Hastalıklar

Eskiden bütün olgular doğrudan doğruya vereme bağlanırken günümüzde vere­min bazı durumlarda ve dolaylı bir rol oynadığı düşünülmektedir. Sert bağdoku ve amfizem bülleri (hava dolu kabar­cık) oluşumuyla uzun sürede iyileşen orta...
Akciğer zarı iltihabı genellikle akciğerde verem, emboli ya da apse gibi bir enfeksiyon süreci sonucunda gelişir.Akciğer zarı iltihabının en kesin tanı yöntemi zar boşluğuna iğneyle girerek (torasentez) burada sıvı bulunup...
Değşinim oluşumu (mutajenez) nedir? Her canlı hücresinde kalıtsal özelliklerin depolandığı dezoksiribonükleik asit (DNA) bulunur. Çocuğun anne babasına benzemesinin nedeni, kalıtsal Özellik­leri taşıyan kromozomlar içindeki genlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Eğer belli...
Kanser oluşumu (kanserojenez) ne demektir? Kanser oluşumunun tanımı çok zordur. Günümüzde kansere yol açan temel moleküler olaylar tam anlamıyla bilinmediğinden insanlık kansere karşı verdi­ği savaşı henüz kazanamamıştır. Gene de kanser...
Akciğer embolisinin üç değişik tipi: A. Büyük bir pıhtının akciğer atardamarını tıkaması. B. Birçok küçük pıhtı parçasının akciğer atardamarını ve bu damarın dallarını tıkaması. C. Küçük pıhtı parçalarının akciğer atardamarının...
Doğumsal kalp hastalığı ne demektir? Doğumda varolan, kalbin bir bölümünü ya da büyük damarları (özellikle aor­tu) tutan oluşum bozukluğudur. Genel olarak embriyonun anormal gelişmesi­ne ya da dölyatağmdaki ortamda bulunan bazı...
Bu gelişim bozukluğunda, kanın sağ karıncıktan akciğer atardamarına geçme­sini bütünüyle engelleyen tam bir tıkanıklık söz konusudur; karıncıklar arası bölme ise sağlamdır. Bu durumda iki olasılık söz konusudur. Tip 1- Sağ...
HIV enfeksiyonunun tedavisi iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan birinci­si virüs öldürücü ilaçlaria tedavi, ikinci­si fırsatçı enfeksiyonların ve tümörlerin tedavisidir. • HIV enfeksiyonunun virüs öldürücü ilaçlarla tedavisi – HTV enfeksiyonun­da...
AİDS yalnız bir bölgede değil, bütün dünyada yayılan bir hastalıktır; yani AİDS salgını “epidemi” değil, “pande-mi” boyutlanndadır. Dolayısıyla da bu ciddi sağlık sorunuyla mücadelede yal­nız ulusal düzeyde kalmayan bir yakla­şımın...
AİDS’İ başlatan ve organizmanın diren­cini bu kadar azaltan etkenler nelerdir? Mayıs 1983′e değin bu konuda birçok varsayım öne sürüldü. Daha sonra Pa­ris’teki Pasteur Enstitüsü’nden Luc Montagnier hastalığa bir virüsün yol...
AiDS’e İşaret Eden Başlıca Fırsatçı Enfeksiyonlar • Pneumocystis carinii zatürreesi – Pneumocystis carinii bazı özellikleriyle protozoon, bazı özellikleriyle mantarlara benzeyen bir mikroorganizmadır. Her ortamda bulunabilir ve insanlara tükürük damlacıklarıyla solunum...
Aids Nedir? AİDS İngilizce’de edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu anlamına gelen Acquired Immune Deficiency Syndrome sözcüklerinin baş harfleriyle oluşturul­muş bir hastalık adıdır. “Sendrom” kavramı hastalıkta görü­len belirtiler bütününü anlatır; AIDS’de zatürree,...
Ağtabaka ayrılması
Ağtabaka ayrılmasının tıbbi olarak iki çeşiti vardır: Birincil ve ikincil ağtabaka ayrılması. Birincil ağtabaka ayrılması Yapı­lan bütün çalışma ve incelemelere kar­şın birincil ağtabaka ayrılmasının nede leri aydınlatılmamıştır. Özellikle ileri derecede...
Yunan dilinde itiş “ilti­hap”, stoma “ağız” demektir. Stomatit genel anlamıy­la ağızda bulunan bütün iltihap türlerini içerir. Daha özel anlamıyla da gerçek ağız boşluğu mukozasıyla birlikte düşünülür. eğer il­tihap dildeyse glossit...
TETANOS
TETANOS Tetanos merkez sinir sisteminin et­kilendiği akut bir enfeksiyon hastalığı­dır. Önce çiğneme kaslarında, daha sonra kalça, kol, bacak ve gövde kasla­rında ağrılı kasılmalara yol açar. NEDENLERİ Tetanos etkeni, sporlu bir...
Yandex.Metrica