Böbrek Taşı

A+
A-
Böbrek Taşı

BÖBREK TAŞLARI

Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan her 1000 hastanın l’inde yatış nedeni böbrek taşıdır. Yapılan otopsilerde ise taş vakalarına % 1 sıklıkta rastlanmıştır. Buna göre böbrek taşlarının daha genel bir yaklaşımla idrar yolları taşlarının büyük bir bölümü sessizdir. Yani hastayı rahatsız edici herhangi bir belirti ortaya çıkarmaz. Kimyasal yapılarına göre, birbirinden farklı böbrek taşlarına rastlanabilir. Kimyasal yapısı “Kalsiyum oksalat”, “Kalsiyum fosfat”, “Amon-yumürat”, “Sodyum ürat”, “Ürik asit”, “Sistin”, “Ksantin”, “Kalsiyum karbonat”, “Amonyum fosfat” ve “Magnezyum fosfat” olan taşlar vardır. Kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, amonyum fosfat, magnezyum fosfat, kalsiyum oksalat taşlarını, çekilen basit bir böbrek röntgeninde görmek olasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Diğer taşların görülebilmesi için “întravenöz piyelografi” [1VP] denilen özel bir yöntemle, böbreklerin röntgeninin çekilmesi gerekmektedir. % 80 vakada böbrek taşı tek tarafta oluşur. Sağ böbrekte daha sık taş oluşmaktadır. Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha sık olarak böbrek taşma rastlanmaktadır. % 60 vakada böbrekte tek bir taş bulunmaktadır. Böbrek taşı 0.5 cm ‘den 5 cm ‘ye kadar büyüklükte olabilmektedir.İdrar içinde ürat, fosfat, oksalat gibi kristalloidler erimiş durumdadır. Normalde idrar yolları idrar ile ıslanmaz. Ancak idrar yollarında gelişecek olan bir iltihap, buraların idrarla ıslanabilmesine yol açar.

Islanabilen bu anormal yüzeylere ise idrar içindeki kristalloidler çökmeye ye böylece taş oluşmaya başlar. Üre, azot, salisilik asit gibi idrar içinde bulunabilen bazı maddeler, “Hidrotrop madde-ler”dir. Bu maddeler kristalloidlerin idrar içinde erirliklerini artırırlar, dolayısıyla da bu kristalloidlerin çöküp taş oluşturmalarına engel olurlar. İdrar içinde “Nükleik asit”, “Kondroitin sülfürik asit” gibi kolloidler bulunmaktadır. Bu kolloidlerin yokluğunda böbrek taşlan oluşmaktadır. İdrar içindeki kristalloidlerin normalden fazla yoğunlukta bulunmaları ya da kişinin su kaybı nedeniyle yoğun idrar çıkarması, böbrek taşlarına hazırlayıcı bir etkendir. İdrar alkali olduğunda fosfat taşları oluşur, asit idrarlarda ise böbreklerde sistin ve ürat taşları oluşur. Böbrek taşı vakalarının % 4′üniin nedeni ise “Gut” hastalığıdır. Taş vakalarının % 5′inde ise ailesel eğilim saptanmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

A vitamini eksikliği, idrar yollarındaki darlıkların yol açtığı idrar akışı yavaşlaması, uzun süre yatalak olmak, kronik kemik iltihaplan, hiperparatiroıdizm, D vitamini fazlalığı böbrek taşlarının oluşumuna yol açan çeşitli etkenlerdir. Böbrek taşları genellikle böbrek kaliksleri içinde oluşurlar. Böbrek taşı idrar akışı ile dışa atılma yoluna girdiğinde, idrar yollarını herhangi bir bölgeden tıkayabilir. Bunun sonucu olarak da tıkanmanın gerisinde idrar birikebilir. Bu durum da böbrek ve idrar yollarında infeksiyonların oluşmasına yol açabibilir. Taş, idrar yolları içinde hareket ederken kanamaya da yol açabilir.Böbrek taşlarının büyük bir çoğunluğu hastayı rahatsız etmez. Belirti verdiğinde ise, en önemli belirtiler “Ağrı” ve “Hematüri”dir. Ağrı, böbrek taşının idrar yolları içinde ilerlemesi sonucu idrar yollarında gelişen spazma bağlıdır. Ağrı küt olabileceği gibi, “Kolik” denilen çok şiddetli, batıcı bir ağrı özelliğinde de olabilir, Kolik ağrısı çok şiddetlidir, hasta kıvranır, yüzü solar, ter döker. Ağrı bütün karına yayılabilir. Bulantı ve kusma ağrı sonucu gelişebilir. Taşın idrar yollarını zedelemesi sonucu idrarda kan çıkabilir (hematüri).

Böbrek taşlarının neden olduğu ağrı atakları sırasında, hastaya morfin ya da benzeri ağrı kesicilerinin ve spazm çözücü ilaçların verilmesi, ağrının dindirilmesi bakımından yararlı olmaktadır. Hastanın fazla miktarda su içmesi, idrar akımını artıracağından, taşın düşmesini kolaylaştırabilir. Kendiliğinden düşmeyen ve hasta için tehlikeli olabilecek böbrek taşlarının ise cerrahi yöntemlerle çıkartılması gerekir. Etten ve sıvıdan zengin, karbonhidrattan ise oldukça fakir bir diet ve’ günde bir saat kadar yürümek ya da düzenli olarak spor yapmaki böbrek taşlarına karşı değerli bir önleyicidir.Böbrek taşlan olağan koşullarda id­rarda çözünmüş maddelerin çökelerek sert birikinti parçacıkları oluşturmasıyla ortaya çıkar. Böbrek taşı oluşumuna yol açan bu maddelerin başlıcalan tirat, ok­salat ve kalsiyum fosfat gibi bileşikler­dir.

Taşın oluşum yerine göre değişen hastalık belirtileri ortaya çıkabilir. Taşlar böbrek çanaklarına (kaliks) ya da havu­zuna (pelvis) yerleşebilir. Ayrıca siyek (üretra), idrar kesesi ve idrar borularında da (üreter) bulunabilirler. Böbrek taşlan sayılarına, bulundukları yerlere ve kim­yasal yapılarına göre sınıflandırılmakta­dır. Az sayıda ve küçükseler yuvarlak, idrar kesesi taşlarında olduğu gibi çok sayıda ve birbirlerine sürtünüyorlarsa köşelidirler. İri olmaları böbrek çanağı ve havuzu gibi boşluklarda oluştuklarını gösterir. Boyutlan ise çok küçük olan­lardan bütün böbrek boşluğunu doldura­cak iriliğe ulaşanlara kadar değişir.

BÖBREK TAŞI NEDENLERİ

Böbrek taşlan bazen bir metabolizma bozukluğuna bağlı olarak gelişir, bazen de kalıtsal yolla ortaya çıkar. Taşın oluşma nedeni idrar yoğunluğunun art­ması ya da çözünmüş maddelerin idrar­da aşırı miktarda bulunmasıdır.Taş oluşumuna yol açan metaboliz­ma hastalıkları için böbrek kaynaklı asidoz (asitlİk düzeyinin yükselmesi), ka­lıtsal hastalıklar için ise sistinüri (sistin gibi gibi amino asitlerin idrarda aşırı artması) Örnek olarak verilebilir. Ama böbrek taşı olgularının yüzde 70-80′e varan bölümünde kesin bir neden göste­rilemez. Taş oluşumu genellikle kalıtsal ve başka bazı belirleyici etkenlere bağ­lanır. Bunlar arasında idrarda kristalleş­me eğilimi olan maddelerin bulunması;idrar akışının bir engel yüzünden dur­ması; idrarın asittik (pH) derecesinin değişmesi, idrar yollarının iltihaplanması gibi çökelti oluşturacak maddelere uygun fiziksel ve kimyasal ortamın ha­zırlanması; çevrelerinde çökelmeyi ko­laylaştıracak bir öz oluşturan bakteri, hücre artıkları gibi maddelerin varlığı sayılabilir.Kendi başına taş oluşumuna neden olan tek hastalık birincil hiperparatiroidizmdir. (paratiroit bezinin aşırı çalış­ması). Kanda ve idrarda kalsiyum düze­yinin artması kalsiyum fosfat taşlarının oluşmasına uygun ortamı hazırlar. Kal­siyum taşlan ise bütün böbrek taşlarının yüzde 50-80′ini oluşturur.

En sık görülen böbrek taşlan grimsi kırmızı renkli kalsiyum oksalattan olu­şur. Bunu beyaz renkli kalsiyum fosfat ve sarımsı kahverengi kalsiyum ürat taş­lan izler. Gut (damla) hastalan gibi idrarlannın asit derecesi yüksek olanlarda kahverengi ürik asit taşlanna oldukça sık (bölgelere göre yüzde 5-33)rastlanır. Ender görülenlerler arasında ise yeşi­limsi sistin ve sarımsı kahverengi ksan-tin taşları sayılabilir.Böbrek havuzunda oluşan taş, çok büyük değilse, idrar borusu yoluyla id­rar kesesine iner. Burada prostat büyü­mesi gibi idrar çıkarmayı güçleştiren koşullar oluşmuşsa, daha da irileşebilir ya da idrarla birlikte keseden atılır. Öte yandan böbrek taşları idrar kesesine in­meden böbrek havuzu ağzında ya da id­rar borusunda takılıp kalabilir. Bu du­rumda bazen böbrek tıkanıklığı ortaya çıkabilir.

GÖRÜLME SIKLIĞI
Böbrek taşı erkeklerde kadınlara oranla en az üç kat daha yaygındır. En çok 30-50 yaşlar arasında görülür.Hastalığın coğrafi dağılımı düzen­sizdir. Mısır, Çin, Rusya, Galler, Mada­gaskar, ABD’nin güneydoğu kesimleri ve Türkiye’ de böbrek taşı olgulanna ol­dukça sık rastlanırken Hindistan’ın gü­ney, Çin’in kuzey kesimleri, İrlanda ve Güney Amerika’da böbrek taşı olguları hemen hemen hiç görülmez.Bu dağılım hastalığın oluşumunda beslenme, iklim ve jeolojik etkenlerin önemli olduğuna ilişkin kuramlan tam olarak desteklememektedir.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ

Böbrek taşı uzun süre belirti vermeyebi­lir ya da son derece önemsiz yakınmala­ra yol açar. Değişik şiddette ağrı ile id­rarın kumlu çıkmaya başlaması böbrek taşım düşündürür. Hastalığın temel be­lirtisi “böbrek koliği” denen tipik sancı­dır. Bu birden başlayan şiddetli ağn nö­betlerine, içinde taş bulunan idrar boru­su duvarının spazm biçiminde kasılma-lan ya da taşla tıkanmış böbrek havuzu­nun gerilmesi aniden başlayan şiddetli ağn nöbetlerine yol açar. Önceleri ara­lıklı gelen, daha sonra süreklilik kaza­nan sancılar genellikle ilk olarak bel bölgesinde duyumsanır. Buradan idrar yollan boyunca yayılan ağn makat çev­resinde, erkekte erbezleri ve kamış ba­şında, kadınlarda büyük dudaklarda, ayrıca kasık, uyluk içi ve bazen göğüs altı ve kürek kemiklerinde görülür. Ağrının en şiddetli olduğu dönemde huzursuz­luk, bunaltı, soğuk ter, bel kaslarında kasılma, bulantı ve kusma görülür. Has­ta taş düşürüyorsa, taşm dar siyek (üretra) kanalından geçerken yarattığı ağn son derece şiddetlidir. Taş düşürüldük­ten hemen sonra hasta rahatlar ve ortaya çıkmış olan bütün belirtiler kaybolur.

Sponsorlu Bağlantılar

Ağn sırasında çıkanlan idrar miktarı az ve belirgin biçimde kanlıdır. Taşın böb­rek havuzuna dönmesi ya da idrar kese­sine inmesiyle belirtiler hafifler.Belde hafif bir dolgunluk duygusun­dan başka yakınmaya yol açmayan iri böbrek taşlan da olabilir. Bu çelişkili durumun nedeni büyük taşlann böbre­ğin bir bölgesinde hareket edemeyecek biçimde sıkışmış olmasıdır. Bu olgular­da kesin tanı koymak her zaman kolay olmaz.

İNCELEMELER

Günümüzde tanıya götürecek yeterlilik­te inceleme yöntemleri vardır. Önemli olan ağrılı dönemi yaşamadan gerekli önlemlerin alınmasıdır. Temel tanı yön­temlerinden biri radyolojik incelemedir. Hastalann yaklaşık yüzde 80′inde taşlar kalsiyum tuzlarından (fosfat, oksalat, karbonat) oluşur. Kalsiyum taşları rönt­gen ışınlarını geçirmediğinden çekilen filmlerde kolayca belirlenir. Röntgen ışınlarım geçiren ürat, ksantin ve magnezyum-amonyum fosfat taşlarını sap­tamak için idrar yollarına kontrast mad­de verilmesi gerekir. Bu dolaylı yönte­min bir uygulaması hızla kandan böb­reklere geçecek kontrast maddenin da­mardan verilmesidir. Röntgen ışınlarını engelleyen kontrast madde aracılığıyla idrar yollan görünür duruma gelirken, böbrek taşlarının bulunduğu yerler kontrast maddenin dolduramadığı alan­lar olarak kalır. Bu yöntemin iki adı vardır: İntravenöz (damar yoluyla) ürografi adı görüntülemeye yardımcı maddenin damara verilmesinden, “inen ürografi” adı ise kontrast maddenin kandan böbreklere doğru inmesinden kaynaklanır. İnen Ürografinin yeterli bilgi sağlayamadığı durumlarda klinik belirtiler ve laboratuvar verileri böbrek taşını düşündürüyorsa “çıkan ürografiye” başvurulur. Bu yöntemde kontrast maddeyi damar yerine doğrudan idrar yollarına vermek için siyekten sokulan bir boru (kateter) kullanılır.

Karın ultrasonografisi, röntgen ışın­larını geçirsin ya da geçirmesin, çapı yarım santimetre kadar olan küçük taş­ların bile yerini kesin biçimde belirle-yebilen bir yöntemdir. Ama bu yöntem­le idrar borusundaki taşlar ve idrar yol­larında taşın yol açtığı değişiklikler ya da taş oluşumunu hazırlayan yapısal özellikler belirlenemez. Ultrasonografı hastaya zarar vermemesi ve uygulama kolaylığı nedeniyle özellikle belirtisizDolguların tanısında oldukça yararlı bir yöntemdir. Laboratuvar incelemeleri de hastalığın tanısında büyük önem taşır. İdrarda kan aranması, idrarın asit dere­cesinin belirlenmesi, kanda kalsiyum ve ürik asit düzeylerinin ölçülmesi tanı için değer taşıyan incelemelerdir. Taşla­rın tedaviye yönelik kimyasal analizi ve idrar kültürü de çok önemlidir.
Kontrast maddenin kullanılmadığı dolaysız radyografik incelemede taş kuş­kusu uyandıran lekeler, ürografi yoluyla ayrıntılı biçimde saptanabilir. Bu yön­tem sayesinde taşın yeri, böbrek ve idrar yollarının işlevlerine etkisi anlaşılmakla kalmaz, taşsız böbreğin işlevlerine iliş­kin daha ayrıntılı bilgiler elde edilir.
KOMPLİKASYONLAR
Böbrek ve idrar borusu taşlarından kay­naklanan komplikasyonlar, yani taşa bağlı ek bozukluklar sık görülür. Büyük taşlar idrar birikmesine yol açarak böb­rek havuzu ve çanaklarında genişleme­ye (hidronefroz), zamanla mikroplan­manın başlamasıyla böbrek iltihabına (piyelonefrit), daha sonra da böbrek do­kusunun apse sonucu yıkıma uğraması­na (piyonefroz) neden olur. Bu kompli­kasyonlar yavaş bir gelişme göstermesi­ne karşın, böbrek yetmezliğiyle sonuç­lanan kronik piyelonefrit kaçınılmazdır

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ

Böbrek taşının tedavisi üç aşamada ya­pılır: Ağrı tedavisi; taş oluşumuna ze­min hazırlayan ya da yol açan genel ko­şulların tedavisi; böbrek işlevlerini bo­zan ve/ya da sürekli ağrı yapan taşların cerrahi tedavisi. Sancı biçiminde başla­yan şiddetli ağrı sıcak uygulamasıyla ya da spazm çözücü, iltihap ve ağrı giderici ilaçlarla dindirilmeye çalışılır.

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEMLER

Yeni geliştirilen yöntemler böbrek ve idrar yollarındaki taşların cerrahi teda­visinde büyük ilerleme sağladı. İsveç’ te bulunan ve özellikle Almanya ve İn­giltere’de daha da geliştirilen perkütan litotripsi adh yöntem geleneksel cerrahi tedavi yöntemlerine göre önemli üstün­lükler taşımaktadır. Deride açılan bir delikten böbrek taşlarının alınmasını olanaklı kılan bu yöntem, kullanılan ay­gıtların basit, uygulamanın hızlı ve da­ha masrafsız, sonuçlanıl son derece olumlu olması nedeniyle birçok ülkede yaygın biçimde kullanılmaya başlamış­tır. Üstelik geleneksel tedavinin ameli­yat sonrası ağrılı dönemi ve hastanede uzun süre kalma gibi istenmeyen so­nuçlan da bu yeni yöntemle aşılmıştır.Perkütan litotripsi yönteminde, önce deriden sokulan nefroskop adlı bir ay­gıtla böbrek boşluklarına ulaşılarak taş­ların görülmesi sağlanır. Taşlar yanm santimetreyi aşmayan çaptaysa aygıtta bulunan penslerle dışarı çekilir. Daha büyük taşlar ses dalgalanya parçalan­dıktan sonra bir pompayla emilir. Bu yöntem yerel ya da genel anestezi kul­lanılarak uygulanabilir. Hastalar girişi­min ilk gününden başlayarak ayağa kal­kıp yemek yiyebilirler.

Deriye giriş ye­rine bir bant yapıştırmaktan başka bir önleme gerek bırakmayan bu yöntemde hasta 3-4 gün sonra hastaneden taburcu edilir.Böbrek taşımn bir başka tedavisi de taşların vücut dışında yaratılan sesüstü ultrason dalgalarla ufalanıp idrar yolla­rından atılmasıdır. Bu yöntem safra taşı tedavisinde de kullanılır. Ultrasonla taş kırma tedavisinin hastayı ve uzmanı zor duruma düşüren komplikasyonlan, ek olarak litotripsinin de kullanılmasını gerektirir. Önce litotripsi, sonra ultra­sonla taş kırma yönteminden yararlan­ma birçok nedenden ötürü daha uygun görülmektedir.En sert taşlar bile deriden girilerek uygulanan yöntemle parçalanabilir. Bu­nu izleyen taş kırmayla böbrek taşlan-nın kesin biçimde tedavisi gerçekleşmiş olur. Bu iki yöntem hasta anestezi altındayken birlikte uygulanabilir. Böbrek taşlarının çıkarılmasına yönelik bütün girişimlerin başansı taşın boyuttan, bi­çimi, sertliği ve yerine; ayrıca idrar yol­larının darlık, Ödem ve eğrilik gibi özel­liklerine bağlıdır.

BÖBREK TAŞI CERRAHİ TEDAVİSİ

Cerrahi tedavi günümüzde çok sınırlı olarak uygulanır. Daha çok böbrek taşı­nın özellikleri nedeniyle litotripsi ve ultrasonla taş kırma yöntemi uygulana­mayan olgularda kullanılır. Öte yandan taş kırma yöntemi, cerrahi girişim son­rasında boşaltım sisteminde kalan, en­feksiyona ve yeni çökelmelere yol açan taşların çıkarılmasında çok yararlıdır. Ameliyat sonrası kalan taşların şok dal­galarıyla “temizlenmesi” cerrahi girişim ile bütün taşların çıkarılma zorunlulu­ğunu ortadan kaldırmış, tersi durumlar­da doğacak sorunları büyük ölçüde çöz­müştür.
KORUNMA
Bütün taş türlerinin zamanla yemden oluşması sık görülen bir durumdur. Kal­siyum taşı olgularının yüzde 20-30′unda bir yıl içinde yinelenme görülmektedir. Bu nedenle bütün böbrek taşı hastala­rında ayrıntılı incelemelerin yapılması zorunludur. Böylece birincil hiperparatiroidizm, böbrek kaynaklı asidoz, sistinüri ve enfeksiyon gibi belirli bir hasta­lığa bağlı olarak gelişen böbrek taşı ol­guları saptanmalı tıbbi ve cerrahi tedavi buna göre yürütülmelidir.

Böbrek taşı tanısında ultrasonografi gibi hastaya zarar vermeyen tanı yön­temleri başka amaçlar için de kullanıla­bilir. Bazı durumlarda böbrek taşları, yoğun tedavi gerektiren ağır bir genel hastalığın ilk belirtisi olabilir.Böbrek taşı bir yandan iş saati kaybı, doktor ve ilaç masrafları, ultrasonografi ve cerrahi tedavi harcamaları gibi hasta­ya ekonomik ve sosyal yük getirirken, bir yandan da dayanılmaz sancılar ve enfeksiyonlarla zor bir dönem yaşatır. .Ultrasonla taş kırma ile tedavinin birkaç kez uygulanması sonucu böbrek işlevlerinin uzun dönemde nasıl etkile­neceği iyi bilinmemektedir. Ama yapılan araştırmalarda böbrek taşı hastaları­nın yüzde 70′i aşan bölümünde özel bir işlev bozukluğuna rastlanmamıştır. Kalsiyum ve ürik asit atılımında artış, idrar asitliğinin yükselmesi gibi idrar bozuklukları laboratuvar incelemeleriy­le ortaya çıkarılabilmektedir.

Laboratuvar incelemelerinde elde edilen bilgilerin ışığında metabolizma bozukluklarına yönelik tedaviler uygu­lanabilir. Ama bu tedavilerin böbrek ta­şı oluşumunu önleyici etki yaptığı he­nüz kesin olarak kanıtlanamamıştı.
Unutulmaması gereken iki önemli nokta vardır:

1) Olguların yüzde 60′ım aşan bölümünde hastaların bol sıvı al­masıyla böbrek taşı oluşumu Önlenebi­lir: 24 saatte 1,5-2 İt idrar çıkarmak için en az 3-4 İt sıvı alınması böbrek taşlarının önlenmesinde çok yararlıdır. Sıvı alımının kısıtlandığı kalp yetmezliği, yüksek tansiyon gibi du­rumlarda bu yöntem uygulanamaz. Ay­rıca kalsiyum, oksalat ve pürince zen­gin besinlerden kaçınmak gerekir. Böbrek taşı yavaş gelişmesinin de sonucu olarak kronik bir hastalıktır. Hastanın sürekli olarak doktor deneti­minde kalması yararlıdır. Nedeni bilin­meyen böbrek taşı olgularında idrarda ortaya çıkan yüksek kalsiyum düzeyi idrar söktürücü  ilaçlar yardı­mıyla denetlenebilir. Bu uygulamayla birlikte tuz alımı azaltılarak sodyumun tedaviyi engelleyici etkisi giderilir.

Sponsorlu Bağlantılar
ETİKETLER:
YORUMLAR
 1. Nil dedi ki:

  Merhaba bugün ameliyat oldum. İki ayrı taş alındı hem mesane hemde böbrekte zor bir noktada 1 er cm lik iki taş . İzmirdeysenız Menemen sada hastanesi Ersin Bal… Muhteşem bir doktor şikayeti olan yola işenmesin çünkü kırma işlemi gerilerde kaldı son teknoloji ile kurtuldum aynı gun Ayağa kalktım herkese geçmiş olsun

 2. muhammed dedi ki:

  slm benim böbreyimin sol tarafında 2,5mm taş var dediler doktorlar ve böbreyini sişirmiş dediler böbrek süzme yapmıyo iyi bir doktora yönlendirirseniz sevinirim yoksa böbreyimi alacaklar lütfen arkadaşlar ben esenyurt kıraçta ikamet etmekteyim

 3. metin dedi ki:

  Arkadaşlar bende gecen günlerde tas amaliyat oldum ve doktorun öyle iyiki herkez e tavsiye edebilirim .hastasiyla çok ilgileniyor ve sizin iyi olmanız için elinden geleni yapıyor. Denizli pamukkale üniversitesi doc. Doktor. Ali ersin zümrüt tas..

 4. oktay dedi ki:

  1 cm sol böbrekte tas gozukuyor bunun tedavisi nesildir kolay yöntem tedavisi varmidir

 5. Cansu dedi ki:

  Merhaba

  Yaklaşık 4 ay önce böbrek agrilarimdam dolayi hastaneye basvurdum sol bobregimde taş gozlendi tasimin capi buyuk degil doktorum iyice alt kisma yaklastigini soledi bugun yarin dusururmusum ,) merak ettigim birsey var bobrek tasim ufak yalniz mesaneye indiginde agrim olurmu yada idrar yoluyla dustugundemi agri olucak beni bu konuda aydinlatmanizi rica ediyorum

 6. tuba1986 dedi ki:

  merhaba babamın böbreğinde senelerdir taş var sürekli ufak taş düşürürdü fakat geçenlerde doktora gittiğinde 3,5 cm büyüklüğünde taş olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği söylenmiş acaba ameliyat haricinde kırılmayla falan çözüm üretilebilir mi

 7. Gökhan dedi ki:

  herkese geçmiş olsun bende 1 haftadır hastanelerde böbrek taşı probleminden sürünüyordum daha sonra ankarada biltaşı keşfettim ve yarım saat içerisinde muayene ve ilk seans başladı okadar hızlı yani ve sgk ile anlaşmalı hastaneler bugün git yarın gel derken adamlar derdimize bian önce çare oluyorlar. Ankaradaki hastalar hastanelerde sürünmeyin…

 8. büşra dedi ki:

  böbrek taşından dolayı bir kere ameliyaat oldum bir daha çıkmaması için ne yapmalıyım.

 9. harun dedi ki:

  serseri bizim adımız böbrek lakabımız bende düşürdüm çok mu zor yani
  aynı hamileymiş gibi oluyosun yani çok acıdı

 10. suskun dedi ki:

  arkadaşlar bendee böbrek taşı var ama düşürdüm
  içime hortum koyarak kırdılar herkese tavsiye ederim

 11. aynur kaya dedi ki:

  slm ben yaklasik 8yildir bobrek tasindan cekiyorum ve bu surekli her iki veya uc ayda bir tas uretiyorum hayat kalitemi dusurdu bu durum ve bunun bir caresi bulunamiyor boyle yasamaya alismam gerektigini soyledi doktorum ama cok aci cekiyorum ve buna fazla dayanma gucumde kalmadi lutfen bana yardimci olurmusunuz ne gibi bir tedavi onerirsininz ve nerde bu hastaliktan iyi anlayan doktur bulabilirim

 12. murat dedi ki:

  hocam benim sağ böbrek alt bölgede 2 adet 1 cm lik taş mevcut.daha önc taş düşürmüşlüğüm var.şu anda uracit k kullanıyorum.ilacı günde iki defa tok karnı kullanıyorum.bugün ilacı dışkımda şekli bozulmamış ve saman rengi olarak gördüm.bu normal mi.Bir de bu ilacın taşı küçülttüğü olmuş mu

 13. Erol dedi ki:

  ultırason ses dalgalarıyla taş kırdırma işleminde ağrı yapıyomu acı vaeriyormudur ? acaba …. :0

 14. esra dedi ki:

  benm de böbreğimde çok ağrı oluyo ve doktora gittğimde 2 tane taş var dedi ve ara ara ağrılarım oluyo bu ağrılardan kurtulmak için ne yapmalıyım lütfen yardımcı olur musunuz bana

 15. murat dedi ki:

  geçmiş olsun arkadaşlar. Allah acil şifala rversin hepinize

 16. Fatma dedi ki:

  Annemin bobreginde tas vardi ve o tasi almak isterken kayma olmus ve kum haline gelip idrar yollarini kapatmis,ve boynunun ordan delik acip kablo sokup damara acmaya calismislar,ve su an vucudu sis idrarini cikartamadigi icin ve yogun bakimda.benim sorum ne yapilmasi gerek ve olumcul tehlikesi varmidir.

 17. hatice dedi ki:

  sağböbreğimde aniden bikırap giriyo kısa sürüyo ama rahatsız edici ve can acıtıcı nedeni ne olabilir bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 18. ayfer dedi ki:

  MERHABA ARKADAŞLAR BENİM SAĞ BÖBREĞİMDE 1CM TAŞ VARDI DOKTORUM KIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ BEN KIRDIRMAYA DAYANAMADIĞIM İÇİN GENEL ANESTEZİ UYGULAYARAK KIRDIRTTIM YANİ UYUTTULAR VE KIRMA ESNASINDA HİÇ BİŞEY DUYMADIM BU ŞEKİLDE KIRDIRAN VARMI YAN ETKİSİ OLABİLİR DİYE Bİ DÜŞÜNCENİZ VARMI LÜTFEN FİKRİNİZİ PAYLŞIN TEŞEKKÜR EDERİM.

 19. İBRAHİM dedi ki:

  Merhabalar ,
  Yaklaşık olarak 20 yıldır 8/9 yılda bir böbrek taşım oluşuyor. En son
  Kasım 2011 de tuzlu fıstığın çapı 3mm olanını düşürdüm. İlk olarak
  Sağ böbreğim de tuzlu fıstık kadar vede 7/8 ayda düşürdüm. Taşı gören doktor çok şaşırdı. Ama bubu her 2/2,5 ayda bir sancılanırdım. Cebimde balargin inesi taşır. hemen enyakın eczaneden vurardım. Şuanda çok çok azaldı. Bol su içmeye çalışıyorum. Tuzu azalttım. hareket etmeye çalışıyorum.
  Ben bu sayfada bir form isterdim. Ençok ne yenir? Acımı yersiniz? Tuzlumu yersiniz? ORTAK BİLGİYLE NE YEMEMİZ GEREKİR BU TAŞI AZALTIRMI ??????? TEŞEKKÜRLER

 20. Halil dedi ki:

  taşım var kırdırmaktan çok korkuyorum taş kırdıran arkadaşlar lütfen cevap

 21. Hacer dedi ki:

  Ümraiye Devlet hatanesinde doktorlar iki böbreğimde de taş olduğunu söylediler. ultırasyon çektiler biri 1.5 cm diğeri 8 mm taş olduğunu söylediler. yağlı filimde çektiler filimde taşlar gözükmüyormuş kafamı karıştı. hem var diyolar hemde gözükmuyo dediler. oğlum internetten kırmak için randevu aldı. kırma için kartal ssk hastanesine gittim ordaki makina kıramıyormuş. maltepede bi taş kırma merkezine gittim. Allah doktor yaman hocadan razı olsun taşlarım kırma yaptı çok şükür döktüm kurtuldum kırmada ağrı felan olmadı . 10 sene önce amaliyet olmuştum Allah bidaha göstermesin. hastalara tasviye ederim maltepede yaman hoca var taş üroloci merkezi.

 22. bircan dedi ki:

  arkadaşlar sizlere bir hastane önerebilirim özel adana hastanesi tavsiye ederim.

 23. serkan dedi ki:

  annemdede bendede böbrek taşı var.önereceğim doktoru sizde gitmelisiniz.biz ailece memnun kaldık.adnan menderes uygulama ve araştırma hastanesi prof.dr mehmet dündar

 24. Sıkıcı dedi ki:

  Genellikle Sağ Boşluk Tarafımda Böle Takılma Hissi Oluyo. Dengesiz Bir Hareket Yaptığımda Bıcak Sokup Çıkarmış Gibi Oluyor Bende ANLAMADIM…! .(

 25. selim dedi ki:

  ben bundan 4 yıl önce 7 milim taş vardı karabükün eflani ilçesine gelmeden bir köy var ordan su aldım ve 1 hafta içerisin de otaşı düşürdüm ama ozamana karşı çektiğimi çekenler bilir sadece şimdi yine başa döndük taş yok amma kum tanecikleri varnış
  onlarla uğraşıyorum her gün iğneye devam yol gözüküyor yine k.büke herkeze şifalar olsun..

 26. dadaş dedi ki:

  merhaba ben serkan babamın sag böbrekte 8 tane leke görundu filimde doktorlar amaliyat diyorlar ama agrı yok sadece idrardan kan geliyo bana yardımcı olurmusunz cok teşekurler

 27. özge dedi ki:

  böbrek tasi nasil yok edebiliris daha simdi haber oldu 2 hata sonra ameliyat olacak ama kedi nasil böbrek tasi yok edebilir ne yabsin lütfen sim di gönderin

 28. hüsniye dedi ki:

  sol boşluk tarafında birden bir ağrı ile kıvrandım idrarım ise koyu kahverengi geldi acaba ne olabilir

 29. Haşim dedi ki:

  Selamun aleykum.. Öncelikler tüm hasta kardeşlerime allah’tan şifa diliyorum. Yaklaşık 2 yıldır böbrek taşı hastasıyım. 2 defa ameliyat oldum. Ve bir taş da kendiliğinden düştü sancılarla. 2 ay önce 2. ameliyatımı oldum, böbreklerin tamamen temizlendiğini söylemişti doktor. Şimdi aynı belirtiler yine başladı ve işin doğrusu hastaneye gitmeye çekiniyorum. Zira yine böbrektaşı oluşumundan dolayı rahatsız olacağımı düşünüyorum. Her taş oluşumunda masaya yatıyorum. ameliyat olmadan, oluşan ve oluşacak olan taşları nasıl düşürebilirim? 1 yılda 2 kez ameliyat olmuşum ve artık ameliyat olmak istemiyorum…

 30. selim dedi ki:

  mrb benımde sağ tarafm agrıyor böbreğim son 8 aydır yur dısında tedavıye gıttım ıntahap var dedı ama turkıye geldım tas dedler bazen sol tarafada vuruyor ama sag taraf kadar degıl sunuda soglemek ıstıyorum yurt dışında cok soguk su ıstım ondan da olabılırmı suda var 6 ayda 12 kılo verdım 74 kılodan 62 kıloya dustum bu nedenı ne olabılır yardımcı olursanız cok sevırım hadı kolay gelsın

 31. hazize dedi ki:

  bende sağ bobrekte üst tarafta 7 mmçapinda bır taş var şiddetli ağrılar yapiyordoktorum bu taşin geçmesıne ımkan yok amelıyatla alınması gerekır dedı bende korkuyorum daha sonra başka sorunlar çıka bılır dıye ama ağrılarada dayanamıyorum ne yapmam gerekır bılgı versenız memnun olurum

 32. fatoş dedi ki:

  sırtımda mide ve böbreğimde çok agrı var.göğüs altımda mide bulantım sizce taş böbreğimde olabilir mi?…kustuktan sonra biraz olsun rahatlıyorum…

 33. rabianur dedi ki:

  benım ıkı böbregımde taş var 5 defa amelıyat oldum fakat süreklı vcudum taş uretıyor bır böbregım ıflas ettı dıgerıdeiflas etmek üzere taslar böbrek fonksyonlarını bozuyor ben 15 yasındayım dıyalıze gırmek ıstemıyorum hem böbrek tasların erıtecek hem oluşumunu engelleyen hemde fonksyonları düzelten ilaç tavsiyeniz varsa öneriniz beklıyorum bütün böbrek hastalarına acıl şifa dilerim

 34. ali dedi ki:

  annem bundan 20 sene önce böbreğnin birini aldırdı böbreğindeki taş böbreğini işlevsiz hale gitirmesi nedeniyle.şimdi ise diğer böbreğinde de taş var iki defa lazer ameliyat oldu ve hala taşlar düşmedi ve lazerle kırılan taşları her geçen gün biraz daha çoğalmaya bşladıı.doktorlarla konuşyruzz hep aynışeyleri sölüyorla bu tedaviyi devam ettrmek için daha neler yapmamız gerekiyor..?

 35. yılmaz dedi ki:

  benim sorum böbrek taşından ameliyat oldum ama şöyle bi sorun varki cok kotu esnerken cok fazla sancı yapıyor yani demek istedigim acaba tekrar taş oluşur mu?

 36. Beyza ışık dedi ki:

  sağ ve sol tarafım ani hareket yaptığımda ve üşüttüğümde çok ağrıyor. ve kımıldayamıyorum sizce bu ne hastalığı ve çözümü ne..:) :) :) :) :) :) :)

 37. Ömer Dereli dedi ki:

  Merhabalar benimde böbrek taşım vardı sol böbreğimde 5 mm sağ böbreğimde 8 mm iki adet toplam 13 mm 1 cm i aşkın kırdırmaya bir çok kez gittim ama böbreğim sürekli taş üretiyor bu internette böbkor satılan bir ürün var fiyatı oldukca pahalı denemek için kullandım gerçekten faydalı bir ürün sol böbreğimdeki 5 mm tamamen eridi sağ böbreğimde ise 2 mm kadar ufacık kaldı allah razı olsun onuda düşürmem için bana yardımcı oldular burdan bütün böbrek taşı ve rahatsızlığı çeken hastalara acil şifalar diliyorum.ürünü aldığım site yanlış hatırlamıyorsam bobreksifasi.com du

 38. beton zehra dedi ki:

  sağ ve sol böböreğimde ağrılar oluyor mesala yerde kalkarken aniden ağrı saptaıyor o anda kalıyorum öyle :) :) :) :) :) :) :) :) sizce ne hastalığı bu :):):):)

 39. bayram ışıkcı dedi ki:

  Sayın Böbrek hastaları,
  Benin 20 gün önce sol böbrekte siddetli ağrı oluştu muayene ve BT-tomoğrafi çeildi 2 defa 5 mm lik taş olduğu ve böbrekten cıkıp kanalda olduğu görüldü,ancak çok ağrı yapması ve doktorun düşmeye bilir istersen idrar kanalından girip alalım dedi,belden aşağı uyuşturuldu yaklaşık hazırlkla birlikte 45 dakika sürdü bende mönitörden izledim taşı gördüm,alındığını gördüm,1 günde evdeydim,ancak evde ikinci gün sol tarafımda ağrılar oluştu,tekrar gideceim herkese geçmiş olsun Konya merkez BSK hastanaesinde aldılar

 40. hüseyin dedi ki:

  çokkkkkkkkkk iyi

 41. Ümran Şahin dedi ki:

  Bursa Yüksek İhtisas hastanesinde Üroloji Doktoru Özcan ATAHAN’ı öneririm.

 42. Ömer Bilgin dedi ki:

  sol böbreğimde taş oluştu herşey denedim ama bi türlü düşmedi internetten böbkor diye bişi sipariş ettim 10 günlük önerdiler bana dedikleri gibi kullandım düşürdüm bu sancıların nasıl bişi olduğunu bildiğim için bu ürünüde kullanıp fayda gördüğüm için burda yazıyorum arkadaşlar sağlıcakla.

 43. Emre Eren dedi ki:

  Merhabalar ben dede sol tarafta 7 mm taş var dı seanslara dayanamadım ve bobkor die bi doğal ürün kullandım 10 günde taşı düşürdüm herkesede tavsiye ederim ve öyle pahalı bir ürün de değil. Ama önce bi doktorunuza sorun sonra kullanın isterseniz bende bobrektasikirma.com die bi doktor sitesinden örendim bu ürünü.

 44. ümit dural dedi ki:

  MRB ben akşamları uyuduğumda ara sura uyandığımda belimde bir uyuşma bir ağrı olduğunu görüyorum bu ağrı kısa sürede geçiyor ama bu ağrının böbreklerimde olduğunu dşünüyorum bunun nedeni nedir açaba?herhangi bir böbrek hastalığıyla alakalı mı?

 45. ferhat dedi ki:

  karnımın sol tarafında böbreğimin olduğu tarafta dayanılmaz agrılar oluşuyo yalnız sol tarafta bunu nedeni nedir

 46. erhan koç dedi ki:

  annemin her iki böbrekte taş var.bunları kırmak içinn nerdeyse her ay hastaneye gidiyoruz.ama hiç düşmüyor.bende de böbrek taşı vardı ama küçükken düşürdüğm şimdi ben 14 yaşındayım böbrek taşı yüzünden böbreğim küçülmüş ve şimdi bişey olur diye çok korkuyorum.

 47. dincer dedi ki:

  ben suan avrupada kaliyorum ve bende her iki yilda bir tas olusuyor daha simdiye kadar vücudumun hicbir tarafini kesmediler her seferinde taslari hortumla aliyorlar fazlada bi agri olusmuyor…ama taslarin neden olustugu kaninsinda hic bi fikrim yok

 48. ibrahim dedi ki:

  bide bana turkıyede önerebıleceğiniz bi doktor veya bi poliklinik hastane ne varsa sölermısnız isim tskr edrim

 49. ibrahim dedi ki:

  böbrek hatasıyım ama maddi yönden durumum i değil kurtulmam için neyapmalıyım

 50. Ali dedi ki:

  Sol böbrek taşım nedeniyle ssk kanalıyla gittiğim devlet hastanesinde igne yapmalarına rağmen kırma esnasında çok şiddetli ağrı oldu. Seanslara dayanamadım ve tedaviyi boıraktım. Daha sonra Kadıköyde Üronet Taş kırma merkezinde kırdırmaya karar verdim. Burada gerçekten kırma esnasında hiç ağrı olmadı. Tedaviye başlarken iğne bile yapmadılar.

Yandex.Metrica