaman da kemiğin büyük hasr göreceğini ufak bi baskıda kırılabileceğini söylüyor. daha önceleri tümörlerin bazı bitkisel ilaçlarla yok edilebileceğini duymuştum. ayrıca tümör kemiği çürütür mü bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim…

 54. elif dedi ki:

  rötgende bacak kemiğimde budanmış ağaca benzeyn bir çıkıntı görüldü.ağaç dalı gibi yeni küçük bir kemik uzamış.doktor önemli bir şey aolmadığını söyledi.ama ben araştırmak istiyorum.hangi bölüme gitmeliyim.bir de neden böyle bir kemik oluşmuş olabilir?

 55. nazmiye dedi ki:

  sol dızımde dev hucrelı kemık benıgn kemık tumorunden 3 kez amelıyat oldum ve sementleme tedavısıyle 15 temmuzda taburcu edıldım.ılk ve ıkıncı operasyon arası 1,5 yıldı.ıkıncı ve ucuncu arasında ıse 2 yıl oldu.Doktorum cok acıklayıcı olmasada yenı bır nuks olmamalı.ayagının fonksıyonlarını kaybedeceksın dedı.napmalıyım.kıme nereye gıtmelıyım.ne yemelı yada yememelıyım.netur hareketler yasak yada gereklı.bıtkısel tabletler onerenler var kırmızı reysa mantarı gıbı ama doktor asla dede.bırı benı yonlendırse.

 56. arzu dedi ki:

  geceleri agrıyor sag bilegimin üstünde kemik tümörü olabilirmi iyi huylumu kötü uylumu.ilaç içmeden agrısı geçmiyor.

 57. semra korkmaz dedi ki:

  kol kas kemıgımde fayıflık belırtısıne raslandı arastırma sonucları kanser oldugunu gusterıyor kanım temız cıktı ne olabılır

 58. hülya turan dedi ki:

  dizimden dev hücreli timör nedeniyle amiliyat oldum iyi huylu çıktı şimdi dişimde dev hücreli timor çıktı ayağımla ilgisi var mı

Yandex.Metrica