Kurdeşen Hastalığı ( Ürtiker )

Ürtiker denince ne anlaşılır?
Ürtiker deride şiddetli kaşıntı yapan küçük kızanklık ve kabarıklıklardır. Belli bir bölgede görülebileceği gibi bütün vücuda yayıldığı da olur. Yüzde anjiyonörotik ödem ya da Quincke ödemi biçiminde görülür. Mukozalarda görülme­si özellikle tehlikelidir, çünkü glottis ödemi boğulmaya neden olabilir.

URTİKER
Kurdeşen olarak da bilinen ürtiker bir deri hastalığıdır. Belirleyici özelliği yoğun kaşıntının eşlik ettiği deri dökün­tüleridir. Genellikle erken yaşlarda görü­dür. Sonraki yıllarda sıklığı azalırsa da, 30 yaşından başlayarak yeniden artar. Kadınlarda daha yaygındır. Bu özellik hormon dengesizliğine bağlı damar olay­larının ortaya çıkmasına bağlı olabilir.

BELİRTİLERİ

Ürtikerin en önemli belirtisi kabartılı kızarıklıklardır. Deriden kabarık olan ürtiker plağı, sınırlan belirli ve yuvar­lakça bir görünüm taşır. Kabarcığın ça­pı birkaç milimetreden birçok santimet­reye kadar değişebilir. Açık kırmızı olan rengi ortada beyazlaşır. Yoğun bir kaşıntıyla birlikte belirir.
Kabarcıklar bütün vücuda yayılabile­ceği gibi, vücudun herhangi bir bölü­müyle de sınırlı olabilir. Gözkapağı gibi bazı bölgelerin özellik gösteren anato­mik yapısı nedeniyle, ürtiker bu bölge­lerde yaygın bir şişkinlik yaratabilir. Ödemler bazen büyük boyutlara ulaşabi­lir. Çoğunlukla inatçı bir kaşıntı görülür.


Ödemli kabarcık birden ve çok hızlı oluşur; birkaç dakika ya da saat içinde kaybolur-. Bazen döküntüler gece ortaya çıkar; hasta sabah hekime ve aile birey­lerine böyle bir döküntü geçirdiğini söyler, ama lezyonlan gösteremez.Hastalık çoğunlukla kabuklu deniz ürünleri ya da çilek yendikten sonra or­taya çıkar. Bazı olgularda ise, çoğun­lukla ishalle birlikte görülen mide-bağırsak ya da mide İltihabı öyküsün­den sonra hastanın vücudunda ödemli kabarcıkların oluştuğu gözlenir. Müshil vb ilaçlar da ürtikere neden olabilir. Gereksiz müshil alımı birçok olguda kalıcı bağırsak örselenmesine neden olur. Böylece vücudun duyarlılığım ar­tırıcı bazı maddelerin bağırsaklardan emilimi ve dolaşıma katılımı kolaylaşır.
Başta ürtiker olmak üzere alerjik hastalıkların oluşum sürecini başlatabilen sayısız madde vardır. En iyi bilinen ürtiker nedenleri yiyecekler ile ilaçlar­dır. Bunlara enfeksiyonlar sonucunda gelişen ürtikeri de ekleyebiliriz. Enfeksi­yon etkenleri bademcikler ya da dişlerde odaklanan mikropların toksinleri ya da bağırsak asalakları (tenya, oksiyür, aska-ris vb) olabilir. Ayrıca fiziksel etkenlerle ortaya çıkan ve oldukça sık görülen bir ürtiker tipinden de söz edilebilir. Deri yüzeyinde sürtünmeye ya da sürekli ze­delenmeye uğrayan yerlerde ödemli kabarcıklar ortaya çıkar. Fiziksel etkenlere bağlı ürtiker olgularında, çizgi biçimli ya da yaygın kabarcıklar banyo sonra­sında, ayak tabanlarmdaki kabarcıklar ise uzun yürüyüşlerden sonra görülür. Bunlar kaygılandırın olmakla birlikte gerçek anlamda hastalık değildir. Ayrıca deriyi etkileyen zedelenmeler sonucun­da sağlam deri üstünde kalıcı ürtiker ka­barcıkları oluşabilir; bu olaya yapay ür-tÜcer ya da dermografizm adı verilir.Dermografizm bazı olgularda ömür-boyu sürebilir, bazılarında ise aşamalı olarak kaybolur. Kanamalı (hemorajik) ürtiker oldukça ender görülen bir tiptir;damar yatağının aşın kırılganlığı sonu­cunda kanın dokulara sızmasıyla ortaya çıkar.
NEDENLERİ
Ürtiker genellikle alerjiden kaynaklanır. Hastalığın oluşumu ana hatlarıyla şu sü­reci izler: Antijen denen belirli bir mad­de (örneğin bir protein) vücuda girer. Vücudun savunma sisteminde bu mad­deye karşı antikor denen maddeler üre­tilir. Antikorların görevi antijenin isten­meyen olası etkilerini engellemektir. Bu nedenle yalnız antijene karşı etkili olma özellikleri vardır. Antijenin yeniden vü­cuda girmesi ve bunu izleyen antijen-antikor karşılaşması ürtiker belirtilerini başlatır. Alerjen olarak da bilinen anti­jene karşı antikorlar üreten vücudun du­yarlılığı artar. Vücudun bütün sistemleri bu tür hastalıklardan etkilenebilir. Solu­num sisteminde saman nezlesi ve bron-şiyal astım, sindirim sisteminde mide-bağırsak iltihabı görülebilir. Alerjenin araştırılarak belirlenmesi tedavi açısın­dan büyük önem taşır. Alerjen madde­nin ortamdan uzaklaştırılması en etkin tedavi yöntemidir. Böylece hastalığı başlatan süreç engellenmiş olur.
Alerjik ürtiker dışında rastlantıyla oluşan ürtiker olgularına da rastlanır. Bunlar özellikle örseleyici maddelerle temastan sonra ortaya çıkar. Isırganotu gibi bitkiler, böcek sokması gibi uya­ranlar ve soğuk ya da sıcak etkisi ürti-kere yol açabilir. Bu olgularda Ödemli kabarcık yalnız temas bölgesinde beli­rir. Ama daha önce belirtildiği gibi, aşı­rı duyarlı kişilerde döküntüler hızla ya­yılarak bütün vücudu kaplayabilir.Ürtikerde kabarcığı oluşturan biyo­kimyasal süreç antijen-antikor birleş­mesiyle başlar. Bu süreçte iki kimyasal bileşik ortaya çıkar: Histamin ya da his-tamin benzeri maddeler ve serotonin. Bunlar derialtı dokusundaki damarları etkileyerek damarlarda genişlemeye (kızarıklık), ayrıca damarların geçir­genliğini değiştirerek damar yatağı dışı­na serum sızmasına (ödem ve ürtiker kabarcığının oluşumu) yol açarlar. Alerjiye neden olan etken bazen kolay­ca belirlenir. Alerji yapabilecek madde­lerin tek tek denenerek ayıklanması alerji etkeninin bulunmasında sonuca götürücü olabihr.
Zor belirlenen alerjenler için uygu­lanan “deri testleri” her zaman istenen sonuçlan vermeyebilir. Çoğunlukla bir­den” çok uyarana karşı duyarlı olan bu hastalar çok sayıda maddeye tepki gös­terirler.
Alerjik durumlar dışında, organ ve sistemlerin özellik gösteren hastalıkla­rında da ürtikerin ortaya çıkışı kolayla­şır. Karaciğerin işlevini iyi yapamama­sına bağlı sindirim güçlüklerinde ya da kolit tarzında kronik enfeksiyonlara bağlı rahatsızlıklarda da ürtiker görüle­bilir. İç salgı sistemi bozuklukları da ürtiker nedeni olabilir. (Erişkinlik dö­nemine geçişten sonra bazı alerjik has­talıkların iyileştiği bilinmektedir.) Has­talığın görülmesinde ailesel ve kalıtsal etkenlerin önemli rolü vardır. Dolayı­sıyla bir ailede aynı ya da değişik yapı­da alerjik hastalıkların bulunması pek ender değildir.
TEDAVİ
Ürtiker tedavisinin temelini antihista-minik ilaçlar oluşturur. Bunlar döküntü­lere yol açan biyokimyasal süreçleri en­geller. Ayrıca kaşmtıyı ve derideki yan­ma duyusunu hafifletir, deri döküntüle­rini hızla geriletir ve bir sonraki nöbetin gelişimine engel olur. Tepkimeyi önle­yen kortizon ya da ACTH (adrenokorti-kotrop hormon) gibi daha kuvvetli ilaç­lan, kan basıncının önemli ölçüde düş­tüğü daha ağır olgularda kullanmak ye­rinde olur. Ürtiker tedavisinde en önemli amaç hastalık etkenini saptayıp ortadan kaldırmaktır. Eğer bu yapılamı­yorsa, alerjen maddeleri ortamdan uzaklaştırma yoluna gidilir. Örneğin her salam yediğinde ürtikerle karşılaşan bir hastanın döküntülerinden kurtulmak için bir daha salam yememesi gerekil. Ürtikere neden olan madde belirlene-mezse, bütün kuşkulu olgularda hasta­nın hafif bir beslenme programı uygula­ması Önerilir. Buıada kolayca ürtikere neden olabilecek yiyecekler verilmez. Genelde pirinçli sebze ve meyveye da­yalı bir beslenme programı 4-5 gün ka­dar ciddi biçimde uygulandığında, akut ürtiker olgularının büyük bir bölümün­de iyi sonuçlar alınmaktadır.
Hastalığın uzun süre devam etmesi, alınan önlemlerin yeterli olmadığım gösterir. Bu durumda, vücudun aşın duyarlılığını değiştirecek bir duyarlılık gi­derici tedavi gerekir. Bu arada sindirim sisteminin düzenli işlev görmesini sağ­lamak da çok önemlidir. Karaciğer ve bağırsak rahatsızlıkları tedavi edilmeli­dir. Karaciğeri zehirli maddelerden arındıran ilaçların ve süt mayalarının kullanılması yararlı olabilir. Hastada iç salgı sistemi bozuklukları da varsa, bunların düzenlenmesi yararlı sonuç verir. Enfeksiyon odaklan ortadan kal damlamalıdır. Ürtikerde mentollü, kala-minli losyonlar yerel olarak kullanıldı­ğında hastayı rahatlatır. Deriye uygu­landıklarında temas alerjisi oluşturabi­leceği için, yerel antihistaminikler kul­lanılmamalıdır.

.

Soru

Ürtikerin komplikasyonları olur mu?

Cevap
Olguların büyük bir bölümünde ürtiker iyi huyludur. Bazen “Anjiyonörotik Qu-incke ödemi” gibi bir komplikasyon du­daklar, ağız mukozası, yutak ve gırtlakta lokal şişmelere neden olur. Hastalık gırt­lağı etkilediğinde, boğulma nöbetleriyle çok ciddi boyutlara ulaşabilir.

Soru

ÜRTİKER TEHLİKESİNE ÖZELLİKLE DUYARLI İNSANLAR VAR MI?

Cevap

Herkes ürtiker olabilir. Belirli uyaranlar hastalarda ürtiker yapabilir. Derileri son
derece duyarlı hastalar, ürtiker yapma­yan çok sayıda uyarana tepki gösterebi­lir. Yapısal olarak bu tepkiye yatkın in­sanlar hastalığa en kolay yakalanan gru­bu oluşturur.

Soru

Vücutta ürtiker en çok nerede görü­lür?

Cevap
Ödemli kabarcıklar belirü bir bölgeye ya da bütün vücuda yayılmış olabilir. Vücudun belirli bölgelerinde büyük şiş­likler ortaya çıkar. Örneğin gözkapaklarındaki kabarcıklarda gözler dışarı doğ­ru balonîaşır. El ayası ve ayak tabanları gibi bölgelerde kabarcık daha az şişkin olarak görülür.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Selçuk dedi ki:

  İi günler bende de ürtiker var bütün vucudumu kaplıyor igne serum hap sadece geçici çözümler. Sadece rahatlatıyor bıraz 4 5 saat sonra tekrar aynı şeyler. Su an hastanede tedavi altındayım tahlil yaptılar. Bu gun 2. Günüm 4 gün daha buradayım en az. Ne yapmam gerekiyor bunun kesin bi çözümü kurtuluşu yok mu? Tsk

 2. akın güven dedi ki:

  slm bendede ürtiker war ilk olarak gözlerimde şişlkle başladı sonra sağlık ocağna giitim doktor 5 tane iğne werdi gözümde şişlik braz indi sonra diğeri gözümün etrafında şilik meydaana geldi denizli develet hasatnesine gittim acilde ürtiker teşhisi koydular bana 2 tane ilaç yazıverdi AURIUS KALMOSAN İLAÇ larını verdi attım bi faydasını görmedim sonra tekden özel hasatneye gtiim orda serum faln taktılar kan tahlili faln aldılar kanda iltihap war dedi oda 2 tane ilaç yazıverdi onların ismide FEKSİNE 180 mg ERİTRO 500 antibiyotik yazdı bunları attım ynede bişey yok cildiye bölmüne gttim bir anda her tarfımfa çıkıyo sonra yine kzarıyo kabrıyo cildiyede kızarıklık göstercek yer bulamdım bi tane kalmdı avcum içinde bi tane war gösterdim her tarımdan wardı bunlardan faln oda 2 tane ilaç verdi onların isimleride ATARAX ADVANTAN M LOSYON ODA DİĞER İLAÇLARI ALMA BU YAZIDMLARI AL BİDE AURIS AL DEDİ ATYORUM HİÇ Bİ FAYDASINI GÖREMDİM BİDE BEN SPORLA İLGİLENDĞİM İÇİN TERLEMYELE DAHA ÇOK ÇIKIYO NE YAPAMM GEREKİYO BENİM YEDİMLERİME FALN DİKKAT OLUYO ANLAMDIM BNA Bİ YARDIMCI OLURSANIZ SEVNRİM HER TARAFIM ÇOK KÖTÜ KABARCIK KIZARIK :(((

 3. ülkü dedi ki:

  slm.bende kronik ürtiker var.2006 yılında yakalandım bu hastalıga.gıtmedıgım doktor kullanmadıgım ilaç kalmadı.malesefkı halen daha cekiyorum.nasıl ve ne zamn kurtulurumda bılmıyorum.ama sunu merak edıyorum.hamıle kaldıgımda bu hastalıkla nasıl bogusurum ve cocukta kullanılan ılaclardan dolayı sakatlık olurmu.yada hamıleler ıcın özel ürtıker ilacları varmı.bunu bılen bırı varsa lutfen bana yazsın.tsk ederım.

 4. özer dedi ki:

  merhabalar 2007 yılından buna ürtiker denilen bu illet hastalıkla mücadele etmeye çalışıyorum,2009 ağustos ayında safra kesesi kapakcığında büyüyen polipler nedeni ile safra kesesini kapalı ameliyat ile aldılar, o yıllarda çok sık olmasada iki haftada bir ayda bir kere kızarıklar meydana geliyordu. taki 2010 şubat ayından bugüne kadar çok rahatsız olamaya başladım, hemen hemen hergün kabarcıkların boyun bölgesinde kulağımın arka kısmında kollarımın iç kısmında ve bacaklarımda çıkıyorlar, iki hafta öncesi araştırma hastanesinde yaptımış oldum kan tahlil sonuçları normal çıktı,sadece “Total IgE” 0-100 arası olması gerekirken sonuçlarda 323 olarak çıktı. eklem yerlerimde ağrılardan olabileceğini söyeledi doktor, fizik tadavi önerdi. fexofen 180mg verdi. kullanıyorum ama olumsuz daha öncede faxadyne 180mg-xyzal 5mg-aerıus 5mg- prednol-l 40mg (ilaç değil ama karışım olan iğnesi çok tesirli idi, şişen bölgeler hemen solmaya başlıyordu fakat ertsi gün tekrar aynı yerden veya başka yerden çıkıyorlardı. bu bende ruhsal olarak moral bozukluğuna sebep oluyor, işim biraz stresli üzerine bu hastalığımda eklenince altından kalkamıyorum. ne kadar daha devam edecek böyle yardımcı olabilirmisiniz?

  teşekkürler.

 5. hakan dedi ki:

  selam bende aynı dertten cekıyorum bende yaklasık 4 senedır felan var kullanmadıgım ılac kalmadı ama hepsı sadece rahatlatıyor sonrakı nobette tekrar baslıyor bunun kesın bır sonuc veren ılacı yok sanırım doktor bana omurluk bı hastalık dıyor boyle omur mu gecer ya saygılar………………

 6. jale dedi ki:

  ben 11 aydan beri kaşınıyorum.hastalığımın teşhisi temmuz ayında belli oldu.çeşitli tedavi yöntemleri ve diyetleri uyguladım.uzun süre kortizon içeren hap kullandım.kortizon iğneleri yapıldı.kortizon ancak 2 gün rahatlatıyordu ama yine tekrarlıyordu.birçok kez acile gitmek zorunda da kaldım.acilde anderalin igne yapılıyodu 3 doz,buz kopleksi yapılıyodu,nabız atışını kontrol ediyorlardı.günlük hayatımı oldukça etkiliyor.doktorum uzun süreli tedavi diyor ama ne kadar uzun bilmiyorum.kaşıntı başlayınca sinirlerinde alt üst oluyor bu böyle nereye kadar gidecek diyorum.kısacası dayanılmaz geliyor artık….

 7. misafir dedi ki:

  ii günler bende de ürtiker meydana geldi.yaklaşık 1,5 ay önce meydana geldi.sürekli abur cubur yiyen birisiyim.ve son günlerde neredeyse hergün çikolata yedim ve hiç olmadığım kadar stresteydim hala da stresteyim doktora gittim ilaç verdi.ilaç kullanmama rağmen geçmedi kaşıntılarım sonunda acile gitmek zorunda kaldım boğazım dahi şişkindi ve nefes alamıyodum acilde bana 4 tane serum verildi anca geçti yüzümdeki ve vücudumdaki şişlikler kaşıntılar ve kızarıklar.ama şimdi 2 haftadır aynı sıkıntılar yine başgösterdi(halen çikolatalı ürünler yedim ve kızrtmalar tükettim kısacası doktorun tavsiyelerine uymadım)size sormak istediğim benim hastalığım akut mudur?

 8. kadriye dedi ki:

  bende aynen bekirkardeşim gibi ürtiger varsıcakladımmı kaşıntıbaşlıyor sırtımda birçok alerji hapları kulladım hiç faydasını görmedim napmalıyım yardımcı olursanız sevinirim allaha emanet olun

 9. tamer dedi ki:

  merhaba,
  ben 28 yasındayım su son ıkı haftadır boyunumda sıddetlı kasıntı ve kızarıklıklar oluyor daha once hıc boyle bısey olmamıstı…baen bu kulaklarımın arkasındada oluyor..kasıntılar kısa surelı ama ızlerı kalıyor…sadece boynumda oluyor bunlar ne yapmalıyım ????????

 10. bekir dedi ki:

  benim bağırsaklarımdaki sorun bende alerjik üritkere sebep oldu.sıcakta ve çalışırken vücutta yanmayla beraber kızarıklıklar meydana geliyor.xyzal verdi gittiğm doktor.iki günde bir almazsam hemen alerji tutuyor beni.birsürü alerji ilacı kullandım.en iyisi xyzal geldi.bu hastalıktan tam olarak nasıl kurtulabilirim.teşekkürler

Yorum Yaz

Yandex.Metrica