Yüksek Tansiyon yükselmesi, Yüksek Tansiyon belirtileri nedenleri tedavisi sebepleri hakkında bilgi | Sağlık, Hastalıkların belirtileri tedavisi tedavileri tedavi Yöntemleri, |

Yüksek Tansiyon

Sponsor Bağlantılar

TANSİYON (YÜKSEK TANSİYON)
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı), küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit ya da daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır. Tansiyonu uzun süre­lerle bu değerlerin üstüne çıkan birey­lerde beyin, böbrek, kalp ve damar has­talıklarının daha çok görüldüğü ve ge­nellikle tansiyonu normal olanlara oranla yaşam süresinin daha kısa oldu­ğu kanıtlanmıştır.
Büyük kan basıncı (büyük tansiyon) kaç olursa olsun, küçük kan basıncı (küçük tansiyon) 90 mmHg ya da daha yüksekse sistemik yüksek tansiyon söz konusudur ve tedavi edilmesi gerekir. Son istatistiklere göre normalin üst sını­rına yakın küçük kan basıncının (85-89 mmHg) bile bir risk etkeni olduğu anla­şılmaktadır.

Küçük (diyastolik) tansiyonun yük­sek olmadığı, yani 90 mmHg’nin altın­da kaldığı, yalnız büyük (sistolik) tansi­yonun yükseldiği durumlarda sistolik yüksek tansiyon söz konsudur. 70 yaşın altındaki kişilerde küçük tansiyon 90 mmHg’nin altında kalırken büyük tansi­yon 160 mmHg ve daha yüksekse teda­vi edilmesi gerekir. 70 yaşın üzerinde tedaviyi başlatacak büyük tansiyon de­ğeri 170 mmHg ve daha üstüdür.
Hipertiroidizm, aort kapak yetmez­liği ve atar-toplar damar bağlantılarında büyük tansiyon yüksek olmasına karşın ilaç tedavisi gerekmez. Bu durumlarda asıl hastalık tedavi edilmelidir.Yüksek tansiyon günümüzde hâlâ beyin damarlarındaki tıkanıklık ve ka­namalar açısından başlıca risk faktörü­dür. Ayrıca, kolesterol ve sigara alışkanlığının yanı sıra miyokart enfarktü­sünün başlıca nedenleri arasında yer alır; kalp ve dolaşım yetmezliği olan ki­şilerin yüzde 75′inde bu hastalıklara ne­den olduğu bildirilmiştir. Ayrıca tansi­yon yükselmesinin damar duvarında ka­lınlaşma gibi belirgin değişikliklere yol açarak tıkayıcı damar hastalıkları, anev­rizmalar ve böbrek yetmezliği gibi bir dizi doku bozukluklarına neden olduğu kanıtlanmıştır.Son 35 yıl içinde yüksek tansiyonun ilaçla tedavisinde dev adımlar atılmış olmasına karşın, yukarıda belirtilen ol­gular güncelliklerini korumaktadır. Gü­nümüzde fazla yan etkisi olmayan, bu­na karşılık son derece etkili ilaçlar var­dır. Son yıllarda bu tedaviler sonucunda kan basıncının düşürülmesiyle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ve bu hastalıklardan ölme oranının belirgin ölçüde azaldığı kanıtlanmıştr.

Bu teda­vilerin yüksek tansiyonlu hastaların tedaviden sonraki yaşanılan üzerindeki etkileri incelenmiş ve özellikle felç, kalp ve dolaşım yetmezliği ile böbrek yetmezliğinin ortaya çıkma sıklığının azaldığı, buna karşılık, söz konusu ilaç­ların yüksek tansiyonlu hastada miyo­kart enfarktüsü ya da anjina pektoris gi­bi kalp kasının yeterince kanlanamama-sına bağh hastalıkların önüne geçilme­sinde daha az yararlı oldukları belirlen­miştir.Bu ilerlemelere karşın, en son ista­tistiklerin de doğruladığı gibi, yüksek tansiyon hâlâ ölüme neden olabilmekte­dir. Bunun nedeni bazen hastanın ih­malkârlığı nedeniyle hekim kontrolün­den geçmemesi ve hastalığa tanı kona-mamasıdır. Bazen de tanı konduktan sonra hekimin önerdiği ilaçların gere­ğince kullanılmaması ya da uygun oJ-mayan ilaçların seçilmesi ve daha sık­lıkla muayene edilen kişinin kalp ve da­marlarının yapısı nedeniyle tedavi yetersiz kalır.Kuramsal olarak, daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olduğundan, kalp ve damarlarla ilgili komplikasyonların önlenmesindeki bu başarısızlıklar, sü­rekli bir tedavi uygulamanın gerektiğini vurgular. Yüksek tansiyon tehlikesi olan hastanın doğru saptanması, öte yandan hastaya verilmesi gereken ilaç­ların seçiminde etkili bir düzenleme ya­pılması gerekir.

NEDENLERİ
Oluşum mekanizması bakımından iki tür yüksek tansiyon vardır: Birincil ya da esansiyel ve ikincil. Birincil yüksek tansiyonun nedenleri tam olarak bilin­memekle birlikte, hastalığın oluşumun­da kalıtım, ruhsal açıdan çabuk etkile­nen heyecanlı kişilik, şişmanlık gibi ba­zı etkenler saptanmıştır, tkincil yüksek tansiyon aşağıdaki hastalıklardan sonra ortaya çıkabilir: Böbrek dokusu ve böb­rek atardamarlarında yerleşen hastalık­lar (akut ve kronik böbrek iltihabı, poli-kistik böbrek), böbreküstü bezinin ka­buk bölümündeki hastalık nedeniyle kortizon ya da aldesteron hormonları­nın fazla salgılanması sonucu görülen Cushing hastalığı ve Crohn hastalığı, böbreküstü bezinin iç kısmının (medul-la) tümörü (feokromositom), aortun kalpten çıktığı bölgedeki darlığı, kafa içi basıncının artması.Yüksek tansiyonla basınç reaksiyo­nu arasındaki ayrımın da yapılması ge­rekir. Yüksek tansiyon terimi kan ba­sıncının sürekli olarak bazı sınırların üzerinde kaldığım belirtirken, basınç reaksiyonu tansiyonun heyecanlanma ya da kan içine ilaç şırınga edilmesi gi­bi bir uyaran nedeniyle geçici olarak yükselmesidir. Yükselmeye yol açan uyaranın etkisi kaybolunca tansiyon normale döner.

GÖRÜLME SIKLIĞI
Yüksek tansiyonluların tümü tanı kona­cak biçimde tıbbi kontrolden geçmemiş olduğundan ve yüksek tansiyon değer­lendirme ölçütleri her yerde aynı olma­dığından yüksek tansiyonun dağılımını kesin olarak saptamak olanaksızdır. Hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 25′inde yüksek tansiyon vardır ve bunların yüzde 9O’ı esansiyel (birincil) tiptedir.

TANI
Tanı konması için kan basıncı 20 dakika dinlenmenin ardından ölçülmelidir; bir­birinden farklı zamanlarda yapılan üç ayrı ölçümde de kan basıncı yüksek çı­kıyorsa yüksek tansiyon tanısı konabilir.
Kan basıncı ölçümlerinde pek çok kısıtlama ve hata olasılığı vardır.
Bunların başında hastanın muayene­ye ve hekime olan tepkisi gelir. Burada tansiyon heyecan nedeniyle tepkisel olarak yükseldiği halde, kişiye yanlış­lıkla yüksek tansiyon tanısı konur.

Son yıllarda bu yanlışlıklardan ka­çınmak için günlük etkinlikleri engelle­meden kan basıncının otamatik olarak kaydedilmesini sağlayan birçok teknik geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Böylece elde edilen 24 saatlik tansi­yon değerleri, yüksek tansiyonun or­ganlarda yol açtığı zararları tansiyon aleti ile elde edilen değerlerin ortaya koyamadığı kadar belirgin olarak sergi­ler. Bununla birlikte, kan basıncının di­namik olarak monitörle izlenmesinin tanı açısından üstün olduğuna ilişkin bir kanıt elde edilememiştir. Bu neden­le bu yöntem yalnız bazı seçilmiş yük­sek tansiyon olgulanyla sınırlı kalacak biçimde uygulanmaktadır; bunlar kan basmcı sık sık değişen hastalar, yüksek tansiyon ile organlardaki örselenme arasında bağlantının tam kurulamadığı olgular, sık sık tansiyonu yükselenler ile tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi istenen olgulardır.
Olguların büyük bir bölümünde dik­katli bir ölçümle yüksek tansiyon tehli­kesi olup olmadığı belirlenebilir; gere­kirse hasta kan basıncını evde kendi kendine de ölçebilir.

İkincil yüksek tansiyonun nedenleri­ni saptayabilmek için genel bir muaye­ne yapılması önemlidir. Özellikle kol ve bacak atardamar nabızlarının kolay­ca alınıp alınamaması, atardamarlardaki nabız vuruş şiddetinin birbirinden farklı olup olmaması, böbrek atardamarları­nın karından stetoskopla iyice dinlen­mesi gereklidir. Ayrıca idrar tahlili ya­pılır ve kanda üre, ürik asit, kreatinin, sodyum ve potasyum gibi elektrolitle­rin düzeyi belirlenir.

TEDAVİ
Belirti ve yakınmaların az ya da çok ol­masına bakılmaksızın tüm yüksek tan­siyonluları tedavi etmek gerekip gerekmediği tartışması şu çözüme bağlanmış­tır: Küçük kan basıncı 90 mmHg’nin (mm cıva basmcı) üstünde olan tüm hastaların tansiyonu 85 mmHg düzeyin­de tutulacak biçimde tedavi uygulanma­lıdır.
ikincil yüksek tansiyonda tedavi ön­celikle temelde yatan hastalığın tedavi­sine yöneliktir; birincil yüksek tansi­yonda basıncın kontrol altına alınmasıy­la ve basıncm normale inmesiyle sorun çözülemezse komplikasyonlann tedavi edilmesi gerekir. Birincil yüksek tansi­yonun tedavisinde genel önlemlerin ya­nı sıra ilaç tedavisi uygulanır. Genel ön­lemler kısaca şunlardır: • Beslenme – Bazı istatistikler sanayi­leşmiş toplumlarda nüfusun yansından çoğunun fazla kilolu olduğunu göster­mektedir. Bu durum genellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve damar sert-liğiyle birlikte görülür; öte yandan tek başına da kalp ve dolaşım sistemi has­talıkları için bir risk faktörüdür. Bu ne­denle yüksek tansiyonlu, şişman hasta­nın normal kilosuna getirilmesi büyük önem taşır. Hafif ya da orta derecede yüksek tansiyonlu hasta, çoğu zaman yalnızca kilo vererek kan basıncını nor­mal değerlere düşürebilir. Verilen her kilo için diyastolik (küçük) kan basıncı­nın 2-3 mmHg azaldığı saptanmıştır.Özellikle hayvansal kökenli doymuş yağlar (tereyağ, içyağı) az kullanılmalı­dır. Bu maddeler aşırı miktarda alınırsa kandaki kolesterol düzeyi artar; buna bağlı olarak yüksek tansiyon ve öteki kalp ve dolaşım sistemi hastalıklan açı­sından risk yükselir. Sebzeyle beslenen topluluklarda çok az kişide yüksek tan­siyon görüldüğü gözlenmiştir.Besinlerle aşın tuz alımı da engel­lenmelidir. Tuz kendi başına güçlü bir damar büzücüdür ve tansiyonu düzenle­yen bazı sistemleri etkiler. Ama yapılan son araştırmalar tuz kısıtlamasının bü­tün birincil yüksek tansiyon durumla­rında etkili olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak tuz kısıtlamasına yanıt ve­ren ve vermeyen birincil yüksek tansi­yon çeşitlerinden söz edilebilir. Son za­manlarda dikkatlerin odaklaştığı bir başka nokta ise potasyumdur. Potas­yumca biraz zengin bir diyetin henüz tam olarak aydınlatılamamış mekaniz­malarla tansiyonu düşürdüğü gözlen­miştir. Kahve de kan basıncında birkaç saat süren 5-20 mmHg’lik yükselmelere yol açtığından kısıtlı miktarda alınmalı­dır. Aşın alkol alımı da zararlı olabilir, aşın alkol alındığında sempatik sinir sisteminin uyanlmasına bağlı olarak uzun süreli yüksek tansiyon görülür.Sonuçta, yüksek tansiyonlu hasta peynir ve öbür süt ürünleri de içinde ol­mak üzere çok az hayvansal yağ ve tuz tüketmeli, bol meyve ve sebze yemeli­dir. Gerekenden çok kalori almamalı­dır.
• Hareketsiz yaşamla savaş –

Yüksek tansiyonlu kişiye önerilen yüzme, yürü­yüş, jogging, bisiklet ve kayak gibi sporlar izotonik tiptedir. İzometrik eg­zersizler (ağırlık kaldırma) önerilmez. Tansiyonu sürekli yüksek olan kişi, önerilen egzersizleri uygularsa, sistolik ve diyastolik kan basıncıyla, kalp atım hızının düştüğünü görecektir.Gevşeme teknikleri – Sanayileşmiş toplumlarda çok yüksek düzeyde olan ruhsal gerilim tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle son yıllarda tansiyonun düşmesinde yararlı olduğu saptanan gevşeme tekniklerinin kullanı­mı gündeme gelmiştir.
• Sigara dumanından uzak durma -Tek bir sigaranın dumanının tansiyonda 15-20 dakika süreyle ani ve birkaç mmHg’lik yükselmeye yol açtığı kanıt­lanmıştır. Aşırı sigara içen kişinin sü­rekli yüksek tansiyon tehlikesiyle ne öl­çüde karşı karşıya kaldığı kolayca anla­şılabilir.Birincil yüksek tansiyonun tedavi­sinde yalnızca deneyimler sonucunda seçilen bazı ilaçlar kullanılır. Sabit bir tedavi tablosu yeğlenmemekle birlikte, kan basıncını düzenleyen mekanizma­lar hakkında kazanılan bilgilerin yardı­mıyla değişmeyen bir tedavi planının uygulanmaya sokulabileceği düşünül­mektedir.

Kan basıncını düzenleyen pek çok mekanizma olmasına karşın, en önemli ve uzun süreli etkiyi sağlayan, damarla-nn büzüşmesini ve dolaşımdaki kanın hacmini düzenleyen sistemdir. Kan ba­sıncı kalbin damarlara pompaladığı kan miktan ile-arteriyollerin (küçük atarda­marlar) duvarlarındaki direncin bir ürü­nüdür. Bu düzenleme sisteminde, böb­rekte ve böbreküstü bezinin kabuk bö­lümünde odaklasan iki merkez vardır. Bunlann arasındaki dengenin bozulma­sı iki farklı mekanizmayla yüksek tansi­yona yol açar ve uygulanması gerekli tedavi her iki durumda farklıdır. Bunla­rın aynı anda etkili olması ise daha kar­maşık bir yüksek tansiyon biçimine ne­den olur. Yüksek tansiyon, vücutta aşın su ve sodyum tutulmasına bağlı anor­mal bir sıvı birikiminden kaynaklanı­yorsa; tedavide idrar söktürücü ilaçlar kullanılır; yüksek tansiyon damar bü­züşmesine bağlıysa, bunu önlemeye, çözmeye yönelik ilaçlar öncelik kaza­nır. Ara biçimlerde ise her iki tür ilaç birden kullanılır.
Tansiyonun düşürülmesi gereken bazı özel durumlan da ele alalım

• Yüksek tansiyon ve yaşlılar – Bir zamanlar yaşlılarda doğal bir olgu ola­rak kabul edilmiş olsa da, yüksek tansi­yon damarlardaki yaşlılığa özgü deği­şiklikleri hızlandırır. Yaşlılarda sürekli ve sabit yüksek tansiyonun etkilerinin en çok görüldüğü organlar beyin, göz, kalp ve böbrektir. Damar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak bu organlar­da işlev bozukluğu görülür. Vücutta güç harcadıktan sonra ortaya çıkan de­ğişiklikleri değerlendirirken, tansiyonun aynı koşullarda sağlıklı kişilerde de yükseldiği unutulmamalıdır. Yaşlı has­taların tedavisinde amaç, sistolik kan basıncının 170 mmHg’nin, diyastolik kan basıncının ise 90 mmHg’nin altına düşürülmesidir. Yaşlılarda tedavi, başka hastalıkların da varlığı nedeniyle genç­lere göre daha zordur.
Ani tansiyon düşüşleri beyin dolaşı­mında zaten var olan yetmezliği kötü-leştirdiğinden, bu durumun önlenmesi gerekir. Tedavinin aşamalı ve “yumu-şak” bir tansiyon düşürücüyle başlanıp sürdürülmesi önerilir.
Yaşlılarda yalnızca sistolik tansiyo­nun yükselmesi de sık görülür. Sistolik tansiyon yaşla birlikte yükselir.

Bu du­rum, aortun ve başlıca atardamarların esnekliğinin azalmasına ya da yok ol­masına bağlıdır. Yaşlılarda sistolik kan basıncı 170 mmHg’nin üstünde, diyas­tolik basınç 90 mmHg’nin altında ise başlangıçta olabildiğince düşük dozda idrar söktürücülerle tedaviye başlamak gerekir.
• Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı-Yüksek tansiyon şeker hastalarında, şe­ker hastalığı olmayanlara oranla iki kat sık görülür. Erişkin tip şeker hastalığı olanlarda yüksek tansiyonu açıklamak için birçok varsayım ortaya atılmıştır. Şişmanlık her iki hastalıkta da görülür. Şeker hastalarında tansiyonun kontrol altında tutulması böbrekteki örselenme-yi yavaşlatır ve hastalığın gidişini dü­zeltir.

• Yüksek tansiyon ve gebelik – Gebelikte yüksek tansiyon tek basma ya da gebelik eklampsisi tablosunda vücutta sıvı birikimiyle birlikte ortaya çıkabilir. Bu durumun özellikle dölüt için olum­suz sonuçlan olacağından, tansiyonun dikkatle kontrol altında tutulması gere­kir.
• Yüksek tansiyon ve çocukluk – Ço­cuklukta yüksek tansiyon oldukça en­der görülür. Tansiyonun normal değer­lerin dışında olması iç salgı hastalıkları­nı, böbrek hastalıklarını ve aort damarı darlığını düşündürmelidir; ruhsal ne­denler ya da yanlış ölçüm gibi teknik nedenler de rol oynayabilir. Genellikle sorun kilo vermeyle düzelirse de, ço­cuklarda ve gençlerde görülen yüksek tansiyon olgularının çok büyük bir bö­lümünde sorunun başka bir hastalıktan kaynaklandığı ve bu nedenle tanıya yö­nelik bir araştırma ve özgül bir tedavi gerektiği unutulmamalıdır. • Yüksek tansiyon ve böbrek yet­mezliği – Böbrek hastalığının ağırlaş­masını önlemek için tansiyonun dene­tim altında tutulması gereklidir. Hekim tansiyonu düşürecek ilaçları seçerken ve dozlarım ayarlarken dikkatli olmalı ve böbrek işlevleri üzerinde olumsuz etkisi olacak maddeleri kullanmaktan kaçınmalıdır.

TEDAVİNİN, SURESİ
Tansiyonun düşürülmesi gereken en düşük nokta tartışılmaktadır. Son çalış­malar tansiyonun 85 mmHg’den daha aşağı düşürüldüğünde miyokart enfark­tüsü nedeniyle ölüm tehlikesinin arttı­ğını belirtmektedir. Bu olay 55 yaşın üstünde ve sigara içen erkeklerde daha belirgin görünse de, tansiyonu düşüren tedavinin tipiyle bağlantılı değildir. Bu varsayım üzerinde farklı görüşler ileri sürülmektedir; hatta, bazılarına göre bunun bilimsel bir temeli yoktur, ula­şılması gereken tansiyon düzeyi, yan etkilerin ya da hastalığa bağlı olan be­lirtilerin ortaya çıkmadığı en düşük düzeydır.
Hekimin karar vermek zorunda kal­dığı bir sorun da tedavinin süresidir. Genel olarak tedavi yaşamboyu sürme­lidir. Genellikle ilacm kesilmesinin ar­dından hemen tüm hastalarda tedaviden önceki tansiyon değerlerine dönüş izle­nir. Bununla birlikte, tansiyonun dene­tim altında tutulduğu uzun bir dönem­den sonra, temkini elden bırakmadan, kullanılan ilaçların dozu ya da sayısı azaltılabilir.

SONUÇLAR
Tansiyonu düşürmeye yönelik tedavinin başarısız olması, ilaçların uygun olma­yışından çok, hastanın tedaviye yeterin­ce uymaması ya da gerçekçi tedavi he­definin saptanıp kararlılıkla bu hedefe ulaşılmaya çaJışılmamasından kaynak­lanır.
Günümüzde kullanılan tansiyon ilaçlarının farklı etkileri ve etki meka­nizmaları vardır. Böylece hastaların hemen tümünde tansiyonun normale düşürülmesi mümkün olur. Yüksek tansiyonun nedenlerine ilişkin bilgiler hangi ilacın ya da hangi ilaçların bir arada kullanılmasının daha etkili ola­bileceğini saptamak için yeterli değil­dir. Bunun sonucunda yüksek tansiyo­nun tedavisi deneyime dayanır ve et­kili bir tedavi programı karmaşık ola­bilir.İlaçların birlikte kullanımı, farklı dozajları olması, tedavinin uzun sürme­si ve büyük bir olasılıkla pahalı olması nedeniyle çoğu zaman etkili bir tansi­yon tedavisini uzun zaman sürdürmek güç olabilir.

Erken tam ve tedaviye zaman geçirmeden başlamak çok Önemlidir; orta derecede yüksek tansiyonu olan, kalp ve dolaşım sistemi komplikasyonları olmayan hastalar basit tedavi program­larıyla çok daha kolay denetim altına alınır.Son olarak, hastaya uzun süren te­davinin ne kadar önemli olduğu anlatıl­malıdır; hastanın bilgilendirilmesi, özellikle belirtilerin görülmediği kronik hastalarda çok Önemlidir. Bu hastalar kendilerini iyi hissetseler de yüksek risk taşıdıklarını ve ilaçlarını sürekli ve düzenli alırlarsa riskin çok azalacağını bilmelidirler.Öte yandan hastalıkları ya da teda­vileriyle ilgili olarak nevrotik davran­mamaları gerekir. Ayrıca hastanın evde tek başına tansiyonunu Ölçmeyi öğren­mesi de gerekir; böylece tansiyon teda­visini sürdürmesi kolaylaşır.Birincil ya da esansiyel yüksek tansiyon
Nedenin belirlenemediği durumlarda yüksek tansiyon böyle adlandırılır. Yüksek tansiyonlu hastaların çoğunluğunda (yüzde 85-90) görülür. Belirgin ailevi özelli­ği vardır; çevresel, sinirsel, hormonal ve damarlarla ilgili etkenlerin de farklı öl­çüde etkisi olabilirse de, bunlardan hiçbirinin kesin sorumlu olduğu kanıtlanma­mıştır. Öteki etkenler arasında aşırı tuz alımı, duygusal gerginlik ve şişmanlık yer alır. Bu etkenlerin kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde yüksek tansiyonun ortaya çıkmasına neden olduğu ya da önceden var olan yüksek tansiyonu ağırlaştırdığı sanılmaktadır.

İkincil yüksek tansiyon
Başka bir hastalık tansiyonun yükselmesine neden olur. Yüksek tansiyona neden olan hastalıklar şunlardır:

• Böbrekteki iltihaplar (glomerülonefrit, piyelonefrit). Renovasküler yüksek tansiyon böbrek atardamarının daralmasına ve buna bağlı olarak böbreğe giden kan akımının azalmasına bağlıdır. Bunun sonucunda böbrekte renin hormonunun yapımı ve salgılanması artar, bu da anjiyotensini etkinleştirerek yüksek tansiyo­na yol açar.• îç salgı hastalıkları. Bazı tiroit bezi hastalıkları orta derece yüksek tansiyona yol açar. Özellikle bazı böbreküstü bezi hastalıklarında da (feokromositom, Cus-hİng hastalığı, hiperaldosteronizm) yüksek tansiyon görülür.• Sinir sistemi hastalıkları. Bazı beyin tümörleri yüksek tansiyona yol açabilir­ler.

Arteriyoskleroz (damar sertliği). Yüksek tansiyon sonucunda oluşabilmesinin yanı sıra, yüksek tansiyonun nedeni de olabilir. Özellikle böbrek atardamarının daralması renovasküler yüksek tansiyona, büyük atardamarlardaki sertleşme de sistolik yüksek tansiyona yol açar. Bazı ilaçların (kortikosteroitler, doğum kont­rol hapları) ya da besinlerin (meyankökü) alınması da yüksek tansiyona yol açar.

Kan basıncını belirleyen başlıca etkenle:
Kan basıncı birbiriyle ilişkili birçok etkenin dengesinden kaynaklanır. Kan basıncını kalp, damarlar ve kan kütlesi belirler. Basıncı düzenleyen etkenler bunların üzerinde etki gösterir.Geniş anlamda basmç, belirli bir zaman biriminde kalbin sol karıncığın­dan pompalanan kan hacminden ve çevrel damarların kan akımına karşı direncinden kaynaklanır. Kalbin atımı, kalp kasının kasılma gücü ve kalp atim hızına bağlıdır.Damarın direnci çapıyla ters orantılıdır. Bu nedenle basınç büyük Ölçüde çevrel arteriyollerin (küçük atardamarlar) büzüşmesinden kaynaklanır. Basıncı düzenleyen etkenler en başta çevrel arteriyoller üzerinde etkili olurlar.Çevrel direncin artmasında kanın akışkanlığının az da olsa önemi vardır. Kanın akışkanlığı azalınca (sıklıkla alyuvar sayısının artışı nedeniyle) damar çaplan aym kalsa da direnç artar.

Kanın akışkanlığı suyunkinden 2,5kat azdır. Kan hacmi kan basıncını belirleyen başka bir etkendir.. Plazma hacmindeki artma ya da azalma, uygun bir biçimde dengelenmezse kan basıncında değişikliklere yol açar.

yüksek tansiyon hamilelikte ne gibi sorunlara yol açar?

Soru

Yüksek tansiyonlu hasta kendini yıkılmış ve üzgün hissedebilir mi?

Cevap
Kendini yıkılmış ve üzgün hissetmek yüksek tansiyona özgü bîr ruh hali olmasa da, yüksek tansiyon nedeniyle görme bozuk­lukları, kulaklarda çınlama, kalp ve dolaşım yetmezliği ortaya çıkan kişi normal etkinliğini sürdüremez haîe gelebilir. Ayrı­ca, Cushıng hastalığı gibi yüksek tansiyona neden olan bazı hastalıklarda duygusal dengesizlik ve çöküntü eğilimi görülür. Yüksek tansiyon genellikle damar sertliğinin (özellikle beyin damarlarında) ortaya çıkmasını kolaylaştırdığından, bu duygu­lar ve,.çöküntüvliLbJrMte,kişilik değişiklikleri de görülebilir.


Bu Sayfa için Sorunlarınızı Yazın Sık Kullanılanlara Ekle Facebook'ta Paylaşın

Hiv Virüsü Dna Amipler Bademcik Kansızlık Apandist Hastalığı Akne Tansiyon Hastalıkları Şifalı Çaylar Vücut Sıcaklığı Demir Eksikliği Böbrek Yetmezliği Çocuk Bakımı Kısırlığın Nedenleri Balgam Bebek Bakımı Nöroz Hayvan Sokmaları Bitkisel Çaylar Adet Kanaması Prostat Baş Ağrıları Şifalı Otlar Kanser İltihaplanma Bağırsaklar Doğum Kontrol Astım Zehirlenme Kısırlık Uyuşturucu Çocuk Hastalıkları Kan Kaybı Psikoloji Seçtiklerimiz Tümörler Yaşlılık Bitkisel Tedavi Üreme Hastalıkları İlkyardım

“ Yüksek Tansiyon ” yazısı için 48 Yorum Yapılmış

 1. yakın zamanda spor eğitimini braktım ve tanziyonum sürekli 15-9 seviyesinde nedenini bilmiyorum bilgilendirirseniz sevinerim x

 2. hocam mrb size bir sorum olacak.benim abimin tansyonunu ölçtüm 16/10 cıktı ve bunla beraber halsızlık ve aşırı baş agrısı olmaya başladı bir hekime danışmdan soruma cevap verebilirmısnız herhangi bir rahatsızlıgı yoktu anıden olan bir şey (saygılar)

 3. merhaba,17 yaşında oğlum , 5 yıldır senede 1 yada 2 kere rahatsızlanıyor.tansiyonu 17/9 seviyelerine çıkıyor.titreme ,terleme ve idrara çıkarak bu kriz hali sonlanıyor.kalp,dahiliye,nöroloji doktorlarına götürdüm,çok araştırıldı fakat hiçbir teşhis konmadı.psiyatriye götürmem faydalı olur mu acaba.kendisi biraz stresli ve hırslı bir çocuk.dün akşam 10ay aradan sonra yine rahatsızlandı,sınavları vardı,çok yoruluyor,hem dershane hem okul,yorgunluktanmı oluyor bilemiyorum,çare arıyorum,teşekkür ediyorum

 4. ben 39 yaşındayım tansiyonum 15,10 bazende 15,11 oluyor bu neanlama geliyor 7 ay önce 12,8 idi bilgilendirirseniz sevinirim

 5. hocam benim sorunum sabahlari tannsionum dusuk ama aksamlari 15|98 oluyor bu beni cok rahtsiz ediyor yasim 50 beni aydinlatirsaniz cok memun olurum saygilar

 6. merhaba hocam ben 17 yaşındayım, ve son 20 gündür, tansıyonum 17/7 , 16/8 , 14/9 ,17/10 ,ve 14/3, cıkıyor, fakat cogunluk olarak, 14/7, ustune cıkıyor, tamsıyon hasatası olbilirmiyim. bilgilendirirseniz sevinirim,

 7. merhaba ben 16 yaşındayım 3 yıldır tansiyon hastasıyım bu 3 yıl içinde 14/9 dan aşağıya 3 defa düşmüş.Ben ankarda tedavi oluyordum nedenini bulamıyorlardı.Böbreklerde renin deninlen şey her zaman yüksek çıkıyordu ve bu yüzden böbreklerimden anjiyo oldum.3 tane ilaç içiyordum bunlarda düşürmüyordu şimdi var düşürmediği için kullanmıyorum.sürekli 16/10 ve daha fazla oluyor.Anne ve babadada var Ne yapabilirim

 8. 1 sene dir hiper tansiyon hastasıyım ilaç kullanıyorum 15 yıl önce trafik kazasından dolayı dalağım yok dalağın olmaması tansiyon la ilgisi olabilirmi?

 9. hocam tansiyonum 16/10 hiper tonsiyon adayımıyım kilom115 yaşım 37 beni aydınlatırsanız sevinirim

 10. ben 20 yaşındayım ama 4 yıldır tansiyon hastasıyım tansiyonum 15-12 oluyor hastanelerde yatmama rağmen hiçbirşey anlamadılar 2 tane tansiyon ilacı kullanıorum sizce neden tansiyonum çıkıyor olabilir (saygılar)

 11. Sayın ilgililer,

  Size tansiyon hakkında sorum olacak son olarak doktura gittigimde tansiyonum 160/95 çıktı ben anlıkdir diye dert etmedim ama bir hafta sonra tansiyonumu 15 gün süre ile ölçtüm sonuç bu süre içinde ortalama büyük tansiyon 140 ile 160 arasında küçük 95 ile 102 arası olarak çıktı en kiısa sürede dokturuma gideceğim bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim.

  Hüseyin Karakaya
  51 yaşındayım.

 12. hocam neraba ben 31 yaşindayım 7 yıldır tansiyon hastasıyım ve özellikle 4 aydır sabahları kalktığımda şidetli ense ağrısı ve baş dönmesi oluyor tansıyonda 140-90 150-100 civarında oluyor belok 100 luk kullanıyordum nabız düştüğü için 50 lik kullanmaya başladım daha sonra yükselince atacand plus ilave etti doktor gün içinde normale döndü tansiyon ama sabahları kalktığımda özellikle yükseliyor oturup dinlendiğim zaman norale donüyoryardımcı yardımcı olursanız sevinirim teşekürler.

 13. merhaba ben 29 yaşındayım bir yıldır tansiyonumda yükselmeler oluyo 16\10 veya 15\9 daha aşağı olduğuda oluyo.birde bende 2yıldır ritim bozukluğu var.mitral kalp kapakçığında gevşeklik varmış bu sebepten dolayı tansiyon yükselirmi?teşekkürler…

 14. Bir aydan bu yana ölçüyorum sabah kalktığımda d ölçtüm15/10 16/10 çıkıyor yaşım 34 kilom 90 filan sizce ne yapmalıyım.Teşekkürler

 15. merhaba hocam normalde 11-8 olan tansiyonum sıkılıp yada sinirlendiğim zaman 18-10 oluyor başımda uyuşma ve ağrıyla beraber miğde bulantısı oluyor birde kollarımda uyuşma var 45 yaşındayım ne yapmam konusunda beni bilgilendirirseniz mennun olurum saygılar

 16. hocam benım ananem 62 yasında tansıyonu genelde gece olmak uzere sureklı olarak yukselıyor ve en az 170.90 oluyor en yuksegıde 230.110 ben tansıyonunu dusurmek ıcın elımden gelenı yapıyorum fakat sık sık olması benım elımıde baglıyor ve gece uykuda dılımde bı yanma oluyor dıyor bu benı tedırgın edıyor ılacta kullanıyor fakat sormak ıstedım sımdeden tesekkur ederım. (allah herkese acıl sıfalar versın )

 17. ben 32yasındayım tansıyonum 15/10, bazende 17/12 oluyor hekıme bas vuracam ama sormak ıstedıgım tansıyonumun cıkmasını sıddetlı goz agrısından anlıyorum goze bır zararı varmı bırde bu cıkma bır hafta ıcınde oldu daha once yoktu tekrar eskı halıne donmesı mumkunmu tesekkurler

 18. hocam ben 32 yasındayım tansıyonum 15/9 yada17/12 cıkıyor benım sormak ıstedıgım tansıyonumun cıkmasını gozumun sıddetlı agrımasından anlıyorum. hekıme basvuracam ama bu yuksek tansıyınun goze bı zararı olurmu ozellikle agrıyan gozum sol ve gozumun alt tarafındakı kısımda ıse tıtreme oluyor sızden ogrenmek ıstıyorum tesekkur ederım

 19. hocam mrb ben 4 senedir yüksek tansiyon rahhatsızlığından dolayı acil de devamlı diyazem yaptılar panik atağım var acaba ondanmı kaynaklanıyor..saygılar

 20. mrb hocam 30 yaşındayım yaklaşık 1 senedir tansiyon ilacı kullanıyorum . tansiyonum 1 yıldır hiç düşmüyor. 16-10 seviyesinde.mesleğim demir doğrama bunun nedeni ne olabilir.gözlerim kanlanıyor ve başım aşrı derecede ağrıyor . beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 21. tansiyonum sürekli yüksek bügün ölctüm 176/100 -cok sik ölmüyorum ama her ölctügümde yüksek,hocam sizce neyapmaliyim,

 22. merhaba ben tansiyon hastası yeni oldum yükseliyor kilom var 122 kiloyoum acaba kilo tansiyonu etkilermi?? kilo verisem tansiyonum düzelirmi hap da kullanıyorum tasiyon illacı

 23. 58 yaşındayım.yaklaşık bir haftadır yakını görmemde sorun oluştu .bununla beraber yürümede de sorun yaşıyorum.tansiyonum
  15/9 çıktı.göz dokturu yakın3.57 uzak 0.50 gözlük tavsiye etti.
  aynı zamanda 2 göz damarında kanama olduğunu ve göz anjiyosu yapılmasını söyledi.hareket kabiliyetimdede yavaşlık başladı.elimden geldiği kadar stresten uzak durmaya çalışıyorum.
  bunlar tamamıyle yüksek tansiyonun oluşturduğu sorunlarmı cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

 24. BEN 39 YASINDAYIM 25 YASINDAN BERİ TANSİYON HASTASIYIM. ANNEM VE BABAMDA DA VAR. ÇOCUKLARIMDADA OLABİLİRMİ?

 25. hoıcam mrb yaşım 32 kilom 130 ve üç gündür tansiyonum 16-10,5 15,5-10 15-10 olarak ölçüyorum ve çok sık başım ağrıyor bu konu hakkında ne yapmam gerekiyor

 26. mrb size bir sorum olacaktı bir haftadır tansiyonum 16_9 ve sürekli başım ağrıyor acaba nedeni nedir tşk ederim

 27. merhaba benım tansıyonum 15.9 15 .10 13.9 oluyor tansıyonum olculurken heyecanlanıyorum acaba ondan olmus ola bılırmı babam ve aılemde yaklasık 10 kısı yuksek tansıyondan oldu bende potansıyel bır tansıyon hastasımıyım? ne yapmalıyım tesekurler

 28. 39 yaşındayım tansıyonum var ani fırlamalar yapıyor şu an askerım ne yapmalıyım

 29. merhaba hocam benim babam 4 senen önce yüksek tansiyondan bnir kere felç geçirdi şimdi herşeyi normal amam şuanda bel fıtıgı ve kasık fıtıgı teşhisi konuldu ve tansiyonu hep 22 lerde ilaçla acilde düşürüolu sürekli ne yapmamız lazım ve ameliyat olabilir mi hiç yürüyemio fıtılar zorluo ve çok acı çekior lütfen yardımcı olnuz en azından ne yapmamız lazım babam nasıl düzelebilir

 30. kübra allah şifa versin

 31. İyi günler hocam 3-4 aydır arada bir gözümde kararma oluyordu hafiften ama 1 hafta önce boynumda şiddetli bir tutulma oldu ve kas gevşetici hap , ağrı kesici hap ve kasgevşetici bir krem daha kullandım 5 sün sonunda yine kafamın arka tarafında boynumda ağrılar vardı eczaneye gittiğimde tansiyon ölçtürdüğümde tansiyonumun 14-9 civarında olduğunu 2 saat sonra tekrar ölçtürdüğümde 14-9,5 olduğunu bugün tekrar pratisyen doktora gittiğimde 1 adet dil hapı verdiler ve 1 hafta 10 gün gibi kontrol altında tutalım diyerek 1 adet dil hapı verdiler ölçtürdüğümde yine 14-9 ve 14-10 çıktı ayrıca ağzım gün boyu tuzlu idi ayrıca boyun damarlarıda çarpıntı şeklinde çarpıor bilgilendirirseniz sevinirim.
  Not : 35 yaşındayım 185 boy kilom 90-93 civarında ailemde bu tür bir rahatsızlık yok

 32. benm eşimde sürekli yüksek tansiyon bulunuyor 150 90 gürülmektedir doğum kontrol habı kullanıyor etkisi varmı ve nasıl düşürüllür

 33. 35 yaşında 97 kiloyum ve 1.82 boyundayımzaman zaman tansiyonum yükseliyor. en çok 16-10 a çıktı kalp damar cerrahisinde bişey çıkmadı başka hangi doktorlarla görüşmem gerekiyor ve hangi tetkikleri yapmam gerekiyor. çalışmalrınızda başarılar diler saygılarımı sunarım. ayrıca şeker hasatalığımda var

 34. merhaba 10/15 gündür devamlı geceleri daha cok oluyor tansiyonum 23/11 veya 22/10 gibi tansiyon ilaclarını kullanıyorum
  delix prtect
  lercadıp
  ne yapmam lazım ve ilgilenirseniz sevinirim :D

 35. hocam bırden tansıyonum 10 16 cıoktı normal bısımı

 36. 11 senedir panik atak hastasiyim, Normalde tansiyonum 11’e 7. ama panik atak aninda 16’ya 8’e 17’ye 8’e yukseliyor.
  15 dakikada iniyor ama sadece Xanax alirsam normale donuyor.
  Tansiyon hapi Lepresor verdi doktor, ama surekli icme sadece yukselince bir tane ic dedi, ancak hic etki dahi etmedi, Yine Xanax icersem dusuyor. Acaba ben tansiyon hastasimiyim yoksa psikolojikmi gercekten ve Xanax’i surekli kul;anmiyirum ama atak gelince hemen yutuyorum ve tansiyonu derhal 10 dakikakda indiriyor, bu sekilde kullanmaya devam etmelimiyim?
  yasim 43, kilom 54, boy 1.70 atkletik bir tipim, her gun 2 mil kosuyorum, spor yapiyorum, kolesterolum cok dusuk, LDL sadece 41, HDL 70
  Trig sadece 21. doktorlara her turlu kalp tetkiki yaptirttim hepsi cok saglam ve temiz geliyor. Ama panik atak aninda cok kotu oluyorum,
  cok tesekkur ediyorum,

 37. mrb yasım 34 suan ıtıbarıyle 2 gundur tansıyonlarım sabah 15/10 -aksam 13/8 sabah 13/9 suan 14/9 kılom 92 neden olabılır bılgılendırırsenız sevınırım saygılar..

 38. HOCAM MERABA 10 GÜNDÜR TANSİYONUM 18/12 ,16/11 ,14/10 ,15/9 ,14/9 ,14/9 ,15/9 ,16/10 bugünden sonra sağlık ocağında ilaç yazdılar VASOXEN 5mg bugün için tansiyonum 14/8 hocam ne önerirsiniz hangi yolu izlemem lazım ilgilenirseniz sevinirim.saygılarla iyi çalışmalar.

 39. mrb 25 yaşındayım tansiyon sorunum var, 171 boyundayım kilom normal 64 kiloyum, tansiyonum 120- 90 veya 100- 90 çıkyor. küçük tansiyon 9’dan aşağı düşmüyor, baş ağrısı çenemde uyuşukluk ve göz altı morluklarım var aynı zamanda açlık kan şekerim genellde 103 veya 105 çıkıyor. ciiddi bi rahatsızlık geçirmedim endişe etmeliyim?

 40. sayfanız çok güzel benim şikayetim aşırı baş agrısı ama arasıra vuruyor agrı kesici bile fayda etmiyor sadece neskafe biraz etkili oluyor en son tansiyon büyük 16-7küçük 11-7 hekime gitmeden önce önerilerinizi tavsiye edeceginiz bir saglık kuruluşu veya bölüm varmı teşekkür ederim saygılar

 41. Öncelikle okurken bu tansiyon denen illetin sadece bende olmadığını bilmek.Beni az da olsa rahatlattı.Yalnız verdiğiniz cevaplarıda,görebilsek çok iyi olurdu.

 42. benimde panikatağım var .pınar arkadaşla bu konuda görüşmek isterdim hastalığın çıkışı, seyredişi ,ilaç kullanımı,benim 6 sene oldu panik devam..yaşım 48 bende atletiğim bütün işin kafada bittiğini düşünüyorum.ilk günlerde benimde tansiyonım çıkıyordu .neyse herkese acil şifalar dilerim .allah yardımcımız olsun..

 43. Mehaba hocam,annem 63 yasinda tansiyonunun olctugum zaman 200/110 anne bir tarafin agiriyormu kendini nasil hissediyorsun sordugumda ben cok iyim diyor anne simdi hipertansiyon bayimlisimi eger tansiyonu duserse dayanamiyor cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim.Kosovadan selamlar saygilar

 44. Ananem 73 yaşında bir çok hastalığı var. Şu andaki Küçük tansiyon 7 büyük tansiyon 18 nabız 63 neyi ifade eder? Endişeliyiz hemen doktora gitmeli miyiz? tehlikeli midir? Ne zaman hastaneye, doktora başvurulması gerekir?

 45. sabahleyin kalktığım zaman tansiyonum 140-95 e çıkar sebebi nedir

 46. merhaba
  hocam 42 yasındayım daha önce tansiyon sorunum yoktu 1haftadır
  tansiyonum 19 buyuk kücük 11 lerde hastaneye gittimde sadece dil altı veriyorlar birde iyne yapılıyor 1saat muşsadealtında tutulduktan sonra düştü diyerek eve yollanıyorum
  ne yapabilirim budurumda beni bilgilendirirseniz cok sevinirim hocam şimdiden cok tesekkür ederim cevabınız icin

 47. 22 yaşındayım tansiypnum 180-100 neyapmalıyım kilom ideal

 48. HOCAM TANSIYON HASTASI OLDUGUMU RUTIN KONTROLLERDE TESADÜFEN ÖGRENDİM 20 GÜNDÜR İLAÇ KULLANIYORUM İRDA300mg KULLANIYORUM AMA TASIYONUM 165-104 GİBİ SEYREDİYOR AMA İLAÇ KULLANMAMA RAGMEN DÜŞMÜYOR NEYAPMAM LAZIM

Bu sayfamız için yorum yapın