Baş Ağrısı

A+
A-
Baş Ağrısı

BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı çok çeşitli hastalıklarla birlikte ortaya çıkabilen bir belirtidir. Genellikle basit rahatsızlıkların, ama bazen de ağır hastalıkların belirtisidir ve bu nedenle küçümsenmemelidir. Baş ağrısının nedenlerinin aydınlatılması çok önemlidir. Tıbbi uygulamada baş ağrısının bir­biriyle ilişkili üç ana biçiminden söz edilir: Bütün başın içinde tam bir ağrı­nın görüldüğü olgular, yüzeysel nitelik­te ağrının bir duyu siniri boyunca yayıl­dığı olgular ve başın genellikle bir ya­nında migren tipi ağrının görüldüğü ol­gular. Migrende ruhsal ve görsel bozuk­luklarla bulantı ve kusma gibi genel be­lirtiler birlikte görülür. Baş ağrıları bir başka ölçüte göre de iki grupta toplanır. Birinci grupta tanısı yalnız hastadan alı­nan öyküye dayanan migren ve gerilim tipi baş ağrıları yer alır. Öbüründe ise tanının muayene ve bazı incelemelerle konduğu kafa içi hastalık süreçleriyle, genel hastalıklarla ya da yerel hastalık­larla birlikte görülen baş ağrıları bulu­nur. Bir süre için bir gözde görme alanını sınırlayan canlı bir ışık çizgisi (parıltılı skotom) belirir; bu görme kusuru başın karşı tarafında ağrı başlayınca ortadan kalkar.

Ağrı şiddetli, zonklayıcı ve ilerleyi­ci özelliktedir. Başlangıçta gözün üze­rinde yoğunlaşır, sonra şakak bölgesine yayılır. Migrenin tuttuğu baş yansında deri duyarlığı artmıştır; deriye dokun­mak ya da en küçük baş hareketleri ağ­rıyı başlatabilir. Hasta ses ve ışığa karşı da aşın duyarlılaşır; bu nedenle sessiz ve karanlık bir ortam ister. İştahsızlık görülür. Bulantı, kusma ve halsizlik sık görü­len öbür belirtilerdir. Migren nöbetlerinin süresi çok de­ğişkendir; kısa süreli nöbetler birkaç sa­atten 12-24 saate kadar, ağır migren nö­betleri ise birkaç gün sürebilir. Aşırı idrar çıkartılan hızlı bir çözül­me dönemiyle nöbet biter. Migrenden hiçbir iz kalmayan hasta normal yaşa­mına döner.

Sponsorlu Bağlantılar

Baş Nedenleri Sebepleri Nelerdir?

Baş ağrısının birçok çeşidi vardır. Baş ağrısı yaralanma, iltihap, tümör, damar bozuklukları gibi yerel ya da metabolizma hastalıkları, zehirlenmeler, yüksek tansiyon gibi ge­nel nedenlerle ortaya çıkabilir. Ruhsal gerginlik ve çatışmalardan ya da yor­gunluktan kaynaklanabilir. Çeşitli ana­tomik yapıların uyarılması da baş ağrı­sına neden olur. Bunlar arasında başın derisi ve derialtı dokusu, kafadaki kas­lar, kafatasını Örten bağ doku yapısında­ki zar, kafatası içindeki toplardamar sinüsleriyle bunlara dökülen büyük top­lardamarlar, beyin ve omuriliği saran zarlarla (meninks) onlan besleyen atar­damarlar, ağrı uyarılarını merkeze taşı­yan kafa sinirleri lifleri, trigeminus, dil-yutak ve vagus sinirleri ile ilk üç boyun omuru siniri sayılabilir.

Ayrıca burun, kulak ve göz hastalıkları baş ağ­rısı yapabilir. Traksiyon (çekme) teda­visi, ağrıya duyarlı damar, sinir, me­ninks gibi anatomik yapıların gerilmesi ve/ya da baskıya uğraması da baş ağrısını başlatır. Organik nedenlerin yanında ruhsal ve duygusal nedenlere bağlı baş ağrıları da vardır. Bunaltı, ruhsal çöküntü ve histerik olgularında baş ağrı­sı çok sık görülür. Bazı kişilik özellik­leri de baş ağrısı olasılığını artırır. Baş ağrısına eğilimli insanlar genellikle sı­kıntılı, katı, yalnızlığı seven, üstbenliği fazla gelişmiş, kusursuzluk arayan ve sürekli hoşnutsuzluk içinde kişilerdir. Baş ağrısı bilinçaltı ruhsal çatışmaların bir dışavurumu da olabilir; uzun süre bastırılmış düşmanlık duygularının be­densel yakınmalara dönüşmesiyle orta­ya çıkabilir. Organik ve ruhsal-duygusal etkenlerin yanı sıra birçok baş ağrısını beyin damarlarının noradrenalin, adrenalin, serotonin, histamin gibi sinir ileticisi kimyasal maddelere aşırı duyarlılık kazanmasına ve ağrı kesici özellikteki endorfin salgısının azalma­sına bağlayan bir kuram gittikçe ilgi toplamaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Baş Ağrısının Tedavisi

Baş ağrısı çok çeşitli ve karmaşık ne­denlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ama ilgili yapıların geçici ya da kalıcı hastalıklarının ve baş ağrısı yapabilecek genel ve yerel hastalıkların doğru tanı­sı, tedavi açısından çok önemlidir. Ta­nıya yardımcı olabilecek hiçbir ayrıntı göz ardı edilmemelidir.
Tedavi yöntemi büyük ölçüde tanıya bağlıdır. Baş ağrısı yalnızca çeşitli ilaç ve genel önlemlerle hafifletilebilen bir belirti değildir; Öncelikle onu yaratan nedenin bulunup giderilmesi gerekir.

Bununla birlikte temel nedeni bul­mak genellikle çok zordur; dolayısıyla da tedavide çoğu kez deneme-yanılma yöntemine başvurulur. Bu yöntem an­cak temel bir ilkenin gözetilmesi koşu­luyla uygulanabilir. Yani bütün ilaçların zehirleyici etkisi olduğu dikate alınarak hekim gözetimi altında sürdürülen teda­vide en hafif etkili ilaçla başlanarak en ağır etkisi olana doğru adım adım ilerlenmesi zorunludur. Kuşkusuz ilaç teda­visinden önce ve onunla birlikte hekim­le hastanın el ele vererek hastalığı önle­me olanaklarını araştırmaları ve hasta­nın ilaç dışı savunma yeteneklerini ge­liştirmeye çalışmaları gerekir.
Birçok baş ağrısı aşırı beslenmeye ve özellikle çok miktarda alkol almaya bağ­lıdır. Bu durum saptandıktan sonra ön­lem alınması kolaylaşır. Besin alerjisi­nin bazen örtük biçimde de olsa sık sık baş ağrısına yol açtığı unutulmamalıdır.

Başta tahıllar, portakal, yumurta, çay, kahve, çikolata, süt, et, buğday, şeker (şekerkamışı şekeri) ve maya olmak üze­re çeşitli besinler alerji sonucu baş ağrısı yapabilir. Baş ağrısının besin alerjisin­den kaynaklandığı kuşkusu varsa hasta­ya en az bir hafta boyunca yalnız alerji yapma olasılığı düşük besinler verilir. Ardından alerji yapan besinleri saptama­ya yönelik bir plan uyarınca bu besinler yavaş yavaş beslenme programına alınır. Böylece alerji yapan besinler saptanır ve bunlar beslenmeden çıkarılınca baş ağrıları ortadan kalkar. Alerji kökenli baş ağ­rılarının doğum doğum kontrol hapları, sigara dumanı ve migren tedavisinde kullanılan ergotamin (bir çavdarmahmuzu alkaloi­ti) gibi ilaçların etkisiyle arttığı ya da da­ha kolay başladığı da unutulmamalıdır.

Düzenli yaşama, aşırı içki ve sigara­dan kaçınma, yeterince dinlenme, rahat bir ortamda çalışma ve arada yeterli be­densel etkinlik yapma gibi genel önlemler baş ağrısında çok yararlıdır. Hoşgö­rü ve içtenliğe dayalı insan ilişkileri de günümüz dünyasında zor bulunmakla birlikte hastaları çok rahatlatır.
Baş ağrısının ilaçla tedavisine gelince, bu konuda izlenebilecek birçok program vardır. Ayrıca hastaların kendi kedilerine ilaç kullanmaları çok yaygındır. Ama ne ka­dar yaşanmış deneyimlere dayanırsa dayansın her tedavi yönteminin eleştiriye açık yanları vardır ve hangi ilaca önce­lik tanınırsa tanınsın, en zararsız görü­len ilacın bile istenmeyen etkileri olabi­leceği unutulmamalıdır.

Aşırı yorgunluk, geçici çatışmalar gibi nedenlere bağlı olağan baş ağrıları 24 saat içinde ağız yoluyla üç dört kez 0,5 gr aspirin alınarak geçirilebilir; bu arada baş ağrısını kolaylaştıran alkol, sigara, ruhsal karışıklık gibi etkenler­den korunmak gerekir. Âdet öncesi gö­rülen baş ağrısı, adet kanamasından ön­ceki sekiz gün boyunca idrar söktürücü bir ilaç alınarak Önlenebilir; bu yöntem baş ağrısını hazırlayan sürecin âdet ön­cesi dönemde vücutta sıvı tutulması ol­duğu varsayımına dayanır. İdrar söktü­rücü alınırken aynca sıvı ve tuz alımı sınırlanmalıdır. Doğum kontrol hapları da dikkatle kullanılmalıdır. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda baş ağrıları sıklaşır ve şiddetlenir. Âdet ön­cesi sendromda olduğu gibi bu durum­da da baş ağrısının nedeni prolaktin sal­gısının artması olabilir; prolaktin salgı­sı bu kez haplardaki hormonların etki­siyle arttığından doğum kontrol hapı kullanımına son verilmelidir.

Boyun omurlarının artrozuna bağlı olarak özel­likle sabahları artkafa bölgesinde duyu­lan şiddetli baş ağrısı, 0,5 gr aspirinle hemen geçebilir. Ancak boyun omurlarındaki hastalığı beden eğitimi ve fizik tedaviyle gidermek daha doğrudur. Kas gerilimine bağlı baş ağrıları sıcak ban­yo, hafif masaj ya da kas gevşetici ilaç­larla gerginliğin giderilmesiyle iyileşir. Baş ağrısını başlatan ya da şiddetlendiren nedenlerin öncelikle ruhsal-duygusal nitelikte olması durumunda psikoterapiye başvurulmalıdır.

Akupunktur ile Baş Ağrısı Tedavisi

Akupunkturla ağrı gide­rilmesinin biri refleks, öbürü sinir-salgı sistemi etkisine bağlı olmak üzere iki ayn yolu vardır. Refleks yoluyla etki, belirli bir bölgeye verilen özgül bir uyarıya sinir sisteminin yanıtıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yanıt ilgili organın duyu, gerginlik, hareket ve damarlanmasında değişiklik yaparak ağrıyı giderir. İkinci yol akupunktur uyarı­sıyla organizmada endorfinlerin belirgin biçimde artmasıdır. Endorfinler beyinde üretilen morfin kadar güçlü ağrı kesici maddelerdir. Belirli noktalar akupunk­turla uyarıldığında sinîr-iç salgı sistemi harekete geçerek ağrı uyarısının etkisizleştirilmesini sağlar. Akupunktur ağrı yerindeki ya da uzağındaki standart nok­taların 30 dakika süreyle 4-10 kez uyarılması biçiminde de uygulanabilir. En başarılı (yüzde 75) sonuçlar kas gergin­liğine bağlı ağrılarda elde edilmiştir; bu­nu migren (yüzde 50) ve bileşik etkenli baş ağrıları (yüzde 35) izler. Akupunk­tur uygulaması bütün hastalarda ilaç kul­lanımını azaltmaktadır.

Hipnoz ile Baş Ağrısı Tedavisi

Hipnoz ağrı kesici olarak anestezi, psikoterapi ve hastayı gevşet­me amacıyla kullanılabilir. Otonom si­nir sistemine ve bilinçaltına doğrudan girilerek içgüdüsel eğilimlerin açığa çıkarılmasım sağlar. Hipnotik yanıt bey­nin düş gücü ve düş kurmayla ilgili sağ yarısının bir İşlevi olabilir. Baş ağrısı çeken bir hastada hipnozun amacı ağrıyı ortadan kaldırmak ya da hafifletmek­tir. Bunun için hastaya, baş ağrısına en uygun biçimde müdahale etme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Böylece hasta ağrı uyarısını algılar, ama acı duymaz ve nöbetlerini daha iyi denetlemeyi öğ­renir (otohipnoz). Hipnoz psikoterapide de kullanılır.

Davranış tedavisinde doğ­rudan telkin edici hipnoza ve duyarsız­laştırma yöntemlerine başvurulur. Hipnoanalizde hastanın olayın geçtiği yeri düşlemesi, düşlerini ortaya koyması, o ana ilişkin duygularını canlandırması, deneysel çatışmaları yaşaması ve geç­miş yıllara dönmesi amaçlanır. Psikosomatik tıpta hipnoz bedende birikmiş enerjiyi harekete geçirmek ve benliğe doğrudan ulaşmak amacıyla da kullanı­labilir, Ama hipnoz mucizeler yaratan bir teknik değildir; hastayı çok iyi tanımayı, belirtilerini anlamayı gerektirir.

Biyolojik geribesleme ile tedavi

Biyolojik ge­ribildirim olarak da bilinen bu yöntem ağrı tedavisinde son yıllarda kullanıl­maya başlamıştır. Hastanın fizyolojik işlevlere ilişkin bilgi edinmesine ve bu işlevleri denetlemeyi öğrenmesine da­yanır. Böylece hasta kendi iyileşme sü­recini kendi yaratır. Biyolojik geribeslemenin çeşitli uygulama alanları vardır. Psikolojide bunaltı tedavisinde ve ge­nellikle psikoterapiyle birlikte uygula­nır. Raynaud hastalığı gibi iç hastalıkla­rında da yararlı olabilir. Baş ağrısı teda­visinde ise özellikle yüz güldürücü so­nuçlar verir. Biyolojik geri besleme yöntemi migrende vücut sıcaklığını de­netlemenin, gerilime bağlı baş ağrıların­da ise kas gerginliğini azaltmanın öğre­nilmesine dayanır. Elektronik olarak iz­lenen bu etkinliklere ilişkin bilgiler anında hastaya iletilir. Örneğin migren­de hasta çevresel damar genişlemesinin göstergesi kabul edilen deri sıcaklığını denetlemesini öğrenir. Vücut sıcaklığın­da bir artış sağlayarak damar etkinliğini kendiliğinden denetler ve böylece baş ağrısını başlatan damar büzüşmesini gi­derir. Yönetimin başarı oranı yüzde 60 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir. Ge­rilime bağlı baş ağrısında biyolojik geri-beslemenin amacı kas gevşemesini sağ­lamaktadır. Şiddetli kas gerginliği bulu­nan hasta bunu normale dönüştürmeyi öğrenir. Biyolojik geribeslemenin başa­rısı uygulanan yönteme, ruhsal etkenle­re, plasebo ve tedavi eden uzmanın has­ta üzerindeki etkisine göre değişebilir.

Baş ağrısı en çok kimlerde görülür?

Baş ağrısı her üç kadına karşılık yalnızca bir erkekte görülür, çünkü bütün hayvan türleri gibi insanda da dişilerin biyolojik yapısı daha karmaşıktır. Bu nedenle kadınlarda bedensel işlevleri düzenleyen sü­reçlerde bozukluklara ve zedelenmelere daha sık rastlanır. Gene de bu görüşün varsayımsal olduğunu belirtmekte yarar vardır. Baş ağrısı en çok ev kadınlarında görülür; erkeklerde gerilimli işlerle uğraşanlar ve kalabalık kentlerde yaşayanlar arasında daha yaygındır. Ama kırsal kesimde yaşayanlarda ve görece eğitimsiz kişilerde de görülebilir.

Baş ağrısının komplikasyonları olabilir mi?
Baş ağrısı başta sinir sistemi olmak üzere birçok sistemle ilgili sorun­lara yol açabilir, çünkü algılama sistemiyle düşünsel ve duygusal sü­reçler arasında büyük ölçüde bağlantı vardır. Baş ağrısı duygusal bir fırtına yarattığından yineleyen nöbetler ruhsal dengenin bozulmasına neden olabilir.

Çocuklarda da görülür mü?

Evet. Çocuklarda da yaygındır. Baş ağrısına tutulan çocukların oranı­nın erişkinlerden biraz düşük olduğu sanılır. Çocukluk çağında kız ve erkeklerde aynı oranda görülmesi dikkat çekicidir. Hastalık genellikle okul çağında başlar. Çocuk ruhsal açıdan erişkinlerden daha duyarlıdır ve hastalığının okul ya da aile çevresinde nasıl algılandığına çok dik­kat eder. Anne babası ve Öğretmenleri arıların gerçek olduğuna inan­maz, çalışmamak, istenenleri yapmamak için bir gerekçe uydurduğu­nu düşünürlerse, bunu fark eden çocuk daha sonraki ağrı nöbetlerini kesinlikle dışa vurmaz. Zamanla bunaltı ve engellenme duygulan ar­tar; okuldaki başarısı düşer; içe kapanık, sessiz, iletişime isteksiz bir çocuk olmaya başlar.

Nedeni Bilinmeyen (Birincil) Baş Ağrıları

Migren: Nöbetler halinde gelen ve nedeni tam bilinmeyen bir baş ağrısıdır. Akut gidişlidir. Genel nüfusun yaklaşık yüzde 2-5′inde görülür. Ağrı genellikle tek yanlıdır; bulantı, kusma yapar ve saatlerce sürebilir. Migrenin bazı beyin moleküllerinin metabolizmasındaki genetik bir kusurdan kaynaklandığı sanılır. Bu durum kafaiçi damar sisteminin zayıf kalmasına, dolayısıyla da damar genişlemesi ve büzüşmesiyle migrenin belirmesine neden olur.

Migren ile ilgili daha geniş bilgi için TIKLAYIN

• Salkım tipi baş ağrısı
Genellikle erkeklerde görülen nedeni bilinmeyen ve az rastlanan bir baş ağrısı biçimidir. Uzun iyilik dönemlerinden sonra sık nöbetler ha­linde ortaya çıkar; belli bir dönem boyunca birbirine yalan aralıklarla gelen bu nöbetler sallama benzetilmiştir. Ağrı genellikle kaş kemeri üzerindedir; şiddetli, zonklayıcı ve kısa sürelidir. Bulantı, burun akın­tısı ve yüzde kızarmayla birlikte ortaya çıkar. Her 100 erkeğe karşılık 3 kadında görülür. Nöbetler 40-60 günlük bir dönem içinde günde en az bir kez gelir ve 20 dakika-yarım saat kadar sürer. Nöbetlerin aşırı şiddeti nedeniyle bu tip baş ağrısına intihar baş ağrısı da denir. Ağrı başın bir yanında (sağ ya da sol) görülür.

• Nedeni bilinmeyen kronik baş ağrıları
Nedeni bilinmeyen baş ağrılarının yüzde 50’si kroniktir. Bu tip baş ağ­rısı süreklidir ya da her gün vardır. Kafaİçİ yapılarda kronik iltihapla ortaya çıkan kronik konjestif baş ağrıları ve boyun kaslarının ağrılı gerginliğiyle birlikte görülen kas gerilimi baş ağrıları bu gruba girer.

Nöbetler halinde gelen baş ağrısı nedir?
Hasta günlerce iyi olabilir. Sonra aniden şiddetli bir nöbet gelir ve bir ay içinde birkaç kez yineleyebilir. Nöbetler arasında da genellikle yal­nızca birkaç gün geçer. “Karma” denen baş ağrılarında, sürekli ağrının yanında ayda iki ya da üç kez gelen şiddetli nöbetler görülür.

İkincil Baş Ağrıları
• Kafatası içi hastalıklara bağlı baş ağrısı
Baş ağrısına neden olan başlıca kafa içi lezyonlan tümörler, apseler, beyin kanamalan, kafa içinde atardamar balonlaşmalan ve menenjit­tir. Sinir dokusunu etkileyen kanamalarda ağrı ani ve şiddetlidir. Tü­mör ve apselerde ağrı genellikle sinir sistemi belirtileriyle birlikte görülür. Menenjitte ise ense sertliği çok tipiktir.

• Kafatası dışındaki hastalıklara bağlı baş ağrısı
Baş ağrısına neden olan başlıca göz hastalıklan glokom, iriste ve gö­zün iç yapılarında iltihap ve merceklerle düzeltilemediğinden göz kas­larını sürekli zorlayan kırılma kusurlandır. Ortakulağın ve burun çev­resindeki sinüslerin iltihaplan ile diş hastalıklan da önemli baş ağrısı nedenlerindendir. .

Soru: Baş ağrısı tanısı nasıl konur?

Cevap
Hekimin ilk görevi sinüzit, tümör ya da başka bir organik süreçle ilgili ikincil baş ağrısı olasılığını araştırmaktır. Genel eğilim son migren nöbetiyle ilgilenmektir, çünkü son birkaç ay içinde ortaya çıkan ağrı da­ha çok dikkat çeker. Hatta hasta çoğu kez yıllarca ağrı çektikten sonra hekime başvurmuştur. Bulantı, üşüme, ışıktan rahatsız olma gibi belir­tilerle ortaya çıkan bir baş ağrısı nöbeti varsa migrenden başka bir hastalığın düşünülmesi çok güçtür.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Bayram dedi ki:

  Merhaba benim basim haftada birkerem cok siddetli bir sekilde agryo hayat yasantimi cok etkkliyo bu 5 -6 senedir var

 2. gafur dedi ki:

  selam hocam benim başımın sol üst tepe yanında derimin altında sanki güneş yanması gibi yanma var. öneriniz nedir? teşkkürler.

 3. ismail dedi ki:

  ben 40 yasindayim 20 yasimdan 35 yasima kadar hergun cok siddetli bas agrisi cektim binlerce defa doktora gittim en sonunda kendim buldum 20 lik disleri dedikleri dislerim iceri dogru gitmis amaliyatla aldirdim simdi iyiyim doktorlar bas agrisini sadece basta aramayin duyrulur.

 4. Tunç dedi ki:

  Benim başım ağrdığnda direk baylma pozisyona giriyorum cok kütü oluyurum gözlerim kan doluyu lütfen bana yardımcı olurmusun saygılarımla

 5. yakut dedi ki:

  merhaba yaşim 39. yoruldiim zaman başim agriyor medam bulaniyor uşuyurum surekli yorgunluk var.işteham yok.cobuk yoruluyorum.haftaya 2,3 defa agriyor

 6. birol dedi ki:

  dünyanın bütün mirasını , bir dk lık sağlık,huzur dolu bir ana değişmem allah cümlemize şifasını nasip eylesin …!

 7. gonül dedi ki:

  benim hergün basım agrıyor ve gıttıgım butun hastanelerde çozumunu bulamadım bu yasadıgım bas agrısından hayattan bırsey anlamıyorum hergun agrı agrı yardımcı oluursanız sevınırım tessekkurler

 8. bas ağrısı dedi ki:

  benimde migrenim var migren basladıgında çok ama çok şiddetli başım ağrıyor

 9. emre dedi ki:

  merhaba yukarıyı okudum bende de baş ağrısı oluyor yukarıda yazan salkım tipi baş ağrısı buna uygun genelde aşağıya eğildiğimde yada buna benze hareketler yaptığımda meydana geliyor… ne önerirsiniz bana..teşekkürler..

 10. fatma dedi ki:

  kafa tasım cok ağriğo karıncalanma ve yanma oluyo ayrıca yanma kafa tasımdan boynuma kadar iniyo

 11. nimet dedi ki:

  boynum sağa sola dönmüyor zorladığımda ağrı şiddetleniyor bana yardım ederseniz sevinirim

 12. Hacı Mehmet dedi ki:

  Öncelikle iyi günler 25 yaşındayım 1.80 boyundayım ve 74 kg’mım.çok şiddetli baş ağrım ve bunun yanında, en önemli sıkıntım sabit olarak oturdugumda belli bir yere baktıgımda, kafamda sanki bişeyler oluyor o an bilincimi kaybetmiş gibi olurum yaşamadıgım ama o an da yaşadığımı sandıgım şeyler beynimde adeta dans ediyor gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor, o esnada çok canımı yanıyor.Bu rahatsızlıgı Nette araştırmadıgım yer kalmadı ve böyle bir bulguya rastlamadım lütfen bana yardımcı olun lütfen,çok kötüyüm o an öleyeceğimi hissediyorum. 3 ay önce de başıma gelmişti bu anlattıklarım bilginiz olsun.saygılarımı sunarım…

 13. handenur dedi ki:

  selam
  ben 14 yasında sol ayagımda tümür tesbıt edıldı iyi huyluoldugunu söyledi dokturum sizce nasıl bır tedavı olabırım
  cavab yazarsanız sevınırım

 14. buket dedi ki:

  merhaba bana 2sene önce migren teşhisi kondu ilaçlarımı sürekli içiyorum ama ağrılarımda hiç azalma yok daha çok arttı vebaşımın bazı yerlerinde acı vesıcaklık oluyor bunlar migrendenmi yoksa başka bir rahatsızlığım olabilirmi kulandığım ilaç ….

 15. fatma dedi ki:

  başım en ufak bı sogukta agrıyor terleyınce agrıyor yanı her türlü hava dokunuyor başım üşüyor her zaman siz ce ne yapmalıyım

 16. Emin dedi ki:

  Merhaba benim kafamın ortası uyuşuyor birde arac kullanırken elim ayağım kesiliyor kollarımda uyusma var

 17. burçin acar dedi ki:

  merhaba benim baş ağrım başladığı zaman tansiyonumda yükseliyor hemen büyük 19 küçük tansiyonum 14 oluyor kulaklarım tıkanıp çınlamaya başlıyor

 18. Raci dedi ki:

  AllAh Sifa versin hepinize

 19. cemal dedi ki:

  burun ve bademçik amaliyatı oldum 40 gün oldu aratsıslıgım devam ediyoyor çok baş agrım var ve dilimin atında şişlik oldu bana ne gibi öneriniz olur saygilarrimla

 20. boşver dedi ki:

  benimde başım ağrıyor hep evde oturuyorum

 21. hande dedi ki:

  asım süreklı agrıyor cok dokdura gitim emar cekildi tomograf cekidiler sünüt filmi cekildi ama hicbirsey yok diyorlar agrım artıyor cok agrım var

 22. selçuk dedi ki:

  merhaba benim gözlerimde ilk önce yarım ay şeklinde parıltı oluşuyor yaklaşık yarım saat sonra çekiliyor sonrasında çok şidetli baş ağrısı başlıyor intihar etmeyi bile düşünüyorum. yardımcı olursanız sevinirim teşekürler.

 23. kamil dedi ki:

  selam benim sağ kaşımın üstüyle alın bölgesinde bazen çok ağrı oluyo saatlerce gecmiyor.doktoro gittim bişey bilmiyo bu doktorlar ne olabilr çözemedim varmı bilgisi olan doktoklar olur zaman la geçer diyo ama geçeceğe benzemiyo

 24. ayşe dedi ki:

  benim başıma ara sıra ağrı giriyo sık sık oluyo böyle yani sürekli ağrımıyo ama ağtı girdiği zaman ağrıyo sebebi ne olabilir yardım ederseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 25. fatma dedi ki:

  sevgili doktorum benim sorunum bas agrisi deyil benim alnimdan sol tarafindan ceviz buyuklugunde arasira sisme oluyor ne agrisi nede baska birsey kendi kendine cikiyor aradan 1saat gecmeden yok olyor duktorum benim uykularim kaciyor neden diye ben isvecteyim burada gidemiyorum daha yeni geldim dillerini bilmiyorum bana yardimci olursananiz cok sevinirim saygilarimla

 26. izzet dedi ki:

  aniden bir agrı oluyor ve sanki çivi çakıyorlarmış gib oluveriyor 4-5 saniyeden sonra kesiliveriyor bunun nedeni nedir acaba

 27. ali dedi ki:

  baş ağrısı insanın hayatını felç ediyo senelerdir cekiyom bi cözüm bulamadım allah şifa versin cümlemize ceken bilir.

 28. nurgül dedi ki:

  ben annem için yazıyorum.annemim çok sık baş ağrıları ve başında uyuşmalar var. billur ve sıvı olduğu söylenmiş. bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. beni aydınlatırsanız sevinirm.

 29. yasin dedi ki:

  Baş ağrısı için nöroloji doktoruna gittim.şikayetlerimi anlattım fakat 3 ay önce geçirdiğim kaza sonucunda bi hasar olmuştu ondan önce de başım ağrıyodu ama sonradan daha da baş ağrılarım sıklaştı.kazada çekilen tomografilerim temiz çıktı.şikayetlerim gürültülü ortam,ışık,soğuk,sıcaktan bunaldığım zaman başım ağrıyor ve uzun süreli birşeye dikkkatli baktığım zaman da ağrıyor.doktor bana şu ilaçları önerdi dideral,selectra,migrex gibi ilaçlar önerdi fakat migrensin diye bir teşhis koymadı.selectrada okusüduğum reçetenin yan etkilerinde intihara teşhis gibi şeyler yazıyor sizce bu ilaçları kullanmam doğru olur mu?gittiğim doktor bu ilaçları sürekli kullanmamı söyledi.sıcak içecekleri içtiğim zaman rahatlıyorum ama doktor benim çay içmememi söyledi nedeni nedir acaba.doktor önceki filmlerim temiz çıktığı içn film çekmeye gerek duymadı tekrar başka bi doktora gidip film çektirmeme gerek var mı?

 30. NERGİS dedi ki:

  merhabalar benim yakşlaşık altı ay önce bir baş ağrısı ile kentimi mr merkezi attım bir beyin mr çektirdim ve sinüzit deviasyon mevcut akut dönem dendi ve ilaç kulandım geç sonra tekrar başladı baş ağrılarım tekrar mr çektirmem gerek varmı bir bt çektirdim sinüzüt sol da mevcut baş ağrılarım ilaç kullanım bir türlü düzelmedimmm. tansiyon yükseldi bu arada v andi deprosyon ilaç başladımmm. baş ağrılarım kokkuyorummm yardımcı olurmusun ..

 31. sebahattin dedi ki:

  sürekli baş agrisi cekiyorum k.b.b gittim sinuzit teşhisi kondu antibiyotik kullandim yine gecmedi nöroloji’ye gittim psikatriye sevk etti bişi bulamadilar psikatri ilaçlari kullaniyom yine gecmedi migren tümör yok diyorlar

 32. HALIL ALI dedi ki:

  MERHABALAR BEN YUNANISTANDA YASAYAN TURKLERDENIM SORUM SDUR.. BENIM 20 GUNDEN BERI KAFAMIN SAG YANI SOL YANI VEYAHUTTA UST TARAFI AGIRMAKLA BERABER BASSIM DONUYO, VE AYNI ZAMANDA GOZLERIMDE AGRIYO, YANI, BOYLE SESTE VEYA HUTTA TRAFIKTE VEYAHUTTA BIRISIYLE KONUSTUGUM ZAMAN GOZLERIMIN YORULMASIYLA BERABER KAFAMDA AGRIYO BI BUNALTI HAFIFCE VAR YANI GOZLERIMDE.. AMA KAFAMDAKI AGRI DEVAMLI VAR .. NE YAPMAM LAZIM? DOKTORA GITTI BIRSEYIN YOK DEDI.. BU YAVURLAR MANYA ZATEN ONLARA GUVENMIYORUM.. LUTFEN EYYY TURK DOKTOR KARDESLERIM YARDIM EDIN BI CEVAP VERN NE YAPMAM LAZIM .. KISACASI KAFAMDA BI AVURLUGUN OLDUGUNU DA HISSEDIYORUM BAZEN AMA DEDIGIM GIBI GOZLERIM DE AGRIYO SIMDI YA GOZLERIMDE PROBLEM VAR DA BU KAFAMA YANI EDIYO .. YADA KAFAMDA PROMLEM VAR GOZLERIME YANKI EDIYO.. YA DA HER IKISEDE OLABILIR..

 33. büşra dedi ki:

  günlerce gecmıyen bır bas agrısı onun yanında bulantı,halsızlık,gozlerın agırlasması,goz ıcı agrı hangi hastalıgın belırtısı olabılır?

 34. duygu dedi ki:

  hipotansiyon nedir? baş ağrısı, kansızlık,ishale sebep olur mu? bu durumda ne yapmam gerekir bilgi verirseniz sevinirim.

 35. sevgi dedi ki:

  benim sürekli başım ağrıyor şu an bile ağrı var anlımdan boyunumun bittiği yere kadar hiç gitmedim baş ağrısı için ne yapabilirim

 36. Cafer dedi ki:

  ßenim ßaş ağrılarım gittikçe artıyor gündelik ağrı yaşar oldum sıcaktan sinirden stresden açlıktan dahi ßas ağrıları var olmaya ßasladı

 37. guler dedi ki:

  merhaba,ben 15 yasindayim,surekli bas agrilari yasiyorum.bi yerde oturdugumda,sonra ayaga kalkdigimda basim agriyor ve donuyor.sizce bunun nedeni ne ola bilir?

 38. ömer dedi ki:

  benim başım çok ağrıyor.hergün birkere ağrıyor.bıktım dayanamıyorum artık.başımın arka tarafı.bazı tanıdıklarım başının arka tarafının ağrımasını psikolojik şeylere bağlıyorlar.ama ben pek dikkate almadım.doktorada gitmedim.ilaçta 1 saat falan kesiyo.gene başlıyo.herr gün ağrıyo.abartmıyorum.dayanamıyorum artık.şuan bunu yazarken bile ağrıyo.bıktım artık nasıl geçiçek bu

 39. nil dedi ki:

  merhaba.
  migren hastasıyım fakat son 3 aydır hemen hemen her gece yada sabaha karşı sol şakağımda bir ağrı ile uyanıyorum göz boşluğumda da ağrıyı hissediyorm ağrı birden başlıyor. sanki matkapla biri deliyo yada bişi kemiriyor gibi ve ince bir çizgi gibi başımın arka kısmınıa kadar uzanıyor ve ağrı beni delirtecek hale geliyor.migren ağrısı değil korkuyorm çünkü hergün olmazda bile ikinici gün mutlaka ağrı ile yanıyorum ağrı kesici kas kevşetici hiç biri fayda etmiyor. ne yapmalıyım. yarıdımınız için şimdiden tşkler.

 40. güldeniz dedi ki:

  Merhabben 27 yaşındayım ve kendimi bildim bilrli sık aralıklarla baş ağrısı çekiyorum.genellikle beynimin sol tarafı. ensem ağırıyor.mide bulantısı. sesten ve işiktan yoğun derecede rahatsız oluyorum.iştahsızlık ve sık idrara çıkma hisi… sayfanızda yazdıklarınızın tamamını okudum. baş ağrım migren olabilirmi? Cevaplarsanız sevinirim. Ömür boyu ağrısız,sızısız bir yaşam dileğiyle… HOŞÇAKAIN

 41. merve dedi ki:

  valla ben snirlendimmi başım çok fena ağrıyorr bu neyden kaynaklanıyr?*

 42. Yusuf dedi ki:

  Yıllardır başım ağrıyordu tansiyon ilacı başlayınca çok şükür ağrılar çok azaldı…

 43. erkan dedi ki:

  merhab ben erkan benim kafam cook agriyo arada bende kulak burun problemi var ondan olabilirmi???

 44. mehmet dedi ki:

  ben 22 yaşındayım yaklaşık 3 4 yıldır başımın içinde bi sancıma var dikkatimi çeken durum başıma ağrı girince kalbimin her atışında beynim zonkluyor parmaklarımla alnıma hafif bir basınç uyguladığım zaman ağrı azda olsa geçiyor son aylarda bu zonklamalar çok acı verici bir durum olmaya başladı ben strestten ve yorgunluktan dolayı bu ağrılar olduğunu düşünüyorum sorum şu bu ağrılar bir hastalığın habercisi mi diğer sorum bu ağrılar ileri ki yaşlarımda sağlığımı olumsuz etkiler mi

 45. AYSE dedi ki:

  kafamın üstünde yanı beynimde agrı ve asırı ısınma oluyor bu agrılar çok siddetti ve hatta deprem oluyor gibi sarsılıyorum unutkanlık ve yanlıs okuma nötr duygu da oluyorum yanı düşünce yetim kayboluyor sabah uyanıca o mütüş bas agrısıyla uyanıp devam ediyorum güne hemem hemen her gün bu gecmek bilmeyen agrı nın belirtileri hangi rahatsızlıgın habercisi olabilir

 46. kadir dedi ki:

  2 gündür annemde çok çok şiddetli anlatılmaz derecede baş ağrısı var. ufak bir öksürmekle geliyor. acile gidiyoruz 2 gündür ve tomografide doktorlar birşey bulamadı fakültede belki 15 doktor geldi baktı yok. nedeni belli değil 2 gün sonraya intaniyeye gelin dediler serum hap gönderdiler ve şimdi yine aniden geldi ve dayanılacak gibi değil nedir acaba çok üzülüyorum.

 47. özlem dedi ki:

  benimde başıma iğnegibi bir acı batıyo onun nedenini öğrenmek istiyorum bu ağrı yeni başladı nedeni yazrsanız sevinirim

 48. muzaffer dedi ki:

  eşimin son bir aydır sürekli başı agrıyor bir türlügeçmiyor eşim tansiyon hastası ilaç kullanmaya yeni başladı ne yapmamız nereye baş vurmamız lazım saygılar sunarım

 49. fatma dedi ki:

  bneim başım arıyor fakat öncegözümde başlıyor baş ağrım ekli şeylere bakıncA GÖZLERİM YORULUYOR böylce başımağrıyor migre olabilirmi yoksa başkamı hemen yazın cevabını ki tedaviye başlıyıım

 50. rukiye dedi ki:

  önce gözlerde yoğunlaşan sonra şakak bölgesinde aniden saplanan zaman içinde zonklayarak başın diğer tarafınıda saran yaklaşık 3 yıldır haftada 2 veya daha fazla tutan bir baş ağrım var.bu ağrı sabah uyandığımdada girebiliyor.ayrca ayağa kalktığımda veya gözü kısa süreli kapadığımda denge kaybı ve baş dönmesi var.Bu şikayetlerle doktara başvurdum ve beyin MR çektirdim.MR da lateral ventriküller asimetrik,sulkuslar derinleşmiş,ventriküller belirginleşmiş,atrofi yazıyor.yaşım 32.durumum hakkında bilgi verebilirmisiniz?

 51. ayşe dedi ki:

  ben enseden gelen bir damardanbaşlayan baş ağrıları cekiyorum migrenim yok ama onun kadar şiddetlioluyor bunun sebebini öğrene bilirmiyim.

 52. evin dedi ki:

  benimde başım ağrıyor.hep sinirdennnnn

 53. mehmet dedi ki:

  oğlumun kafası metal bir eşya gördüğünde ağrıyor.bıçak iğne makas gördüğünde gözünü kapayıp başının ağrıdığını söylüyor ve ışığa bakamıyor.

 54. BAHAR dedi ki:

  MERHABA BENM DEVAMLI BAŞIM AGRYO HERGÜN BAŞ AGRISI ÇEKMEKTEN BIKTIM.BİKAÇ SENE ÖNCEDE ÇOKK AGRIYODU DOKTORA GİTTİM VE SİNÜZİT OLDGMU ÖGRENDİM ANTİBİYÖTÜK KULLANDIM İGLEŞTİM AMA Bİ KAÇ SENEDİR DEVAMLI AGRIYOO BEYNİMİN HER TARAFI AGRIYO BAŞIMLA BERABER BANA Bİ TEDAVİ ÖNERİN LÜTFEN BAŞ AGRISUNDAN BIKTIM BÜTÜN ENERJİM BİTİYO BU AGRILAR YÜZÜNDEN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..

 55. Kudret dedi ki:

  Genelde Sağlıklı insanım,Yaşım 59,kilom 95,boyum 180,3 ayda,1 kan bağışı yapıyorum,Hayatım boyunca spor yaptım,Herkez 59 göstermiyorsun diyor.Kolestrolüm (Kötüsü 200 e çıktı fakat kontrol altında.)Gerilim anında,bağırma(Mesela 5 dakika yüksek sesle Tezahurat yapma),Ses yükseltme,gibi durumlarda inanılmaz baş ağrısı tutuyor,Kafatasımın üst kısmı feci şekilde ağrıyor,Saçlarımı kafatasından yukarı çekerek rahatlamasını uygulyorum,Fakat ağrı kesici,ve dinlenme yardım ediyor.Ne Yapmam gerekiyor?
  Şimdiden teşekkür ederim.
  saygılarımla

 56. aysenur dedi ki:

  merhaba benim çok başım ağrıyor bunun yanında bazen özellikle bu son günlerde sanki beynimde ağrıyormuş gibi geliyor çok rahatsız oluyorum acaba nedenini söyleyebilir misiniz?

 57. feride dedi ki:

  benim basım cok agrıyo bide ben kapalıyım kafam o boneyi bile istemiyo hic ses götürmüyo sanki tansiyonum düsüyo gözlerim kararıyo ve kusma yapıyo halsizlikte var bunun nedeni ne olabilir lütfen yardım edin

 58. fatih yıldız dedi ki:

  merhaba sürekli basımda agrılar meydana gelıyor ve benım tahmınımce bu agrılara baglı unutkanlık dıkkatsızlık ve sureklı uyku ıhtıyacı duyma problemlerı yasıyorm bu rahatsızlıgımdan dolayı herhangı bır doktora gıtmedım herkes tarafından bılınen agrı kesıcılerle bas agrılarımı dındırmeye calısıyorum onlar bıle fayda etmıyor bana yardımcı olursanız sevınırım saygılarımla

 59. eda dedi ki:

  merhaba başımda dayanılmıcak şekilde ağrılar oluşuyo.genelde bu ağrılar sinirlendiğim zaman daha çok ağrıyo.nörolojiye gittim ve sinir sitres kesinlikle olmıcak dedi.prozac ve majezik ilaçlarını verdi.ama hala ağrılarım kesilmedi.2 hafta oldu kullanıyorum bu ilaçları.vedoktoro gittiğimdede ağrı kesicileri içmeme rağmen hiç bir etkisi olmadığınıda söylemiiştim.bilgilendirirseniz sevinirim.

 60. sevgi dedi ki:

  benim sorum ve sorunum 6veya 7 yıldır boyundüzleşmem var ilaçlı mr. çekilince boyun kasımda genişleme,troid büyümesi,3 tanede nodülüm olduğu ortaya çıktı büyüğü 3 mm denildi.sadece kas gevşetici ağrı kesici verildi.birdaha ilaç kullanmadım boyunluk kullanıyorum ağrım çok olunca.ama artık ellerimin uyuşması kaşınması hatta ayaklarımda uyuşmalar çoğaldı.ben hislerimi kaybediyorum diyorum.tamam bunun tedavisi yok.bunlarla mutlu mesut yaşamayı öğren dendi ama canım yanıyor birde şimdi 46 yaşımdayım ilerki yaşlarda ne yapacağım korkuyorum açıkcası.birde dr. olarak hangi bölüme gideceğimi bilmiyorum.ilk teşhiste boğazımda bişey var diye gittim kulak burun boğaz uzmanının beni başından savmak için plastik cerrahına yollaması sonucu -çok sağ olsun -bu cerrahın mr. çektirmesi sonucu ortaya çıktı şimdi dr. gitmeye korkuyorum nereye gideceğimi bilmiyorum.bana yardım ederseniz sevinirim.İZMİRden SEVGİ ben

 61. refik dedi ki:

  eşim sürekli baş ağrısı var baş ağrısı olduğu zaman bayılma gibi oluyor tedavisi nasıl yapılır

 62. eda dedi ki:

  benim kafatasım çok ağrıyor,birde ben bir çoçuğum gittikçe sıklaşıyor lütfen çözüm üretin.

Yandex.Metrica