iktidarsızlık

A+
A-
iktidarsızlık

CİNSEL İKTİDARSIZLIK ( İMPOTANS )

İmpotans, erkeğin normal bir koitus için yeterli bir penis ereksiyonu gerçekleştirememesi durumudur. İmpotans nedenlerini psikolojik, bedensel ve yaşlılık olmak üzere üç grup altında inceleyebiliriz. İmpotans vakalarının yaklaşık olarak % 9O’ı psikolojik nedenlere bağlıdır. Bunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz.

Cinsel ilişkiden suçluluk duyma, korkma, depresyon, eşin cinsel ilişkide tamamen pasif kalması, eşini memnun etmeyi aşırı derecede istemek, eşe karşı engellenmiş fakat uzun süren aşın istek duymak, eşini memnun edememekten korkmak, heyecan, sinirlilik, eşine gücenmek. Bazı vakalarda ise impotansın nedeni belli bir yer, belli bir saat veya belli bir cinsel birleşme pozisyonu olmaktadır. Bedensel nedenlere bağlı impotanslar da şöyle özetlenebilir; Şeker hastalığı, alkolizm,sarhoşluk, uyuşturucu madde alışkanlığı, amfetamin kullanımı, bazı sinir sistemi hastalıkları (örneğin multiplskleroz, bazı omurilik kesilmeleri) hipotiroidizm, hipofiz bezi yetmezliği Yaşlılıkta împotans gelişmesi bir kural değildir. 80 yaşma ve daha sonralarma kadar cinsel istek ve ereksiyon, varlığını koruyabilir. împotans nedenleri yukarıda belirttiklerimizden çok daha fazladır. Tedavi etkene göre değişmektedir. Fakat vakaların % 90′ının psikolojik kökenli olduğu anımsandığmda bu konuda psikiyatristlereÖnemli görevler düştüğü ortaya çıkar. Günümüzde yapılan ayrıntılı çalışmalar, impotans vakalarında organik nedenlerin sanılanın üstünde olduğunu ortaya kovmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

İktidarsızlık Sebepleri / Nedenleri

Aşağıda organik impotans nedenleri sıralanmıştır:

1. Anatomik bozukluklar: Testislerin yokluğu -epispadias, hipospadias -mikrofallus – pimozis -peyronie hastalığı.

Sponsorlu Bağlantılar

2. Kalp-akciğer hastalıkları: Angına pektoris -miyokart infarktüsü – amfizem.

3. İlaçlara bağlı impotans: Alkol, amfetaminler (uyarıcılar), antihistaminler, barbitürat ve bro-mürler, kokain, eroin, morfin, imipramin, reser-pin, digital, aşırı nikotin.

4. Hormonal bozukluklar: Akromegalie, Addison hastalığı, Cushing Sendromu, diabet (Şeker hastalığı), hipotiroidi, tireotoksikoz.

5. Kan hastalıkları: Lösemi, anemi, Hodgkin hastalığı.

6. Metabolik hastalıklar: Karaciğer sirozu – Böbrek yetmezliği

7. Nörolojik hastalıklar: Beyin tümörleri. Parkinson hastalığı, Tabes dorsalis, elektroşok tedavisi.

8. Cerrahi: Abdominoperineal rezeksiyonlar, sistektomi, sempatektomi beyin ameliyatları.

Sponsorlu Bağlantılar

9. Damar hastalıkları: Aort anevrizmaları, iliak arter tıkanmaları; Leriche Sendromu, arterioskle-roz, priapizm.

10. Ötekiler: Bazo metal zehirlenmeleri, radyasyon, travma.

İktidarsızlık Teşhisi

Cinsel iktidarsızlık hep korku ve tedir­ginlik yaratan bir sorun olmuştur. Hasta ve hekimin ilk karşılaşması hekimhasta İlişkisinin sağlıklı gelişmesi bakı­mından büyük önem taşır.
Hasta yalnız fiziksel olarak değil, sosyokültürel ve psikolojik olarak da değerlendirilmelidir. Böylece tedavinin .başarıya ulaşması daha kolaylaşır. 4&. Her durumda organların incelenme­sine öncelik vermek gerekir. Bu tür bo­zukluklar genellikle belirti vermesine karşılık, sinsi bir süreç izleyen organik bozukluklar da araştırılmalıdır. En kü­çük olasılıkları bile göz ardı etmeden yapılacak gözle muayeneden radyolojik araştırmalara ve laboratuvar incelemele­rine kadar uzanan geniş bir inceleme süzgecinden geçirilecek hastanın var olabilecek organik bozuklukları açığa çıkarılmalıdır. Organik bir bozukluğu olan hastanın psikoterapiye gönderilme­si hastalığını daha iyi kabullenebilmesi dışında hiçbir yarar sağlamaz.

Tam için hastayı yıpratıcı “ağır” in­celemelere girişmek de yersizdir. Hasta­lığa doğru yaklaşım, tam yöntemlerinin seçimini de kolaylaştıracaktır. Hastanın Özgeçmişi sertleşme bozukluğunun ne­denini ortaya çıkarabilir. Hastadan cin­sel sorununu kesin, ayrıntılı ve yanıltıcı olmayacak biçimde tanımlaması istenir. Sertleşme sorununun cinsel istekte azal­ma, boşalma bozukluğu ya da orgazm olamama gibi durumlarla birlikte görü­lüp görülmediği sorulur. Özellikle sert­leşme, boşalma ve orgazmın mastürbas­yon ile gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkarmak büyük önem taşır. Ay­rıca bunların yeni bir eşle mi yoksa her zamanki eşle mi, gece mi yoksa uyanık­ken mi olduğu da sorulur.

Doktor muayenesinde nörolojik bo­zukluklara ilişkin çok az bilgi elde edi­lebilir. Eşeysel organların İncelenme­sinde ikincil eşey (cinsiyet) özellikleri, göğüs büyümesi olup olmadığı, erbezleriyle prostatın büyüklüğü ve kıvamı, bağdoku artmasına ilişkin bir durumu dışarda tutmak için kamışın dikkatle incelenmesi gibi noktalara özen göste­rilir. Muayene sertleşmemiş durumdaki kamışın incelenmesiyle tamamlanır. Peyroni hastalığı ya da yaygın biçimde kamış sertliği olarak bilinen durum ak-kılıf katmanında ya da gözenekli cisim­lerde lifli dokunun artmasıyla açıkla­nır. Esnek olmayan bu doku, sertleşme sırasında kamışın anatomik yapısında kıvrılma, büzülme gibi biçim bozuk­luklarına yol açarak birleşmeyi zorlaş­tırır.
Bu nedenle hastadan Polaroid tipi makineyle kamışının sertleşme durumu­nu değişik açılardan gösteren fotoğraf­lar çekmesini istemek yararlı olabilir.
Cinsel iktidarsızlık tanısı koyarken sertleşme ve boşalma bozuklukları ara­sında ayırım yapmak ve bunlara bağlı organik ya da işlevsel nedenleri değer­lendirmek gerekir.

• Sertleşme bozuklukları

– Organik kökenli bozukluk olasılığını yükselten belirtiler: Karşı cinsle ilişki kurma sorunları olmayan bir kişide gi­derek sertleşme bozukluğunun baş gös­termesi, kamışta soğuklukla birlikte gö­rülen yetersiz sertleşme ve her sertleş­menin olması gerekenden kısa sürmesi.
Bu belirtilerin hepsi atardamar ve sinir sistemine yönelik incelemeleri gerektirir.
– işlevsel kökenli bozukluk olasılığını yükselten belirtiler: Bazen tam istendiği gibi gerçekleşen birleşmelerin de görül­düğü yerine göre sertleşme durumları.
• Boşalma bozuklukları
Erken boşalma olgularının çoğu işlev­sel ve psikolojik nedenlere dayanır.
– Daha çok işlevsel kökenli olan geç bo­şalma özellikle eşler arasındaki ilişkinin sorunlu olmasına bağlıdır.
– Spermasız boşalma, sertleşmeden bo­şalma ya da içe boşalma hekimi organik bir neden arayışına yöneltir.
İNCELEMELER
Laboratuvar incelemesinde, aç kamına
kan şekeri ve lipit (kolesterol ve trigliserit) düzeylerinin Ölçülmesi, karaciğer ve böbrek işlevlerinin değerlendirilmesi önemli bilgiler sağlar.
Hormon incelemesinde, testosteron, prolaktin ve erbezlerinden hormon sal­gılanmasını uyaran hipofiz hormonları­nın kandaki düzeyine bakılır (FSH, LH).
• Uyarı potansiyelleri – Burada söz konusu olan, uyarıya karşı duyarlılık düzeyi ve verilen tepkinin hızıdır. Has­talığın sinir sistemine ilişkin bir bozuk­luktan kaynaklanabileceği kuşkusu var­sa beyin kabuğu (korteks) ve kuyruksokumu uyan potansiyelleri ölçülerek ke­sin bir sonuca varılabilir.
Elektrik verilerek kamış derisi uya­rılır ve sünger sisoğancık(bulbokavernöz) kasına iğne biçiminde bir elektrot bağlanarak uyarı ve kasın bu uyarıya verdiği ilk kasılma arasında geçen za­man ölçülür. Sinirler bozuksa uyan geç iletilir. Böylece kas kasılmaz ya da za­yıf kasılır.
Normal değer yaklaşık 40 milisani­yedir. Sertleşmeyi sağlayan refleksin duyarlılık düzeyi, kamışın üst sİnirinde-ki iletim hızı ölçülerek de ortaya çıkarı­labilir.
Bazı uzmanlar gece sertleşmesi testi yaparak iktidarsızlığın organik mi, yok­sa psikolojik kökenli mi olduğu konu­sunun aydınlatabileceğini öne sürmüş­lerdir. Bu testte kamış ucu ve köküne yerleştirilen halkalar yardımıyla uyku sırasında sertleşme olup olmadığı üst üste üç gece gözlenir. Kamış sertleşti­ğinde sertlik ve derecesi kaydedilir. Ge­ce sertleşmeleri psikolojik kökenlidir ve uykunun değişik evrelerine bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşir. Bu tür sertleşmeler üreme sistemiyle ilgili uyanlardan ve idrar kesesindeki basınç­tan bağımsız olduğu için refleks olarak nitelenemez.
Gece sertleşmelerinin süresi, sıklığı ve şiddeti yaşa bağlı olarak değişir. 15 yaşındaki bir gencin kamışı uykuda or­talama 4 kez ve toplam 30 dakika sert­leşirken, aynı kişi 70 yaşma geldiğinde kamış sertleşmesi 2 keze iner ve sert­leşme süreleri de kısalır. Bu’ test çok sa­yıda yanıltıcı olumlu sonuçlar verebil­diğinden, güvenilir bir tanı yöntemi olarak görülmemelidir. Aynca uyku sı­rasında sertleşmeyi sağlayan sinir ileti­mi kanallarının cinsel ilişki sırasında kullanılan kanallardan farklı olduğu da öne sürülmüştür.

• Kamışta kan dolaşımını inceleyen testler – Geçmişte kamıştaki atardamar dolaşımım inceleyen birçok test gelişti­rilmişti. Ama bu testlerin büyük bir bö­lümü kamış yumuşakken uygulandığı için başarılı sonuçlar vermedi. Daha sonra gözenekli cisim içine damar ge­nişletici ilaçlar vererek kamışın sertleş­miş durumda incelenebilmesi sağlandı. Bu yöntemin kullanılması cinsel ikti­darsızlık konusuna olan yaklaşımda bir devrim yarattı. Daha Önce de belirtildi­ği gibi kamış sertleşmesi, damar ve si­nir sistemlerini ilgilendiren bir olaydır. Atardamarlar genişler, gözenekli ve süngersi cisim boşluklan kanla dolar, genişleyen bu dokular toplardaman sı­kıştırarak kanın kamıştan çıkmasını ön­ler. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda gözenekli cisim içine verilen papaverin ya da prostaglandin El (PG El), sertleşme sağlayan sinirlerde elek­trik uyansı sonucu oluşan yanıta benzer bir yanıt alınmasını sağlamıştır.

Günümüzde çoğu araştırmacıya gö­re, 40 mg papaverin ya da 10 mikrog-ram PG El’in gözenekli cisme verilme­siyle 10 dakikadan kısa bir süre içinde 30 dakikadan uzun sertleşmenin sağ­lanması, atardamarlarda bir sorun ol­madığını gösterir. Öte yandan sertleş­menin kısa sürede gerçekleşip çabuk sönmesi, toplardamar yetmezliğini dü­şündürür.
Atardamar yetmezliğinin var olduğu durumlarda sertleşme için gerekli süre 20 dakikayı aşabilir. Damara etki eden ilaçların gözenekli cisme verilerek sert-leştirilen kamışın atardamarlarındaki kan akışı ultrasonografa bağlı Doppler aygıtıyla incelenebilir. Böylece göze­nekli cisim atardamarının iç çapı, ayrıca damar genişletici ilacın verilmesinden önce ve sonraki kan akımı da ölçülebilir.

Normal test sonuçlarına göre damar genişletici ilaç verildikten sonra atarda­mar çapı yüzde 75′i aşan bir oranda ge­nişler ve kan akımı saniyede 30 cm hıza ulaşır. Eğer çap artışı yüzde 25′ten az, kan akım hızı saniyede 20 cm’nin altın­da ise hastada atardamar yetmezliğin­den söz edilebilir.
Sertleşme sırasında toplardamar ka­çağı ya da atardamar darlığı olup olma­dığını belirlemek için daha ileri araştır­malara girmek gerekir. Bu araştırmalar temel olarak gözenekli cisimdeki kan toplanma durumunu gösteren ölçümle­re, ayrıca kamış ve kalça kemeri bölge­sinin atardamarlarına yönelik arteriyo-grafilere (atardamarın kontrast madde verilerek görüntülenmesi) dayanır.
Gözenekli cismin durumunu incele­yen yöntemlerden biri olan kaverozometri için hastanın hastaneye yatmasma gerek yoktur. Bu yöntemde gözenekli cisme 40 mg papaverin ya da 20 mg pa­paverin ile 1 mg fentolamin verilip kamış köküne esnek bağ sarılır. Bu bağ yaklaşık 2 dakika sonra çözülür. Gözenekli cisimdeki basınç yaklaşık 15 da­kika boyunca saptanır.

Bulunan değer­ler 90 mmHg’yi (milimetre cıva basın­cı) aşıyorsa hastanın atar ve toplar da­mar mekanizmalarında bir bozukluk yoktur. Bu basınca ulaşılamıyorsa daki­kada 5 mi hızla, 36°C sıcaklıkta Ringer eriyiği ya da serum fizyolojik verilir. Bu uygulama basınç artışı durana değin sürer. Erişilen en yüksek basınç değeri kaydedildikten sonra gözenekli cisim içindeki basınç yeterli bir düzeye çıka­na kadar dakikada 15 mi hızla serum verilmesi sürdürülür. Basınç 90 mmHg’yi aşınca serum verme hızı azal­tılır ve basıncı 90 mmHg’de tutmak için gerekli serum verme hızı belirlenir. Da­ha sonra serum 5 dakika için kesilir ve basınç kaydına ara verilir. Bu aşamada kavernozografiye geçilir: Ringer eriyiği ya da serum fizyolojik ile l’e 1 oranın­da sulandırılmış 30-50 mi kontrast madde hastaya hızla verilir. Daha sonradikey, eğik, sol ve sağ yanlardan rönt­gen çekilir.

• Psikolojik değerlendirme –

Nedeni ne olursa olsun, sertleşme bozukluğu­nun psikolojik uzantılarının da bulundu­ğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, sert­leşme bozukluğunda cerrahi yaklaşım­dan önce (protez takılması ya da damar cerrahisi) hastalığın psikolojik etkileri ayrıntılı biçimde irdelenmeli, olası so­nuçlar açık biçimde ortaya konmalıdır.anîsbüzgen kasının kasılması

İktidarsızlık Tedavisi

Her hastalıkta olduğu gibi sertleşme bo­zukluğunda da tedavinin başarısı, tanı­nın doğru konması ile yakından ilişkili­dir. Hormon kaynaklı sorunlarla ilgili olarak, kandaki testosteron düzeyinin sertleşmede tek etken olmasa bile önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır. Ayrıca ruhsal çöküntü dönemlerinde kandaki testosteron düzeyinin ve cinsel isteğin azaldığı, sertleşme durumunun olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Er-bezlerindeki işlev bozulduğuyla ilgili olarak ortaya çıkan durumun erbezlerinden mi, yoksa hipotalamus ya da hipofizden mi kaynaklandığı belirlenmeli­dir. Bunun için olası birincil hipotala­mus tümörleri ya da başka organ tümör­lerinin hipotalamusa sıçrama olasılığı dikkate alınmalıdır.

Erbezlerinin ken­dinden kaynaklanan işlev bozukluğunda düzeyi zaten yükselmiş olan gonadotro-pinle tedaviye gerek yoktur. Bu olgular­da tek tedavi yöntemi hastalara ilaç ha­linde hazırlanmış testosteron verilmesi­dir. Kanda prolaktin düzeyinin yüksek olması, sık sık cinsel işlev bozuklukla-nyla birlikte görülen hormon bozuklu-, ğudur. İlaçların yan etkisine bağlı ol rak gelişebildiği gibi, hipotalamus ya < hipofız tümörlerinden de kaynal^lanabi-j lir. Tiroit hastalarının tedavi edilmesi ve şeker hastalarında metabolizma denge­sinin düzene konması bu kişilerdeki cinsel sorunlarda da iyileşme sağlar.
• Damarları etkileyen ilaçların göze­nekli cisim içine enjekte edilmesi –
nir sistemi, damar sistemi ve psikolo kaynaklı sertleşme bozukluklarının davisinde gözenekli cisim içine, dam ‘ lan etkileyen ilaçların verilmesi öne bir yeniliktir. Bu tedavide en sık kullanılan ilaçlar papaverin, fentolamin son yıllarda prostoglandin El’dir. Bu ilaçların ayrı ayrı ya da birlikte kullanıl­ması durumunda yan ikiler ve uzun dönemde başka bo Kİar görülebilir. Daha önemsiz ola . iğnenin girdiği bölgede geçici ağrı, cücük morarma ve kanamalar oluşabilir.
Olguların yaklaşık yüzde 6-10′unda ortaya çıkan en Önemli yan etki iğneden sonra sürekli sertleşme durumunun görülmesidir. Olguların yaklaşık yüzde 4′ünde ise birkaç ay boyunca yinelenen tedaVi sonucu iğne yapılan bölge dışın­da da sertlikler görülür. Bazı olgularda kendiliğinden kaybolan bu sertlikler te­daviye engel oluşturmaz. Ama bazen kamış protezi uygulanmasını da güçleş­tiren bir lifsi doku gelişebilir.
Bu yöntemin görece basit ve güveni­lir olması, hastaların kendilerine iğne yapabilmelerini sağlar. Hastalara, iğne yapmanın tüm evreleri ve yan etkilerine ilişkin bilgi verilerek, bu tedaviyi kendi istekleriyle kabul ettiklerim gösterir bir belge imzalatılır. Kendine iğne yapmak isteyen hastalar kısa bir kurs görerek, siyeği ve kamış sırtındaki sinir ve da­marları delmeden gözenekli cisim içine iğne yapmayı öğrenirler.
Gözenekli cisim içine iğne yapmak, derialtma iğne yapmaktan farklıdır. Gö­zenekli cisme ilacı vermeden önce, ka­nın şırınga içine çekilmesine gerek yok­tur. Hasta iğnenin gözenekli cisme gir­diğini, geçilen dokuların gösterdiği di­renç farkım hissederek anlamalı ve bun­dan emin olmalıdır. Gözenekli cisim dı-Şina yapılan iğnenin lifsi doku gelişme olasılığını yükselttiği görülmüştür.
Uzmanlar için önemli bir konu, uygu­lanacak ilaç ve dozun seçimidir. Hasta­nın hekim tarafından belirlenen doza sa­dık kalması ve haftada bir-iki iğneyi aş­maması çok önemlidir. Sonuç olarak, bu uygulamanın uzun dönemde ortaya çıkan yan etkileri ve hastaların iğne yapmaktan hoşlanmaması nedeniyle geçici bir tedavi yöntemi olduğu belirtilmelidir.
• Cerrahi tedaviler – Son yıllarda orga­nik ve Özellikle damar kökenli cinsel ik­tidarsızlık tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu başarı sertleşme sıra­sında kanın atar ve toplar damarlardaki akışının daha iyi bilinmesi, arteriyografı, kavemozometri (gözenekli cisme serum fizyolojik verilerek sertleşme derecesi ve süresinin ölçülmesi) gibi tanı yöntemle­rindeki gelişmeler ve mikrocerrahi tekniklerindeki ilerlemelerden kaynaklan­maktadır. Cerrahi tedavi ile en başarılı sonuçlar, travmaya bağlı atardamar ha­sarı görülen genç hastalarda elde edil­mektedir. Bu gruptaki hastalarda atarda­mar ağı genellikle iyi durumdadır.
Toplardamar kaynaklı cinsel iktidar­sızlık 5 alt grupta incelenebilir: 1 – Büyük toplardamarların doğrudan gözenekli cisim içinden çıkması. Bu durum gençlerde görülen doğuştan ikti­darsızlık nedeni olabilir.
2- Akkılıf katmanındaki zayıflamalar sonucu geniş toplardamar kanallarının oluşması. Bu durum yaşlı hastalarda görülür.
3- Gözenekli cisim düz kaslarının top­lardamarların sıkışmasına yol açacak kadar gevşeyememesi. Bunun nedeni lifsi doku oluşumu ya da kaslarda geri­leme (atrofi) ve işlevsel özelliklerin kaybolması olabilir.
4- Sinir iletiminde görevli kimyasal maddelerin yetersizliği. Bu durum si­nirsel ve psikolojik kaynaklı iktidarsız­lıkta görülebildiği gibi, çok sigara içen­lerde de görülür.
5- Gözenekli cisim ile süngersi cisim arasında doğuştan olağandışı bağlantı yollarının bulunması, sürekli sertlik du­rumunun tedavisi sonrasında kamış ba­şı ile gözenekli cisim arasında açık ka­nallar kalması ya da siyekte yapılan cerrahi girişimler sonucunda gözenekli cisim ve süngersi cisim arasında bağ­lantı oluşması.
Cerrahi tedavinin başarısı, toplarda­mar kaynaklı sertleşme bozukluğu tipi­nin tam olarak ne ve atardamar sisteminin durumuna bağlıdır. Yukarıdaki sıralamada 1. ve 5. gruba giren olgularda doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan kanalın bağlana­rak olağandışı toplardamar oluşumunun ortadan kaldırılması başarılı sonuçlar verir. Ama 2. ve 3. gruba giren olgular-daki cerrahi girişimlerin başarı olasılığı düşüktür. Bu olguların çoğunda kamış protezlerinin kullanılması yoluna gidi­lir. 4. gruptaki cinsel iktidarsızlık olgu­larında ise cerrahi girişim uygulanmaz.
Cerrahi girişimler kamış duyarlılığı­nın azalmasına, kamışın kısalmasına yol açan nedbelerin ortaya çıkmasına ve ameliyat sonrası uzun süren ödem görülmesine neden olabilir.
Tedavi edilen ve uluslararası düzey­de yayınlanan olgu sayısının azlığı ne­deniyle bu hastalıktaki cerrahi girişim­lerin başarı oranım belirlemek zordur. Gene de tedavi edilen olguların yüzde 50′den fazlasında başarılı sonuçlar alın­dığı söylenebilir.
• Kamış protezleri – Sertleşme bozuk­luğunun tedavisinde kamış protezleri­nin kullanıma girmesi de önemli bir adımdır. Bu tedavi yöntemi 50 yılı aş­kın bir süredir uygulanmaktadır. İlk protezler kıkırdaktan yapılıyordu. Daha sonra doğal maddelerin çözünme soru­nuna karşı protez yapımında yapay maddeler kullanıma girdi. Bu dönemde iki tip protez geliştirildi: Yan sert ve şişirilebilir protezler. Bütün hastalar için en uygun tek bir bilir ve yıllar boyunca karşılaşacakları mekanik aşınmaya daha dayanıklıdırlar.
Yan sert protezlerdeki son gelişme­lerden biri bükülebilir protezlerdir. Bu protezler içerdikleri bükülebilen bir gü­müş telden ötürü istenen duruma getiri­lebilmekte, dolayısıyla estetik açıdan daha iyi sonuçlar vermektedir.
Psikolojik ve estetik açıdan daha olumlu sonuçlar verecek, işlevsel ba­kımdan doğala yakın protez talebinin artması karşısında 1973′te şişirilebilir kamış protezleri geliştirildi. Gözenekli cisimler için iki silindir, bir depo ve pompadan oluşan bu protezin, olumlu özellikleri yanında silindirlerden sıvı kaçağı, silindirlerin genişlemesi ve en­feksiyon tehlikesinin yüksekliği gibi yan etkileri de vardır. Şişirilebilir pro­tezlerin olumsuz yönleri yıllardan beri sürdürülen araştırmalarla giderilmeye çalışılmaktadır.
Kamış protezi takılacak hastaların kendilerine uygulanacak yöntemin yan etkileri ve yaratacağı sorunlara ilişkin bilgilendirilmesi gereklidir. Protez psi­kolojik muayeneler ve testlerden sonra takılmalıdır. Ayrıca bu girişimin geriye dönüşsüz olmadığı, hoşnut kalmama durumunda başka bir protezin denene-bileceği de anlatılmalıdır.
• Dışarıdan uygulanan araçlar – Cin­sel iktidarsızlığın tedavisinde dışarıdan uygulanan araçlardan da kısaca söz et­mekte yarar vardır. Burada dölyoluna girişi sağlayacak kadar sertleşme ve sertleşmenin sürmesini sağlayan araçla­ra değinilecektir. Bunlar temel olarak vakumla kamışa kan hücumunu sağla­yan ve bu kanı bir süre koruyan aygıt­lardır. Osborne’un Erec Aid System’i plastik silindir, emme yaratan pompa, bağlantı borusu ve esnek banttan olu­şur. Kamış silindir içine yerleştirilir. Daha sonra pompa yardımıyla sağlanan emme kuvvetinin yarattığı negatif ba­sınçla kamışa kan hücum etmesi sağla­nır. Böylece normaldekine benzer bir sertleşme elde edilir. Sertleşmenin sü­rekliliği penis kökünü saran esnek bant­la sağlanır. Bu İşlemlerden sonra sert­leşmiş kamış silindirden çıkarılır. Sert­lik 30 dakikadan az bir süre boyunca korunabilir.
Daha değişik bir tasarımın ürünü olan Synergist Erection System’da say­dam silikondan yapılmış bir prezervatif kullanılır. Yumuşak kamışı destekleyecek kadar sert olan bu prezervatif kamı­şa geçirildikten sonra bir boru yardı­mıyla emme kuvveti yaratılır. Daha sonra borudaki vana kapatılarak penis köküne doğru katlanır. Kullanıldıktan sonra vana açılarak araç çıkarılır.
Bu araçların görece kullanışlı, güve­nilir ve ekonomik olma üstünlükleri var­dır. Ayrıca cerrahi girişim gerektirme­dikleri ve başka ilaç tedavileri il& etkile­şim göstermedikleri için istendiği an kullanılabilirler. En önemli olumsuz yönleri ise belirli bir el yatkınlığı iste­meleri ve sertleşme süresinin yarım saa­tin altında kalmasıdır. Ayrıca bu araçla­rın pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar­da son derece dikkatli kullanılması gere­kir.

SONUÇLAR
Cinsel sorunlar karmaşık bir araştırma konusudur. Eskiden göz ardı edilen ne­denlerin günümüzde daha iyi anlaşıl­ması ve uygulamadaki ilerlemeye kar­şın, cinsel işlev bozukluklarının tedavi­sinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta­dır.
İleri tam teknikleri, ilaç tedavisi ve Özellikle gözenekli cisim içine verilea damarlara etkili ilaçlar bu alanda önem­li bir gelişme sağlamıştır. Ayrıca, göze­nekli cisimlerdeki damar ağının mikro-cerrahi yöntemleriyle yeniden düzen­lenmesi ve kamış protezleri sayesinde doğal sertleşmenin daha başarılı bir bi­çimde taklit edilebilmesi, bir zamanlar psikolojik kaynaklı olduğuna inanılmıştır sorunlara daha kolay çözüm bulunması­nı sağlamıştır.
Bununla birlikte, tıbbi ve cerrahi te­davilerin yüksek iyileşme olasılığı sun­masının yanı sıra bütün cinsel sorunlu­da olduğu gibi sertleşme bozukluğunda da sorunun işlevsel ve kadın-erkek iliş­kisinden kaynaklanan yönleri olduğa unutulmamalıdır. Bu nedenle hekim hastasını yalnızca “çalışmayan bir or­gan” olarak görmemeli, onu karmaşık sorunları olan bir birey olarak değerlen­dirmelidir. Cinsel sorunları nedeniyle uzmana başvuran hasta bunu yalım sertleşme bozukluğuna çözüm aramak için değil, kendi değerlerini, korkulana ve yaşam görüşünü karşısındaki kişiye aktarmak için de yapar. Uzman, sertleşme bozuklu­ğunun nedeni organik de olsa, hasta kişiliğini ve ilişkilerini dikkatle incele­melidir.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Mustafa dedi ki:

  Merhaba hocam bende doğuştan daha doğrusu bebeklikten beri denge bozukluğu var.Yani ellerde ve ayaklarda denge sorunu var,bu yüzden çalışmışlığımda yok.Şu anda 38 yaşındayım.Bundan 10 yıl önce nöroloji doktoruna gittim,senin hücrelerin zayıf,hücrelerin yüzde 20 si sağlam,yüzde 80i zayıf dedi.Evlenmeyi de çok istiyorum.Ama normalde penisimde sertleşme oluyor fakat kadının veya kızın yanına yatıpta cinsel ilişki yaparken sertleşme olmaz diye korkuyorum benim hiçbir kadınla veya kızla yatıpta cinsel ilişkim olmadı.Hocam sizden öğrenmek istediğim şu:Evlenmeden önce kadın veya kızla yatıpta cinsel ilişki yapsam başarılı olur muyum?Birde bende 22 yıldır epilepsi(sara) hastalığı var.O zaman nöbet geçiriyordum.Ancak 1999’da Bursa da bir doktora gittim ve iki çeşit ilaç verdi.O zamandan bu zamana kadar ilaçları kullanıyorum hiç nöbet geçirmedim.Fakat bu yüzdende yani epilepsi hastalığımdan dolayı kadınla veya kızla cinki sorumsel ilişki yaparken hastalık girer diye korkuyorum.Lütfen hocam bu sorduğum sorularımı cevaplayın.

 2. Mustafa dedi ki:

  Merhaba hocam, 2015 yaz doneminde varikosel ameliyati oldum, ondan once cinsel hayatim iyiydi hic bir skntim yoktu lakin ameliyattan sonra yani son 7-8 aydir bir sorun yasiyorum, sertlesme sorunum var, cialis 5mg ilacini almadan ereksiyon olamiyorum, olsam dahi bosalamiyorum. Renkli doppler ve testesteron testleri yaptirdim hersey normal gorunuyor dediler. Simdi benim anlamadig psikolojik olsa cialis 5mg ilaci ile ereksiyon olmam sacma degil mi? Fakat o ilaci son 2 aydir hergun kullaniyorum ve islevini kaybettigini farkettim. Benim cekindigim nokta prostat ile ilgili olabilir mi? Yasim henuz 25 ve yakinda evlenmeyi dusunuyorum. Doktorum organik dedi fakat nedense inanmak istemiyorum. Acaba eksik testler yapildigi icin sorun bulunamiyor olabilir mi? Penisim sonuk halinde gittikce kuculuyor normal olmayan bir durum var ortada. Bazen varikosel ameliyati oldgum sol tarafa agri giriyor, acaba ameliyat sebebiyle sknti yasiyor olabilir miyim? Cevabinizi bekliyorum hocam lutfen. Sagolun

 3. Erol dedi ki:

  Slm hocam ben 25 yasinda bi genc insanim kilom 92 kilo ve suan ikditarsizlik basladi bi hafta kadar hic iliskiye girmedim korkuyorum yani bu durum aylar surecek diye ikditarsizlik derken soyle bisey aslinda penisimde kuculmeler oluyor yani

 4. GÜRSEL dedi ki:

  ben 6 aydır sertleşme sorunu yaşıyorum. sertleştiği zamanda 2veya 3 dakika sürüyor yaşım 1964 doğumluyum sabah uyandığımda biraz sertleşiyor o kadar ilşkiye giremiyorum bu da beni fazlasıyla moralimi bozuyor. ne yapmam gerekiyor nasıl tedavi olmam gerekiyor yardımınızı bekliyorum

 5. ümit dedi ki:

  Ben 21 yasindayim ve cok kez iliskiye girdim.ama 2 3 yildir sertlesme sorunu yasiyorum.ilk birlesmede zor sertlesiyor ve sonra iliski sirasinda yumusama oluyo.2.birlesmede ise tam olarak sertlesme olmuyo.pskolojik oldugunu dusunmuorum ama ne gibi tedavi onerirsiniz yardiminizi bekliyorum.

 6. öztürk dedi ki:

  slm ben öztürk yasım 39 boyum 1.73 kılom 106 sertlesme sorunu yasıyorum bazen basarızlık yasıyorum ama ıcımde hep bır supe kalıyor yıne basarısızlık mı yasıyacam dıye yardımızı ıhtıyacım neler yapmayım

 7. mustafa dedi ki:

  1- Ben sabah uyandığımda her hangi bir kalkma yada dikklik göremiyorum, BUNUN SEBEBİ NE OLABİLİR?
  2- Erkeklik organımın normal ölçülerden küçük olduğunu düşünüyorum en normal boyutlarlar kaç olmalıdır ?

 8. mesut dedi ki:

  benim sorunum cok farklı insanlar iktidarsızlıktan şikayetçi benise iktidardan şikayetçiyim.lanet olsun tabiri cayizse dişi sinek görsem uyanıyorum bu durum beni rahatsız ediyor insanlığımdan utanıyorum.eşim de bu durumdan şikayetçi usandım artık diyor bende utanıyorum artık sadaka istergibi nerdeyse yalvaracak duruma geliyorum . dışarıda bu isteğimi gidermek bana ters iki boyutuyla.maddi manevi yani.şimdi benim istediğim bu durumdan nasıl kurtula bilirim.inanın ben hiç istemiyorum ama kendime sözde geçiremiyorum.ya yokmu bunun bir ilacı.iktidarsız bırakacak bir ilaç tavsiyeniz yokmu lütfen yardım edin
  ben çok ciddiyim saygılar

 9. mustafa dedi ki:

  ben 23 yasındayım sadece kız arkadasımla bıkac defa birlıkte olduk ama son ıkı bırlıktelıgımızde penısım ınmeye basladı ılıskı sırasında dıgerlerınde sadece gec bosalma oluyordu ama bu son ıkı ılıskımızde penısım kalkmasına ragmen ılıskıye gırdıgımızde ınıyor ve sonrasında kaldırmaya ugrastıgımda bellı bı sure basarısız oluyorum

 10. ömer dedi ki:

  hocam 33 yaşındayım son bir haftadır kamışımın sertleşmediğini ve cinsel ilişkiyi hic arzulamadığımı fark ettim ne kadar denediysemde eşimle cinsel ilişkiye giremedim .her hangi bir kötü alışkanlığım yok .nedenini öğrenebilirmiyim
  saygılarımla

 11. hakan dedi ki:

  33yaşındayım birkere birleşme 10ve dakka sürüyur ondan sonra hemen sönüyor bidaha 3 4 sast sora oluyor ama bzor boşalıorum bu ikdidarsızlıkmıdır daha çok bileşme için neyapmalıyım böle çok mutsuzum bana yardımcı olursanız cok sevinirim

 12. argın dedi ki:

  ben bu zaman kadar ilişkilerim oldu. penisim 7 cm. ilişkilirimde bayanları mutlu edemedigimin farkındayım. cünkü ilişkiye girdikten 3 veya 5 dk içinde boşalıyorum. şimdi ise kendi kendime boşaldığım zaman boşalıyorum ama penisimden çok ama çok az sipem geliyor. bu nedendir. bunun için ne yapmam gerekli. cevap bekliyorum….

 13. mustafa dedi ki:

  slm ben 21 yaşındayım penisim küçük sertleşmemiş hali çok küçük sertleşmiş hali de küçük bu durumdan psikolojik olarak rahatsızlık duyuyorum karşı cins te ki kişiyi soğutmasından çekiniyorum bu nedenle evliliğe sıcak bakmıyorum. Bunun sebebini öğrene bilirmiyim. Ve de sertleşme çok oluyo nerede ise her sabah ve her düşüncem de bunun sebebi ne ve bu durumlar için ne yapmalıyım.!!!

 14. ahmet dedi ki:

  50 yaşımdayım bugüne dek karşı cinsle bir iki denemem oldu hiç evlenmedim.bunda ya başarısız olursam endişesi hep baskındı. benim sorunum sanırım psikolojik temelli bir şey…heyecan kontrolüm yok…bu yüzden senelerce kız arkadaşım olmadı.korku ve saklanma ihtiyacı duydum..bu sebeple de mazeretler buldum kendime..bu ruhsal bastırmalar yüzünden zaman içinde yok sayma alışkanlık haline geldi ve şimdi birileri tarafından reddedilme korkusu ve eğer sertleşme olmazsa endişesi beni yiyip,bitiriyor.mastürbasyon sırasında sertleşmeyi sağlamak için uzun süre uğraşmam gerekiyor.ve bu uzun sürmüyor.karşı cins ile sağlıklı bir cinselliği yaşamayı çok istiyorum..hatta hayatımı bu duygu yönetir,oldu.yıllar,yıllar evvel genelevi de denedim..ve çok fena moral bozukluğu ile karşılaştım..hiç sertleşme olmadı.bu da tuz,biber ekti.bir de çok sık mastürbasyon yapıyorum..adeta kendimi ,kendime ispat etmek ister gibiyim..bana önerilerinizi merakla bekleyeceğim..şimdiden teşekkürler.

 15. emre dedi ki:

  hocam benim sertleşme sorunum var sertlrşme olduğunda da penis hemen sönüyo 3 değişik üroloji uzmanına gittim 2 si baştan savdı psikolojiktir dedi bi tanesi renkli penil çektirdi sadece hormonlara bakmado böbreklere karaciğer vs falanda bakmadı oda psikolojik dedi yaş oldu 35 ailemden evlen baskısı var kafayı yemek üzereyim bu durumda nasıl evleneceğim lütfennn bana yardımcı olunnn teşekkürler

 16. fevzi dedi ki:

  Merhabalar ben 25 yaşındayim daha önce benim iktidarsizkıl sorunum yoktu âmâ kız arkadaşım la ilk ilişkim de penisim diklenme di ve çok küçüldu daha sonra tekrar ilişkiye girdik ve 15 içinde boşaldım ve penisim dik olması için biraz uğraştık ilişkiye 10 saniye mola veriyor um penis hızla küçülu yor rüyamda uyanıp bazen bakıyorum penis buyuk ve sert âmâ ilişkide olmuyor sizce neden cevap bekliyoruz teşekkürler

 17. Hakan dedi ki:

  59 yaşındayım,bekarım ve tüm hayatımda hiç kadınla beraber olmadım
  devamlı masturbasyon yaptım ve buda beni tatmin ediyordu.Ancak son 2 haftadır sertleşme ve boşalma sorunu yaşıyorum birden bire oldu. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım tam sertleşmiyor ve boşalma olmuyor…… veya …. gibi ilaçlar faydalı olumu almadan sormak istedim. Günde 1-2 kadeh kırmızı şarap içerim,sigara yok,hergün 20 km yürürüm. Teşekkürler..

 18. yılmazzz dedi ki:

  ben 33 yaşındayım ikinci evliğim bu ilk evliliğimde cinsel organımda kalkmama gibi bir sorun yaşamadım ama bu evliliğimde 6 aydır penisim sürekli inik eşim 6 aylık hamile sanki penisim yokmuş gibi bazen ilişkiye giriyorum ama eskisi gibi kalkmıyor boşalırkende acı yapıyor ne yapayım

 19. cemil dedi ki:

  iyiaksamlar benim buzamanakadar bi sorunum yoktu bu 1 sene icin bir bayanla ilıskiye girerken ilk seferinde bi sorun yok ikinci birlesmede 15 dakka ugrasiyorum ve ozaman ilişkiye giriyorum yani kisaca birincisinde sertlesmede sorun yok ikincisinde sertlesme biraz uzun oluyor bunun sebebi ne olabilir

 20. NURULLAH dedi ki:

  hocam 33 yaşındayım 2 ay önce elektrik çarpıntısına kapıldım o günden sonra cinsel bir isteksizlik var ve bu evimde sorun yaratıyor konu ile ilgili ne yapılması gerekiyor

 21. emrah0101 dedi ki:

  ben 1 2 aydır sevqilimle ilişkiye qiriyorum her girdiğim seferde viagra ilaç kullanıyordum suan bende baya iktidarsızlık oluştu ayrıca diz kapaklarım agrımaya başladı bu konuda ne yapmam lazım ne önerirsnz..

 22. kaan dedi ki:

  hocam ben 29 yaşındayım daha önce çok güzel ilişki yaşıyordm ama şu son iki yıldır setleşme sorunu yaşıyorum ilişkiye girdigimde istedgim sertleşme olmuyor.doktora gittim kan testi yaptı bişy cıkmadı. ve sonra virigen adlı ilaç yazdı kullandım ama yine fayda etmedi. daha önce sabah uyandıgımda sertleşme oluyordu ama şuan olmuyor. seksi bi bayan gördügümde anında sertleşme artı arzuluyodum ama şuan görüyorum arzzuluyorum ama sertleşme olmuyor kndimi zorluyorum ama tık bile yok bana yardımcı olursanız sevinirim… şimdiden tşk ederim saygılar…

 23. hakan dedi ki:

  ben 5 senedir sertlesme sorunu yasıyorum bunu yeni farkettim ve ben kendimi kadın gibi hissediyorum kadın gibi hissedince sertleşme oluyo. Homoseksüel mi oluyom yoksa ben. Kendimi gay olarak hissediyorum ve kendim masturbasyon yaparken kadın olarak düşününce sertleşme oluyor. fakat erkek olarak düşününce sertleşme olmuyor. Kadına olan ilgim azalmış. Bu cinsel bozukluğu ve sertleşme sorununu nasıl halledebilirim. Yardım edin lütfen. Erkek olarak sertleşme sorunu yasamak istemeyen biri olmak istiyorum. yaşım 29 170 56 kilo. Zayıfım. Gücsüzlük var biraz bende. beynim de kadın olma dürtüsü var buna engel olamıyorum. Hep korunan kollanan birisi olmak var . Pasif sessiz bir yapım var. Agresif saldırgan erkek rolünde olmak istiyorum. bu psikolojik bozukluğu nasıl düzeltirim. Utanıyorum bu halimden kimseye bahseddmiyom ve doktorada gidemiyom utandımdan. ne sigara ne içki içiyom. sağlığım yerinde çok şükür. cinsel gücümü erkek olarak kazanmak istiyom. Kadın oldumu hissedince sertleşme oluyo. Erkek olarak hissedince olmuyo. Yardım edin lütfen?

 24. abdullah dedi ki:

  60 yaşındayım tansiyon hastasıyım.normalde şeker tam sınırda ancak şeker yüklendiğinde çıkıyor.şekerli birşeyler yemiyorum.şekerimde çıkmıyor.bu nedenle şeker hapı kullanmıyorum.bir senedir sertleşme proplemi yaşıyorum.daha önce böyle bir rahatsızlığım yoktu.son zamanlar dahada arttı. birleşmeden az sonra ya boşalıyorum yada iniyor.viagra kullanmak istiyorum ama tansiyonumun olması ve hap kulanmam beni korkutuyor.bu konuda ve hangi branşta doktora gitmem hususunda bana yardımcı olurmusunuz.

 25. METİN dedi ki:

  Ben 24 yasındayım bu yasıma kadar hiç mastırbasyonla bosalamadım hep yapmaya çalıiştım ama şişip kalıyor ama bazan rüyalandıgım olyordu ne yapmalıyım

 26. muhtar dedi ki:

  53 yaşındayım 8 yıldır insilün kullanıyorum ama şeker ölcümlerim mormal 2 yıl öncede baypas ameliyatı gecirdim ve gayet saglıklıyım .ama son yıllarda setleşme sorunu yaşıyorum dr um viagra türü ilacları kullanmamı tavsiye etti. ve kullanıyorumda ama bu tür ilacların kalp kirizine neden olduğunun yaygın söylentisi var .bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

 27. fuzulli dedi ki:

  ben 57 yaşındayım benim bir sorum var
  son zamanlarda ikici bir evlilik yaptım önceden sorun yaşadıgım ve sidres benicok etgiledi ıkdıdarsızlık başladı bunun tedavisi münkünmü ve ne gibi önerileriniz olabilir
  saygılarımla.selamlar

 28. cafer dedi ki:

  ben 40yaşındayım birkere birleşme 10ve dakka sürüyur ondan sonra hemen sönüyor bidaha 3 4 sast sora oluyor ama bzor boşalıorum bu ikdidarsızlıkmıdır daha çok bileşme için napmalıyım

 29. gurkan uygun dedi ki:

  ben 2005 şubat ayında SVO olan inme denilen kısmi felç geçirdim.yaşım 1975 doğumlu bekar biriyim. ve ben nette yaptığım araştırma sonucu sertleşme sorunu yaşıyorum.bunu geçirdiğim rahatsızlığa bağlıyorum. bunu nasıl tedavi ederim. bu konuda ne önerırsınız. ne yapmam lazım.

 30. ramazan dedi ki:

  mraba
  be18 myaşındayım benim organım kadınlara karşı hiç kalk mıyo
  ve kendi başıma boşalmaya çalışıyorum amama
  çok zorlanıyorum
  hiç kendi boşal mıyor
  buna neyap malıyım bir cözümü varsa lütfen
  yardımcı olun

 31. muhsin dedi ki:

  meraba benim sorunum sertleşme olmuyor ve seks yaperken baş agrısı oluyor eşimle bir ayda ilişkiye giriyorum ve seks yapmadan şeffaf sıvı geliyor eşim istiyorum ama sertleşmiyo insan utanıyo valla

 32. ahmet dedi ki:

  Merhaba,

  43 yaşındayım. 17 yıldır evliyim. penisimde oluşan ve doktorların dediği şekliyle liken varmış. birleşme sırasında yanma yapıp kamışın sertleşmesini engeliyor. Normal yolla çocuğum olmuyor. Damarlarda ezilme varmış. sperm dışarı çıkışını yapamıyor.15 yıl Doktor doktor gezdim ama hiç fayda göremedim.Artık ümitlerim tükendi. Herşeyi kendi oluruna bıraktım. Acaba damarları açmak için hücre nakli yapılabilirmi? veya nasıl bir yol izlemeliyim.

  Gerçekten çaresi varsa yardımcı olurmusunuz. Yoksada hiç cevap vermeyin.

  Saygılarımla…

 33. Hamitkaya dedi ki:

  Sevgili hocam benim erken boşanma sorunum var..
  Kız arkadaşımın yanında biraz elleşmeye başlasam
  Hemen boşalıyorum …bana hemen cevap yazarsanız
  Sevinirim .. İlacmi kullanmammi lazım gerekirse tedavi
  Olabilirim ..

 34. coşkun dedi ki:

  ben 1 hafta önce banyo yaparken yanlışlıkla sıcak suyu penisime ve karnıma dök tüm o günden beri penisim kakmıyor yardım edin lütfen

 35. mustafa dedi ki:

  bende böbrek yetmezliği var dialize giriyorum diabet de var ama dialize girmeye başlayin ca sertleşme sorunum başllatı çokistememe rağmen ilişkiye giremiyorum benim cinsel hayatım bittimi bunun detavisı varmı var ise netir nasıl bana bilgi verir seniz çok sevineçeğim birde detavi nerde olacağım saygılarımla

 36. cem dedi ki:

  deyerli hocam.ben 45 yaşında atletik yapılı biriyim.benim sorunmu son bir aydır sertleşme olmuyor.eşimle aramda her hangi bir sorunda yok ikimzide istekli olmamıza ramen sorun yaşıyorum.taktir edersiznizki bu da bir erkek için çok çok utanç verici bir durum .daha önce haftada 2 yada 3 kez birlikte oluyorduk şimdi ise,son bir aydır hiç olamadık.ne olur bana yardımcı olun.ne olur bana yardımlarızın esirgemeyin.şimdiden çok teşekkür ederim

 37. taha dedi ki:

  merabalar ben taha 30 yaşındayım 6 yıllık evliyiym eşimle istemeyerek evlendim çevre baskısıyla 6 yıllık zaman zarfında 4 tana çocuğum oldu üçünü eşim düşük yaptı çok şükür bi kızım var son bi senedir iktidarsızlık yaşıyorum eşimi sevmiyorum ama bırakamıyorumda. baskıdan dolayı yaptığım ilişkiden bir haz almıyorum. buna bağlı olarak setleşme sorunu yaşıyorum mastırbasyon yapınca bile bazen sertleşmiyor bu beni olumzuz etkiliyo bu durumu kimseye açamıyorum bazen ilaç kullanıyorum iktidarsızlıkla ilgili ilaçlar ilacı kullanınca sertleşiyor tamammen bitkisel ilaçlar bu ilaç dediğim neyapmam lazım bana bi yol gösterin şimdiden tşk.

 38. suat dedi ki:

  32 yaşındayım 7 yıldır sertleşme sıkıntısı yaşıyorum uroloji doktoruna gittim psikolojik dedi psikoloğa gittim 2 tane ilaç verdi hiç bir işe yaramadı ve psikolojik sıkıntım yok ne yapmalıyım

 39. fahrettin dedi ki:

  setleşme proplemim vardır bu surunum nasıl çözülür yardımcı olsanız çok memnun olurum selamlar

 40. serdar dedi ki:

  merhaba ben 23 yaşındayım cinsel uyarıcı ilaçlar kullandığım için şimdi sertleşme sorunu ereksiyon düşüklüğü gibi sorunlar ortaya çıktı ne yapacam bilmiyorum hocam yardımcı olursanız sevinirim

 41. Ercan dedi ki:

  Slm ben 38 yaşındayım bugüne kadar hiç iktidarsızlık yaşamadım. ama bu emailimi yazmadan 3 hafta öncesine kadar ilişki yaşayacagım sırada sertleşme sorunuyla karşı karşıya kaldım. enterasan gelende ilişkiye giremedim ancak daha sonra mastürbasyonla serleştim ve boşaldım. bundan partnerimin haberi olmadı. şimdi ise kendime güven sağlamamaya başladım. Yrdımcı olursanız sevinirim.

 42. yaren dedi ki:

  ben 7 aylık evlıyım esimle birlikte olamadık esim hiç bir zaman baksırını cıkarmıyor ve bunun öncesindede 5 yıl gecmişimiz var sordugum zaman hep hakaret edici konuşuyor gecişitiriyor sen onun içinmi evlendi felan diyor yalnız farklı sekillerde kendisi boşalabiliyor cok kafama takıyrm pskolojikmi fizyolojikmi bu konuda aydınlanmak istyrm psıkolojk 7 ay sürermi ve psokojk olan bir erkek boşalabilirmi beni aydınlatın lütfen.

 43. Ziya dedi ki:

  1992 den peri penisin.sünnet edilen yerin çevresinde zaman zaman beyaz torbacık şeklinde yaralar oluşmakta,40 derecenin üstünde ısıtılmış su ile iyice yıkabması ile geçiyot.Ancak,genellikle ilişkiden sonra er veya geç zamanlarde nüks ediyor.Bunun tedavisi vatmıdır.Utandıgım için bir doktora müracaat edemedim.Kullanacagım bir ilaç ve tedavi yöntemi önerirmisiniz.Tabi doktora müracaatın dışında.Şimdiden teşekkür ederim.

 44. ahmet dedi ki:

  slm bende 5 senedir isteksizlik sertleşme sorunu var acaba psikolojik olabilirmi yada pskolojik sorun 5 sene sertleşmeyi etkilermi viagra aldıgım zaman sorun olmuyo sertleşme oluyo yardımcı olursanız sevinirirm

 45. AYŞEGÜL dedi ki:

  slm.Ben de üç yılı bitirip evlilikte dördüncü yıla giren biriyim.Bizim eşimle ilişkimiz evlilik öncesine de dayanıyor…Çok sık olmasakta eskiden aynı evi paylaşmadığımız için kaç gün sonra bir araya gelsek de (15-20 gün süreyle) hemen beraber olurduk, ilk çıktığımız zamanlar bir ara on gün yan yana kaldık hemen hemen her gün beraber olduk sonra evlendik, derken evliliğin ilk yılında haftada bir beraber oluyorduk bu sayı yeni evlenen çiftler için azdır diye düşünüyordum ama önemsemiyordum sonra gitgide azalmalar başladı 20 gün, bir ay gibi uzun süreler beraber olmuyorduk…çevreden çocuk yapın baskıları başladı, bizde istiyorduk ama ilişki sayımız çok az olduğu için çocuğumuz olmadığı kanısına vardık…Eşim çok sigara içiyor, iş yoğunluğu dolayısıyla çok telefon görüşmesi yapıyor, cinselliği uzun süre istemiyor, isteği ne zaman olursa o zaman oluyor, yumurtlama dönemlerinde beraber olmamız söylendi ama hiç kulak asmıyor, bu defa benim sinirlerim bozulmaya başladı, dışarıda işi biter bitmez eve gelen ve evlendiğimizden beri gece hiç elimi bırakmadan yatan bir eşim olmasına rağmen bu sorunun kaynağı ne olabilir sizce, hep yan yanayız ama cinsel yaşam sıfıra indi, araya uzun zaman girmeden asla beraber olamıyoruz, kendini zorlayınca da sertleşse bile bu sefer boşalamıyor. kbb, dahiliye, üroloji gibi birçok doktora gittik, ürolog … diye bir krem verdi iki, üç gün kullandı ve attı, hiçbir tedaviye tam cevap vermiyor ne yapmalıyım, beni aydınlatırsanız sevinirim.

 46. ozcan3188 dedi ki:

  bakin arkadaslar bu sorun bende de vardi size hikayemi kisaca anlatayim.oncelikle sunu soyleyim bunun sebebi yuzde 90 psikolojiktir.bir kere piskolojinizi duzeltmeniz lazim peki nasil birincisi ve en onemlisi iliskideyken esinizin yerinde baska bir bayani hayal ETMEYIN.ikincisi bir hafta boyunca iliskiye girmeyin bu bi haftada 4 yada 5 defa mastirbasyon yapin inanin bana bi hafta sonra guveniniz yerine gelecektir ve kendinizi iyi hissetiginiz zaman iliskiye girin hem hemen hemen hergun mastirbasyon yaptiginiz icin erken bosalma olmicak hemde karsinizdakine uzun sureli zevk verirsiniz sonunda bana tesekkur edeceksiniz bekliyorum

 47. gokhan dedi ki:

  Hocam ben 31 yaşında bu güne sağlıklı bir yaşantısı olan alkol ve sigarası olmayan yaklaşık 12 yıldır spor yapan ve beslenme alışkanlıkları dışında düzenli hayatı olan biriyim.yaklaşık 1 yıldır nedenini bilmiyorum ama ereksiyon kaybıyla kendini belli eden ve zaman zaman iktidarsızlık problemiyle karşılaşıyorum.benim aklıma ilk gelen beslenme veya yaptığım spordan kaynaklanıyor çünkü vücut geliştirme yapıyorum acaba bu spora bağlı olarak vücudumdaki testeron seviyesimi düştü ? yani rahatsızlığımın nedeni bumu acaba ? şimdiye kadar geçirdiğim hiç bir rahatzsızlık yok ailemde ve kendimde kalp damar ve şeker hastalığı yok …. bu olay beni resmen maf etti …yakında evlenmeyi düşünüyorum ama böyle giderse evliliğimde büyük sıkıntılar yaşayacağım …. Ve bu rahatsızlık o kadar berbat bir olayki kimseye sıkıntınızıda açamıyorsunuz…bana yardımcı olmanızı istiyorum size internetden ulaştım mail adresinizi internet sayfasından aldım… Hocam mailinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum hayırlı günler işinizde başarılar dilerim…

 48. ayse dedi ki:

  merhaba 3yillik evliyim evlendigimizden beri esim benle birlikte olmaktan kaciyor ilk zamanlar haftada bir birlikte oluyorduk sonra 2,3 haftaya yükseldi daha sonra 1ay ve simdi bu oran dahada yükseldi ilk baslarda fazla takmiyordum bu durumu olabilir diyordum ama geceleri ben uyurken esimin benimle birlikte olmak yerine kendi kendine bosalmaya calistigini gördüm bikac kere bisey deedim ve ona yaptiklarini gördügümü söylemedim ama daha sonra hep yapmaya baslamasi sinirimi bozdu ve herseyi bildigimi geceleri ben yattiktan sonra kendi kendine bosalmaya calistigini bildigimi söyledim nedden böyle yaptigini bir sorun olup olmadigini,beklentilerinin ne oldugunu nedne buna bas vurudugunu söyledim oda kacamak cevaplar verdi….ayrica onu porno filmleri izledigini fark ettim fark edince kanala sifre koydum bir kac gün sonra internetten izledigini fark ettim ve yine herseyi bildigimi neden bunu yaptigini sordum olayi gene kaapatti tam artik izlemiyor derken cep telefonu elime gecti ve cep telefonunada porno filmler yükledigini gördüm.zoruma giden ortada bir sorun varsa benimle paylasmamasi yada bir cözüm yolu bulmaya calismmasi ..eger benimle paylasamiyorsan bir doktordan yardim al dedim onada sinirlendi ve konuyu kapatti ama böyle yaparak beni kendinden sogutuyor kendimi cirkin ve itici hisse diyorum ve hep sinirli oluyorum.esimle bunlari konusmaya kalktigimda bisekilde konuyu degistiriyor stres diyor falan filan ama bence esim eski esini aklindan atamamis idye düsünüyorum cünkü 4 yil bir bayanla evli kaldi esini cok seviyordu ama esi onu aldatti ve evi terk edip giiti. eski esinden ayrildiktan sonra 3 sene yalniz kaldi ve sonra biz birilerinin vasitasiyla tanistik ve evlendik ben esimi cok seviyom onunda beni sevdigini biliyyorum ama is cinsellige gelince bbenden kaciyor 3yildir evliyiz ama beni bi kere bile dudagimdan öpmedi ben bikackere denedim ama basarisiz oldum bunun nedenini sorunca dudaktan öpüsmektten hoslanmadigini söyledi ne yapcam sasirdim ama artik biktimmmm….

 49. murat ülker dedi ki:

  slm 23 yaşindayım.benim sıkıntım bu zamana kadar hiç kız arkadşım olmadı ve hiç ilişkiye girmemem şimdi bir birlikteligim var ve kız arkadaşimla konuşurken elini tutarken benim penisimden devamlı şeffaf sıvı gelmesi bu sürekli olan bişey daha öncelerde az olluyou fakat kız arkadşim oldugundan beri bu şekilde artık öle bi hala geldiki telefonda konuşurken bile penisimden şefaf sıvının gelmesi masturbasyın yaptıgımda da çok erken boşalıyorum bu durmdan son dercce raahatzılık duyuyorum bana gerekli açıklamayı ve tedavi yönteminde yardıumcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler cvp bekliyorum

 50. mustafa dedi ki:

  ben yaklaşık 6 aydır sertleşme sorunu yaşıyorum 6 aydan beri ne ilişki esnasında nede mastürbasyon yaparken bikere dahi tam sertleşmeyi ve organın dik durmasını yaşıyamadım altı aydan beri sabah uyandığımda sönük görüyorum daha önce hiç karşılaşmadığım bi sorundu yaşım 24 gitdiğim üroloji uzmanının benden istediği tetikler hormon kan testi oldu ve organın ultrasyon filmi yani tıp dilindwe renkli dopler diye adlandırıyor bu ikisinin sonucunda beni psikiyatriye yönlendirdi gitdiğim psikiyatrinin ilki antideprasyon hapı verdi bi fayda göremiyince farklı bi psikiyatriye gitdim haftada 1 kere olmak üzere 5 kullanımlık bi iğne verdi sonuncusunu vuruldum hala bi fayda göremedim psikiyatriye tekrar gidecem ama üroloji uzmanı ile bi işim kalmadığına inanamıyom bütün sorunun pisikolojik olduğuna inanamıyom acaba ürolojinin eksik yaptığı bi tetik varmıdır yoksa anlatdıklarıma göre konu tamamen pisikiyatrikle ilgilimidir cvp için şimdiden teşekkürederim

Yandex.Metrica