Karaciğer Yetmezliği

A+
A-
Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer Yetmezliği Nedir Hakkında Kısaca Bilgi

Karaciğerin işlevlerinin bir bölümü­nü ya da tamamını yerine getirememe­sinden kaynaklanan bozukluklara çok sık rastlanır. Karaciğer işlevlerinin çok­luğu ve çeşitliliği düşünülürse bunlar­dan bir ya da birkaçının değişen ölçü­lerde aksama olasılığının yüksekliği de kolayca anlaşılabilir.
Karaciğer işlevlerinin büyük Ölçüde aksamadığı olgulara bazen “küçük ka­raciğer yetmezliği” adı verilir. Gerçekte bu tanının dayandırıldığı belirtiler bir­birinden çok farklıdır; sindirim güçlü­ğü, bulantı, karında gaz fazlalığı öğün­lerden sonra uyku eğilimi, baş ağrısı, bedensel, ruhsal ve cinsel güçsüzlük, urtiker ve egzama gibi çeşitli deri belir­tileri tanıya temel olabilir. Bir başka de­yişle, hastalığı oluşturan belirtiler bütü­nü (sendrom) çok belirsizdir; karaciğer­deki işlevsel bozukluk tam olarak orta­ya konamaz ve belirtilerin çeşitliliğini ne ölçüde etkilediği bilinemez. Bazı he­kimler küçük karaciğer yetmezliğini bir tür “moda” hastalık olarak nitelemekte, belirtilerin değişkenliğini de buna bağ­lamaktadır.

Karaciğer Yetmezliği Belirtileri ve Teşhisi

Tanıda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, sindirim ve emilim sorunlan karaciğer hastalığıyla birlikte ortaya çıkan, ama bundan kay­naklanmayan pankreas ve mide-bağırsak sistemi bozukluklarına bağlı olabilir. Bazen sindirim güçlüğünün te­melinde psikosomatik süreçler yatar; “karaciğer hastalığı” olduğunu bilmek hastada endişe ve bunaltıya yol açabilir. Hepatit sonrasında gelişen sindirim güçlüğü ve sinirsel-ruhsal hastalıklar aynı nedenden kaynaklanabilir. Ka­raciğer bazen alerjik deri döküntüleri­nin ve baş ağrısının nedeni olarak görü­lür. Karaciğerin zehirsizleştirici (tok­sinleri giderici) etkisi yetersiz kaldığı zaman hastaya verilen ilaçlara ya da be­sinlere karşı aşın duyarlılık gelişebilir. Ama yeterli kanıt olmadan genelleme yapmamak gerekir.
Karaciğerin temel işlevlerinde hafif de olsa bir aksama bulunduğunu göste­ren kesin kanıtlar olmadan “küçük kara­ciğer yetmezliği” tanısı konamaz. Safra tuzlarının oluşum ve salgılanmasında belirgin bir bozukluk varsa karaciğere bağlı sindirim güçlüğünden söz edilebi­lir. Karaciğerinin şişmiş olduğu sapta­nan hastalarda öğünlerden sonra mide­de ağırlık, ağızda acılık, sindirim güçlü­ğü gibi yakınmalar genellikle karaciğer şişmesi ile açıklanır; oysa bazen bunlar karaciğerdeki bir virüs enfeksiyonu so­nucunda ortaya çıkar.

Sponsorlu Bağlantılar

Karaciğer Yetmezliği Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitli derecelerdeki karaciğer yet­mezliğinden ancak karaciğer işlevlerin­de gerçekten bir bozukluk varsa söz edilebilir. Karaciğer yetmezliğinin ge­nel olarak üç biçimi vardır:
• Hafif.
• Gittikçe ağırlaşan.
• Ağır (karaciğer koması ve koma öncesi).
Kuşkusuz bunların kesin sınırlarla birbirinden ayrıldığı söylenemez, çünkü belirtiler aşamalı olarak ağırlaşır ve bel­li ölçüde öbürlerinden ayrılır.

Hafif

Ağır olmayan bütün yaygın karaciğer hastalıklarına kural olarak hafif karaci­ğer yetmezliği de eşlik eder. Nedeni çeşitli enfeksiyon etkenleri, ilaç ya da be­sin kökenli zehirli maddeler olabilir. Sağ karıncık yetmezliği gibi sorunlara bağlı olarak toplardamar da hafif kan göllenmesi ve başlangıç aşamasındaki safra tıkanmaları da hafif karaciğer yet­mezliğine neden olur.
Öznel ve nesnel belirtiler kuşkusuz yetmezliğin nedenine göre değişir. Bu­nunla birlikte genel bir hastalık tablo­sundan söz edilebilir.
Hasta genellikle biraz halsizdir. Ha­fif bir ruhsal çöküntü eğilimi, orta dere­cede iştahsızlık ve ağızda acılık görülür; zayıflama genellikle fazla değildir. Sin­dirim güçleşmiştir; mide üstünde ağırlık duygusu vardır. Bazen ishal, bazen ka­bızlık görülür. Yemekten sonra uyku bastırır ve çoğu kez kaşıntı ortaya çıkar.
Muayenede belirgin bir gaz fazlalığı gözlenir. Karaciğer hacmi ve sertliği bi­raz artmıştır; daha da önemlisi elle bas­tırıldığında ağrılıdır. Bu ağrı özellikle önemli bir belirtidir, çünkü muayenede yalnızca karaciğerin ele gelmesi, kara­ciğer hastalığı vs yetmezliği tanısı koy­maya yetmez. Karaciğerin ele gelmesi göğüs tabanının geniş olmasından ya da karaciğer sarkmasından kaynaklanabi­lir. Karaciğer sarkması yapısal olabile­ceği gibi gergin kişilerde diyaframın kasılması nedeniyle de oluşabilir.
Değişik tipte deri belirtileri çok önemlidir. Kaşıntı her zaman değilse bile çoğunlukla safra tuzlarının atılmasındaki bozukluğa bağlıdır. Kanda ko­lesterol düzeyinin yükselmesi gözkapakları çevresinde hafif kabarık sarı lekelerin (ksantelazma) oluşmasına yol açar. Tipik belirtilerden biri de genel­likle vücudun üst yarısında (özellikle göğüste, yüzde, kollarda, el üstünde) görülen ince damar “yıldızları” ya da bir merkezden yayılan küçük damar ge­nişlemeleridir (telanjiyektazi).
Bunlar merkezde küçük bir atardamar ile bundan örümcek ayağı biçimin­de çevreye dağılan birçok küçük da­marcıktan oluşur. Çapları topluiğne ba­şından yarım cm’ye kadar değişebilir. Merkezlerine bastırıldığında toplarda­mar yıldızlarından farklı olarak solar­lar. Karaciğer işlevleri düzeldiğinde ise yok olurlar. “Örümceksi ben” olarak da bilinen bu oluşumların nasıl ortaya çık­tığı tam aydınlatılamamıştır. Tıpkı si­rozda avuç içlerinin kızarması gibi bun­ların da karaciğerin etkisizleştiremediği östrojen hormonunun artmasından kay­naklandığı ileri sürülmektedir. Ama bu kuramın güvenilir bir temeli yoktur.
Deride aynca zehirli maddelere ya da alerjiye bağlı ürtiker benzeri belirti­ler ve pigment artışına bağlı koyu renk lekeler de görülebilir.
Laboratuvar verilerinden en önemli­si idrarda ürobilin düzeyinin yüksekli­ğidir. Kandaki direkt ve indirekt bilirubin düzeyi de bir miktar artmıştır. Plazma protronibin etkinliğinde bu aşamada önemli bir azalma yoktur. Bromsülfoftalein temizlenme hızı bir ölçüde uza­mıştır (45 dakika sonra yüzde 5-15′i ka­lır). Kanda demir düzeyi yükselebilir. Kan transaminazları bazen hafif artar, ama bazı olgularda normalin iki ya da üç katına ulaşabilir. Serum proteinleri dengesinde önemli bir bozukluk yoktur. Kanda toplam kolesterol artabilir; esterleşmiş ve toplam kolesterol arasındaki oran hemen her zaman düşmüştür

Sponsorlu Bağlantılar

karaciger-yetmezligi

Gittikçe Ağırlaşan

Akut ve özellikle de kronik bütün karaciğer hastalıklarında ortaya çıkabilir; kronik karaciğer iltihabı, siroz, inatçı safra tıkanması gibi hastalıklarda ko­layca gelişebilir.
Belirtileri hafif karaciğer yetmezliği belirtilerine benzer, ama daha şiddetli­dir. İştahsızlık, halsizlik, zayıflama ve bağırsak bozuklukları çok daha belir­gindir. Yıldız biçimli damar genişleme­lerinin hızla artması da ağırlaşan karaci­ğer yetmezliğini düşündürür. Ayrıca ki­şilik ve davranış değişiklikleri biçimin­de ruhsal belirtiler görülebilir. Yemek­lerden sonra uyuklamanın yanı sıra has­ta genellikle geceleri de uykusuzluk çe­ker.
Safra tıkanmasına bağlı olmayan türlerinde de sarılık ya da hafif sarılık ortaya çıkabilir. Dolaşım bozuklukları ve özellikle tansiyon düşüklüğü görü­lür.
Cinsel işlevlerde bazı bozukluklar belirir. Erkekte erbezlerinde gerileme (atrofi), cinsel istek ve güçte azalma, memelerde büyüme (sirozda), kadında ise dölyatağında gerileme ve âdet dü­zensizlikleri görülebilir.
Kanamayla ilgili belirtilerin başında özellikle bacaklarda olmak üzere leke (peteşi) biçiminde küçük kanama odak­ları, çürükler, iğne yerleri çevresinde kan toplanması, burun ve dişeti kana­maları ve düzensiz dölyatağı kanamala­rı gelir; bazen de kas içinde pıhtılaşmış kan birikmesi (hematom) görülür. Kapı toplardaman sisteminde kan basıncının yükseldiği olgularda bu durumdan kay­naklanan mide-yemek borusu kanama çok ağır olabilir. Öte yandan kanda amonyak düzeyinin yükselmesi ve ka­raciğer hücrelerinin kansız kalmasıyla da bir kısır döngü yerleşir.
Laboratuvar verileri hafif karaciğer yetmezliğidekilere benzer, ama daha şiddetlidir. İdrarda ürobilin daha yük­sektir; protrombin etkinliği yüzde 70′in altına düşmüştür. Bromsülfoftalein testi 45 dakika sonunda karaciğerde temiz­lenmeyen miktarın yüzde 20′den fazla olduğunu gösterir.

Ağır

Ağır karaciğer yetmezliği evresine ge­çiş akut karaciğer atrofisinde (doku ge­rilemesi) olduğu gibi bazen çok hızlı­dır. Kronik karaciğer hastalıklarında ve özellikle sirozda ise yavaş ve aşamalı­dır. Ama çeşitli etkenler bu süreci hız­landırabilir.
Hastalığın gelişmesini hızlandırıcı koşullar arasında mide-yemek borusu kanamaları, yineleyen enfeksiyonlar, bağırsaklarda aşın mayalanma, tiazit grubu idrar söktürücü ilaçların denetim­siz kullanımı, iğneyle karından birçok kez sıvı alınması ve buna bağlı elektro­lit kaybı, akut alkolizm, morfin, barbitüratlar, amonyum tuzu ya da metiyonin gibi maddeler ve aşırı proteinli bes­lenme sayılabilir.
Ağır karaciğer yetmezliğinde orta­ya çıkan klinik tablo da çok çeşitli ola­bilir.

Karaciğer Yetmezliği Tedavisi Var mıdır? Tedavi Edilmezse? 

Birçok değişik karaciğer hastalığından kaynaklanabilmesi, farklı biçimlerinin bulunması ve ağırlığı değişen aşamala­rının olması nedeniyle her karaciğer yetmezliğinde geçerli olabilecek bir te­davi belirlenemez. Her olguda hastanın kişisel özelliklerini ve bozulan karaci­ğer işlevlerini dikkate alarak tedaviyi planlamak hekimin görevidir. Öncelikle yapılması gereken karaciğer yetmezliği­nin nedenlerini araştırmak ve tedavide bu­nu hedef almaktır.
Genel sağlık önlemleri ve beslenmeye dayalı tedavi.
Diyet (perhiz) tedavinin temelidir. Te­davide aşağıdaki koşullara uyulması ge­rekir:
• Orta boy ve ağırlıkta bir hasta günde 2.000-2.500 kalori ve vücut ağırlığının her kg’si için en az 1 gr protein almalı­dır. Öğünlerde az miktarda ve sık ara­lıklarla yemek önerilir.
• Yeterli vitamin almalıdır. Alkolizme ve safra sistemine bağlı sirozda C vita­mini desteği gerekir; özellikle sanlık ol­gularında K vitamini gereksiniminin be­lirteci olarak protrombin zamanı iyi denetlenmelidir.
• Özellikle alkolikler yüksek miktarda protein ve kalori almalıdır. Ödem oluşan ve karın boşluğunda sıvı biriken hasta­larda sodyum ve su alımı sınırlanmalıdır (besinlerdekinden başka günde 1 İt su).
• Alkollü içkiler tümüyle yasaklanmalı­dır. Hastanın beslenmeyle gerekli mik­tarda kalori alamadığı durumlarda ya da ağır karaciğer yetmezliğinde perhize ek olarak toplardamardan glikoz eriyikleri verilmelidir. Hastaya
– yüzde 10 (1 litre-450 kalori) ya da yüzde 20-40 (bu durumda flebiti önle­mek için bir kateter aracılığıyla) glikoz eriyiği ya da
– damarları daha az tahriş etmesi nede­niyle yüzde 10 früktoz eriyiği verilebi­lir.
İleri yetmezlik olgularında hasta gü­nün büyük bölümünü yatakta geçirmeli­dir. İlaç tedavisi
• Karaciğeri koruyucu ilaçlar
Çok çeşitli yapıda ilaçlar bu başlık altında toplanır, ama bunlardan hiçbiri­nin gerçekten etkili olduğu kanıtlan­mamıştır.
Karaciğeri koruyucu ilaçların teda­vide yaygın olarak kullanılmasının sağ­lam bir gerekçesi yoktur. Olguların bü­yük bölümünde de bunlar plasebo etki­sinden fazlasını göstermez.
• Komplikasyonlara yönelik ilaçlar
Karaciğer yetmezliğinin tedavisinde gerçekten etkili ilaç yoktur, ama vücu­dun su toplaması, kanama gibi kompli­kasyonlara yönelik tedavi yapılır.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. volkan dedi ki:

  Ellerim bileklerime kadar kizariyor ve yaiyor sebebi nedir ?

 2. özlem dedi ki:

  Ayaklarımda we ellerimde kasınılar oluyor we önce kucuk kucuk su topluyor du simdi ise kaşinan her yerim kan topluyor nedir anlamıyorum ama bu deli bi kasıntı durdurmuyor bile.

 3. sevgi dedi ki:

  vücudumun boyun göğüs kafesinde ksıklarda aşırı kaşıntı var halsizlik uyku şiddetli baş ağrısı sürekli üzüntü sitres var ev işi bile yapamıyorum hep yorgunluk hissi acaba karaciğer yetmezliğimi var bilgi verirseniz mennun olurum teşekkürler

 4. Halim dedi ki:

  Kronik safra kesesi çamur ve safra taşları ileriki dönemlerde karaciğerin fonksiyonlarını bozar mı, karaciğer yetmezliğine neden olur mu?

 5. nazan dedi ki:

  slm benim sorunum karaciğerimde leke var ve hepatit b yim 2gündür ellerim ve ayaklarmın iç kısımlarında yanma var göğüs kafeslerimin hemen alt kısmı ve sırtıma doğru ağrılarımda var ve çok şiş hissdeyorum vücudumu bana yardımcı olursanız sevinirim ne yapmam gerekiyor

 6. kahraman dedi ki:

  karaciğerle ilgili sorunları olan arkadaşlar malatya turgut özal tıp merkezi dünyada dercesi var kendım de gıttım ınanılmaz başarılılar herkese tavsiye ederim

 7. bihter dedi ki:

  merabalar bende kaşıntı halsizlik bulantı gibi belirtiler var acaba nedeni karaciğer hastalığımıdır?

 8. Işıl dedi ki:

  Elim sürekli kızarıyor.Deri sertleşiyor.Ara sıra da uyuşukluk oluyor.Bunun bu hastalıkla bir alakası varmı?yoksa da kızarmnn ndnni yazarmısınız?

 9. şaban dedi ki:

  vücut kısmımda daha çok göğüs ve bel ısmımda kırmızı kabarmalar oluyor doktorlar ilaç yazıyorlar gecmıyor karacigerden olabılırmı acaba bılmıyorum nereye baş vurabılırım.

 10. GÖKHAN dedi ki:

  merhaba uzun zamandır yemek yedıkten sonra bır uyku halı ve surtımda çok uzun zamandır bıtmeyen akne gıbı fakat bır arada olan kırmızı lekeler var daha çok sırtımın sağ tarafında genış bır şekılde duzenlı 3 lt su içiyorum ama ne kılo kaybım ne de bır rahatlamam var mıdemde bır yanma var gogus kafesımde daralma mevcut sızce nereye başvurmalıyım yardımlarınız için şimdiden tesekkur ederım

 11. AYSEL dedi ki:

  karaciğer yetmezliği ve siroz başlangıcı hastalığı erken teşhisle tedavi edilebilir mi?

 12. ERDAL dedi ki:

  selam ben on seneden beri bilinmeyen bir hastaliktan muzdaribim. soyleki once butun tirnaklarim sarardi ve buyumeyip dustu ayni zamanda ellerim ayaklarim asiri su toplayip sisiyor dolayisiyle akcigerimde su toplamis biraz hareket etsem tikaniyorum butun tahliler normal cikiyor ama nedenini hic bir hekim bilemedi siler hic boyle bir vakayla kasilastinizmi? ingilterede doktura gitim haretle bana baktilar demeki boyle bir hastalikla karsilasmamislar beliki. aydinlatirsanizmemnun olurum saygilarimla

 13. erkurt dedi ki:

  merabalar bende yüz kızarıklıgı ve mide yanması var nedenleri ne olabilir

 14. gül dedi ki:

  arkadaşlar ALLAH’ınızı seviyorsanız yasin okumasını bilenler lütfen benim halama bir tane okusun bilmeyenler de dua etsin iyileşmesi için halamın adı mukaddes çok hasta bi o kadar da genç lütfen arkadaşlar

 15. merve dedi ki:

  meraba benim babam karaciğer yetmezli karaçiğer nakli olmazılazım karaciğerini veren kişi hayatı telikezi varmı bide babamın bütün cocukları evli hepzinin cocukları var ne yapacamızı bilmiyoruz…

 16. Eda dedi ki:

  benim vücudumda şu an 2 gündür genel şişme var.sürekli susuyorum.hazımsıxzlık ve ishalde sık sık tekrarlıyor.yüzüm ellerim ayağım vede midemle göbek arası yer ciddi anlmada şişti.başım ağrıyor…halsizlik var ve regl düzenim bozuldu.karaciğer yetmezliği ?

 17. ozlem dedi ki:

  merhaba hocam benim sol tarafim cok aciyor hepatit b hastaligim var cok endise ediyorum bir yillik evliyim 4 aylik bir oglum var ne yapacagimi bilmiyorum lutfen bu konuda yardiminiza ihtiyacim var simdiden tesekurler

 18. tülin dedi ki:

  daha önce hemengiom ameliyat ne yapmalıyım noktalar varı oldum ancak şimdi tekrar oluştu bacaklarımda kaşıntıya bağlı yaralar oluştu vücudumdada kırmızı

 19. zeze dedi ki:

  merhba benim dilimde çok pas oluyo. diş hekimine gittim ağız sağlığımın iyiy olduğunu söyledi . ama ben çok zorlanıyorum. ağzımda çok acayip tat oluşuyo. yakınlarım nefesin kokuyo diyo bu ne habercisi

 20. aynur dedi ki:

  merhaba kardesım henuz 14 yasında 1.60 boyunda ve 80 kılo.kronık karaciger yetmezlıgı teshısı kondu ayrıca hepatıt b de varmıs doktorlar biopsi yapılması gerektıgını soyledı fakat bu korkutuyo yapmamız herhangı olumsuzluga sebep olur mu?ayrıca hayatı tehlıke oldugunu soyledıler ne kadar dogrudur??tesekkrlr..

 21. mehmet dedi ki:

  iyi günler benim şikayetim karaciğer’de su toplamısı tespit edildi bu neyden oluşur bunu için en iyi tedavi şekli nelerdir ne yapmam gerek saygılar cevabınız için şimdiden teşekkürrler

 22. M dedi ki:

  Karaciğer yetmezliği kişinin yaşamının sonlanmasına neden olur nu?
  Bu bir kanser öncesi durum mudur? Lütfen doktor bey acil cevap bekliyorum. Saygılar

 23. abdulkadir dedi ki:

  18 yıldan beri istisna günler hariç devamlı alkol alıyorum geçen hafta rahatsızlığım için aldığım ilaçları kullanmak için alkol almadım şimdi günün belli saatlernde ellerimde şiddetli kaşıntı oluyor acaba bende karaciğer yetmezligimi var teşekkürler

 24. AHMET dedi ki:

  vucudumda kaşıntılar meydana gelmekte kasınan yerlerde ince damarcıklar oluşmakta ve kızarmaktadır gogus kavesi etravı sıkca arı yapıp kasınmakta kalpte arada bi carpıntı gelmekte bunun sebebi kalpmi kara cigermi önce nerye bas vurmalıyım

 25. zeze dedi ki:

  ağrım sızım yok ama çok ciddi derecede ağız kokum var diş hekimine gittim diş sağlığımın güzel olduğunu söyledi. ve dilim pas tutuyor bu belirtiler karaciğer mi? ve nereye başvurmam gerekir?

 26. ahmet dedi ki:

  selam..ben 23 yaşındayım.kendimi bildim bileli alkol kullanıyorum.son 6 aydan beri azalttım.fakat her içişimde midemin altı sağ taraf karaciğerimin olduğu yer felaket derecede ağrıyor.sebebi alkolmü.alkolse tamamen kesersem bu ağrılar geçermi.cevabınızı bekliyorum.

 27. murat demirer dedi ki:

  sellamlar benim dedem 81 yaşında karaciğer yetmezliği var geceleri uyuyamıyor karnı çok şişlik var lütfen yardımcı olun daha önce doktora gittik ama sadece hap tedavisi veriyorlar daha fazla onu öğle görmeye dayanamıyorum

 28. levent dedi ki:

  benim ağızımda aşırı bir kuruluk mevcut dilimde pas ve kötü bir koku var. ilaç kullanıyorum.yaşam kalitem bu nedenle aşırı düştü. alın bölgemde deri döküntüsü,hazımsızlık, nasıl kurtulabirim hangi doktora görünmeliyim.

 29. nurdan dedi ki:

  merhabalar benim dilimde beyaz pas olustu ve cok siddetli koku yapıyor ayrıcada cok kabızlık cekiyorum ve vücudumda kasıntı var dilimin tedavisi hangi doktora gitmeliyim koku hayatımı mahvetti cevap bekliyorum teskler….

 30. ayşe hanım dedi ki:

  benim babamda karaciğier yetmezliği olabilir.tam da belli değil onda halsizleşme kilo fazlalığı şişkinlik ödem gibi bir çok belirtiler var sigarada da içiyor doktorlarada gittik ama fayda göremedik.kalbide ağrıyor babama nasıl yardım edebilirim??????????????

 31. elif dedi ki:

  iyi günler ben bır araştırma yapıyorum karaciğer emezliği bulunan kişilerde safra kesesi bulunuyor mu yoksa alınmıs mı

 32. ayten bayram dedi ki:

  sol sırtımda siyah leke oluşmuş, daha öncede bu bölgede kaşıntı vardı, halada var. acaba bu bir karaciğer hastalık belirtisi olabilirmi?

 33. Osman dedi ki:

  öncelikle bilgileriniz için çok teşekkür ederiz yaşım 25 yaklaşık 7-8 senedir içki içiyorum 1 senedir azaltım. içkiyi içtiğim zaman bir bardak ta veya iki pardakta hemen halsizlik aşırı yüzde ve ellerde kollarda vücutta kızarmalar oluyor vücut içerisinde ciddi boyutta rahatsızlık veriyor ve uykuya dalıyorum bunun sebeblerini öğrenebilirmiyim şimdiden teşekkürler çalışmalarınızda başarılar kolay gelsin

 34. bilgin dedi ki:

  iyi günler 5 yıl önce sigarayı bıraktım 75 kg dım 1 yıl içinde eskisinden daha az yemek yememe rağmen 98 kg oldum şu an ise 87 kg boyum 180 yaşım 41 olmak üzere sorunum derimde akut ürtiker oluşmaya başladı hastahanede 3 tüp kan aldılar kan şekeri şeker karaciğer temiz çıktı bir şeyin yadaa gıdanın dokunabileceği söylendi ama netde dolaştıkça. yeni şeyler öğrendim mesela saçlarımda dökülmeler başladı sağ ve sol normalde ilk dökülen yerler seyreldi ama ön kısmından tam ortasıda hafif seyreldi acaba tahlilere rağmen bende karaciğer yetmezliği olabilirmii

 35. yılmaz dedi ki:

  kilo sorunum var ne yapsam kilo alamıyorum ne olur yardımcı olun kara cigerdenmi kaynaklanıyo kilo almak icin ne yapmalıyım teşekurler

 36. yılmaz dedi ki:

  vucudumda kaşıntılar meydana gelmekte kasınan yerlerde ince damarcıklar oluşmakta ve kızarmaktadır gogus kavesi etravı sıkca arı yapıp kasınmakta kalpte arada bi carpıntı gelmekte bunun sebebi kalpmi kara cigermi önce nerye bas vurmalıyım

Yandex.Metrica