Beyin Tümörleri

A+
A-
Beyin Tümörleri

BEYİN TÜMÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ

Kafa içi tümör dendiğinde, anatomik ve klinik açıdan kafatası boşluğunun içinde gelişen ve beyin dokusuna yerle­şen ya da beyne dışarıdan baskı uygula­yan bütün kütleler anlaşılır. Bunlar hem dar anlamda tümörleri (neoplaziler), hem granülomları (tüberkülom, gom), hem de asalak kistleri içerir. Kafaiçi tümörleri sinir dokusunun kendi unsurlarından ve bu doku dışın­daki unsurlardan (damar ve beyin zarı tümörleri) kaynaklanabilir. Başka or­ganlardaki tümörlerin (sarkom, karsi-nom) yayılımıyla oluşan odaklar da sık görülür. Sinir dokusundan kaynaklanan tümörler, hücre tipine ve olgunluk de­recesine göre büyük bir çeşitlilik göste­rir.

GÖRÜLME SIKLIĞI Beyin tümörlerinin görülme sıklığı 100 bin kişide 3,8 ile 5,1 arasında değişir. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 2,7’si beyin tümörlerinin sonucudur; ölüm endeksi her 100 bin kişide, erkeklerde 3,3, kadınlarda ise 2,3′tür. Beyin tü­mörleri çocukluk çağında kan kanser­leri ve kötü huylu lenfomlardan sonra en sık görülen tümör grubunu oluştu­rur; bu yaşlarda rastlanan kötü huylu tümörlerin yüzde 20-25′i beyin tümör­leridir.

Sponsorlu Bağlantılar

BEYİN TÜMÖRLERİNİN NEDENLER (SEBEPLERİ)

Travma, virüs, ailevi yatkınlık gibi et­menleri ortaya çıkarmaya yönelik çalış­malar varsa da, bu tümörlerin kökeni halen bilinmemektedir. Bazı tümörler belirgin bir biçimde “embriyonal” ve doğumsal”dır; bazıları ise yaşamın ile­ri evrelerinde ortaya çıkar.

BEYİN TÜMÖRLERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kafaiçi tümörleri iki tür belirtiye neden olur. Birinci gruptakiler genel belirtiler olarak adlandırılır. Bunlar, yerleşimleri neresi olursa olsun bütün kafaiçi tü­mörleri açısından ortak belirtilerdir. İkinci grup belirtiler ise tümörün yerle­şimine bağlıdır. Bu belirtiler tümörün yıkıma uğrattığı beyin bölümlerinin saptanmasında yararlı olurlar. Bunlar tümörün beyindeki yerleşiminin belir­lenmesine yardımcı olduklarından yer­leşim belirtileri olarak adlandırılır. Be­yin tümörünün kesin tanısı, iki tür be­lirti birlikte görüldüğünde konabilir; ama bir grup ötekinden daha belirgin olabilir. Bazı olgularda genel belirtiler uzun süre görülmeyebilir; bunlar ancak tümör büyüdükten sonra ortaya çıkar­lar.

Sponsorlu Bağlantılar

Beynin kabuk (korteks) bölümü gi­bi baskıya ve zedelenmelere çok duyar­lı bölgelerine yerleşen tümörlerde bu özellik görülür. Bazı olgularda ise yal­nız genel belirtiler tabloya egemendir; yerleşim belirtileri ya çok hafiftir ya da hiç görülmez. Bunlar ancak dikkatli, sa­bırlı ve ayrıntılı incelemelerle saptana­bilir. Bu olgularda tümör tanısı genel belirtilerin özellikleri, şiddeti ve hasta­lığın seyri dikkate alınarak konur; tü­mörün yerleşiminin klinik tanısı, yerel belirtiler saptanamadığı durumlarda yaklaşık olarak yapılabilir.

Alın ve sağ şakak lobları eskiden beynin “sessiz bölge”si kabul edilirdi. Bunun nedeni bu bölgelerin, yan kafa ve artkafa lobları gibi hareket ya da duyu işlevlerinin merkezi olmamalarıdır. Do­layısıyla tümörün bu bölgelere baskısı uzun süre belirtisiz seyredebilir. Sinir sistemi muayenesi temelinde tümör ta­nısı sağlayan yöntemlerin geliştirilme­siyle, “sessiz bölge” tümörlerinin de yerlerini az çok belli eden belirtiler ver­dikleri kanıtlanmıştır.” Zihinsel uyuşuk­luk gibi ruhsal kökenli genel belirtile­rin, yerleşim belirtilerini maskelemesi tanıyı güçleştirebilir. Başka bir deyişle, bilinci bulanık durumda olan hasta, he­kimle yeterli işbirliği yapamaz ve çok hassas olan bu belirtilerin yakalanması olanaksızlaşır.Yerleşim belirtileri, her zaman tü­mörün yerleştiği bölgeyi doğrudan göstermeyebilir.

Tümör yakınındaki bir be­yin alanına baskı yaparak bu bölgeye bağlı belirtilerin öne çıkmasına neden olabilir. Ayrıca birincil olarak tuttuğu alanın uzak bölgelerle ilişkisini sağla­yan birleştirici lifleri keserek bununla ilgili belirtilere neden olabilir (en bili­nen örneği alın lobu tümörlerinde, be­yincik lezyonlarmm tipik belirtilerinin görülmesidir). Tümör kafa sinirlerine uzaktan baskı yapabilir. Örneğin, şakak lobu tümörleri aşağı doğru baskı yapa­rak beyin sapını ye buradan çıkan kafa sinirlerini etkileyebilir. Tabloya tümö­rün bulunduğu beyin yarıküresinin ileri derecede ödemli olması da eklenir. So­nuç olarak, beyin tümörlerinin yerel be­lirtileri, yalnızca tümörün geliştiği böl­genin tutulmasının doğrudan yansıması değil, aynı zamanda uzak etkilerin de bir sonucudur.

• Genel belirtiler – Bu belirtiler kafaiçi basınç artmasına bağlıdır; gerek tümör kütlesinden, gerek beyin-omurilik sıvısı dolaşımındaki bozukluklardan kaynak­lanırlar. Aynı belirtiler, beyin-omurilik sıvısının aşın üretimine ve sıvı akımı­nın engellenmesine (tıkayıcı hidrosefali [beyin karıncıklarında aşın beyin-omurilik sıvısı birikmesi]) bağlı olarak kafaiçi basınç artmasının söz konusu olduğu hastalıklarda da görülür. Bu be­lirtilerin hepsine birden kafaiçi basınç artışı sendromu (KİBAS) adı verilir. Genel belirtilerin en önemlileri baş ağrısı, kusma ve papilladır. Bunlara daha seyrek görülen ama oldukça anlamlı olan zihinsel uyuşuk­luk, uykuya eğilim ve nabız azalmasını da eklemek gerekir.

Baş ağrısı: En sık ve en erken görü­len belirtidir, genellikle şiddetlidir. Sü­rekli olabilir, seyrek olarak da başlan­gıç evresinde nöbetler halinde gelir. Bazı olgularda yoğun ve yırtıcı Özellik­te, bazılarında ise daha hafif nöbetler biçimde gittikçe şiddetlenerek seyreder. Genellikle artkafa çukuru tümörlerinde, öteki bölgelerdekine oranla daha erken ve şiddetlidir. Bu tümörlerde belirtiler genellikle ani ve çok şiddetli baş ağrısı ile başlar. Tümör kütlesinin dördüncü kanncığa yaptığı baskı sonucu beyin-omurilik sıvısı dolaşımının engellenme­si (hidrosefali) KİBAS yaparak kusma­ya neden olur.Baş ağrısı yaygın, ya da yerel özel­likte olabilir. Ağrılı alan seyrek olarak tümörün yerine uyar. Ağrı yalnızca tü­mörün bulunduğu beyin yarımküresini doğru olarak gösterir. Beyincik tümör­lerinde ağrı, genel kural olmamakla bir­likte, daha çok alın bölgesindedir. Tü­mörün yerleşimine uyan ağrı, genellikle kafatası duvarına doğrudan baskı yapan yüzeyel tümörlerde görülür. Kafatasına baskı uygulama ya da vurma genellikle ağrıyı şiddetlendirir. Baş ağrısının şiddeti vücudun konu­muna göre değişebilir; genellikle dik durulduğunda şiddetlenir, yatıldığmda azalır.

– Kusma. Kafaiçi basmç artmasına bağ­lı kusma yemeklerle ilgili değildir; bu­lantı görülmez, fışkırma biçimindedir. Bu özellikleri nedeniyle beyin kökenli kusmaya kolay kusma (bulantısız kus­ma) da denir; ama bu özelliklerin deği­şiklik gösterdiği de olur. Beyin kökenli kusma daha çok sabahlan aç karnına görülür. Bazı olgularda yemeklerden ya da biraz su içtikten sonra bulantıyla da ortaya çıkabilir ve halsizlik yaratabilir. Vücudun duruşundaki değişiklikler baş ağrısı gibi bulantıyı da etkiler. Beyin kökenli kusma, artkafa çuku­ru tümörlerinde Öteki bölgelerin tümör­lerine oranla daha sık görülür.

– Papilla stazı: Kafaiçi tümörlerinin hemen hepsi gözde papilla (kör nokta) de­ğişikliklerine yol açar. Papilla şişip dı­şarı doğru kabanrken kenarları silinir, çevresindeki ağtabaka damarları dirsek biçiminde bir çıkıntı yapar. Artkafa çu­kuru tümörlerinde, papilla stazı ile bir­likte ağtabakada kanama odaklan da sık olarak görülür. Tek yanlı papillastazı, önkafatası çukurundaki bir tümörün belirtisidir. Özellikle alın lobunun alt yüzünün tü­mörlerinde saptanan ve gözlerde ortaya çıkan bir sendrom, her olguda görülme­se de yerleşimle İlgili önemli bir belirti­dir. Bu olgularda tümörün bulunduğu taraftaki gözde birincil optik atrofı (do­ku gerilemesi), karşı taraftaki gözde ise papillastazı görülür. Optik atrofı tümö­rün doğrudan görme siniri liflerine yap­tığı baskıya bağlıdır; papilla stazı ise kafaiçi basınç artmasının bir sonucudur.

Sponsorlu Bağlantılar

– Nabzın seyrekleşmesi: Seyrek görülen bir belirtidir. Tanı açısından değeri ge­nellikle abartılmıştır. Bulunması başka genel belirtilere anlam katar, bulunma­masının ise bir önemi yoktur. Daha çok art kafa çukuru tümörlerinde gözlenir; büyük bir olasılıkla vagus sinirinin soğanilikteki çekirdeklerinin baskıya uğ­ramasına bağlıdır.

– Baş dönmesi: Baş hareketleri ile uyarı­lan öznel ya da nesnel baş dönmesi be­yincik ve işitme siniri tümörlerinde gö­rülür. Başka bölge tümörlerinde gözle­nen geçici bilinç bozuklu­ğu, baygınlık ve ani fena­laşma gibi yakınmalar hasta tarafından yanlışlıkla baş dönmesi olarak tanımla­nabilir. Baş dönmesi yal­nızca bu anlamda genel be­lirtiler arasında sayılabilir. Ayrıca beyin yarı küreleri­nin tümörlerinde gerçek baş dönmesi de görülebi­lir. – Çırpınma nöbetleri. Es­kiden genel belirtiler ara­sında sayılan çırpınma nö­betleri aslında kafa içi basınç artmasına bağlı değil­dir.

Jackson sarası nöbetleri hemen her zaman tümörün Beyin kabuğunu (korteks) ze­delediğini gösterir. Vücudun bürününü tutan çırpınma nöbetleri beyin yarıkürelerinin başka bölümle­rinde, özellikle şakak lobu tümörlerin­de ortaya çıkar. Şakak lobunun sara tipi çırpınma nöbetlerinin gelişimindeki Önemi iyi bilinir. Beyin tümörü olgula­rında ortaya çıkan yaygın çırpınma nö­betleri tümörün yerel bir belirtisi ola­rak kabul edilmelidir. Kafaiçi basınç artmasının erken ve ağır olduğu artkafa boşluğu tümörlerinde çırpınma nöbeti çok seyrek görülür. Oysa şakak lobu tümörlerinde, çırpınma nöbetleri kafai­çi basınç artması belirtilerinden çok önce (bazen yıllarca önce) ortaya çıka­bilir.

– Zihinsel uyuşukluk: Zihinsel uyuşuk­luk duygularda kabalaşma, algılamada gecikme ve düşünsel işlevlerde yavaş­lama biçiminde ortaya çıkar. Hasta ka­yıtsız, apatik (duyumsamaz) ve dikkat­siz görünür; kavrama yeteneği azalmış­tır ve soruları geç yanıtlar. Zihinsel uyuşukluk beyincik tümörlerinde az görülür, alın lobu başta olmak üzere beyin yarı kürelerinin tümörlerinde de­ğişmez bir belirtidir. Ama alın lobu tü­mörlerinde zihinsel uyuşukluktan çok ” daha şiddetli ruhsal bozukluklar gözle­nir. Daha çok zihinsel uyuşukluk görü­len olgularda esneme sık rastlanan bir belirtidir.

Özet olarak, kafaiçi tümörlerin be­lirtileri baş ağrısı, kusma, papilla stazı, nabzın seyrekleşmesi ve zihinsel uyu­şukluktur. İlk üçü özellikle artkafa boş­luğu tümörlerinde sık rastlanır, erken ortaya çıkar ve ağır bir tablo oluşturur; zihinsel uyuşukluk ise beyin yarı kürele­rinin tümörlerinde yaygındır.

– Odaksal ve yerel belirtiler. Tümör kütlesi, genel belirtilerin yanı sıra yer­leşime bağlı özgül bozukluklara da ne­den olur.

• Beyin kabuğundan kaynaklanan bozukluklar- En sık örülen sendromlar şunlardır:

– Rolando sendromu. Beynin Rolando yangı olarak da bilinen orta oluğu, ha­reket ve duyu merkezlerini birbirinden ayırır. Rolando sendromu tümörün kar­şısındaki beyin yanküresinde görülen kasılma ile birlikte ortaya çıkan güç azalması (spastik hemiparezi) biçimin­deki hareket bozukluklarıdır. Bazen gö­rülen basit yerel felçlere, bacaklarda kollara oranla daha çok rastlanır. Öz­gün bir belirti de kısmi çırpınma nöbet­leridir. Duyu bozuklukları ise daha az görülür ve daha geç ortaya çıkar.

– Alın lobu sendromu. Bu sendromu oluşturan belirtiler, kas gerginliği deği­şiklikleri; ekstrapiramidal sistem belir­tileri; genellikle bir çırpınma nöbetinin başında görülen, göz ve başın birlikte bir yana kayması; denge ve hareketler­de eşgüdüm bozuklukları (frontal ataksi); idrar ve dışkı bozuklukları ile bir­likte otonom sinir sistemi düzensizlik­leri; konuşma güçlüğü (afazi) ve ruhsal değişikliklerdir. Ruhsal değişiklikler bellek bozukluğu), mutizme (dilsizlik) kadar varabilen hareket inisiyatif bozukluklan, aşırı neşelenme yönünde kişilik bozukluklandır.

– Yankafa lobu sendromu. Öznel ve nesnel duyu bo­zukluklan görülür. Öznel duyu bozuklukları kann-calanma ve uyuşmadır. Nesnel duyu bozuklukları ise, duruş algılamasındaki; acı, ısı, dokunma uyaranlarını ayırt etme yeteneğindeki; cisimlerin bi­çim, ağırlık, hacim ve içeri­ğini tanımadaki değişiklik­lerle ortaya çıkar. Kas erimesi (atrofı) biçimindeki bozukluklar ile görme ve tat bozukluklan da görülebilir.

– Şakak lobu sendromu. Beyin yarıküre­lerinin şakak lobu lezyonlan baskın olan beyin yanküresindeyse konuşma bozuklukları öne çıkar. Artkafa lobunun derinliklerindeki lezyonlar ise görme bozukluklarına yol açar. Sara nöbetleri sıktır. Görme, işitme, tat ve koku varsanıları tümörün yerini belirlemede önem taşır.

– Artkafa fobu sendromu. Görme bozuk­lukları, varsanılar ya da görsel yanılsa­malardan oluşur.

• Arka çukur sendromu – Tüm arka çukur tümörlerinde beyin-omurilik sıvı­sı dolaşımının bir engelle karşılaşması, erken ve giderek ağırlaşan bir kafaiçi basınç artması sendromuna neden olur.

İki biçimi vardır: – Beyincik foblarının sendromu. Dismetri (kas hareketlerinde uzaklığı sağlayamama), asinerji (kaslarda eşgüdüm kusuru), kas gerginliğinde azalma, edil­genlik artması gibi hareketlerle ilgili be­yinciğe bağlı bozukluklar tabloya ege­mendir. Bunlara nistagmus (göz titre­mesi), baş dönmesi ve yürüme bozuk­lukları da eklenir. – Orta çizgi (linea mediana) sendromu. Denge yitimi ve geriye’ doğru yürüme eğilimi gibi denge bozuklukları her za­man ön plandadır. Kusma ve soğanilik otonom sinir sisteminin öteki işlevlerin­de bozulma da tabloya eklenir.

İNCELEMELER

Teknolojideki gelişmeler tanıya varma­da hekimlere büyük kolaylıklar sağla­mıştır. Günümüzde bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ve magnetik rezo­nans (MR) gibi yanılma payını çok azaltan inceleme yöntemlerinin gelişti­rilmesiyle, beyin tümörleri ve öteki ka­faiçi yer kaplayan hastalıkların tanısı çok kolaylaşmıştır. Anjiyografinin (kontrast madde verilerek damarların görüntülenmesi) Özellikle beyin damar­larındaki hastalıkların tanısında önemli yeri vardır. Pnömoensefalografi ve ventrikülografi eskiden olduğu kadar sık kullanılmamaktadır. Ekoensefalografi ise yenidoğanlarda, özellikle hidro­sefali tanısında çok geçerli bir yöntem­dir.

• Kafa filmi – Kafa filmi alındığında beyin tümörü olgularının yaklaşık yüz­de 30′unda değişiklik görülür. Kafa fil­mi, kafaiçi süreçle ilgili doğrudan ya da dolaylı belirtilerin ortaya konmasını sağlar. Doğrudan belirtilerin başlıcalan, yüzde 6-8 oranında görülen kalsiyum çökeltileri, tümörün doğrudan etkisiyle kemiklerde gerçekleşen doku yıkımları ve dokuların yer değiştirmeleridir. Do­laylı belirtiler ise kafaiçi basınç artması sonucu ortaya çıkar.

• Ekoensefalografi – Öteki tanı yön­temleriyle birlikte uygulanan basit bir incelemedir; tanıya ulaşmak için tek ba­sma yeterli değildir.

• Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ve magnetik rezonans (MR) -Kafaiçi tümörlerin tanısında en yararlı tanı yöntemleridir. Bu yöntemlerle tü­mörün sağlıklı beyin dokularından ayırt edilmesi sağlanır. Uygulanması kolay olduğundan, damar yoluyla ger­çekleştirilen yöntemlerden önce başvu­rulur.

• Beyin anjîyografisi – Yıllardır beyin tümörlerinin tanısında temel yöntemler­den biri olarak yaygın bir biçimde kul­lanılmaktadır. Uyluktan, omur atarda­marlarından ya da şahdamarmdan soku­lan bir kateter ile yapılır. Tümörün ke­sin tanısını sağlar ve beyin cerrahları­nın tümör içi ve çevresindeki damarlanmayı kavramalarına yardımcı olur. Öbür yöntemlere oranla tartışmasız üs­tünlükleri olan anjiyografinin uygulan­masında bazı tehlikeler de söz konusu­dur. Anjiyografi yapılan hastaların yüz­de 3-5′inde tek yanlı felç ya da güç azalması, konuşma kaslarındaki bozuk­luklara bağlı konuşma güçlükleri, bilinç bozukluğu, koma, çırpınma nöbetleri gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu is­tenmeyen sonuçların büyük bir bölümü geçicidir, bir süre sonra iyileşme görü­lür. Kalıcı bozuklukların görülme oram yalnızca binde 9′dur.

• Pnömoensefalografi ve ventrikü­lografi – Uygulamaları birbirine ben­zediği için, beyin karıncıkları sistemi ve örümceksi (araknoit) zar altı boş­lukların incelenmesinde birlikte kulla­nılırlar. Tanı karıncık ya da sarnıç sis­temindeki baskı, yer değişikliği ve bi­çim bozukluklarının görülmesi ile ko­nur. Bilgisayarlı tomografi ve magne­tik rezonans bulunduktan sonra bu yöntemlerin kullanımı azalmıştır. Ama özellikle beyin orta hattının derin lezyonlarının tanısında (II. ve IV. karın­cık, Türk eyeri bölgesi) bugün de kul­lanılmaktadırlar. Uygulama sonrasında seyrek olarak bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi istenmeyen sonuçlar gelişe­bilir. Ölümle sonlanan olgular binde 2′yi geçmez.

• Elektroensefalografı (EEG) – Geç­miş yıllarda sık kullanılan bu yöntem günümüzde de önemini korumaktadır. Özellikle kafaiçi yayılım gösteren bir sürecin varlığını kanıtlamada ve bazen de yerini saptamada yararlıdır. Ama el­de edilen bilgiler hiçbir zaman, cerrahi girişim için yeterli gerekçe sağlayamaz. EEG’de hastalık düşündüren ritimlerin ortaya çıkmasıyla tümörün varlığı ara­sında bir ilişki saptanmışsa da, bu yön­tem yalnızca yol gösterici bir tanı aracı­dır, ardından daha duyarlı inceleme yöntemleri uygulanmalıdır.

• Biyopsi – Kuşku duyulan bir beyin tü­mörü tanısı biyopsi ile alınan doku ör­neği İncelenerek kesinleştirilebilir. ^Alı­nan doku örneğinin yeterli miktarda ve tanıya varmak için uygun olması temel koşuldur. Beyin biyopsisinin uygula­masındaki başlıca tehlikeler şunlardır: Alınan örneğin azlığından ötürü ya da biyopsinin, süreci tam olarak yansıtma­yan bir bölgede yapılması sonucunda yanlış tanıya varma (olguların yüzde 37’si); kanama (yüzde 5); beyin şişmesi (yüzde 20). Bu son tehlikeli durum ko­ruyucu olarak yüksek doz kortikosteroit grubu ilaç verilerek Önlenebilir. Son yıllarda uygulanan stereotaktik cerrahi sayesinde bu tehlikeler önemli Ölçüde azalmıştır.

Beyin Tümörü Teşhisi

Kafaiçi tümörlerinin tanısında aydınla­tılması gereken üç nokta vardır: Tümö­rün genel tanısı, kesin yerinin ve yapı Özelliklerinin tanısı. İlk aşamada yalnız­ca yaklaşık bir yönelim sağlanırken, ikinci ve üçüncü aşamalar tedavi açısın­dan büyük önem taşır. Tümörün genel tanısı, kafaiçi basınç artması belirtileriyle yerleşim belirtileri­nin birlikte bulunmasına dayanır. Kafai­çi basınç artması sendromu, daha Önce de belirtildiği gibi, başlangıçtan itibaren her zaman görülmeyebilir. Bazen ol­dukça geç ve yerleşim belirtilerinden sonra ortaya çıkabilir. Bulunduğunda da her zaman bütün belirtileriyle görülme­yebilir. Örneğin, papilla stazı özellikle önkafatası çukuru tümörleri başta ol­mak üzere olguların yarısında görül­mez.

Bazen kafaiçi basınç artması belir­tileri, yerleşim belirtilerinden önce orta­ya çıkar. Kafaiçi basınç artması sendromu belirtileri, öncelikle serumlu beyin zan iltihabı ile ayırıcı tanı yapılmasını ge­rektirir. Dikkatle yapılan ayırıcı tanı, beyin zan iltihabı ve beyin tümörü dı­şında, beyin-omurilik sıvısının aşırı salgılandığı ya da geri emiliminin en­gellendiği bütün KÎBAS (kafaiçi ba­sınç artışı sendromu) tablolarının de­ğerlendirilmesini sağlar. Başta artkafa çukurunun papillomları (epitelde geli­şen iyi huylu tümör) olmak üzere bazı tümörlerde kafaiçi basınç artması belir­tilerinin aralıklı olarak görüldüğü de unutulmamalıdır. Kist oluşumu ile seyreden serumlu beyin zan iltihabı ile ayırıcı tanı daha zordur. Bu hastalık daha çok tümörle­rin pek görülmediği kafatası tabanında yerleşmesine karşın, iltihabı süreç so­nucunda tepeye yakın bölgelerde kist­lerin oluşmasına yol açabilir. Bu olgu­larda ayırıcı tanı çok güçtür, hastalığın gidişi ayırıcı tanıda iyi bir ölçüt olabi-İir. Tümör olguları her zaman ilerleyici ve kesintisiz bir gidiş gösterirken, kist­lerde duraklama ve iyileşme dönemleri görülebilir. Ama bu, çok belirgin bir Ölçüt değildir, çünkü kistler de birçok olguda kesintisiz bir gelişme gösterebi­lir. Meninjiyomlar (beyin-omurilik zarı tümörü) ile sertzardaki (dura mater) kan pıhtısı kitleleri arasında ayırıcı tanı yapılması bazen güç olabilir; bu pıhtı kitleleri bazen iki yanlıdır (beyin zarı İle beyin arasında; beyin zarı ile kafata­sı arasında) ve yaralanmalar sonucunda oluştuğunda bile çok yavaş gelişebilir­ler. Klinik veriler tanıyı aydınlatmaya yeterli olmadığında bilgisayarlı tomog­rafi ya da magnetik rezonans tüm kuş­kulan giderebilir.

Tümör ile tromboz, kanama ya da emboli gibi damarsal olaylar arasında ayırıcı tanı oldukça kolaydır. Damar olaylannda belirtiler çok hızlı ortaya çı­karken, tümör belirtileri her zaman da­ha yavaş gelişir ve ilerleyici özellikte­dir. Ama hastalığın ilk belirtilerinin tumor kütlesinin ortasındaki ani bir kana­mayla ortaya çıktığı ya da tablonun ani­den ağırlaştığı olgular da bilinir. Tü­mörlerin ilerleyici gidişi ile damar olay­larının duraklayıcı ya da gerileyici gidi­şi, iki sürecin kolayca ayırt edilmesini sağlar.İrinleşme görülmeyen bazı akut be­yin iltihabı olgulan, kafaiçi basınç art­masına benzer belirtiler gösterdiğinden (bazen ağtabaka kanamalarıyla birlikte görülen papilla stazı baş ağrısı) bu ol­gulara “yalancı tümör tablosu oluşturan beyin iltihaplan” da denir. Bunlar ger­çek beyin tümörleri ile ayırıcı tamları güç olan olgulardır.

Ayırıcı tanıda aşa­ğıdaki genel ölçütler kullanılır: Yalancı tümör tablosu yapan beyin iltihaplan-mn başlangıçlan akut ya da subakuttur; baş ağrısı hiçbir zaman kusma ile bir­likte görülmez ve genellikle papilla sta­zı ve ağtabaka kanamaları ile birlikte olduğu halde çok şiddetli değildir; yer­leşimi ile ilgili belirtiler çok hafiftir ya da hiç yoktur; belden alınan beyin-omurilik sıvısının basıncı yüksek değil­dir. Tümörlerin yerleşimleri, bulunduk­ları beyin alanına özgü belirtiler değer­lendirilerek saptanır.

Kafaiçi basınç yükselmesi belirtilerinin erken görül­mesi ve şiddetli olması tanıya katkıda bulunabilir. Genellikle erken ve şiddetli bir basınç artması sendromu, sık görü­len kusmalarla ve papilla stazı ile bir­likte olduğunda arka kafatası çukuru tümörünü düşündürmelidir. Oysa papilla stazıyla birlikte olmayan bir basınç art­ması sendromu, belirgin zihinsel uyu­şuklukla birlikte görüldüğünde Ön kafa­tası çukuru tümörü akla gelir. Yapısal özellikleri en zor tanınan konulardan biri beyin tümörleridir. Be­yin apseleri, kistler, tüberkülomlar, gomlar hemen hemen tümörlerle aynı belirtileri verir. Ayırıcı tamda dolaylı Ölçütlerden yararlanılır. Başka bölgeler­de önceden irinli odaklar bulunması (örneğin, irinli kulak iltihabı olgularında apse genellikle şakak lobunda ya da beyinciktedir) ve genel enfeksiyon be­lirtileri (hafif ateş, akyuvar sayısının ve kan sedimantasyon hızının artması) be­yin apsesini düşündürür. Başka organ­larda aynı yapıda kistlerin bulunması; ekinokoklarda casoni deriiçi tepkime testinin pozitif sonuç vermesi; beyin sistiserkozunda ise kanda ve beyin-omurilik sıvısında eozinofillerin (bir akyuvar türü) artması gibi belirtiler asalaklann neden olduğu beyin apselerini gösterir. Gom ve tüberkülomlar klinik olarak tümörlerden ayırt edilebilir: Has­tanın Öyküsünde başka organlarda da tüberküllerin bulunması, frengi testleri­nin (Wassermann, VDRL) pozitif olma­sı, ayırıcı tanıya yardımcı olur.

HASTALIĞIN GİDİŞİ VE KOMPLİKASYONLAR

Beyin tümörlerinin kafatası dışına ya­yıldıkları olgular çok azdır. Klinik gi­dişleri bazı biyolojik özellikleriyle iliş­kilidir. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: Tümörün, baskı yapmasına uygun ol­mayan, basıncı değişmeyen bir boşluk­ta yer alan bir organın çevresinde olu­şup yayılması; duyarlı yapılara baskı yapma olasılığı; etkili tedavi yöntemle­rinin uygulanmasındaki güçlük. Birle­şik tedavi yöntemleriyle elde edilen ba­zı başarılara karşın, kötü huylu beyin tümörlerinin gidişi ölümcüldür (hastala­rın yüzde 10′dan azı 5 yıl yaşar). Gidi­şin bu kadar kötü olması tümörün kafa­içi oluşumlar düzeyindeki etkilerinden kaynaklanır; bu etkiler bazen yeterince denetlenemez ve sürekli kafaiçi basınç artması komaya ve Ölüme neden olur. Cerrahi girişimlerin, ışın ve ilaç tedavi­lerinin sonucunda da aynı Ölçüde önem­li komplikasyonlar görülebilir.

BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

• Genel ilkeler – Bugüne değin uygu­lanan tüm tedavi girişimleri sonuçsuz kalmıştır; bu nedenle beyin tümörleri ve özellikle kötü huylu gliyomlar (sinir sis­temi destek doku hücrelerinde gelişen tümör) ölümcül kabul edilirler. Tümö­rün yeri genellikle cerrahi girişimin ek­sik kalmasına neden olur (bu da bir ba­şarısızlık nedeni kabul edilir). Sinir do­kusunun yenilenme yeteneği olmadığın­dan, sağlıklı bölgelerin alınması, o böl­genin işlevsel önemiyle orantılı bozuk­luklara yol açar; ağır ve kalıcı sinir sis­temi yeti yitimi ortaya çıkar. Tümör kütlesinin bulunduğu yerde birbirinden farklı üç bölge saptanır. En dışta odağın etrafındaki Ödem bölgesi bulunur; bura­da sağlıklı beyin dokusuna yayılmış du­rumda ve hızla gelişen küçük tümör odakları vardır. Birinci ve üçüncü böl­geler arasındaki ikinci bölge aktif ola­rak gelişen bir dizi hücreden oluşur. Tü­mörün ortasında yer atan üçüncü bölge, doku ölümü ve hücre yıkımı bölgesidir. Tümörün çevresindeki sağlıklı dokuyu alma olanakları oldukça sınırlı olan cer­rah, Ölmüş ve üremeyen bölgeyi bütü­nüyle alabilir, ama üreme durumundaki bölgenin büyük ölçüde bırakılması zo­runludur (tümörün yinelenmesine yol açan bu durum cerrahi girişimin başarı­sızlığının biyolojik nedeni olarak kabul edilir).

• Cerrahi tedavi – Tümörün radikal bir şekilde çıkarılması güçtür, ama bir bölümünün alınması da hastayı önemli ölçüde rahatlatır. Cerrahi girişim yönte­mi kafatası duvarında bir delik açmak kadar basit ya da kranyotomi (kafatası­nın cerrahi girişimle açılması) gibi kar­maşık bir yöntem olabilir. Basit yön­temle yalnız tümörün ya da beyin kabu­ğunun küçük bir bölümünün biyopsi amacıyla görülmesi sağlanır. Kranyoto­mi yöntemi ise araştırma ve tedavi amaçlarına yönelik geniş olanaklar sağ­lar. Kemiğin kenarı kaldırılarak uygula­nan krany,otomi girişiminde daha geniş bir beyin alanı tedavi edilebildiğinden hasta daha uzun bir süre yaşayabilir. Bütünüyle çıkarılması olanaksız kötü huylu beyin tümörlerinin tedavisinde te­mel hedeflerden biri temiz bir alan ya­ratmaktır.

• Işın tedavisi (radyoterapi) – Gele­neksel bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmekle birlikte, ne ölçüde etkili ol­duğu tam olarak belirgin değildir. Sağ­lıklı beyin dokusuna kalıcı zarar verme­den, yüksek dozda ışın verilmesi günü­müzde de oldukça güç bir teknik soru­nudur. Bugünkü bilgilerimize göre, sinir dokusunun ışınıma dayanma gücü, top­lam dozu parçalar halinde artırarak uy­gulama yöntemine elverişsizdir. Bu ko­şullarda uygulanabilecek olası seçenek­lerden biri hiperbarik oksijen tedavisi ile ışınlama, öteki ise ışına duyarsızlaştırıcı maddelerin de ışınımla birlikte ve­rilmesidir.

• İlaç tedavisi (kemoterapi) – İlaç te­davisine iyi yanıt vermeyen öteki katı kütleli tümörlerde olduğu gibi, beyin tümörlerinin gidişi de verilen ilaçlar­dan fazla etkilenmemiştir. Cerrahi giri­şim ve ışın tedavileri sonrasında yal­nızca bir önlem olarak uygulandığı hal­de, ilaç tedavisi ışın tedavisine oranla beklenen yaşam süresini ve yineleme süresini çok az uzatmıştır. Beyin tü­mörlerinin tümör gelişimini önleyici ilaçlardan fazla etkilenmemesi tümö­rün biyolojik özelliklerine bağlıdır: Damarları az, dokuları ölü ve az oksi­jen alan tümörün orta bölgesinde ilaç­lar etkili tedavi dozuna ulaşamaz; doku ölümü görülen alanda bir artık hücre kütlesinin yer değiştirmesi, tümörün ilaç tedavisi boyunca üremeyi sürdür­mesine neden olur. “Metabolik olarak ayrıcalıklı” ve çoğalma yeteneği olan tümör hücreleri yeni oluşan damarsız bölgelere doğru yer değiştirdiğinden, beyin dokusuna geçmesi engellenen ilaçlar burada yeterli yoğunluğa ulaşa­maz.

• Birleşik tedavi – Birleşik tedavi de­neyimleri, katı kütleli tümörlerin tedavi­sinde cerrahi ve ışın tedavilerinin birlik­te uygulanmasının en etkili yöntem ol­duğunu göstermiştir. Beyin tümörleri ve özellikle kötü huylu gliyom olguların­da, ışın tedavisiyle birlikte ya da tek ba-şır^ cerrahi tedavinin uygulanmasıyla, ancak bazı belirtileri gidermeye yönelik sonuçlar elde edilebilmiştir. Üç tedavi yönteminin birlikte uygulanması (cerra­hi girişim, ışın ve ilaç tedavisi) beyin tümörü olgularında beklenen yaşam sü­resini biraz daha uzatmakta, hastanın bu süreyi görece rahat geçirmesini sağla­maktadır.

• Komplikasyonlar

1- Cerrahi. Cerrahi girişimin ölümle so­nuçlanması tümörün türüne, genişliğine ve yerine göre değişir. Öteki kompli­kasyonlar ise şunlardır: Girişimden bir­kaç saat sonra ortaya çıkan ameliyat sonrası pıhtı kütlesi oluşumu ile kana­malar; ödem ve enfeksiyon gelişimi; tü­mörün yerine ve kesilip çıkarılan doku­nun genişliğine bağlı olarak, tümörün Çevresindeki sağlıklı dokuların bozul­ması nedeniyle, kalıcı ya da geçici sinir sistemi yetersizlik belirtileri.

2- Işın tedavisi (radyoterapi). Özenle yapılan ışın tedavisinin yararlan sağlıklı dokulara verilen zarardan çok olsa da, iyonize ışınların sinir dokusu üze­rindeki sinir sistemini zedeleyici etkile­ri unutulmamalıdır. Erken ortaya çıkan ve genellikle ge­çici değişiklikler olabilir. Öte yandan, bazı değişiklikler geç görülür ve kalıcı­dır. Erken değişiklikler kendiliğinden düzelebilir ve kortizon grubu ilaç teda­visinden yarar görebilirler. Ama geç değişikliklerin gidişi kötüdür ve tedavi­leri olanaksızdır. Işın tedavisi sırasında kortizon grubu ilaç verilmesi önerilir.

• Destek tedavisi – Beyin tümörlerinin birleşik tedavilerinde uygulanır. Destek tedavisi, tümör odakları çevresindeki ödemi ve tümörün kütle etkisi sonucun­da gelişen kafaiçi basınç artışım denet­lemeye yöneliktir. Tıkayıcı temelde ge­lişen iç hidrosefali ve çırpınma nöbetle­ri de aynı etkiye bağlanabilir. Önerilen tedaviler tıbbi ve/ya da cerrahidir. Tıbbi tedavide kortikosteroit grubu ilaçlar, sı­vı yitirtici ozmotik ajanlar ve idrar sök-türücüler kullanılır.

• Rehabilitasyon tedavisi – Beyin tü­mörü olgularının genel tedavisinde ol­dukça önemli bir yeri vardır. Birleşik tedavilerle beklenen yaşam süresi uza­tılabilir; ama hastanın yaşamını olabil­diğince rahatlatmak da gerekir. Tümö­rün neden olduğu ve cerrahi girişim sonucu oluşan lezyonlara bağlı eksik­likler çok şiddetli ve yaşamı tehdit edi­ci olabilir. Uygun rehabilitasyon teda­vileri ile, birçok eksiklik kısmen ya da bütünüyle iyileştirilebilir. Sonuçta zi­hinsel ya da hareketlerle ilgili yeneteklerde yeterli bir iyileşme elde edilebi­lir.

BEKLENEN GÎDİŞİ (PROGNOZ) Beyin tümörlerinin gidişi çoğunlukla kötü olduğu ve ölümle sonlandığı halde beklenen yaşam süreci her zaman belir­gin değildir. Kötü huylu gliyomlarda, cerrahi ve ışın tedavisindeki gelişmele­re, yeni kemoterapik ilaçların kullanı­mına ve birleşik tedavilere karşın, süre­cin sonu kötüdür; bu olgular en geç iki yıl içinde ölümle sonlanır. Tek başına cerrahi tedavi 3-6 aylık bir yaşam süresi sağlar, ışın tedavisinin eklenmesi sü­reyi 3-4 ay daha uzatır; bu iki tedaviye ilaç tedavisinin eklenmesiyle gerçekle­şen üçlü tedavi ortalama yaşam süresini 12 ay ya da daha çok uzatabilir. Kötü huylu gliyom olgularında birinci yılın sonunda hastaların yalnızca yüzde 20’si; 24′üncü ayın sonunda ise yalnızca yüzde 10′u yaşar. Gelecekte yeni yön­temlerin bulunması ve/ya da var olan­ların geliştirilmesiyle daha iyi sonuçlar elde edilmesi umulmaktadır. Medulloblastom gibi başka tümörlerde, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, hasta­nın zaman içinde uzun süre denetlen­mesi gerekir. Çünkü tümörün yeniden alevlenmesi ve yayılım odakları uzun dönemde, örneğin ilk uygulanan tedavi­den 7-10 yıl sonra, ortaya çıkabilir. Me-dulloblastom olgularında, tedavi giri­şimlerine karşın, hasta 2 yaşından kü­çükse, tümör beyin sapını tutmuşsa ve tümörün alınması kısmiyse hastalığın beklenen gidişi kötüdür. Günümüzde kullanılan birleşik tedavi yöntemleri ol­guların yaklaşık yüzde 60′ında 5 yıllık bir yaşam süresi sağlar. Tedavinin etki­sini klinik düzeyde değerlendirmek zor­dur. Birçok sinirsel yetenek yitimi kalı­cıdır, tümör iyileşse bile bunlar geç­mez. Hastanın kötüleşmesi tümörün ye­niden gelişmeye başlamasına değil, ışın tedavisi sonrası ortaya çıkan ödem ya da hidrosefaliye (beyin karıncıklarında aşırı beyin-omurilik sıvısı birikmesi) bağlıdır.

Tedavinin etkisini değerlendirmede en iyi ölçüt, beklenen yaşam süresidir. Son on yılda anestezi ve cerrahi tekniklerindeki iyileşmeye, bazı ışın tedavisi araçlarının kusursuzlaşmasına ve tümör gelişmesini Önleyici yeni ve etkili ilaç­ların bulunmasına karşın, kötü huylu beyin tümörlerinde beklenen yaşam sü­resi, ne yazık ki, uzatılamamıştır.

Soru

Beyin zarlarının ayrı birer adı var mıdır?

Cevap
Doğrudan beyin ve omurilik yüzeyine değen ve bu dokulara sıkıca yapışan en içteki zara incezar (pia mater), arada bulunana örümceksizar (araknoit) ve kafatası ile omurlara değen en dıştakine sertzar (dura mater) adı verilir.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Sevinç dedi ki:

  Mehaba kardesimin beyin zarina ypisik kitle tespit edildi.bas agrisiyla gitti tomografi emar derken kitle cikti.kucukmus ama bayilmasi felanda yok .ama doktor epixx vermis onunda fazla yan etkisi var. Baska bi doktorda simdi kullanmana gerek yok bayilma olursa o zaman baslarsin bu ilaca demis. Ne yapmasi gerkiyor ve kitle icin nasil bir yol izlenmeli yardimci olurmusunuz lutfen tesekkur ederim .

 2. Chamen dedi ki:

  Selam her kese geçmiş olsun Allah şıfa versin inşallah benim oğlum hemofili A hastası ama beyinde 8 yaşında 11sm büyük kan fırtılaşması hep havale geçiyordu şuanda 24 yaşında beyin tomografide yine su halinde ense kafatazda büyüyor amiliyat olurmu şuan yoğun bakımda bilinçli insanlar yardım edin 1 buçuk ay sonra bebekleri olacak yardım edin lütfen

 3. isa dedi ki:

  Benim tümör um var. Baygınlık geçirdim . hafıza kaybı yasiyom. Konuşmada anlamada güçlük cekiyom artik 20 yasında bende görüldü. Bana yardımcı oldunuz. İlaclar çözüm dglmis bunu anladım.

 4. tahsin dedi ki:

  Kafa min sağ tarafı uyuşuyor ve bazen de kafa min en üstü yanıyor neden olabilir acaba saygilar.

 5. izem dedi ki:

  Merhaba ben 16 yasındayım, kafamın sol tarafına anıden agrı gırıyor uykumu tam alamıyorum gece uyurken ayagıma bırden kramp gırıyor uykumdan uyanıyorum ayaklarım ellerım durduk yere uyusuyor konusmam son zamanlarda degıstı tumor olabılme ıhtımalı var mı?

 6. merve dedi ki:

  Sanırım bende de var belirtiler aynı yarın bir doktora gittsem iyi olacak dün de baş agrisindn acilde serum yedim doktor muhakkak gözük demişti :((

 7. seher dedi ki:

  benimde başım sürekli dönüyo dengemi kaybediyorum unutkanlık çoq annemin dedği lafları düşünüyorum sonra cvb veriyorum miğde bulantısıda çok sık sık kı-uscak gibi oluyorum ama kusmuyorum sürekli başımda ağrıyo bu tümörmü..

 8. gizem dedi ki:

  aylardır baş ağrısı çekiyorum kafa tasım patlicak derecesine geliyorum midem şişmeye basliyo ve görmede sorun yaşıyorum sebebini oğrenebilirmiyim

 9. eda dedi ki:

  ya ben daha 14 yaşındayım şiddetli ağrı veriyo full etrafım dönnuyo aynı şeyler ve beynim karıncalanıyo bendede tümör mü var? bunun başlama süresi kaç yaşlarda ?

 10. Samet dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba yaklaşık 3 hafta önce benimde bu tarz şikayetlerim vardı ne uyku kaldı ne iştah hayattan bezmiştim resmen doktora gittim Emar çektiler Allah’a çok şükür herşey temiz çıktı psikolojik bi durum olabilirmiş Demek istediğim hemen en kötü seneryoyu düşünmeyin Allah bütün hastalarımıza şifa versin inşallah

 11. mustafa dedi ki:

  Benim 2 aydan beri sol tarafım ağrıyor.dr gittim mr istedi.mr cekildım.hiç bir şey cıkmadı.ama hić durmuyor.baska dr gosterdim mr sonucunu birsey yok dedi.anladım ki bu baş agrısı tek neden var.stress stress…

 12. melike dedi ki:

  ben melike 3.4 gündür beynimin tepesi agrıyor güneşte çalışıyorum nedeni nedir

 13. erdem dedi ki:

  merhabalar,
  yaklaşık 1 haftadır başımda ve yüzümde uyuşma ve karıncalanmalar var. zaman zaman beynimin sol tarafımda nabız atar gibi bir baskı hissediyorum. tümörden korkuyorum fakat başımda ağrı, kusma ve bulantı gibi şikayetlerim yok.ne olabilir?yardımcı olursanız sevinirim.

 14. çaresizz dedi ki:

  Basimin sağ ve sol tarafına aniden bir ağrı giriyor var kafamin içi bi anda yanıyormus gibi hissediyorum ve uyuşma hissediyorum mide bulantım var ama sadece safra çıkarıyorum doktora gitmedim bana yardımcı olun

 15. kübra dedi ki:

  merhaba benim arkadaşımın beyninde ur var tedavi görüyor başı sürekli agrıyor ilaçlarını kullanıyor fakat sürekli agrıdıgını söyluyor agrılarını gidermenin başka yolu yokmu cevap verirseniz sevinirim iyi günler

 16. irem dedi ki:

  ben daha 13 yaşımdayım ve şiddekli baş ağrısı görme yeteneğimi kaybettim yani miyop oldum baş dönmesi yok ama 1 senden beri bundan şüpheleniyorum çok korkuyorum ama aile bireylerime söyleyemiyorum :( çook üzülüyorum

 17. hatice dedi ki:

  annem 2009 yılında beyin tümorü teşisi konuldu sehrimizdeki doktorlar cok olumsuz konustu 8 ay oncede babamızı kaybettigimiz icin resmen maf olduk doktordan doktora cok fark var kafayı yeme noktasına geldik. sonunda istabulda florance nighintgale hastanesi cengiz kudayı bulduk internet üzerinden hemen randevu aldık gittigimiz günün ertesi günü ameliyata aldılar gercekten cok güzel bir sekilde ilgilenildi ve cok olumlu bi sekilde sonuclandı büyük bi ameliyattı beyin tümörü neticede sol kolunda ameliyat sornası düştügü icin cok kullanamama gibi bi poblem oldu ama yinede ameliyatımız cok basarılı gecti maddi durum cok onemli tabi ama saglık icin herseye deger diye düsnüyorum. doktoru öneririm herkeze

 18. PanikAtaklıGenç dedi ki:

  Arkadaşlar her ağrıyı her uyuşmayı tümör olarak görmeyin.Kansızlıkta uyuşma yapar vitaminsizlikte, migrende yapar. İnternnetten araştırarak bir sonuca varamazsınız. Gidip doktorunuza başvurunuz. Ayrıca uyuşmalar panik atak rahatsızlığı olanlardada çok oluyor.

 19. Fatma dedi ki:

  bnm sewglmin beyninde tümör war tedawı olmayi istemiyodu ama okadar hayat dolu bi insan ki bu kadar kolay ölümü kabullenmesini anlamyorum ameliyatı kabul etti ama burda okuduklarıma göre ameliyattan sonra yinede sorunları olabiliyormuş ne yapmalıyım bilmiyorum lütfen yardimcı olun ne yapmalıyım

 20. hacı aslan dedi ki:

  merhaba. ssk yok diye tedavi olmuyorum herçi olsada olmam o ayri dava
  benim arada gözlerim karakıyor başım donuyor yere yığılacak gibi oluyorum 4-5. saniye sonra geciyo. oturup kalkarken daha. çok hastalımı bilen varsa cevap yasi. lûtvfen ……. o_O

 21. esma dedi ki:

  eşimin beyninde çok küçükken tümör varmış ailesinin bakımı ve ilgisi sayesinde yok olcak kadar küçülmüş ama şimdi hala varmış eşim bunu bilmiyor annesi anlattı banada ben ne yapacağımı bilemiyorum acaba büyüme ihtimali var mı onu benden alır mı bu tümör çok korkuyorm

 22. sinan dedi ki:

  Merhaba benim yaşım 18 benim yaklaşıl 2 aydır sağ baş bölgesi ara ara ve bu ara sık sıl ağrıypr sancıso çok ötü tümor mu diye korkuyorum bi bilgilendirirseniz sevinirim..

 23. kutlay dedi ki:

  güldüğüm zaman başıma bir ağrı saplanıyor geceleri ellerimde uyuşma ağrı ve baş ağrısıyla uyanıyorum neden böyle oluyor aydınlatırmısız beni…teşekkürler

 24. ayşe dedi ki:

  bu arada çok fazla uyuyorum uykuya doyamıyorum. çok aşırı olmasada unutkanlık var bazen konuşacağım şey aklımdayken bir anda unutuyorum başıma ağrı saplanıyo.lütfen yardımcı olun bana…

 25. imra dedi ki:

  sürekli başım ağrıyo ve dönüyor bundan 4yıl önce panik atağım vardı acaba tekrarlıyormu doktora gitmeye korkuyorum hep bi korku içindeyim buda beni daha heyecanlı yapıyo bayılmalarımda oluyo acaba kötü bişeyimmi var

 26. kadir dedi ki:

  ilk önce yetişkin iseniz… beyin elektrosu çektirin birşey çıkmadıysa, MRA YADA MRI ÇEKTİRİN.. DAMAR FİLMİ…HAYIRLI GÜZEL GÜNLERİNİZ OLSUN ALLAH EMANET OLUN.

 27. kadir dedi ki:

  BEYİN ANEVRİZMASI allah herkein yardımcıcısı olsun…Yorumları okudumda gerçekten üzüldüm…Bende 1997’de beyin ameliyatı olmuştum…şu an 26 yaşındayım….2-3 senedir kafamın sağ tarafı, göz arkası ağrısı ve basıncı var…Yanlız bu durumun sebebi sadece tümör olmayabiliyor..zaten beyin ağrı vermez(ağrıyı hissetmez)bende Beyin anevrizması denilen (baloncuk) yani, damarın balonlaşması biraz araştırınca bende beyin anevrizması olabileceğine karar verdim ..Nede olsa hastaneye gittiğimizde doktorlar resmen saçmalıyorlar…migren ilecı verip yoluuyorlar..o insanlara hakkımı helal etmicem.bende kendi çözümümü bulmaya çalıştım …MRA çektireceğim yarın…MR ANJİYOGRAFİ,,, tek taraflı ağrısı olanlara çektirmelerini tavsiye ederim yanlız her hastane çekmiyor…Araştırma hastaneleri, tıp fakültelerini tercih edin…VE YETİŞKİN KİŞİLERDE BEYİN TÜMÖRÜ OLSA BİLE, BU BEYİN TOMOGRAFİSİNDE ÇIKMIYOR…BEYİN ELEKTROSU ÇEKTİRMENİZ LAZIM…UMARIM YAZDIKLARIM FAYDALI OLMUŞTUR..bir doktor değilim ama, herşey insanlar için..
  bir doktor şuraya bir tane bilgi verici yorum yapmamış yazık…allaha emenet ollun.

 28. ali dedi ki:

  ben bundan onaltı sene önce beyin ameliyatı oldum.Radyotedavi gördüm .ameliyattan sonnra üç-dört defa epiPsi nöbeti geçirdim. yaklaşık 8-9 senedir nöbet olmuyordu. epileppsi ilaçları kullanıyorum …..-…..-…… AMELİYATTAN beri kotrller yapılıyyor son nöbebtte sol kolum ve belimden alt tarafı tutmadı bu yaklaşık üç saat kadar devam etti.şimdi sabahları yataktan birinin yardımı olmaksızın kalkamıyorum.bende 7-8 senedir bel bel fıtığı var doktorum belini ameliyat edelim dedi ne yapmalıyım eskişehirde oturuyorum yardım ederseniz çok sevinirim.

 29. nermin dedi ki:

  merhaba benim eşim 1 ay oldu beyin tümorüydü ve çok büyüktü .. öel hastaneler ömrünün kalmadını ameliyata bile gerek olmadını sölediler .. tümor alındı ve sonuçları temiz çıktı lakin sol kolunda felç oldu çalışmıyor acaba fizik yardımıyla bu kol kullanır hale gelirmi

 30. habibe dedi ki:

  17 yasındayım cok sık basım ağrıyor belırtılerı de bana bıre bır uyuyor ben de olup olmadını bılmıyorum ama cok korkuyorum .

 31. büşra dedi ki:

  merhba benm kafatasımda sol tarafında bir acı vardı ellediğimde 1 hafta kadar orası ağrıdı sonra durdu ve şu 2 3 gündür ağrıyor ağrı kesici içtim bu seferde yüzüm uyuşuyor sanki başım da arada da ağrı geliyor dönüyor sizce ne olablrr

 32. Ecem dedi ki:

  merhaba benim başım ağrıyor bazende geçiyor ama ben daha 15 yaşındayım okulda halsiz oluyorum ve uyumak istiyorum bazen de geç algılayabilceğimden korkuyorum

 33. hasan dedi ki:

  “benim dayımda beyin tümöründe hasta doktorlar herzaman seom veriyo sol tarafı felç göz leri karanlık görüyo neden bunlar oluyo lütfen masaj atınn :((

 34. kürşat dedi ki:

  Mrh benim bir arkadaşım var devamlı başım arıyor halsizlik çöküyor gözüm kararıyor diyor bunun sonucu nedir

 35. cemre dedi ki:

  merhaba, öncelikle böyle güzel bi site oluşturduğunuz için teşekkürler. Kendimde şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, yorgunluk, ellerde ayaklarda uyuşma, ışığa yüksek sese aşırı duyarlılık, unutkanlık belirtileri görüyorum. Önceleri çok konuşmayı, gülmeyi severdim. Şimdi artık daha yorgun, daha suskun olmaya başladım. Okuduklarımı yanlış okumaya başladım. Bazen birilerinin konuşmalarını algılayamıyorum. Güzel bir diksiyona sahipken bu özelliğimi de yitirmeye başladım. Bunun için defalarca doktora gittim. Ben daha şikayetlerimi bitirmeden bana anti depresan, ağrı kesici ilaçlar yazıp gönderdiler. Anti depresan kullanmayı gerektirecek bir problemim yok. İnançlıyım. Pozitif bi insanım. Buna rağmen bu ilaçları kullansam da bi faydasını göremedim. Artık doktorlara olan güvenimi kaybettim. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Ayrıca şuan 3. çocuğuma 4 aylık hamieyim. Kan değerlerim ve diğer bütün tetkikler normal çıkıyor. Fakat beyinle ilgili bir tetkik yapmadılar. Sizden acil yardım ve önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

 36. paris dedi ki:

  timor nedir nasil belirtileri beni aydilatirsaniz mminetar kalirim
  timor oldugunu nasil ornegi bas agrisi halsisikmi nasil ben kendimede supelenitorum lutfen yardimci olun

 37. steylr dedi ki:

  slm ben bir ay önce beynimde tümör oldugunu ögrendim 3.5 santimmiş fakat kılcal damarlara yapışık oldugundan burundan alamıyorlar ameliyatıda riskliymiş ne yapmam lazım korkuyorum

 38. fatma dedi ki:

  merhaba benim sürekli başım ağrıyor ve midem bulanıyor
  bu baş ağrısı çok şiddetli bir baş ağrısı hiç halim olmuyor yorgun ve bitkin oluyorum hiç yataktan kalkamıyorum kendimi çok kötü hissediyorum yardım edn lütfen bu baş ağrısı neden neden bu kadar bitkinim cevaplarınızı bekliyorum…..
  teşekkürler

 39. selen dedi ki:

  sevgili didem ne olur lütfen hastaneye gidebiliyorsan git benimde öyle oldu bana kist dediler

 40. selen dedi ki:

  ne olur bvaş ağrılarına boşver etmeyin hemen bir uzmana danışın benimde kistim var ben şansız biri olduğumdan dolayıgitmedim gitmedim şu an aynaya baktığımda beynimin sol tarafı uyuşuyor

 41. mizgin dedi ki:

  meraba bu 1 aydır başım agırıyor sonra duruyor 10 dakka sonra gene aynı agrı geliyo gün geçtikçe çekilmez agrı oluyor beynim çatlıyor intahar edecem bu agrıdan bi çare bulun ölmek istiyoru bitsin bu azap allahımmmm

 42. bülent dedi ki:

  yaklaşık 2 ay oldu sık sık baş ağrım var,yorgunluk ve halsizlikte var bunların yanında korkularımda var…sizce ne olabilir…

 43. osman dedi ki:

  selam. yaklaşık 2 haftadır başımın sol üst kısmında bir ağrı hissettim. bastırınca ağrıyor ve elimi çekince ağrımıyor.ağrı kafatasımın içinden geliyor. şmdi bende tik oldu elim hep orama gidiyor ve sinirlenmeye başladım ve hemen hemen hergün oramı elleyince başım hafiften ağrıyor. 2 haftadır başımın sol tarafı bastırınca ağrımaya devam ediyor. bilmiyoırum belkide öncedende ağrıyodu ben 2 haftadır farkındayım. bunun dışında başka bir durum yok cevap verirseniz çok sevinirim

 44. irem dedi ki:

  meraba.ben 15 yaşında bir kızım.kafamda uyuşma var.başım sürekli dönüyor.gözlerim kararıyor.ayakta duramıyırum.çok halsizim.halüsinasyonlar görüyorum.dikkatimi bir yere toplayamıyorum.sizce beynimde tümör var mıdır

 45. Aylin dedi ki:

  Yaa bi anda beynimin icinde zonklama oluyor
  Birde bu aralar basim dönuyor
  Ve birden gozlerim gidip geliyor Ama Bunlar arka arka ya olmuyor.

 46. Aylin dedi ki:

  Yaaa bi anda beynimin icinde zonklama oluyor . Bunun nedeni nedir ?
  Bide arada gozlerim birden gidip geliyor

 47. sibel dedi ki:

  1 yıl kadar başım ağrıyordu unutkanlıkda var ve ayrıca sedef hastasıyım ilk zamnalrda ağrılarım çok hafifti gittikçe artmaya başladı yaz tatilinde şiddeti baya bi arttı günde en az 10 kere baş ağrısı çekiyorum ve 5- 10 dk. sürüyor doktora gittim mr çektiricem o zaman ne olduğu anlaşılır.AMA ŞİDDEETLİ BAŞ AĞRISI VE UZUN SÜRE OLAN BAŞAĞRISI ÇEKENLER BENCE HEMEN DOKTORA BAŞVURMALI.

 48. musa dedi ki:

  benım kız arkım var basinda durmadan agri oluyo baylıp duruyo bu neden oluu 2 defa doktora gııtk kis ur dedıler

 49. mmm dedi ki:

  rize araştırma hastanesi beyin prof dr mehmet faik özveren iyibir doktor tavsiye ederim başarılı beyin ameliyatları gerçekleştirdi.

 50. damla dedi ki:

  benim başım ka aydır aşırı derece dönüyor ayağa kalkamıorum ve midem bulanıyor belirtilerin hepsi tutuyor

 51. aziz dedi ki:

  amalyetten sonra yüzde yanmalar oluyor ve damar toplanması var gözde bunun sebebleri neler ola bilir

 52. ibrahim dedi ki:

  SLM yoldaşlar .çok şiddetli bir baş ağrım var çocukluktan berli filim çektirtim bişey yok dediler fakat ben TÜMÖR den şüpeleniyorum yardımcı olursanız sevinirim …

 53. burcu dedi ki:

  bnmde sürekli baş agrısı kollarda güçszlük vücutta halszlik ayakkarda uyuşma ani sinir ve bas dönmesi görmede bulanklk acaba tumör olabilirmi yardmcı olun lütfen

 54. ege dedi ki:

  bende de bazı belirtiler var.dünya da savaşa silahlara harcanan sayısız para sağlığa harcansa bugün dünyada her insan tedavi olurdu.

 55. şerinenur dedi ki:

  bnm sevgiliminde beyninde tümör var çok korkuyorum

 56. selçuk dedi ki:

  benımde çektırdıgım beyın mr ında kist cıktı ve bunu beyın cerrahına gostermeye cok korkuyorum kotu huyluysa nekadar yasarım lutfen yardım edın

 57. ecem dedi ki:

  ben 18 yasindayim ve asiri derecede bas agrisi ,hissizlik,unutkanlik ,koku almama, isitememe gibi problemler yasiyorum . tumor olma riski nedir ?

 58. döne dedi ki:

  slm.benim sürekli başım dönüyo,bazen hiçbirşeyi algılayamıyorum,sürekli bulanuk görüyor her an bayılacakmışım gibi hissediyorum.sürekli mide bulantısı ve kussma oluyo,halsizlik ve uyuma isteği,bayılıp kriz geçirdiğim zamanlarda çok oldu.korkulacak bişi varmıdır

 59. ÖNDER dedi ki:

  BİDE VUCUDUMUN BAZI BÖLGELERİNDE UYUŞMA FALAN OLUYORDA

 60. ÖNDER dedi ki:

  SLM ARKADAŞLAR HERKEZE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN BENDEDE BU BELİRTİLERİN AYNISI VAR BAŞIM FALAN DÖNÜYOR KUSMA BİDE HAFİF EGİLEYİM HEMEN BAŞIM DÖNÜYOR VE BAYILIYORUM BENİMDEMİ BEYNİMDE TÜMÖRMÜ VAR YANİ

 61. döne dedi ki:

  merhaba benim de baş dönmesi göz kararması kulak cınlaması var iki senedir böyle gecen sene doktora gittim bana sakinleştiriçi ilaç yazdı işallah busene tekrar gidecegim bakalım ne diyecek şu ann hastalıgımın ne oldugunu bilmiyorum ma belirtiler bunlar.

 62. sengül dedi ki:

  mrb babamda 4.3 mmt boyutunda beyin tümörü+ ödem tanısı knuldu yaklaşık 1 ay oldu babam bu süre zarfında bütün yaşamsal fonksiyonlarını kaybetti dr açık beyin ameliyatı olcak dedi ama çok az şans verdi babam olmadı ameliyat şimdi baya bi kötü durumda sadece ilaç tedavisi alıyo ağrısı olmuyo ama bilinci yerinde deil bu durumda hayatta kalma şansı olmadığını çok iyi biliyoruz bizim babam için yapabileceğimiz herhangi bişey varmı aceba

 63. cevriye dedi ki:

  merhaba. Ben belirtileri okudum ve kendimde de olabileceğinden şüpheleniyorum. 3 gündür ateşim var ama grip değilim ve uzun zamandır da hafif baş ağrılarım var. Aynı zamanda uzun süredir devam eden uyku bozukluğu sorunum var. Bu rahatsızlılardan sonra bende de tümör olabilir mi ve doktora gitmeli miyim ? Soruma cevap verebilirseniz çok mutlu olurum.

 64. semra dedi ki:

  selam ben son üç aydır şiddetli boyun ve kas ağrısı çekiyodum doktora gfiittim b.fıtğı başlangıcı var dedi hap verdi geçmedi.şu an fizik tedavi görüyorum .şiddetli boyun ve kas ağrısı da tümör belirtisi diyo arkadaşlarım inşallah değilldir,artı bende başımın ve yüzümün bi tarfı uyuşuyo artı mide bulantısı halsizlik ve çok uykum oluyo .inşallah tümörle alakası yoktur..:((

 65. ezel dedi ki:

  ben daha 18 yaşındayım yaklaışık bir aydan bri şiddetli baş agrım var ve burunumu sildiğim zaman kan geliyor kalbim çoğu zaman hızlı atıyor ve vücut ısım yksek halsizm hep uyuyamıyorum ve ymek yemeyi isteiyorum beynimde uyuşukluk var ve geç algılıyorum sizce önmli bşey varmıdır napmalıyım

 66. murat dedi ki:

  2 haftadır sıklıkla olan; sık sık şiddetli baş aqrıları ,uyqu bozuklugu ,yürümede güç kaybı kollarda ve bacaklarda algılama problemi ,qörmedede aynı ,bir soru sorulduqu zaman hemen aLqılıyamıyorum , hafızada geçmişe dönük unutkanlık bir şey söylendiğinde 5 dakika sonra unutuyorum dediqiniz beLirtilerin qeneli oluo ..bu tümör un oLma sebebi nedir acaba biLqi verirseniz sevinirim ..

 67. fırat dedi ki:

  benimde beynimin sol ve sağ tarafında su gibi şeyler gelip gidiyo başımı salladığımda acaba bu neden kaynaklanıyo ve başım çok ağrıyorr yardım edinn ????

 68. irem dedi ki:

  öncelikle herkeze slm ben göz muanesine gitim de göz arkadasının göremiyorlarmış sonra gözbebeginine damla tablatdılar yine göremediler haciptepeye yoladıar gitik her en az 3günde bir belden su aldılar bos basıcım 300 sonra okulda bayıl mışım aindeki suyu hemen beni dış kapı hasdanesine görtü 1 ay hiç cıkmadan hasdanede yadım sonra beni taburcu etdiler sora 1 hafda sonu gidim hasdaneye baş agrısı yla cif gör me bulanık görme böle böle dedim doktora bana dedik ödem var dediler yine yartılar sonra doktor geldi amilat olcasın dedi biz ne amilatı dedik oda şant amilatı dedi beyde ki suyu atması lazım dediler şant amilatı oldum 2.3.gün kaldım hasdanede sonrerşeyden sıkıla cıdım 3 gün sora amilat yerimin kablosu kopmuş yene yatım sonra yine amilat oldum ama oda şişmeye başladı şant benim işime yaramadı amilatla alei aldılar şuan sırdım yumur gibi şiş bakalım nolcak sonumuz bilmiyorum bildim tek şey cok korkuyorum artık hayatdan zevk duyamıyorum herşeyden sıkıldım ya ofofoof canım sıkılıyor artık ben gendi hasdalımıgımı araşdıyorum ya

 69. kadriye dedi ki:

  annemde görme bozukluğu ve ara ara baş ağrısı vardı göz doktoruna gitti ve acil beyin emarı istedi göz sinirlerine baskı yapan bir kitle bulundu 3,5cm çapında acil ameliyat dediler sizce kötü bişeymidir teşekkürler.

 70. aziz dedi ki:

  benimde beynimde tümör bulundu.henüz iyi huylumu kötü huylumu bilmiyoruz.1 cm boyunda.sağ lobda.kötü çıkarsa ayvayı yedim :).ama mutluyum ya.herkes vakti kadar yaşar.Allah herkese sağlık sıhhat sabır verir inşallah.iyi yaşıyorum iyi bakıyorum kendime,mutlu yaşıyorum :)

 71. Reyhane dedi ki:

  Merhaba yazmış olduğunuz bilgiler gercekten cok güzel.Bir konuda takıldım.Bir abımızın eşi beyininde tümör cıktı temografi çektirdiler ufak olduğu söylediler,ama amileyat olduğu gün komle beyini kaplamış bu nasıl olur temografide beli olmuyormu nekadar olduğu.Sağlik kontrolu ıçın temografi çektirmek dorumudur?Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

 72. Aysun dedi ki:

  Ben 14 yasındayım.Üç gündür başım dönüyor ve başımın sağ tarafı çok ağrıyor neden olabilir ?

 73. Murat dedi ki:

  Iyi geceler, benimde yaklasik 2 haftadir basimda siddetli agrilar ve zaman zamanda bas donmeleri oluyor, Icimdede asiri sikinti var, geceleri yatamiyorum ve calisamiyorum, bu konu hakkinda bilgisi olan varsa yardimci olursa sevinirim.. Allah herkese herseyden once saglik versin ins..

 74. emre dedi ki:

  bu belirtilerin bazıları bendede war inşallah hasta değilimdir ama olanlarageçmiş olsun

 75. Makbule dedi ki:

  Merhaba
  Ben 38 yasinda bir bayanim son 2 sene icinde 2 defa baygunlik gecirdim , siddetli bas agrin var 15 senedir, migren dediler, hala agrim ve bas donnem, bulantim var. 3 ay once kalbin sihisti ve kalbimde ritum bozuklugu cikti , 3 gun hastanede kontrol altinda kaldim, ama kalp problemi cok sukur baska cikmadi.
  Kafamin arkasinda sol kosede uyusma hisssediyorum, bunu anlattim doktorlara ama film cekemicekleruni soyledi, illaki birsey belirlemeleri gerekiyormus tomigrafi cekebilmeleri icin ..
  Bas donmesi bulanti ve bas agrisi, yorgunluk meccut
  , bana bilgi verebilirmisiniz yazdiklarim hakkinda ??

  Cok tskler

  Hayirli gunler..

 76. metin dedi ki:

  slm benim oğlum şuan 18aylık yanlız 9 aylıkken bayılmaya başladı şuan hala bayılıyor cok doktorlara gütürdüm bir sonuç süylemediler yanlız bayılmadan önce el ve bacak ları uyuşuyor ve bun ve kaşında ate ataşleme oluyor yanlız ayıldıktan sonra ateşi düşüyor ve bayıldığı zaman güzler yerinde kayıyor ve rengi sim siyah oluyor ve eleri kitleniyor allah aşkına bir cevap süyleyin

 77. şükran dedi ki:

  anlımın sağ tarafında şiddeli ağrılar oluyor hastaneye gitmedm 16 yaşıdaym ara ara baş dönmelerm oluyo mide bulantlarm oluyo sizce bu beyn timörümü

 78. burak dedi ki:

  hepinize büyük geçmiş olsun arkadaşlar bu belirtilerin hepsi bendede var unutkanlık ve baş dönmeleri iyice arttı bendede iki üç kere adımı unuttum :(( ALLAH herkese acil şifalar versin… çok faydalı bilgiler sunmuşlar onlarada tşk ederim …

 79. dilek dedi ki:

  beynimde timör oldugunu ögreneli biyıl kadar oldu tedavi görmeye başladım ve küçüldügünü söylediler ve timörün bulundugu bölgede yaraya benzer bir cisim oluştu dışa vurmuş olabilirmi bunu ögrenmek istiyorum öyle birşey varsa ne yapmam gerekiyor

 80. meral dedi ki:

  özkan kardeş çok iyi yazmışsın. ben de şu an tibariyle 4 yıldır senin gibiyim. artık yaşamak istemiyorum. doktor doktor dolaştım ama yok yok. ailem de bıktı artık. ben ne olursa razıyım ama yeter ki bu belirsizlik bitsin. benim başım tam olarak dönmüyo yani bu çok garip bi his hani anlatılmaz yaşanır diyolar ya aynı onun gibi. çvremdeki insanlar bana inanmıyo. bir türlü derdimi anlatamıyorum onlara. ben yaşamıyorum her gün ölüyorum. lütfen biri bana yrdım etsin çünkü çevremden umudumu kestim artık. kendim de bir şey yapamıyorum çünkü henüz 18 yaşında değilim. her gün ne olacağını biliyorum çünkü her günüm aynı acı… ben de olan şeyler baş dönmesi gibi bir şey, bulantı, iştahsızlık, yanma hissi, baş ağrısı, vücudumun herhangi bir yerinde şiddetli ağrı, kramp, nefes darlığı, damarlarda şişkinlik, sanki beynimde basınç varmış gibi bir his, iştahsızlık, kemik ağrısı öyle ki iliklerime berbat bir ağrı, halsizlik, sık sık ateş, avuç içinde kırmızı dokununca acıyan benekler, uyuşma, unutkanlık hafıza kayı gibi o anı hiç hatırlamıyorum sanki hiç yaşamamış gibi, bazen hareket etmede zorlu, titreme gibi ataklar vb… lütfen bir fikriniz varsa yardım edin, teşekkürler. HERKESE ACİL ŞİFALAR…

 81. sebo:_ dedi ki:

  benim basm 2 aydır sürekli ağrıyor,görme ve konuşma bozukluğu gerçekleşti bunun sebebi nedir acaba? ALLAH herkese acil şifalar versin…

 82. Aydın dedi ki:

  Arkadaşlar stresten uzak durun;kafanızı çok günaha sevaba takmayın,asırı derin düşünmeyin canınız ne istiyorsa toplumun örf adetine asırı ters düşmeden yapın;oana buna yaranacağım,efendi adam diyecekler diye kasmayın olduğunuz gibi olun

 83. hande dedi ki:

  Merhabalar ben henüz 18 yaşındayım başımda genel olarak hergün özellikle birşeyle ilgilendikten sonra ( kitap okuma ders çalışma yada yoğun olarak bşylerle ilgilendkten sonra )zonklayıcı tarzda kısa süreli fakat beni rahatsız eden bir baş ağrısı mevcut ve son günlerde de yemek yedikten sonra bulantım olmaya başladı bunların nedeni ne olablir baş ağrısının gözlerle de bi alakası var mdır bilgi verirseniz sevinirim hrkese acil şifalar

 84. ayfer dedi ki:

  merhaba ben izmirden yazıyorum. bizim sorunumuz kız kardeşimizden.kendisi 1971 dogumlu.gecen sene ekimin 21 de beyin tümöründen ameliyat oldu ve kötü huylu çıktı. ameliyattan 20 gün sonra aynı yerden tekrarladı.ışın tedavisi oldu. bir sene geçmeden iki yerden tekrarladı.şimdi kemoterapi görmesi istendi. şu an durumu iyi deyil.kimseyi tanımıyor. bazen tanısada beş dakika sonra sordugunda hatırlamıyor. bu işin uzmanı bir başka doktora gösterdik bize görsede görmasede hastanızı kaybedeceksiniz dedi. bize bu konuda aydınlatırmısınız. bütün hastalarımıza acil şifalar.teşekkür ederim….

 85. tertok dedi ki:

  Malesef babamı 2 hafta önce Beyin tümörü GBM Grade 4 sebebiyle kaybettik. Doktorlar ameliyat bile yapamadılar:( sadece 7ay önce tanısı koyulan bu hastalıkta geçirilen süreçler gerçekten çok zordu. bir can’ın her geçen gün eridiğine tanık oluyorsunuz. Allah tüm hastalara şifa versin inşallah.

 86. gonca dedi ki:

  merhaba ben tam 1 sene önce beyincik tümöründen amaliyat oldum ölçüsünü bilmiyorum ama tümör portakal büyüklüğü ndeymiş hatta dr ilk defa bu kadar büyük tümör çıkarttım demiş ben de tahmini 10 yıldır varmış diycem evham yapmayın her baş ağrısı bulantı tümör diye düşünmeyin bende bu belirtilerin hiç biri olmadı hatta başım ağrımaz diye sevinirdim ben de belirti vermedi illaki tümör diye düşünmeyin tabiki dr gitmekte fayda var benim beyincikteki tümör saçaklanıp nefeş borusuna kadar inmiş ama tesadüf ortaya çıktı dr gidin ama
  kendi kendinize evham yapım düşünmeyi güzel ALLAHIM herkeze şifa versin

 87. Ayse dedi ki:

  Oncelikle herkeze acil sifalar diliyorum.arkadaslar benim erkek arkadasimda 2008 yilinda tesisi konulan kotu huylu timor vardi once tedaviyi reddetti birbirimizi cok seviyoruz ve ben onu tedavi olmaya ikna ettim 6 ay sonra ozel bir tib merkezinde istanbulda tedaviye basladi radyoterapi tedavisinden sonra hastalik baslangic evresinde oldugu icin timor tamamen yok edildi fakat bizim sorunumuz sevgilim cok pozitif beraber bu hastalik yokmus gibi yasamamiza ragmen hastalik 6 ay sonra tekrar nuksetti ama korkmuyoruz tekrar tedavi oldu iglesti lakin yine belirtileri basladi doktorumuz bu sefer ilac tedavisiyle baslayip daha sonra radyotrapi uygulayacak ama sunuda belirtmem gerekiyor moralinizi yuksek tutun arkadaslar erken tesis cok onemli allaha sukur doktorumuz cok tecrubeli ve askimi iyilestiriyor.benim canimdan bile cok sevdigim varligima allah uzun omurler versin belki yillarca tedavimiz bu sekilde devam edebilir ama onemli olan onun yasamasi allah hepinize yardimci olsun sakin pes etmeyin arkadaslar biz pes etmedik hastalikla savasin yapilan tedavileri iyi bir moralle desteklerseniz tedavileriniz daha basarili oluyor bu doktorumuzun bize soyledigi ve bizimde uygulayip faydasini gordugumuz bir yontem doktorunuzun size verecegi psikolojik destekte tartisilmaz cok onemli ben canim askim hasta degilmis gibi davraniyorum ama caktirmadanda yedigine ictigine herseyine dikkat ediyorum onunla tanistigim gunden bu yana hastaligini biliyordum ama hicbir zaman umidimi kaybetmedim arkadaslar sevgi bu hastalikta cok onemli ve biz doktor konturolu altinda hayatimiza devam edice en cok istegimiz bir cocugumuz olsun allah insallah bu mutluluguda yasatir bize sizinle duygularimi paylasmak istedim allah hepinizin yardimcisi olsun ailenizde bu hastaliga yakalanan varsa hep moral verin sakin onlara olecek gozuyle bakmayin allahtan ve doktorlarimizdan umit kesilmez .

 88. abdullah dedi ki:

  selam benım 3 aylık oglum var dogumda kafasının sol kulak uzerinde şişme oldu 1 ay icinde indi balon gibiydi şu an yumurta kadar bi sert lik kaldı nereye muracat etmem gerekıyo yardımcı olursanız sevinirim herkeze kolay gelsın

 89. mehmet dedi ki:

  öncelikle herkese acil şifalar dilerim benim yaşım 48.bende tümör vardı.bilmiyordum EMAR. çektirdim belli oldu çok halsiz ve aşırı derecede başım ağrıyordu çok çektim bazen başımı duvarlara vuruyordum.lafın kısası 16.eylül.2011.de hastahaneye emarları dr. gördü ameliyat dedi ameliyat oldum.4.saat ameliyatta kaldım.ameliyattan .2.gün sonra sol kolum ve bacağım tutmaz oldu.5.sürdü bu geçici felç sonra iyileştim şimdi iyiye doğru gidiyorum.

 90. yeşim dedi ki:

  ben 14 yaşındayım.bundan 2 3 yıl önce doktor bende kansızlık oldugunu söyledi.ve kansızlığım azalsada halen daha devam etmekteymiş.sürekli başım ağrıyor,kafa tasım saçımı tararken bile çok acıyor,midem bulanıyor.halsizlik ve aşırı yorgunluk yaşıyorum,başım dönüyor gözlerim kararıyor.bazen yere bile düşebiliyorum.iştahım bazen yerinde olmuyor.geceleri nadiren uyku uyuyabiliyorum.uykusuzluk çok. ellerimde ayaklarımda uyuşluk yaşıyorum.ayrıca sersemleşiyorum. bunlar yüzünden kemoterapi almam gerekirmi? kanser hastasımıyım

 91. meral dedi ki:

  merhaba ben ilk olarak baş dönmesi şikayetiyle nörolojiye gittim 3 yıl oldu ama hala bulunamıyo. daha da kötüsü başım dönüyo ve ağrıyo, midem fena şekilde bulanıyo, her tarafım ağarıyo, halsiz ve bitkinim. beyin tümörü veya kanserden şüpheleniyorum ama bularda bazen gözükemeye biliyo. bir ara depresyona girmiştim. ayrıca bu yıl çok önemli bi sınavım var ve yeterince çalışamıyorum. sizce ne yapmalıyım?????????????? herkese acil şifalar…

 92. merve dedi ki:

  merabalar..benim başıma sürekli olarak ağrılar giriyo fakat belli bi yere değil her defasında farklı noktalara giriyor ve ben ağrı sırasında elimi dahi kıpırdatamayıp olduğm yerde kalıyorum elimde birşeyler varsa bırakıp hareketsizleşiyorum görme bozukluğm var ara sıra bulanık görüyorum hatta bazen çift.. mide bulantılarım var hatta bazen hiç birşey yiemiyorum.. sürekli uykusuzum halsizim.. ne yapacağımı bilmiyorum doktora gitmelimiyim emara girmekten korkuyorum..

 93. zeynep rabia dedi ki:

  slm benim son 1aydır şiddetli baş ağrılarım var bunun yanı sıra karşımdaki insanla konuşurken düşündüğüm kelimeleri toparlayıp arz edemiyorum bir anda konuşucam şeyleri unutuyorumçok fazla esnemeye başladım bunun yanısırada bazen baş dönmesi ve gözümün önünde kıvılcımlar oluşması meydana geliyor çok agrasif hallerim başladı herşeyi herkezi düşünüyorum bazı konuları kafama çok takıyorum birileriyle paylaşıp onlarıda sıkmak istemiyorum bu yüzden zararını kendimde görüyorum acaba beyin timörü belirtilerimidir cvp yazarsanız sevinirim……

 94. nevruz dedi ki:

  beynimde planoit kis tespit edildi ne olduğunu araştırıyorum yardımcı olur musunuz?

 95. suat nadı dedi ki:

  slm kolay gele benımde annem 70 yasında ssk hastanesınde
  yogun bakımda bize soylenen beyın uyan emrı almıyor ,suan kendısı yogun bakımda ,amelıyat rısklı hatta olmaz dıyorlar.
  bızım yapmamız gerekenler nedır Sürekli uyku halınde kendısı daha once baypass oldu seker hastası kiminle temasa gecebılırız onerılerınız nedır
  herkeze ACİL ŞİFALAR……

 96. dr murat dedi ki:

  ben fizik tedavi doktoruyum bundan 5 yıl kadar önce eşim beyin timöründen amaliyat oldu lakin aşırı kilo aldı bu kilo nasıl verilir bana yardımcı olurmusunuz acil….

 97. eda dedi ki:

  Kafamda böle nasıl desem bi basınç var gibi gözlerimde ağırlaşıyor 13 yaşındayım üst solunum yollarım tıkalı sünizitten dolayı neden böyle oldugu hakkında bilgi verir misiniz ? Şimdiden teşekkkür

 98. sevil dedi ki:

  Öncelikle merhaba ben 25 yaşında 3çoçuk annesiyim ve yaklaşık 10 senedir bu belirtileri yaşıyorum ağrılarım gece beni uykumdan ağlıyarak uyandırıyor bazen anlım çatlarcasına bazen iki yanım bazende tek taraflı sizce ne yapmam gerek birde 8 yaşında bir uçurumdan düşmüş ve kafamda çatlak olmuştu bunla alakalı olabilirmi? cvp bekliyorum teşekkürler.

 99. anar dedi ki:

  selam,ben suanda cok kotuyum.benim kardesim yeni askerden gelmis,onceleri her sey normaldi ama simdi birden onu kotu gordum ve hastahaneye goturdum ,hastanede bana dediler ki onun kafasinin ortasinda sis var ve 3 ay omru kalmis,bizde bu cur hastanin tedavusunun olmadigini ve artiq cok gec oldugunu soylediler.daha o cocuk cok genc,bana yardim edin ne isteseniz veririz,yeterki bunun tedavusunun mumkun oldugunu soyleyin,allah askina bize yardim edin ne kadar deseninz para veririiz.Ben azerbaycanda yasiyorum,

 100. ahmet dedi ki:

  benim sosyal güvencem yok yaşımı bekliyorum beynimin arka tarafı boynumdan omuzlarıma kadar çok şiddetli ağrı yapıyor ellerim ayaklarım uyuşuyor gözlrim kararıyor başım dönüyor nedendir acaba

 101. ufkun dedi ki:

  Öncelikle siteye bilgilerden dolayı çok tşk. Hasta olan tedavi olanlara acil şifalar diliyorum, bir gün bile umudunuzu yitirmeyin iyileşeceğinize yürekten inanın, tıptaki yenilikleri mutlaka takip edin. Ben şunları söyleyeceğim bazı arkadaşlar doktora gitmedikleri korktuklarını yazıyorlar aman dostlar erken teşhiş çok önemli belki de tedavi mümkün iken doktora gitmemekle tedaviyi çok zor olabilecek bir yola sokarsınız eğer böyle bir hastalığınız varsa Allah korusun. Bir de bu belirtiler panik atakta da oluyor aynen bende olduğu gibi .. herkese acil şifalar

 102. hakan dedi ki:

  slm.Ilk önce kafatasinin icinde sadece beyin olmatigini söylemek isderim,bu size iyi haberim.Cünkü bende hypophyse tumoru varti(var)solkasimla burnumum ucu arasinda uyusma gibi bir his varti.sürekli olmasada geldiyinde 3 hafta kadar kalan can sikici bir his hali.kafama MRT cekdirdim ve 3 santim kadar hypophysetumoru göründü ve ameliyat olmam gerekdiyini söyledi dokdorlar.Ameliyat burun icinden gecilib kafatasinin delinmesiyle yapilti.tam olarak tumor alinamati cünkü bu bölgöden göz siniri geciyor onu zedelememek icin cok kücük bir bölümü kalti 2mm kadar.sunu söylemem gerekiyor hypophysetumoru yüzte seksenbes iyi huylu cikiyor bendede iyi huylu cikti.ama yinede o benim canimi sikan uyusukluk hissi gidmedi 3 hafda var 3 hfda yok.hypophyse nin cok önemli bir organ veya bez oldugunu söylemem gerekiyor ve beynin altkisminda bulunuyor.guatir hasdalarinin bu bezini kontrol edirmesini davsiye derim cünkü bende guatir hasdasiytim ve hic bir dokdor bunu bana davsiye edmemisdi edseydi cok erken farkina varacaktim ve hablarla dedavisi mümkündü hypophysetumorunun.

 103. ayçin dedi ki:

  mrb ben 19 yaşındayım.baş ağrım baş dönmesi çok var.ama kusma ya da bayılma yok.aşırı iştahsızlık var.sağ başım ve kulağımın yanlarında çok ağrı var.sağ boynumda nohut büyüklüğünde şişiklik var.

 104. çilem dedi ki:

  selam ben de bir şey sormak istiyorum ben yirmi iki yaşındayım başımın arkasından başlayıp kafamın ortasına kadar giden şiddetli ağrılar oluyor gece kafamı yastığa koyduğum zaman uyuyamıyorum sabah kalktığımda aşırı ağrılar devam ediyor ve kendimi çok yorgun bitkin hissediyorum bi de kafamı sağa ya da sola çevirdiğimde kafamın içinden çıtlama sesleri geliyor hani parmağını çıtlatırsın ya işte onun gibi nörolojiye gittim emar çekildi bi şey çıkmamış daha sonra psikiyatriye gittim depresyon ilaçları verdiler iki hafta kullandım ve ilaç kullanmayı bıraktım şu an bu ağrılarla yaşamaya alışıyorum lütfen bana yardımcı olun ben de de mi var beyin tümoru yoksa geçici bi hastalık mı yaşıyorum şimdiden teşekkürler

 105. cenk dedi ki:

  sag hemiparezi hastasıyım kolumda cok az var bacagımda sorun yok sadece biraz kasım yok o kadar. dogustan olmuşum. sorum şu eşim hamile cocugum sizce saglıklı dogar mı ? yoksa benim gibi felçli mi dogacak. allahın gücüne gitmesin. acil cevap bekliyorum tesekkürler.

 106. Riza dedi ki:

  evet bende yaklasik 2008 de beyin amelliyati gecirdim solingen de timur iyi huylu olmasi beni rahatlatti yaklasin bu zammana kadar her hangi bir sorunla karsilasmadim tabi bundan sora ne tür beklentilerle karsilasacagimi bilemiyorum saygilar

 107. sümeyya dedi ki:

  mrb. ben 24 yaşındayım evliyim 2 çocugum var. benim başımda enseye yakın sol tarafımda bir şişlik var ama sert ben yag bezesi diye düşündüm.bu ben kendimi bildim bileli var ve hep başım agrıyo bazen çok şiddetli oluyo bütün günümü mahvediyor.başıma bir anda agrı saplanıyor ama çok kötü oluyorum sanki çok şiddetli bir sızı gibi nasıl tarif edecegimi de bilmiyorum.gözlerim bulanıyo hatta göz doktoruna da gittim bişey yok dedi.elimi kafama sürdüğüm zaman agrıyo saçımı yıkarken agrıyo banyodan sonra da başım agrıyo.boynum agrıyo.bazen başım dönüyo saatlerce kendime gelemiyorum sanki sürekli başım dönüyo gibi oluyorum. şakaklarım çok agrıyor.bazen boynumdaki damarlar tıkanıyo gibi hissediyorum acayip bişey ya tarif de edemiyorum ki. sanki bişey bazı yerlerime baskı yapıyor gibi yani… mesela hep olan bişey sağ tarafımda bogazımda karın bölgemde sag tarafımda aynı anda iki yerimde aynı agrı oluyo. bunların sebebi ne olabilir kusura bakmayın şuan da o şişliğin oldugu kısımda ,boynumda ve şakagımda agrı var ne yazdığımı da dogru düzgün bilmiyorum sürekli bi konsantre bozukluğum var ve ne dediğimi unutuyorum bazen konuşurken ne anlatıyodum ben diyorum. çok merak ediyorum bunlar neyin belirtisi o şişlik bir yağ bezesi mi yoksa başka bişey mi? benim nereye gitmem lazım?????????????????????????????bana cvb yazarsanız çok çok çok çooooooooooooooook menun olurum..

 108. burcu dedi ki:

  sağ şafak bölümüm aşırı ağrıyo belirtiler tmmn wr bitek kusmuyorum çk korkuyuorum daha 13 yşndayım ama annem böle bişiin olmıcanı sölüo ama gerçekten bölemi düşünüo yoksa panik yapmamam için mi sölüo anlamadım ama annem belirtilerini okuduktuk we şikayetlerimi dinledikten sonra baya düşündü keyfi kaçtı çk korkuyorum yakın bir arkadaşım iken tümörden vefaat etti yaaaa böle bişi warsa ne yapcamı bilmiom Allah bu hastalık şüpesinde olanlara ve bu hastalığı yaşayanlara acil şifalar versin inşallah bendede bölü bişi yoktur

 109. seda dedi ki:

  öncelikle herkese geçmiş olsun.bende dün doktora gittim baş ağrımdan dolayı.migren çıktı ve ilaç tedavisine başlayalım dedi doktor.çünkü çok ilerlemiş tümora çevirme olasılığı çok yüksekmiş.tatlı et çay kahve vb.şeylerden uzak durmamı sölediler bende ne dendiyse yapacağim şimdi sizin bu yazdıklarınızı okuyunca gerçekten hayat çok güzel.hasta olan arkadaşlarada allahtan sabır diliyorum.allah yardımcınız olsun.

 110. Can Yılmaz dedi ki:

  Önceleri başım çok ağrıyordu , aşırı derecede halsizlik vardı. Ve işitme kaybı oluşmuştu. Doktora gittiğimizde mr istedi , mr sonucunda beyinde 3-4 tane iyi huylu beyin sapına yakın tümörler çıktı. 1 tanesi 4-5 cm olmustu cok büyüktü. doktorlar çok riskli bir ameliyat olcak dediler. ve toplam 2 ameliyatla hepsini alcaklarını söylediler. 1. ve 2. ameliyatlardan sonra sadece işitme kaybım %100 oldu ve az bişi yüz felci oldu ama yüz felci düzeldi. işitme kaybımada çözüm buldular onuda halledeceklermiş. yanhi ben kötü olcam ben ölcem demeyin Alah büyük hepimizin yardımcısı olsun. Hepinize acil şifalar diliyorum. Ankara Gazi Üniversitesi Memduh Kaymaz doktorumun ismi inşallah sizlerede yardımcı olacaktır.

 111. Dilay dedi ki:

  Öncelikle acil şifalar diliyorum

  Benim arkadaşımda ellindekileri düşürme gibi belirtiler var acaba tümör olabilir mi saygılar

 112. karaca dedi ki:

  ben gecen sene halı sahada maç yaparken boynumun üstüme düşmüşüm daha doğrusu öyle dediler.hatırlamıyorum cünkü.orada hafıza kaybı gecirmişim.maça devam etmişim ama maçı hatırlamıyorum:)gerekli doktorlara gittim mr cektirdim.ALLAHA cok şükür bişey cıkmadı.piskolojikmi bilmiyorum ogünden sonra başımın ağrısı arttı.ve başım dönmeye başladı.bir iki defa bayılcek gibi oldum.ama piskolojik olduğunu düşündüm.ogünden sonra herhangi bir ekşi ve acı bişey yediğimde başım cok kötü dönüyor.acı ve ekşinin tansiyon düşürdüğünü biliyorum .ama ogünden sonra olmaya başladı.bir tane ekşi erik yesem bayılacak gibi oluyorum.bende herhangi bir anormal durum olabilir mi.cok teşekkür ederim bizleri aydınlattığınız için

 113. sevin dedi ki:

  Gecen aralik ayinda epidermoid tumor ameliyati oldum,saglik durumum cok iyi.Ancak son 1 aydir ozellikle yataktayken bas donmeleri oluyor ve hafif bas agrilarim var.Zaman zaman da halsizik hissediyorum.
  Bu halsizligi 2 ay onceki gecirdigim batin ameliyatina bagliyorum ama bas donmelerimin beyinle bir ilgisi olabilirmi?

 114. sema dedi ki:

  beyin tümörü olan hastalarda ağızdan burundan kan gelmesi ?? nedemek

 115. pelin dedi ki:

  benim bir arkadaşımnın beyninde ufak bir tümör var ve kan kusmaya başladığını söylüyor böyle bişey mümkün mü? Ayrıca mutlu olması gerektiğini ilaçların o zaman cevap verdğini söylüyo bu konuda yardım edebilir misiniz acaba ?

 116. edat dedi ki:

  ani başlayan ve kesik kesik gerçekleşen ortalama 10 – 15 dak süren ağrıdan çok sancı gibi giren başağrılarım oluyo. kafamın içinde dolaşan elektrik şokları gibi… kafatasımın arka tarafında kemiklerde hassasiyet ve şişkinlikle birlikte olan sancılar. hiç kusmadım ama zihnim uzun zamandır boş gibi . konsantre sorunu yaşıyor ve uzun zamandır süren deprefis bir durumum var. ne yapacağımı bilmiyorum. 6 aydır toparlanıp çalışamıyorum bile. bana bi akıl verin…

 117. AYHAN dedi ki:

  beynin sinir noktasına çok yakın 3 cm boyunda 2 cm eninde ki bir beyin tümörü ne derece zararlıdır ameliyat riskleri nelerdir . ve bu faydalı bilgiler çok teşekkürler

 118. üzeyir dedi ki:

  başımın arka sol tarafında sanki içinde bir şey varmış gibi oluyor ve bazen her zaman değil sanki içi kaşınıyormuş gibi oluyor,çok az bile olsa soğuğa dayanıksız hemen ağrıyor ayrıca ağrısı başımın sol arka tarafından kulağımın biraz üstünden sol gözüme kadar ağrısı vuruyor ayıca sağ gözümü kapatıp açınca başımın arka sol tarafında bir dengesizleşme oluyor.aynı ağrı sol omuzumdan kulunç olarak bilinen kısma kadar gidiyor.Rahatlaması da bazen sol omuzumun ovuşturulmasıyla oluyor.doktora gitim birkaç defa bir şey yok diyorlar.her kese acil şifalar.

 119. seval dedi ki:

  5 saniyelik ani baş agrıları geli gözlerde kararma ani baş dönmelerim var ne yapmalıyımm…

 120. merve dedi ki:

  arkadaşlar bilmiyorum annemm de ara sıra baş ağrısı oluyor hepinizin yorumlarını okudum bayılmıyo midesi bulanmıyo ama kafamda bir sertlik var diyor annemde uyuşmazlık yutma güçlüğü flnda olmuyor kısacası sadece başında sertlik hissediyor çok yorulduğu zaman da başı ağrıyor veya dönüyor uyuyunca geçiyor her zaman olmuyor bunları düşünmesi bile çok kötü ama bilen birileri cvp yazabilirmi lütfen …

 121. handan dedi ki:

  mrh, beyin tümörü var denildi. beyin ameliyatı oldum. beyin dekinin tümör değil değil su topalandığı söylendi. ameliyatttan sınra kortizo0n tedavisi gördüm. tümörün durduğu söylendi fakat. aradan 9 yılsınra bunun tekrarlandığı söylendi. tekrara kortizon tedavisi olmaya başladım. ve şimdi doktor kontrolüne gidiyorum. beyin ameliyatından sonra epilepsi olduğum söylendi. bu tümör durur mu durmaz sa durumum ne olur .bilgi veririseniz sevinirim.iyi günler

 122. Nurten dedi ki:

  merhabalar. Bendede son zamanlarda ani baş ağrısı. Baş dönmesi, görme bozukluğu ve bulantı var. merak ediyorum ne olduğunu.Umarım kötü birşey değildir.

 123. sabri dedi ki:

  Herkese selam..
  Bilgilendirme için çok teşekkür ederim.Benim babamda da 1989 da tümör teşhisi konuldu (kötü huylu) ameliyatından sonra doktoru en fazla 3 ay yaşar dedi. 3 ay gelip geçti 4. ayda kontrole gittiğimizde babamın doktorunun aynı hastalıktan 1 ay önce vefat ettiği Söylendi. Ne hikmettirki babama 3 ay ömür biçen doktor 3 ay sonra aynı hastalıktan kendisi vefat etmişti (allah rahmet eylesin) Başka bir doktor bulup o doktara 9 sene boyunca gidip geldik kendisinin pek faydalı olduğu söylenemez. Yurt dışından getirttiği deneme aşamasındaki bir ilaç uyguladıktan sonra babamın durumu kötüye gitmeye başladı ve 3 ay sonra da vefat etti. Bu kadar uzun yaşamasını o doktor yüzünden olmadı ama ölümü o doktor sebep olduğu düşüncsindeyim.

  Diyeceğim şey benim babama 3 ay ömür biçildi 9 sene yaşadı eğer sizinde böyle bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzu iyi seçin karamsarlığa düşmeyin ölüm bir gün herkese gelecek bundan kaçış yok. Ayrıca her baş ağrısı bulantı kusması olanda tümör vardır diye bir şey yoktur tıp dalında bir derecem yoktur ama 9 sene boyunca o doktor bu doktor dolaşınca biraz bilgi sahibi oluyor insan.

  Herkese sağlıklı uzun ömürler..

 124. tolga dedi ki:

  merhaba
  ben tolga alaha şükür bi beynimin sol tarafında araknoid kist oldu
  ama 3 aya kalmadan iyileştim doktor her yıl emar çektireceksiniz diyo bunu yaşayalı 6-7 ay olmustur belki 8ay herkese şifalar gelsin

 125. Hazal dedi ki:

  benim gecenlerde cok basim döndü kustum basimi kaldirdigim an bulanmaya basliyordu doktora gittim basimi hic kaldiramadan bekledim daha sonra doktor yanina cagirdi zor güc gittim sikayetlerimi korkuyla agliyarak anlattim ic kulaktaki denge bozuklugundan kaynaklandigini söyleyince biraz rahatladim ama hala emin degilim böyle bi tuhaf basimda agri yok ama agirlik var gibi bazen hafif midem bulaniyo basim dönüyo hafif valla bilmiyorum ama sizce tümör olabilirmi düsünmek bile istemiyorum kendimden degil daha cok kizim icin korkuyorum daha cok kücük 2 yasinda bana ihtiyaci var sinirlerim ve morelim cok bozuk lütfen bana birseyler yazin Allah herkese yardim etsin düsmanima bile dilemem böyle bi hastaligi dedemi de öyle kaybettik annemgil mah voldu hafizasi gitti dedemin daha sonra yataga düstü konusamadi mamayla beslendi eridi gitti canim dedem ama umudumuzu o haldeyken bile hic kaybetmedik ama kurtulamadi Allah bütün bu hastaligi cekenlere sifa versin ins.siz kurtulursunuz…

 126. mehmet dedi ki:

  merhaba
  benım yasında yegenımde beyincikte tümör tespit edıldı gecen yıl.riskli oldugu ıcın amelıyatı dusunmedık.ama suan parmaklarında da uyusma var.ne yapacagımızı bılemıyoruz.1 ay ıcınde amelıyat dusunuyoruz.
  beyın sapına dogru buyume varmıs.elimizden gelen birsey yok.herkese acıl sıfalar.

 127. ugur dedi ki:

  mrhb benm ablam 32 yaşında ve daha 2gün önce beyinin sol tarafında 1.5 cm tümör oldugunu ögrendik marmara üniversitssine gönderildik dr cd yi izledi ve evet var ama gördügüm kadarıyla iyi huyluya benziyo pazar yatiş dedi ilaç tedavisi başlatıp hemen araştıracaklarmiş ona görede ameliyatmiş şimdi hepimiz sadece dua edebiliyoruz elimizden başka bişey gelmiyo 4 çocugu var ve en küçügüde 3 yaşında onlar için sizlerde dua edermisiniz bide nekadar sürede kesinleşir i huylu olup olmadıgı allah herkese acil şifalar versin amiiiiiiin

 128. ayhan dedi ki:

  selam arkadaşlar. öncelikle burada tümör belirtileri olarak adlandırılıp ismi konulan agrılaırn hemen herkeste aynı ağrılar olduğunu düşünmüyorum, beyinde tümör olmasının bir belirtisi baş ağrısı ise bu ağrının doğrudan tümöre götürdüğünü kimse söyleyemez. ancak bunu yapılan biyopsi sonuçlarından sonra kesin olarak anlayabiliriz ben dr değilim ama böyle düşünüyorum mesela şiddetli bir baş agrısı migrenin habercisi yada beyinde oluşan bir başıncın o günlerde çok yorgun olmanında belirtisi olabilir. en iyisi kontrol ettirmeden kesin sonuç almadan kimse bende şu var bu var demesin psikolojik baskı altına sokup hayatını zindan etmesin neden böyle düşündüğümü açıklamak istiyorum
  BİR ARKADAŞIM AİDS TESTİ İÇİN BİR KURUMA MÜRACAAT ETTİ YAPILAN TETKİKLER SONUCUNDA AİDSLİ OLDUGU ORTAYA ÇIKTI ARKADAŞIM KAFAYI YEME KONUMUNA GELMİŞTİ LAF ARASINDA SOHBET EDERKEN BAŞKA BİR HASTANEDEN BAŞKA SONUÇ ALMASINI ÖNERDİM İŞE YARAMAYACAGINI SÖLEDİ AMA YİNEDE GİTMİŞTİ SONUCLAR TEMİZ ÇIKMIŞTI ŞİMDİ HANGİSİ DOĞRU DERKEN ÜÇÜNCÜ HASTANEDE TEMİZ RAPORU VERDİ BUNALIMDAN KURTULDU kimse kendine işkence etmesin yukarıda bir arkadaşın yazdıklarını okudum ssk yok param yok yardım edin demiş, şuna o kadar eminim ki o arkadaş bu sayfaya yazı yazacak zamanı bulmuşsa bunu sayfayı evine getirecek parası varsa gün içinde harcadıgı sigara ıvır zıvırdan kesip yada çalışıyorsa 3-5 gün ordan burdan kesip bir muayene parası biriktirebilir hiç birşey yapamıyorsan git bi devlet hastanesine ücretsiz muayene ol devir degişti sistem degişti ARTIK HER ŞEY PARA DEGİL SAYGILAR

 129. osman dedi ki:

  ALLAH herkese acil şifalar versin bu hastalığı düşmanıma bile yaşatmasın

 130. Ahmet dedi ki:

  52 yaşındayım 32 yıldır hiper tansiyon hastasıyım devamlı ilaç kullanıyorum 27.5.2011 tarihinden 15 gün önce denge bozukluğu,baş dönmesi,değişen görme bozukluğu,halsizlik,isteksizlik gibi öncede olan rahatsızlıgım arttı daha önce bogaz , burun amaliyatı oldum iyi nefes alamadığım için şu an emarda 2.8 cm sinüs kitle tesbit edildi Ünüversite has temas halindeyim konu ile ilgili tecrübesi olanların yorum ve düşüncelerine ihtiyacım var şimdiden teşekkürler geçmiş olsun

 131. berrin dedi ki:

  arkadaşımın beyninde timürmü var başı dönüyor midesi bulanıyor ve kusuyor başıda ağrıyor

 132. busra dedi ki:

  ben busra 15 yasndayım bi arkadaşim hatta sevdiğim beyninde tumor varmıs:S ve tedavisi yokmus 2 kere ameliyat oldugunu biliorum suan hastanedeymiş surekli bas ağrisi mide bulantılari vardı ve karakteri tamamen değişmişti. sizce bu gerçekten tumor mu? oleceğini soyluyor bu doğru mu? ve dun hastaneyi aradm bana oyle bir hasta yok dediler:skafam çok karışık oufh inşallah herşey yalandır

 133. emine dedi ki:

  meraabalar ben 13 yasındayım benim arkadasımın sürekli başı ağrıor ve başı dönüyormuş gözleri bazen uyusuomuşş çok ama çok korkuor benimde başım şu günlerde ağrıordoktora gittim sinüzit dedi bilmiorum yha korkuorum bende veara sıra boynumun arkası ağrıor akşamları gözlerim ağrıyor zaten gözlerim bozuk olabilir ama ben çok korkuorum arkadasımda cok korku içinde lütfen yardımcı olun saolun acil şifalar her şeyi iyi yönünden bakmayı unutmayın

 134. hasbiye dedi ki:

  basım cok agrıyor

 135. büşra dedi ki:

  merhaba,kuzenimin ağzında sol üste doğru çekme vardı, başı sola doğru yaslanıyordu, şiddetli baş ağrıları vardı ve bizim sorularmıza mantıksız cevplar veriyordu 3 gün önce MR sonuçları açıklandı 2,5-2,5 5cm büyüklüğünde iyi huylu tümör çıktı. çok korkuyoruz ne yapacağımızı şaşırdık istanbuldayız bu tümör 1,5 yıldır varmış hangi doktora amelyata gideceğimizi amelyatın risklerini felç inme risklerini merak ediyoruz beynin arka tarafında beyincikde bu tümör yorumlarınızla yardımcı olmanızı bekliyorum teşekkür ederim şimdiden

 136. mesut dedi ki:

  iki kardeşim beyin tümöründen öldü bu tümör genetikmidir bizimde bu hastalığa yakalanma riski ne kadardır

 137. Aydogan dedi ki:

  ALLAH herkeze şifa versin saglıklı olan arkadaslar ALLAHA şükür etsinler saglık cok önemli en ufak bir rahatsızlıkta doktoro gidin derdinizi anlatın…

 138. recep karadereli dedi ki:

  Bu konuda Bilgisi olan,hocalarım;
  Başımın sağ arkasında ağrılarım oluyor.Görüş alanım daralıyor.Bazen sağımı solumu göremiyorum.Uyumaya neğilim çok.bu hastalığa tutulmuş olabilirmiyim.Beyin cerrahiye mi muayene olmam gerekityor..Acil cevap verirseniz duacı olurum. Selam bve saygılar..

 139. Murat dedi ki:

  Merhaba
  Öncelikle böyle aydınlatıcı bir site yaptığınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim.
  Gerek sizlerin vermiş olduğu gerekse bu sayfada sorunlarını paylasan insanlardan aldığımız yorumlar doğrultusunda bizlerin bu illet olan Tümör den ne kadar çok korktuğumuzu bir kez daha anlamış bulunuyorum,Fakat şunuda göz ardı etmemeliyizki bu gibi durumları ciddiye alıp üzerinde yogunlaşmalıyız.

  Fazla degerli vakitlerinizden almadan benim sorun ve sorularıma gecmek istiyorum,şimdiden teşekkür ederim.
  Öncelikle benim babamında beyinciginde tümör oldugunu ve ameliyatla alındığını ameliyattan çok kısa bir dönem sonra kaybettigimizi ( 83 yaşındaydı) anneminde akciyer kanseri oldugunu ve onuda kaybettigimizi üzülerek bildirip benim sorunlarıma gecmek istiyorum. Yaklaşık 8 ila 10 senedir başımın sağ üst köşesi dönem dönem ağrı yapmakta şu anda 47 yaşındayım ve bu yaşıma kadar doktora gitmişligim yok fakat bu agrılarım dediğim gibi ara ara olduğundan dolayı fazla üstünde durmuyorum bir veya iki gün içerisinde bu agrılarım gecip yaklaşık bir ay sonra tekrarlıyor sedece bu problemim var diger yorumcu arkadaşlarım gibi baş dönmesi veya mide bulantısı gibi sorunlarım hiç olmadı beni endişelendiren anne ve babamdada bu sorunların olması ne yapmam gerektiğini bilemiyorum beni bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum .

  SAYGILAR

 140. ASİİİ dedi ki:

  ARKADAŞLAR ALLAH HEPİMİZİN YARIMCISI OLSUN İNŞALLAH HEPİNİZ SAĞLINIZA KAVUŞURSUNUZ AMA ALLAHA İNANCINIZI HİÇBİRZAMAN YİTİRMEYİN ÇÜNKÜ EN BÜYÜK YARDICINIZZ ALLAHTIR… ALLAHA EMANET OLUN

 141. özlem dedi ki:

  slm yazılar çok güzel yalnız bu belirtiler bende de var ama napıcam bilmiyorum.allah herkesin yardımcısı olsun teşekkürler.

 142. Kemal dedi ki:

  benim de üstten hafif bir baskı var gece uyucakken oluyor hoplayarak yataktan kalkıyorum lütfen cevap verin korkuyorum

 143. Tekin dedi ki:

  merhaba benim bir arkadaşım 1 yıl önce beyninde kist oldugunu ögrendi bende yeni duydum ama iyi huylumu kötü huylumu oldugunu bilmiyorz gün geçtikçe kistin büyüdügünün farkındayız tomografiden çıkan sonuçlara göre iyi huyluysa iyi huylu kist büyürmü bunu ögrenmek istemiştim tşk.lerr

 144. ayse dedi ki:

  arkadaslar hepnizin yazilarinizi okudum lutfen caresizlige dusmeyin cogunuzun anlatigi belirtiler psikolojik diger hastalarad allahtan sabir acil sifalar diliyorum daha dogru alllah ailelerine sabir ve guc versin cynku en cok uzulen degerli esi bulunmaz aillelerimisz oluyo

 145. Mustafa dedi ki:

  Annem 12 Mart 2011 tarihinde beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Zaman zaman yüzünde kısmi felç şeklinde kasılmalar olurdu. Yüksek tansiyon hastasıydı. Biz yüksek tansiyondan zannettik. Dahiliye uzmanına defalarca gittik. Tansiyon ilaçlarını kullanıyordu. İşin garibi bir dönem bu rahatsızlığı geçti. Ne var ki en son tekrar başladı. Bu sefer yüzünde 5 dakika, 3 dakika arayla kasılma, kısmi felç oluşmaya başladı. Çenesi kilitleniyor, konuşamıyordu. Birkaç dakika geçiyor, yüzü normale dönüyor, tekrar rahatsız oluyordu. Maalesef teşhiz MR sonunda beyin tümörü olarak kondu. Ameliyat oldu. İyileşme sürecinde. Lakin artık sesten ve gürültüden rahatsız oluyor. Uzun süre konuşunca rahatsız oluyor. Tahlil sonucunu haftaya öğreneceğiz. İnşallah sonuç iyi olur.
  Soru: Tümör (Beyin tümörü) kalıtsal olabilir mi? Yani anne babada tümör varsa çocuklarının da tümör olma olasılığı nedir?
  Bilgi verirseniz sevinirim.

 146. seda dedi ki:

  mrb benim beynimde de iyi huylu bir tümör var ilaç tedavisi uygulanmıyor dr. büyümesini bekliyor ameliyat için 6 ayda bir emar çekmem gerekiyor ve bu beni çok rahatsız ediyor radyasyona maruz kalıyorum..geçdiğimiz günlerde haberlerde uzay ışını diye bir tadavi yöntemi olduğunu gördüm acaba bu bütün tümörler içinmi geçerli yoksa belirli tümörler içinmi beni aydınlatırsanız sevinirim….

 147. sabahat dedi ki:

  mrb ben bir aydir rahatsizim once sol ayagim ve kolum uyustu 3gun devam etti sonra basimin ust kismi sakaklarim boynum agridi mide bulantisi basladi once aldirmadim sonra supelendim migren diye dusundum kulagim agrimaya basladi simdi sag kolum 5gundur uyusuyor iyi bir hasteneye gittim belirtiler migren dedi ama migrenden cok farkli dedi emar cekin dedi yurt disinda kaliyorum bilet aldim istambula gelecem umarim timor degil allah herkese sifa versn

 148. DUYGU dedi ki:

  ben on aylık evliyim. bekarken ara sıra şiddetli baş ağrım oluyodu günlerce geçmezdi dişlerime vuruyordu hareket ettikçe zonklar ve patlar derecesinde oluyodu. aradan zaman geçti evlendim ve iki ay sonra yine nüksetti kriz gibi tuttu saçımın köklerini yolarcasına birde kafam uyuşukmuş gibi oldu tahta gibiydi yani acile gittim bi migren dedi bi hava değişimi dedi tam bir sonuç yok bende sıkıldım dahada gitmedim ama ara sıra tutuyorr. özellikle yürüyüş yaptığımda yorulduğumda çok ağrıyor. kusma gibi oluyorum ama kusamıyorum sadece ağzımdan şeffaf su geliyorr geldimi rahatlıyorum bilmiyorum soğudum doktorlara gitmektenn .ne yapmalıyım

 149. hilmi dedi ki:

  başımın sol tarafında kulağın arka bölümünde 10 gündür orta şiddette bi ağrı var şiddeti hep aynı değişmiyor sizce nedeni ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler

 150. Elifnaz dedi ki:

  Son 1 yıldır başımda ara ara çok ağır ağrılar hissediyorum.herhangi gibi bi yemek yerken midem bulanıyo, bulanık görüyorum ve kafamda bi çöküntü var sizce tümör varmıdır? :S

 151. Gizem dedi ki:

  Yaklaşık on gündür dinmeyen baş ağrım neticesinde doktora başvurdum. Hatta hayatımda ilk kez baş ağrısı yüzünden acile gitmek zorunda kaldım. Tümörle eşleşen belirtilerim var ama bunun yanı sıra epilepsi ve migren belirtileri de uyuyor. Nabız düşüklüğü, basınç artışı, baş dönmesi, unutkanlık, uyuşmaya benzer bir his vs. Doktorum migrenden şüphelendiğini söyledi; ama EEG istedi, henüz hiçbir şey belli değil. Yine de insan en kötüsünü düşünmekten alamıyor kendini. Yorumları okuduğumda gördüm ki,yalnız değilim bu karamsarlık konusunda. Herkes büyüttüğümü söylüyor. Gerçekten de yaşamayan anlamıyor. Umarım Allah kimseye dermanı olmayan bir hastalık vermez. Hepinize acil şifalar diliyorum.

 152. mustafa dedi ki:

  benimde beyinde 3 tane ayrı yerlerde kitle görüldü şuan ışın tedavisi görüyorum ışın tedavim bittiğinde kematerapi aldıktan sonra sizce benim durumum ne olur saygılar

 153. mehmet dedi ki:

  ALLah herşeyin hayırLısını verir. kaderimizde ne varsa onu yaşarız.Allah bizi bir imtihan için göndermiştir ve nihayet ki ona kavuşacagız ÖLsekte yaşasakta yinede Allah herzaman en doğrusunu yapandır önemli olan moralimizi yüksek tutup şerefsiz hayata karşı mücadele etmektir. Allah hiç şüphesiz insanlara adaletsiz davranmaz herkes hak ettiği değeriyle yaşar…

 154. mehmet dedi ki:

  kafamin sol arka tarafi yani sol kulagin 4 parmak uzaginda, başım agriyor ve sanki hafif ısınıyor gibi. fazla uzun sürmuyor. 4saniye ile 7 saniye arasında oluyor. bu esnada başım dönüyor. kafama ve göz hakimiyetimi kaybediyorum. acıkcası doktora gorunmekten cok korkuyorum :( … umarim yazdiklarima sitedikiler cevap verir.. şimdiden tşklerççç

 155. tolga dedi ki:

  araknoid kisti olanlar hiç şüpelenmesin ama tümör tehlikeli

 156. tolga dedi ki:

  çok teşekkür ederim bende beyin tümörü yok ama araknoid kist var alaha şükür şuana kadar cerrahi müdale olmadı

 157. deniz dedi ki:

  merhaba daiyimda 3milimlik kitle var su an ameliyat olacak birde bunun yanida sekeri var hayati riski varmidimdir lutfen bilgilendirirseniz sevinirim

 158. Zahir dedi ki:

  walla benimde başım çooook ağğrıyor maç oynadık daha sonra grip oldum ve gribim bittiğinde de başım ağrımaya başladı :(

 159. şenay dedi ki:

  annemde araknoid kist var. zararsız diyor doktorlar ama yine de sürekli başı ağrıyor.. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah.
  zor bi durum..

 160. pelin dedi ki:

  ben yaklaşık 2 hafta önce kafamı çok kötü çarptım. o günden beri kafam çok ağrıyor. sürekli baş ağrım var belki çarptığımdandır ama 2 hafta oldu bir ağrı bu kadar uzun sürmemeli. bilmiorum ama tümor olmasından korkuyorum. inşallah öyle bişi yoktur. belirtilerden çoğu uyuyor zihinsel uyuşukluk yorguncuk uyku hali nabız azalması var. belki strestendir sbs ye hazırlandığım içinde olabilir. ya da başka bir hastalığın belirtileridir. inşallah öyledir tüm hastalara allah acil şifalar versin

 161. nursena dedi ki:

  merhaba bundan yaklaşşık 3ay öncesine kadar pek bir sorunum yoktu fakat 2ayda istek dışı 9kilo verdim. bunu herzamnki iştahsızlığım deyip önemsemedim ama yakaşık 2aydır sürekli baş dönmem ve yüksek baş ağrılarım oluyor. unutkanlığım başladı ve çok halsiz ve bitkin hissediyorum kendimi. sizce beynimde tümör olma olasılığı varmı…???

 162. çetin dedi ki:

  merhabalar,sitenizde yazılanlar çok aydınlatıcı. babam eylül 2010’da kafaiçinin sol bölümündeki tümörün beyine yaptığı baskıdan dolayı sağ tarafından felçli halde yeşilyurt devlet hastanesinde beyin tümörü ameliyatı oldu. ameliyattan sonra felçli halinden yaklaşık 2 ay içerisinde kurtuldu fakat bu seferde şüpheci biri oldu.(sürekli kendisine birşeyler yaptırılmaya çalışıldığı halde öldürülmeye çalışıldığından bahsediyordu.)doktorların tanısı kötü huylu olduğuydu ve yaşından dolayı kemoterapi ve radyoterapiye gerek görmediler.sadece her ay kontrol ettiler.
  yaklaşık 15 gün içinde 5 şubattan sonra babam sağ tarafında tekrar ve hızlı bir şekilde hareketlerini kaybetti ve akabinde 22.02.2011 günü tekrar aynı ameliyatı oldu.doktorlar bu ameliyattan sonra hem radyoterapi hem de kemotetrapi uygulayacklarını söylemişler. belirtildiğine göre tümörün dişi ve beynin içinede kollarının uzadığı belirtildi.
  bu aşamada yapılacak olan müdahaleler ve tedavinin süreci ne kadar uzatacağı ve felçli durumdan kurtulup kurtulmayacağı konusunda bilgilerinize arz ederim.

  çetin çetindoğan

 163. Serkan dedi ki:

  merhaba ben 30 yaşındayım ve 10 yaşından buyana şiddetli başağırısı ensemde devamlı ağrılar kusma halsizlik unutkanlık aşırı uyku ve sinirliyim
  miğren tedaviside gördüm ancak ağrılarım hala devam ediyor sizden yardım bekliyorum siteniz içinde teşekkür ederim

 164. beyza nur dedi ki:

  benim sürekli başım ağrıyor hem de
  çok şiddetli ateşimde çıkıyor. migren olabilir mi ?

 165. aslı dedi ki:

  Maalesef babamı 2008 yılında beyin tümöründen kaybettik. Glioblastoma multıforme türü ve son evrede idi. Kusma şikayeti ile başladı derken baş dönmesi, görme bozukluğu, halüsinasyonlar, dengesiz konuşmalar, sarhoşvari yürüme en belirgin özelliğidir.

 166. yuksel dedi ki:

  slm ben 25 yasindayim birazonce tum arkadaslarin sorunlarini okudum bi cok sorunu olann insan var bunu niye yaziyorum biliyomusunuz bende iki yil once kiz kardesimi beyin timorunden kaybettim bu aci dayanilmaz bi aciymis bunu onu kaybedince anladim onun hic bi sikayeti yoktu ne bi belirti nede bas agrisi nede baska bisey 3 yillik bi tumurdu erkek kardesimin bi sakasi sonucu ortaya cikti bu hastalik cok siddetli bi bas arisi goz altlarinin morarmasi sonucu hastaneye goturduk beyinnn tumuru dediler hemde 3 yillik bi tumur artik vucudu ele gecirdikten sonra bi saka sonucu ortaya cikan bi hastalik 4 yil tedavi gormustu ama timor tam beyincige cok yakin bi yerde ve kotu huylu oldugu icin tedavisi bi sonuc vermedi allah kimseye boyle kotu bi dert vermesin verenlerede yardim etsin cunku cok zor sorum su toktor kiz kardesimin olumunden sonra ailede cikma sansinin oldugunu soyledi boyle bisey ola bilirmi……

 167. esra dedi ki:

  ben 15 yaşındayım.tümörün tüm belirtileri bende bulunuyor.sadece kusma yok ama onun dışında hepsi bana uyuyor.doktora gitmekten korkuyorum çünkü ilaçlardan falan nefret ediyorum.eğer tümör varsa bile ilç tedavisine dayanamam.bu yüzden doktora korkum nedeniyle gidemiorum.ne yapmayılım??

 168. ahmet dedi ki:

  şimdi olasılıklara bakınca içim rahatladı fakat bu belirtiler bendede var gibi acayip tırsıyorum.bu tümör ilerlemeden doğal yollarla geçebilirmi ki acaba ?

 169. ahmet dedi ki:

  COK DEGIL daha bır kac saat once kız arkadasımın beynınde tümör oldugunu ogrendım bu büyük yıkımın ardından o uzuntuyu bır kenara bırakıp ne yapabılırım dıe arastırmaya basladım su anda tıbbın bu lanet hastalıga karsı ne kadar zayıf oldugunu görmek benım acımı ıkıye katladı sevgılımın göz göre göre olmesıne seyrıcı kalacagım korkusu benı mahfedıyor onu cok sevıyorum ölmek ıcın daha cok genc ve ben bu hastalıgı bıle ona yakıstıramazken o beyaz kefen ıcınde onu görmeye dayanamam katlanamam buna….. bu tedavı turkıyede en ıyı hangı hastanede yapılıyor kurtulma şansı ne ? ne olur bılgısı olan ıyı bır yonlendırme yapsın … :(

 170. sevgi dedi ki:

  4 5 yildır ara ara bas agrilarım oluyordu fakat son altı ayda cok siddetli kafamı kaldıramıyorum.agrı bazen gözlerime vuruyor.kafamda bisey var sanki dısarı cıkmak ıcın icerden baskı yapıyor.özellikle kafamın sag tarafı.doktora gitmeye korkuyorum.daha 23 yasındayim kücügü 1 büyügü 3yasında 2tane kızim var.ne yapacagımı bilemiyorum.gittikce kafam dahada agirlasıyor.iyi bir doktor biliyorsanız söyleyin.ölmek istemiyorum

 171. sezer dedi ki:

  lütfen cvp alabilirmiyim benim sadece şikayetim yatarken birden kalktıgımda etrafın kararması ve sonra tekrar yerine gelmesi yani gözüm kararıyor acaba tümör olabilirmi aydınlatırmısınız

 172. eren dedi ki:

  bazı vesvese yazılar dışında okudğum yazılar,gece gece beni ağlattı.ve saat gecenin 02:43 ü
  allahım kimseye böyle hastalık verme yarabbim..
  bi arkadaş demişki 3 4 yıl ömrüm kalmış.
  ailesinin yakınlarının bunu bilerek yaşaması.
  alahım offf.. gece gece moralim alt üst oldu..

 173. Umut dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin. 3 sene önce beyin timöründen kurtulan bi insan 3 sene sonra tekrar yakalanabilir mi bu hastalığa ? belirtiler var ama aynı belirtiler migrendede var ki kişi migren hastası. Aydınlatırsanız cok memnun olurum bunun cevabına cok ihtiyacım var ….

 174. murat dedi ki:

  ben de bas agrısı karıncalanma bi de basta sislikler

 175. nurcan dedi ki:

  bendefalkssereblide soldapresaNTRALGYRUSPOSTERİORUNDA 8X5MMBOYUTLARINDAT2A HİPOİNTENS İVKMSONRASINDA HOMOJENKONTRASLANAN EKS TRAAKSİAL YERLEŞİMLİ MENİNGİOMİLE UYUMLU KİTLE LEZYON .İZLENDİ SONUÇ BANA YARDIMCI OLURSANZ SEVİNİRİM BU NEDİR

 176. özkan dedi ki:

  Eşim beyin tümörü glioblastama 4. aşamadayız.ameliyat olalı 14 ay oldu. ocak 2011 tarihinde son mr çektirdik ve hiçbir yenileme olmaması bizi çok sevindirdi ama bu hastalığın tedavisi olmadığını bilmek ve sona hergün bir adım daha yaklaştığını bilmek gerçekten sabredilmesi çok zor bir durum. allah kimseye vermesin diyorum. bu güne kadar onlarca site gezdim ama bu site kadar aydınlatıcı bilgileri hiçbiryerde bulamadım.emeği geçen herkese sonsuz teşekürler.bütün hastalarada allahtan acil şifalar dilerim. saygı ve sevgilerimle…

 177. oylum dedi ki:

  merhaba yorumları okudum ama kımse kımseye cevap yazmamıs lutfen bırı benı aydınlatsın cok korkuyorum bende uzun zamandır bı yorgunluk var sureklı uykum var esnıyorum basım arada sırada agrırdı oncelerı agrı kafamın sağ tarafında alnıma yakın sankı uzun bır damar var da o yolu ızlıyormus gıbı ve kafamın tam ustune elımı koyup cektıgımde zonklama oluyor ağrının merkesı sankı ensem 1haftadır gunduz harıc akşamları aralıksız basım cok sddetlı agrıyor hemen uyuma ıhtıyacı hıssedıyorum bıde basım agrırken sankı azıcık mıdem bulanıyormus gıbı oluyor 1hafta sonunda yanı dun hafıf bı basım dondu kafamın saga sola gıttıgını hıssettım bugunse pc basındayken bişey oldu çok garip birşey sankı bırkac kısı benı tutupta salladı 2elımle kafama oyle bır yapışmısımkı ve kafamda gozlerımde sanki ışık çaktı bu arada basım agrıdıgında gozlerımdede zaman zaman agrı oluyor ve yazı okuyacagım zaman yakından bakamıyorum uzaktan bakmak daha ıyı gelıyor sızce bende tumor olabılırmı neyapmam gerek sağlık guvencem yok ne cektırmem gerek ve medilife iyimidir

 178. sanem dedi ki:

  mrb. benimde beynim uyuşuyor bi arkadaşında dedigi gibi sanki içinde sanal bişe yönetiyo… sorulara geç cvp verme… biyere uzun süre dalma… örnegin tv izlerken dalıp gidiyorum… birşey okurken başın agrıyo. şuanda bile beynim uyuşuk ve gözlerimde bazen bulanık göryo gibi… doktora gidemiyorum bi güvencem yok. ve çok korkuyorum. yardımcı olursanız sewinirim……. herkese acil şifalar ..

 179. aycan dedi ki:

  hayatımın anlamı herşeyim bu hastalığa yakalandığını söyledi en son ilaçla tedavi olmaya başladı yaklaşık 6 7 ay önce ama şu anda durumunun iyi olmadığını söyledi sözlendik nişanlancaktık ama yüzüklerimizi attı şimdide ayrılıyoruz onsuz kalıyorum nasıl geçicek bu hayat! o daha 23 yaşında bense 20 nolur kurtarın onu

 180. Zafer dedi ki:

  Arkadaslar, lutfen doktora gorunmeden kendi kendinizin ne hastasi olduguna kadar vermeyin. Basagrisi yapacak onlarca hastalik var, enfeksiyondan tutun, yuksek tansiyona kadar. Belirtiler var diye de korkmayin, en kisa zamanda bi uzmana gorunun. Cogu korktugumuz hastaligin erken donemde teshisi varsa, tedavi basarisi cok yuksek.Gecmis olsun.

 181. nadire dedi ki:

  mrb.benim nişanlımda şiddetli burun kanaması var. vücudunda kan kalmıyo ve kan takviyesi yapılıyo. serum veriliyo. doktor beyin tümörü başlangıcıdır dedi. napmamız gerekiyo lütfn cvp yazın. şimdiden tşkrler…

 182. merve dedi ki:

  öncelikle merhaba 14 üme yeni girdim ancak beynimde bu aralar asiri bi zonklama var ve asiri unutkanlik basladi acaba beynimde bi sorun olabilir mi?

 183. kevser dedi ki:

  ya benimde başım sık sık dönüyor ve unutkanlık başladı. aileme söyleyemiyorum çünkü bana inanmazlar. çok korkuyorum lütfen bana bir çözüm yolu gösterin. cevaplarınızı bekliyorum….

 184. zehra dedi ki:

  ben nerden başlayıp yazacağımı bilemiyorum evlenmek üzere olduğum dört yıldır çıktığım sevdiğim insanı kaybetmek üzereyim dört ay önceye kadar hi bişey yoktu ama 80 kilodan 60 kiloya düştü başağrıları sıklıkta vardı ben hep apranax fort veriyordum ama ısrarla bu ağrılar arttı bi doktora git diyordum fakat o hiç umursamıyordu.herşey bitti evlilik zamanına az bi süre kaldıki bi gün bana ayrılmak istediğini söyledi nedeni yok dedi.başka bi gün çağırdığımda bana beynindeki tümör yüzünden ayrıldığını söyledi.artık bişey yiyemiyor zor yürüyor birden kafası sağa veya sola düşüyor elleri uyuşuyor hissetmiyor bana eskisi gibi gülerek bakamıyor bütün hayellerimiz bitti benim güneşim soldu sizden ricam en kısa zamanda bu belirtisi olanlar doktora gitsin bu hastalık ertelemeye gelmiyor migren deyip baş ağrısını hafife almayın lütfen kimse sevdiğini kaybetmesin.allah herkese acil şifalar versin.

 185. ÖZCAN dedi ki:

  MERHABA KAFAMIN SOL KISMI ARASIAR AGRI VE YANMA YAPIYOR
  DOKT GİTTİM BANA LİPON DEDİ AMA BEN İNANMADIM ARAŞTIRDIM LİPON DA
  BUTÜR ŞİKAYETLER YOK BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 186. mehmet dedi ki:

  bir dostumda vardı. 3 ay onmru kaldı demıslerdı. ama hala hayatta bıtkısel tedavi uyguladılar 3 seneyı gecıyor ve kendı doktorları bıle ınanmadı. bence umutsuzluga dusmek yanlıs tabıkı tıp her gecen gun hızla ılerlıyor.

 187. MéD dedi ki:

  vala arkadaşlar aynısı bendede var ve biliyorum çaresi yoq ne yapalım kader işte doqtora falan gitmedim açıkçası korkuyorum ama kendim için diqil sevdiqlerimi üzmek istemiyorum öle bişi varsada zaten sonumuz aynı ama benm saçım dökülüyo ve bu belirti yoq ben bunu anlamadım zaten başka bi çeşidimi anlamadım ama her iki çeşidindede yoq saç dökülmesi ama neyse ii bişi diqil ya onu anladık herkese acil şifalar diliyorum fazla üzülmeyin :) ne de olsa ha böle ölmüşüz ha normal ne fark eder benm tek derdim sevdiqim başka hiç bi derdim yoq inanın ölümden korkmuyorum ki:)herkese acil şifalar arkadaşlar

 188. merve dedi ki:

  merhaba ben aşırı derecede baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyorum geçen sene doktora gittiğimde kansızlık dediler.bu sene sol elimde kilitlenmeler olmaya başladı sanki sol koluma yük koymuşlar gibi ağırlaşmaya başladığını hissediyorum.daha yeni aldığım gözlüğüm gözüme yetmiyor sürekli olarak miyobum artıyor ayrıca unutkanlık ve halsizlik de yaşıyorum..rahatsızlıklarımın tümörle alakalı olup olmadığı hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim,tşk ederm

 189. Elif dedi ki:

  Kafamda enseme doğru bi yerde şişlik var ve galiba o şişlik yüzünden sağ gözümde bir basınç var.Odaklanmada sorun yaşıyorum.Ayrıca ayağa kalktığım zaman kafamda bir basınç hissediyorum ve başım dönüyo.Çok şiddetli ağrım yok ama ynede ağrı var.Sizce beni bu şekilde rahatsız eden rahatsızlık tümör mü?Cevap verirseniz sevinirim. Herkese geçmiş olsun diliyorum…

 190. isa dedi ki:

  mrblr bn bır yakınm ıcın yazıyorum benım 15 yaşında bır kız yakjınım var bır kaç gundur hastaneye gıttı geldı yanlız hastanenın alt yapısı oldukca yetersız o yuzden ıstanbulda bır hastanede tedavı edılmesını onerdıler yakınım olan kışıde şiddetle baş agrısı kusma ve uykuya yatkınlık var yukarıda yazılanların tamamını okudum ve muhtemelen tumor olabılır yanlız yarıyıl tatılınde istanbula gıtmeyı duşunuyor yakınımın ailesi yarıyıl tatılını beklemeden gıtmek ne olcude bıze bı fayda saglar bırde şunu sormak ıstıyorum bu soyledıgım verılere gore tümorun kotu huylu olma olasılıgı nedır istanbulda bu alanda başarılı hastane yada doktorlar kımlerdır bana bu konuda yardımcı olabılırsenız cok hoşnut kalırım şimdiden teşekkurler

 191. duygu dedi ki:

  basımda tuhaf bır uyusukluk hıssedıyorum gecelerı ınanılmaz bır bas agrısı oluyor bu agrı hergun olmuyor arada oluyor ve sol kolum bugunlerde cok uyusuyor arada bas donmesı oluyor hastaneye hıç gıtmedım korkuyorum acıkcası bana yardım edermısınız sımdıden tesekurler bu arada 20 yasındayım

 192. ceren dedi ki:

  ben 17 yaşındayım ve belirtilerin hepsi bende var

 193. sinem dedi ki:

  merhabalar bende bu yakın zamanda annemi kaybettim gilioma denilen lanet hastaliktan cok üzgünüm bu hastalık cok kötü bir gidisadi var allah herkese bunu yasayanlara güc versin 4ay icinde hizlan illerledi ve annemi bitirdi her duyu organlarını kaybetti felc oldu sadece kalp calıstı 5 gün oda dayanamdı bittiannemin ruhu sad olsun herkese bu illetden sifa diliyorum diyecek baska bisey yokkkk

 194. müjdat dedi ki:

  doktorum bana iyi huylu bir kitle olduğunu söyledi ve ameliyatla biteceğini söyledi ama ne derece sağlıklı bir operasyon olur bilemiyorum.ve iyi huylu bir kitle olabilirmi?

 195. Gültekin dedi ki:

  Öncelikle verdiğiniz bu değerli bilgiler için teşekkür ederim. Herkeze de acil şifalar dilerim. Benim sorunum; kafamın üst-sol bölümüne elimle dokunduğumda bi acı hissediyorum. Sanki oradaki kemik zayıflamış, kıkırdaksılaşmış gibi. Yaklaşık 3-4 aydır iki kulağımda birden aşırı zonklama kesintisiz devam ediyor. Bir yere sabit baktığımda kafamda da bir titreme oluyor. Halsizlik ve sürekli uyku hali de cabası. Daha 25 yaşındayım ve karamsar olmak istemiyorum. Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 196. erkan y. dedi ki:

  merhaba ben ankara da 2008 sonunda (aralık) de beyin ameliyatı oldum.Kötü huylu çıkınca ışın ardından ilaç tedavisi (kemot.)oldum.2010 yazında kontrol mr ında tekrarladığını gördüler ve geç kalmadan cerrahi girişimde bulunulması gerektiği bildirildi.Temmuz 12 de tekrar ameliyat oldum.Şu an kemoterapi alıyorum serum şeklinde ayaktan kemoterapi ünitesinde.İkinci ameliyatımda da greyt 3 çıktı.Ama hayat bir sınav yeri ise şükretip üzerimize düşeni yapacağız.Dua etmek ve Allah tan yrdım istemek gerek.Herkese ,öncelikle siteyi hazırlayanlara ve burada sağlık durumunu paylaşan herkese acil şifalar diliyorum.Allah yar ve yardımcınız olsun.

 197. olcay dedi ki:

  mrb arkadaşlar..ne yazıkki benım sefgilimde sizlerden biri..daha 2 ay oldu tanışalı..ne yazık kafatasının altında 7cm buyukgundeymış..iyi huylu oldunu ögrendık ama ben pek emın deılım..otururken bi kitlenıyo hemen hastaneye kaldırıoz..kafatasın altında olgugu için amelıyat en son çare dıyo dktorlar..başka bi tedavısi varsa nolur yardımcı olun. Allah hepinize acil şifalar versın=(((

 198. durmuş dedi ki:

  merhabalar beaim son 4 haftadır başımdımda(belirli bölgesinde değil)ağrıyor ve ağrısı hiçkesilmiyor acaba bu tümörün belirtisi olabilir mi??? sizlerden bana yardımcı olabilecek cvb bekliyorummm

 199. serdem dedi ki:

  ben bazı şüpheler içindeyim başım dişim ve de kalçam ağrıyor bu neden kaynaklanıyor

 200. tamer dedi ki:

  bu üçüncü ve son yorumum.malesef annemi kaybettik.beş aylık beyin tümörüyle yaptığımız savaşı o kazandı.tanrı sizin yardınız olsun.

 201. önder dedi ki:

  slm arkadaşlar gittim doktora dedigim gibi beyin tümörü varmış hastalık çokk ilerlemiş bugün çıktım doktordan dedi yapacagımız birşey yokk çokk hızlı ilerliyorhastalık en fazla 1 hafta diyorlar yaşama şansım 1 haftamıda sevdiklerimle geçirdikten sonra uzun bir yolculuga çıkacam her keze tekrardan allah şifalar versin ve benim gib etmesin arkadaşlar sizi inşallah siz kurtulursunuz

 202. fatma o. dedi ki:

  merhaba,yazıları okuyunca çok korktum .başımda uyuşma var.kelimeleri bulamıyorum .unutkanlık var kendimi gerizekalı gibi hissediyorum.hafızamm mükemmeldi oysa.baş dönmesi de var.acaba tümör olabilir mi?cep telefonu ile çok konuşuyordum.. şimdi çok pişmanım.
  tomografi çektircem.

 203. münevver A. dedi ki:

  meme ca beyin met. tanısı kondu.sağ ön lobda 1 cm ve sola doğru lekeler var 10 gün ışın aldım mr çekilecekve sonuca göre ışın devamedip edmeyeceğim belli olacak.kendimi hiç bu kadar enerjik hissetmedim tabiki arada uyuşmalar oluyor.benim tedavimde kemoterapi almam gerekirmi? bana nekadar ömür biçerler öğrenmekisterim. herkese acil şifalar.

 204. melek dedi ki:

  selam cok iyi yazmissiniz tesekkur ederim.soylediyiniz butun beriltiler bende var.ne yapmaliyim aceba bu beriltiler basqa hastalin ola bilirmi yoksa sadece tümörmuyum.herkese buyuk gecmis olsun ALLAH yardimcimiz olsun

 205. özkan dedi ki:

  bende de bu belirtiler var ve bu bende 2 yaşından beri görülen birşey ben 16 senedir hastaneye gidiyorum benim başım döner gibi oluyor ve bunun için bu güne kadar yüzlerce ve binler ce test yapıldı ve hiç bir şey çıkmıyor yorul dum artık ben bununla uğraşmaktan ailem beni artık hastaneye götürmüyor benim bir hastalığım olmadığını düşünüyorlar ben bu yüzden işe bile giremiyorum işe girdiğim zaman ya 3 gün yada 6 gün çalışabiliyorum hani derlerye adın çıkmış 9 a inmez olmuş 8 e aynen öyle beni tanıyan kişiler beni sevmiyorlar kimseye inandıramıyorum göz arkası dönmeleri sorunum olduğunu benim numara yaptığımı sanıyorlar göz lerim bozulmaya başladı bu zamana kadar hep hocalara gittim ama bir türlü geçmiyor her saniyem bir cehennem gibi yardım etmek isterseniz lüfen beni arayın çok muhtacım sanki bir ölü gibiyim evden dışarı çıkarken bile korkuyorum hayata küstüm hiç bir şey yapamıyorum ısparta\yalvaç ta oturuyorum

 206. duygu dedi ki:

  merhaba ben çoğu zaman sorunları kafama takan biriyim.yalnız son bikaç aydır baş dönmesi şiddetli baş ağrısı(tek bir bölgede değil yada ben farkedemiyorum) bayılma ve bayıldktan sonra el ve ayaklarımın uyuşması.bazen durduk yerde bacaklarımın hissizleşmesi gibi şikayetler var.son olarak son 1 aydır saçlarım avuç avuç dökülmeye başladı.ne olduğunu bilmiyorum.bilgilendirirseniz sevinirim…

 207. didem dedi ki:

  bende de aynı belirtiler var 2 3 hafta baş ağrım sürüyor herşeyden midem bulanıyor uzağı görmüyorum sol güzümün üstünde şişlik ve acı var sürekli uyumak istiyorum tümör olabilir mi korkuyorum 16 yaşındayım ve korkuyorum tşk ederim bilgi verirseniz:(

 208. ELVAN dedi ki:

  benim ensende yanma var,saçlarım çok dökülüyor.başımın sadece bir noktası dokununca acıyor.kafam sepet gibi oluyor.bende hipertansiyonda var.acaba tümör belirtilerimidir teşekkür ederim.

 209. önder dedi ki:

  slm arkadaşlar ben 24 yaşındayım bendede timör belirtileerinin hepsi var doktora gitmeme gerek yok belli bu satten sonra kurtulamam hayatı dolu dolu yaşamam lazım belli bi ömrümde yokk her an gitme ihitimalim yüksek insan hayatın degerini ölürken anlıyormuş bütün arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum

 210. özcan dedi ki:

  benimde hemen hemen her gün baş dönmem ve mide bulantım var.ama kusma yok :) Şu an ülser tedavisi görüyorum. ama yaklaşık haftada bir başım kasılıyor ve nefes almakta zorlanıyorum. Sanki bayılcak gibi oluyorum.gözlerim görmekte zorlanıyor. 1 – 2 dk sonra normale dönüyorum. Bu olay 3 – 4 ay gibi var. Korkuyorum beynimde bişi mi var diye. lütfen yardımcı olun arkadaşlar. yaşım 30

 211. tamer dedi ki:

  yukardaki yazımdan yaklaşık bir ay sonra annem derin koma haline girdi.ve ameliyat yerinde adeta bir portakal büyüklüğünde ödem oluştu; daha doğrusu doktorlar ödem dediler.yaklaşık 15 gün önce şişkinlik öyle bir noktaya ulaştıki kan ve değişik sarı bir su atmaya başladı.hemen çukurova ünüversitesine kaldırdık.hemen ameliyata aldılar.daha önce ödem dedikleri şişkinliğin kitle olduğu ameliyattan sonra anlaşıldı.allah kimseye bunları yaşatmasın.şu anda gelinen aşamada annem beyin cerrahi yoğun bakımda solunum cihazıyla yaşıyor.ve biz hergün ölüyoruz.sizler sağlıkla kalın.

 212. pelinsu dedi ki:

  bende,bu belirtilerin hepsi warrr…ama param olmadı için tedavi olamıyorum.allah hepimize yardımcı olsun,,

 213. yeliz dedi ki:

  açıklamalara bakılırsa sanırım bendede beyin timörü var başımın sol tarafına sanki bıçak saplanıyor gözlerimde titreme oluyor sık baş ağrıları unutkanlık bazen konuşmakta bile zorlanıyorum bazen düşünemiyorum hep mutsuzum:((doktora gitmeye çok korkuyorum ya çok geç kaldıysam:((((

 214. oğuzhan dedi ki:

  arkadaşlar bn sigra kullanan birisiyim son 1 gündür sigarayı yaktıım zaman başımın sağ tarafına bi ağrı girio we 5 sn sonra yok oluo sizce bu tümör olabilirmi lütfen yazın..

 215. esesli dedi ki:

  benım de kucuklukten gelen bı tümörüm varmıs ve bunu yenı ögrendım ınanınkı cok kotu bı duygu ınsan ıkı gun ıcınde çökuyo yaklasık 3-4 yılım kalmıs benımde herkes hayatının kıymetını bılsın …

 216. yaşar kuru dedi ki:

  benimde eşim beyin tümürü amaliyatı oldu 4sene 7ay oldu kötü üylü ama şimdi iyi bazen dermansız oluyor

 217. DNISA dedi ki:

  merhaba herkese oncelıkle acıl sıfa dılıyoru.
  yaklasık 1 yıldır benımde sag tarafda bas agrısı oluyor agrım sag enseden baslıyor sag goz uzerı ve sakaga kadar .bulantı ve bas donmesı cok nadır oluyor.ama sureklı hep aynı yer agrıyorr bazen sol tarafa dogru yayılıyor .bazendesag gozum ve sag yanagım sısmıs gıbı gelıyor aynaya baktıgımda sag gozum sol gozume gore daha ufak gelıyor sebebını bılmıyorum.bılgılendırırsenız sevınırıö

 218. mehtap dedi ki:

  bendede çok baş dönmesi oluyor.kendimi halsiz hissediyorum ve hep uykum geliyor.beynimde basınç hissediyorum özellikle kitap okurken oluyor bu tümör olabilir mi *

 219. emre dedi ki:

  benim başım çok halsiz acaba ne olabilr.. azcıkta ağrı war acaba ne olabilir lütfen bilgi verin

  lütfen cevap yazın .. iyi çalışamalar.. allah razı olsun..
  özelikle alın tarıfım halsiz olmakla başım çok halsiz..

  azcık baş ağrısı ve baş halsizliği ne olabilir..

 220. Nihan dedi ki:

  Ben Ali şenel Bey’in 11.07.2010’da yazdıkları konusunda ciddi olup olmadığını sormak istiyorum.Bu tümörlerin cinsi ve evresi ne idi.Eğer bu tümörlerden kurtuldu ise nasıl kurtulduğu ve hatta dr.adını da yazarsa çok sevinirim.Çünkü benim sol frontal bölgesinde oligodendrogliom nüks-kalıntı tümörü olan hastam var.Onu yaşatmak için ne yapacağım diye çırpınırken, bu arkadaşımın tedavi sistemini merak ettim.Sağlıkla kalın.

 221. ahmet kılıç dedi ki:

  merhbalar benim rahatsızlığım konuşma bozukulğu vucutta komple bir uyuşma denge kaybı yürümede güç kaybı kollarda ve bacaklarda algılama problemi hafızada geçmişe dönük unutkanlık bir şey söylendiğinde 2 dakika sonra unutuyorum bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 222. aysenur dedi ki:

  Suan on yedi yasındayım ve midem bulanıyor sürekli yemek yerken bile midem bulanıyo basım dönüyooo gözümm kararıyor acaba tümörün belirtisi olababilr miii

 223. ceren özkılınç dedi ki:

  ben 34 yş bazen oturdugum yerde yada gezerken sol tarafımda5 6 sn lik uyuşma ve sonrasında sol kolda his kaybıı yaşıyorum ardında çok şiddetli bir agrı ve kusma oluyor bunun için ne yapmalıyım ve bu yaklaşık 3 4 günde 1 tekrarlıyor aşırı unutkan oldum burnumda çok kanama ve baş dönmesi olyor bana yardım edin

 224. ceran özlılınç dedi ki:

  ben 34 yş bazen oturdugum yerde yada gezerken sol tarafımda5 6 sn lik uyuşma ve sonrasında sol kolda his kaybıı yaşıyorum ardında çok şiddetli bir agrı ve kusma oluyor bunun için ne yapmalıyım ve bu yaklaşık 3 4 günde 1 tekrarlıyor aşırı unutkan oldum burnumda çok kanama ve baş dönmesi olyor

 225. kubra dedi ki:

  merhabalar ben 19 yaşındayım 2 yıldır başım ara ara bazı dönemler ağrıyo ağrı kesicialıp yatıyorum kalktığımda geçmiş oluyo bide son günlerde herşeyi unutmaya başladım daha geçenlerde ilk okul hocamı gördüm tanımadım arkadaşlarımın isimlerini hatırlamıyorum kendimi cok kötü hissediyorum birde başım agrır ken çok hafifde midem bulanıyo başımı sallayınca daha çok ağrıyo çk koruyorum hastaneye gitmekten ya beyinimde tümör warsa diye lütfen biri bana yardımcı olsun kimseye söyleyemiyorum lütfeeen

 226. Fayruz dedi ki:

  Sevgilimde tümörün bütün belirtileri var zaten sonuclara göre tümör hastası onu keybedicem ve o artık olmicak bu haksızlık dunyalar tatlısı birinin böyle olmesi çok acı sevgilim ölüyor askım gözümün önünde eriyor:”(

 227. Faruk dedi ki:

  Tamer Taner adli arkadasimizin yasadigi seyler sanki bizim durumumuzu anlatiyor,, ama aradaki tek fark biz ameliyati goze alamadik.. Annecigimin tumorude 12 Mayista teshis edildi fakat bu teshisten sadece 20 gun oncesinde de kalbine stent takildi, stent sonrasi hala sikayetleri devam edince cekilen MR da malisef 4’5 cm capinda bit Tumor teshis edildi.. Hastaneye yatirdik fakat Bazi durumlardan dolayi ve hastanin ameliyati tolore edemememe endisesi ile ameliyati o an ettirmekm umkun olmadi. Doktorlar isterseniz hastayi 3 ay sonra tekrar getirebilirsiniz diye bize bilgi verince yinede bir umitle hastaneden ayrildik.. Bizde bu arada bazi alternatif yollara basvurduk, Mustafa Sarikaya nin yanina Kutahyaya gittim ama onun bitkileride pek care olmadi, ayrica hastaya kaplumbaga kani icirmemizi istedi (biliyorum igrenc bir yontem ama denize dusen yilana sarilirmis! basina gelen bilir ) fakat kenesiz 1 tane kaplumbaga bulamadik, o yuzden ondanda vazgectik. Derken Meshur Zakkumcu Dr. Ziya ozel ile kontak kurup annemizi klinigine marmarise goturduk, ondan aldigimiz ilaclari uyguladik,, fakat 2 ay sonra cekilen MR da tumorun 2 kat daha buyudugunu ogrendik malisef :( Su an Annem yatalak ve konusma, yurume, yeme kabiliyetini kaybetti, burnundan mama ile besliyoruz, ara sira konusuyor ama anlamak zor.. Biz yinede elimizden gelenin en iyisini yapip onu Rahat tutmaya calisiyoruz,, Allahtan umidimizi kesmiyoruz. Cok zor bir durum bu.. bu zor durumu yasayan herkese Allahtan sabirlar diliyorum..

 228. leyla dedi ki:

  bende bu belirtilerin hepsi var ve önümüzdeki gün bi hasteneye gidicem calışıyorum şu anda ama hiç verimli değilim sürekli uyku halim var ve söylenenleri anlamıyorum hemen unutuyorum konuşmalarımda bozukluk var ayriyetten hipertansiyon hastasıyım tedavi görüyorum bu aralar iiyice kötüleştim mide bulantısı öldrüyor beni napıcam bilmiyorum bakalım doktora gidicem ne cıkıcak

 229. su menen dedi ki:

  bence bunlar çok iyi teknoloji ilerledi ışın tedavisi bile var yani ne kadar rahat.ama belki ışının zararlarıda ola bilir neden olmasın bunlarıda düşünmek lazım ne de olsa insanların hayatı söz konusu yanibunlarıda düşünmek gerek tümörün hem iyi hemde kçtü huylusu vardır iyi huylusu zarar vermez ufak bir ooerasyon yani ama kötü huylusu nedenini bile düşünmek istemiyorum çok korkutucu

 230. eyüp karatepe dedi ki:

  15 yaşındaki kardeşimde kötü huylu tümör çıktı.ameliyat oldu ilk günler çok kötüydü.sol kol ve bacağı çalışmıyordu.şu an zor da olsa yürüyebiliyor.ayrıca yukarıda belirtilenler aynen bana da oluyor..3 abim doktor durumu anlatıyorum psikolojik diyorlar.ben de tamam ne olursa olsun diyorum..

 231. mete dedi ki:

  slmlr, arkadaşlar annem de beyincikte tümör var yaşlı olduğu için ameliyatı çok riskli dediler doktorlar(yaş 72) , ameliyat olmasada riskli, körolma ve de felç olma olasılığı fazla.ne yapacağımı şaşırdım kaldım, ne yapmalıyım sizce biran önce yazarsanız sevinirim. herkeze Allah şifa versin… tşklr

 232. sevgi dedi ki:

  herkese merhaba öncelikle;
  bn şuan on dokuz yaşndaym.sürekli baş ağrılarmdan artk çok yorlmştm.ağrımya başladığnda üç dört gn gtmiyor.diğer gnlerde oluyo beni huzursuz etcek şekilde.ama onunla yaşamayı öğrendim gibi bişe olmştu bnde.snra geçenlerde doktora gttm.önce tomografi istedi. sonçlarnı aldım 6*4 kalsifikasyon war yazıyodu.daha sonra da emar istedi.mr sonucunda ise sfenoid mukozal kalnlaşmalar ve mukus retansiyon kisti gözlenmştr yazıyo.bn sonucumu hala doktora gösteremedim. acaba tümörmüdür.çok korkuyorm.bütün belirtiler uyuyor.iki üç senedr çok uyuyorum.17 saat rahat uyyabiliyorm.her fırsatta uyumak istiyorum.artk dikkatimde bi eksiklik war.çok dalgnım.unutkanlk başladı.dün çarşıya gdp gitmediğimi saatlerce düşünüyorm mesela.otrdğm yerden ayağa kalktğmda başmda dönme oluyor.mide bulantım oluyo.el ve ayaklarmda sürekli karıncalanmalar ve elimde titreme we uyuşma oluyo bnlarda alakalı mı bilmiyorum.ve ikitane rüya gördüm bnlardan çok etkilendim.birinde aslan gördüm diğernde fare. o gece çok korktm. sabah uyandğmda internetden anlamlarna baktm.fare nin anlamında ;bir yerde farelerin dolaştğnı gören insan birden hastalanır yazıyodu.aslanınkine baktığımda ise ;uzaktan bie aslan görenin eceli yaklaşmıştr tövbe etmesi gerekir yazıyodu.gerçekten çok korkuyorum çok huzursuzum piskolojm alt üst we bunu kimseye söyleyemiyorum.biri bana yardımcı olabilir mi ??

 233. havva dedi ki:

  merhaba
  bi arkadaşıma yaklaşık bir ay önce beyin tümörü başangıcı teşhisi konuldu kendisi tedavi olabileceğine inanmıyo ama doktor tedavi olabileceğini söylemiş sizce tedavi olabilir mi?ne olur cevap yazın

 234. ebru dedi ki:

  beyin tümörün tedavisinde başarı oranı var mı bi yüzde verebilir misiniz?

 235. tamer taner dedi ki:

  annem 27 mayıs 2010 da beyin tümörü ameliyatı oldu hastalık maalesef ameliyat gününden 20 gün öncesine kadar hiç bir belirti göstermedi.patoloji sonucu 4,evre olarak bilinen en kötü huylu tümör çıktı.tümör amaliyattan 20 gün sonra tekrar hızlı olarak büyümeye başladı.ameliyatı yapan doktor tümörün durumundan dolayı ışın ve kemoterapi tedavilerini vermedi.çaresizlik ne kadar zormuş.canım anam şu anda evde yatıyor,yürüme, konuşma,gibi yetilerini kaybetti ve malesef hiç bir şey yapamamanın ızdırabıyla bekliyoruz.allah kimseye bu hastalığı vermesin.herkese acil şifalar diliyorum.

 236. akasya dedi ki:

  merhba ben 15 yaşındayım..başım çok sık dönmeye başladı.kaltığım an dönüyorum etrafımda ne var göremiyorum.gözlerim kararıyor.ben de tümör başlangıcı olabilir mi..

 237. masal talaş dedi ki:

  merhaba…

  1 haftadan beri kafamın için de bir uyuşukluk hissediyorum..sanki beynimi elinde oynatan sanal bişeyler var gibi.ağrı yapmıyor ama alnıma kadar inen tatlı bir ağırlık var…tarifi zor bir his…aşırı uyku uyuma ihtiyacı hissediyorum.hafif mide bulantısı çekiyorum.çenem kasılır gibi oluyor..bu şikayetler beyinde bir sorun olduğuna dair sinyallermidir???
  (daha önce depresyon ilacı kullaıyordum.bu şikayetler hapımın bitiş tarihiyle orantılı) yardımcı olursanız sevinirim..

 238. elif dedi ki:

  her zamn başım çokkk ağırıyor ve başşım dönüyo bu arlar yemek yesem su içmem bidem bulanıyor nefes almakta sorlanıyorum başımın içi patlıyor sizce ne ypmalıyım inş timör değil:(

 239. Serpil Turhan dedi ki:

  Mrhb ben 2 ay once rahatsizlandim rahatsizliklarimin bir kismi sag kolum bosta sallanmasi ve kontrol edememem aradan 2 dk sonra iki kolumunda omuzdan parmak uclarina kadar uyusmasi oldu hemen ardina basim dondu ve oturdum 15 dk sonra sonra ayaga kalktigimda sol ayagimin yuruken surukuluyerek goturebiliyordum 2 saat sonra kol uyusukluklari haric hersey normale dondu ve bir gun sonra aile doktoruna gittim beni hemen hastaneye sevk etti orda neurolooga yolladilar kan alindi kalp atislarini dinlediler ve ertesi gun scan yaptilar ondan 1 hafta sonrada MRI yaptilar ve MRI lerde beynimin iki tarafinda leke buldular neuroloog supesi uzerine bana omurga kemiginden sivi aldilar ordada virus yada baska bir hastalik felan cikmadi simdi neuroloog bana tekrar kolumdan sivi verip MRI yapacaklar ondan sonra rahatsizligimin adini koycaklar ben bir belirsizlik icinde gunleri geciriyorum halen sag elim uyusuyor ve arada basim agriyor mide bulantisi ile birlikte sol kulagim agir isitiyor ve sol gozum az goruyor bazen konusurkende karistiriyorum soyluyceklerimi bazen algilamaktada zorlaniyorum konusmalari bazende 5 sn bile olsa nerde oldugumu bilmiyorum acaba bana biraz olsun bu konuda bilgi verebilirseniz beni cok mutlu ediceksiniz simdiden tsk eder saygilarimi sunarim

 240. zehra dedi ki:

  bende sinüzit var ve baş ağrılarım çok şiddetli oluyor.iki gündür baş ağrısı,ateş ve halsizlik var.sağ gözümün iç tarafında bi şişlik ve acı hissediyorum.mide bulantısı ara ara oluyor.ciddi bir sorun olabilir mi?

 241. murat dedi ki:

  merhaba herkese konuyu okudum ama şöyle diyebilirim bir baş agrısının bir çok nedeni olabilir piskolojik nedenler daha çok hemen korkmaya gerek yok tedavisi olan bir hastalık.. doktors_hi@hotmail.com beyin sinir cerrahı

 242. ali şenel dedi ki:

  1993 yıllarında beynimin sol ön arka ve orta bölümlerinde timör vardı sinir gevşedici ilaç kullanarak karşımdaki şahıs bana en ağir hakaretlerdede bulunsa hep güldüm dottorumun tavsiyeside buydu 1998 yılında eser kalmadı en iyi tedavi yüksek morel bunu da kendin oluşturacaksın ben bunu yeneceğim hep ben güçlüyüm diyeceksin herkese şifalar dilerm.

 243. müjdat BOZKURT dedi ki:

  slm beyin cerrahi doktor abler beim annem beyin tümör hastası geçen sene 07 07 2009 da farkına vardık farkına varır varmaz ANTALY Akdeniz Tıp fekültesine goturduk ve ameliyat ettik!! Ameliyat eden DOKTOR hocamız iyi huylu tümör dedi. Bizde kendi adımıza sevindik, ve bize bi açıklamada bulundu hoca hastanın beyinin de çook az bişi kaldı dedi ama bu 15 yılla kadar büyümez dedi.. Daha 15 yıl değil 15 ay olmadı tümör eskisin den daha büyüd. Tekrar ameliyat ettik aynı yerde aynı dokror etti şimdi patoloji sonucları bekliyorun Tüm beyin cerrahi doktor hacamızın duyuruna………..

 244. YiqiT dedi ki:

  merhaba bende 3-4 gündür görülen bir kafa tası basıncı artması var sanki yorgunlukdan şişmiş gibi ama deil galiba yatıyorum kalkıyorum aynı.Daha 19 yasındayım askere gitmeden ölmek istemiyorum.Acaba erken teşis olursa kurtulurmuyum daha benim beynimde 4.5 bin hücre kayıpı var 5 – 9 bin gibi rakamlar zararlıymıs

 245. tugay dedi ki:

  1 hafta önce tümörü ameliyatı geçirdim. yaklaşık 6 cm boyunda idi. benim size tavsiyem doktorunuzu çok iyi seçin. hatta hastanenizi bile çok iyi seçin. Pro. Doktor Hakan Caner’i tavsiye ediyorum.

 246. havva dedi ki:

  merhabalar benim şikayetimde 8 yıl öncesi akciğer sarkoidoz rahatsızlığı geçirdim kortizyonlarla çok kilo aldım sıkıntıları çok kafama takan biriyim
  sürekli baş ağrısı
  ve var kiseyi gözüm görmez aşırı unutkanlık beynimde karıncalanmalar ve anma oluyor zamanla başımı sağ ve sol çevirdiğim zaman ortalığı karıştırıyorum başım çok dönüyor ruhsal bozukluklar oluşuyor bazen kendi ismimi unutuyorum araba kullanımımdada görme bozuklukları başladı hafızam gün geçtikçe dahada duruyor lütfen bana yardımcı olun hastalık hastası olmak istemiyorum hergün internetten inceliyorum cevap beklerim

 247. yunus dedi ki:

  arkadaşlar sürekli başı ağrayanlar hemen belırtılerıne bakıpta tümör demesibn baş ağrıları gün ışığında ağrırsa genellikle sinüzit olan kişilerde olur

 248. canan kuşay dedi ki:

  daha önceki yorumuma eklemeyi unutmuşum en ufak kokudan midem bulanıyor ve baş ağrım şiddetleniyor önceleri yoktu ama 1 yıldır sürüyor parfüm deodoran falan sıkamıyorum yanımda sıkılıncada fenelaşıyorum bunun yanı sıra renkler de bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim tekrar tşk edrim.

 249. canan kuşay dedi ki:

  mrb benim çocukluğumdan beri baş ağrısı baş dönmesi sinir sitres el ve vacaklarda uğuşma dengesizlik oturduğum veya ayakta iken sallanma aşırı sinir şiddet mide bulantısı kusma duyma ve zaman zaman görme bozukluğu oluyordu halende devam ediyor şimdi daha şiddetli bir çok doktora gittim migren tedavisi yada depresyon ilaçları verip gönderdiler şimdi ellerde titreme ateş ve algı bozukluğu ve kafamda uğuşmalar çıktı yaklaşık bir yıldırda bu şikayetler var ne yapabilirim sitenizi çok beğendim ve çok açıklayıcı sanırım bendede tümör var galiba bana yardımcı olabilirseniz sevinirim tşk.(bu arada vücudumun çeşitli yerlerinde kist var ve ailede epilepsi hastası var.)

 250. Dursun YILDIRIM dedi ki:

  mrb bnm annemde tam olarak bi tümer tehşiş koymadılar ama annemin daima başı ağrıyor ve her ağrımasında genellikle bayılıyor bunun timör olma sansı varmı yok sa başka bişeydenmi kaynaklanıyor ilginiz için teşekkür ederim ..

 251. özlem yeşil dedi ki:

  mrb ben 2004 yılında beyin tümörü teşhisiyle ameliyata alındım fakat tüörün beyin sapında beyincik sapında olması nedeniyle tümör alınamadı ve bana şant takıldı ameliyat sonrasında hemen yürüyemedim daha sonraları yürümeye başladım fakat dengemde sorun var görme sorunumda var çatal görüyorum özellikle denge konusunda iyileşebilmem için yardımcı olurmusunuz 1981 doğumluyum ne yapmalıyım?

 252. derya dedi ki:

  slm bende de bu tümörlerden melengion cinsin den varmis doktorlar korkulacak bise olmadigini söylüyor,simdilik sükrediyorum.2cm büyüklügünde sol gözümle kulagim arasinda.kimi dr ler ameliyat diyo.almanyada yasiyorum türk dr larinada görünmek istiyorum. neyapmam gerektigini bilmiyorum.ölümden degilde 6 ve 4 asindaki cocuklarimi annesiz birakmaktan korkuyorum.yüce mevlam herkese ama herkese yardimci olsun.insan birileriyle birseyleri paylasmak istiyor.cok tesekkürler.

 253. özlem kızıltaş dedi ki:

  mrb annemde 2,5 cm kitle var dediler hemen ameliyat diyolar çok doktora gitik kimisi ii diyo kimisi kötü diyor neyapcamı şaşırdım neolur yardımcı olurmusunuz annemin tümörü ameliyatla geçermi yani ameliyattan sonra sağsalim kalkarmı riskleri ne acaba bilgi verirseniz sevnirim acilen iyi hastane iyi doktor herkes bişey söylüyor doğrusu ne acaba?

 254. can ahmet dedi ki:

  benimde başım çok şiddetli aqrıo hıc durmuyo sabah kalkıyorum aynı aksam yatıyorum aynı hiç kesilmiyo sizce bu ne olabilir

 255. azra dedi ki:

  mrb ben azra başım çok sidetli ağrıyo ve unutkanlık başladı bende ve sürekli kusyorum acaba beyin tümörümü var

 256. kader dedi ki:

  bende heralde tümörüm ölcem

 257. mülayim harık dedi ki:

  benim kardeşim 30 yaşında 1,5 yıldır akut lösemi, şu an trombosit ve kan değerleri normal, fakat yürüyemiyor,kanser beyne sıçramış dediler, doktorunun söylediği bu tedavi daha tehlikeli dedi,
  bu konuda yorum ve öneri yazabilirmisiniz. teşekkürler.
  şu an kardeşim manisa celal bayer hastanesinde tedavi görüyor.

 258. Tuncay Karahan dedi ki:

  benim kardeşimin beyin sapında tümör olduğunu 1 hafta önce sol ayak ve sol bacağında güçsüzlük ve halsizlik vardı birde sağ yanağında ve konuşmasın değişiklikvardı .Nörolojiye gitti MR çekildikten sonra öğrendik. Bunun ne şekilde tedavisi var .Bilgiyazarsanız memnun olurum. şimdiden teşekkürler .

 259. kıvanç dedi ki:

  merhabalar benimde başımın sol tarafında çok şiddetli bir ağrı oluyor. bir tülü dinmek bilmedi uzun senelerden beri. bahsettiğiniz kafaiçi basıncının aynısı bende oluyor. zihinsel uyuşuklukta aşırı yönde. ders ve iş tempomu dağıtyor. çok hafif konuşma bozukluğuda istisnai biçimde oluyor.

 260. adem dedi ki:

  yazılanlara göre benimde tümörümvar başım sıksık agrıyor ve agrı başımın tektarafında oluyor başım da basınçvar nabız atar gibi atıyor vehiç kesilmiyo bisenedir devam ediyor gözümün arkasında bişey varsanki basınç oluyo yüzçevreme basınçoluyo beynim hiçkesilmeden devamlı zokluyo

 261. buse dedi ki:

  sürekli başım ağrıyo ve dönüyo kendimi hep yorgun ve halsiz hissediyorum sizce ne yapmalıyım

 262. recepöztürk dedi ki:

  merhaba benbuhastalığa 3ayönceyakalandığımıöğrendim kötühuyluolduğunuöğrenincede dünyam başıma yıkıldı şuanbirazkendimitoparladım amasonumu biliyorum allahherkesinyardımcısı olsun

 263. melek dedi ki:

  bende 1993 yılında beyinden ameliyat oldum beyincikte kitle vardı aldılar çok şükür ii huylu çıktı şuanki şikayetim sadece sol elimdeki titreme tekrar doktora gittim rivotril adında bi ilaç verdiler titremem azalanadek kullanmamı söylediler umarım buda geçer

 264. AVUKAT dedi ki:

  İÜ İktisat ve Hukuk fakültesini ayrı ayrı toplam 6 yılda bitirmek nasip oldu.(2006). Hakimlik sınavının yazılı kısmını ilk girişte kazandım.(2007) . 2003 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdim. Bilgisizlikten o zaman geç teşhis konuldu, ameliyat yapıldığında tümör çok büyük boyutlara ulaşmıştı ve beyindeki önemli bir damara yapışmıştı, damarla birlikte tümörü de almaya çalıştılar; ancak tam olarak alamadılar. Şu anda beynimde 3,5*3*2 boyutlarında bir kitle mevcut, aralıklı olarak kontrollere gidiyorum, kitlede anlamlı bir değişiklik olmadığından yeni bir ameliyat gündemde değil. 04.05.2010
  Bu konuda rahatsızlıkları olan arkadaşlara şunu diyebilirim ki;
  1) Rahatsızlığınız hakkında mutlaka bilgi edinin.
  2) İyi, hünerli ve güvenilebilir bir veya birkaç doktorla görüşmeden karar vermeyin!!!

 265. aylin dedi ki:

  mrhba benim eşim tomagrafi çekildi 1cm bişey var dediler mr gönderdilr tümör olabilirmi acaba çok korkuyorm.

 266. gizem dedi ki:

  merhaba bnde tümor olduğundan şüpeleniorum .çok aşırı baş dönmesi var ellerimde ve ayaklerımda uyuşmada oluyor.gözlerim zaten uzağı görmüyor ..belirtiler hakkında olan bilgimden böyle konuşuyorum. kitap okuyunca daha çok başım dönüyor …lütfen bilgi verebilirmisiniz tümör başlangıcı olabilir mi ??

 267. meltem dedi ki:

  güzel açıklamışsınız ..ben 15 yşındayım benimde beyinciğin yanındaki hipofiz bezinde timör war …çok sık baş ağrım oluyo ama iyi huylumuş 2 cm olunca burundan ameliyatla alıcaklar çok korkuyrumm =((

 268. ömer şimşek dedi ki:

  slm ya amcamda beyin tümürü çıktı erzurum araştırma hasatanesinde tedevi edilemedi hacettepeye sevk edildi ordada tam netice alamıyoruz ameliyat yapacaklar bana nasıl yarım edebilirsiniz

 269. emre dedi ki:

  güzel bir site yapmışsınız.Aynen ya belirtiler aynı benimdemi tümörüm war :(

 270. derya tuna dedi ki:

  cok faydali bir yazi bence. tesekkur ederim…

 271. Turan ÖLMEZ dedi ki:

  Bende beyin tümörünün 2 etkisi var doktora gitmeye hiç gerek yok zaten söz konusu beyin tümörü olunca hiçbir kurtuluşun yok. Ameliyattı ışık tedevisiydi filan bunlar günümüzün teknolojisinde hep başarısız sonuçlanır.

 272. cemil dedi ki:

  bende korkuyorum ne yapayım caresiz kaldım bilmiyorum doktora gidemiyorum saglık yardımım yok maddi durumum zayıf kafamın sol tarafı komple acıyo ve bastırınca agrıyor sanki kafamın sol tarafındaki kemik kırık gibi acıyor icten neredeyse her gün agrıyor lütfen yardımcı olurmusunuz

 273. meltem sarim dedi ki:

  banada salı günü doktor vertigo hastasısın dedi .Beyin tümörü belirtilerine baktımda hemen hemen benimkilerine benziyo ve ben korkuyorum inşallah degilimdir .Yazılanlar süper insanı aydınlatıyor

 274. fatih altun dedi ki:

  ben bir tümör ameliyatı geçirdim. yaklaşık 6 sene oluyor. benim sorum şu yönde beyincikte olan tümör iyi huyluydu şükür kurtuldum fakat sol elimde ve sol bacağımda kontrolsüzlük kaldı bunun tedavisi mümkün mü eğer mümkünse ne şekilde olabilmekte?
  şimdiden teşekkür ederim.

 275. mahmut dedi ki:

  benim.sağlık güwencem olmadığı için.muayine olmuyorum.çok güzel bilgiler aktarmışınız teşekkurler.bu duruma göre benim.tümörümmm warrrr:(:(

Yandex.Metrica